Dogo Argentino Club of Hungary Egyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dogo Argentino Club of Hungary Egyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 Dogo Argentino Club of Hungary Egyesület Alapszabálya

2 I. Fejezet Általános rendelkezések 1, Az egyesület neve: Dogo Argentino Club of Hungary Egyesület 2, Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár Szamos u. 111.* 3, Az egyesület működési területe: Magyar Köztársaság területe 4, Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoktól támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, valamint megyei, települési önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat. 1, Az egyesület jogi személy. 2, Az egyesület tevékenységének célja: II. Fejezet Az Egyesület célja a) Az Argentin dog fajtájának magyarországi tenyésztőinek, a fajta barátainak közösségé alakítása. b) A fajta tenyésztői, kiképzői és kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása, valamint kedvtelésük társadalmilag is elismert gyakorlásának biztosítása. b) Az állatok szeretetével kapcsolatos ismeretterjesztések és alapvetően az állatbarát és természetbarát életmód terjesztése. c) Az Argentin dog fajtájának védelme, értékeinek megőrzése, minőségi genetikai állomány fenntartása és tenyésztése. d) A fajtával kapcsolatosan az egyesület tagjai által kifejtet szellemi tevékenységet, ismeretek terjesztését és képességeik fejlesztését segítő tevékenységek végzése, támogatása. e) A fajtával kapcsolatos állatbarát kultúra terjesztése, kulturális rendezvények szervezése. 2

3 f) Az egyesület Argentin dog tartó tagjai részére, nyilvántartási rend kialakítása és ajánlása; g) A fajta adottságaiból eredő tulajdonságok ismertetése, valamint ezen tulajdonságok megőrzése, fejlesztési lehetőségeinek támogatása, ismeretek terjesztése. h) Az egyesület által képviselt fajta, fajfenntartó, fajtajavító tenyésztésének irányítása, felügyelete.* III. Fejezet Az Egyesület tevékenységei a) A fajtaleírás (standard) tagokkal való megismertetése, és az ezzel összefüggő kinológiai ismeretek bővítése; b) Programok, találkozók, kiállítások, bemutatók szervezése; c) Honlap működtetése; d) Kiadványok készítésével és terjesztése; e) Etikai kódexet készít a kutyatartók részére, a fajta tartási és tenyésztési szempontjai alapján; f) Tagjai részére vezeti az állatok nyilvántartását adatbázis-, adatlap alkalmazásával; g) Az adatlapok alapján országosan nyilvántartási könyvet vezet az egyesület; h) Az egyesület törzskönyvezési tevékenységet nem folytat. A fajta törzskönyvezését a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete végzi; i) Tagjai érdekvédelmének ellátása. 1, Az egyesület tagi státuszai: IV. Fejezet Az Egyesület tagsága tag pártoló tag tiszteletbeli tag 3

4 2, Az egyesület tagja lehet bármely bel-, és külföldi természetes, és jogi személy aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, és a közgyűlés 2/3-os többséggel támogatja. 3, Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a bel- és külföldi természetes és jogi személy, aki a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalja, de valamely módon rendszeresen támogatja, segíti az egyesület tevékenységét, és felvételét a közgyűlés egyszerű többséggel elfogadja. 4, Tiszteletbeli tagnak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. 5, Új tag felvételéhez írásos kérelem szükséges (kivéve a tiszteletbeli tagság esetén), melyet a belépni szándékozóknak az elnökséghez kell eljuttatni. Az elnök a tagfelvételi kérelmet köteles a legközelebbi közgyűlés napirendi pontjai közé felvenni. 6, A tagokat az elnökség nyilvántartásban veszi, és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 7, A tagok 4 évente írásban nyilatkoznak tagsági státuszuk megtartásáról, változásáról. 1, A tag jogai: V. Fejezet A tagok jogai és kötelezettségei az egyesület bármely tisztségére megválasztható, a közgyűlésen szavazati joga, tanácskozási és javaslattételi lehetősége van, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, jogosult betekinteni az egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat, és az egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 2, A tag kötelezettségei: tartsa be az egyesület alapszabályának rendelkezéseit, aktívan működjék közre az egyesület céljainak megvalósításában, 4

5 hajtsa végre a közgyűlés határozatait, a közgyűlés határozatainak megfelelő mértékben és módon a tagdíjat fizesse. 3, A pártoló tag jogai: a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, 4, A pártoló tag kötelezettségei: aktívan működjék közre az egyesület céljainak megvalósításában, a pártoló tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége önkéntes alapú. 5, A tiszteletbeli tag jogai: a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, és élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, a tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége önkéntes alapú. 6, A tagok kötelesek az egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. 1, A tagsági viszony megszűnik: VI. Fejezet A tagsági viszony megszűnése kilépés (amely önkéntes alapú) írásbeli bejelentésével, a tag halálával, a jogi személy megszűnésével, kizárással, amennyiben a tag a tagdíjat tárgyévet követő év végéig indokolatlanul nem fizeti annak ellenére, hogy nyomatékosan, írásban kapott felszólítást, hogy tagdíj nem fizetése kizárást vonhat maga után vagy tevékenységével az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 5

6 2, Kizárásról a közgyűlés egyszerű többséggel dönt. Abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, tevékenysége nyilvánvalóan sérti az egyesület érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén. A kizárási javaslatot az elnökség terjeszti a közgyűlés elé. A kizárás eljárását az elnökség kezdeményezi. A kizárás eljárását, a kizárás okát, körülményeit a soron következő közgyűlésen tárgyalja az elnökség. Az érintett tagot írásban meghívja az elnökség, hogy védekezést, és bizonyítékait érdemben előadhassa. A kizárásról szóló közgyűlési határozatot indoklással ellátva írásban kézbesíteni kell az érintett tag részére. A közgyűlési határozat ellen az Etv a alapján bírósághoz fordulhat. 3, A tag törlése akkor alkalmazható, ha a magánszemély tag meghalt, illetve a jogi személy megszűnt. E tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az elnökség feladata, amelyről beszámol a közgyűlésnek. 1, Egyesület szervei: közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság. 2, Az egyesület tisztségviselői: elnök, elnökségi tagok, titkár, ellenőrzőbizottság tagok. VII. Fejezet Az egyesület szervezete Az évi CLVI. Tv. 9.. (1) bekezdése alapján a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, 6

7 amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Továbbá e törvény 9.. (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 3, A vezetőségben betöltött megbízatás megszűnik a megbízás idejének lejártával, a tagsági viszony megszűnésével, lemondással, tisztségből való visszahívással: A vezetőségben betöltött megbízatás megszűnik, ha magatartásával rombolja az egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódod folytat, amely méltatlanná teszi az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll. A visszahívást legalább 3 tag kezdeményezheti, mely alapján 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban kell meghívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A visszahívás tárgyában a közgyűlés szótöbbséggel határoz. A határozatot 15 napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőknek. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fejér Megyei Bíróság előtt jogorvoslattal lehet élni az Etv a alapján. VIII. Fejezet A közgyűlés 7

8 1, Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. 2, A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az alapszabály megalkotása, módosítása, az egyesület szabályzatainak megalkotása, módosítása, az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, a tagdíj mértékének megállapítása, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint az elnökség által előterjesztett, a következő közgyűlésig terjedő időszakra vonatkozó feladat- és tevékenységterv jóváhagyása, az egyesület gazdálkodási tevékenységének fő irányait megállapítani, gazdasági társaság, intézmény vagy alapítvány létrehozása, dönteni a tagsági jogviszonyt érintő minden kérdésben, dönteni minden olyan ügyben, amit a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt. Az évi II. Tv 20. -a alapján az egyesület feloszlatása, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása. 3, A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, illetve szükség szerint bármikor összehívható. Soron kívül össze kell hívni a közgyűlést, ha ezt a tagok legalább 1/3-a, vagy az ellenőrző bizottság írásban az ok és cél megjelölésével indítványozza. 4, A közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnök a közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásbeli (elektronikus, vagy postai úton) értesítést küld minden tagnak, melyben feltünteti a közgyűlés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat. 5, A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a rendes tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyan azon a napon fél órával későbbi időpontban kell megtartani. Az eredeti közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, továbbá a megismételt közgyűlés helyét, idejét, azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetésben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 6, A közgyűlés határozatait főszabályként egyszerű többséggel (a jelenlévő tagok több mint felének szavazata szükséges: legalább 50%+1) hozza. Az 8

9 alapszabály elfogadásához, módosításához 2/3-os támogatás szükséges. A tagsági jogviszonyt érintő kérdésekben az alapszabály IV. Fejezetében leírtak az irányadóak. 7, A szavazás minden kérdésben kivéve a személyi döntéseket nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén titkos, vagy minősített szavazás is tartható. 8, A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9, A közgyűlés határozatait azoknak, akikre a határozatok személyesen rendelkezést tartalmaznak elektronikus, vagy postai úton, írásban, az üléstől számított 15 napon belül meg kell küldeni, valamint az egyesület által fenntartott honlapon az ülés időpontjától számított 15 napon belül 30 napi időtartamra nyilvánosságra hozza. 10, A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek elkészítéséért az elnök a felelős. 1, A titkár feladatai: IX. Fejezet A titkár a) A titkár értesíti a tagokat az egyesülettel kapcsolatos, alapszabályban meghatározott eseményekről, b) kezeli az egyesület iratait, c) adminisztratív feladatok ellátása d) felelős az alapszabályban rögzített feladatokért, e) kezeli az egyesület tagnyilvántartását, f) beszedi az esedékes tagdíjat. 9

10 X. Fejezet Az elnökség 1, Az egyesület operatív és koordináló testülete. 2, Az elnökség tagjai: az elnök, továbbá két elnökségi tag. Az egyesület létszámának növekedése az elnökség bővítését vonhatja maga után. 3, Az elnökség tagjait a közgyűlés választja, a mandátumuk 4 évre szól és meghosszabbítható. 4, Az elnökség feladatai: gondoskodik az egyesület ügyeinek viteléről tevékenységének szervezéséről, elvégzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot belső munkamegosztás alapján (az alapszabályban foglaltak szerint), végrehajtja a közgyűlés által elfogadott feladat- és tevékenységtervet, két közgyűlés közötti időszakban dönt az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, elkészíti az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést, és azt a közgyűlés elé terjeszti. 5, Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább egy alkalommal összeül. Az elnökséget 15 napon belül össze kell hívni, ha azt az elnökség valamelyik tagja szükségesnek tartja, vagy az egyesületi tagok legalább 1/3-a, illetve az ellenőrző bizottság írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza. Ha az egyesület elnöke az elnökség összehívásáról 15 napon belül nem gondoskodik, úgy az elnökséget a felügyelő bizottság elnöke is jogosult összehívni. 6, Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki, részvételi szándéka előzetes bejelentése mellett, részt vehet. 7, Az elnökség összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnök az ülés előtt legalább 15 nappal írásbeli (elektronikus vagy postai úton) értesítést küld az elnökség tagjainak, melyben feltünteti az ülés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait. Az elnökség üléseire az ellenőrzőbizottság elnökét is meg kell hívni. 10

11 8, Az elnökség ülése határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a 3 elnökségi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 9, Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában díjazás nélkül végzik. 10, Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk ban meghatározott közeli hozzátartozói. 11, Az elnökség tagja illetve az ennek jelölt személy a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot haladéktalanul bejelenti, illetve az összeférhetetlenséget megszüntetni köteles. 12, Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 13, Az elnökség határozatait azokkal, akikre a határozatok személyesen rendelkezést tartalmaznak elektronikus, vagy postai úton, írásban, az üléstől számított 15 napon belül meg kell küldeni, valamint az egyesület által fenntartott honlapon az ülés időpontjától számított 15 napon belül 30 napi időtartamranyilvánosságra hozza. 14, Az elnökség a IX. Fejezet 4. pontban megjelölt feladatainak végrehajtása érdekében szükség szerint a tagság segítségét önkéntes alapon igénybe veheti, amelyért díjazás nem jár. 15, Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek elkészítéséért a titkár a felelős. XI. Fejezet Az ellenőrző bizottság 11

12 1, Az ellenőrző bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés választ. A tagok mandátuma 4 évig szól, és meghosszabbítható. 2, Az ellenőrző bizottság felügyeli az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba bármikor betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 3, Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Üléseit szükség szerint de legalább évente egyszer tartja, melynek összehívásáról az ellenőrző bizottság elnöke gondoskodik. Az ülés előtt legalább 15 nappal írásbeli értesítést küld az ellenőrző bizottság tagjainak, melyben feltünteti az ülés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait. Az ülés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a 3 bizottsági tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnök távolléte esetén, szavazategyenlőség kialakulása során döntés nem születik, és a kérdést az ellenőrző bizottság következő ülésén ismét napirendre kell tőzni. 4, Az ellenőrző bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, és díjazásban nem részesülnek. 5, Az ellenőrző bizottság tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 6, Az ellenőrző bizottság köteles az elnökséget haladéktalanul tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 7, Az ellenőrző bizottság súlyos szabálytalanság, mulasztás vagy visszaélés esetén kérheti az elnökségtől közgyűlés 30 napon belül történő összehívását, a határidő eredménytelen eltelte után az összehívásra a bizottság is jogosult. 8, Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 12

13 9, Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk ban meghatározott közeli hozzátartozói. 10, Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja az a személy, aki: az elnökség tagja, az egyesülettel cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelőcél szerinti juttatást, illetve az előző két alpontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja), élettársa. 11, Munkájuk során szükség esetén külső szakértőket is bevonhatnak. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak a közgyűlés előzetes jóváhagyásával teheti meg. XII. Fejezet Az elnök 1, Az elnök az egyesület képviselője, gondoskodik az alapszabály és a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, és ellenőrzi azok teljesülését. 2, Az elnökségi ülések, és a közgyűlések között irányítja az egyesület munkáját. 3, Összehívja az elnökség üléseit, valamint a közgyűlést, és azokon elnököl. 4, A jóváhagyott költségvetés alapján irányítja az egyesület gazdálkodását, felel a gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásáért. Az egyesület költségvetését, a zárszámadást és a közhasznúsági jelentést az elnökség elé terjeszti. Utalványozási jogot gyakorol. 5, Tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek. 6, Az egyesület szolgáltatásainak nem tagok általi igénybevételére szükség szerint, indokolt esetben megállapodást köt. 13

14 7, Akadályoztatása esetén hatásköreinek gyakorlását az elnökség további két tagjára ruházza át. 8, Felel a közgyűlési ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről. 9, Az elnök általános helyettese az elnökség további két tagja. Ellátják mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza. Az elvégzett feladatokról az elnöknek kötelesek rendszeresen beszámolni. XIII. Fejezet Az egyesület gazdálkodása 1, Az egyesület vagyona tagdíjakból, valamint a magán és a jogi személyek felajánlásaiból, pályázatokból eredő bevételből és egyéb forrásokból képződik. 2, Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt élő és a közgyűlés hagy jóvá. 3, Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztető módon - vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az ezen tevékenységből származó jövedelem szigorú zárszámadás mellett kizárólag a közhasznú célok megvalósítására fordítható. Az évi CLVI. Tv 4.. (1) bekezdése b) pontja értelmében vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 4, Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez két aláírási joggal rendelkező személy aláírása szükséges, akik közül az egyik az elnök, akadályoztatása esetén valamelyik elnökségi tag. A másik aláíró a titkár, akadályoztatása esetén valamelyik elnökségi tag. 5, Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért és kötelezettségvállalásaiért vagyona mértékéig felel. 6, Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységére fordítja vissza. 7, Az egyesület a cél szerinti illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételt és ráfordítást elkülönítetten tartja nyilván. 14

15 8, Az elnökség legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig éves beszámolót és közhasznúsági jelentést köteles készíteni, melyet ezt követően 30 napon belül a közgyűlés elé kell terjeszteni. 9,Amennyiben a közgyűlés nem támaszt kifogást az éves beszámolóval illetve a közhasznúsági jelentéssel szemben, úgy azok szavazásra bocsátandók, elfogadásukhoz 50%+1 szavazat szükséges. Az elfogadott éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnökség az elfogadástól számított 30 napon belül közzéteszi az egyesület faliújságán 60 napos időtartamra. 10, Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: a számviteli beszámoló, a költségvetési támogatás felhasználása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, a cél szerinti juttatások kimutatása, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a megyei önkormányzattól, a települési önkormányzattól kapott támogatás mértéke, a vezető tisztviselőknek nyújtott támogatás mértéke, a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. 11, Az egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonról a közgyűlés dönt. XIV. Fejezet Ügyviteli szabályok 1, A testületek (közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság) a határozataikat az alapszabály előírásai szerint egyszerű, vagy minősített szótöbbséggel, nyílt vagy titkos szavazással hozzák. 2, Szavazni igennel, nemmel vagy tartózkodom, formával lehet. 3, Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik, a titkos szavazás borítékba helyezett szavazólappal, lezárt gyűjtőláda használatával történhet. 4, A szavazás eredményét a titkár hirdeti ki. 15

16 5, A közgyűlés és az elnökségi ülések nyilvánosak, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés, illetve az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. A közgyűlés és elnökségi ülés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről és az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni (plakát, honlap). 6, A közgyűlésről és az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 7, A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell: a megjelent szavazóképes tagok számát (az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint), a határozatképességet, a véglegesített napirendet, a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint). 8, A jegyzőkönyvet a közgyűlés, elnökségi ülés esetén a a testület által megválasztott két tag hitelesíti. Az ellenőrző bizottsági ülés esetén a jelen lévő tagok hitelesítenek. 9, A testületek határozatairól külön nyilvántartást Határozatok Könyvét - kell vezetni az évi CLVI. Tv 7.. (3) bekezdés a.) pontja értelmében, amely a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személyre) megállapítható. XV. Fejezet Az egyesület működésének nyilvánossága 1, Az egyesület az általa működtetett honlapon, megjelenteti az alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait, közhasznúsági jelentését. 2, Az egyesület működéséről, a szolgáltatásokról, azok igénybevételi módjáról tájékoztatja a tagságot, és a teljes nyilvánosságot az egyesület által működtetett honlapon. 16

17 3, Az egyesület irataiba való betekintésre az egyesület székhelyén kerülhet sor. Ez iránti igényt írásban kell kérni, az erre irányuló írásbeli kérelem alapján a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül biztosítani kell a betekintést. 4, Az egyesület éves közhasznúsági jelentéséről bárki a saját költségére másolatot készíthet. A működéssel kapcsolatos iratokba az elnök előzetes hozzájárulásával bárki betekinthet, de arról másolatot nem készíthet. XVI. Fejezet Az egyesület megszűnése Az egyesület megszűnik az évi II. Tv szerint, ha: - az egyesület feloszlásával - más társadalmi szervezettel való egyesülésével - feloszlatásával, - illetőleg megszűnésének megállapításával. Az egyesület megszűnése esetén annak vagyonával jogutódja vagy az egyesület utolsó Közgyűlése jogosult rendelkezni. XVII. Fejezet Záró rendelkezések 1, A közgyűlés éves tagsági díja a mindenkori MEOE tagdíjjal megegyező, amíg a két egyesület közötti szerződés él. A tagdíjról az egyesület nyilvántartást vezet. A tagdíj fizetés módja: a tagok készpénzben fizetnek, és a tagdíj fizetési kötelezettséget tárgy év március utolsó naptári napjáig kell teljesíteni. 2, Az évi CLVI. Törvény 4.. (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései alapján a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen, e törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytat, és - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 17

18 3, Az évi CLVI. Törvény 26.. c.) pontja alapján az egyesület - természetvédelem, állatvédelem közhasznú tevékenységet folytat 4, Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezési az irányadók. 5, Ezen alapszabályt az egyesület közgyűlése május 15-jén fogadta el. P.h Mounier Stephane Jean-Pierre Elnök. Szikszai Katalin Titkár.. Ferenczy Csaba Hitelesítő. Vámos Zoltán Hitelesítő 18

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapító abból a célból, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek neveléséhezoktatásához a városban megfelelő körülményeket biztosítson, létrehozza közalapítványt.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések Egyesület neve: Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Székhelye:

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül,

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül, ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1. A szervezet megnevezése: a./ magyar: Magyar Szalmaépítők Egyesülete b./ nemzetközi: Hungarian Strawbuilders Association 2. A szervezet alapítási éve: 2009. 3.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Paloznaki Polgárőr Egyesületet. A Paloznaki Polgárőr

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület. 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.

Alapszabály. 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület. 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. Alapszabály 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. 3. Az Egyesület bélyegzője: Névvel, székhellyel, adószámmal ellátott kör

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Forgatós Közhasznú Egyesület Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben. I. Általános rendelkezések

Forgatós Közhasznú Egyesület Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben. I. Általános rendelkezések Forgatós Közhasznú Egyesület Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Egyesület neve: Forgatós Közhasznú Egyesület Székhelye: 7136 Fácánkert, Kossuth L u. 7. Alapításának

Részletesebben

A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület Az egyesület rövidített neve:

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve és adatai Az egyesület neve: Székhelye: Gyulai Művésztelep Egyesület 1082 Budapest, Üllői út 66/c 4.em.1. II. Az Egyesület célja, feladatai Az Egyesület elsődleges

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi. A Szolidaritás Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő -ai alapján, a

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben