Közlemények. 28. szám. Czigány Szabolcs Lovász György. A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlemények. 28. szám. Czigány Szabolcs Lovász György. A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei"

Átírás

1 Közlemények A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérıl Papers from Department of Physical Geography, Institute of Geography, University of Pécs Abhandlungen aus dem Lehrstuhl für Physische Geography des Geographischen Institutes der Universität Pécs 28. szám Czigány Szabolcs Lovász György A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei Pécs, 2006

2 Lektor: Dr. Konrád Gyula tanszékvezetı egy. docens PTE TTK Földtani Tanszék Sorozatszerkesztı: Dr. Lovász György, a földrajztudomány doktora, egyetemi tanár Szerkesztı: Dr. Gyenizse Péter ISSN Készült a BORNUS Kft. Nyomdájában 100 példányban Felelıs kiadó: Dr. Dövényi Zoltán, intézeti igazgató Felelıs vezetı: Borbély Tamás

3 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei 3 I. Bevezetés A hegység Ny-i részének É-i peremén fekvı triász karbonátos képzıdményeken kifejlıdött karsztvidék több mint 100 éves kutatástörténetének egyik jellemzıje a felszíni formák térképezése. Ez a tevékenység az 1950-es évek végén, az ország geomorfológiai térképezésének keretében kezdıdött. Elıször egyes tájak (a Nyírség, a Mezıföld, a magyarországi Duna-völgy, a Zsámbéki-medence stb.) térképei jelentek meg (ÁDÁM L. - MAROSI S. - SZILÁRD J.1959, BORSY Z. 1961, KAISER M. 1965, PÉCSI M. 1959). Az 1960-as években ez a tevékenység országos jellegővé vált az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szervezésében és irányításában. Ezekbe a munkálatokba a Pécsett mőködı MTA Dunántúli Tudományos Intézet természetföldrajzi kutatói is bekapcsolódtak. Nagyarányú kollektív munka keretében az intézet a DK-Dunántúl térképezését végezte, elsısorban a korábbi kutatási eredményeket felhasználva és újabbakkal kiegészítve. Az ország különbözı kutatóhelyeitıl begyőjtött térképek többszörös generalizálásával készült el a hazai természetföldrajzi kutatások történetében elıször önálló lapként az ország 1: es geomorfológiai térképe (PÉCSI M. et al. 1972). A mecseki karsztformák térbeli elterjedése tanulmányozásának egyik eredménye a dolinasorok térképi ábrázolása (LOVÁSZ GY. 1971). Megállapítható volt ui. az Abaliget-Orfő térségében kifejlıdött dolinák túlnyomó részének meghatározott sorokba rendezıdése, amelyek valószínőleg szerkezeti vonalaktól befolyásoltak. A karszt ökológiai viszonyainak tanulmányozása is a közelmúltban került a megismerés elıterébe. A vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszéke végezte (HOYK E. 1999A, 1999B, 1999C, HOYK E. - KEVEINÉ BÁRÁNY I , HOYK E. 2000, KEVEINÉ BÁRÁNY I. et al. 1999). A karsztformák térképezésének újabb idıszaka az 1990-es évekhez köthetı. Ekkor a Miskolci Egyetem Természetföldrajz és Környezettan, illetve a Szombathelyi Fıiskola és a Pécsi Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszékének figyelme fordult a karszt formái, valamint térbeli rendszerének jobb megismerése felé (HEVESI A. 2001, 2002, VERESS M. 2003). Az utóbbi kutatóhely pedig a Duna-Dráva Nemzeti Park megbízásából végzett újabb megfigyeléseket és térképezést.

4 4 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei II. Célkitőzések, módszerek Vizsgálataink célkitőzése volt a korábban megismert dolinák térbeli rendszerének pontosabb feltárása, illetve a közöttük felismerhetı típusok megállapítása. Ez azonban jelenleg tényfeltáró tevékenység, amennyiben a megállapítható típusok genetikája további alapos kutatásokat igényel. Térképeztük a korábbi saját kutatásaink során is megismert és eddig nem térképezett un. dolina kezdeményeket. Elemzésünk adatokat kíván szolgáltatni a karszt völgyeinek holocén fejlıdéstörténetéhez, illetve a tektonika és a dolinasorok közötti kapcsolatok megismeréséhez is. Vizsgálatainkat legfıképpen az immár hagyományos terepi térképezéssel végeztük. Ehhez l: méretarányú lapokat használtunk.. Terepbejárásainkat legfıképpen a késı ıszi, illetve kora tavaszi idıben realizáltuk. A növényzet lombozata ekkor zavarta a legkisebb mértékben a távolabbi látást, a terepmunkát. Az Abaligeti-völgyben felfigyeltünk a völgytalp lépcsızetes esésére, valamint a szőkületeket követı völgytágulatokra. Ezeket ott lehetett regisztrálni, ahol egy-egy dolinasor a völgytalp közelében, illetve peremén végzıdött. A lépcsızetességet geodéziai módszerrel, azaz szintezéssel állapítottuk meg. III. Eredmények III.1. Allogén-autogén karsztfejlıdés A nyugat-mecseki karsztot ezideig allogén karsztnak minısítettük (JAKUCS L. 1971). Az elmúlt évek vizsgálatai során - a hegységrész felszínfejlıdésének tükrében - megkíséreltük területileg pontosítani a klasszikus értelemben vett allogén karszt kiterjedését. A karbonátos kızetek és a szomszédos magasabb helyzető nemkarsztos térszín - mint a klasszikus megfogalmazás szerinti allogén karszt kritériuma csak Abaliget és Orfő D-i, illetve DK-i szomszédságában teljesül (1. ábra). Ebben a térségben két különbözı magasságú felszín, azaz a Jakab-hegy és az alatta fekvı plató, illetve felszínlépcsı, az un. Abaligeti karszt található. A nemkarsztos felszín csapadékvize és hordaléka a mészköves térségre érkezve jelentıs szerepet játszott a karsztosodásában.

5 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei 5 1. ábra: Az allogén (I.) és autogén (II.) típusú karszt a Nyugati-Mecsekben Jelmagyarázat: 1 = tó, 2 = domborzati nyereg Figure 1. Location of karst areas indicating (I.) autogene and (II.) allogene development type Legend: 1 = lake; 2 = saddle/col Abaliget-Orfő vonaltól K-re, azaz a Misina és a Tubes É-i szomszédságában kissé bonyolultabb a domborzat. A felszín itt is két magassági zónára osztható. A Misina-Tubes vonulat képezi a magasabbat, az É-i szomszédság, azaz a Zsidó-, Melegmányi- és Mélyvölgy valamint a közöttük található völgyközi hátak képezik az

6 6 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei alacsonyabbat. Mindkettı felszínépítı kızete karsztos. A hegységrész posztpannon felszínfejlıdése során a Misina és a Tubes mindvégig kiemelt helyzetben volt, tehát semmi okunk nincs kételkedni az autogén jellegő fejlıdésben. Nemkarsztos térszínrıl denudálódó anyag nem vehetett részt a karsztfejlıdésben. Kevésbé egyértelmő a feltételezett tipikus autogén karsztfejlıdés az alacsonyabb felszínen. Az emelkedés kezdeti szakaszában a Misina- Tubes É-i szomszédsága, azaz a Zsidó- Melegmányi- és Mélyvölgy térségének relatív reliefenergiája minden bizonnyal a mainál lényegesen kisebb volt. Az ekkor képzıdött karsztformák jellegére maradványok hiányában nem tudunk következtetni. Csupán valószínősíthetı, hogy a közeli Misina-Tubes vonulat mészköves felszínérıl és a távolabbi K-i Mecsek jura rétegeirıl némi felszíni víz és hordalék érkezhetett. Ez azonban a Jakab-hegyrıl származónál nagyságrenddel kevesebb lehetett. A terület az emelkedés során völgyközi hátakká darabolódott, és a dolinák ma a völgytalpakon fekszenek. A Misina-Tubes É-i szomszédságának esetleges autogén fejlıdése csak a posztpannon emelkedés elsı szakaszában feltételezhetı. III.2. Dolina-sor típusok A korábbi vizsgálatok során a formák túlnyomó részének sorba rendezıdését ismertük meg (LOVÁSZ GY. 1971). Az utóbbi években azonban az alábbi un. sor-típusokat sikerült közöttük megkülönböztetni: Az Abaligettıl D-re, illetve Orfőtıl DK-re fekvı, általában 330 m tszf. magasságú fennsíkon alakultak ki a legtipikusabb és leghosszabb dolinasorok (2., 3. ábra). Az egyik változatot alig pár száz méter hosszúságúak képviselik, amelyekben a tagok szorosan egymás mellett uvala-szerően helyezkednek el úgy, hogy közöttük a környezetüknél alacsonyabb nyergek találhatók. A sorokat alkotó dolinák nagysága, azaz átmérıje és mélysége között lényeges különbségek nincsenek. Ezek az Abaligettıl D- re fekvı platón találhatók, amely plató meredek lejtıvel szakad az Abaligeti- (Bükkösdi-) völgy talpára. A következı típus széles hátnak, illetve fennsíknak a szerkezeti völgy felé hajló hosszú lejtıjén található. További jellemzıje: a sort alkotó tagok átmérıi az alacsonyabb felszín felé egyre nagyobbak, továbbá a formák mélyebbek. Különösebb égtáji irányultságuk nincs.

7 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei 7 2. ábra: A Ny-mecseki karszt dolina-típusai Abaliget és Orfő között Jelmagyarázat:1 = dolinasor, 2 = karsztos berogyás, 3 = mini dolina 4 = eróziós völgyszakasz, 5 = szintvonalak, 6 = domborzati nyereg Figure 2. The karst areas of the Western Mecsek Hills between Abaliget and Orfő, Southern Hungary Legend: 1: sinkhole-sequence formed by dissolution; 2 = collapsed sinkholes; 3 = miniature sinkholes; 4 = erosional valley; 5 = contour lines; 6 = saddle; 7 = abrupt descents at the valley bottom Az immár harmadik sor-típust alkotó formák az elızıeknél hosszabbak, minden esetben platóról, illetve völgyközi hátról indulnak. A karszt valamelyik szerkezeti völgyének talpa felett, illetve annak közvetlen közelében fejezıdnek be. Az elızıktıl megkülönböztetı további jellemvonásukként említhetı, hogy ezeknek már több dolinából álló, un.

8 8 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei mellékágai vannak. A fıágat képviselı dolinák ebben a típusban is gyakran uvala-szerő közelségben vannak. Égtáji irányultságuk túlnyomórészt É-i, illetve ÉNy-i. A negyedik, és egyben utolsó típust a karszt leghosszabb, több km hosszúságú sorai képviselik. É-D-i csapásirányúak, jelentıs mellékágaik vannak. Minden esetben a plató feletti, de még karsztos kızetekbıl épült felszínrıl indulnak, és a karszt valamelyik szerkezeti völgyének allúviuma peremén végzıdnek. A sort alkotó dolinák a legmagasabb térségben kicsinyek, az alacsonyabban egyre nagyobbak. Itt már gyakoriak az uvala-szerő formák. A legalacsonyabb felszíneken, azaz a szerkezeti völgytalp közelében megszőnnek a dolinák, és morfográfiai szempontból a völgy eróziós küllemő lesz. III.3. Dolina kezdemények A karsztos berogyásokat a legújabb megállapításokkal (HEVESI A. 2001, VERESS M. 2003) egyetértve mi is a dolinaképzıdés kezdeti stádiumának tekintjük. Mi azonban a térképezésünk során két alaki változatukat különítettük el. A berogyásokat, és a néhány méter ármérıjő un. mini dolinákat. Ez utóbbit a fejlett dolinává alakulás újabb szakaszában keletkezett formának tekintjük. A térképezés során az alábbi új ismereteket szereztük ezeknek a képzıdményeknek a térbeli eloszlásáról (2-4. ábra). A legnagyobb tömegben Orfő DK-i szomszédságában találhatók. A mecseki karszt K-i részén, azaz a Tubes-Misina vonulatán, valamint a Zsidó- a Melegmányi- és a Mélyvölgy térségében alárendelt a jelenlétük. Az esetek túlnyomó részében gyengén lejtıs felszínen fekszenek. A fennsíkon igen ritkán, a meredek lejtıkön egyáltalában nem találhatók. Leggyakrabban un. halmazokban, azaz egymáshoz közel, rendszertelen térbeli elrendezıdésben fekszenek. A Vörös-hegy karbonátos kızetekbıl épülı É-i lejtıjén gyakran határozott É-D-i irányú sorokba rendezıknek (3. ábra). Gyakori az elıfordulásuk a dolinasorokban, ahol elszórtan vannak jelen a fejlett nagyformák között. Megfigyeléseink szerint a dolinafejlıdés fiatalabb idıszaka elsısorban a gyenge és közepes lejtıkön, valamint a fejlıdı völgyekben, illetve völgyfıkben jellegzetes. Az idısebb formák viszont a platókon uralkodnak.

9 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei 9 3. ábra: A Ny-mecseki karszt dolina-típusai Orfő DK-i szomszédságában Jelmagyarázat, mint a 2. ábrán. Figure 3. The Western Mecsek karst area in the southeastern vicinity of the town of Orfő (Legend is identical to that of Figure 2) III.4. A tektonika szerepe, és völgyképzıdés Az Abaligeti-karszt legfejlettebb dolina-sora minden bizonnyal szerkezeti vonalon fejlıdött ki. Erre az Abaligeti- (Bükkösdi-) völgy talpának lépcsıs esése utal (2. ábrán A -val jelölve). Szintezési adataink szerint a kezdeti szakaszon az átlagos esés 2%. A sor torkolata elıtt kb. 200 m-el a völgytalp gyakorlatilag megszőnik, a patakmeder jelentısen bevágódik, és esése 6,2-6,5 %-ra növekszik. A torkolatban és az azt

10 10 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei követı közel 400 m hosszúságban az esés mindössze 0,5 %-ra mérséklıdik. A lejátszódó igen fiatal akkumulációra utal a völgytalp jelentıs kiszélesedése. A nagyeséső szakaszon és az elıtt ui. a völgytalp szélessége nem mérhetı, illetve max m. A doliona-sor torkolata alatt viszont átlagosan m. Az Abaligeti völgy talpán, a település szomszédságában, hasonló eséslépcsı mérhetı (2. ábrán B -vel jelölve). Elıtte a nagyeséső szakasz m hosszú, és 6,2-6,5 %-al jellemezhetı. Az elızınél lényegesen kisebb méterő dolinasor torkolata után pedig átlagosan 1,5 %-ra csökken. Ezek a szintezési adatok egyrészt igen fiatal É-D-i csapású szerkezeti mozgásokra utalnak, másrészt bizonyítják a két dolinasor és az igen fiatal tektonika kapcsolatát. A sorok szerkezeti befolyásoltságára a fentieken kívül az Abaligeti-barlang mennyezetén gyakran megfigyelhetı törésvonalak, illetve kisebb jelentıségő litoklázisok is utalnak. A karszton korábban végzett földtani térképezések is számos ÉNy- DK-i csapású szerkezeti vonalat ismertek fel (CHIKÁN G. et al. 1984, HETÉNYI R. et al. 1982). Azok a dolinasorok, amelyek ebbe a rendszerbe illenek, valószínőleg szerkezetileg elıre jelzettek. A Mecsek karsztjának igazolt, illetve feltételezett szerkezeti mozgásai egyrészt a pannon elıtt, másrészt a pannonban és a pleisztocénban játszódtak le. Úgy ítéljük, hogy azok a tektonikus vonalak a legfiatalabbak, amelyek mentén bizonyítottan, vagy valószínősítve dolinasorok alakultak ki. Sajátos völgyfejlıdés ismerhetı fel a geomorfológiai viszonyok tükrében a karszt K-i részén, a Mélyvölgy egyik mellékágának, valamint a Mélyvölgy és a Lámpásvölgy völgyfıjében. Az itt található berogyások és fiatal dolinák jelzik a dolinaképzıdés és a völgyfejlıdés kapcsolatát a pannon idején és a pleisztocén során (4. ábrán A, B, C, D betőkkel jelölve). Újabb sajátos völgyfejlıdés geomorfológiai bizonyítékai találhatók a nemkarsztos kızetek É-i elıterében (3. ábrán A -val jelölve). Itt a kızethatáron, illetve annak közelében viszonylag hosszú (1000 m) völgytalpon kicsiny dolinák, továbbá völgytalp-közeli fekvésben a karsztos berogyások jelzik a kezdeti völgyfejlıdés karsztos jellegét.

11 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei ábra: A Ny-mecseki karszt K-i részének dolina-típusai Jelmagyarázat, mint a 2. ábrán. Figure 4. The eastern part of the Western Mecsek karst area (Legend is identical to that of Figure 2)

12 12 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei Irodalom ÁDÁM L. - MAROSI S. - SZILÁRD J. 1959: A Mezıföld geomorfológiai térképe. Földrajzi Monográfiák II. Akad. K. Bp. BORSY Z. 1961: A Nyírség természeti földrajza. Földrajzi Monográfiák V. Akad. K. Bp. CHIKÁN G. - CHIKÁN G.-NÉ - KÓKAI A. 1984: A Nyugati-Mecsek földtani térképe 1: A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szervezetének 25 éves fennállása alkalmából kiadta a Magyar Állami Földtani Intézet. Bp. HETÉNYI R. - HÁMOR G. - FÖLDI M. - NAGY I. - NAGY E. - BILIK I. 1982: A Keleti-Mecsek földtani térképe 1: A mecseki kıszénbányászat 200 éves évfordulója alkalmából kiadta a Magyar Állami Földtani Hivatal. Bp. HEVESI A. 2001: A Nyugati-Mecsek felszíni karsztosodásának kérdései. In: Karsztfejlıdés VI., Szombathely, pp HEVESI A. 2002: A magyarországi karsztok fejlıdéstörténet és felszínalaktan szerinti csoportosítása; az Aggteleki jellegő karsztos felszín formakincse. Akad. dokt. disszertáció (Kézirat) 144 p. HOYK E. 1999a: Investigations of the vegetation and soil in the dolinas of Mecsek Mountains, South Hungary. In: Acta Karsologica 28/1 7. Ljubljana pp Hoyk E. 1999b: Geoecological studies on the karstic surfaces of the planned protected Landscapes area of Western Mecsek, Hungary In : Acta Karsologia 28/2, 4. Ljubljana pp Hoyk E. 1999c: Geoecological studies on the karstic surfaces of the planned protected area in Western Mecsek, South Hungary. In: Eassy in the ecology and conversation of karst. Acta Geographica Szegediensis, Tomus XXXVI. Szeged pp HOYK E. - KEVEINÉ BÁRÁNY I. 2000: Tájökológiai szempontú vegetációelemzés a nyugat-mecseki karszton. In: Karsztfejlıdés V., Szombathely pp HOYK E. 2000: Geoökológiai vizsgálatok a tervezett Nyugat-mecseki Tájvédelmi Körzet karsztos felszínein. In: A táj és az ember geográfus szemmel. IV. Országos Geográfus PhD Konferencia. Szeged okt (CD kiadvány) JAKUCS L. 1971: A karsztok morfogenetikája. A karsztfejlıdés varianciái. Akad. K. Bp. 310 p.

13 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei 13 KAISER M. 1965: A Zsámbéki-medence 1: méretarányú geomorfológiai térképnek magyarázója. Földr. Ért. pp KEVEINÉ, BÁRÁNY I. - HOYK E. - ZSENI A Karsztökológiai egyensúly megbomlások néhány hazai karsztterületen. Karsztfejlıdés III. Szombathely pp LOVÁSZ GY Surfaces of planation in the Mecsek Mountains. Studies in Hung. Geogr. 8. Problems of Relief Planation. Akad.K. Bp. pp LOVÁSZ GY. 1971: Adatok az Abaligeti karszt geomorfológiai és hidrológiai jellemzéséhez. Földr. Ért. pp PÉCSI M A Duna-völgy magyarországi szakaszainak geomorfológiai térképe. Földrajzi Monográfiák III. Akad.K. Bp. 345 p. PÉCSI M. et al.1972: Magyarország geomorfológiai térképe 1: MTA FKI, Kartográfiai Váll. K. Bp. VERESS M. 2003: Zárójelentés a T sz. OTKA kutatási pályázatról. (Kézirat ) Szombathely

14 14 Czigány Sz.-Lovász Gy.: A mecseki karszt térképezésének újabb eredményei Summary Additional data on the mapping of the Western Mecsek karst area, Southern Hungary Czigány Szabolcs Lovász György The presented results provide new data on the geomorphological development of the karst area of the Mecsek Mountains, Southern Hungary. The surrounding non-karst areas have been playing an important role on the development of the karst surfaces (Figure 1). Gravelly, quartz-rich sediments were fluvially (and partly gravitationally) transported to the study area from the southwestern ranges of the Mecsek Mountains, where the prevailing rock type is Permian and lower Triassic sandstone. The other type of development is autogene, where solely precipitation shaped the karst surface. Some negative (erosional) landforms are indicatives of sinkholes being in embrional stage (Figures 2, 3 and 4) while larger older sinkholes refer to more elongated surface development. We also found a newly developed valley on the borderline of the karst and non-karst (sandstone) areas. The embrional stage of this valley is indicated by recently-formed sinkholes (Figure 3). Our studies point out the presence of young sinkholes at the head valleys of the actively developing valleys (Figure 4a). Geodesic studies formerly indicated that two sinkhole sequences were formed along a young (Pleistocene) faultline (Figures 2, A and B ). The relationship between the sinkholes and the faultline is clearly visible on the geological map of the Mecsek Mountains. However, several older pre-pleistocene (Miocene and Pliocene) faultlines transect the western ranges of the Mecsek Mountains, further complicating the geology of the area.

15 A Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérıl sorozat megjelent tagjai 1. Wilhelm Z.: Néhány természeti tényezı idegenforgalmi szempontú vizsgálata az Alsó-Duna-vidéken Gyuricza L.: Tájhasznosítási lehetıségek a szlovén határ mentén Nagyváradi L.: A természeti környezet változásai Komló térségében Tengler T.: A természeti környezet antropogén változásai Villány térségében Czigány Sz.-Lovász Gy.-Varga I.: Geoökológiai vizsgálatok a pécs-komlói szénbányászat térségében Elekes T.: Geomorfológiai tanulmányok a Fehér-Nyikó vízgyőjtıjében Czigány Sz.-Parrag T.: Adatok az Abaligeti-barlang vízkémiájához Fábián Sz. Á.-Kovács J.-Varga G.: Új szempontok a Kárpát-medence felsı-würmi ısföldrajzi viszonyaihoz a homokékek alapján Pirkhoffer E.: Fosszilis medermaradvány a Nyugat-Mecsek déli elıterében Nagyváradi L.: A természeti környezet szerepe Veszprém fejlıdésében Donka A.-Gyuricza L.: Szatmár-Bereg természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése Bánhidi M.: A természeti környezet szerepe a sportéletben Lovász Gy.-Nagyváradi L.: A természeti erıforrások változó szerepe Pécs és Komló fejlıdésében Herlicska K.: Adatok a sísportok és a természeti környezet kölcsönkapcsolatához az osztrák Alpokban Jakucs L.-Csuták M.: A korzikai gránittafonik morfogenetikai problémái Rétvári L.: Környezetminısítı térképezés a Tatai-tájban Pálné Schreiner J.: A lakossági ivóvízellátás változása a Dráva völgyében Samay L.: Dunaszentgyörgy mélységi vizei és kapcsolatuk a vízellátással Herlicska Zs.: A pusztaszılısi gázkitörés és következményei Samay L.: A domborzattípus és a szántó ar.kor./ha értéke közötti kapcsolat Tolna megyében Gyenizse P.-Kovács G.: Néhány DK-dunántúli táj mezıgazdasági célú, relatív minısítése Kajtor E.: A nógrádi szénbányászat természeti és társadalmi hatásai Varga G.-Fábián Sz. Á.-Kovács J.: Szempontok a Pannon-medence felszínfejlıdéséhez a messinai sókrízis idején Kovács J.: Vörösagyagok geomorfológiai helyzete és kora a Kárpát-medencében, Ricz I.: Better chances for national and cross-european stakeholders via Integrated Water Resource Management Maniak S.-Neményi M.-Mesterházi P. Á.: Development of new optical sensor for weed monitoring, Ricz I.: Környezeti érdekek a Víz Keretirányelv végrehajtása során I., 2005

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1

DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1 DOMBORZATÉRTÉKELÉS A BÜKK-FENNSÍKON LÉGIFELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Zboray Zoltán 1 Bevezetés A karsztos területek domborzata kis területen belül is igen változatos. A mérsékeltövi karsztok vezérformáinak,

Részletesebben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben

Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Jellegzetes hegy(lejtõ)csuszamlások a Bükkháton és az Upponyi-hegységben Dr. Hevesi Attila Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék A Bükk É-i hegylábfelszínének, Bükkhátnak és az Upponyi-hegység

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 151-166. AZ ABALIGET ORFŰI KARSZT KARSZTOS FELSZÍNFORMÁI- NAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL

KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 151-166. AZ ABALIGET ORFŰI KARSZT KARSZTOS FELSZÍNFORMÁI- NAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 151-166. AZ ABALIGET ORFŰI KARSZT KARSZTOS FELSZÍNFORMÁI- NAK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL LIPPMANN LÁSZLÓ KISS KLAUDIA MÓGA JÁNOS ELTE Természetföldrajzi

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

Lovász György publikációs listája

Lovász György publikációs listája Lovász György publikációs listája Folyóiratban megjelent közlemények 1. LOVÁSZ GY. 1956: Adatok a zalai völgyek geomorfológiájához. = Földrajzi Értesítı 5. 1956. 4. pp. 381 397. 2. LOVÁSZ GY. 1961: Adatok

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

- talajtakaró további funkciói: szőr és tompít - biológiai aktivitás, élıvilág, erdık szerepe

- talajtakaró további funkciói: szőr és tompít - biológiai aktivitás, élıvilág, erdık szerepe A KARSZTVÍZ (karbonátos kızetekre jellemzı résvíz) A karszt, karsztosodás fogalma elnevezés a szlovéniai Karszt hegységbıl Lényege: olyan terület, ahol a felszíni és a felszín alatti formakincs kialakulásában

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 BEVEZETÉS

KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 BEVEZETÉS KARSZTTEREPEK ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN ZENTAI LÁSZLÓ 95 REPRESENTATION OF KARST TERRAINS ON HUNGARIAN TOPOGRAPHIC MAPS Abstract: The representation of karst terrains on topographic maps

Részletesebben

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 77. kötet (2009) A RÓZSADOMBI-TERMÁLKARSZT FELSZÍNI EREDETŰ VESZÉLYEZTETETTSÉGE Kiss Klaudia 1, Fehér Katalin 2 'geográfus hidrológus, doktorandusz

Részletesebben

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 67. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 2 KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű

Részletesebben

A Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület éves jelentéseinek tartalomjegyzéke

A Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület éves jelentéseinek tartalomjegyzéke A Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület éves jelentéseinek tartalomjegyzéke 1996 1. Csoportélet Csoportélet (Szatyor Miklós) Nyári kutatótábor (Szatyor Miklós) Mecseki barlangászok találkozója

Részletesebben

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett

Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Dr. Lóczy Dénes 1 Dr. Gyenizse Péter 2 Dr. Pirkhoffer Ervin 3 Veszélyforrás a város peremén: felhagyott bányaterületek Pécsett Absztrakt Pécs városközpontjának közvetlen közelében, a Mecsek déli lejtıjén,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László Darabos Enikı 1 Lénárt László A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁSOK A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELİ RENDSZER (BKÉR) MÉRİHELYEIN 2 BEVEZETÉS A Bükki Karsztvízszint Észlelı

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1128-1139. Rakonczai János 1 A BELVÍZKÉPZİDÉS FOLYAMATA ÉS FÖLDTUDOMÁNYI HÁTTERE

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1128-1139. Rakonczai János 1 A BELVÍZKÉPZİDÉS FOLYAMATA ÉS FÖLDTUDOMÁNYI HÁTTERE Rakonczai János 1 A BELVÍZKÉPZİDÉS FOLYAMATA ÉS FÖLDTUDOMÁNYI HÁTTERE BEVEZETÉS Az idıjárási szélsıségek okozta problémák rendszeresen visszatérı lehetıséget adnak a kutatóknak, hogy keressék az okokat,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302 Andrei Indrieş 1 AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK BEVEZETÉS A 75 000 hektáron elterülı Erdélyi Szigethegység Természeti Parkot 2003-ban nyilvánították védett területté. A Természeti Park három

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A LÉGNYOMÁS ÉS A SZÉL A légnyomás A földfelszín eltérı mértékő felmelegedése a felszín feletti légkörben légnyomás-különbségeket hoz létre.

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése

A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése 1. A kutatás körülményei, személyi kérdései, előrehaladása A négyéves OTKA-kutatás 2003 elején kezdődött. 2003-ban a projekt alapvető részét

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN Hoyk Edit 1 Bevezetés A Mecsek hegység nyugati részén, az Abaliget-Orfű-Mánfa-Tubes-Misina-Jakab-hegy

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

Donka Attila Gila Csaba

Donka Attila Gila Csaba 2013/IV. pp. 9-32. ISSN: 2062-1655 Donka Attila Gila Csaba Magyarország változatos adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az aktív turizmus célterülete 1. Bevezetés a fogalom 1 Knop, Jandala Cs. MiChalKó

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

A TÉRKÉPÉSZET, TÉRINFORMATIKA ÉS A FÖLDRAJZ KAPCSOLATA. KERTÉSZ Ádám

A TÉRKÉPÉSZET, TÉRINFORMATIKA ÉS A FÖLDRAJZ KAPCSOLATA. KERTÉSZ Ádám A TÉRKÉPÉSZET, TÉRINFORMATIKA ÉS A FÖLDRAJZ KAPCSOLATA KERTÉSZ Ádám MTA Földrajztudományi Kutató Intézet Természetföldrajzi Osztály, Budapest kertesza@helka.iif.hu Összefoglalás A térképészet, térinformatika

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76.

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 61-76. A KARSZTTELÍTETTSÉG VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ AGGTELEKI-KARSZTVIDÉK ÉVI MINIMÁLIS FORRÁSHOZAM ÉRTÉKEI ALAPJÁN MAUCHA LÁSZLÓ VITUKI KHT. 1095. Budapest,

Részletesebben

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 31-39. A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 LOVÁSZ GYÖRGY 2 The reconstruction of holocene géomorphologie processes in

Részletesebben

A pleisztocén - holocén hordalékkúpok fejlődés-típusai Magyarországon

A pleisztocén - holocén hordalékkúpok fejlődés-típusai Magyarországon A pleisztocén - holocén hordalékkúpok fejlődés-típusai Magyarországon LOVÁSZ GYÖRGY 1 A korábbi geomorfológiai kutatások már minden jelentősebb vízfolyásunk - és az általuk épített hordalékkúp - fejlődéstörténetét

Részletesebben

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 33(1986) kötet, 1-4. füzet, 181-187. A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS Összefoglalás Ezen a bércen hét idős forrásbarlangot

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 105-110.

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 105-110. KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 105-110. A LEGUTÓBBI HÁROM TÉL (2004/05, 2005/06, 2006/07) HÓVISZONYAINAK HATÁSA A BÜKK-FENNSÍKI TÖBÖRFEJLŐDÉSHEZ HEVESI ATTILA Miskolci Egyetem, 3525 Miskolc-Egyetemváros

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RUDABÁNYA VÁROS 2015-2020 Borsod-Tender Kft. Tartalom I. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ RÉSZ... 8 1. A település helye tágabb és szűkebb térségében, településhálózati összefüggések...

Részletesebben

A domborzat fõ formáinak vizsgálata digitális domborzatmodell alapján

A domborzat fõ formáinak vizsgálata digitális domborzatmodell alapján Hegedûs András i Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 3515 -Egyetemváros, +46/565-111/2314 ecoeged@uni-miskolc.hu Bevezetés Az újabb térinformatikai szoftverek egyre több lehetõséget kínálnak

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN. Zseni Anikó 1. Összefoglalás

TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN. Zseni Anikó 1. Összefoglalás TALAJ ÉS NÖVÉNYZET KÖRNYEZET-HATÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A BÜKK KARSZTJÁNAK MINTATERÜLETÉN Zseni Anikó 1 Összefoglalás A tanulmány a Bükk-fennsík egy 8 km 2 -es mintaterületéről származó talajok vizsgálati

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN

TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK, TÁJÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM A DUNA TISZA KÖZÉN Dóka Richárd * 1. Bevezetés A táj lényegi tulajdonsága, hogy folytonosan és többé-kevésbé dinamikusan változik. A tájváltozások eredetük

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Kutatási jelentés. Vid Gábor. 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl. 2012. február 13.

Kutatási jelentés. Vid Gábor. 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl. 2012. február 13. Kutatási jelentés Vid Gábor 2011. évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl 2012. február 13. 1. Bevezetés 2009. január 5-én kértem, és 2009. február 27-én 55-6/2009

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 87-102.

KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 87-102. KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 87-102. A FELSŐ-HEGY, A MÉSZKŐ-TETŐ, A BARKAI- ÉS A SZÁDELŐI- FENNSÍK DOMBORZATI ÉS TÖBÖR-MORFOMETRIAI ELEMZÉSE TÉRINFORMATIKAI ESZKÖZÖKKEL TELBISZ TAMÁS - ÁDÁM

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 49-60. BÜKKI KARSZTOS TERÜLETEK MONITORING RENDSZERÉ- NEK VIZSGÁLATA AZ EU VÍZ KERET IRÁNYELV ALAPJÁN

KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 49-60. BÜKKI KARSZTOS TERÜLETEK MONITORING RENDSZERÉ- NEK VIZSGÁLATA AZ EU VÍZ KERET IRÁNYELV ALAPJÁN KARSZTFEJLŐDÉS XV. Szombathely, 2010. pp. 49-60. BÜKKI KARSZTOS TERÜLETEK MONITORING RENDSZERÉ- NEK VIZSGÁLATA AZ EU VÍZ KERET IRÁNYELV ALAPJÁN DARABOS ENIKŐ Miskolci Egyetem, 3515, Miskolc, Egyetemváros

Részletesebben

Recens karsztosodás Magyarországon

Recens karsztosodás Magyarországon A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Recens karsztosodás Magyarországon Veress Márton egyetemi tanár, dékán NYME Természettudományi Kar vmarton@ttk.nyme.hu A tanulmány

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Publikációs lista Gyuricza László

Publikációs lista Gyuricza László Publikációs lista Gyuricza László Folyóirat Könyv 1. GYURICZA L. 1991: Die Herausbildung der Oberfläche der Kerkagegend. Specimina Geographica pp. 133-148. 2. GYURICZA L. BODÁNÉ GÁLOSI M. 1996: Biogeográfiai

Részletesebben

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN

A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN A VULKANITOK SZEREPE A VÖLGYHÁLÓZAT KIALAKULÁSÁBAN A BÜKKALJÁN Vágó János PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék 1. A Bükkalja miocén kori vulkáni képződményei A Bükkalja

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN

KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN KARSZTMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN Bevezetés Telbisz Tamás 1 A természetföldrajzi és felszínalaktani kutatásokban jelenleg az anyagvizsgálati módszerek fejlődése

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŐSZAKI INTÉZETE Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott

Részletesebben

bujdoso@inf.unideb.hu, http:www.inf.unideb.hu/~bujdoso 2 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, 4029 Debrecen, Csengı u. 4.

bujdoso@inf.unideb.hu, http:www.inf.unideb.hu/~bujdoso 2 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, 4029 Debrecen, Csengı u. 4. Problémák a szövegszerkesztés verseny- és ECDL vizsgafeladataival kapcsolatban Problems in tests papers on word processing of ECDL exams and competitions BUJDOSÓ Gyöngyi 1, Ph.D., egyetemi adjunktus CSERNOCH

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Lepusztulási szintek a Nyugati-Mecsek déli lejtıjén. Kovács István Péter Lampért Kirill

Lepusztulási szintek a Nyugati-Mecsek déli lejtıjén. Kovács István Péter Lampért Kirill Lepusztulási szintek a Nyugati-Mecsek déli lejtıjén Kovács István Péter Lampért Kirill Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Magyarország Földrajza Tanszék 7624, Pécs, Ifjúság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA. közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA. közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. TARNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok

Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok Talajtani Vándorgyűlés Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok Dobos Endre, Kovács Károly, Bialkó Tibor Debrecen 2016. szeptember

Részletesebben

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén 2013/IV. pp. 1-8. ISSN: 2062-1655 Csapó János A turizmustervezés fenntartható aspektusainak vizsgálata Béda-Karapancsa területén Az elmúlt években számos kezdeményezés, civil, szakmai és politikai fórum

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1903 0.2.2 Species name Liparis loeselii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name loesel-hagymaburok 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA

MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Egyetemi tanársegéd Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Tematika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 szeptember 27. október 4. október

Részletesebben

Ártéri felszínformák modellezése Gemencen

Ártéri felszínformák modellezése Gemencen Nagy Attila Ph.D. hallgató PTE TTK Földrajzi Intézet Természetföldrajzi Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., 72/503-600/4480, nagya@gamma.ttk.pte.hu Az elmúlt években az árvizek gyakoribbá válásával az

Részletesebben

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi

8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi 8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi Hazánk éghajlatának tanulmányozása elıtt elemeznünk kell, hogy az éghajlatalakító tényezık hogyan érvényesülnek az ország adott földrajzi viszonyai között. 8.1 Hazánk

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS ERDÔREZERVÁTUM-

AZ ORSZÁGOS ERDÔREZERVÁTUM- AZ ORSZÁGOS ERDÔREZERVÁTUM- HÁLÓZAT BEMUTATÁSA AZ ORSZÁGOS ERDÔÁLLOMÁNY- ADATTÁR ALAPJÁN PRESENTATION OF THE FOREST RESERVES NETWORK HUNGARY BASED ON THE HUNGARIAN FOREST RESOURCE DATABASE Bartha Dénes,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

137. évfolyam, 3. szám

137. évfolyam, 3. szám 137. évfolyam, 3. szám 2013 Földrajzi Közlemények A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Географические

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

AZ ALFÖLD TERMÉSZETI KÉPÉNEK KIALAKULÁSA

AZ ALFÖLD TERMÉSZETI KÉPÉNEK KIALAKULÁSA AZ ALFÖLD TERMÉSZETI KÉPÉNEK KIALAKULÁSA Mezısi Gábor * 1. Az Alföld medencéjének kialakulása Az alaphegységet tekintve a Kárpát-medence két a Közép-magyarországi szerkezeti vonallal elválasztható egységre

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 91-103. A MECSEKI KARSZTON TÖRTÉNT VÍZNYOMJELZÉSEK ÁT- TEKINTÉSE RÓNAKI LÁSZLÓ

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 91-103. A MECSEKI KARSZTON TÖRTÉNT VÍZNYOMJELZÉSEK ÁT- TEKINTÉSE RÓNAKI LÁSZLÓ KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, 2007. pp. 91-103. A MECSEKI KARSZTON TÖRTÉNT VÍZNYOMJELZÉSEK ÁT- TEKINTÉSE RÓNAKI LÁSZLÓ Pécs, 7633 Hajnóczy u. 5/a rolao@freemail.hu Abstract: Successful water tracing

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT. A Víz Keretirányelv keretében a felszín alatti víztestek határvízi szintű egyeztetéséhez szükséges alapanyagok előkészítése és az egyeztetések

Részletesebben

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató

kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgy neve Szakmai törzsmodul félévek - heti óraszám 1 2 3 4 kreditszám teljesítés típusa tantárgyfelelős oktató tantárgyat ténylegesen oktató(k) Kötelező alapozó modellezés 2 3 K Geresdi I. Geresdi

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz...

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok...8. 1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz... 8 1.2.2 Területhasználat... 8 1.2.3 Gazdaságföldrajz... A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Az atkári késő-miocén csontleletről 1

Az atkári késő-miocén csontleletről 1 Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 3 4. füzet, pp. 249 255. Az atkári késő-miocén csontleletről 1 Fábián Szabolcs Ákos 2 Kovács János 2 Varga Gábor 2 Abstract On the Late Miocene fossil bone finds of

Részletesebben