PEDADÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDADÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA

2 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése 1.4 Gazdálkodás 1.5 Földrajzi környezet 1.6 Tanulólétszám alakulása 1.7 Személyi feltételek TARTALOMJEGYZÉK 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PE- DAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 2.1 Alapelvek Demokratizmus és felelősség Gyermekközpontúság Esélyegyenlőség Autonómia Nyitottság 2.2 Célrendszerünk Értékek Stratégiai célok Taktikai célok Sikerkritériumok és azok mérése Elvárások az intézmény szereplőitől 2.3 Eljárások, eszközök Eljárásaink Eszközök 2.4 Feladatok Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Tehetséggondozás, képességfejlesztés Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A beilleszkedési, magatartás nehézségek enyhítése Az esélyegyenlőtlenségből adódó nehézségek enyhítése A gyermek és ifjúságvédelem iskolai feladatai 3. A KÉPZÉS RENDJE 3.1 Alaptevékenység 3.2 Képzés szakaszai 3.3 Képzési specialitások 3.4 Az osztályba és csoportba sorolás elvei, rendje

3 3.5. Tanulói jogviszony átjárhatósága 3.6 Az intézmény élet és munkarendje 3.7. Hagyományok, éves rendezvények 4. JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS ISKOLAI ELVEI 5. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLA KÖZÉLETBEN 5.1 A szülők, a tanulók és pedagógusok együttműködésének formái 5.2 Működési területek bővülése és továbbfejlesztési lehetőségei 5.3 Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel. Az iskola külső, belső partnerei - MEGTALÁLHATÓ AZ SZMSZ-BEN 5.4 Osztályfőnök, szaktanár, napközis és diákotthonos nevelők együttműködése 6. DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7. ÁTMENETI OTTHON NEVELÉSI PROGRAMJA 8. HELYI TANTERV 8.1 Az időkeret és a bevezetés ütemezése 8.2 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai 8.3 Az előírt tananyagot és követelményeit 8.4 Alkalmazható tankönyve, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 8.5 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 8.6 Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének követelményei és formái 8.7 A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének formája 8.8 Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejésébe. 8.9 A tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszerek 8.10 A mindennapos testmozgás rendje az 1-4.évfolyamon 8.11 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásában betöltött szerepe, súlya 8.12 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai 8.13 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 8.14 Továbbképzés-átképzés tervezése 8.15 Integrációs és képesség-kibontakoztató program 8.16 Emeltszint testnevelés oktatás követelményei 1-8. évfolyamon 2

4 9. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 10. KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAM 3

5 Tisztelt Olvasók! Önök a Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Programját tartják a kezükben. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információt tartalmaz a szülők és a fenntartó számára egyben garanciát jelent a pedagógusok, a tanulók és szüleik részére. Ez a fenntartó által jóváhagyott alapdokumentum meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi elveit, tanterveit, működési feltételeit. ISKOLATÖRTÉNET 1. HELYZETELEMZÉS Ezen a helyen több évtizede (1923-tól) folyik nevelés, oktatás. A régen Kótaj községhez tartozó településrész Nyíregyházához csatolt kertvárosi terület lett. A felső tagozatos összevont osztályok megszüntetése kapcsán felmerült az igény a szétszórt tagiskolák helyett egy központi iskola létesítésére, amely diákotthoni elhelyezéssel a tanyasi gyerekeknek egyben otthont is biztosít tanítási napokon. Jelenleg a tanyasi gyerekeken kívül szociálisan rászoruló gyerekek is kerülnek a diákotthonba. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, anyukák, apukák lettek a volt tanítványok, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek. Törekvésünket mi sem bizonyítja jobban, mint elért eredményeink. Intézményünk dolgozói közül többen vannak, aki itt voltak kisdiákok, majd elvégezve a főiskolát, középiskolát, most dolgozóként itt végzi lelkiismeretesen a munkáját. Természetesen rajtuk kívül számos tanár, orvos, közgazdász jó szakmunkás stb. alapozta meg tudását, emberi tartását e falak között. A Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny döntőjébe jutott tanítványunk. Megyei szinten is rendszeresen szép sikereket értek el. Évek óta az első három hely egyikén végzünk a városi iskolák között összesített sportversenyében. Komplex környezetvédelmi vetélkedőn első helyezést értek el tanulóink megyei szinten. Több városi versenyen is előkelő helyezéssel büszkélkedhetünk ben elnyertük az Ökoiskola címet. 4

6 Rendszeres résztvevői vagyunk a néptánc fesztiváloknak, ahol szintén elismeréssel szólnak tanulóink teljesítményéről között a Suliexpó rendezvényein, több kategóriában a fődíjak mellett számos egyéb díjat is megnyertünk az évek során. Iskolai versenyeink eredményeit minden évvégén a tanévzárón ismertetjük vendégeinkkel. Ha egyetlen mondatban kellene meghatározni az iskolát, akkor azt lehetne mondani az egyetlen stabil pont nálunk a VÁLTOZÁS. Belegondolva, hogy a szétszórt tagiskolákból többcélú nevelési-oktatási intézmény lett, ehhez hozzáadva, hogy a közoktatási rendszer az oktatási környezet is állandóan változik, ez a megállapítás nem is meglepő. Jelenleg az intézmény az általános iskolai nevelést és oktatást, a diákotthoni nevelést és az átmenti otthoni ellátást, illetve közművelődési tevékenységet közös igazgatású intézményként szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység keretében végzi. A változás a 2010/2011-es tanévben az angol kéttannyelvű oktatás első évfolyamon és az emeltszintű testnevelés első és ötödik évfolyamon egy-egy osztályban történő bevezetésével folytatódik. Biztonságos környezetben, gyermekeket szerető, jól képzett pedagógusok, gyermekfelügyelők, szabadidő- és művelődésszervező, foglalkoznak a gyerekekkel. Pedagógusaink a kor követelményeknek megfelelő szakmai és módszertani képzettséggel rendelkeznek, melyet folyamatosan igyekeznek bővíteni. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink jól érezzék itt magukat, szeressenek ide járni. Igyekszünk elérni, hogy az iskola ne kényszerű intézmény, hanem valódi lehetőségekkel teli élettér legyen, az önmegvalósítás színtere. A tanuláson túl egész nap biztosítjuk a játéklehetőséget, változatos élmény és tapasztalatszerzést, többféle választható tevékenységet. Az intézmény nevelőtestülete egységesen vallja: a gyerek nem csak nevelődik, jogában áll tanulóként is megélni a gyerekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Az intézmény oktató-nevelő munkájának legfőbb jellemzői és irányai: Az iskola szolgáltató tevékenységét a társadalmi valóságból eredeztetjük. Az ismeretek közvetítésén túl igyekszünk funkciógazdag, nyitott iskolaként működni. Előnyben részesítjük a pozitív motivációt, a meggyőzésen alapuló ráhatást. A gyermekek átmenetének törésmentes segítését: óvoda iskola család iskola diákotthon átmeneti otthon iskola középiskola 5

7 Nevelésfilozófiánkat a következő mottó összegzi: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el kell érnünk! (Marie Curie) Úgy gondoljuk ebben iskolánk segítségére tud lenni tanítványainak, hiszen Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogy hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. 1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK 2006-ban ROP-os pályázat keretében megújult intézményünk. A tornaterem, aula, nyelvi- és informatika labor, könyvtár és teleház, a felújított iskolaépület jelentősen javította feltételeinket. A tantermek a követelményeknek jól felszereltek. Szemléltető eszközök kis része elavult vagy amortizálódott, ezért ezek pótlása, cseréje fontos feladatunk. A taneszközök a szükséges cseréket is figyelembe véve 80%-ban állnak rendelkezésre. A diákotthon, átmeneti otthon épülete, bútorzata elavult, átalakításra, cserére szorul. Könyvtárunk jól felszerelt, igyekszünk szűkös anyagi lehetőségek ellenére beszerezni az új információhordozókat, illetve nagy gondot fordítunk a megóvásra szeptember 01-től a falusi könyvtár összevonásra került intézményünk könyvtárával, 2006 tól teleházként is működik 1.3 A FELTÉTELRENDSZER FEJLESZTÉSE A lemorzsolódás csökkentése érdekében a 2003/2004-es tanévben bevezetésre került az IPR, melynek keretében képesség-kibontakoztató programot valósít meg intézményünk. Ennek keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását és a tehetséges gyermekek gondozását végezzük. 6

8 Intézményünk rendelkezik Internet hozzáférési lehetőséggel, melyet a jövőben szélesíteni szükséges a gyorsabb kommunikáció érdekében. Az etnikai kisebbség számára a környezeti hátrányok leküzdését szolgáló programok megvalósítását, továbbá az etnikai hagyományok ápolásának feltételeit biztosító lehetőségeket támogatni kell. (multikulturális oktatás, fejlesztő foglalkozások, integrációs oktatás, életvezetési ismeretek, Roma Tehetségműhelyek) Iskolánkban integráltan tanul jelenleg 20 fő sajátos nevelési igényű tanuló. Ezen családok hátrányos helyzete és származásuk indokolja, hogy problémáik megoldásában segítségükre legyen az intézmény (mentor, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus). Személyi feltételek javítása érdekében továbbra is támogatni szükséges az intézményi igényekkel összhangban lévő pedagógus átképzéseket, a speciális ismereteket adó tanfolyamok elvégzését. Belső továbbképzések tervszerű szervezésére nagy figyelmet kell fordítanunk. Diákotthonban a tárgyi feltételek javításával el kell érnünk, hogy a gyerekek kulturált családias környezetben éljenek. Biztosítanunk kell a megfelelő helyiségeket a pihenésre, kulturált szórakozásra, tanulásra, sportolásra. A minőségbiztosítási rendszer működtetésével kívánjuk elérni: - A folyamatos fejlesztés állandósítását és belső szabályozottság kiterjesztését az intézményi működés egészére. - A belső kimeneti pontok meghatározását, s a hatékony munka mérési, ellenőrzési rendszerének a megteremtését, folyamatos működtetését. 1.4 GAZDÁLKODÁS Intézményünk önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó szervezet. Az üzemeléshez szükséges pénzeszközt az önkormányzati intézményi költségvetésben határozzuk meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Könyvelésünket önálló gazdasági irodánk végzi, a bérrel kapcsolatos ügyintézést pedig a MÁK. Beruházást és felújítást mindig a fenntartó engedélyével végezhetünk. Saját költségvetésből csak az üzemeltetést és az üzemelést gátló tényezők megszüntetését tudjuk biztosítani. Eszközeink cseréjét és pótlását pályázatokból nyert pénzösszegekkel próbáljuk elősegíteni. Fokozottan igyekszünk a rongálásokat visszaszorítani. Az iskola keretén belül működik a településrész könyvtár-teleház, illetve közművelődési feladatot is ellát. Az üzemeltetési költséget és a könyvtáros, művelődési szakember munkabérét saját költségvetésünkben biztosítja az önkormányzat. Pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk a jövőben is bővíteni pénzügyi lehetőségeinket. 7

9 1.5 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET Nyírszőlős Nyíregyházához csatolt kertváros jellegű településrész, amely a városközponttól 10 km-re található. A 90-es évek után a munkanélküliségtől erősen sújtott településrész lett. A településrész megtartó ereje jó, a fiatalok többsége családalapítás után nem költözik el. A kertvárosi környezet vonzó a belvárosból kiköltözők számára is. A településrészen egy óvoda és egy összetett intézmény (általános iskola, diákotthon, átmeneti otthon) működik. A továbbiakban is biztosítani szeretnénk a munkahelyi közösségekből kirekedt, nehéz anyagi és szociokulturális helyzetű szülők számára, hogy iskolánkban stabil társas kapcsolatokra leljenek (pedagógus szülő, szülő szülő kapcsolat), gondjaik meghallgatásra, esetlegesen megoldásra találjanak. Kellő odafigyeléssel, fejlesztéssel az intézmény az egyre bővülő (lélekszámban) településrész centruma lehet. Összességében az idejáró gyerekek szüleinek köszönhetően az iskolát támogató környezet veszi körül. Nem ilyen szerencsés a mikrokörnyezet szociológiai mutatója. A családok életmódja anyagi viszonyai nagyon változóak. Tanulóink több mint 50%-a hátrányos helyzetű. Indulási hátrányaik a családi szocializáció hiányára, valamint a családok értékrendjének és anyagi viszonyainak az elégtelenségére vezethető vissza. Ezekkel a szülőkkel nem könnyű kontaktust teremteni, nehezen fogadják el az iskola értékrendjét, mindemellett többségükben együttműködnek. A településrész értelmiségének többségét a pedagógus, egészségügyi dolgozó és műszaki értelmiség adja. Az iskola a családok hatékony kultúraközvetítő hatására kevésbé számíthat. Mindemellett a családok anyagi kulturális kínálata erőn felüli. 1.6 TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA A tanulólétszám csökkenése a kiköltöző új lakosság megnyerésével megállítható. Jelenleg az általános iskolában a nevelés és oktatás 1. évfolyamon kezdődik és 8. évfolyamon ér véget. A diákotthonban a nevelés és ellátás nagycsoportos óvodás korban kezdődik és az iskolai tanulmányok befejezésével ér véget. 8

10 Az átmeneti otthonban azokat a 6-18 éves korú gyerekeket, fiatalokat fogadjuk, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradnának, krízishelyzetbe kerültek. A településen 1 iskola működik. A demográfiai adatok azt jelzik, hogy a település tanulólétszáma nem csökken. Ennek oka a fiatalok helyben maradása és a megyeszékhely közelsége miatt egyre több család választja lakóhelyének a kertvárosi környezetet. A fentieket figyelembe véve mintegy 230 fő körül stabilizálható a gyereklétszám. Ennek feltétele: A szolgáltató tevékenység az igényekhez igazodva széles skálán mozogjon Egyre több információt kapjon környezetünk (a településrész lakói) az itt folyó munkáról Minden tanuló kapja meg az egyéni fejlődéséhez szükséges neveléstoktatást (IPR képesség-kibontakoztató program, tehetséggondozás) Tegyük esztétikussá, vonzóvá környezetünket (tanulóbarát osztályterem) A települési óvoda tudjon helyet biztosítani minden kiscsoportba jelentkező gyereknek a törvényi létszámkeretek határain belül mozgó csoportlétszámmal Az évenként belépő tanulólétszám fő között mozog. Így hosszú távon 2 tanulócsoporttal kell számolnunk évfolyamonként. Első negyedik évfolyamon iskolaotthonos oktatást végzünk. Napközis és tanulószobai ellátást minden tanulónak biztosítható. Napközis csoportok száma 1, tanulószobai csoport 1, diákotthoni csoportok száma 4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Intézményünkben az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek adottak. Valamennyi engedélyezett álláshely betöltésre került. Az intézmény dolgozói: - Pedagógusok: iskolai diákotthoni átmeneti otthoni mentor tanár - Pedagógus munkát közvetlenül segítők: gyermekfelügyelők gyermekgondozók szabadidő szervező családgondozó és gyermekvédelmi ügyintéző ápolónő - Gazdasági ügyintézők - Technikai dolgozók 9

11 - Iskolatitkár - Könyvtáros - Művelődésszervező Az intézményben a szakos ellátottság csaknem 100%-os, néhány technika órát rokonszakos nevelő tanít. A kötelező órák megtartásához, illetve a tanórán kívüli foglalkozások szervezéséhez a szakfeladatnak megfelelő végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. A bevezetésre került angol kéttannyelvű oktatás két angol nyelv és irodalom szakos tanár, illetve egy angol középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanár által biztosított. Öt tanítót iskoláztunk be nyelviskolába. Jelenleg a 4. szintet teljesítették. A szükséges nyelvvizsga érdekében képzésük folyamatos. Anyanyelvi lektor is segíti munkánkat. Az emeltszintű testnevelés szükséges humánerőforrásával rendelkezünk. Egy testnevelőnk rendelkezik egyetemi, két fő pedig főiskolai szintű tanári szakképesítéssel. Természetesen a nyugdíjazások miatt bekövetkező szakember pótlást előre gondosan kell terveznünk, csakúgy mint a belső és külső továbbképzési célokhoz, feladatokhoz igazodó rendjét. Ezzel részletesebben az Intézményi Minőségirányítási Programban foglalkozunk. 10

12 Az alábbi kiegészítő képzéseken vettek részt pedagógusaink: Angol nyelviskola 4. szint Képzés megnevezése 5 fő Végzett nevelők száma (fő) Életvezetési ismeretek és gyakorlatok 7 fő Minőségbiztosítási alapismeretek 5 fő Minőségbiztosítás az iskolai gyakorlatban 1 fő Számítástechnikai alapismeretek 8 fő Számítástechnikai és Internet alapismeretek és szövegszerkesztés 14 fő Tanulási nehézségek felismerése és kezelése 1 fő Tanulás tanítása 1 fő Magyar nyelv és irodalom tanítása 2 fő Matematika tanítás zavarai 1 fő Változások a földrajzban 1 fő Felkészülés az ember és társadalom modul tanítására 1 fő Drámapedagógia 1 fő Tánc az iskolában 2 fő Internet a közoktatásban 1 fő Sítáborok szervezése 1 fő Felkészülés az Eu-hoz való csatlakozásra 2 fő Fitnesz 1 fő Iskolai drogkoordinátor 2 fő Beiskolázás, pályaválasztás 1 fő Mérés a pedagógiában 3 fő Mentálhigiéné 3 fő Rendszergazda 1 fő WEB mesteri 1 fő Mentorok a HH-s gyermekekért 3 fő Integrált iskola, támogató környezet 2 fő Számítástechnika, szoftverüzemeltető 1 fő Egészségnevelő, drogkoordinátor 1 fő Hatékony együttnevelés az iskolában 28 fő Tevékenység központú pedagógiák 30 fő Tanórai differenciálás a gyakorlatban 27 fő Mozgókép és média ismeret 1 fő Különbségekre figyelő tan. módszerek 5 fő Multimédia szerkesztés 6 fő Egészséges élet fő Egészséges élet fő Pályázatírás, projektmenedzsment 3 fő Hatékony tanulásszervezés 5 fő Táncoktatás az oktatásban 1 fő Hagyományos kézműves technikák 1 fő Lépésről lépésre iskolai program 1 fő Képzés a diszkrimináció megelőzése érdekében 1 fő Mesterképzés 5 fő Tanulási zavarok felismerése 7 fő Mérések a pedagógiai gyakorlatban 8 fő Kooperatív technikák 9 fő Felkészítés az 5-6.évf. nem szakrendszerű okt. 2 fő Kedvesház pedagógia 2 fő 11

13 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI Mottónk: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. (Marie Curie) ALAPELVEK Pedagógiai alapelvünk, hogy: iskolánk nevelő oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra; pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk; a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; a közösségek biztosítanak terepet a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához; az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát; iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét; 12

14 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési szövegalkotási, matematikai logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat; a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük; hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez; iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal; az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; a nevelési - oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támasztunk; a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret (jelenismeret); megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét; reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását; alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. továbbtanulási esélyének növeléséhez. Két tanítási nyelvű oktatás Az es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben két tanítási nyelven történik az oktatás. Célnyelvnek az angolt választottuk. A programot felmenő rendszerben vezetjük be az évfolyam egy osztályában, így a 2017/2018. tanévben végez először két tanítási nyelvű osztály iskolánkban. 13

15 A gyerekek ezekben az osztályokban az első évfolyamtól kezdve heti öt órában tanulják az angol nyelvet, és évfolyamonként legalább három tantárgy ismeretanyagát a célnyelven sajátítják el. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve: A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármely idegen nyelv lehet. Intézményünkben az oktatás angol nyelven történik. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelv elsajátításhoz közelít. Ez által elérhető, hogy az anyanyelv- tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. A középiskolai továbbtanulásra történő felkészítésen túl kiemelt fontosságú a nyelvi képzés, a használható nyelvtudás átadása. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja: Az anyanyelvi és idegennyelvi-tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulót tanítsa meg az idegen nyelven való tanulásra, az idegennyelvű információk feldolgozására. A tanulók váljanak alkalmassá arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul akár idegen nyelven folytassák. Cél továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül nevelje a tanulókat türelemre, megértésre, és nyitottságra, törekedjen pozitív én - és ország-kép kialakítására. A tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, - közlésben és - alkalmazásban. A tanulók értsék meg az idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon erősödjön bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti érdeklődés, türelem és megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk segítségével, a sikeres kommunikáció annak függvénye, hogy mennyire ismerjük a célországot, hiszen egy-egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. 14

16 A két tanítási nyelvű oktatás feladatai: Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást a tanulókban. Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. Fejlesszük kiemelten beszéd-, és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően. Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését. Ismertessük meg velük azt a tényt, hogy ma már alapkövetelmény egy idegen nyelv kommunikáció képes ismerete. Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (tv, diákcsere) és írásban (olvasás, levelezés) használhassák, és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. Általános fejlesztési követelmények kéttannyelvű oktatás során: - Szerezzenek ismereteket a világról, a célnyelvi országról, azok intézményeiről, az ott élő emberekről, ezeket hasonlítsák össze Magyarországgal, és vonjanak le következtetéseket. - Ismerjék meg a célnyelvi ország közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban. - Fejlődjön a tanulók személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során, /nyitottság, előítéletektől való szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, érzelmi gazdagodás, önismeret./ Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készségük. Emeltszintű testnevelés oktatás Intézményünkben es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben történik emeltszintű testnevelés oktatás. Két évfolyamon, első és ötödik évfolyam egy osztályában vezettük be a nem kötelező tanórai foglalkozások keretén belül. 15

17 Testnevelés és sport A Testnevelés és sport műveltségi terület kiemelkedő szerepet tölt be a sportiskolai kerettantervben. A kerettanterv azonban csak akkor érheti el célját, ha a Testnevelés és sport műveltségi terület nemcsak mennyiségében, hanem tartalmában is megfelel a 2005-ös Sportstratégiában rögzített reformszándékoknak. Az iskolai testi (szomatikus) nevelésnek nem csak gyakorlati, hanem elméleti ismereteket is tartalmaznia kell. Éppen ezért a test nevelése (az egészséges testi fejlődés elősegítése, a mozgásműveltség és a motoros képességek fejlesztése, a mozgásigény fenntartása) mellett az elméleti ismereteknek is tanórai tantermi kereteket kell biztosítani. Célok, feladatok Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. - A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és szenzibilis fázisoknak megfelelő legyen. Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és minőségű információt. - A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres végzésével, valamint a gerinc- és ízületvédelmi szempontok alkalmazásával el kell érni, hogy a tanulók biomechanikailag helyes testtartás kialakuljon, automatizálódjon és fennmaradjon. Követelmény - El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motori- 16

18 kus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét. - Becsüljék meg társaik teljesítményét. mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a természetes mozgások tökéletes végrehajtására. - Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik. - Fizika képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. - Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás utáni tisztálkodáshoz. - Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag helyes testtartás. Demokratizmus és felelősség Demokratizmuson az iskolahasználók (szülő, gyerek, iskola) partneri kapcsolatát értjük. A partneri kapcsolat biztosítéka, hogy az iskolában szülői munkaközösség és diákönkormányzat működik. A fenti szervezetek az iskolai élet minden részterületéről véleményt mondhatnak, és javaslatot tehetnek. Jól működő kommunikációs csatornák biztosítják az információáramlást az igazgatóság és nevelőtestület, a tanári közösség és a tanulók között, valamint a nevelőtestületen és a gyermekközösségen belül. A tanuló és tanár bizalmán, egymás kölcsönös tiszteletén alapuló iskolai együttműködés megvalósítására törekszünk. A hitoktatáson való részvétel biztosításával lehetővé tesszük a szabad vallásgyakorlást. A demokratizmussal együtt értelmezzük a felelősség elvének érvényesülését. A tanár felelőssége, hogy minden gyerek számára a neki legmegfelelőbb ismeretet, képességeit fejlesztő képzést nyújtsa. A tanuló kapjon segítséget a lemaradások pótlásában, a tehetség fejlesztésében. Olyan mikrokörnyezet kialakítása, ahol biztosítva van az önmegvalósítás lehetősége, de tudják a résztvevők, hogy szabadságuk csak társaik szabadságának határáig terjed. A gyerek felelőssége, hogy optimálisan használja ki az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat. A szülő felelőssége a gyermek szorgalmának felügyelete, a maximális erőkifejtésre ösztönzés. Igényelje gyermeke számára a szükséges és felajánlott szolgáltatásokat. Legyen kezdeményező, javaslattevő. 17

19 GYERMEKKÖZPONTÚSÁG Az intézmény az egyes gyerekeket állítja a nevelés központjába. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg az egyéni fejlődés feltételeit. Fontosnak tartjuk a testi biztonság és az érzelmi biztonság megteremtését. Olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érzik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így megtudhatják mit várunk el tőlük minden gyereket egységesen, jogait tiszteletben tartva kezelünk, kerüljük a hátrányos megkülönböztetést szabad félelemmentes légkörben a kor követelményeinek megfelelő erkölcsi és emberi tulajdonságot alakítunk ki Ebben a munkában kiemelt szerepe van a pedagógusnak. Az együttműködés mellett fontos a felelősségteljes korlátozás is, a szeretetteljes szigor. ESÉLYEGYENLŐSÉG Mint már mottónkban is megfogalmaztuk, minden gyerek tehetséges valamiben, s ennek észrevételében fejlesztésében segítségére kell lennünk. Minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. Sokszínű tevékenységet kínálunk a tudomány mai állásának megismertetésére. A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodás képességeket az érzelmi akarati jellemzőket a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. A képesség-kibontakoztató oktatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeit növeli a tanulás eredményessége, továbbtanulás, a társadalmi esélyegyenlőség terén. Partneri támogatás segíti munkánkat. A szakmai és eszközi feltételrendszer rendelkezésre áll. A korszerű számítástechnikai oktatás feltételei adottak. A tehetséggondozás kiemelt színterei angol kéttannyelvű oktatás, emeltszintű testnevelés, művészeti oktatás, környezeti nevelés- minden tanuló számára képességeinek, tehetségterületeinek megfelelően elérhető. Helyi programjaink a csoportban való oktatás, differenciált tanulásszervezés, fejlesztő foglalkozás, versenyeztetés, szakkörök, a tehetség kibontakoztatását, és a lemaradások csökkentését szolgálják. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását. A szociálisan hátrányban lévőket tanulmányi ösztöndíj pályázatok (Útravaló, Roma ösztöndíj), az iskola, az önkormányzat, az iskolai alapítvány anyagi és tárgyi segítségadással támogatja. 18

20 AUTONÓMIA Teljes szakmai önállóság, amelyben a munkaközösségek szerepe mindinkább felértékelődik. A szabadság és önálló döntés a felelősségvállalást is jelenti. A nevelés két alapvető tényezője a pedagógus és a gyerek egyenrangú félként vesz részt a folyamatban. A nevelő vezető irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendékek aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alkotó pedagógiai klíma megteremtésére törekszünk, melynek jellemzője egyfelől az igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. A siker és a kudarc kockázatával az egyéné a döntés felelőssége. Ez a gyermeki személyiség autonómiáját is megalapozza. Az intézményi autonómia a kibontakozásához kellő kompetenciával, pedagógiai készségekkel, stabil értékrendben gondolkodó pedagógusokra van szükség, akik az intézmény szakmai pozícióját erősítik. Nevelőinknek lehetőségük van növekvő teljesítmény elérésére, az érdeklődésüknek megfelelő innovációs munka végzésére, önművelésre, önmaguk megvalósítására, alkotásra. NYITOTTSÁG Elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolat révén részt kívánunk venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, intézményi partnereinkkel Igyekszünk lehetőséget teremteni, hogy intézményünkről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint az érdeklődő lakosok Ápoljuk, bővítjük eddigi kapcsolatainkat más iskolákkal, közművelődési intézményekkel Képviseltetjük magunkat városi rendezvényeken, illetve mi is szervezünk ilyeneket Fontosnak tartjuk, hogy naprakész informáltság alakuljon ki tanulóinkban Magyarország történelmi kultúrájáról, szokásairól. Megfelelő társadalomképet közvetítsünk számukra magyarságunk ismeretéről, nemzeti önismeretről, a semlegesség elvének szem előtt tartásával. Iskolánk az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek meg- 19

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben