PEDADÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDADÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA

2 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése 1.4 Gazdálkodás 1.5 Földrajzi környezet 1.6 Tanulólétszám alakulása 1.7 Személyi feltételek TARTALOMJEGYZÉK 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PE- DAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI 2.1 Alapelvek Demokratizmus és felelősség Gyermekközpontúság Esélyegyenlőség Autonómia Nyitottság 2.2 Célrendszerünk Értékek Stratégiai célok Taktikai célok Sikerkritériumok és azok mérése Elvárások az intézmény szereplőitől 2.3 Eljárások, eszközök Eljárásaink Eszközök 2.4 Feladatok Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Tehetséggondozás, képességfejlesztés Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A beilleszkedési, magatartás nehézségek enyhítése Az esélyegyenlőtlenségből adódó nehézségek enyhítése A gyermek és ifjúságvédelem iskolai feladatai 3. A KÉPZÉS RENDJE 3.1 Alaptevékenység 3.2 Képzés szakaszai 3.3 Képzési specialitások 3.4 Az osztályba és csoportba sorolás elvei, rendje

3 3.5. Tanulói jogviszony átjárhatósága 3.6 Az intézmény élet és munkarendje 3.7. Hagyományok, éves rendezvények 4. JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS ISKOLAI ELVEI 5. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLA KÖZÉLETBEN 5.1 A szülők, a tanulók és pedagógusok együttműködésének formái 5.2 Működési területek bővülése és továbbfejlesztési lehetőségei 5.3 Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel. Az iskola külső, belső partnerei - MEGTALÁLHATÓ AZ SZMSZ-BEN 5.4 Osztályfőnök, szaktanár, napközis és diákotthonos nevelők együttműködése 6. DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 7. ÁTMENETI OTTHON NEVELÉSI PROGRAMJA 8. HELYI TANTERV 8.1 Az időkeret és a bevezetés ütemezése 8.2 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai 8.3 Az előírt tananyagot és követelményeit 8.4 Alkalmazható tankönyve, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 8.5 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 8.6 Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének követelményei és formái 8.7 A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének formája 8.8 Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejésébe. 8.9 A tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszerek 8.10 A mindennapos testmozgás rendje az 1-4.évfolyamon 8.11 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásában betöltött szerepe, súlya 8.12 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai 8.13 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 8.14 Továbbképzés-átképzés tervezése 8.15 Integrációs és képesség-kibontakoztató program 8.16 Emeltszint testnevelés oktatás követelményei 1-8. évfolyamon 2

4 9. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 10. KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAM 3

5 Tisztelt Olvasók! Önök a Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Programját tartják a kezükben. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információt tartalmaz a szülők és a fenntartó számára egyben garanciát jelent a pedagógusok, a tanulók és szüleik részére. Ez a fenntartó által jóváhagyott alapdokumentum meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi elveit, tanterveit, működési feltételeit. ISKOLATÖRTÉNET 1. HELYZETELEMZÉS Ezen a helyen több évtizede (1923-tól) folyik nevelés, oktatás. A régen Kótaj községhez tartozó településrész Nyíregyházához csatolt kertvárosi terület lett. A felső tagozatos összevont osztályok megszüntetése kapcsán felmerült az igény a szétszórt tagiskolák helyett egy központi iskola létesítésére, amely diákotthoni elhelyezéssel a tanyasi gyerekeknek egyben otthont is biztosít tanítási napokon. Jelenleg a tanyasi gyerekeken kívül szociálisan rászoruló gyerekek is kerülnek a diákotthonba. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, anyukák, apukák lettek a volt tanítványok, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek. Törekvésünket mi sem bizonyítja jobban, mint elért eredményeink. Intézményünk dolgozói közül többen vannak, aki itt voltak kisdiákok, majd elvégezve a főiskolát, középiskolát, most dolgozóként itt végzi lelkiismeretesen a munkáját. Természetesen rajtuk kívül számos tanár, orvos, közgazdász jó szakmunkás stb. alapozta meg tudását, emberi tartását e falak között. A Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny döntőjébe jutott tanítványunk. Megyei szinten is rendszeresen szép sikereket értek el. Évek óta az első három hely egyikén végzünk a városi iskolák között összesített sportversenyében. Komplex környezetvédelmi vetélkedőn első helyezést értek el tanulóink megyei szinten. Több városi versenyen is előkelő helyezéssel büszkélkedhetünk ben elnyertük az Ökoiskola címet. 4

6 Rendszeres résztvevői vagyunk a néptánc fesztiváloknak, ahol szintén elismeréssel szólnak tanulóink teljesítményéről között a Suliexpó rendezvényein, több kategóriában a fődíjak mellett számos egyéb díjat is megnyertünk az évek során. Iskolai versenyeink eredményeit minden évvégén a tanévzárón ismertetjük vendégeinkkel. Ha egyetlen mondatban kellene meghatározni az iskolát, akkor azt lehetne mondani az egyetlen stabil pont nálunk a VÁLTOZÁS. Belegondolva, hogy a szétszórt tagiskolákból többcélú nevelési-oktatási intézmény lett, ehhez hozzáadva, hogy a közoktatási rendszer az oktatási környezet is állandóan változik, ez a megállapítás nem is meglepő. Jelenleg az intézmény az általános iskolai nevelést és oktatást, a diákotthoni nevelést és az átmenti otthoni ellátást, illetve közművelődési tevékenységet közös igazgatású intézményként szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység keretében végzi. A változás a 2010/2011-es tanévben az angol kéttannyelvű oktatás első évfolyamon és az emeltszintű testnevelés első és ötödik évfolyamon egy-egy osztályban történő bevezetésével folytatódik. Biztonságos környezetben, gyermekeket szerető, jól képzett pedagógusok, gyermekfelügyelők, szabadidő- és művelődésszervező, foglalkoznak a gyerekekkel. Pedagógusaink a kor követelményeknek megfelelő szakmai és módszertani képzettséggel rendelkeznek, melyet folyamatosan igyekeznek bővíteni. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink jól érezzék itt magukat, szeressenek ide járni. Igyekszünk elérni, hogy az iskola ne kényszerű intézmény, hanem valódi lehetőségekkel teli élettér legyen, az önmegvalósítás színtere. A tanuláson túl egész nap biztosítjuk a játéklehetőséget, változatos élmény és tapasztalatszerzést, többféle választható tevékenységet. Az intézmény nevelőtestülete egységesen vallja: a gyerek nem csak nevelődik, jogában áll tanulóként is megélni a gyerekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Az intézmény oktató-nevelő munkájának legfőbb jellemzői és irányai: Az iskola szolgáltató tevékenységét a társadalmi valóságból eredeztetjük. Az ismeretek közvetítésén túl igyekszünk funkciógazdag, nyitott iskolaként működni. Előnyben részesítjük a pozitív motivációt, a meggyőzésen alapuló ráhatást. A gyermekek átmenetének törésmentes segítését: óvoda iskola család iskola diákotthon átmeneti otthon iskola középiskola 5

7 Nevelésfilozófiánkat a következő mottó összegzi: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron el kell érnünk! (Marie Curie) Úgy gondoljuk ebben iskolánk segítségére tud lenni tanítványainak, hiszen Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogy hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni. 1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK 2006-ban ROP-os pályázat keretében megújult intézményünk. A tornaterem, aula, nyelvi- és informatika labor, könyvtár és teleház, a felújított iskolaépület jelentősen javította feltételeinket. A tantermek a követelményeknek jól felszereltek. Szemléltető eszközök kis része elavult vagy amortizálódott, ezért ezek pótlása, cseréje fontos feladatunk. A taneszközök a szükséges cseréket is figyelembe véve 80%-ban állnak rendelkezésre. A diákotthon, átmeneti otthon épülete, bútorzata elavult, átalakításra, cserére szorul. Könyvtárunk jól felszerelt, igyekszünk szűkös anyagi lehetőségek ellenére beszerezni az új információhordozókat, illetve nagy gondot fordítunk a megóvásra szeptember 01-től a falusi könyvtár összevonásra került intézményünk könyvtárával, 2006 tól teleházként is működik 1.3 A FELTÉTELRENDSZER FEJLESZTÉSE A lemorzsolódás csökkentése érdekében a 2003/2004-es tanévben bevezetésre került az IPR, melynek keretében képesség-kibontakoztató programot valósít meg intézményünk. Ennek keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását és a tehetséges gyermekek gondozását végezzük. 6

8 Intézményünk rendelkezik Internet hozzáférési lehetőséggel, melyet a jövőben szélesíteni szükséges a gyorsabb kommunikáció érdekében. Az etnikai kisebbség számára a környezeti hátrányok leküzdését szolgáló programok megvalósítását, továbbá az etnikai hagyományok ápolásának feltételeit biztosító lehetőségeket támogatni kell. (multikulturális oktatás, fejlesztő foglalkozások, integrációs oktatás, életvezetési ismeretek, Roma Tehetségműhelyek) Iskolánkban integráltan tanul jelenleg 20 fő sajátos nevelési igényű tanuló. Ezen családok hátrányos helyzete és származásuk indokolja, hogy problémáik megoldásában segítségükre legyen az intézmény (mentor, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus). Személyi feltételek javítása érdekében továbbra is támogatni szükséges az intézményi igényekkel összhangban lévő pedagógus átképzéseket, a speciális ismereteket adó tanfolyamok elvégzését. Belső továbbképzések tervszerű szervezésére nagy figyelmet kell fordítanunk. Diákotthonban a tárgyi feltételek javításával el kell érnünk, hogy a gyerekek kulturált családias környezetben éljenek. Biztosítanunk kell a megfelelő helyiségeket a pihenésre, kulturált szórakozásra, tanulásra, sportolásra. A minőségbiztosítási rendszer működtetésével kívánjuk elérni: - A folyamatos fejlesztés állandósítását és belső szabályozottság kiterjesztését az intézményi működés egészére. - A belső kimeneti pontok meghatározását, s a hatékony munka mérési, ellenőrzési rendszerének a megteremtését, folyamatos működtetését. 1.4 GAZDÁLKODÁS Intézményünk önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó szervezet. Az üzemeléshez szükséges pénzeszközt az önkormányzati intézményi költségvetésben határozzuk meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Könyvelésünket önálló gazdasági irodánk végzi, a bérrel kapcsolatos ügyintézést pedig a MÁK. Beruházást és felújítást mindig a fenntartó engedélyével végezhetünk. Saját költségvetésből csak az üzemeltetést és az üzemelést gátló tényezők megszüntetését tudjuk biztosítani. Eszközeink cseréjét és pótlását pályázatokból nyert pénzösszegekkel próbáljuk elősegíteni. Fokozottan igyekszünk a rongálásokat visszaszorítani. Az iskola keretén belül működik a településrész könyvtár-teleház, illetve közművelődési feladatot is ellát. Az üzemeltetési költséget és a könyvtáros, művelődési szakember munkabérét saját költségvetésünkben biztosítja az önkormányzat. Pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk a jövőben is bővíteni pénzügyi lehetőségeinket. 7

9 1.5 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET Nyírszőlős Nyíregyházához csatolt kertváros jellegű településrész, amely a városközponttól 10 km-re található. A 90-es évek után a munkanélküliségtől erősen sújtott településrész lett. A településrész megtartó ereje jó, a fiatalok többsége családalapítás után nem költözik el. A kertvárosi környezet vonzó a belvárosból kiköltözők számára is. A településrészen egy óvoda és egy összetett intézmény (általános iskola, diákotthon, átmeneti otthon) működik. A továbbiakban is biztosítani szeretnénk a munkahelyi közösségekből kirekedt, nehéz anyagi és szociokulturális helyzetű szülők számára, hogy iskolánkban stabil társas kapcsolatokra leljenek (pedagógus szülő, szülő szülő kapcsolat), gondjaik meghallgatásra, esetlegesen megoldásra találjanak. Kellő odafigyeléssel, fejlesztéssel az intézmény az egyre bővülő (lélekszámban) településrész centruma lehet. Összességében az idejáró gyerekek szüleinek köszönhetően az iskolát támogató környezet veszi körül. Nem ilyen szerencsés a mikrokörnyezet szociológiai mutatója. A családok életmódja anyagi viszonyai nagyon változóak. Tanulóink több mint 50%-a hátrányos helyzetű. Indulási hátrányaik a családi szocializáció hiányára, valamint a családok értékrendjének és anyagi viszonyainak az elégtelenségére vezethető vissza. Ezekkel a szülőkkel nem könnyű kontaktust teremteni, nehezen fogadják el az iskola értékrendjét, mindemellett többségükben együttműködnek. A településrész értelmiségének többségét a pedagógus, egészségügyi dolgozó és műszaki értelmiség adja. Az iskola a családok hatékony kultúraközvetítő hatására kevésbé számíthat. Mindemellett a családok anyagi kulturális kínálata erőn felüli. 1.6 TANULÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA A tanulólétszám csökkenése a kiköltöző új lakosság megnyerésével megállítható. Jelenleg az általános iskolában a nevelés és oktatás 1. évfolyamon kezdődik és 8. évfolyamon ér véget. A diákotthonban a nevelés és ellátás nagycsoportos óvodás korban kezdődik és az iskolai tanulmányok befejezésével ér véget. 8

10 Az átmeneti otthonban azokat a 6-18 éves korú gyerekeket, fiatalokat fogadjuk, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradnának, krízishelyzetbe kerültek. A településen 1 iskola működik. A demográfiai adatok azt jelzik, hogy a település tanulólétszáma nem csökken. Ennek oka a fiatalok helyben maradása és a megyeszékhely közelsége miatt egyre több család választja lakóhelyének a kertvárosi környezetet. A fentieket figyelembe véve mintegy 230 fő körül stabilizálható a gyereklétszám. Ennek feltétele: A szolgáltató tevékenység az igényekhez igazodva széles skálán mozogjon Egyre több információt kapjon környezetünk (a településrész lakói) az itt folyó munkáról Minden tanuló kapja meg az egyéni fejlődéséhez szükséges neveléstoktatást (IPR képesség-kibontakoztató program, tehetséggondozás) Tegyük esztétikussá, vonzóvá környezetünket (tanulóbarát osztályterem) A települési óvoda tudjon helyet biztosítani minden kiscsoportba jelentkező gyereknek a törvényi létszámkeretek határain belül mozgó csoportlétszámmal Az évenként belépő tanulólétszám fő között mozog. Így hosszú távon 2 tanulócsoporttal kell számolnunk évfolyamonként. Első negyedik évfolyamon iskolaotthonos oktatást végzünk. Napközis és tanulószobai ellátást minden tanulónak biztosítható. Napközis csoportok száma 1, tanulószobai csoport 1, diákotthoni csoportok száma 4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Intézményünkben az oktató-nevelő munkához a személyi feltételek adottak. Valamennyi engedélyezett álláshely betöltésre került. Az intézmény dolgozói: - Pedagógusok: iskolai diákotthoni átmeneti otthoni mentor tanár - Pedagógus munkát közvetlenül segítők: gyermekfelügyelők gyermekgondozók szabadidő szervező családgondozó és gyermekvédelmi ügyintéző ápolónő - Gazdasági ügyintézők - Technikai dolgozók 9

11 - Iskolatitkár - Könyvtáros - Művelődésszervező Az intézményben a szakos ellátottság csaknem 100%-os, néhány technika órát rokonszakos nevelő tanít. A kötelező órák megtartásához, illetve a tanórán kívüli foglalkozások szervezéséhez a szakfeladatnak megfelelő végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. A bevezetésre került angol kéttannyelvű oktatás két angol nyelv és irodalom szakos tanár, illetve egy angol középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanár által biztosított. Öt tanítót iskoláztunk be nyelviskolába. Jelenleg a 4. szintet teljesítették. A szükséges nyelvvizsga érdekében képzésük folyamatos. Anyanyelvi lektor is segíti munkánkat. Az emeltszintű testnevelés szükséges humánerőforrásával rendelkezünk. Egy testnevelőnk rendelkezik egyetemi, két fő pedig főiskolai szintű tanári szakképesítéssel. Természetesen a nyugdíjazások miatt bekövetkező szakember pótlást előre gondosan kell terveznünk, csakúgy mint a belső és külső továbbképzési célokhoz, feladatokhoz igazodó rendjét. Ezzel részletesebben az Intézményi Minőségirányítási Programban foglalkozunk. 10

12 Az alábbi kiegészítő képzéseken vettek részt pedagógusaink: Angol nyelviskola 4. szint Képzés megnevezése 5 fő Végzett nevelők száma (fő) Életvezetési ismeretek és gyakorlatok 7 fő Minőségbiztosítási alapismeretek 5 fő Minőségbiztosítás az iskolai gyakorlatban 1 fő Számítástechnikai alapismeretek 8 fő Számítástechnikai és Internet alapismeretek és szövegszerkesztés 14 fő Tanulási nehézségek felismerése és kezelése 1 fő Tanulás tanítása 1 fő Magyar nyelv és irodalom tanítása 2 fő Matematika tanítás zavarai 1 fő Változások a földrajzban 1 fő Felkészülés az ember és társadalom modul tanítására 1 fő Drámapedagógia 1 fő Tánc az iskolában 2 fő Internet a közoktatásban 1 fő Sítáborok szervezése 1 fő Felkészülés az Eu-hoz való csatlakozásra 2 fő Fitnesz 1 fő Iskolai drogkoordinátor 2 fő Beiskolázás, pályaválasztás 1 fő Mérés a pedagógiában 3 fő Mentálhigiéné 3 fő Rendszergazda 1 fő WEB mesteri 1 fő Mentorok a HH-s gyermekekért 3 fő Integrált iskola, támogató környezet 2 fő Számítástechnika, szoftverüzemeltető 1 fő Egészségnevelő, drogkoordinátor 1 fő Hatékony együttnevelés az iskolában 28 fő Tevékenység központú pedagógiák 30 fő Tanórai differenciálás a gyakorlatban 27 fő Mozgókép és média ismeret 1 fő Különbségekre figyelő tan. módszerek 5 fő Multimédia szerkesztés 6 fő Egészséges élet fő Egészséges élet fő Pályázatírás, projektmenedzsment 3 fő Hatékony tanulásszervezés 5 fő Táncoktatás az oktatásban 1 fő Hagyományos kézműves technikák 1 fő Lépésről lépésre iskolai program 1 fő Képzés a diszkrimináció megelőzése érdekében 1 fő Mesterképzés 5 fő Tanulási zavarok felismerése 7 fő Mérések a pedagógiai gyakorlatban 8 fő Kooperatív technikák 9 fő Felkészítés az 5-6.évf. nem szakrendszerű okt. 2 fő Kedvesház pedagógia 2 fő 11

13 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI Mottónk: Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. (Marie Curie) ALAPELVEK Pedagógiai alapelvünk, hogy: iskolánk nevelő oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra; pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk; a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; a közösségek biztosítanak terepet a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához; az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát; iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét; 12

14 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési szövegalkotási, matematikai logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat; a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük; hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez; iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal; az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; a nevelési - oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támasztunk; a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret (jelenismeret); megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét; reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását; alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. továbbtanulási esélyének növeléséhez. Két tanítási nyelvű oktatás Az es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben két tanítási nyelven történik az oktatás. Célnyelvnek az angolt választottuk. A programot felmenő rendszerben vezetjük be az évfolyam egy osztályában, így a 2017/2018. tanévben végez először két tanítási nyelvű osztály iskolánkban. 13

15 A gyerekek ezekben az osztályokban az első évfolyamtól kezdve heti öt órában tanulják az angol nyelvet, és évfolyamonként legalább három tantárgy ismeretanyagát a célnyelven sajátítják el. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve: A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármely idegen nyelv lehet. Intézményünkben az oktatás angol nyelven történik. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelv elsajátításhoz közelít. Ez által elérhető, hogy az anyanyelv- tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. A középiskolai továbbtanulásra történő felkészítésen túl kiemelt fontosságú a nyelvi képzés, a használható nyelvtudás átadása. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja: Az anyanyelvi és idegennyelvi-tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulót tanítsa meg az idegen nyelven való tanulásra, az idegennyelvű információk feldolgozására. A tanulók váljanak alkalmassá arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul akár idegen nyelven folytassák. Cél továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül nevelje a tanulókat türelemre, megértésre, és nyitottságra, törekedjen pozitív én - és ország-kép kialakítására. A tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, - közlésben és - alkalmazásban. A tanulók értsék meg az idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon erősödjön bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti érdeklődés, türelem és megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk segítségével, a sikeres kommunikáció annak függvénye, hogy mennyire ismerjük a célországot, hiszen egy-egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. 14

16 A két tanítási nyelvű oktatás feladatai: Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást a tanulókban. Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. Fejlesszük kiemelten beszéd-, és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően. Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését. Ismertessük meg velük azt a tényt, hogy ma már alapkövetelmény egy idegen nyelv kommunikáció képes ismerete. Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (tv, diákcsere) és írásban (olvasás, levelezés) használhassák, és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. Általános fejlesztési követelmények kéttannyelvű oktatás során: - Szerezzenek ismereteket a világról, a célnyelvi országról, azok intézményeiről, az ott élő emberekről, ezeket hasonlítsák össze Magyarországgal, és vonjanak le következtetéseket. - Ismerjék meg a célnyelvi ország közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban. - Fejlődjön a tanulók személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során, /nyitottság, előítéletektől való szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, érzelmi gazdagodás, önismeret./ Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készségük. Emeltszintű testnevelés oktatás Intézményünkben es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben történik emeltszintű testnevelés oktatás. Két évfolyamon, első és ötödik évfolyam egy osztályában vezettük be a nem kötelező tanórai foglalkozások keretén belül. 15

17 Testnevelés és sport A Testnevelés és sport műveltségi terület kiemelkedő szerepet tölt be a sportiskolai kerettantervben. A kerettanterv azonban csak akkor érheti el célját, ha a Testnevelés és sport műveltségi terület nemcsak mennyiségében, hanem tartalmában is megfelel a 2005-ös Sportstratégiában rögzített reformszándékoknak. Az iskolai testi (szomatikus) nevelésnek nem csak gyakorlati, hanem elméleti ismereteket is tartalmaznia kell. Éppen ezért a test nevelése (az egészséges testi fejlődés elősegítése, a mozgásműveltség és a motoros képességek fejlesztése, a mozgásigény fenntartása) mellett az elméleti ismereteknek is tanórai tantermi kereteket kell biztosítani. Célok, feladatok Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. - A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és szenzibilis fázisoknak megfelelő legyen. Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és minőségű információt. - A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres végzésével, valamint a gerinc- és ízületvédelmi szempontok alkalmazásával el kell érni, hogy a tanulók biomechanikailag helyes testtartás kialakuljon, automatizálódjon és fennmaradjon. Követelmény - El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motori- 16

18 kus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét. - Becsüljék meg társaik teljesítményét. mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a természetes mozgások tökéletes végrehajtására. - Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik. - Fizika képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. - Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás utáni tisztálkodáshoz. - Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag helyes testtartás. Demokratizmus és felelősség Demokratizmuson az iskolahasználók (szülő, gyerek, iskola) partneri kapcsolatát értjük. A partneri kapcsolat biztosítéka, hogy az iskolában szülői munkaközösség és diákönkormányzat működik. A fenti szervezetek az iskolai élet minden részterületéről véleményt mondhatnak, és javaslatot tehetnek. Jól működő kommunikációs csatornák biztosítják az információáramlást az igazgatóság és nevelőtestület, a tanári közösség és a tanulók között, valamint a nevelőtestületen és a gyermekközösségen belül. A tanuló és tanár bizalmán, egymás kölcsönös tiszteletén alapuló iskolai együttműködés megvalósítására törekszünk. A hitoktatáson való részvétel biztosításával lehetővé tesszük a szabad vallásgyakorlást. A demokratizmussal együtt értelmezzük a felelősség elvének érvényesülését. A tanár felelőssége, hogy minden gyerek számára a neki legmegfelelőbb ismeretet, képességeit fejlesztő képzést nyújtsa. A tanuló kapjon segítséget a lemaradások pótlásában, a tehetség fejlesztésében. Olyan mikrokörnyezet kialakítása, ahol biztosítva van az önmegvalósítás lehetősége, de tudják a résztvevők, hogy szabadságuk csak társaik szabadságának határáig terjed. A gyerek felelőssége, hogy optimálisan használja ki az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat. A szülő felelőssége a gyermek szorgalmának felügyelete, a maximális erőkifejtésre ösztönzés. Igényelje gyermeke számára a szükséges és felajánlott szolgáltatásokat. Legyen kezdeményező, javaslattevő. 17

19 GYERMEKKÖZPONTÚSÁG Az intézmény az egyes gyerekeket állítja a nevelés központjába. A pedagógusok személyes kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg az egyéni fejlődés feltételeit. Fontosnak tartjuk a testi biztonság és az érzelmi biztonság megteremtését. Olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink otthon érzik magukat. Ennek érdekében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így megtudhatják mit várunk el tőlük minden gyereket egységesen, jogait tiszteletben tartva kezelünk, kerüljük a hátrányos megkülönböztetést szabad félelemmentes légkörben a kor követelményeinek megfelelő erkölcsi és emberi tulajdonságot alakítunk ki Ebben a munkában kiemelt szerepe van a pedagógusnak. Az együttműködés mellett fontos a felelősségteljes korlátozás is, a szeretetteljes szigor. ESÉLYEGYENLŐSÉG Mint már mottónkban is megfogalmaztuk, minden gyerek tehetséges valamiben, s ennek észrevételében fejlesztésében segítségére kell lennünk. Minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. Sokszínű tevékenységet kínálunk a tudomány mai állásának megismertetésére. A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodás képességeket az érzelmi akarati jellemzőket a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. A képesség-kibontakoztató oktatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeit növeli a tanulás eredményessége, továbbtanulás, a társadalmi esélyegyenlőség terén. Partneri támogatás segíti munkánkat. A szakmai és eszközi feltételrendszer rendelkezésre áll. A korszerű számítástechnikai oktatás feltételei adottak. A tehetséggondozás kiemelt színterei angol kéttannyelvű oktatás, emeltszintű testnevelés, művészeti oktatás, környezeti nevelés- minden tanuló számára képességeinek, tehetségterületeinek megfelelően elérhető. Helyi programjaink a csoportban való oktatás, differenciált tanulásszervezés, fejlesztő foglalkozás, versenyeztetés, szakkörök, a tehetség kibontakoztatását, és a lemaradások csökkentését szolgálják. Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását. A szociálisan hátrányban lévőket tanulmányi ösztöndíj pályázatok (Útravaló, Roma ösztöndíj), az iskola, az önkormányzat, az iskolai alapítvány anyagi és tárgyi segítségadással támogatja. 18

20 AUTONÓMIA Teljes szakmai önállóság, amelyben a munkaközösségek szerepe mindinkább felértékelődik. A szabadság és önálló döntés a felelősségvállalást is jelenti. A nevelés két alapvető tényezője a pedagógus és a gyerek egyenrangú félként vesz részt a folyamatban. A nevelő vezető irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendékek aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. Alkotó pedagógiai klíma megteremtésére törekszünk, melynek jellemzője egyfelől az igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. A siker és a kudarc kockázatával az egyéné a döntés felelőssége. Ez a gyermeki személyiség autonómiáját is megalapozza. Az intézményi autonómia a kibontakozásához kellő kompetenciával, pedagógiai készségekkel, stabil értékrendben gondolkodó pedagógusokra van szükség, akik az intézmény szakmai pozícióját erősítik. Nevelőinknek lehetőségük van növekvő teljesítmény elérésére, az érdeklődésüknek megfelelő innovációs munka végzésére, önművelésre, önmaguk megvalósítására, alkotásra. NYITOTTSÁG Elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolat révén részt kívánunk venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, intézményi partnereinkkel Igyekszünk lehetőséget teremteni, hogy intézményünkről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint az érdeklődő lakosok Ápoljuk, bővítjük eddigi kapcsolatainkat más iskolákkal, közművelődési intézményekkel Képviseltetjük magunkat városi rendezvényeken, illetve mi is szervezünk ilyeneket Fontosnak tartjuk, hogy naprakész informáltság alakuljon ki tanulóinkban Magyarország történelmi kultúrájáról, szokásairól. Megfelelő társadalomképet közvetítsünk számukra magyarságunk ismeretéről, nemzeti önismeretről, a semlegesség elvének szem előtt tartásával. Iskolánk az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek meg- 19

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben