PEDADÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDADÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA

2 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése 1.4 Gazdálkodás 1.5 Földrajzi környezet 1.6 Tanulólétszám alakulása 1.7 Személyi feltételek TARTALOMJEGYZÉK 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PE- DAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 2.1 Alapelvek Demokratizmus és felelősség Gyermekközpontúság Esélyegyenlőség Autonómia Nyitottság 2.2 Célrendszerünk Értékek Stratégiai célok Taktikai célok Sikerkritériumok és azok mérése Elvárások az intézmény szereplőitől 2.3 Eljárások, eszközök Eljárásaink Eszközök 2.4 Feladatok Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Tehetséggondozás, képességfejlesztés Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A beilleszkedési, magatartás nehézségek enyhítése Az esélyegyenlőtlenségből adódó nehézségek enyhítése A gyermek és ifjúságvédelem iskolai feladatai 3. A KÉPZÉS RENDJE 3.1 Alaptevékenység 3.2 Képzés szakaszai 3.3 Képzési specialitások 3.4 Az osztályba és csoportba sorolás elvei, rendje

3 3.5. Tanulói jogviszony átjárhatósága 3.6 Az intézmény élet és munkarendje 3.7. Hagyományok, éves rendezvények 4. JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS ISKOLAI ELVEI 5. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLA KÖZÉLETBEN 5.1 A szülők, a tanulók és pedagógusok együttműködésének formái 5.2 Működési területek bővülése és továbbfejlesztési lehetőségei 5.3 Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel. Az iskola külső, belső partnerei - MEGTALÁLHATÓ AZ SZMSZ-BEN 5.4 Osztályfőnök, szaktanár, napközis és diákotthonos nevelők együttműködése 6. DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7. ÁTMENETI OTTHON NEVELÉSI PROGRAMJA 8. HELYI TANTERV 8.1 Az időkeret és a bevezetés ütemezése 8.2 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai 8.3 Az előírt tananyagot és követelményeit 8.4 Alkalmazható tankönyve, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 8.5 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 8.6 Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének követelményei és formái 8.7 A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének formája 8.8 Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejésébe. 8.9 A tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszerek 8.10 A mindennapos testmozgás rendje az 1-4.évfolyamon 8.11 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásában betöltött szerepe, súlya 8.12 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai 8.13 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 8.14 Továbbképzés-átképzés tervezése 8.15 Integrációs és képesség-kibontakoztató program 8.16 Emeltszint testnevelés oktatás követelményei 1-8. évfolyamon 2

4 9. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 10. KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAM 3

5 Tisztelt Olvasók! Önök a Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Programját tartják a kezükben. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információt tartalmaz a szülők és a fenntartó számára egyben garanciát jelent a pedagógusok, a tanulók és szüleik részére. Ez a fenntartó által jóváhagyott alapdokumentum meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi elveit, tanterveit, működési feltételeit. ISKOLATÖRTÉNET 1. HELYZETELEMZÉS Ezen a helyen több évtizede (1923-tól) folyik nevelés, oktatás. A régen Kótaj községhez tartozó településrész Nyíregyházához csatolt kertvárosi terület lett. A felső tagozatos összevont osztályok megszüntetése kapcsán felmerült az igény a szétszórt tagiskolák helyett egy központi iskola létesítésére, amely diákotthoni elhelyezéssel a tanyasi gyerekeknek egyben otthont is biztosít tanítási napokon. Jelenleg a tanyasi gyerekeken kívül szociálisan rászoruló gyerekek is kerülnek a diákotthonba. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, anyukák, apukák lettek a volt tanítványok, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek. Törekvésünket mi sem bizonyítja jobban, mint elért eredményeink. Intézményünk dolgozói közül többen vannak, aki itt voltak kisdiákok, majd elvégezve a főiskolát, középiskolát, most dolgozóként itt végzi lelkiismeretesen a munkáját. Természetesen rajtuk kívül számos tanár, orvos, közgazdász jó szakmunkás stb. alapozta meg tudását, emberi tartását e falak között. A Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny döntőjébe jutott tanítványunk. Megyei szinten is rendszeresen szép sikereket értek el. Évek óta az első három hely egyikén végzünk a városi iskolák között összesített sportversenyében. Komplex környezetvédelmi vetélkedőn első helyezést értek el tanulóink megyei szinten. Több városi versenyen is előkelő helyezéssel büszkélkedhetünk ben elnyertük az Ökoiskola címet. 4

6 Rendszeres résztvevői vagyunk a néptánc fesztiváloknak, ahol szintén elismeréssel szólnak tanulóink teljesítményéről között a Suliexpó rendezvényein, több kategóriában a fődíjak mellett számos egyéb díjat is megnyertünk az évek során. Iskolai versenyeink eredményeit minden évvégén a tanévzárón ismertetjük vendégeinkkel. Ha egyetlen mondatban kellene meghatározni az iskolát, akkor azt lehetne mondani az egyetlen stabil pont nálunk a VÁLTOZÁS. Belegondolva, hogy a szétszórt tagiskolákból többcélú nevelési-oktatási intézmény lett, ehhez hozzáadva, hogy a közoktatási rendszer az oktatási környezet is állandóan változik, ez a megállapítás nem is meglepő. Jelenleg az intézmény az általános iskolai nevelést és oktatást, a diákotthoni nevelést és az átmenti otthoni ellátást, illetve közművelődési tevékenységet közös igazgatású intézményként szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység keretében végzi. A változás a 2010/2011-es tanévben az angol kéttannyelvű oktatás első évfolyamon és az emeltszintű testnevelés első és ötödik évfolyamon egy-egy osztályban történő bevezetésével folytatódik. Biztonságos környezetben, gyermekeket szerető, jól képzett pedagógusok, gyermekfelügyelők, szabadidő- és művelődésszervező, foglalkoznak a gyerekekkel. Pedagógusaink a kor követelményeknek megfelelő szakmai és módszertani képzettséggel rendelkeznek, melyet folyamatosan igyekeznek bővíteni. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink jól érezzék itt magukat, szeressenek ide járni. Igyekszünk elérni, hogy az iskola ne kényszerű intézmény, hanem valódi lehetőségekkel teli élettér legyen, az önmegvalósítás színtere. A tanuláson túl egész nap biztosítjuk a játéklehetőséget, változatos élmény és tapasztalatszerzést, többféle választható tevékenységet. Az intézmény nevelőtestülete egységesen vallja: a gyerek nem csak nevelődik, jogában áll tanulóként is megélni a gyerekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Az intézmény oktató-nevelő munkájának legfőbb jellemzői és irányai: Az iskola szolgáltató tevékenységét a társadalmi valóságból eredeztetjük. Az ismeretek közvetítésén túl igyekszünk funkciógazdag, nyitott iskolaként működni. Előnyben részesítjük a pozitív motivációt, a meggyőzésen alapuló ráhatást. A gyermekek átmenetének törésmentes segítését: óvoda iskola család iskola diákotthon átmeneti otthon iskola középiskola 5

7 Nevelésfilozófiánkat a következő mottó összegzi: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el kell érnünk! (Marie Curie) Úgy gondoljuk ebben iskolánk segítségére tud lenni tanítványainak, hiszen Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogy hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. 1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK 2006-ban ROP-os pályázat keretében megújult intézményünk. A tornaterem, aula, nyelvi- és informatika labor, könyvtár és teleház, a felújított iskolaépület jelentősen javította feltételeinket. A tantermek a követelményeknek jól felszereltek. Szemléltető eszközök kis része elavult vagy amortizálódott, ezért ezek pótlása, cseréje fontos feladatunk. A taneszközök a szükséges cseréket is figyelembe véve 80%-ban állnak rendelkezésre. A diákotthon, átmeneti otthon épülete, bútorzata elavult, átalakításra, cserére szorul. Könyvtárunk jól felszerelt, igyekszünk szűkös anyagi lehetőségek ellenére beszerezni az új információhordozókat, illetve nagy gondot fordítunk a megóvásra szeptember 01-től a falusi könyvtár összevonásra került intézményünk könyvtárával, 2006 tól teleházként is működik 1.3 A FELTÉTELRENDSZER FEJLESZTÉSE A lemorzsolódás csökkentése érdekében a 2003/2004-es tanévben bevezetésre került az IPR, melynek keretében képesség-kibontakoztató programot valósít meg intézményünk. Ennek keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását és a tehetséges gyermekek gondozását végezzük. 6

8 Intézményünk rendelkezik Internet hozzáférési lehetőséggel, melyet a jövőben szélesíteni szükséges a gyorsabb kommunikáció érdekében. Az etnikai kisebbség számára a környezeti hátrányok leküzdését szolgáló programok megvalósítását, továbbá az etnikai hagyományok ápolásának feltételeit biztosító lehetőségeket támogatni kell. (multikulturális oktatás, fejlesztő foglalkozások, integrációs oktatás, életvezetési ismeretek, Roma Tehetségműhelyek) Iskolánkban integráltan tanul jelenleg 20 fő sajátos nevelési igényű tanuló. Ezen családok hátrányos helyzete és származásuk indokolja, hogy problémáik megoldásában segítségükre legyen az intézmény (mentor, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus). Személyi feltételek javítása érdekében továbbra is támogatni szükséges az intézményi igényekkel összhangban lévő pedagógus átképzéseket, a speciális ismereteket adó tanfolyamok elvégzését. Belső továbbképzések tervszerű szervezésére nagy figyelmet kell fordítanunk. Diákotthonban a tárgyi feltételek javításával el kell érnünk, hogy a gyerekek kulturált családias környezetben éljenek. Biztosítanunk kell a megfelelő helyiségeket a pihenésre, kulturált szórakozásra, tanulásra, sportolásra. A minőségbiztosítási rendszer működtetésével kívánjuk elérni: - A folyamatos fejlesztés állandósítását és belső szabályozottság kiterjesztését az intézményi működés egészére. - A belső kimeneti pontok meghatározását, s a hatékony munka mérési, ellenőrzési rendszerének a megteremtését, folyamatos működtetését. 1.4 GAZDÁLKODÁS Intézményünk önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó szervezet. Az üzemeléshez szükséges pénzeszközt az önkormányzati intézményi költségvetésben határozzuk meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Könyvelésünket önálló gazdasági irodánk végzi, a bérrel kapcsolatos ügyintézést pedig a MÁK. Beruházást és felújítást mindig a fenntartó engedélyével végezhetünk. Saját költségvetésből csak az üzemeltetést és az üzemelést gátló tényezők megszüntetését tudjuk biztosítani. Eszközeink cseréjét és pótlását pályázatokból nyert pénzösszegekkel próbáljuk elősegíteni. Fokozottan igyekszünk a rongálásokat visszaszorítani. Az iskola keretén belül működik a településrész könyvtár-teleház, illetve közművelődési feladatot is ellát. Az üzemeltetési költséget és a könyvtáros, művelődési szakember munkabérét saját költségvetésünkben biztosítja az önkormányzat. Pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk a jövőben is bővíteni pénzügyi lehetőségeinket. 7

9 1.5 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET Nyírszőlős Nyíregyházához csatolt kertváros jellegű településrész, amely a városközponttól 10 km-re található. A 90-es évek után a munkanélküliségtől erősen sújtott településrész lett. A településrész megtartó ereje jó, a fiatalok többsége családalapítás után nem költözik el. A kertvárosi környezet vonzó a belvárosból kiköltözők számára is. A településrészen egy óvoda és egy összetett intézmény (általános iskola, diákotthon, átmeneti otthon) működik. A továbbiakban is biztosítani szeretnénk a munkahelyi közösségekből kirekedt, nehéz anyagi és szociokulturális helyzetű szülők számára, hogy iskolánkban stabil társas kapcsolatokra leljenek (pedagógus szülő, szülő szülő kapcsolat), gondjaik meghallgatásra, esetlegesen megoldásra találjanak. Kellő odafigyeléssel, fejlesztéssel az intézmény az egyre bővülő (lélekszámban) településrész centruma lehet. Összességében az idejáró gyerekek szüleinek köszönhetően az iskolát támogató környezet veszi körül. Nem ilyen szerencsés a mikrokörnyezet szociológiai mutatója. A családok életmódja anyagi viszonyai nagyon változóak. Tanulóink több mint 50%-a hátrányos helyzetű. Indulási hátrányaik a családi szocializáció hiányára, valamint a családok értékrendjének és anyagi viszonyainak az elégtelenségére vezethető vissza. Ezekkel a szülőkkel nem könnyű kontaktust teremteni, nehezen fogadják el az iskola értékrendjét, mindemellett többségükben együttműködnek. A településrész értelmiségének többségét a pedagógus, egészségügyi dolgozó és műszaki értelmiség adja. Az iskola a családok hatékony kultúraközvetítő hatására kevésbé számíthat. Mindemellett a családok anyagi kulturális kínálata erőn felüli. 1.6 TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA A tanulólétszám csökkenése a kiköltöző új lakosság megnyerésével megállítható. Jelenleg az általános iskolában a nevelés és oktatás 1. évfolyamon kezdődik és 8. évfolyamon ér véget. A diákotthonban a nevelés és ellátás nagycsoportos óvodás korban kezdődik és az iskolai tanulmányok befejezésével ér véget. 8

10 Az átmeneti otthonban azokat a 6-18 éves korú gyerekeket, fiatalokat fogadjuk, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradnának, krízishelyzetbe kerültek. A településen 1 iskola működik. A demográfiai adatok azt jelzik, hogy a település tanulólétszáma nem csökken. Ennek oka a fiatalok helyben maradása és a megyeszékhely közelsége miatt egyre több család választja lakóhelyének a kertvárosi környezetet. A fentieket figyelembe véve mintegy 230 fő körül stabilizálható a gyereklétszám. Ennek feltétele: A szolgáltató tevékenység az igényekhez igazodva széles skálán mozogjon Egyre több információt kapjon környezetünk (a településrész lakói) az itt folyó munkáról Minden tanuló kapja meg az egyéni fejlődéséhez szükséges neveléstoktatást (IPR képesség-kibontakoztató program, tehetséggondozás) Tegyük esztétikussá, vonzóvá környezetünket (tanulóbarát osztályterem) A települési óvoda tudjon helyet biztosítani minden kiscsoportba jelentkező gyereknek a törvényi létszámkeretek határain belül mozgó csoportlétszámmal Az évenként belépő tanulólétszám fő között mozog. Így hosszú távon 2 tanulócsoporttal kell számolnunk évfolyamonként. Első negyedik évfolyamon iskolaotthonos oktatást végzünk. Napközis és tanulószobai ellátást minden tanulónak biztosítható. Napközis csoportok száma 1, tanulószobai csoport 1, diákotthoni csoportok száma 4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Intézményünkben az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek adottak. Valamennyi engedélyezett álláshely betöltésre került. Az intézmény dolgozói: - Pedagógusok: iskolai diákotthoni átmeneti otthoni mentor tanár - Pedagógus munkát közvetlenül segítők: gyermekfelügyelők gyermekgondozók szabadidő szervező családgondozó és gyermekvédelmi ügyintéző ápolónő - Gazdasági ügyintézők - Technikai dolgozók 9

11 - Iskolatitkár - Könyvtáros - Művelődésszervező Az intézményben a szakos ellátottság csaknem 100%-os, néhány technika órát rokonszakos nevelő tanít. A kötelező órák megtartásához, illetve a tanórán kívüli foglalkozások szervezéséhez a szakfeladatnak megfelelő végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. A bevezetésre került angol kéttannyelvű oktatás két angol nyelv és irodalom szakos tanár, illetve egy angol középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanár által biztosított. Öt tanítót iskoláztunk be nyelviskolába. Jelenleg a 4. szintet teljesítették. A szükséges nyelvvizsga érdekében képzésük folyamatos. Anyanyelvi lektor is segíti munkánkat. Az emeltszintű testnevelés szükséges humánerőforrásával rendelkezünk. Egy testnevelőnk rendelkezik egyetemi, két fő pedig főiskolai szintű tanári szakképesítéssel. Természetesen a nyugdíjazások miatt bekövetkező szakember pótlást előre gondosan kell terveznünk, csakúgy mint a belső és külső továbbképzési célokhoz, feladatokhoz igazodó rendjét. Ezzel részletesebben az Intézményi Minőségirányítási Programban foglalkozunk. 10

12 Az alábbi kiegészítő képzéseken vettek részt pedagógusaink: Angol nyelviskola 4. szint Képzés megnevezése 5 fő Végzett nevelők száma (fő) Életvezetési ismeretek és gyakorlatok 7 fő Minőségbiztosítási alapismeretek 5 fő Minőségbiztosítás az iskolai gyakorlatban 1 fő Számítástechnikai alapismeretek 8 fő Számítástechnikai és Internet alapismeretek és szövegszerkesztés 14 fő Tanulási nehézségek felismerése és kezelése 1 fő Tanulás tanítása 1 fő Magyar nyelv és irodalom tanítása 2 fő Matematika tanítás zavarai 1 fő Változások a földrajzban 1 fő Felkészülés az ember és társadalom modul tanítására 1 fő Drámapedagógia 1 fő Tánc az iskolában 2 fő Internet a közoktatásban 1 fő Sítáborok szervezése 1 fő Felkészülés az Eu-hoz való csatlakozásra 2 fő Fitnesz 1 fő Iskolai drogkoordinátor 2 fő Beiskolázás, pályaválasztás 1 fő Mérés a pedagógiában 3 fő Mentálhigiéné 3 fő Rendszergazda 1 fő WEB mesteri 1 fő Mentorok a HH-s gyermekekért 3 fő Integrált iskola, támogató környezet 2 fő Számítástechnika, szoftverüzemeltető 1 fő Egészségnevelő, drogkoordinátor 1 fő Hatékony együttnevelés az iskolában 28 fő Tevékenység központú pedagógiák 30 fő Tanórai differenciálás a gyakorlatban 27 fő Mozgókép és média ismeret 1 fő Különbségekre figyelő tan. módszerek 5 fő Multimédia szerkesztés 6 fő Egészséges élet fő Egészséges élet fő Pályázatírás, projektmenedzsment 3 fő Hatékony tanulásszervezés 5 fő Táncoktatás az oktatásban 1 fő Hagyományos kézműves technikák 1 fő Lépésről lépésre iskolai program 1 fő Képzés a diszkrimináció megelőzése érdekében 1 fő Mesterképzés 5 fő Tanulási zavarok felismerése 7 fő Mérések a pedagógiai gyakorlatban 8 fő Kooperatív technikák 9 fő Felkészítés az 5-6.évf. nem szakrendszerű okt. 2 fő Kedvesház pedagógia 2 fő 11

13 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI Mottónk: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. (Marie Curie) ALAPELVEK Pedagógiai alapelvünk, hogy: iskolánk nevelő oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra; pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk; a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; a közösségek biztosítanak terepet a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához; az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát; iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét; 12

14 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési szövegalkotási, matematikai logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat; a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük; hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez; iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal; az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; a nevelési - oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támasztunk; a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret (jelenismeret); megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét; reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását; alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. továbbtanulási esélyének növeléséhez. Két tanítási nyelvű oktatás Az es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben két tanítási nyelven történik az oktatás. Célnyelvnek az angolt választottuk. A programot felmenő rendszerben vezetjük be az évfolyam egy osztályában, így a 2017/2018. tanévben végez először két tanítási nyelvű osztály iskolánkban. 13

15 A gyerekek ezekben az osztályokban az első évfolyamtól kezdve heti öt órában tanulják az angol nyelvet, és évfolyamonként legalább három tantárgy ismeretanyagát a célnyelven sajátítják el. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve: A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármely idegen nyelv lehet. Intézményünkben az oktatás angol nyelven történik. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelv elsajátításhoz közelít. Ez által elérhető, hogy az anyanyelv- tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. A középiskolai továbbtanulásra történő felkészítésen túl kiemelt fontosságú a nyelvi képzés, a használható nyelvtudás átadása. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja: Az anyanyelvi és idegennyelvi-tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulót tanítsa meg az idegen nyelven való tanulásra, az idegennyelvű információk feldolgozására. A tanulók váljanak alkalmassá arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul akár idegen nyelven folytassák. Cél továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül nevelje a tanulókat türelemre, megértésre, és nyitottságra, törekedjen pozitív én - és ország-kép kialakítására. A tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, - közlésben és - alkalmazásban. A tanulók értsék meg az idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon erősödjön bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti érdeklődés, türelem és megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk segítségével, a sikeres kommunikáció annak függvénye, hogy mennyire ismerjük a célországot, hiszen egy-egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. 14

16 A két tanítási nyelvű oktatás feladatai: Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást a tanulókban. Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. Fejlesszük kiemelten beszéd-, és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően. Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését. Ismertessük meg velük azt a tényt, hogy ma már alapkövetelmény egy idegen nyelv kommunikáció képes ismerete. Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (tv, diákcsere) és írásban (olvasás, levelezés) használhassák, és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. Általános fejlesztési követelmények kéttannyelvű oktatás során: - Szerezzenek ismereteket a világról, a célnyelvi országról, azok intézményeiről, az ott élő emberekről, ezeket hasonlítsák össze Magyarországgal, és vonjanak le következtetéseket. - Ismerjék meg a célnyelvi ország közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban. - Fejlődjön a tanulók személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során, /nyitottság, előítéletektől való szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, érzelmi gazdagodás, önismeret./ Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készségük. Emeltszintű testnevelés oktatás Intézményünkben es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben történik emeltszintű testnevelés oktatás. Két évfolyamon, első és ötödik évfolyam egy osztályában vezettük be a nem kötelező tanórai foglalkozások keretén belül. 15

17 Testnevelés és sport A Testnevelés és sport műveltségi terület kiemelkedő szerepet tölt be a sportiskolai kerettantervben. A kerettanterv azonban csak akkor érheti el célját, ha a Testnevelés és sport műveltségi terület nemcsak mennyiségében, hanem tartalmában is megfelel a 2005-ös Sportstratégiában rögzített reformszándékoknak. Az iskolai testi (szomatikus) nevelésnek nem csak gyakorlati, hanem elméleti ismereteket is tartalmaznia kell. Éppen ezért a test nevelése (az egészséges testi fejlődés elősegítése, a mozgásműveltség és a motoros képességek fejlesztése, a mozgásigény fenntartása) mellett az elméleti ismereteknek is tanórai tantermi kereteket kell biztosítani. Célok, feladatok Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. - A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és szenzibilis fázisoknak megfelelő legyen. Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és minőségű információt. - A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres végzésével, valamint a gerinc- és ízületvédelmi szempontok alkalmazásával el kell érni, hogy a tanulók biomechanikailag helyes testtartás kialakuljon, automatizálódjon és fennmaradjon. Követelmény - El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motori- 16

18 kus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét. - Becsüljék meg társaik teljesítményét. mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a természetes mozgások tökéletes végrehajtására. - Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik. - Fizika képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. - Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás utáni tisztálkodáshoz. - Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag helyes testtartás. Demokratizmus és felelősség Demokratizmuson az iskolahasználók (szülő, gyerek, iskola) partneri kapcsolatát értjük. A partneri kapcsolat biztosítéka, hogy az iskolában szülői munkaközösség és diákönkormányzat működik. A fenti szervezetek az iskolai élet minden részterületéről véleményt mondhatnak, és javaslatot tehetnek. Jól működő kommunikációs csatornák biztosítják az információáramlást az igazgatóság és nevelőtestület, a tanári közösség és a tanulók között, valamint a nevelőtestületen és a gyermekközösségen belül. A tanuló és tanár bizalmán, egymás kölcsönös tiszteletén alapuló iskolai együttműködés megvalósítására törekszünk. A hitoktatáson való részvétel biztosításával lehetővé tesszük a szabad vallásgyakorlást. A demokratizmussal együtt értelmezzük a felelősség elvének érvényesülését. A tanár felelőssége, hogy minden gyerek számára a neki legmegfelelőbb ismeretet, képességeit fejlesztő képzést nyújtsa. A tanuló kapjon segítséget a lemaradások pótlásában, a tehetség fejlesztésében. Olyan mikrokörnyezet kialakítása, ahol biztosítva van az önmegvalósítás lehetősége, de tudják a résztvevők, hogy szabadságuk csak társaik szabadságának határáig terjed. A gyerek felelőssége, hogy optimálisan használja ki az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat. A szülő felelőssége a gyermek szorgalmának felügyelete, a maximális erőkifejtésre ösztönzés. Igényelje gyermeke számára a szükséges és felajánlott szolgáltatásokat. Legyen kezdeményező, javaslattevő. 17

19 GYERMEKKÖZPONTÚSÁG Az intézmény az egyes gyerekeket állítja a nevelés központjába. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg az egyéni fejlődés feltételeit. Fontosnak tartjuk a testi biztonság és az érzelmi biztonság megteremtését. Olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érzik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így megtudhatják mit várunk el tőlük minden gyereket egységesen, jogait tiszteletben tartva kezelünk, kerüljük a hátrányos megkülönböztetést szabad félelemmentes légkörben a kor követelményeinek megfelelő erkölcsi és emberi tulajdonságot alakítunk ki Ebben a munkában kiemelt szerepe van a pedagógusnak. Az együttműködés mellett fontos a felelősségteljes korlátozás is, a szeretetteljes szigor. ESÉLYEGYENLŐSÉG Mint már mottónkban is megfogalmaztuk, minden gyerek tehetséges valamiben, s ennek észrevételében fejlesztésében segítségére kell lennünk. Minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. Sokszínű tevékenységet kínálunk a tudomány mai állásának megismertetésére. A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodás képességeket az érzelmi akarati jellemzőket a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. A képesség-kibontakoztató oktatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeit növeli a tanulás eredményessége, továbbtanulás, a társadalmi esélyegyenlőség terén. Partneri támogatás segíti munkánkat. A szakmai és eszközi feltételrendszer rendelkezésre áll. A korszerű számítástechnikai oktatás feltételei adottak. A tehetséggondozás kiemelt színterei angol kéttannyelvű oktatás, emeltszintű testnevelés, művészeti oktatás, környezeti nevelés- minden tanuló számára képességeinek, tehetségterületeinek megfelelően elérhető. Helyi programjaink a csoportban való oktatás, differenciált tanulásszervezés, fejlesztő foglalkozás, versenyeztetés, szakkörök, a tehetség kibontakoztatását, és a lemaradások csökkentését szolgálják. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását. A szociálisan hátrányban lévőket tanulmányi ösztöndíj pályázatok (Útravaló, Roma ösztöndíj), az iskola, az önkormányzat, az iskolai alapítvány anyagi és tárgyi segítségadással támogatja. 18

20 AUTONÓMIA Teljes szakmai önállóság, amelyben a munkaközösségek szerepe mindinkább felértékelődik. A szabadság és önálló döntés a felelősségvállalást is jelenti. A nevelés két alapvető tényezője a pedagógus és a gyerek egyenrangú félként vesz részt a folyamatban. A nevelő vezető irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendékek aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alkotó pedagógiai klíma megteremtésére törekszünk, melynek jellemzője egyfelől az igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. A siker és a kudarc kockázatával az egyéné a döntés felelőssége. Ez a gyermeki személyiség autonómiáját is megalapozza. Az intézményi autonómia a kibontakozásához kellő kompetenciával, pedagógiai készségekkel, stabil értékrendben gondolkodó pedagógusokra van szükség, akik az intézmény szakmai pozícióját erősítik. Nevelőinknek lehetőségük van növekvő teljesítmény elérésére, az érdeklődésüknek megfelelő innovációs munka végzésére, önművelésre, önmaguk megvalósítására, alkotásra. NYITOTTSÁG Elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolat révén részt kívánunk venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, intézményi partnereinkkel Igyekszünk lehetőséget teremteni, hogy intézményünkről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint az érdeklődő lakosok Ápoljuk, bővítjük eddigi kapcsolatainkat más iskolákkal, közművelődési intézményekkel Képviseltetjük magunkat városi rendezvényeken, illetve mi is szervezünk ilyeneket Fontosnak tartjuk, hogy naprakész informáltság alakuljon ki tanulóinkban Magyarország történelmi kultúrájáról, szokásairól. Megfelelő társadalomképet közvetítsünk számukra magyarságunk ismeretéről, nemzeti önismeretről, a semlegesség elvének szem előtt tartásával. Iskolánk az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek meg- 19

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben