Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)"

Átírás

1 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerısítése, a KKV-k fejlıdésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bıvítése, új munkahelyek létrehozását eredményezı beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerıpiaci szempontból kedvezıtlen helyzető területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresık foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegő kiegészítı támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítı támogatás biztosításával. Pályázók köre Jogi forma Kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezı: gazdasági társaságok, a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, vehetnek részt a pályázaton. Méret Mikro-, kis-, középvállalkozásnak minısülı vállalkozások (KKV tv. alapján) Iparág Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz, acélipari tevékenységhez, a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, szénbányászathoz, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

2 mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez, mezıgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 1628/2006/EK rendeletének 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatározott kizárásos esetekben, a nehéz helyzetben lévı vállalkozások részére. olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget. Kizáró okok, speciális feltételek Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás amely a pályázatban feltüntetett beruházását a támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli tájékoztatást megelızıen megkezdte, amely az NFA (korábban: Munkaerıpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészébıl korábbi években igénybevett munkahelyteremtı támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelızı három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtı beruházási támogatásban részesült, amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelızı három évben elnyert munkahelyteremtı támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidıre nem teljesítette amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelı módon kerül sor, amely a pályázat benyújtását megelızı féléves idıszakban a beruházás helye szerinti fıvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának idıpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni. Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településébıl, amely esetében a pályázó: beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel (lezárt teljes üzleti év nem szükséges feltétel, tehát kezdı, induló vállalkozás is pályázhat, amennyiben nyilvántartott vállalkozás) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bıvítésre kerülı tevékenység a tevékenységei között szerepel, a beruházást legkésıbb november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),

3 építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerıs hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerzıdés megkötésének feltétele) a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követı záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó idıtartamra - megfelelı fedezetet ajánl fel, rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elısegítı anyagi biztosítékkal (ezzel legkésıbb a hatósági szerzıdés megkötéséig rendelkezni kell, a pályázatban errıl nyilatkozni szükséges), amely lehet az odaítélt támogatás összegének 120 %-át jelentı, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény, vagy 150 %-át kitevı permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevı permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentı feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (mőszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések) alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történı egyeztetés szerint), Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelızı legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan mőködött, és ebbıl legalább 1 évben az adózás elıtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani (ez a feltétel tehát a január 1-jén már mőködött vállalkozásokra vonatkozik) Kötelezettségek Munkahelyteremtés: a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidıben foglalkoztatottak a teljes munkaidıben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg), a beruházás befejezését követı 90 napon belül a tervezett létszámbıvítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen, Foglalkoztatási kötelezettség: a tervezett létszámbıvítés megvalósítását követıen a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása elıtti 12 hónapban meglévı, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévı telephelyeinek a pályázat benyújtását megelızı 12 hónapban meglévı átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbıvítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva) foglalkoztatási kötelezettséget vállal. Fenntartási kötelezettség: a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelıen a beruházás befejezésétıl (üzembe helyezés idıpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és mőködteti az érintett régióban

4 Támogatható tevékenységek köre új mőszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, beszerzése az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerő használatának elıfeltételét jelentı, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások. A fentieken túl más építési költség nem számolható el. Támogatás mértéke: Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon: 50 %, Közép-Dunántúlon: 40 %, Nyugat-Dunántúlon és Pest megyében: 30 %, Budapesten: 10 %. A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások mikro-/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek. Támogatás összege Alaptámogatás: nem regisztrált álláskeresı személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Kiegészítı támogatások külön-külön, illetve halmozottan (alaptámogatáson felül): a) hátrányos helyzető kistérségekben, településeken, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy b) leghátrányosabb helyzető kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzető kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken, új munkahelyenként 300 ezer Ft c) a beruházás befejezését követıen a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévı kiközvetített álláskeresık foglalkoztatása esetén, új munkahelyenként 500 ezer Ft, d) a c) pontban meghatározott álláskeresık közül roma munkavállaló (a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlása alapján) foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 300 ezer Ft, e) szabad vállalkozási zónában megvalósuló beruházás esetén, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítı támogatáson kívül új munkahelyenként 400 ezer Ft.

5 A pályázatban szereplı beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzető kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhetı. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet (a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzető településekbıl pályázóknál 150 új munkahelyet) eredményezı beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhetı.

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Beadási határidő 2014. január 9-2014. február 14 Rendelkezésre álló forrás 13 milliárd forint Támogatási intenzitás Támogatás összege Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26.

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet 2013. február Győr-Moson-Sopron 6,4% 11,1%

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest 2005. november 1/9 Hatályos 2005. november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben