SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, augusztus 08. Horváth Gabriella Óvodavezetı

2 Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása 6-8.oldal 2. A mőködés rendje 8.oldal 2.1. Az intézmény munkaterve 8.oldal 2.2. Az óvoda nyitva-tartása a gyermekek felügyeletének ellátása 8-9.oldal 2.3. A tanítási idıkeretet csökkentı távollétek 9.oldal 2.4. Az intézmény hivatalos ügyeinek intézése 9.oldal 2.5. A vezetık és az óvodapedagógusok intézményben való tartózkodásának rendje 9.oldal 3. Belépés és benntartózkodás rendje 10.oldal 4. Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás 10.oldal 4.1. Az intézmény vezetése oldal 4.2. Az intézmény képviselete 11.oldal 4.3. Az óvodavezetı feladatköre 11.oldal 4.4. Óvodavezetı személyi feladatainak megosztása 11.oldal 4.5. Óvodavezetı oldal 4.6. Az óvodavezetı felel 12.oldal 4.7. Az óvodavezetı feladata oldal 4.8. Az óvodavezetı helyettes 13.oldal 4.9. A tagintézménnyel való kapcsolattartás oldal Szakmai munkaközösségek 14.oldal Helyettesítés rendje oldal 5.A költségvetési szerv szabályzatai 15.oldal 5.1. Az ellátandó, és a szakfeladatrend 15.oldal 5.2. Gazdálkodás 15.oldal 2

3 6. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 15.oldal 6.1. Szakmai szolgáltatás igénybevétele oldal 6.2. Iskolák tekintetében 16.oldal 6.3. Kulturális tekintetben 16.oldal 6.4. Intézményirányítás tekintetében 16.oldal 6.5. Gyermekvédelem tekintetében oldal 6.6. A szülık és nevelık kapcsolattartásának formája és módja 17.oldal 6.7. Szervezeti felépítés 18.oldal 6.8. Ülések, értekezletek rendje 18.oldal 6.9. Vezetık közötti kapcsolattartás 18.oldal Kapcsolattartás az alkalmazottakkal, a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezettel 19.oldal 7. A vezetık helyettesítési rendje 19.oldal 8. Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja 19.oldal 8.1. Az intézményt a külsı kapcsolatokban az intézmény vezetıje képviseli 19.oldal 8.2. Fenntartóval való kapcsolattartás 19.oldal 8.3. Óvodaorvosi szolgálattal való kapcsolattartás 19.oldal 8.4. Pedagógiai intézettel való kapcsolattartás oldal 8.5. Egyéb kapcsolattartások (óvoda-iskola átmenet) 20.oldal 9. A vezetık és a szülıi szervezet közötti kapcsolat oldal 10. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje oldal 11. Az intézményi védı és óvó elıírások oldal 12. Katasztrófák elleni védekezés 24.oldal 13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık 24.oldal 14. Tanulóbalesetek megelızése oldal 15. A mindennapos testmozgás formái 25.oldal 16. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok oldal 3

4 17. Az óvodai könyvtár mőködési rendje 26.oldal 18. A reklámtevékenység szabályai az óvodában 26.oldal 19. Az intézmény fellobogózása, címer elhelyezése oldal 20. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei 27.oldal 21. Tájékoztató az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról 27.oldal 21/a. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 28.oldal 22. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 28.oldal 23. Záró rendelkezések 28.oldal Melléklet: 1. FEUVE 2. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 3. Adatkezelési szabályzat 4. Kockázatkezelési szabályzat 4

5 Az SZMSZ létrejött az alábbi dokumentumok alapján: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 3. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. A tanév rendjérıl szóló hatályos rendelet 5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény /1992. (X.8.) Korm. Rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 7. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 8. A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII.29.)OM rendelet 9. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló évi LXXXIII. Törvény 10. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvény 11. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról ill. módosításáról szóló évi XC. törvény évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról 13. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20. -a. 14. Az elektronikus ing. szabadságról szóló 2005.évi XC. törvény 6. (2) bek. 5

6 1. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 227/2009.(VII.9.) Ök. sz. határozattal módosított 14/2011. (I.27.) Ök. számú határozatával jóváhagyott Az alapítás dátuma A költségvetési szerv neve: székhelye: telephelye(i): típusa: OM azonosítója: törzskönyvi száma: Gézengúz Óvoda Budapest, Zalán u Budapest, Lázár u Budapest, Vörösmarty u. 91. óvoda 2. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jog gyakorlója, irányító és felügyeleti szerve: Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselıtestülete 1201.Budapest, XX., Kossuth tér A költségvetési szerv mőködési köre: Budapest XX. kerület 4. A költségvetési szerv jogállása, jogköre, besorolása: a, jogi személyisége: önálló jogi személy, b, gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı költségvetési szerv, elıirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, pénzügyi - gazdasági feladatait a XX. kerületi ONIGESZ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el, c, bérgazdálkodási jogköre: önálló bér-, és létszámgazdálkodó 5. A költségvetési szerv jogszabályban (1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról) meghatározott közfeladata: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. a, Alaptevékenysége: 6

7 Szakágazat megjelölése: Óvodai nevelés TEÁOR szerinti besorolás: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás, Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Fogyatékosság típusok: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a b) viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, c) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd Óvodai intézményi étkeztetés Az intézmény gyermeklétszáma, maximum 365 fı. Óvodai csoportok száma: 15 Speciális képzési formák: személyiségfejlesztı,tehetséggondozó,felzárkóztató program 6. A feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: a, A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll: - Zalán u.11. a helyrajzi számú 534 m 2, a helyrajzi számú 1240 m 2 telekmérető ingatlan a rajta álló 696 m 2 területő épülettel, valamint a helyrajzi számú 538 m 2 telekmérető ingatlan, továbbá az óvoda használja a Magyar Állam tulajdonát képezı helyrajzi számú 550 m 2 és helyrajzi számú 550 m 2 telekmérető ingatlant, - Lázár u.18. a helyrajzi számú 1240 m 2 telekmérető ingatlan és a rajta álló 253 m 2 nagyságú óvodaépület, -Vörösmarty u a /2 helyrajzi számú 6751 m2 telekmérető ingatlan, a rajta álló 1374 m2 beépített alapterülető épület. - továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Bérbeadás tekintetében a b) pontban foglaltak szerint járhat el. b, Budapest Fıváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának hatályos vagyonrendelete szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. 7

8 c, Az intézmény (a feleslegessé vált, valamint a selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével) a rendelkezésre álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 7. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: Az intézmény vezetıjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján, pályázat útján- a kerület önkormányzatának Képviselı-testülete bízza meg, határozott idıre. 8. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: Az intézmény igazgatója, valamint az általa írásban meghatalmazott beosztott közalkalmazott. 9. Az intézmény mőködése: Az intézmény mőködési rendjét szervezeti és mőködési szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti és mőködési szabályzatot a fenntartó által átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság hagyja jóvá. Az intézményben foglalkoztatottakat az intézmény vezetıje közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza 10. Az intézmény által használt számlaszám: A mőködéshez szükséges források: - mindenkori költségvetési rendelet alapján - saját bevétel - átvett pénzeszközök 12. Az intézmény bélyegzıjének lenyomata: Hosszú bélyegzı: Körbélyegzı: 1 db 2 db 2. A mőködés rendje 2.1. Az intézmény munkaterve határozza meg a tanév helyi rendjét az oktatási miniszter rendeletének figyelembevételével. Ezek tartalmazzák többek között: a tanítás nélküli munkanapok idıpontját és felhasználását, a megemlékezések, nemzeti ünnepek megünneplésének idıpontját, a nevelıtestületi értekezletek idıpontját. Az óvoda mőködésével kapcsolatos általános tudnivalók: 8

9 Az óvoda 3 éves kortól, at iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, az adott nevelési évben legfeljebb 8 éves korig- a Nevelési Tanácsadó, ill. Szakértıi Bizottság és az óvoda nevelıtestületének egyetértésével- vehetı igénybe Az óvoda nyitva-tartása a gyermek felügyeletének ellátása Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfıtıl-péntekig) üzemel. Nyitva tartás: 6,00. órától óráig, lépcsızetes munkakezdéssel, illetıleg befejezéssel (a gyermeklétszám figyelembevételével) történik. A nyitva tartás megállapítása szülıi nyilatkozat alapján történik, amelyet az OKB elé terjesztünk elfogadásra. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárás elıtt 30 nappal fel kell mérni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és tájékoztatni kell a szülıket, a gyermekeket fogadó óvodáról. A zárva tartás ideje alatt, hetente egy alkalommal külön megállapodás szerint ügyeletet kell tartani. (postázás, adminisztrációs munkák), alkalmazkodva a fenntartó postázási napjaihoz. Az óvoda nyitva tartása: Mind 3 tagóvodában 6, Ügyelet: reggel 6,00-tól ig Délután: tól ig A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idı, tanítási év (a továbbiakban: szorgalmi idı) keretei között kell megszervezni. Az elsı és az utolsó tanítási nap által meghatározott idıszak a szorgalmi idı. A szorgalmi idı elsı napja a tanév elsı napja. Rendezvények esetén a nyitvatartási idıtıl való eltérést az óvoda vezetıje engedélyezi. A nevelési év szeptember 1- tıl augusztus 31-ig tart!!!!! 2.3. A tanítási idıkeretet csökkentı távollétek A közoktatásról szóló LXXIX. törvény 1. sz. melléklet II. rész 6. pontja alapján a tanítási idıkeret csökken a törvényben meghatározottakon kívül (Mt (2) bekezdésében megjelölt távollét napjai és a keresıképtelenség idıtartama) az intézményvezetı által engedélyezett és a tanítási idıkereten kívül nem teljesíthetı olyan továbbképzés esetében, amely: az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesítéséhez szükséges, az intézmény mőködéséhez kapcsolódik (nevelési program, pedagógiai program), a kötelezı továbbképzések intenzív szakasza, 9

10 gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, ételminıség-megırzı (HACCP), tőz- és polgári védelmi oktatások, konferenciák, beleértve a továbbképzésekhez kapcsolódó vizsganapokat. Amennyiben más, a tanítási idıkeretet csökkentı távollét engedélyezése merül fel, minden esetben egyidejőleg kell kérni a fenntartó jóváhagyását Az intézmény hivatalos ügyeinek intézése Zalán Óvodában 8-16 óráig, Zárás alatt az ügyeletes óvodában: 9-13 óráig A vezetık, és az óvodapedagógusok intézményben való tartózkodásának rendje Az óvoda nyitva tartásának idején, a vezetınek, vagy helyetteseknek az óvodában kell tartózkodnia. 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. szerint. A vezetık benntartózkodásán kívüli idıben, a helyettesítési rend szerint történik a vezetıi feladatok ellátása. 3. Belépés és benntartózkodás rendje Az óvoda bejárati ajtaja a gyermekek számára nem elérhetı helyen biztonsági retesszel van zárva a nap folyamán. Az intézménybe érkezınek csengetnie kell. Az ajtót mindig a csoportos dajkák nyitják és kísérik az érkezıket. Az óvodai ajtók nyitásáért és zárásáért napközben a dajkák felelısek /munkaköri leírás/. Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási, nevelési célra átengedni, csak a gyermekek távollétében lehet. A nevelési, oktatási intézmény helyiségeiben, párt vagy párthoz kötıdı társadalmi szervezet nem mőködhet. Az óvodában a tanfolyam, a bérleti szerzıdésben foglaltak alapján meghatározott idıben, helyen mőködnek. (Mindenkor a szülıi igények figyelembe vételével.). A tanfolyamon résztvevıknek a házirend betartása kötelezı. Az óvodába érkezı iskolás testvér, rokongyermekért a szülı felelıs, kizárólag az adott csoport öltözıjében tartózkodhat. Amennyiben nem a szülı jön a gyermekért, írásos meghatalmazás benyújtása mellett adható át számára az adott csoportból a gyermek. Indulásig az adott csoport öltözıjében tartózkodhat. 10

11 Bemutató csoportlátogatások szervezése esetén, a résztvevıket az adott programnak megfelelı rend szerint az óvodavezetı,- helyettese, tagóvoda-vezetı, munkaközösség vezetı, vagy az óvodavezetı által megbízott személy kíséri. Az ONIGESZ által küldött szerelık, karbantartók irányítása, az óvodavezetı, vagy az óvodavezetı által megbízott személy feladata. Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály, illetve felügyeleti, valamint szakszolgálati szervektıl érkezı látogatót, minden esetben az óvodavezetıhöz, illetve az óvodavezetı által megbízott személyhez kell kísérni. Az intézménybe érkezı egyéb idegen kalauzolására, kísérésére a fent említettek az irányadók Az intézmény vezetése 4. Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás Az intézmény vezetıjét - pályázat útján- a kerület Önkormányzatának Képviselıtestülete bízza meg határozott idıre. Az óvoda vezetıje a hatályos jogszabályok és Pesterzsébet Önkormányzatának határozatai alapján -, felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy a Kollektív Szerzıdés nem utal más hatáskörbe. A kollektív szerzıdést kötı felek bejelentési kötelezettségüket az e célra szolgáló rendeletben elıírt adatlap kitöltésével teljesítik. Az adatlapot, valamint a megküldött kollektív szerzıdést nyilvántartási számmal látják el, és dokumentum tárba helyezik Az intézmény képviselete Az intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Az intézmény vezetıjét helyettesíthetik a munkamegosztás rendje szerint, az óvodavezetı helyettes, tagóvoda vezetı, és a vezetı által írásban meghatalmazott közalkalmazott Az óvodavezetı feladatköre Nevelıtestület vezetése Nevelı- és oktatómunka irányítása, és ellenırzése. Nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásának szakszerő megszervezése. A rendelkezésre álló költségvetés alapján, az intézmény mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása Szülıi közösséggel való együttmőködés Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 11

12 4. 4. Óvodavezetı személyi feladatainak megosztása, Az óvodavezetı a pedagógiai munka szakmai irányítója. Feladatait a helyettesével, tagóvoda-vezetıvel, a munkaközösség vezetıkkel és a minıségi TEAM-mel megosztva látja el. A tanügy igazgatási, és munkáltatói jogkört teljes hatáskörrel gyakorolja, a kapcsolódó feladatokat megosztja helyettesével és a tagóvodavezetıvel. A gazdálkodási és ügyviteli teendıket az óvodatitkár közremőködésével látja el. Az óvodavezetı távollétében a vezetıhelyettes és a tagóvoda-vezetı teljes felelısséggel látja el a vezetıi feladatokat. Folyamatos információs kötelezettséggel tartozik az óvodavezetı felé. Távollétük esetén írásban intézkednek a helyettesítés rendjérıl, amelyet jól látható helyen kifüggesztenek. A nevelési oktatási intézmény vezetıje és helyettesei közül, egyiküknek az intézmény munkarendjében meghatározottak szerint (az intézmény nyitva tartása idejére)- az intézményben kell tartózkodnia. A vezetésben résztvevık konkrét feladatait, a munkaköri leírás tartalmazza Óvodavezetı Az intézmény élén az óvodavezetı áll, akinek egyszemélyi felelıssége a munkáltatói jogkör. Feladatai megosztásának személyi feltételei: Óvodavezetı helyettes a Zalán u.11. óvodában Tagóvoda vezetı a Lázár u.18. óvodában Munkaközösség vezetık Minıségi TEAM vezetıje 4.6. Az óvodavezetı felel: Az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért A takarékos gazdálkodásért A pedagógiai munkáért A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és ellátásért Nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért Az óvoda ellenırzési, minıségfejlesztési rendszerének mőködéséért 4.7. Az óvodavezetı feladata: Nevelıtestületi és alkalmazotti értekezletek elıkészítése és vezetése A döntések végrehajtásának szervezése, és ellenırzése A nevelımunka irányítása, és ellenırzése 12

13 A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, és a szülıi szervezettel történı együttmőködés Kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása Az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (Közalk. Szab.) nem utal más hatáskörbe A jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség betartása, a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben A munkavállaló munkavégzésével kapcsolatos, törvény által meghatározott jellemzések minısítések elkészítése, és ennek ismertetése Az intézmény külsı szervek elıtti teljes képviselete, azon lehetıségek figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat A jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházható feladatok ellátása A gazdálkodási feladatokban közremőködı óvodatitkár munkájának közvetlen irányítása az SZ.M.SZ., Házirend elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése az intézmény minıségirányítási programjának kidolgozása, mely tartalmazza az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit, és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Meghatározza az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezés, ellenırzési, mérési, értékelési feladtok végrehajtását Óvodavezetı helyettes, tagóvodavezetı Vezetıi tevékenységét az óvodavezetı közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezetı akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését az általános helyettes. A nevelési területen közremőködik a vezetı által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák valamint a kertész karbantartó munkáját. Az óvodavezetı helyettes felelıs: A szakmai továbbképzések szervezéséért Szakmai munkaközösségek segítéséért A helyettesítési beosztás elkészítéséért A részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 13

14 A Kjt. 20/A. (6) bekezdése elıírja, hogy a magasabb vezetıi munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén jogszabály eltérı rendelkezése hiányában legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkezı bizottság hallgatja meg. Óvodapedagógus Nevelés-oktatást segítı munkatárs Óvodatitkár Kertész, főtı, karbantartó feladatait és hatásköreit a munkaköri leírás szabályozza, a helyettesítések rendjét az óvodavezetıhelyettes illetve tagóvodavezetı dolgozza ki A tagintézménnyel való kapcsolattartás A tagintézményekkel a bázis intézmény közvetlen kapcsolatot tart fent. A beérkezı iratok valamint az iktatások tanügyi dokumentációk kivéve a csoporthoz kapcsolódó iratok a bázis intézményben vannak elhelyezve. A napi kapcsolatot az óvodatitkár,ill. a gazdasági ügyintézı, eseti megbízás alapján óvodapedagógus látja el. Az ebédbefizetés meghatározott napon az adott intézményben zajlik. Az óvodavezetı rendszeresen látogatja a tagintézményeket, részt vesz az óvónıi és dajka megbeszéléseken. A tagóvoda vezetı napi kapcsolatot tart fent az óvodavezetıvel azonnali döntést nem igénylı kérdésekben 2 hetente beszámolási kötelezettsége van. A két intézmény szakmai munkáját a vezetı irányításával a tagóvodavezetık és a munkaközösségek koordinálják, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken a közösen megfogalmazott elvek alapján dolgoznak együtt Szakmai munkaközösségek A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítése céljából feladatait az alábbiak szerint tervezi és szervezi: közremőködik az intézménybe belépı új pedagógus munkájának segítésében. A belsı továbbképzési rendszer keretében: o figyelemmel kíséri a szakterületén folyó munkát, o szakterületén - figyelembe véve az intézmény kiemelt nevelési területeit gyakorlati bemutató foglalkozásokat szervez, mely arányait tekintve az éves foglalkozásainak legalább 40% a, o szükség és igény szerint feladatot vállal a dajkák belsı képzésében. 14

15 Az intézményvezetı belsı ellenırzési feladatainak segítésében: o a munkaközösség vezetıje az éves munkaterv ütemezése szerint ellenırzi a pedagógiai adminisztráció (Csoportnapló, Fejlıdési napló) tartalmi és formai megfelelısségét, o hospitálásai és segítı látogatásai alkalmával értékeli a teljesítményértékelés során megállapított egyéni és intézményi szinten is megfogalmazott fejlesztési feladatok teljesülését is, o a teljesítményértékelés eljárásrendje szerint értékeli a munkaközösség tagjainak munkáját. Kapcsolattartás és együttmőködés: o éves munkaterv szerint szervezi a munkaközösség foglalkozásait és programjait, o tervezési, szervezési, és egyéb munkálatai során együttmőködik vezetıtársaival, o felkészülten vesz részt az intézményi munkatervben rögzített vezetıségi értekezletein, o a munkaközösség eredményeirıl félévente beszámolót készít, o felhatalmazottként képviselheti az óvodát az intézmény partnerintézeteinél Óvodapedagógusok munkaköri kötelessége hogy a jogszabályban meghatározott, az Oktatási törvényben elıirt, valamint a Kollektiv Szerzıdésben és a munkaköri leírásban részletezett feladatait ellássa. Pedagógiai munkájuk végzésére irányt ad az Óvodai Nevelés Alapprogramja, a Helyi nevelési programunk az intézmény minıségirányítási programja, valamint a testület által legitimált mindenkori éves munkaterv. Az óvodapedagógus hatásköre kiterjed a gyermekekkel kapcsolatos feladatokra, a szülıkkel való kapcsolattartásra, és a munkatervben meghatározott egyéni feladatokra Munkáját 2 havi tanítási idıkeret kialakításával kell megszervezni!!!!!! Helyettesítés rendje Az óvodavezetı akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezetı helyettes látja el teljes felelısséggel. Az óvodavezetı tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körő, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek minısül 4 hét, illetve ennél hosszabb idıtartam. Az óvodavezetı és helyettese egyidejő távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezetı által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre, az intézmény mőködésével, a gyermekek biztonságának megoldásával összefüggı, csak az azonnali döntést igénylı ügyekre terjed ki. 15

16 5.A költségvetési szerv szabályzatai 5.1. Az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, 5.2. A gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket, 6. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Szakmai szolgáltatás tekintetében Az óvodavezetı kapcsolatot tart a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézettel, valamint a pedagógiai szolgáltatást segítı egyéb intézményekkel. A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidıben javaslatot tesz az általa igényelt, az intézményt érintı feladatok munkatervi ütemezésére. A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttmőködnek a nevelési-oktatási intézmény vezetıjével, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési és magatartási rendellenesség feltárása a gyermek fejlıdésének elısegítése érdekében. Sajátos nevelési igényő gyermek esetében az eljárásrend a következı: A szakértıi és rehabilitációs bizottság felülvizsgálja a gyermek állapotát, abban az évben, amelynek 5. életévét betölti (januártól-májusig) annak meghatározására, hogy a gyermek óvodai nevelésben, vagy fejlesztı elıkészítésben kell-e részt vennie. Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságnál a sajátos nevelési igény fennállásának vizsgálata a szülı kérésére és egyetértésével indul. Ezzel egy idıben köteles tájékoztatni a szülıt a vizsgálatok eredményeirıl, lehetséges következményeirıl, és a megállapításokkal kapcsolatos jogairól. A vizsgálathoz csatolni kell a gyermek orvosa által kitöltött orvosi adatlapot. A gyermekek fejlesztésének, iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásához szükség szerint együttmőködik a Nevelési Tanácsadóval, megállapodik az együttmőködés formáiról, ütemezésérıl Iskolák tekintetében Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartásban az óvoda vezetıje óvodapedagógusai rendszeresen kapcsolatot tartanak a környezı iskolák igazgatóival, pedagógusaival. 16

17 Lázár Vilmos Általános Iskola Stromfeld Aurél Általános Iskola Kulturális tekintetben Kulturális és Mővelıdési intézményekkel való kapcsolattartásban az intézményvezetıkkel Csili Mővelıdési Központ Gaál Imre Galéria és Pesterzsébeti Múzeum Egyéb Múzeumok 6.4. Intézményirányítás tekintetében Irányító, kapcsolódó szervekkel való kapcsolattartásban: Oktatási, Kulturális és Sport Osztály ONIGESZ 6.5. Gyermekvédelem tekintetében Az óvodavezetı a gyermekvédelmi felelısökkel együttmőködve határozza meg az intézményben a kedvezményes étkezık körét, és elosztja a kedvezmény mértékét. Folyamatos kapcsolatot tart a tevékenységét segítı társintézményekkel. A nevelési- oktatási intézmények aktívan közremőködnek a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében. Amennyiben az intézmény a gyermeket veszélyeztetı tényezıt nem tudja elhárítani, értesítenie kell a Gyermekjóléti Szolgálatot. Anyagi veszélyeztetés esetén kezdeményezi a vezetı felé, hogy a települési önkormányzat rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítse a rászoruló gyermeket. Soronkívüliség Kiskorút érintı közigazgatási perben, és amelyben a gyermek védelme érdekében a gyámhatóság dönt, a bíróság soron kívül jár el. E szabályok vonatkoznak az említett ügyekben a Gyámhivatal által indított perekben is. A törvény értelmében az a gyermek, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, hátrányos helyzető. A gyermekvédelmi megbízottak feladataikat kereset-kiegészítés folyósítása mellett látják el mindkét tagóvodában. Megbízatásuk megszőnésekor díjazásuk visszavonásra kerül. Munkájukat részletes munkaköri leírás alapján végzik. 17

18 Együttmőködés: a csoportos óvónıkkel egymás munkájának segítése, Részt vesz esetmegbeszéléseken, felkérésre szülıi értekezleteken, családlátogatásokon. folyamatos élı kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelıs és a Szolgálat szakemberei között. A kapcsolattartást vezetıi szinten a vezetı gondozza A szülık és nevelık kapcsolattartásának formája és módja A szülı joga és kötelessége: (A szülık jogait és kötelességeit a közoktatási törvény szerint a házirend szabályozza.) Az óvodai szülıi szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestület értekezletein. A házirendben kell meghatározni, mit kell érteni a gyermekek nagyobb csoportján. A Szülıi Munkaközösség mőködési rendjérıl saját maga dönt. A szülık és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetıség nyílik az alábbi esetben: Környezettanulmány Családlátogatás fogadó óra szülıi értekezlet nyílt nap, faliújságra kifüggesztett információn keresztül a szülık képviselıinek részvétele a nevelıi értekezleten szülık részvétele óvodai rendezvényeken családok segítése a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül 6.7. Szervezeti felépítés Szülıi Szervezet Nevelőtestület Óvodavezetı 1 fı 18

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Bicske Városi Óvoda TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai,

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Herman Ottó Gimnázium

Herman Ottó Gimnázium HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM 3525 MISKOLC Tizeshonvéd u. 21. Tel./Fax: /46/ 349-888 Tel.: /46/ 353-903 A Herman Ottó Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. Tátika Napsugár Óvoda. Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52. : 1211Bp. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési Szabályzat : 278-2126 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tátika Napsugár Óvoda Budapest, 1211. Kiss János alt. u. 52. Szervezeti és Működési

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 I. Bevezetés...5

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút 2012. Az SZMSZ t Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-Testülete és Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-Testülete együttes

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BALATON ÓVODA. 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu

BALATON ÓVODA. 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu BALATON ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATON ÓVODA 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu 1 SZMSZ tartalma 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben