A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter. /2007. (...) MeHVM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter. /2007. (...) MeHVM rendelete"

Átírás

1 A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter /2007. (...) MeHVM rendelete a Társadalmi Megújulás Operatív Program valamint a prioritásaira meghatározott elıirányzatokból nyújtott az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. -ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásért felelıs miniszterrel egyetértésben a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. -ának e) pontjában megállapított feladatkörben a következıket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fejezetéhez tartozó a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira meghatározott elıirányzatok az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatások (továbbiakban: állami támogatások) felhasználására, kezelésére, mőködtetésére terjed ki. (2) A pályáztatás szabályait, a pályázatok tartalmi követelményeit, elbírálásuk rendjét, a támogatási szerzıdések megkötésének szabályait, a támogatások kifizetését, valamint a támogatási programok lezárását és ellenırzési rendszerét külön rendelet szabályozza. (3) Az e rendeletben szabályozott elıirányzatok felhasználására, kezelésére, mőködtetésére és ellenırzésére, a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht.- ban és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) valamint a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 85/2004. Korm. rendelet) foglaltak az irányadók. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés (a továbbiakban: EK Szerzıdés) 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5, ) (a továbbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegő (de minimis) támogatás; b) referencia ráta: a támogatástartalom és az elszámolható költség jelenértékének kiszámításához használt mutatószám; a 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke szerint meghatározott ráta, amelyet az államháztartásért felelıs miniszter is közzétesz a Pénzügyi Közlönyben; c) saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett állami támogatásnak nem minısülı forrás; d) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve; e) támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a 85/2004. Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke; 1

2 f) kis- és középvállalkozás (továbbiakban együttesen: KKV): a támogatási kérelem benyújtásának idıpontjában megfelel a február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelettel és a december 20-ai 1976/2006/EK bizottsági rendelettel módosított, az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı alkalmazásáról szóló január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 010, 13/01/2001) (a továbbiakban: 70/2001/EK bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének ; g) általános képzés: a december 20-i 1976/2006/EK rendelettel módosított, az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK rendelet (HL L sorozat 10. szám; ) (a továbbiakban: a 68/2001/EK bizottsági rendelet) 2. cikkének e) pontjában meghatározott képzés; h) speciális képzés: a 68/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott képzés; i) hátrányos helyzető munkavállaló a képzési támogatások esetében: a 68/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott munkavállaló; j) hátrányos helyzető munkavállaló a foglalkoztatási támogatások esetében: a december 20-i 1976/2006/EK rendelettel módosított az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendeletben (HL L sorozat szám, ) (a továbbiakban: 2204/2002/EK bizottsági rendelet) 2. cikkének f) pontjában meghatározott munkavállaló; k) megváltozott munkaképességő munkavállaló: a 2204/2002/EK bizottsági rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott munkavállaló; l) védett munkahely: a 2204/2002/EK bizottsági rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott munkahely; m) létrehozott munkahely: a 2204/2002/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározott munkahely; n) alapkutatás: olyan tevékenység, amelynek célja az ipari vagy kereskedelmi célkitőzésekhez nem kapcsolódó tudományos és mőszaki ismeretek bıvítése; o) ipari kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló megtervezett kutatás, illetve kritikai vizsgálat, amelynek célja, hogy ezek az ismeretek hasznosíthatók legyenek új termékek, eljárások, illetve szolgáltatások kifejlesztésénél, vagy a meglévı termékek, eljárások, illetve szolgáltatások jelentıs továbbfejlesztésénél; p) kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az ipari kutatás eredményeinek új, megváltoztatott vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, illetve szolgáltatások tervébe, vázlatába, illetve tervrajzába való beillesztése, függetlenül attól, hogy értékesítésre vagy felhasználásra szánják-e azokat, ideértve egy olyan kezdeti prototípus létrehozását, amely kereskedelmi célokra nem használható fel. Magában foglalhatja más termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi kidolgozását és megtervezését, valamint induló demonstrációs projekteket, illetve kísérleti projekteket is, feltéve, hogy ezek a projektek ipari alkalmazásokra, illetve kereskedelmi felhasználásra nem alakíthatók át, illetve nem alkalmazhatók. Nem foglalja magában a termékeken, gyártósorokon, gyártási eljárásokon, meglévı szolgáltatásokon és egyéb, folyamatban lévı mőveleteken végrehajtott szokásos, illetve idıközönkénti változtatásokat, még akkor sem, ha ezek a változtatások továbbfejlesztést jelentenek. A Társadalmi Megújulás Operatív Program elıirányzatok felhasználásának általános céljai 3. (1) Az Áht., az Ámr., a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, valamint a idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/

3 (XII. 28.) MeHVM PM együttes rendelet rendelkezéseivel összhangban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által felügyelt Társadalmi Megújulás Operatív Program a gazdaság tartós növekedése által generált munkahelyek betöltéséhez szükséges munkaerıkínálatot kívánja növelni és javítani. Célja, hogy idıben és elegendı mennyiségben rendelkezésre álljon a gazdasági fejlıdéssel párhuzamosan létrejövı új munkahelyek betöltésére alkalmas, megfelelı képzettségő munkaerı. a) Javítani a munkaerı-piaci kereslet és kínálat összehangolását segítı eszközök hozzáférhetıségét, eredményességét és hatékonyságát. Ezáltal csökkenteni a munkaerıpiacról kilépık, a sikertelen álláskeresés után az inaktivitást választók számát, valamint növelni az inaktivitásból az aktív álláskeresıvé váló és elhelyezkedı emberek számát. b) Csökkenteni a munkavállalási korúak foglalkoztathatóságát befolyásoló, meghatározó területi sajátosságok által indukált aktivitási és munkanélküliségi rátában megfigyelhetı különbségeket. c) Ösztönözni a munkavállalók és foglalkoztatóik versenyképességének és a változásokhoz való alkalmazkodási képességének tudás, folyamatos tanulás és képzés által történı javulását. d) Az oktatás és képzés minıségét, hozzáférhetıségét és hatékonyságát egyaránt javítani minden oktatási és képzési szint esetében. e) Javítani a magyar népesség egészségi állapotát. f) Megakadályozni a szegénység, társadalmi és a munkaerı-piaci hátrányok újratermelıdését, egyúttal elısegíteni az önálló jövedelemszerzésre való képesség javítását. (2) Az EK Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, e rendelet által szabályozott támogatások a 4-9. alapján nyújthatóak. A Társadalmi Megújulás Operatív Program elıirányzatokból nyújtható állami támogatásnak minısülı támogatások 4. A Társadalmi Megújulás Operatív Program elıirányzatokból nyújtható állami támogatásnak minısülı támogatások az alábbi jogcímeken használhatók fel: a) Munkatapasztalat szerzés támogatása; b) Munkahelyteremtéshez kapcsolódó foglalkoztatási támogatás; c) Hátrányos helyzető munkavállalók foglalkoztatási támogatása; d) Megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatási támogatása; e) Megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többletköltségek megtérítése; f) Foglalkoztatási programok (munkaerı-piaci programok) támogatása; g) Munkavállalók képzése, átképzése; h) Menedzsment szolgáltatások fejlesztése és menedzseri kompetenciák fejlesztését segítı képzések a felsıoktatásban; i) Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedı projektjeinek támogatása; j) Kutatási potenciál bıvítéséhez szükséges felsıoktatási intézményi szolgáltatói- és ügyfélkapacitás bıvítése, a tudás- és technológiatranszferrel összefüggı tevékenységek támogatása; k) Munkahelyi egészségtervek létrehozásának és minıségbiztosításának támogatása. l) Alapkutatás támogatása; m) Alkalmazott kutatás támogatása; n) Kísérleti fejlesztés támogatása; ny) Mőszaki megvalósíthatósági tanulmányok készítésének támogatása; o) Szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzésének, érvényesítésének támogatása; p) Továbbképzési programok tervezése, akkreditálása és lebonyolítása; 3

4 q) Belsı intézményi illetve intézmények közötti, partnerségben megvalósított képzések továbbképzések megvalósítása; r) Együttnevelést támogató továbbképzési programok beszerzése, lebonyolítása; s) Intézményi érzékenyítı, felkészítı tréningek, programok megtartása; sz) Utazó pedagógusi szolgáltatás kiépítése; t) A kidolgozott egységes szakmai módszertani standardoknak megfelelı intézményi mőködésre való áttérés támogatása; ty) Többségi intézménybe való áthelyezési programokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása; u) A szakiskolai lemorzsolódást megelızı pedagógiai és továbbképzési programok tervezése, akkreditálása; x) Pilot programok lebonyolítása; y) Komplex tartalom-, módszer- és kurrikulum-fejlesztés; v) Képzık képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok korszerősítése; z) A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítı eszköz- és feltételrendszer kialakítása. A támogatásban részesíthetık, kedvezményezettek köre 5. A rendelet hatálya alá tartozó elıirányzatokból támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet és egyéni vállalkozó részére nyújtható. 4 A támogatások formái 6. Az elıirányzat forrásaiból a 4. -ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthetı jogalanyok részére mőködési támogatásnak nem minısülı visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás) nyújtható. Támogatási kategóriák 7. A 4. -ban megjelölt jogcímek alapján a következı típusú támogatás nyújtható: a) Csekély összegő (de minimis) támogatás nyújtható a 4. h), k), p), r), s), sz), t), ty), u), x), y), v), z) pontja alapján, a 4. f) pontja alapján csekély összegő támogatás is nyújtható, a 4. i), j), l) pontja alapján kis- és középvállalkozások részére elıkészítı tanulmány elkészítésére csekély összegő támogatás nyújtható, amelyekre az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltak az irányadók.; b) Foglalkoztatási célú támogatás nyújtható a 4. a), b), c), d), e) pontjában megjelölt jogcímek alapján a 2204/2002/EK bizottsági rendelet rendelkezései az irányadóak. A 4. f) pontjában megjelölt jogcímek alapján foglalkoztatási célú támogatás is nyújtható, amelyre a 2204/2002/EK bizottsági rendelet rendelkezései az irányadóak; c) Képzési célú támogatás nyújtható a 4. g) és q) pontjában megjelölt jogcímek alapján, a 4. f) pontja alapján képzési célú támogatás is nyújtható, amelyekre a 68/2001/EK bizottsági rendelet rendelkezései az irányadók; d) Kis- és középvállalkozások részére kutatás-fejlesztési támogatás (a továbbiakban: KKV K+F támogatás) nyújtható a 4. m), n), o) pontjában megjelölt jogcímek alapján, a 4. i), j), l), ny) pontjában megjelölt jogcímek alapján kis- és középvállalkozások részére kutatás-fejlesztési támogatás is nyújtható, amelyre a 70/2001/EK bizottsági rendelet az irányadó; e) Kis- és középvállalkozások részére támogatás tanácsadásra (a továbbiakban KKV támogatás tanácsadásra) is nyújtható a 4. h), i), j) és ny) pontjában megjelölt jogcímek alapján, amelyre a 70/2001/EK bizottsági rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók.

5 Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok 8. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megırizni. Átmeneti és záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet alapján támogatási döntést csekély összegő támogatások tekintetében december 31-ig lehet hozni. (3) E rendelet alapján támogatási döntést foglalkoztatási, képzési, tanácsadási és KKV K+F támogatás tekintetében június 30-ig lehet hozni. (4) Ez a rendelet a következı közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg: a) az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet; b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra való alkalmazásáról szóló a 1976/2006/EK bizottsági rendelettel módosított január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet; c) az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet; d) az EK-Szerzıdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet; e) az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történı alkalmazásáról szóló december 5-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet. Budapest, március.. Dr. Szilvásy György Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 5

6 INDOKOLÁS A Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP), az Új Magyarország Fejlesztési Terv 3. (társadalmi megújulás) prioritásának végrehajtását célozza. A gazdaság tartós növekedése által generált munkahelyek betöltéséhez szükséges munkaerı-kínálatot kívánja növelni és javítani. Célja, hogy idıben és elegendı mennyiségben rendelkezésre álljon a gazdasági fejlıdéssel párhuzamosan létrejövı új munkahelyek betöltésére alkalmas, megfelelı képzettségő munkaerı. Az ország versenyképességének a fenntartható fejlıdésének, a foglalkoztatás bıvítésének érdekében a TÁMOP hat specifikus célt jelöl ki: - Javítani a munkaerı-piaci kereslet és kínálat összehangolását segítı eszközök hozzáférhetıségét, eredményességét és hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a munkaerıpiacról kilépık, a sikertelen álláskeresés után az inaktivitást választók számát, valamint növelni az inaktivitásból az aktív álláskeresıvé váló és elhelyezkedı emberek számát. - Csökkenteni a munkavállalási korúak foglalkoztathatóságát befolyásoló, meghatározó területi sajátosságok által indukált aktivitási és munkanélküliségi rátában megfigyelhetı különbségeket. - Ösztönözni a munkavállalók és foglalkoztatóik versenyképességének és a változásokhoz való alkalmazkodási képességének tudás, folyamatos tanulás és képzés által történı javulását. - Az oktatás és képzés minıségét, hozzáférhetıségét és hatékonyságát egyaránt javítani minden oktatási és képzési szint esetében. - Javítani a magyar népesség egészségi állapotát. - Megakadályozni a szegénység, társadalmi és a munkaerı-piaci hátrányok újratermelıdését, egyúttal elısegíteni az önálló jövedelemszerzésre való képesség javítását. A TÁMOP keretében finanszírozásra kerülı projektek, programok forrását az Európai Szociális Alap és hazai költségvetési forrás biztosítja. Jelen miniszteri rendelet célja, hogy a strukturális alapokból biztosított források felhasználásának általános szabályain túl, - melyeket az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a programozási idıszakban az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, valamint a közötti idıszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának részletes eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet tartalmaz meghatározza a TÁMOP keretében támogatandó projektekre vonatkozó specifikus szabályokat, különös tekintettel meghatározva az egyes támogatási jogcímeket is. A miniszteri rendeletben foglaltak - az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelettel, - az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel, - az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelettel, valamint 6

7 - az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel összhangban kerültek meghatározásra. Az EK rendeletek mentesítést adnak a bejelentési kötelezettség alól arra az esetre, ha a támogatások tekintetében meghatározott feltételek megfelelnek az abban foglaltaknak. A rendelet meghatározza az állami támogatási szempontból legfontosabb fogalmakat, a TÁMOP-ból finanszírozandó támogatások általános céljait, valamint a TÁMOP elıirányzatokból nyújtható állami támogatásnak minısülı támogatások felhasználásának jogcímeit, a lehetséges kedvezményezettek körét, a támogatások formáit, a támogatási kategóriákat, a támogatások mértékét, valamint a támogatások odaítélésének alapvetı feltételeit. A pályáztatás szabályait, a pályázatok tartalmi követelményeit, elbírálásuk rendjét, a támogatási szerzıdések megkötésének szabályait, a támogatások kifizetését, valamint a támogatási programok lezárását és ellenırzési rendszerét külön rendelet szabályozza. A rendelet tervezetét a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda megvizsgálta az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján, állásfoglalásában kimondta, hogy A tervezet alapján vállalkozások részére nyújtható támogatások foglalkoztatási támogatásnak (munkahelyteremtés, hátrányos helyzető vagy megváltozott munkaképességő munkavállalók felvételének támogatása, a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásának többletköltségeinek támogatása) képzési támogatásnak, kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési támogatásának (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés),, kis- és középvállalkozások részére nyújtott mőszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatásának, kis- és középvállalkozások részére nyújtott szabadalmaztatási költségek támogatásának, kis- és középvállalkozások részére nyújtott tanácsadási támogatásnak, regionális beruházási támogatásnak és csekély összegő (de minimis) támogatásnak minısülnek, és összeegyeztethetıek az 1976/2006/EK rendelettel módosított, az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelet, az 1976/2006/EK rendelettel módosított, az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001 EK rendelet, 364/2004/EK rendelettel és az 1976/2006/EK rendelettel módosított az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet1, Szerzıdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet2, és az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel. A HEFOP-ra vonatkozó jogcímeket és a rendelkezésre álló források felhasználásának állami támogatási szempontból lényeges rendelkezéseket a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnıttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet, valamint a Munkaügyi Miniszter a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló (VII. 16.) MüM rendelet. A vonatkozó Közösségi szabályozás változása folytán, valamint annak köszönhetıen, hogy a TÁMOP-ra felhasználható források a 1 HL L 10, HL L 302/

8 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alatt kerülnek felhasználásra, szükségszerő az operatív programokra vonatkozó új szabályozás kialakítása. A rendelet célja, hogy biztosítsa a vonatkozó Közösségi rendelkezések és a hazai szabályozással összhangban, hogy a vállalkozások a as idıszakban a TÁMOP keretében megfelelı támogatásokhoz juthassanak, ezáltal idıben és elegendı mennyiségben rendelkezésre álljon a gazdasági fejlıdéssel párhuzamosan létrejövı új munkahelyek betöltésére alkalmas, megfelelı képzettségő munkaerı. 8

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló NFGM rendelet tervezetéről 2008. JÚNIUS A nemzeti fejlesztési és gazdasági

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) év A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Mőködési költségvetés) 2004. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet

8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Contact Nkft. közhasznú tevékenységek 2012. évi gazdasági értékelése A Contact Nkft. több éve rehabilitációs foglalkoztató szervezet, akkreditációs tanúsítvánnyal

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására

Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására melléklet a 34/2012.(II. 28.) Önkormányzati határozathoz Fertıd Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertıd városban 2011-2012-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2007.(II.1.), 11/2007.(XII.14.),

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a Munkaerı-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének a DDRMK illetékességi területén rendelkezésre

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveirıl, illetve az uniós forrásokból

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Makrogazdasági kihívások Magyarországon Magas inaktivitással párosuló alacsony foglalkoztatottsági szint Alacsony iskolai végzettség,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás Tájékoztató A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatáshoz, valamint a munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete október 1-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete október 1-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap pályázati felhívásának elfogadása, elıirányzat átcsoportosítás Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

A pályázat kódjele: MPA-2008-1

A pályázat kódjele: MPA-2008-1 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S munkahelyteremtı beruházások támogatására A pályázat kódjele: MPA-2008-1 A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 33/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról Szeged Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-6/2012. Sorszám: 13. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28. napján

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben