A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010

2 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat, a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskolát, amelynek nevében köszöntjük az Olvasót. Intézményünk életre hívására a évi IV. törvény és az évi LXXIX. törvény alapján került sor, olyan társadalmi, jogi és politikai környezetben, amely hazánk eddigi történetében szinte egyedülálló módon segíti az állami közoktatástól független, ugyanakkor azzal egy rendszerben működő nem állami, magán, alapítványi és egyházi intézmények létrejöttét. Olyan időszakban, amelyben lehetőség nyílik a tanszabadság légkörében a világnézetileg nem semleges nevelés és oktatás folytatására is. Iskolánk keresztény szellemiségű nevelési-oktatási programot valósít meg, egy reményeink szerint szabad és értékteremtő új magyar közoktatási rendszer résztvevőjeként. A következő oldalak a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskolának a Közoktatási Törvény előírásai szerint átdolgozott pedagógiai programját tartalmazzák, melyben kívánunk jó eligazodást, tájékozódást a kedves Olvasónak!

3 TARTALOMJEGYZÉK I. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA I.1. Alapító Okirat I.2. Iskolánk névadója, Bornemisza Péter I.3. Az Intézmény bemutatása I.3.1. Az iskola működésének általános jellemzői, nevelési és oktatási céljai I.3.2. Az iskola működésének rövid leírása I Az iskolai oktatás szakaszai I Felvétel és átvétel az iskolába. A továbbhaladás feltételei I A képzési program rövid összefoglalása I.4. Az iskola részletes nevelési programja I.4.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai I Alapelvek és célok I A célokból adódó feladataink I A célok megvalósításához felhasználható eszközök és eljárások I.4.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok I.4.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok I.4.4. Környezeti nevelés I.4.5. Egészségnevelés I.4.6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges eszközök I.4.7. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység I.4.8. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység I.4.9. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok I A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program I A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység I A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének elvei I Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere I A tanulmányi munka ellenőrzése és értékelése I A tanulók magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése I Az iskolai munka ellenőrzése és értékelése I Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei I Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elve és korlátja I A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei I Szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás I A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező felszerelések és eszközök jegyzéke

4 II. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA HELYI TANTERVE II.1.Tantárgyi struktúra II.1.1. Tantárgyi struktúra II.1.1.Általános iskola 1-4. évfolyam (Újszász utca) II.1.2.Általános iskola 5-8. évfolyam (Újszász utca) II.1.3.Általános iskola 5-8. évfolyam (Száva utca) II.1.4.Gimnázium évfolyam, általános tantervű II.1.5.Gimnázium évfolyam, nyelvi előkészítő II.1.6.Gimnázium évfolyam emelt szintű óratervek II.1.7.Sportiskola évfolyam II.1.8.Művészetoktatás Zeneművészeti ág II.1.9.Felnőttoktatási tagozat II.2. Az egyes tantárgyak helyi tantervei a nappali munkarend szerint II.2.1. Bibliaismeret évfolyam II.2.2. Az általános iskola évfolyamainak helyi tanterve II Az általános iskola 1-4. évfolyamainak helyi tanterve II Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam II Matematika 1-4. évfolyam II Környezetismeret 1-4. évfolyam II Angol nyelv 3-4. évfolyam II Technika és életvitel 1-4. évfolyam II Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam II Ének-zene 1-4. évfolyam II Testnevelés és sport 1-4. évfolyam II Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, fejlesztése II Az általános iskola 5-8. évfolyamainak helyi tanterve II Magyar nyelv és irodalom (Újszász utca) 5-8. évfolyam II Magyar nyelv és irodalom (Száva utca) 5-8. évfolyam II Történelem 5-8. évfolyam II Angol nyelv 5-8. évfolyam II Angol nyelv nem szakrendszerű 5-6. évfolyam II Matematika 5-8. évfolyam II Matematika nem szakrendszerű 5-6. évfolyam II Informatika 6-8. évfolyam II Természetismeret 5-6. évfolyam II Természetismeret nem szakrendszerű 5-6. évfolyam II Fizika 7-8. évfolyam (Újszász utca) II Fizika 7-8. évfolyam (Száva utca) II Biológia és egészségtan 7-8. évfolyam II Kémia 7-8. évfolyam (Újszász utca) II Kémia 7-8. évfolyam (Száva utca) II Földrajz 7-8. évfolyam II Ének-zene 5-8. évfolyam II Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam II Rajz- és kézművesség 5-6. évfolyam II Technika és életvitel 6-8. évfolyam II Technika, tánc és dráma nem szakrendszerű 5. évfolyam

5 II Tánc és dráma 5. évfolyam II Tánc és dráma nem szakrendszerű 5. évfolyam II Mozgókép és médiaismeret 7. évfolyam II Hon- és népismeret 8. évfolyam II Testnevelés 5-8. évfolyam II Ember és társadalomismeret 6-7. évfolyam II Tanulásmódszertan 5. évfolyam II.2.3 A gimnázium évfolyamainak helyi tanterve II Magyar irodalom évfolyam II Magyar nyelv évfolyam II Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam II Matematika évfolyam II Matematika nyelvi előkészítő 9. évfolyam II Történelem évfolyam II Angol nyelv évfolyam II Angol nyelvi előkészítő évfolyam II Francia nyelv évfolyam II Francia nyelv évfolyam II Német nyelv évfolyam II Német nyelv évfolyam II Spanyol nyelv évfolyam II Spanyol nyelv évfolyam II Informatika 9. évfolyam II Informatika nyelvi előkészítő évfolyam II Fizika évfolyam II Kémia évfolyam II Biológia évfolyam II Földrajz évfolyam II Művészetek évfolyam II Művészetek A modul évfolyam II Művészetek B modul évfolyam II Testnevelés évfolyam II Filozófia és etika 12. évfolyam II Tánc és dráma évfolyam II Mozgókép és médiaismeret 12. évfolyam II Társadalmi, politikai és gazdasági ismeretek 12. évfolyam II Társadalomismeret évfolyam II.3. Középszintű érettségi témakörök a nappali munkarend szerint tanulóknak II.3.1. Magyar irodalom II.3.2. Magyar nyelvtan II.3.3. Történelem II.3.4. Matematika II.3.5. Idegen nyelvek II.3.6. Biológia II.3.7. Földrajz II.3.8. Fizika II.3.9. Kémia II Informatika II Rajz és vizuális kultúra

6 II Testnevelés II Bibliaismeret Hit Gyülekezete II Filozófia II.4. A sajátos nevelési igényű tanulókra oktatására-nevelésére vonatkozó külön szabályozások II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése II.4.2. Pedagógiai illetékességek II.4.3. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében oktatásában részt vevő gyógypedagógus, terapeuta feladatai II.4.4. A tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések II.4.5. Adminisztratív teendők II.4.6. Nevelési-oktatási feladatok II Az anyanyelvi kompetencia II Egyéni megsegítés II Diszlexia, diszortográfia II Diszkalkulia III. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN III.I. Nevelési program III.I.1. A zeneiskola nevelési-oktatási céljai és feladatai III.I.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.I.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok III.I.4. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.I.5. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező (minimális) felszerelések és eszközök jegyzéke III.I.6. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei III.II. Helyi tanterv III.II.1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei III.II.2. A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai III.II.3. A tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag III.II.3.1. Szolfézs III.II.3.2. Furulya tanszak III.II.3.3. Hegedű tanszak III.II.3.4. Zongora tanszak III.II.3.5. Klarinét tanszak III.II.4. Ajánlott irodalom III.II.5. Az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III.II.6. Értékelési mód az iskolai beszámoltatás, számonkérés, a tanuló szorgalma és teljesítményének értékelési formái III.II.7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei III.II.7. A művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga követelményei és témakörei

7 IV. A SPORTISKOLAI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN IV.1. A sportiskola pedagógiai programja IV.1.1. Bevezető IV.1.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai IV.1.3. A sportoló fiatalok életmódjának speciális elemei, fejlesztési tevékenység IV.1.4. Az iskolatípusok közötti átjárhatóság IV.1.5. A nevelő-oktatató tevékenység IV.1.6. A helyi tantervről IV.2. A sportiskola évfolyamainak helyi tanterve évfolyam IV.2.1. Bibliaismeret évfolyam IV.2.2. Testnevelés és sport műveltségi terület évfolyam IV Testnevelés évfolyam IV Órarendi sportági edzés évfolyam IV Elméleti ismeretek évfolyam IV.2.3. Magyar nyelv és irodalom évfolyam IV.2.4. Élő idegen nyelv évfolyam IV Angol nyelv 4 8. évfolyam IV Első idegen nyelv évfolyam IV Második idegen nyelv évfolyam IV.2.5. Matematika évfolyam IV.2.6. Ember és társadalom IV Történelem 5-8. évfolyam IV Történelem évfolyam IV Emberismeret 7. évfolyam IV Etika 9. évfolyam IV Társadalomismeret 12. évfolyam IV.2.7. Ember a természetben IV Természetismeret 1-6. évfolyam IV Fizika évfolyam IV Kémia évfolyam IV Biológia és egészségtan 7-8. évfolyam IV Biológia évfolyam IV.2.8. Földünk és környezetünk évfolyam IV.2.9. Művészetek IV Ének zene ritmus évfolyam IV Rajz-vizuális kultúra osztály IV Küzdelem és játék 1-7. évfolyam IV Művelődéstörténet 12. évfolyam IV Informatika évfolyam IV Életvitel és gyakorlati ismeretek IV Technika és életvitel 1 8. évfolyam IV Pályaorientáció 11. évfolyam IV Tanulásmódszertan 5. és 9. évfolyam IV Nyelvi előkészítő évfolyam IV Élő idegen nyelv Angol nyelv IV Informatika

8 IV Anyanyelv és Kommunikáció IV Matematika IV Környezettan IV Bevezetés a társadalomismeretbe IV Önismeret IV Labdarúgás tanterv évfolyam IV Torna (női) tanterv IV Előképző szakasz 1 4. évfolyam IV Alapfokú szakasz 5 8. évfolyam IV Továbbképző szakasz évfolyam IV Kosárlabda IV Atlétika V. FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN V.1. A felnőttoktatás tagozat Pedagógiai programja V..1.1 A nevelő-oktató munka alapelvei V.1.2 A nevelő-oktató munka céljai, feladatai V.1.3 A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai, és a tehetség kibontakozását és a felzárkózást segítő tevékenység V.1.4 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok V.2. A felnőttoktatási tagozat helyi tanterve V.2.1. A felnőttoktatási tagozat működésének rövid leírása V.2.2. Tankönyvek és egyéb segédletek kiválasztása V.2.3. Az iskolai számonkérés formái V.2.4. A tagozat magasabb évfolyamára lépés feltételei V.2.5. A középszintű érettségi vizsga témakörei V.2.6. Tanított tantárgyak az évfolyamokon és óraszámai V A levelező munkarend szerint V Bibliaismeret évfolyam V Magyar nyelv évfolyam V Magyar irodalom évfolyam V Történelem évfolyam V Matematika évfolyam V Konzultációs tematika idegen nyelv tantárgyakból V Angol nyelv évfolyam V Német nyelv évfolyam V Lovári nyelv évfolyam V Természettudomány évfolyam V Informatika évfolyam V Földrajz évfolyam V Az esti munkarend szerint V Bibliaismeret évfolyam V Magyar nyelv évfolyam V Magyar irodalom évfolyam V Angol nyelv évfolyam

9 VI. MELLÉKLETEK VI.1. Egészség-nevelési program VI.2. Környezeti nevelési program V Matematika évfolyam V Fizika évfolyam V Kémia évfolyam V Földrajz évfolyam V Biológia évfolyam V Történelem évfolyam V Informatika évfolyam VI.3. A tanulók fizikai állapotának mérése VII. ZÁRADÉKOK VII.1. Záradék VII.2. Legitimációs nyilatkozatok

10 I.1. Alapító Okirat Az intézmény többször módosított alapító okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és értékteremtő közoktatás ügyének előmozdítására a Lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Etv.) 17. -a (1) bekezdésében, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. -a (2) bekezdésében biztosított jogával élve az Etv. 13. (2) bekezdésében, valamint a Hit Gyülekezete Alapszabályának 36. -ában foglaltak szerint önálló egyházi jogi személyiséggel bíró, keresztény szellemiségű gimnáziumot, általános iskolát és alapfokú művészetoktatási intézményt hoz létre. Az iskola egész Magyarországra kiterjedően látja el feladatát azok számára, akik az intézmény által nyújtott világnézetileg elkötelezett, keresztény szellemiségű oktatásra tartanak igényt. 1. Az intézmény neve: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 2. Az intézmény rövid neve: Bornemisza Péter Gimnázium 3. Az intézmény rövidített neve: Bornemisza Péter Gimnázium 4. Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény alapításának éve: Az intézmény székhelye: Budapest, 1107 Száva u Az intézmény telephelye: Budapest, 1165 Újszász u. 45/b. 8. Az intézmény típusa: Az intézmény alap- és középfokú többcélú közoktatási intézmény, amely az alapfeladatok ellátását összetett iskolaként szervezi meg. 9. Az intézmény alapítója és fenntartója:

11 Hit Gyülekezete, 1103 Budapest Gyömrői út Az intézmény tevékenységei: iskolarendszerű oktatás keretén belül a) alaptevékenysége: Székhelyen: 8520 Alapfokú oktatás: - általános iskolai alapfokú oktatás az oktatás első szintjén nappali munkarend szerint (1 4. évfolyam), 8531 Általános középfokú oktatás - általános iskolai oktatás befejező szintjén nappali munkarend szerint (5-8. évfolyam), - négy évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi oktatás (9-12. évfolyam), - öt évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi oktatás (9-13. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyammal a 9. évfolyamon, - középfokú általános oktatás, az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés, - négy évfolyamos iskolarendszerű oktatás esti munkarend szerint működő, felnőttoktatást folytató gimnáziumi tagozaton. - négy évfolyamos iskolarendszerű oktatás levelező munkarend szerint működő, felnőttoktatást folytató gimnáziumi tagozaton. Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek, tanulók integrált - nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam) - nappali rendszerű gimnáziumi oktatása, nevelése (9-13. évfolyam). Közoktatási típusú sportiskola Az intézmény a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás nevelési rendszerébe illeszkedve az egész ország területére kiterjedően, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2/A. -a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/J. -a alapján biztosítja elsősorban a választott sportág(ak)on belül az utánpótlás-nevelés feladataiban való részvételt a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával. 8

12 Telephelyen: 8520 Alapfokú oktatás: - általános iskolai alapfokú oktatás az oktatás első szintjén, nappali munkarend szerint (1 4. évfolyam), - alapfokú művészetoktatás tizenkét évfolyamos képzés keretén belül két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyammal a zeneművészeti ágon, klasszikus zene műfajban az alábbi tanszakokon: furulya, hegedű, zongora, klarinét Általános középfokú oktatás - általános iskolai oktatás befejező szintjén nappali munkarend szerint (5-8. évfolyam), Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek, tanulók integrált - nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése (1-8. évfolyam). Közoktatási típusú sportiskola Az intézmény a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás nevelési rendszerébe illeszkedve az egész ország területére kiterjedően, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2/A. -a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/J. -a alapján biztosítja elsősorban a választott sportág(ak)on belül az utánpótlás-nevelés feladataiban való részvételt a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alkalmazásával. b) alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége telephelyen és székhelyen: Az iskola az oktatáshoz kapcsolódó, azt szolgáló tevékenységeket folytathat a következő körben: Egyéb étkeztetés (diákétkeztetés) Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (személyszállítás iskolabusszal) Általános járóbeteg-ellátás (iskola-egészségügyi ellátás) Egyéb humán-egészségügyi ellátás (ifjúsági védőnői tevékenység) - Bejáró gyerekek, tanulók ellátása - Intézményben szervezett étkeztetés - Intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés - Intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés - Általános iskolai napközis foglalkozás - Tanulószobai ellátás - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - Diáksporttal kapcsolatos feladatok - A tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás - Általános tanulói tankönyvellátás - Tanulók ingyenes tankönyvellátása 9

13 - Különleges helyzetben lévő tanulók támogatása - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 1-4. évfolyamon - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyamon - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok az alapfokú művészeti oktatásban - Hozzájárulás nyújtása pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Pedagógus szakvizsgán és továbbképzésen való részvételhez hozzájárulás nyújtása - Pedagógusok szakkönyvvásárlásához való hozzájárulás nyújtása - Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára felkészülés támogatása - Minőségfejlesztési és minőségirányítási feladatok - Érettségi vizsgák lebonyolítása - Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 11. Felnőtt, iskolarendszerű oktatás keretén kívül folytatott tevékenység, feltüntetve az egyes tevékenységekhez kapcsolódó maximálisan felvehető létszámot. Székhelyen: Felnőtt- és egyéb oktatás 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás. - Számítástechnikai képesítések (ECDL-START-EU-Konform; ECDL-EU- Konform számítógépes felhasználói jogosítvány). A felvehető maximális létszám 60 fő. - Nyelvtanfolyam - Korrepetáló kurzus oktatási központok szervezésében 12. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: A mindenkori hatályos jogszabályok alapján az intézmény kiegészítő jelleggel, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül anyagi haszonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet is folytathat a következő körben: Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel készítése, kiadása Egyéb kiadói tevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 10

14 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film- és videó-, és televízióprogram terjesztése Egyéb foglalás Művészeti létesítmények működtetése Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység 13. Az intézmény tagozata: felnőttoktatás (4 évfolyamos gimnáziumi képzés) 14. Az intézmény munkarendje: Az intézményben nappali munkarend szerint alap és középfokú oktatás, míg esti munkarend szerint felnőttoktatás történik. 15. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 2109 fő. Ebből az intézmény székhelyén nappali munkarend szerint 800 fő, esti munkarend szerint 120 fő, levelező munkarend szerint 120; az intézmény telephelyén nappali munkarend szerint 894 fő, alapfokú művészetoktatásban 175 fő vehető fel. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám Nappali munkarend jogcímek szerint szerint Összesen Székhely Telephely Iskolai oktatás 1-4. Évfolyamon Iskolai oktatás 5-8. Évfolyamon Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: 4 vagy annál több órában, egyéni foglalkozás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: 4 -nél kevesebb órában, csoportos foglalkozás Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás Évfolyamon Öt évfolyamos gimnáziumi oktatás (9-13. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyammal a 9. évfolyamon. Gyógypedagógiai oktatás a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűeknek (1-13. évfolyam). Gyógypedagógiai oktatás a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethetően, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényűeknek (1-13. évfolyam) Esti munkarend 11

15 szerinti Gimnáziumi oktatás évfolyamon, felnőttoktatási tagozaton Levelező munkarend szerint Gimnáziumi oktatás évfolyamon felnőttoktatási tagozaton A feladatellátást szolgáló vagyon Az intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon az intézmény székhelyeként megjelölt az intézmény tulajdonát képző, természetben Budapest X. kerület Száva u. 1. szám alatt található 38303/28 helyrajzi számú ingatlan, valamint az intézmény telephelyeként megjelölt az intézmény tulajdonát képező természetben Budapest XVI. kerület Újszász u. 45/b szám alatt található /36 és /37 helyrajzi számú ingatlanok. A feladatellátást szolgálják intézmény tulajdonát képező leltár szerinti ingóságok, valamint a fenntartó által ingyenes használatba adott vagyontárgyak is. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: A székhelyként megjelölt (Budapest, 1107 Száva u. 1.) és a telephelyként megjelölt (Budapest, 1165 Újszász u. 45/b.) ingatlanok tulajdonosa az intézmény, e vagyon birtoklásának, használatának, elidegenítésének és megterhelésének jogával az intézmény rendelkezik. A tulajdonosi jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. Az iskola átszervezése esetén a jogutódlásról (a jogok és kötelezettségek, illetve a vagyon átszállásáról) az alapító-fenntartó dönt, és megszűnő intézmény esetén kezdeményezi az intézmény állami nyilvántartásból való törlését, illetve az átszervezés nyomán létrejött új intézmények állami elismerését a Közoktatási törvényben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Az iskola az alapító-fenntartó döntése, illetve a Közoktatási törvényben foglalt okok alapján szűnhet meg. Ha az iskola megszűnik, a jogai és kötelezettségei, illetve a tulajdonában lévő vagyon a jogutód nevelési-oktatási intézményre száll át. Az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén jogai és kötelezettségei, valamint vagyona az iskola alapító-fenntartóját illeti meg. 18. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény az Etv ának (2) bekezdése, valamint az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló évi CXXIV. törvény alapján önálló egyházi, jogi személyként gazdálkodik, önálló gazdálkodási szervezeti egységgel rendelkezik. Az intézmény a fenntartó által évenként megállapított költségvetés keretein belül a mindenkori hatályos jogszabályok valamint az intézmény gazdálkodási és képviseleti szabályzata alapján gazdálkodik, illetve kezeli a rendelkezésére álló vagyont. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogait teljes jogkörrel az igazgató gyakorolja. Az oktatási, nevelési tevékenység finanszírozását szolgálja a fenntartó által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökön túl az állami költségvetésből származó támogatás, a tanulók szülei által befizetett térítési díjak, esetlegesen a közoktatási megállapodás keretében kapott támogatás, az iskola számára természetes illetve jogi személyek által felajánlott támogatások, adományok, valamint az iskola vállalkozási tevékenységéből származó bevételek. Az iskola részére felajánlott adományok, támogatások elfogadásáról az igazgató határoz. 12

16 19. Az intézmény vezetőjének kinevezése és a munkáltatói jogok: Az iskola igazgatóját a fenntartó nevezi ki, hívja vissza, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény alkalmazottaival kapcsolatban a munkáltatói jogokat az iskola igazgatója gyakorolja. 20. A képviseleti jog: Az intézményt a hatóságok és harmadik személy előtt az igazgató képviseli. Az igazgató képviseleti jogát konkrét esetre szóló meghatalmazással átruházhatja. 21. Az intézmény felügyeleti szervei: Az intézmény szakmai felügyeletét a fenntartó, a Hit Gyülekezete, a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője látja el. Jelen Alapító okirat az intézmény május 22-én kelt, többször módosított, a módosításokkal a mai napon egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata. Az intézmény korábbi nevei Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium valamint Bornemisza Péter Gimnázium, Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. Jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba. Ez az intézkedés az intézmény korábbi létrejöttét és működését nem érinti. Budapest, július 20. Petrőcz László lelkész, országos hivatalvezető 13

17 I.2. ISKOLÁNK NÉVADÓJA, BORNEMISZA PÉTER Bornemisza (vagy Abstemius) Péter a XVI. század egyik legkiemelkedőbb magyar prózaírója, a Duna baloldali vidékén még külön nem vált protestánsok püspöke, Pesten született február 22-én, és valószínűleg Rábokon halt meg, 1585-ben. Vagyonos pesti polgárcsaládból származott, szüleit az évi török pusztításkor vagyonuktól megfosztották, talán maguk is odavesztek. Bornemisza Péter Kassán tanult, ahol 1553-ban Ormándy Demeter nemesúr bíztatására angyalnak öltözve ráijesztett Feledy Lestár Habsburg-párti várkapitányra, és intette, hogy ne imádkozzék fakép, vagyis bálvány előtt, ezért a várkapitány fogságba vettette és az inkvizíció elé állíttatta őt. A börtönből 1553 karácsonya után megszökött, és pártfogóinál rejtőzött el. Ezután Bécsbe ment tanulni, és itt saját szállásán prédikációkat tartott, ezért a legmagasabb rangú magyar egyházfők foglalkoztak ügyével, akik sokat zaklatták, sőt börtönbe is juttatták. Egyfelől féltem, másfelől égett a szívem és talán oldalam is kifakadt volna, ha számat fel nem tátottam volna - írta erről az esetről később. Kiszabadulása után külföldi útra indult ismeretei gyarapítása végett; nyolc évig tartózkodott Itáliában, Francia- és Németországban, ahonnan kész tudósként tért vissza hazájába ban megszöktette Huszár Gál lelkészt aki korábban pártfogásába vette őt - a kassai börtönből, ahol azelőtt maga is raboskodott. Ezután Bécsben kancelláriai tisztséget vállalt, személyesen is érintkezett a királlyal, és leleplezett előtte egy okirat-hamisítást, amit Listius pispek követett el. Talán emiatt innen is távoznia kellett. A sok lelki és testi tusakodás után elhatározta, hogy prédikátor lesz. Lelkészként első állomáshelye Zólyom volt, ahol Balassi János szolgálatában a Balassi család udvari lelkipásztora lett. Bornemisza nevelte Balassi Bálintot, amiről később a költő maga is tanúskodott ben eretnekséggel, vagyis a reformációhoz való csatlakozással vádolták, és a császár elé idézték; még hosszú évek múltán is panaszkodtak rá a pápánál ben a mátyusföldi protestáns egyházak szuperintendense lett, később Galgócz, Sempte, majd Szered lelkésze volt. Írói, szónoki és hittérítői működése folytán a Duna vidékén terjedt a reformáció, úgyhogy mikor fölment Bécsbe, a katolikus főpapok utasítására elfogták, és három hétig börtönben tartották. Innen azonban ismét megszökött, előbb Beckó várában húzódott meg, majd saját birtokára, Rábokra vonult vissza, ahol a nyugalmat könyvei kiadására használta fel, és bibliafordítás gondolatával foglalkozott. Bornemisza Péter a XVI. századi magyar egyházi és irodalmi élet résztvevőjeként egyaránt kiemelkedőt alkotott. Fő művei: Szophoklész Elektrájának fordítása, Postilla (Ötkötetes prédikációskönyv), Ördögi Kísértetek, Énekek három rendben, Négy könyvecske a keresztényi hitnek tudományáról. 14

18 I.3. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola egyházi fenntartású intézmény. Iskolánk célja segítő iskolává válni, ami azt jelenti, hogy elsődleges feladatunknak tekintjük a képességek kibontakoztatását, a gyermekek és a családok támogatását céljaik sikeres elérésében. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola kiemelt céljai a következők: A Szentírás értékeinek közvetítése; Krisztus-centrikus nevelés; Az ismeretközvetítés során magas színvonalú, eredményes szakmai munka megvalósítása; Az iskolában folyó oktatómunka eredményeként kreatív, kommunikatív, idegen nyelveket beszélő, művelt emberek képzése; Az iskola munkája eredményeként igazságszerető, életelveit megélő és képviselő, fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességgel rendelkező tanulók kibocsátása; Az iskola feladata az intézményben tanítók szakmai továbbképzésének biztosítása, dinamikusan fejlődő iskolakultúra létrehozása. Az 1997-ben alakult intézményünk iránti igényt és érdeklődést mutatja növekedése, melyet a nappali tagozatra vonatkozóan az alábbi táblázat foglal össze: Nappali tagozat Tanév Tanulók száma Tanulócsoportok száma I.3.1. Az iskola működésének általános jellemzői, nevelési és oktatási céljai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka életelv- és értékcentrikus. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kap a bibliai szemléletmód, a biblikus erkölcsi és személyiségi normák, valamint a Közoktatási Törvényben megfogalmazott elvárások. Ezek szerves egységet képeznek, működésük a nevelő-oktató munka során egy időben jelenik meg. Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét és jogait, ezért céljaiból fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak teljes körű érvényesítésére és védelmére. Az iskola a szülők megbízottjaként törekszik a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú jelzéseit, és a jelentkező problémák megoldására lehetőségeket keres. 15

19 Valljuk, hogy szülők, tanárok és diákok egyaránt felelősséget viselnek a tanulók teljesítményéért, és a sikerek, a kudarcok is közösek. Iskolánk konszenzuson alapuló célokkal, az egyház és a családok megbízása alapján működik, célunk, hogy a családok és az egyház iskolája legyen. Többek között ezt hivatott kifejezni, hogy a diákok és szüleik szerződéses jogviszonyban állnak az iskolával. A szerződést 14 év alatti diák esetében a szülő, 14 év felett a szülő és a diák együttesen írja alá. A szentírási elvek közül a gyermekek védelmét elsőrendűen a szeretet képviseli, amely egységben működik a tanulók törvényes jogaival, annak minden vonatkozásában. A humánus gyakorlat kialakítása és megőrzése, valamint a kölcsönösen gyümölcsöző tanár-diák kapcsolat kialakítása nagy hangsúlyt kap munkánk során. Az egészséges körülmények és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit az iskola igyekszik következetesen megvalósítani. A tanulói jogok érvényesülése csak a tanulói kötelességek teljesítésével együtt valósulhat meg. Ezért alapelveink közé tartozik az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakoztatása. Az uniformizálást, a személytelenséget teljességgel el kívánjuk kerülni. Ez főként a pályaorientációban, személyes feladatokban, a sokrétű többletszolgáltatások közötti választási lehetőségekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg. A tanuló rendszeres és kielégítő információkat kap a személyét és tanulmányait érintő minden kérdésben, és gyakorolhatja észrevételezési, javaslattevő, kérdezési jogait. Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyiségi, cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul az oktatás menetének minden fázisában és az értékelésben is. Az iskola a tanórák ide vonatkozó anyagrészeiben, az iskola tevékenységeiben és a nevelési elvek alkalmazásában kiemelten kezeli a szabadság különböző területeken történt megvalósulásának társadalmi, politikai, vallási, gazdasági és történelmi vonatkozásait (világ- és európai, valamint magyar történelem). Az iskola maximálisan elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt. Ugyanakkor az átlagos vagy átlag alatti teljesítményű diákok számára is minden feltételt biztosít teljesítményük növelése érdekében. Az iskola figyelmet fordít arra is, hogy az egyéni teljesítményt a tanulók képesek legyenek közös eredményekben is adaptálni, valamint a közösségbe és a társadalomba befektetni. Az iskola feladatából eredő értékelés alapja az egyenlő elbírálás elve. Egyházi intézményként az iskola helyi tantervének részeként mind a tizenkét évfolyamon folyik bibliaismereti oktatás. I.3.2 Az iskola működésének rövid leírása I Az iskolai oktatás szakaszai A tizenkét évfolyamos oktatást nevelési szempontból az életkori sajátosságokat és a hazai közoktatás szerkezetét figyelembe véve az alábbi szakaszokra bontjuk: évfolyam: általános iskola alsó tagozat; évfolyam: általános iskola felső tagozat; (13.) évfolyam: gimnáziumi nevelési szakasz. I Felvétel és átvétel az iskolába. A továbbhaladás feltételei 16

20 A tanuló iskolánk első osztályába történő felvételénél a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Adminisztratív feltétel: iskolaérettségi bizonyítvány születési anyakönyvi kivonat beíratás szülő személyi igazolványa Az évi LXXIX. törvény 81. (1) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását. Az 1-3. évfolyam végén a tanuló magasabb évfolyamra léphet. Kivétel: - igazolt és igazolatlan mulasztások miatt nem tudta a tantervi követelményeket teljesíteni, - szülői írásbeli kérésre évet ismétel, - az adott tanítási évben 250 óránál többet mulasztott. A 4. évfolyamtól a tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha helyi tantervben tantárgyanként meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból minimum az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei: Más általános iskolát végzők esetében: iskolánk a többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, az adott tanév rendjéről szóló OM rendelet, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény figyelembe vételével a 9. évfolyamra történő felvételhez felvételi vizsgát tart. Iskolánk azon 8. osztályos tanulói számára, akik kérik továbbhaladásukat a gimnáziumi tagozatra, lehetőséget kapnak, hogy továbbhaladási mérésen, beszélgetésen bizonyítsák alkalmasságukat. Az évi LXXIX. törvény 81. (1) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás, világnézet és erkölcs, továbbá az ezen alapuló életvitel és életmód elfogadását. A családokkal és a felvételüket, átvételüket, illetve továbbhaladásukat kérő diákokkal a felvételről, átvételről, illetve továbbhaladásról való döntés előtt motivációs beszélgetést folytatunk le, illetve nyilatkozatot kérünk a fenti szempontok teljesüléséről. Az iskolába beiratkozó diákokkal és szüleikkel az intézmény szerződést köt, amely a fenti szempontokra is kiterjed. A szerződésben foglaltaknak, továbbá a keresztényvallás, világnézet és erkölcs elfogadásának, továbbá az ezeken alapuló életmódnak és életvitelnek az intézményben folytatott tanulmányok teljes ideje alatt fenn kell állnia. I A képzési program rövid összefoglalása Valamennyi évfolyamon a hagyományos osztálykeretek között folyik a nevelő-oktató munka. Az első nyolc évfolyamon általános tantervű osztályokban, a 9. évfolyamtól általános emelt óraszámú biológiakémia, magyar-történelem, matematika-fizika-informatika és történelem-matematika tantervű osztályokban történik az oktatás. A hatékonyabb munka érdekében a felsőbb évfolyamokon csoportbontásban oktatjuk a matematikát, a nyelveket, az informatikát, a testnevelést. 17

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. Alapító okirat Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben