Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 . l: li-]]., i.] ;..:''::izi*s Rvfülp Ngykzsg Önkorm ny zt Kpvisel-testilete 7 t2011.(v.25.) nkormnyzti rendelete selszlltsr vontkoz A települsiszilrd hutldkgyijtsre szervezettkzszotglttskiitelezignybevtelrl helyi nkormnyztokrl szl vi Rvfiilp Ngykzsg ÖnkormnyztKpvisel-testtilete szl 2000.vi*LIII. vlmint hulldtgzdlkodsr' LXV. trvny 16. $-nk (1) bekezdsben, települsi felhtlmzs.lpjn, trvny (tovbbikbn:hgt.j z:.!-b1 Áegl,utroryoj:p:"ibuli e vgzett z mdjrl, kpcsoltoskoisio g tttlseittsnkrendjrols kezelsve szilrd hul1dk lkotj: rendeletet z bbi t..t'.rti?ijn"etsiktelezettsgrl ingtlntuljdonost szolgltts pjnz l. fejezet Áltlnos rendelkezsek jelen rendeletbenfoglltk szerint hulldkkezelsi 1. $ (1) Rvfiilp Ngykzsgi.nr<9rmi1rt elszlltsrs ezen rendszeresgyűjtsre, kzszo g ttstszerii telpülsiszilo nutet útjngondoskodik. i.u["n'og.k elltsrlktele; helyi kzszolgltts vlmintz biosts, kzegszsgugyr, (2) A kzszolglttsclj kztisztsg' telef,ülstisztsg clj rendelkezsek káyezet vdelme'a kielez kzszolglttsrvontkoz stermszeti ptett ellenrizhetsge. tevkenysg kzszolgltt.u,".-i r'ut,bi"tonsgosellts, 2.$(1)Arendeletterületiht ykiterjedrvfiilptelepülsmindenkorikzgzgítsiterületre, hulldkszíi it jrmuvel megkzelthet- utcr, to"- ' mgnteriiletre,.illetve hulldkszllt szerint. meghtrozott,felttelek is, e rendeletben jrművelmegnemt.ozeutr,o"ingtlnokr z 1.mellklettrt mzz. felsorolst utck megütizelithet A hu1ldkszrrito;áver teriiletnfekv ingtlntuljdonosr, kozigzgt'si (2) A rendet"t,"".jiyi iutub*l:9 u lo"'eg szemly,jogi szemly. hogy t*r3oon*j fii"ggeqe;iil-tt1, termszetes hszn jr(tovbbikbuo letvitelevgy "gj,ütt' rendelkezotrssg]- hulldkmindenbirtokosr,kinek nem vgyjogi szemlyisgge1 vn. hulldk ingtlnn..itoe,. sornhulldkkeietkezik,vry egybtevkenysge, szilrd ftoámunlis)hulldklbbi fqti.*: települsen (3) A rendelettrgyit,u,v:ukiterjed.)hztrtsihulldk, b.) egybszilrdhulldk. hull1!\... (4) Nem terjti rendeletbtiyveszlyes ignybe lpjnkteles megfelelszolglttst (2;ú;úJJ. (5) Gzdlkooo,'"ru""et Hgt.21 $ venni. 3. $ ( 1 ) A k z s z o g ú t t s k i t e r j - e d. k z s z o g l t t s. e ll kzszolgltt t s r f e l j o grendelkezsre ostotthulldkkezel gyüjtejnybenoszegyűjtötts szllteszkzbez rendszerestett elszlltsr. bocstotttelepülsiszilrrdhulldkitretyezesetiuottti'teo.rendszeres intzmnyes szemtszllts, kpcsoltos (2) A települesszitj hulldkueryu:iejuei, nzuitsvl z Észktruletn kzigzq7tsi Rvfiilp Ngyktlzsg mint ktele z kzszo gltts teljestsre (8230 ZÍt. pnogoi Települsüzemeltetsi nlionfiiredi Konzorcium Bltoni Hulldkkezelsi kezdettl prbtizem A jogosultsktelezett. Bltonfiired,Fürd u. 20.) (tovbbikb*' s'oigrtt) elhelyezsre. Kzpontbn kerül települsiszilrdtruttoet t<i.ly,'"ntistvnihirltdekkezel szelektven rtlmtlnts, mdontrtri kizr (3) A települsiszilrd hulldkkti*y.".tk*ostst tds trtn elkezelse,hsznostsr gyűjttt hulldku.gvtijt.l,", u,".t"[tiu.n tyűjtott try r{o]<kft (8200 Veszprm, Hzgyi út 1.) tekintetbenz Eszk.Bltoni Hultffizlkodsi Kft.) jogosultsktelezett. (tovbbikbn:énh

2 vgi.a gyűjttt hu1ldkbegyüjts] PRoBIo Zrt' bevonsvl szelektven Kt. ÉgH o' ffi trtn tds VeszprmiKztizemi gyűjttthulldkelkeielse,vlminttrsznoiitsr szelektven trtnik. Szolgltt Zrt, v ogtművben!1'.:)!^: project miikdsi területrl lkossg ingyen helyezhet (5) A bltonfiiredite.,lgi komposztl telepre vlllj beszlltskltsgt. menrr.yiben "otn.lukot, "t Alpfoglmk együtt tovbbik: Hgt. 3. $.bnszerepllpfoglmkkl 4. $ (1)E rendeletlklmzsbn szilrdhulldk:.)települsi lks, iidüls, pihens cijr hsznlt.) hztrtiii hu1ldk lksokbn, szilrd hulldk,vlmint lksbn teriiletekensüzlethelyisgekben \:F.:* egybhelyisgekben, gykorlsblkeletkezettszoksosmennyisgű egybhelyisegu"ororvttoiiguisgitevkenv.sg szilrdhulldk. trtzkodsrszolgl ms he\isgekben.b) egybszilrd hulldk lksbnsz emberi berendezsitrgy, lom, bút91.gybett,hztrtsi felhlmozottszilrd hulldk(ngyobb*j."tti hulldk. keletkezettsziltrd skszülkstb.)vlmintz zol< toztutozteriileten berendezsek ignybevtet* kzszolgltts!t! b.) kzszolglttsi :.*,i"e^, u"t,'r":ono. ihsznlo) rneghtrozottdjfizetsiidoszkrvontkozn Szolglttnkfizeterrl,,- ono,.' nyit."ndeüteuen dj. megllptott melyet tuljdonos4hsn j z vnekegy meghtrozott lkottingtln:z9nr1gtl1r idlegesen c.) nincsbejelentve' ijo'*tuun lkj4 odllnd lkosknt ll. fejezet Ahulldkkezelsikzszolglttselltsnktrtlm,rendjesmdjo-kzszolg tt szingtlntutjdonosezzelsszefüggjogiskiitelezettsgei 5'$(1)Aszolglttkzszolglttstznkormnyztt stuljdonosslktttmegllpods e szl 2000 vi XLIII tv. (tovbbikbn:hgt.) s vlmint hulldk-gzdlkodsrl (szerzods), iendeletbenfoglltkszerintkteles elltni. szolg ttltl elre e, e szíi ltshetenkntigykorisggltítnik (2) A hulldksszegyűjts meghtrozottidopontokbn' 6. $ (1)Aszolglttkteles: kezelsre, folymtosdsz Iitstr,.1"un,tu,,si1utdet.\ *olrpcnicc qzr lnyeges turujono'{t (try}!it) megkeresnis szolglttrs b.) szerzdsijnltvll ingt not s szo gitt jogviszonyt kpcsoltos Á,"otgittssl rtesteni.] tuljdonosirsb"n feltteleirol fl elmuls tenye hozz tre,*onb^ szerzdsktst tuljdonoskztt i szerzdskotes megkezddik, leteltvbl htridejnek trtnvisszküldse szolglttr.s1ere e szetzds ktelezettsg csk jogszblybnmeghtrozott teljestst szembeni c.) szerzde,,"..ini l.rjestei, tuljdonossl esetben sztineteltetheti szem yzete sondosn vgezni.a hulldksz tgpkocsi d.) hulldkgyűjtoednyekürtst"kills z Íit * ivtel helyrevisszhelyezni' Szolgltto hulldkgytijttrtlyokt kiürtsutn okozott krrtfelelossggeltrtozik. (2) A Szolg tt ktelez kzszolglttskeretbenmegtgdhtj,hztrtsihulldkelsz1 its6t, elltottmtinygzskbn.kerü tdsr, lj'- *," szbvnyosgyűjttrtlybt,ulry emblmvl nygot trt mi.mely hntrtsjhulldkkl b.) rzkszerviszletljj Á"gr"pi,l'".o, ]r'ogy olyn.gy'tt nemgyűjthet,szllthtilletvertlmtlntht.

3 vgezhet' Ennek sorn olyn z e c rszolgl,^n::y:1:?",1'.clgnge i:i hulldksz its ürtskor,illetleg szllts gondossggl kell eljmi, hogy hulldk slltijrműbe trtn ne okozzon. FolymnÉszrdjonsms kmyezetszennyezdst szl! t1i sznnyezds ered (;'ffi''ffii"""gy,'lr,'uo 9s9t!n 1.*lYs::-'1?::::.i'Í:?}j helyrelltsrlkteles llpot z eredeti krnyezeti vlmint &;d;js*"mentesitesrl, gondoskodni. kimrd, űgy zt z ütemezett szlltsi npon vlmilyen oknl fogv szíilts [s) *"*yiben i<tivetkezmunknpon szo g tt ptolni kteles. ingtln-nyilvntrtsisiltusztl, 7' $ (1) Az ingtln tuljdonosnk (hsznljnk), fiiggetlenül nnk minimum 50 liter, gzdlkod rendszeresen keletkez hulldk terfogtnk-*j r.t.to, de de minimum 110 liter hulldk szervezeteknek rendszeresenkeletkez huldktrfogtnkmegfelelo, szerzdsmegktsektelez. -"*yi.egere szlltsi srrtlmtlntsi szbvnyos, szerzdtt (2) Azingtln tuljdonos (hsznlj) kjeles ingttnontentleglbb '1 ("gv) kltsgen beszerezni, (kuk) sjt ednyt hulldkmennyisegenel ;.gr"t"tti retu trdte1.*yu;t hsznlni. vsrlsvl ki lehet pi '""t"ny hulldkgyűjt ednyt(kytul zskokt trt mz egysgcsomg megfelel s mretnek ednytrol vltni' Az egysgc'o-u.g i szoryittsi szerzdsbenrgztett Az ttt mz' zskot elltott rbszmú' Szolgltt emblmjvl szlltrsilklmkkl *f"gy", mellkletben htlyos rn felül egysgcsomg rt Szjgitt btrozzmeg. Azigysgcsomg beszerezhet Szolgltt egysgcsomg Ai fizetii. tjlt meg is djt meghtrozotthulldkszititsi szkírelyn. melyek megkzeltse hulldkszlltjrművel nem lehetsges (4) Azon ktilterületi ingtlnok rszre, cljbl gyiijthely kerül kijellsre, (1. sz. mellklet n.11 iu,tul.zz) kozsio gttts ignybevetele krülmnyek kztt, erre ellenrztt zskokt ho z ingtln tuljdonos (hsznlj) i emb ms kijellt idpontbn elhelyezheti. eseti sszegyűjtsreegyedi (5) A kzszolglttsi szerzdsben rgztett mrtkenfelüli hulldk emblmzottmiinyg zs tkszerezhet be. szolgl ingtln' intzmny,vlmint 8. $ (1) A kzszolgltts ignybevtelellnd lkhelyknt.ge'' e"n t tizemei egysgekesetbenegszvbenktelez. esetbenprilis 1' _ oktber 31 kztti Azingt idlégesenlkott ingtln idszkbnktelesek zigtybevtelre. igzo sv -rsbn beltertileti ingtln tuljdonos- jegyz ene v ontkoz htsgi (2) A beptetlen hulldk nem bztrtsi ingtlnon z mg ddig, krheti Szolgltttl kzsiolgltts sziineteltetsi keletkezik. ezen llpotot jegyz (3) A hsznlton kvüli lk-vgy iidtiloegysgutn. mennyiben tuljdonos mutt be - bizonyt kzüzemi szítml,í. igzo sv rrsbnjel Szolg7lttn1i,'ugy 'o'' fogysztst - Szolglttnk, z ürtsidjfrzets djfizetslli mentstsrekrlmezett idsz/rcvontkozn sziinetel. esetnz pdijtminden ingtlntuljdonosnkmeg fizetselli mentests (4) A hulldksz ittsidj iehetsges' mennyiben z ü${lnek kell fizetnie. A ijn""te, lli mentestscsk kkor hulldkszlltsidjtrtozsnem ll fenn' hulldkot tuljdonos (hsznl) települsi 9. $ (l) Az ingtlnon keletkez s ott sszegyiijttt "f"ltet.1.i.ot sz 213l!O01(XI.14.) Kormny rendelet vgzsrrk hulldkklkpcsoltostevkenysgek vgzi. 19. $ (2) bekezdsfigyelembevtelvel -reggel - kell z ingt neltti útszkszmelletti kzterületre npjn ebz ts z (2) A gyujtednyt ne veszlyeztessk, kztertiletet ne kihelyezni oly mdon, hogy zok u to"t[.s bionsgt szenrtyezzksbbn krt ne tegyenek. sz It munksok testi (3) ^z elszlltsr kihelyezett hulldk nem trtlm zht olyn trgyt, mely ep'eget veszlyezteti,vgy szllti jrmii műszki berendezseitmegronglj.

4 szolgltt foglltknknem megfelelenkihelyezetthulldke sz ltst flo t,l bekezdsben megígdhtj. szüksges eserjrl tuljdonos (hsznl) (5) A gyűjtoednyektisntrtsrl, fertotlentsrl, kteles gondoskodni. vlogtni, kzterületre kiszrni, vlmint 1 0. $ A k z t e r ü l e t e n z ürtscljbl kihelyezett hulldkot - nnk ngedlyenlkiil hulldkotelhelyezni tilos. *,nut. gyujtednybe A kzszolgltts rsztkpez lomtlntssl kpcsoltos jogok sktelezettsgek el nem helyezheto egyb 11. $ (1) Az ingtlnon nem rendszeresen kpezd s qűjt1iednyekben t"."n venteegy lklomml biztostj szilrd hulldkelszlltsrz nkormnyzt szo gritttovt szervez, A gyűjtsidejrl s helyrl ngy drbos truujt (im-lom) elsz]ltst,lomtlntst hivtl ventekiiln d tqkozttst. polgimesteri -Á" keletkezo lom elszl lts sjt szá ite1z\o7e pko ssgi fel dt. rczben I" izi úgy kell elhelyezni' hogy z jrmű s (3) A 1omtlntskeretbenelszlltsrkihlyezett hulldkot ne krosts,tovbb ne jrjon bleset gylogos forglmt n",u,u4u, zldteríiletekets nvnyzetet elidzsvel'. igy [.oto zs vesz ynek hulldklerkbnnem kezelheto (trgy, (4) A 1omtlnitsne terjed ki veszlyes,illetve kommunlis s vlllkozi tevkenysgbolszrmz 'lti tetem) hul1dkolqptsitrmelk, f-, s gryesedk hulldkelszlltsr. lll. fejezet A szotgltts ignybevtele, szo g tttsr vontkoz szeízds egyes trtlmi elemei kzszo\gíltt'sslkpcs.oltosszerzdses 12.$ (1) A szolgltt s tuljdonos kiztt ktelez kkor is, h szolgltt szolgltts jn ltre, jogviszony.vlmi1t 'út.'ui' szo g t-itsignybwtelw9l. bizonfltj. llsi kszsgt --szo1g tts vontkoz rende1kezsre ' teljeststcsk vontkoz üemben (2) A szolgltt z ingt n tuljdonosvl korltozhq vgy jogszblyokbn, illetve ieten rendletbenmeghtrozott esetekben sziineteltetheti, tgdhtjmeg. kztti szerzdsnektrtlmznikell: 1:) tuijdons s kzszolgltt ) szerzodofelek megnevezst' cme(helyrjzi szítm), b.j szolglttssleriitett ingtln megnevezst, irnyul ktelezettsgvlllst, elvgzsre c.) szolgltts szervezetts-rendszeres d.) szllts gykorisgt kpcsoltosktelezettsgeket, e.j gyűjtedny urtsievl ki- sbehelyezsvel mindenkor htlyos nkormnyzti rendeletben szlltsi hogy f.) szolgltti ktelezettsgvlllst, _ mint legmgsbb mrtkű- dj ellenben, i1letve foglltk szerint e" u, uun megbtiiozotj v gzi, fi gyelembevtelvel pjl., z bbnkvetkez vltozsokkl kpcsoltos bejelentsi g.) szolglttsi dj me-g"llptsnk ftetezettseget, ' -. s dijfizets elmulsztsnk h.) szolglttsi dj megfizetsnek mdjt' htridejt jogkvetkezmnyeit. 7.!/ ktelezettsge' szerzdses jogviszony i.) szerzds ervnyessge, v tozs bejelentsnek ltrejttrevontkoz rendelkezsek, j.) kzszol glttsslkpcsoltos pnszkivizs gls ktelez (4) A szendsktsmegtgdsnem mentesir dij megfizetses szolgltts ll. ignybevtele

5 lv. fejezet A kzszolgltts dj 13. $ (1) A hztrtsi hulldk rendszeres gyűjtsvel,elszlltsvl, vlmint rtlmtlntsvl A kpcso1tosktelez kzszo glttrsrt tuljdonos kttnyezskzszo g ttsi dj-tkteles fizetni. z ingtlnon dij ürtsi kitnyezskzszo g ttsi;j lpdjbl j urtsidjbl tevdik ssze. AZ sz hsznlt szbvnyos gyűjtoednyekszmnk, z dotttpusúgyújtediryegys'zeri ürtsidjnk meg iirtsekszmnk,,o,,tukntrnegllptottdj. A dj sszegt Kpvisel-testiiletventellptj Szolgltt rszleteskltsgelemzsenlpul jvslt lpjn' A kzszolgltts egysgnyidjtteleit rendelet2. mellkletetrt mzz. (2) A szemtszlltsi djt z nd lksok egsz we 52 lklom figyelembevte vel,z tititotutu3onosok'(hsznik) (idnyjellegu hsznlk) vi 30 lklomr ktelesek megfizetni. (3) A k)szolglttsi djt teleptiisenllnd lkhellyel rendelkezo szolglttst ignybe vevk esetbennegyedventekell megíizetniszml ellenben. szm us ventekt lklomml trtnik, $) Az idfrjeilegű szolglttst ignybevevk esetben melyet szm nszerepl htridben kell kiegyenlteni. mrtkűksedelmi kmt, vlmint fizetsi s;'ri'etesi ksedelemesetn szolgltt irvnyes feiszltsslkpcsoltosügyleti kltsgek felszmtsrjogosult. (6) A djhtrlkdk mdjr behjtht kztrtozs. (rie t"."olgltus egysgnyidjtteleit rendelet 3. mellkletetrt mzz. 14. $ (1) Tuljdonosvitozs esetn z ingtln új tuljdonos.1.nn9n belül kteles e tny A tenni. eleget ktelezettsgnek tozszotgttnk rsbn bejelenteni s szüksges szerzdsktsi korbbi tuljdonost djfizetesiktelezettsg bejelentshnpjnk utols np1igterheli. (2) Amennyiben szolglttsi djfizetsrektelezett szocilris helyzete indokolj, úgy krelmre z rendelet pen"teli s termszetbennyújtott szocilis elltsokrl szl helyi nkormnyzti dj "ry"' s 'b yi szerint tmeneti segly vgy lksfenntrtsi tmogts llptht meg szolgltti megfizetshez. Adtvdelem, dtkezels g) pontj 15.$ (1) A Szolgltt kozszo glttsslsszefiiggo szemlyesdt kezelsre Hgt. 23. $ jogosult' sterjedelemben *up3o.e. jelen nkormnyzti rendeletbenfogllt mrtkben s szüksgesmrtkben megvlsulshoz cl csk dt szemlyes sszefiigg Qf dt<ozszlglttrssl ideig kezelhet. (3) A Szolgltt megfelel techniki s szervezsi intzkedsekkelkteles gondoskodni z dtok üiztonsgrl. Az dtokt vdeni kteles, ktilnsen jogosultln llozzfrs, megvltoztts, nyilvnoisgrhozsvgy trls' illetoleg srülsvgy megsemmisülsellen. dtoktz ingtlntuljdonoszonostsr, 1; s'org;ft t koz{iolglttrsslsszefugg szemlyes jogszblyún elrt ellenrzsek vgrehjtsvl kpcsoltos feldtok elltsr, szmlzsr, poit"''u, kzüzemi dj htílkbelrjtsr hszrrlhtj fel. sszefiigg szemlyes d tsl e Szolgltt nem jogosult z t t kezelt kzszolglttssl nyi lvnos sgr hozí t. Vegyes s zr rendelkezsek cljrkzterületre kihelyezett kontnerbet.lzr grendeltetsnek 16. $ (1) A szelektvhulldkgyűjts megfelel nyg helyezhet el. (z)-azednyzetbol z nygotcsk z ednyzettuljdonos vgy megbzottjszllthtjel. jogszblyokbn rtkszerint kell eljrni. i:iveszetys hulldktekintetben kiiln

6 ú ü ú ű Á ü ű ű ű ü Á ü ű ü ú Ö ü Í ÚÁ Í Í Ú

7 ű ú ü ú ü ú ú ú ű ü ú

8 ű Á ű

9 É Á Í Á Í É É Á Í

10 ü ü ú ű É ü ű ű ü

Á ó ő í ö Í ú ú ő ö ú ö ó ó í ő Ü Ű ő ö ö ö ö í ó ó ó í ú ü ö Ü ö ü ő ó ó í ó ó Í ö í ö ú ö í ü ö ú ó ó í ö í Ü ö ö Ü í Ü ő ó ó í ö ü ő ö ó ő ö ú ő ó ő ü ö ö ö ú ü ó ü ö ö ó ö ö í ó ö Ü ü í ő ú ú ö ö ü

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

BELOGYMINISZTERIUM BONOGYI SZAKERTOI ES KUTATO INTEZET FOIGAZGATOJANAK 3/2004 (XII. 17.) INTEZKEDESE

BELOGYMINISZTERIUM BONOGYI SZAKERTOI ES KUTATO INTEZET FOIGAZGATOJANAK 3/2004 (XII. 17.) INTEZKEDESE ,.,-->;;UA \.2 417-17~. (e}- Ii '7 L. I\ ~li I. BELOGYMINISZTERIUM BONOGYI SZAKERTOI ES KUTATO INTEZET FOIGAZGATOJANAK 3/2004 (XII. 17.) INTEZKEDESE z Intezet teruletere torten6 be- es kileptetes, vlmint

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Tartalom Bevezet s 9 lland jel l sek 11 I. A matematika t rt neti fejl d se 13 1. A matematika elvi k rd sei 15 1.1. A matematika, mint tudom ny s tant rgy............ 15 1.2. A matematika saj toss gai.....................

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben