SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, augusztus 08. Horváth Gabriella Óvodavezetı

2 Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása 6-8.oldal 2. A mőködés rendje 8.oldal 2.1. Az intézmény munkaterve 8.oldal 2.2. Az óvoda nyitva-tartása a gyermekek felügyeletének ellátása 8-9.oldal 2.3. A tanítási idıkeretet csökkentı távollétek 9.oldal 2.4. Az intézmény hivatalos ügyeinek intézése 9.oldal 2.5. A vezetık és az óvodapedagógusok intézményben való tartózkodásának rendje 9.oldal 3. Belépés és benntartózkodás rendje 10.oldal 4. Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás 10.oldal 4.1. Az intézmény vezetése oldal 4.2. Az intézmény képviselete 11.oldal 4.3. Az óvodavezetı feladatköre 11.oldal 4.4. Óvodavezetı személyi feladatainak megosztása 11.oldal 4.5. Óvodavezetı oldal 4.6. Az óvodavezetı felel 12.oldal 4.7. Az óvodavezetı feladata oldal 4.8. Az óvodavezetı helyettes 13.oldal 4.9. A tagintézménnyel való kapcsolattartás oldal Szakmai munkaközösségek 14.oldal Helyettesítés rendje oldal 5.A költségvetési szerv szabályzatai 15.oldal 5.1. Az ellátandó, és a szakfeladatrend 15.oldal 5.2. Gazdálkodás 15.oldal 2

3 6. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 15.oldal 6.1. Szakmai szolgáltatás igénybevétele oldal 6.2. Iskolák tekintetében 16.oldal 6.3. Kulturális tekintetben 16.oldal 6.4. Intézményirányítás tekintetében 16.oldal 6.5. Gyermekvédelem tekintetében oldal 6.6. A szülık és nevelık kapcsolattartásának formája és módja 17.oldal 6.7. Szervezeti felépítés 18.oldal 6.8. Ülések, értekezletek rendje 18.oldal 6.9. Vezetık közötti kapcsolattartás 18.oldal Kapcsolattartás az alkalmazottakkal, a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezettel 19.oldal 7. A vezetık helyettesítési rendje 19.oldal 8. Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja 19.oldal 8.1. Az intézményt a külsı kapcsolatokban az intézmény vezetıje képviseli 19.oldal 8.2. Fenntartóval való kapcsolattartás 19.oldal 8.3. Óvodaorvosi szolgálattal való kapcsolattartás 19.oldal 8.4. Pedagógiai intézettel való kapcsolattartás oldal 8.5. Egyéb kapcsolattartások (óvoda-iskola átmenet) 20.oldal 9. A vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolat oldal 10. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje oldal 11. Az intézményi védı és óvó elıírások oldal 12. Katasztrófák elleni védekezés 24.oldal 13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık 24.oldal 14. Tanulóbalesetek megelızése oldal 15. A mindennapos testmozgás formái 25.oldal 16. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok oldal 3

4 17. Az óvodai könyvtár mőködési rendje 26.oldal 18. A reklámtevékenység szabályai az óvodában 26.oldal 19. Az intézmény fellobogózása, címer elhelyezése oldal 20. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei 27.oldal 21. Tájékoztató az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról 27.oldal 21/a. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 28.oldal 22. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 28.oldal 23. Záró rendelkezések 28.oldal Melléklet: 1. FEUVE 2. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 3. Adatkezelési szabályzat 4. Kockázatkezelési szabályzat 4

5 Az SZMSZ létrejött az alábbi dokumentumok alapján: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 3. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. A tanév rendjérıl szóló hatályos rendelet 5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény /1992. (X.8.) Korm. Rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 7. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 8. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.29.)OM rendelet 9. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló évi LXXXIII. Törvény 10. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény 11. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról ill. módosításáról szóló évi XC. törvény évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról 13. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20. -a. 14. Az elektronikus ing. szabadságról szóló 2005.évi XC. törvény 6. (2) bek. 5

6 1. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 227/2009.(VII.9.) Ök. sz. határozattal módosított 14/2011. (I.27.) Ök. számú határozatával jóváhagyott Az alapítás dátuma A költségvetési szerv neve: székhelye: telephelye(i): típusa: OM azonosítója: törzskönyvi száma: Gézengúz Óvoda Budapest, Zalán u Budapest, Lázár u Budapest, Vörösmarty u. 91. óvoda 2. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jog gyakorlója, irányító és felügyeleti szerve: Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselıtestülete 1201.Budapest, XX., Kossuth tér A költségvetési szerv mőködési köre: Budapest XX. kerület 4. A költségvetési szerv jogállása, jogköre, besorolása: a, jogi személyisége: önálló jogi személy, b, gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı költségvetési szerv, elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, pénzügyi - gazdasági feladatait a XX. kerületi ONIGESZ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el, c, bérgazdálkodási jogköre: önálló bér-, és létszámgazdálkodó 5. A költségvetési szerv jogszabályban (1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról) meghatározott közfeladata: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. a, Alaptevékenysége: 6

7 Szakágazat megjelölése: Óvodai nevelés TEÁOR szerinti besorolás: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás, Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Fogyatékosság típusok: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a b) viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, c) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Az intézmény gyermeklétszáma, maximum 365 fı. Óvodai csoportok száma: 15 Speciális képzési formák: személyiségfejlesztı,tehetséggondozó,felzárkóztató program 6. A feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a, A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll: - Zalán u.11. a helyrajzi számú 534 m 2, a helyrajzi számú 1240 m 2 telekmérető ingatlan a rajta álló 696 m 2 területő épülettel, valamint a helyrajzi számú 538 m 2 telekmérető ingatlan, továbbá az óvoda használja a Magyar Állam tulajdonát képezı helyrajzi számú 550 m 2 és helyrajzi számú 550 m 2 telekmérető ingatlant, - Lázár u.18. a helyrajzi számú 1240 m 2 telekmérető ingatlan és a rajta álló 253 m 2 nagyságú óvodaépület, -Vörösmarty u a /2 helyrajzi számú 6751 m2 telekmérető ingatlan, a rajta álló 1374 m2 beépített alapterülető épület. - továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Bérbeadás tekintetében a b) pontban foglaltak szerint járhat el. b, Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának hatályos vagyonrendelete szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. 7

8 c, Az intézmény (a feleslegessé vált, valamint a selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével) a rendelkezésre álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 7. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján, pályázat útján- a kerület önkormányzatának Képviselı-testülete bízza meg, határozott idıre. 8. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény igazgatója, valamint az általa írásban meghatalmazott beosztott közalkalmazott. 9. Az intézmény mőködése: Az intézmény mőködési rendjét szervezeti és mőködési szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti és mőködési szabályzatot a fenntartó által átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság hagyja jóvá. Az intézményben foglalkoztatottakat az intézmény vezetıje közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza 10. Az intézmény által használt számlaszám: A mőködéshez szükséges források: - mindenkori költségvetési rendelet alapján - saját bevétel - átvett pénzeszközök 12. Az intézmény bélyegzıjének lenyomata: Hosszú bélyegzı: Körbélyegzı: 1 db 2 db 2. A mőködés rendje 2.1. Az intézmény munkaterve határozza meg a tanév helyi rendjét az oktatási miniszter rendeletének figyelembevételével. Ezek tartalmazzák többek között: a tanítás nélküli munkanapok idıpontját és felhasználását, a megemlékezések, nemzeti ünnepek megünneplésének idıpontját, a nevelıtestületi értekezletek idıpontját. Az óvoda mőködésével kapcsolatos általános tudnivalók: 8

9 Az óvoda 3 éves kortól, at iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, az adott nevelési évben legfeljebb 8 éves korig- a Nevelési Tanácsadó, ill. Szakértıi Bizottság és az óvoda nevelıtestületének egyetértésével- vehetı igénybe Az óvoda nyitva-tartása a gyermek felügyeletének ellátása Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfıtıl-péntekig) üzemel. Nyitva tartás: 6,00. órától óráig, lépcsızetes munkakezdéssel, illetıleg befejezéssel (a gyermeklétszám figyelembevételével) történik. A nyitva tartás megállapítása szülıi nyilatkozat alapján történik, amelyet az OKB elé terjesztünk elfogadásra. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárás elıtt 30 nappal fel kell mérni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és tájékoztatni kell a szülıket, a gyermekeket fogadó óvodáról. A zárva tartás ideje alatt, hetente egy alkalommal külön megállapodás szerint ügyeletet kell tartani. (postázás, adminisztrációs munkák), alkalmazkodva a fenntartó postázási napjaihoz. Az óvoda nyitva tartása: Mind 3 tagóvodában 6, Ügyelet: reggel 6,00-tól ig Délután: tól ig A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idı, tanítási év (a továbbiakban: szorgalmi idı) keretei között kell megszervezni. Az elsı és az utolsó tanítási nap által meghatározott idıszak a szorgalmi idı. A szorgalmi idı elsı napja a tanév elsı napja. Rendezvények esetén a nyitvatartási idıtıl való eltérést az óvoda vezetıje engedélyezi. A nevelési év szeptember 1- tıl augusztus 31-ig tart!!!!! 2.3. A tanítási idıkeretet csökkentı távollétek A közoktatásról szóló LXXIX. törvény 1. sz. melléklet II. rész 6. pontja alapján a tanítási idıkeret csökken a törvényben meghatározottakon kívül (Mt (2) bekezdésében megjelölt távollét napjai és a keresıképtelenség idıtartama) az intézményvezetı által engedélyezett és a tanítási idıkereten kívül nem teljesíthetı olyan továbbképzés esetében, amely: az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesítéséhez szükséges, az intézmény mőködéséhez kapcsolódik (nevelési program, pedagógiai program), a kötelezı továbbképzések intenzív szakasza, 9

10 gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, ételminıség-megırzı (HACCP), tőz- és polgári védelmi oktatások, konferenciák, beleértve a továbbképzésekhez kapcsolódó vizsganapokat. Amennyiben más, a tanítási idıkeretet csökkentı távollét engedélyezése merül fel, minden esetben egyidejőleg kell kérni a fenntartó jóváhagyását Az intézmény hivatalos ügyeinek intézése Zalán Óvodában 8-16 óráig, Zárás alatt az ügyeletes óvodában: 9-13 óráig A vezetık, és az óvodapedagógusok intézményben való tartózkodásának rendje Az óvoda nyitva tartásának idején, a vezetınek, vagy helyetteseknek az óvodában kell tartózkodnia. 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. szerint. A vezetık benntartózkodásán kívüli idıben, a helyettesítési rend szerint történik a vezetıi feladatok ellátása. 3. Belépés és benntartózkodás rendje Az óvoda bejárati ajtaja a gyermekek számára nem elérhetı helyen biztonsági retesszel van zárva a nap folyamán. Az intézménybe érkezınek csengetnie kell. Az ajtót mindig a csoportos dajkák nyitják és kísérik az érkezıket. Az óvodai ajtók nyitásáért és zárásáért napközben a dajkák felelısek /munkaköri leírás/. Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási, nevelési célra átengedni, csak a gyermekek távollétében lehet. A nevelési, oktatási intézmény helyiségeiben, párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet. Az óvodában a tanfolyam, a bérleti szerzıdésben foglaltak alapján meghatározott idıben, helyen mőködnek. (Mindenkor a szülıi igények figyelembe vételével.). A tanfolyamon résztvevıknek a házirend betartása kötelezı. Az óvodába érkezı iskolás testvér, rokongyermekért a szülı felelıs, kizárólag az adott csoport öltözıjében tartózkodhat. Amennyiben nem a szülı jön a gyermekért, írásos meghatalmazás benyújtása mellett adható át számára az adott csoportból a gyermek. Indulásig az adott csoport öltözıjében tartózkodhat. 10

11 Bemutató csoportlátogatások szervezése esetén, a résztvevıket az adott programnak megfelelı rend szerint az óvodavezetı,- helyettese, tagóvoda-vezetı, munkaközösség vezetı, vagy az óvodavezetı által megbízott személy kíséri. Az ONIGESZ által küldött szerelık, karbantartók irányítása, az óvodavezetı, vagy az óvodavezetı által megbízott személy feladata. Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály, illetve felügyeleti, valamint szakszolgálati szervektıl érkezı látogatót, minden esetben az óvodavezetıhöz, illetve az óvodavezetı által megbízott személyhez kell kísérni. Az intézménybe érkezı egyéb idegen kalauzolására, kísérésére a fent említettek az irányadók Az intézmény vezetése 4. Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás Az intézmény vezetıjét - pályázat útján- a kerület Önkormányzatának Képviselıtestülete bízza meg határozott idıre. Az óvoda vezetıje a hatályos jogszabályok és Pesterzsébet Önkormányzatának határozatai alapján -, felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a Kollektív Szerzıdés nem utal más hatáskörbe. A kollektív szerzıdést kötı felek bejelentési kötelezettségüket az e célra szolgáló rendeletben elıírt adatlap kitöltésével teljesítik. Az adatlapot, valamint a megküldött kollektív szerzıdést nyilvántartási számmal látják el, és dokumentum tárba helyezik Az intézmény képviselete Az intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Az intézmény vezetıjét helyettesíthetik a munkamegosztás rendje szerint, az óvodavezetı helyettes, tagóvoda vezetı, és a vezetı által írásban meghatalmazott közalkalmazott Az óvodavezetı feladatköre Nevelıtestület vezetése Nevelı- és oktatómunka irányítása, és ellenırzése. Nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásának szakszerő megszervezése. A rendelkezésre álló költségvetés alapján, az intézmény mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása Szülıi közösséggel való együttmőködés Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 11

12 4. 4. Óvodavezetı személyi feladatainak megosztása, Az óvodavezetı a pedagógiai munka szakmai irányítója. Feladatait a helyettesével, tagóvoda-vezetıvel, a munkaközösség vezetıkkel és a minıségi TEAM-mel megosztva látja el. A tanügy igazgatási, és munkáltatói jogkört teljes hatáskörrel gyakorolja, a kapcsolódó feladatokat megosztja helyettesével és a tagóvodavezetıvel. A gazdálkodási és ügyviteli teendıket az óvodatitkár közremőködésével látja el. Az óvodavezetı távollétében a vezetıhelyettes és a tagóvoda-vezetı teljes felelısséggel látja el a vezetıi feladatokat. Folyamatos információs kötelezettséggel tartozik az óvodavezetı felé. Távollétük esetén írásban intézkednek a helyettesítés rendjérıl, amelyet jól látható helyen kifüggesztenek. A nevelési oktatási intézmény vezetıje és helyettesei közül, egyiküknek az intézmény munkarendjében meghatározottak szerint (az intézmény nyitva tartása idejére)- az intézményben kell tartózkodnia. A vezetésben résztvevık konkrét feladatait, a munkaköri leírás tartalmazza Óvodavezetı Az intézmény élén az óvodavezetı áll, akinek egyszemélyi felelıssége a munkáltatói jogkör. Feladatai megosztásának személyi feltételei: Óvodavezetı helyettes a Zalán u.11. óvodában Tagóvoda vezetı a Lázár u.18. óvodában Munkaközösség vezetık Minıségi TEAM vezetıje 4.6. Az óvodavezetı felel: Az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért A takarékos gazdálkodásért A pedagógiai munkáért A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és ellátásért Nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért Az óvoda ellenırzési, minıségfejlesztési rendszerének mőködéséért 4.7. Az óvodavezetı feladata: Nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek elıkészítése és vezetése A döntések végrehajtásának szervezése, és ellenırzése A nevelımunka irányítása, és ellenırzése 12

13 A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, és a szülıi szervezettel történı együttmőködés Kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása Az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (Közalk. Szab.) nem utal más hatáskörbe A jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség betartása, a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben A munkavállaló munkavégzésével kapcsolatos, törvény által meghatározott jellemzések minısítések elkészítése, és ennek ismertetése Az intézmény külsı szervek elıtti teljes képviselete, azon lehetıségek figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat A jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházható feladatok ellátása A gazdálkodási feladatokban közremőködı óvodatitkár munkájának közvetlen irányítása az SZ.M.SZ., Házirend elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése az intézmény minıségirányítási programjának kidolgozása, mely tartalmazza az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit, és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Meghatározza az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezés, ellenırzési, mérési, értékelési feladtok végrehajtását Óvodavezetı helyettes, tagóvodavezetı Vezetıi tevékenységét az óvodavezetı közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezetı akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését az általános helyettes. A nevelési területen közremőködik a vezetı által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák valamint a kertész karbantartó munkáját. Az óvodavezetı helyettes felelıs: A szakmai továbbképzések szervezéséért Szakmai munkaközösségek segítéséért A helyettesítési beosztás elkészítéséért A részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 13

14 A Kjt. 20/A. (6) bekezdése elıírja, hogy a magasabb vezetıi munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén jogszabály eltérı rendelkezése hiányában legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkezı bizottság hallgatja meg. Óvodapedagógus Nevelés-oktatást segítı munkatárs Óvodatitkár Kertész, főtı, karbantartó feladatait és hatásköreit a munkaköri leírás szabályozza, a helyettesítések rendjét az óvodavezetıhelyettes illetve tagóvodavezetı dolgozza ki A tagintézménnyel való kapcsolattartás A tagintézményekkel a bázis intézmény közvetlen kapcsolatot tart fent. A beérkezı iratok valamint az iktatások tanügyi dokumentációk kivéve a csoporthoz kapcsolódó iratok a bázis intézményben vannak elhelyezve. A napi kapcsolatot az óvodatitkár,ill. a gazdasági ügyintézı, eseti megbízás alapján óvodapedagógus látja el. Az ebédbefizetés meghatározott napon az adott intézményben zajlik. Az óvodavezetı rendszeresen látogatja a tagintézményeket, részt vesz az óvónıi és dajka megbeszéléseken. A tagóvoda vezetı napi kapcsolatot tart fent az óvodavezetıvel azonnali döntést nem igénylı kérdésekben 2 hetente beszámolási kötelezettsége van. A két intézmény szakmai munkáját a vezetı irányításával a tagóvodavezetık és a munkaközösségek koordinálják, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken a közösen megfogalmazott elvek alapján dolgoznak együtt Szakmai munkaközösségek A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítése céljából feladatait az alábbiak szerint tervezi és szervezi: közremőködik az intézménybe belépı új pedagógus munkájának segítésében. A belsı továbbképzési rendszer keretében: o figyelemmel kíséri a szakterületén folyó munkát, o szakterületén - figyelembe véve az intézmény kiemelt nevelési területeit gyakorlati bemutató foglalkozásokat szervez, mely arányait tekintve az éves foglalkozásainak legalább 40% a, o szükség és igény szerint feladatot vállal a dajkák belsı képzésében. 14

15 Az intézményvezetı belsı ellenırzési feladatainak segítésében: o a munkaközösség vezetıje az éves munkaterv ütemezése szerint ellenırzi a pedagógiai adminisztráció (Csoportnapló, Fejlıdési napló) tartalmi és formai megfelelısségét, o hospitálásai és segítı látogatásai alkalmával értékeli a teljesítményértékelés során megállapított egyéni és intézményi szinten is megfogalmazott fejlesztési feladatok teljesülését is, o a teljesítményértékelés eljárásrendje szerint értékeli a munkaközösség tagjainak munkáját. Kapcsolattartás és együttmőködés: o éves munkaterv szerint szervezi a munkaközösség foglalkozásait és programjait, o tervezési, szervezési, és egyéb munkálatai során együttmőködik vezetıtársaival, o felkészülten vesz részt az intézményi munkatervben rögzített vezetıségi értekezletein, o a munkaközösség eredményeirıl félévente beszámolót készít, o felhatalmazottként képviselheti az óvodát az intézmény partnerintézeteinél Óvodapedagógusok munkaköri kötelessége hogy a jogszabályban meghatározott, az Oktatási törvényben elıirt, valamint a Kollektiv Szerzıdésben és a munkaköri leírásban részletezett feladatait ellássa. Pedagógiai munkájuk végzésére irányt ad az Óvodai Nevelés Alapprogramja, a Helyi nevelési programunk az intézmény minıségirányítási programja, valamint a testület által legitimált mindenkori éves munkaterv. Az óvodapedagógus hatásköre kiterjed a gyermekekkel kapcsolatos feladatokra, a szülıkkel való kapcsolattartásra, és a munkatervben meghatározott egyéni feladatokra Munkáját 2 havi tanítási idıkeret kialakításával kell megszervezni!!!!!! Helyettesítés rendje Az óvodavezetı akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezetı helyettes látja el teljes felelısséggel. Az óvodavezetı tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körő, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minısül 4 hét, illetve ennél hosszabb idıtartam. Az óvodavezetı és helyettese egyidejő távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezetı által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre, az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megoldásával összefüggı, csak az azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. 15

16 5.A költségvetési szerv szabályzatai 5.1. Az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, 5.2. A gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket, 6. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Szakmai szolgáltatás tekintetében Az óvodavezetı kapcsolatot tart a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézettel, valamint a pedagógiai szolgáltatást segítı egyéb intézményekkel. A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidıben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintı feladatok munkatervi ütemezésére. A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttmőködnek a nevelési-oktatási intézmény vezetıjével, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési és magatartási rendellenesség feltárása a gyermek fejlıdésének elısegítése érdekében. Sajátos nevelési igényő gyermek esetében az eljárásrend a következı: A szakértıi és rehabilitációs bizottság felülvizsgálja a gyermek állapotát, abban az évben, amelynek 5. életévét betölti (januártól-májusig) annak meghatározására, hogy a gyermek óvodai nevelésben, vagy fejlesztı elıkészítésben kell-e részt vennie. Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságnál a sajátos nevelési igény fennállásának vizsgálata a szülı kérésére és egyetértésével indul. Ezzel egy idıben köteles tájékoztatni a szülıt a vizsgálatok eredményeirıl, lehetséges következményeirıl, és a megállapításokkal kapcsolatos jogairól. A vizsgálathoz csatolni kell a gyermek orvosa által kitöltött orvosi adatlapot. A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásához szükség szerint együttmőködik a Nevelési Tanácsadóval, megállapodik az együttmőködés formáiról, ütemezésérıl Iskolák tekintetében Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartásban az óvoda vezetıje óvodapedagógusai rendszeresen kapcsolatot tartanak a környezı iskolák igazgatóival, pedagógusaival. 16

17 Lázár Vilmos Általános Iskola Stromfeld Aurél Általános Iskola Kulturális tekintetben Kulturális és Mővelıdési intézményekkel való kapcsolattartásban az intézményvezetıkkel Csili Mővelıdési Központ Gaál Imre Galéria és Pesterzsébeti Múzeum Egyéb Múzeumok 6.4. Intézményirányítás tekintetében Irányító, kapcsolódó szervekkel való kapcsolattartásban: Oktatási, Kulturális és Sport Osztály ONIGESZ 6.5. Gyermekvédelem tekintetében Az óvodavezetı a gyermekvédelmi felelısökkel együttmőködve határozza meg az intézményben a kedvezményes étkezık körét, és elosztja a kedvezmény mértékét. Folyamatos kapcsolatot tart a tevékenységét segítı társintézményekkel. A nevelési- oktatási intézmények aktívan közremőködnek a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében. Amennyiben az intézmény a gyermeket veszélyeztetı tényezıt nem tudja elhárítani, értesítenie kell a Gyermekjóléti Szolgálatot. Anyagi veszélyeztetés esetén kezdeményezi a vezetı felé, hogy a települési önkormányzat rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítse a rászoruló gyermeket. Soronkívüliség Kiskorút érintı közigazgatási perben, és amelyben a gyermek védelme érdekében a gyámhatóság dönt, a bíróság soron kívül jár el. E szabályok vonatkoznak az említett ügyekben a Gyámhivatal által indított perekben is. A törvény értelmében az a gyermek, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, hátrányos helyzető. A gyermekvédelmi megbízottak feladataikat kereset-kiegészítés folyósítása mellett látják el mindkét tagóvodában. Megbízatásuk megszőnésekor díjazásuk visszavonásra kerül. Munkájukat részletes munkaköri leírás alapján végzik. 17

18 Együttmőködés: a csoportos óvónıkkel egymás munkájának segítése, Részt vesz esetmegbeszéléseken, felkérésre szülıi értekezleteken, családlátogatásokon. folyamatos élı kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelıs és a Szolgálat szakemberei között. A kapcsolattartást vezetıi szinten a vezetı gondozza A szülık és nevelık kapcsolattartásának formája és módja A szülı joga és kötelessége: (A szülık jogait és kötelességeit a közoktatási törvény szerint a házirend szabályozza.) Az óvodai szülıi szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. A házirendben kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek nagyobb csoportján. A Szülıi Munkaközösség mőködési rendjérıl saját maga dönt. A szülık és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetıség nyílik az alábbi esetben: Környezettanulmány Családlátogatás fogadó óra szülıi értekezlet nyílt nap, faliújságra kifüggesztett információn keresztül a szülık képviselıinek részvétele a nevelıi értekezleten szülık részvétele óvodai rendezvényeken családok segítése a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül 6.7. Szervezeti felépítés Szülıi Szervezet Nevelőtestület Óvodavezetı 1 fı 18

19 Tagóvodavezetı 2 fı Minıségi team vezetıje 3 fı Vezetı Helyettes 1 fı Óvodapedagógus 5 fı Gyermekvédelmi felelıs/megbízással Gyermekvédelmi felelıs/megbízással Óvodapeda- Gógus 7 fı Dajka 11 fı + Konyhás 2.5 fı Dajka, egyéb dolgozók 6 fı+ Konyhás 1 fı Munkaközösségvezetı /megbízással Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: a munkáltatói feladatokat /munkaviszony létesítése; megszüntetése; stb./ az intézmény vezetıje gyakorolja Ülések, értekezletek rendje A mindenkori éves munkaterv határozza meg Vezetık közötti kapcsolattartás Óvodavezetı Az óvoda élén az óvodavezetı áll. Vezetıi munkáját egyszemélyi felelısséggel, helyettesekkel, megbízottak közremőködésével végzi. Óvodavezetı helyettes A vezetı közvetlen munkatársa, a vezetı irányításával önállóan látja el feladatait, melyet a vezetı távollétében teljes felelısséggel végez. Tagóvoda vezetık Az óvodavezetı irányításával, a teljes felelısséggel látják el a vezetıi feladatokat Kapcsolattartás az alkalmazottakkal, a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezettel Intézményünkben elkészült a Közalkalmazotti szabályzat. 19

20 7. A vezetık helyettesítésének rendje Az óvodavezetı akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezetı helyettes látja el teljes felelısséggel. Az óvodavezetı tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körő, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minısül 4 hét, illetve ennél hosszabb idıtartam. Az óvodavezetı és helyettese egyidejő távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezetı által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre, az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megoldásával összefüggı, csak az azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. 8. Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja 8.1. Az intézményt a külsı kapcsolatokban az intézmény vezetıje képviseli Fenntartóval való kapcsolattartás Oktatási, Kulturális és Sport Osztály Postázási napokon és igazgatói értekezleteken Óvodaorvosi szolgálattal való kapcsolattartás Óvodánk gyermekorvosa. - Zalán utcai óvodában Dr. Laczkó Judit - Lázár utcai tagóvodában Dr. Csonka Anita - Gyöngyszem tagóvodában dr. Kajcsik Petra 8.4. Pedagógiai intézettel való kapcsolattartás Szakmai szolgáltatás tekintetében Az óvodavezetı kapcsolatot tart a pesterzsébeti Pedagógiai Intézettel, valamint a pedagógiai szolgáltatást segítı egyéb intézményekkel. A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidıben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintı feladatok munkatervi ütemezésére. A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttmőködnek a nevelési-oktatási intézmény vezetıjével, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési és magatartási rendellenesség feltárása a gyermek fejlıdésének elısegítése érdekében. 20

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben