Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához"

Átírás

1 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 munkaerı-piaci közvetítı tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek hatékony feltárása révén Az alprojekt bemutatása Az atipikus foglalkoztatási formák elterjedtsége Magyarországon jelentısen elmarad az Európai Uniós mutatóktól. Ennek egyik lényeges oka a kevésbé kiforrott jogszabályi környezet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a munkaadói, mind a munkavállalói ismeretek hiányosak ezen foglalkoztatási formák elınyeirıl, a benne rejlı lehetıségekrıl. Hiányoznak a szükséges munkavállalói képességek és kompetenciák, amelyek fejlesztése elengedhetetlen. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) atipikus munkavállalási formák elterjesztésére irányuló központi szolgáltatásfejlesztési programjának célja az atipikus foglalkoztatási formák (pl. távmunka, részmunkaidı, stb.) alkalmazásában rejlı gazdasági és társadalmi elınyök kiaknázása révén a munkaerı-piaci egyenlıtlenségek kezelése, ezáltal a gazdasági versenyképesség javítása. A program középtávon ható várható eredménye, hogy a társadalom nyitottá válik az atipikus munkalehetıségek iránt, növekszik az atipikus munkahelyek (a távmunkahelyek) száma, erısödik a hátrányos helyzető személyek (különösen a kismamák, az idısek, a megváltozott munkaképességőek) munkaerı-piaci reintegrációja. Az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztése, hosszútávon fenntartható alkalmazása elsısorban a vállalati munkafolyamatok termelési, munkaszervezési átalakításával, a munkaszervezet, munkakultúra fejlesztésével, és e foglalkoztatási formák népszerősítésével valósítható meg. A kommunikáció során hangsúlyt kell fektetni mind a munkaadói, mind a munkavállalói réteg szemléletmódjának megváltoztatására, a tudás iránti igény felkeltésére, az alkalmazkodó-képesség javítására. Ezen tevékenységek fokozatosan beépülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatási struktúrájába, ami a piaci, elsısorban munkáltatói igényekhez történı igazodás érdekében erıteljesebb munkaadók felé történı kommunikációt jelent majd. Ennek eléréséhez szükség van az NFSZ-en belüli attitőd és szemléletváltásra is. A munkaügyi szervezet munkatársainak jelentıs hányada nem rendelkezik kellı ismerettel az atipikus foglalkoztatási formákról, ezért szükséges a programba illesztett szakmai képzések megvalósítása számukra. A munkaerı-piac strukturális problémáinak megoldását célzó beavatkozás innovatív kezdeményezés Magyarországon, hiszen munkaszervezési, gondolkodásmódbeli változásokat indukál a magyar gazdaságban, ezáltal érve el tartós eredményeket és indítva el hosszú távon versenyképességet, tartós munkahelyeket generáló folyamatokat. Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához Az alprojekt fı célja A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkaerı közvetítıi tevékenységének fejlesztése az üres álláshelyek, ezen belül az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek hatékony feltárása, a munkaadói kapcsolatrendszer erısítése révén. 1 A szervezet neve január 1-jétıl Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 1

2 Az alprojekt alcéljai A munkaadói és munkavállalói, valamint a munkaügyi szervezeten belüli attitőd formálása a rugalmas munkavállalási formák alkalmazásának irányába. Az inaktív lakosság szemléletmódjának megváltoztatása, rugalmasságuk és mobilitásuk erısítése, a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévık (pl. megváltozott munkaképességőek) munkavállalási esélyeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük segítése képzésekkel, kommunikációval, tanácsadó központ kialakításával. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkaerıpiacon elfoglalt helyének, szerepének megerısítése. Az alprojekt hosszú távú céljai A munkaerı-piaci strukturális feszültségek csökkentése, az esélyegyenlıség biztosítása. A foglalkoztatás bıvítése. Az EU átlagot meghaladó inaktív népesség mobilizálása. A célok indoklása, stratégiai indokoltság Rugalmatlan kereslet és kínálat jellemzi Magyarországot (nehezen alkalmazkodó vállalatok, korszerőtlen vezetési szemlélet és változásokra alig nyitott munkaerı). Strukturális munkanélküliség és inaktivitás jellemzı, azaz munkanélküliség és munkaerı-hiány egyszerre van jelen, a nem foglalkoztatottak jelentıs részének rendkívül alacsony a munkakeresési intenzitása. A vállalkozások 98%-a mikro-, kis- és középvállalkozás, akiknek piaci ismeretei nem érik el a versenyképességet biztosító tudás színvonalát, nem alkalmazzák, vagy egyáltalán nem ismerik a korszerő menedzsment technikákat. A mikro-, kis- és középvállalkozások alkalmazzák a foglalkoztatottak közel háromnegyedét. A foglalkoztatási szint javítását társadalmi jellegő okok (pl. elıítéletek), a munkaadók idegenkedése és ellenállása (elıítéletek a szükséges munkahelyi környezet kialakításából adódó költségekkel kapcsolatban, társadalmi befogadás hiánya, alulinformáltság), valamint az álláskeresık (különösen a megváltozott munkaképességőek) nem megfelelı felkészültsége akadályozzák. A munkaerı-piaci eszközök hatékonyságának javítása érdekében szükséges a munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások körének bıvítése a rugalmas munkaszervezés nyújtotta lehetıségek népszerősítésével. A felsorolt tényezık nagymértékben korlátozzák a magyar gazdaság versenyképességét, csökkentik a foglalkoztatáspolitikai programok hatékonyságát. Szükségletfelmérés (a célcsoport szükségletei és a kapcsolódó intézmények) A hazai munkaerı-piac szükséglete A hazai munkaerıpiacra a viszonylag alacsony munkanélküliség mellett az alacsony szintő foglalkoztatottság és az inaktívak magas aránya jellemzı. Az alacsony aktivitás oka a népesség lassú elöregedése, rossz egészségügyi állapota, a munkavállalásra való ösztönzés gyengesége, a munkavállaláshoz szükséges készségek, ismeretek hiánya. A primer és szekunder szektorban dolgozók száma folyamatosan csökken, míg a szolgáltató szektorban dolgozóké nı. A prognózisok ezt a tendenciát a jövıben is alátámasztják. A nagyobb foglalkoztatók, valamint az állam munkavállalói rétege nagyságrendjébıl 2

3 eredıen foglalkoztatáspolitikai kérdésként jelenik meg (pl. közszféra). A kereslet és a kínálat gyakorta nem találkozik, ezért egyidejőleg van jelen munkaerıhiány és munkanélküliség. Fentiek miatt fontos foglalkoztatáspolitikai cél a foglalkoztatás bıvítése, a foglalkoztathatóság javítása és a munkaerı-kereslet élénkítése. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a munkaügyi központok számára is prioritás, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel növeljék a foglalkoztatási szintet, a sikeres munkaközvetítések számát, különösen a hátrányos helyzetőek számára, valamint csökkentsék a területi munkaerı-piaci különbségeket. Atipikus foglalkoztatás bıvítésének szükséglete Az atipikus foglalkoztatási formák (a távmunka, osztott munkaidıben való foglalkoztatás, a részmunkaidı, munkaerı-kölcsönzés, stb.) aránya hazánkban sajnálatosan alacsony, míg az európai Unió országaiban ez eléri a 20 30%-ot. A szabályok kialakításával a rugalmas foglalkoztatás adta elınyök megırzése mellett törekedni kell a foglalkoztatás biztonságára is. Az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével komoly foglalkoztatási többletet lehet elérni, megteremthetı a kereslet kínálat összhangja, csökkenthetık az aktivitás területi különbségei. A munkavállalók, hátrányos helyzetőek, megváltozott munkaképességőek társadalmi integrációjának szükséglete A hátrányos helyzetőek, fogyatékkal élık társadalmi és munkaerı-piaci integrációja rendkívül nehézkes. Az alacsony hazai foglalkoztatási szint okai között vannak társadalmi jellegő okok (pl. elıítéletek), de a munkaadók idegenkedése és ellenállása (elıítéletek a szükséges munkahelyi környezet kialakításából adódó költségekkel kapcsolatban, társadalmi befogadás hiánya, alulinformáltság), továbbá a munkavállalók nem megfelelı felkészültsége is az okok között van. Az NFSZ szolgáltatásfejlesztése iránti szükséglet (NFSZ Stratégia alapján) Ahhoz, hogy az NFSZ versenyképes szolgáltatásokat tudjon fejleszteni és nyújtani a munkáltatóknak, és érdekeltté tudja tenni ıket ezek igénybevételére, az eddiginél intenzívebb együttmőködésre van szükség. Kiemelt célként kell kezelnie a munkáltatói kapcsolattartás erısítését, eszközeinek és módszereinek kiszélesítését. Ennek keretében alprojektünk szempontjából releváns: A munkáltatóktól kért és kapott információk megosztása a többi foglalkoztatóval, tájékoztatásuk a munkaerı-piaci folyamatokról, a humánerıforrás-gazdálkodás új módszereirıl, és tapasztalatcsere szervezése számukra (munkáltatói klubok), kapcsolattartás új módszereinek kidolgozása a különbözı munkáltatói csoportok számára. A nemzetközi cégek anyavállalataival való kapcsolat kialakítása a hazai vállalatokkal kapcsolatos stratégiai terveik, elképzelésük, HR stratégiájuk megismerése céljából. Önálló munkáltatói kapcsolattartói munkakörök számának bıvítése, speciális belsı képzések szervezése számukra. Személyes kapcsolattartás erısítése, az ehhez szükséges kapacitás mennyiségi és minıségi fejlesztése. A kapcsolattartás minıségi fejlesztése az internetes kommunikáció kikényszerítésével. A stratégia szerint kiemelt gondot kell fordítani a kis- és középvállalkozások bekapcsolására. 3

4 A hazai vállalkozások ösztönzése, megerısítése szempontjából fontos, hogy a KKV-k megtalálják a megfelelı képzettséggel rendelkezı álláskeresıket. A KKV-k szerepe különösen fontos a szociális ellátásban részesülık munkaerıpiacra történı visszatérésének elısegítésében (pl.: részmunkaidıs foglalkoztatás). A KKV-k igényeinek, szükségleteinek felmérése, az igényeiknek megfelelı szolgáltatások kifejlesztése, ezek mőködési feltételeinek és továbbfejlesztésének megteremtése. Beruházáshoz kapcsolódó és a KKV-k versenyképességének javítását szolgáló képzési programok támogatása. Fejlesztésekhez forrásszerzés, pályázatírás segítése. Az NFSZ-nek stratégiai kapcsolatokat kell kiépítenie és fenntartania a gazdaság fı szereplıivel: a nagyvállalatokkal, a területfejlesztés intézményrendszerével, a kamarákkal, más munkaadói szervezetekkel. PR Kapcsolattartás a médiával, a munkaerı-piac szereplıivel Az informáltság növelése az érintettek körében az NFSZ-nél igénybe vehetı szolgáltatásokról, az azokhoz való hozzáférés módjáról. A szolgáltatási szemléletváltáshoz kapcsolódó új értékek (pl.: önállóság, aktivitás, felelısségvállalás, döntési képesség, önmenedzselés, kockázatviselés), valamint az új típusú partnerségi együttmőködések szükségességének közvetítése. Az álláskeresık szemléletváltásának elérése annak érdekében, hogy tudatosuljon bennük a saját sorsuk iránt érzett felelısségük. Az NFSZ iránti bizalom erısítése a munkáltatókban, az általuk igénybe vehetı, ingyenes ugyanakkor a számukra értéket adó szolgáltatások körének ismertetése. Az együttmőködésbeli érdekeltségükre való rámutatás. A szükségletfelmérés következtetései A kutatások megállapításaihoz illeszkedve, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkaerı-piaci közvetítı tevékenységének fejlesztése érdekében a TÁMOP intézkedéshez illeszkedve az alprojekt fı hangsúlya az állásfeltárásra, ezen belül a rugalmas formában történı munkavégzés elterjesztésére helyezıdik. Az alprojekt tartalmának kialakítása ennek megfelelıen történt: Módszertani alapok kialakítása: az alprojekt sikeres megvalósítását szolgáló, megalapozó kutatások elvégzése, módszertanok kialakítása o álláshely-feltáró modell o rugalmas munkahelyek kialakítására irányuló modell Az NFSZ közvetítési rendszerébe be kell illeszteni a rugalmas formákra való közvetítést, és meg kell teremteni annak informatikai feltételeit is. Pontosan fel kell tárni az e formákkal kapcsolatos jogi helyzetet, és javaslatot kell kidolgozni a szükséges változtatásra az európai uniós jó gyakorlatok alapulvételével. Munkahely korszerősítést szolgáló tevékenységek o Tanácsadó Központ mőködtetése o Képzések szervezése a munkaügyi szervezet munkatársai számára. Az alprojektet támogató egyéb tevékenységek: szakmai megvalósítás, kommunikáció. Az alprojekt eredményeképpen kialakuló módszertanok és legjobb gyakorlatok bevezetése az NFSZ-nél tréningek által. 4

5 Kapcsolódás korábbi fejlesztésekhez / az alprojekt által érintett szakterület bemutatása HEFOP 1.2. programban alapozó, elıkészítı kutatások folytak. A kutatások a következı témákat ölelik fel: 1-2./ Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek vizsgálata a nagy-, ill. kis- és középvállalatok körében (vállalati kutatás I.-II.) A kutatás célja feltárni a munkaadók atipikus munkavállalási formák bevezetése iránti hajlandóságát és szőrni a programban részvételre alkalmas vállalati kört. 3./ Az atipikussá tehetı munkakörök fejlesztési modellje (munkakör-elemzés) A távmunka és a rugalmas munkavállalás elterjesztése a munkaügyi központokban nyilvántartott álláskeresık foglalkoztatását célozza. A kutatás célja megvizsgálni, hogy milyen munkaköröket, milyen feltételekkel, milyen infrastrukturális háttérrel lehet távmunkában és rugalmas foglalkoztatási formában betölteni. 4./ Az atipikus formában szervezhetı munkafolyamatok bevezetésének módszertana (szervezetfejlesztés) A vásárolt szolgáltatás célja, hogy a vállalati munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen megtervezze az álláshely-feltárás, a meglévı álláshelyek korszerősítése és az ehhez kapcsolódó tanácsadás módszertanát, programját. 5./ Képzési kínálat elemzése A kutatás célja a munkaerı-piaci képzések értékelése az alprojekt szempontjából, valamint javaslattétel új képzések és képzési modulok kialakítására vonatkozóan. Illeszkedés az NFSZ új szolgáltatási modelljéhez Az új modell elsısorban az informatikai modernizáció alappillérén nyugszik, valamint kiegészül bizonyos szervezeti változásokkal, amelyeket az NFSZ modernizációjának keretében lehet megvalósítani. A modell lényege elsısorban az önkiszolgálás filozófiáján alapul, célja a munkakapcsolatok fejlett információs rendszeren keresztüli biztosítása, az álláskeresık önálló problémamegoldása, az adminisztráció csökkentése. Ugyanakkor a modell alapvetése szerint az álláskeresıket dinamikus ügyfélként kell kezelni, erısíteni kell a munkáltatói kapcsolattartást és növelni kell az NFSZ munkaerı-piaci részesedését, ehhez az ügyfélközpontúság erısítése érdekében a munkaügyi kirendeltségek felújítása társul. A modell kialakításához alapvetı fontosságú a munkáltatói kapcsolattartás erısítése, valamint az NFSZ munkaerı-piaci ismereteinek bıvítése. Célcsoport Közvetlen célcsoportnak tekintendık az NFSZ közvetítıi tevékenységében, valamint munkáltatói kapcsolattartásban résztvevı munkatársai. Közvetett célcsoport egyrészrıl a munkaadók és az érdekvédelmi szervezeteik: o Nagyvállalatok o Kis- és középvállalatok o Mikrovállalatok o Non-profit szféra (közszféra, társadalmi szervezetek) 5

6 Másrészrıl a munkavállalók: o Álláskeresık (megváltozott munkaképességőek, hátrányos helyzetőek) o Inaktívak o Rehabilitációs járadékban részesülık o Munkavállalók Tevékenységek 1./ Alprojekt szakmai támogatása A program teljes körő irányítása, szakmai támogatása, más releváns munkaerıpiaci programokkal történı szinergia biztosítása, a célkitőzések elérésében való aktív közremőködés 2./ Módszertani alapkutatás a. Nemzetközi kutatás a távmunka és a rugalmas munkavállalás elterjesztésére vonatkozóan, a legjobb gyakorlatok összegyőjtése, jogi környezet elemzése, javaslat a jogi szabályozás módosítására. b. A mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok igényeinek felmérése, a rugalmas munkavállalás bevezethetıségének elemzése, nyitottság, együttmőködı-készség elemzése, munkaerı-igény rögzítése. c. Az önkormányzatok, a központi közigazgatási szervek, a non-profit szféra és védett foglalkoztatók igényeinek felmérése, a rugalmas munkavállalás bevezethetıségének elemzése, nyitottság, együttmőködı-készség elemzése, munkaerı-igény rögzítése. d. Munkavállalói oldal felmérése a hátrányos helyzető célcsoportok atipikus munkavállalási formában történı alkalmazásának vizsgálata, meglévı munkahelyek, munkakörök atipikussá fejlesztésének vizsgálata. A módszertani kutatások célja felmérni a munkaadók atipikus foglalkoztatás iránti fogadókészségét. A munkavállalók körében végzett felmérésbıl kiderül, hogy a munkáltatói oldalon megfogalmazott igények és elvárások hogyan és milyen feltételekkel teljesíthetıek. A fenti tapasztalatok a késıbbiek során felhasználásra kerülnek az állásügynökök rugalmas formában végezhetı munkahelyeket feltáró tevékenységében. 3./ Módszertani anyag összeállítása áttekintı tanulmány formájában, amely az alábbi szempontok szerint épül fel a. Rugalmas munkahelyek kialakításának módszertani alapjai a vállalati igényfelmérésre építve a vállalatoknál: a hátrányos helyzető munkavállalók iránti tolerancia és nyitottság bevezetése, távmunka és egyéb rugalmas munkavállalási formák bevezetésének módszertana b. Álláshely-feltáró és tanácsadói modell (a kereslet és kínálat találkozását segítı módszertan), a munkáltatói igények és munkavállalók igényeinek találkozását biztosító eszközök, módszerek kidolgozása. c. Rugalmas foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák elsajátítását segítı képzési tematikák kifejlesztése (a jelenlegi képzési formák és egyéni fejlesztési programok nem illeszkednek a rugalmas munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói elvárásokhoz) d. Rugalmas munkavégzés szemléletmód-váltásának módszertani alapjai (a munkáltatói, munkavállalói és közvetítıi attitődváltás elısegítésére) munkaadói és munkavállalói elınyök, gazdasági és társadalmi hasznok, társadalmi felelısségvállalás. 6

7 A felmérés eredménye révén megválaszolásra kerül, hogy milyen szakmákban, milyen munkakörökben, milyen eszközökkel alakíthatóak ki rugalmas munkahelyek, ehhez milyen kompetenciák szükségesek, hogyan, milyen szolgáltatások bevezetésével erısítse a munkáltatói kapcsolattartását az NFSZ, mindezen tevékenységét milyen kommunikációs csomaggal támogassa. A kutatói munka során fel kell tárni az e formákkal kapcsolatos jogi helyzetet, javaslatot kell kidolgozni a szükséges változtatásra az európai uniós jó gyakorlatok alapulvételével. 4./ Tanácsadói Központ létrehozása. a. Tanácsadó központ mőködtetése a támogatást interneten, vagy telefonon keresztül igénybe vevı szervezeti ügyfelek számára. Cél olyan tanácsadó központ létrehozása, amely távoli segítséget tud nyújtani minden, a rugalmas foglalkoztatással, valamint a munkaügyi szervezet szolgáltatásaival, támogatásaival kapcsolatos kérdésben. b. A rugalmas munkahelyek kialakításához szükséges adminisztratív tanácsadói háttér biztosítása tanácsadás formájában (munkaszerzıdések, munkakörök, szabályzatok kialakítása, juttatások rendszere) a tanácsadó központ mőködtetése során. 5./ A kutatási tapasztalatok integrálása, bevezetése az NFSZ mőködésébe Tréningek szervezése az NFSZ munkatársai részére elsısorban annak érdekében, hogy megfelelı tájékoztatást tudjanak adni /az atipikus foglalkoztatás elınyei, hátrányai, kinek ajánlhatók az egyes rugalmas formák, mi a munkaadó számára egyik vagy másik forma elınye, hátránya, stb./, a munkáltatói elvárásoknak megfelelı közvetítési tevékenységet folytassanak. Az alprojekt tevékenységek várt eredményei, indikátorai vagy számszerősített mutatói, kapcsolat a Tervezési Útmutatóban meghatározott indikátorokkal Az alprojekt fı eredménye Az alprojekt eredményeként megvalósul az NFSZ szolgáltatásainak fejlesztése, portfóliójának bıvítése az atipikus munkavállalási formák alkalmazásának irányába, ehhez kapcsolódóan a vállalati kapcsolattartás javítása, atipikus munkahelyek létrehozásának ösztönzése, az atipikus munkavégzéssel kapcsolatos szemléletformálás, társadalmi tudatformálás a munkaerı-piac valamennyi szereplıje számára. Az egyes tevékenységek eredményei, termékei 1. Alprojekt szakmai támogatása o Eredménye: sikeresen lebonyolított alprojekt o Termékei: alprojekt dokumentumok, jelenléti ívek, teljesítésigazolások, számlák, elırehaladási riportok. 2. Módszertani kutatás o Eredménye: az atipikus munkavégzés jogszabályi környezetének felmérése az unió országaiban, azok hazai alkalmazási lehetıségei, módszertani anyag kidolgozása a munkaügyi szervezet munkatársainak felkészítéséhez. o Termékei: 1 db áttekintı tanulmány 3. Módszertani anyag összeállítása 7

8 o Eredményeként keletkezik: 1 db módszertani tanulmány, amely leírja a nemzetközi legjobb gyakorlatokat, azok jogi környezetét, a verseny-, és közszféra munkáltatói körében végzett igényfelmérés megállapításait, a szemléletváltás eléréséhez vezetı intézkedéseket. Javaslatot tesz az NFSZ munkáltatói kapcsolattartói tevékenységének fejlesztésére. o Terméke 1 db módszertani dokumentum 4. Tanácsadói Központ mőködése o Tanácsadási tevékenység. o Tanácsadó központ mőködtetése. Táv- és rugalmas munkahelyek kialakításához kapcsolódó szakmai és adminisztratív témakörök területén tanácsadás biztosítása vállalatok részére (eredménye munkaidıben folyamatos elérés biztosítása legalább 3 fı szaktanácsadó által). o Elektronikus és nyomtatott formában megjelenı módszertani kiadványok elkészítése és eljuttatása. o Rendezvények és konferenciák szervezése. 5. Kutatási tapasztalatok integrálása o Tréningek szervezése. Illeszkedés a Tervezési Útmutató indikátoraihoz Az alprojekt megvalósításával növekszik az NFSZ honlapján megjelenı álláshelyek száma. Növekszik a munkáltatók által bejelentett álláshelyek száma. Növekszik a munkaadók elégedettsége (ügyfél elégedettség). Növekszik az elektronikus munkaerı-piaci szolgáltatások száma (1 db tanácsadó központ). A bevezetett szolgáltatások révén növekszik az NFSZ piaci részesedése, eredményesebbé válik a munkaerı-piaci közvetítı tevékenység. A célok megvalósítása érdekében alprojekt keretében kutatás-fejlesztési programelem került kiírásra, mely egy kutatási anyagból és egy erre épülı módszertani anyagból áll. A kutatás keretében feltérképezésre került a külföldi és a hazai gyakorlat, a jogi környezet, megfogalmazásra kerültek mindazon elvárások, igények, feltételek, melyek révén növekszik mind a munkáltatók, mind a munkavállalók fogadókészsége az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatban. A módszertani anyag a kutatás eredményeire alapozottan tartalmazza a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, azok jogi környezetét, a verseny- és a közszféra munkáltatói körében végzett igényfelmérés megállapításait, a szemléletformálás eléréséhez vezetı intézkedéseket. A kutatási és módszertani anyag szeptember október hónapban elkészült, a Munkaügyi Kutatások Információs Rendszerében elhelyezésre kerül. Az alprojekt egyik kiemelt tevékenysége az atipikus foglalkoztatási formák magyarországi elterjesztésével kapcsolatban mind az állami, mind a versenyszférában tevékenykedı munkáltatók, mind pedig a munkavállalók tájékoztatása. Ezt a feladatot az alprojekt keretein belül mőködı Tanácsadó Központ látja el. 8

9 Az érdeklıdık a témakörrel kapcsolatos kérdéseikre a es telefonszámon (munkanapokon, hétfıtıl csütörtökig, és óra között), valamint a címen keresztül kaphatnak választ. 9

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Kapcsolódás korábbi fejlesztésekhez/a Projekt által érintett szakterület bemutatása

Kapcsolódás korábbi fejlesztésekhez/a Projekt által érintett szakterület bemutatása 1.2.2. - Megváltozott munkaképességő ügyfelek részére szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése, kiemelten a rehabilitációs járadékban részesülı személyek körére, valamint a stratégiai együttmőködési

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása

Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása. Az alprojekt bemutatása 2.5. - Az ÁFSZ 1 ügyviteli folyamatainak támogatása Az alprojekt bemutatása Az alprojekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához Az NFSZ bıvülı tevékenységének ellátását hatékony,

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter. /2007. (...) MeHVM rendelete

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter. /2007. (...) MeHVM rendelete A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter /2007. (...) MeHVM rendelete a Társadalmi Megújulás Operatív Program valamint a prioritásaira meghatározott elıirányzatokból nyújtott az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 9. számú melléklet Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Átfogó célja:

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉS ÉS MUNKAERİPIAC WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Makrogazdasági kihívások Magyarországon Magas inaktivitással párosuló alacsony foglalkoztatottsági szint Alacsony iskolai végzettség,

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések ELŐZMÉNYEK KID program rövid áttekintése A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka a

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Minıségfejlesztés

Minıségfejlesztés - Minıségfejlesztés Az alprojekt bemutatása Az alprojekt során a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat újabb 21 munkaügyi kirendeltségén kerül bevezetésre a HEFOP intézkedés keretében kidolgozott és 60 kirendeltségen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveirıl, illetve az uniós forrásokból

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Kirendeltségeink elérhetısége:

Tisztelt Olvasó! Kirendeltségeink elérhetısége: K I. évfolyam 5.szám Tisztelt Olvasó! Tartalom Pályázati felhívások Nagyvállalatok részére Szövetkezz 2009 Változások a szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatban nem gyakorlati képzést szervezı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben