Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 EGER, SZEPTEA{BER XXXI. Évnolya'n'n. ffiflyflffiyáffimilffi 27. SZÁM. ffilvátelfi$ I&PJA KIADJA IJEVES VÁRMEGYE TÖRVÉN Y H AT Ó >O< ne0jelellll( REt{0SZtnriiT [1rri0ili 4(). csütont0xott. * S Á G A. EtortzrtÉst lnn rsészévne rcl (0Rotll,, PozSon\I' Pest és Kolozs vrmegyék tiratai a rnegyei szmvevőségek visszallitsa ügyében, Í-trevesvrmegye törvényhatósgi bizottsga tudomsul t'etetett. a folyó évi szeptember hó 24_ik és 25_ik napjain LiptÓ r'rrnegye és a M. o. T. Sz. elnökségétartotta meg rendes évnegyecles közg1.'ü1ését Sze- nek tirata a tüzrendészeti törvény trgyban, és derkényi Nndor főispn elnoklete a att, mely Borsod t'rmegye tirata egy m. k]r. katonai alkalommai a következő ügyeket intézte el i foldrajzl intézet felljitsa trgylan, prtoltatott. Évnegyedes jelentések és a szmonkérőszék, Koiozsvr sz. kir. vros tirata az alkotmny jegyzőkönyve tudomsúl vétettek. biztositsa irnti felirata trgyban, kiadatott a A jövő rendes évnegyedes közgyülés hatr- kiküldött biz cttsgnak. idejéűl kitíizetett deczentber hó 17-ik napja. Nyitra vrmegye tirata a nenizetiségi lapok Wekerle Sndor dr. köszöncj levele tudom- elleni eljrsró1, és jsz-nagy-kun-szo1nok vrme gye tirata a sl1l szolglt. A m' kir. belügynlinister eiratra Maczki sorhadi szo1g1atbó1 elbocsjtott katonk segélyegyörgy tb. szolgabiró jutalm az'sa ezuttal a ren- zése trgyban, tudomsul vétetett. delkezési alapból szavaztatott meg. Eger vros hattozata kor. ideiga m. kir. belügymínister leiratta a vrme- lenes kölcsön felvétele trgyban, tovbb a Kogyei ebadó forgalmi tőke kamatainak kettéosztsa rona-vendéglő talakitsa, a Fazo a-hz bérlete és orosz Klrrrn köztérvételi tigyében, jóvkimondatott. A vrmegye évi költségvetéseés az hagyatott. Az igazo o v asztmnyba Hellebronth Géza, ' évi kózűti költségelőirnyzata elaz andó vlasztmnyba dr. Samassa Jnos, az fogadtatott. egészségügyi bizottsgba clr. Csutors Lszló és A rendelkezési alap javra 1':0 r,, hztartsi a siketnénl a-intézet fe1ügyelő bizottsgba Dutkay alap javra 1lz"l,, a kgi' és korjegyző nyugdij alap Pl bizottsgi tagok v\asztattak meg a megüre0l,, végűl a tisztviseloi nyugdij alap iavra 71lz javra 1oiu pótadó névszerinti szavazs mellett sedett tagsgi helyekre. Gyongyös vros hatrozata Rbel Mihly h. kivettetett. polgrmester pótdijazsa, a Pecze-,;tczai aszíalt A katonabeszllsolsi alap iavra 20,000 ügyében, újabb hatrozata a Pecze-útczai aszfalt korona pótadó rnegszav aztatott. ügyében és a Pogny Béla s trsai aszíait költtottössy Sndor és lvleszlényi Istvn vlasz- ségei ügyében' helybenhagyatott. tott megyebizottsgi tagoknak ezen megbizatgyöngyös vros hatrozata Kovcs Pirostól sukról való lemondsa és úgy ezek, nint az idó- megszerzendő terület ügyében, megsemmisittetett. kozben elhalt biz. tagok helyeinek betöltése irrrt GyongyÖs vros hatrozatavas Borosi József a vlaszts hatridejéül november hó 15-ik napja kölcsön ügyében, jóvhagyatott. kitűzetett. A Déi rnagy ar orszgi közm üvelődési egyesület Temes s Sros vrmegyék tjratai a nemzeti- kérvényeinterntusi kötvények vsrlsa ügyében, ségi izgatsok ügyében prtoltatott. elutasittatott. Az orszgos magyaí Gazdasgi egyesület Szalay ottó vm' irnok és Vratarics Lajos vm. tirata folytn gróf Krolyi Sndor szobor*alapra rvaszéki nyilvntartó szabadsg irnti kérelme 500 korona szavaztatott meg. teljesittetett. Tonvényhatosgi élet. : Ezen színhoz melléklet csatolva nincs.

2 250 HEVESVÁR^4EGYE HI\'ATALOS LAPJA A hatvani biróvlaszts ügyében a beadott felebbezés elutasittatott. Boczond község hatrozata a fogyasztsi adójutalék trgy ban, j óvhagyatott' Tófalu község előljrósgnak felebbezésére a képv. testületnek tuzo tói eszkozök beszerzésének megtagadsa trgyban hozc:tt hatrozata, _ l!99. tcplember 27. SzurdokpüspÖki község faiskola terület bér_ Ietí ügye, Felnémet kozség hatroz'atadogtér vétele trg.t'ban, ügyflazon község hatrozata a jegyzői lak mellékep ilet ügyében, jóvhagyatott. Tófalu község magtr alap kezeléséről szóió szabiyrendelete nem fogadtatott el. megscrn rnisittetett. Tiszaigar kozség hatarozata a közigazgatsi Mtékovics Andor felebbezése Bekölcze, Eger- tön'énytr beszerzése trgyban, csehi és Szúcs kozségek képv. testületeinek azon Mezőtarkny kózség hatrozata néh. JucsóJuhatrozata ellen, mely nevezett htralékos fizetés lianna alapitvnya ügyében, és ki utalvny ozst m egtagacl j a, e 1utasittatott. Átany község ingatlarr ügye, jóvhagyatott. Hort kozség hatrozata a községi föld jotiszafürecí község hatrozata a Fehérlóvedelmének felhaszn1sa trgyban, nlegsemmi- I<orcsnta felépitóse trgyban, megsemmisittetett. sittetett. Sirok község ideigleries l<ölcsön ügye és a Nagyf üged község hatr ozatai n gatla n eladsa Hevesvrmegyei Siketrléma-Intézet l trgyban és tanévi költségvetése jóvhagyatott' Füzesabony község kölcsön ugye, jóva m' kir' belügynrinister 76256'906' szmu hagyatott. 1eirata Tófalu község képviseiőtestüicíenel< fel. Pard község hatrozaia a tvbeszélő elofi- oszlatsa trgybarr tudomslrl vétetett s a testüzetési dija iigyében' megsemmisittetett. let megalakitsra nov. 26_ika kittizetett. Sarud község hatrozata italmérésítigyben, A kereskedelemügyi nr. kir. rrrirrister ieirata helybenhagyatott. folytn az egri mértékhitelesittihivatal vezetése Szilgyí Mihly vinczeilér-iskolai növendék trgyban kötött szerzőclósre pótszerzodés kötkérvénye segély irnt, elutasittatott' tetett. Fejér_ és Temesmegyék tirata a munl<s_ Pszto község hatrozata a marhahúsvgsnlozgaintak ügyeuerl, prtoltatott. ról szóló községi sza :lyrencielet nlódositsa trkassa szabad kirlyí vros tirata Nyitra vrgyban, és megyének a nenizetiségi sajtó elleni eljrs miatti Atkr kg hatrozata a húsvgsi szenrledij felirata trgyllan, tudornsui vétetett. megllapit sa tr gy ba n, jóvhagyatott. Sopron szabad kirlyi vros t'irata a sajtódr. Borsodi Miksa felebbezése a hevesi orszabadsg törvény utjn leendő sürgős szablyovosvlaszts ellen, elutasittatott. zsa irnt kiaclatott a kiküldott bizottsgnak' Kőmüves Antal volt jegyző felebbezése nyug_ A jegyzői nyugdij-szablyrenclelet módositdij kérvényénekelutasitsa ellen, szintén eiuta- sittatott. Eger vros hatrozata Tóth jnos köztérvételi ügyében, feloldatott' Sirok község ingatlan eladsi ügye, jóvhagyatott. Ecséd község hatrozata a jegyzői földnek szőlővel való beültetése trgyban, nregsemmisittetett. tatott. A községi- és körjegyzők l907. évi fizetés kiegészitésérevonatkozó ft-ikirnutats elfogad- tatott. Koltlzsvrmegye tirata az egyéves borjuk levgsnak tilalrrra trgyban. Az Eger és vicléke szőlobirtokosainak kérvénye a sző!ő felujitsi kölcsönök visszafizetésének kedvezőbb módositsa irnt, prtolólag a kormnyhoz terjesztetett fel. A f e l ső nr a gy ar or szgi v n d o rt rl atok igazgatósgnak a tr\atmegtekirltésére vonatkozó meg_ hivsa és képvsrls irnti kérelnrére 600 kororra Poroszló község hatfuozata a jegyzői irnok fizetés emelése ügyében, jóvhagyatolt. GyöngyÖstarjn közsé g halrozata a fogyasztsi adó kezelése ügyében, megsemmisittetett. Kisnna község ideiglenes kölcsön Ligye, és n1 egszavaztatott. Felnémet közseg hatrozata az E'ger folyijelerrtés az Egri Kereskedelmi és Iparhitel_ ból elrusitott kavics és sank ra ügyében, jóv- intézet csődügyében, tudomsul vétetett. hagyatott. A vrmegyék autonomiia megerősitése érpariczay Péternészülésznői oklevele kihir- dekében kivnandó torvény módositsok ügyében dettetett. kiküldött bizottsg jelentése tudomsu1 vétetett.

3 1906. szeptember 27. A 251 HEVESVÁRMEGYE HIVATALoS LAPJA főszolgabirói hivatalszolgk kérvényetéli bekecscsel való elltsuk irnt, elutasittatott. A Borsod-, GÖtnÖr-, i_{evesmegyei jegyző egyletek tpintézetének kérvényére250 K a^lapitviry téteteit és 3 féifizetéses helyre évi 540 kor. Felnémet község hatrozata a szülésznó tizetése trgyban, jóvhagyatott. A1debrő község hatrozata a lelkészlak lstliójnak heiyrellitsa ügyében, feioldatott' GyongyÖs vros hatrozata a Hanisz-féle alaoklér'ele trgyban, jóvhagyatott' pitr,nii _ Ugyanannak hatrozata a patakpart. javits'a es a patt<parti gyalogjró elzrsatrgyban, feloldatott. GyÖngyos r'ros 41 drb hatrozata a vrosren ezésb cii" io ly'ó adsvétel i j o gügylet tr gy ban, megszavaztatott. A nlegyeí rvaszék eiőterjesztésére a,,lszló gyerni ekotíü on " aiapitvny kain atn a k f olyósitsa -tartalékalap helyzete miatt besziintettetett. Az italmérésihelyiségek vasr- és ünnepnapokon valo zrvatartsa ügyében a 1<orrnttyhoz c1 jóví1ragyattak. felirat intéztetett. Az eger *-putnoki vasút segélyezésér:efelve_ G1'ÖngyÖspata község képviselőtestületének endő kölcion ügy. a pénzpiacz helyzete miatt kéreinró u"meioc;röknek hosszúcsörlu fegyverrel fürggoben tartatott. való e1ltsa trgyban, elutasittatott. m. kir' jelentése kereskedeierrrügyia Aiispn A foiyó érli ujonczliits polgri elnökei ki'. r'izesabony jszapti-lreves rrrinister urnak a küic1ettek. -f eger-aptfaivi dtnak az arni utak kozé ieendő Tiszaigar' Tiszaors ÉsTiszasző1lős közsésörozs trgyban kelt leiratra a vrmegyg k9gek iratr aj'ati útépitésczéljaira kölcsön felvé_ zönsége nevé-bcn tett jelentésérő1, tudornsul vétele irgyban, Ós tetett. község tanitói földbérleti Az alispn evrői szóló je1entése tudo- ügye,gyóngyöstarjn jóvhagyatott. rnsul vétetett. Spieler Ferencz és trsai feiebbezésg Pger Egerbakta község képr'iselőtestületénel< kévsri hatridcj the_ relme kozségnek azégri jrsba való beosztsa vros i<épviselőtestületének ellen, elutahatrozata hozott iilezése trgyban trgyban, egyelőre nenr teljesittetett. Az alispn javaslata az egri kir" torvényszéki sittatott. Ladnyi Elek m. hajdu Özvegyének nyugdijafoghz épiilétekvisszavltsa trgyban a vísszazsa kimondatott. vattsi osszeg eiengeclése irnt az igazsgügygyörke józsef lemondott m. aj{ú kérvénye nrinister urhoz fe1irat intézietett. teljesittetett' Az alispn javaslatra a torvényhatósgi tv- befizetésének"visszaadsa irnt, Istenmezeje község ingatlan-csere ügye' beszélo hlózatieljes kiépitésetrgyban, a keapcz község községh z kibovitési ügye, reskedelrni ministerhez feiirat irrtéztetett. tancsos Eger vros hatrozata Horvth Béla Poroszló község közvgóhid épitésiügye' nyugdij ügyében helybenhagyatott. Tarnaméra község hatrozata a jegyzői akteneger vros hatrozata a főkptaiannak nl kenyérsütőhely épitéseírgyban, gedett közterulet ügyében, feloldatott. Apcz község kölcsön ügye' csaeger vros hatrozata az Uszoda-utcza Nagyivn község alapitvny ügye, és tarnzsa tigyében, szintén felol datott. Demjén község kobnya nyitsa ügyében cyörr gyöspata község mértékh itelesitési hiva- kotott szerzodés, jóvhagyatott. tal feillitia irnti kérelme eiutasittatott. Markaz község kérelme a,,nyiget". patak Vgó Snclor művésznovendék kérelme segé- hidépitésikoltségeire segély irnt, elutasittatott' lyezés irnt, elutasittatott. Mezőtrkny község hatrozata túzo tószetiszanna község szablyrendelet nródosi- reknek beszerzéóére szükséges kolcsön felvétele tsa részben jóvhagyatott. trgyban, Pszto község hatrozata a regle és szőlőmarkaz község ideiglenes kölcsön ügye' telep jövecielmének hovforditsa trgyban, jógyöngyöspaia és F_elnémet község behajthatvhagyatott. lan pótadó-hatiatet törlési ügye, úgy Trlth Jnos psztói lakos felebbezése a vrhevesrlrmegyei siketnéma intézeti alap lnegye atis!n1anak ÖsztÖndij ügyberr hozott hatjóvhagyattak' 1 905/ tanévi zíszmadsa, r ozala ellen, eiutasittatott. Sirok község képviselrltestületének hatrotófalu község jegyzői föld kisajtitsi ra zata szmadsi téritményügyében, ügyeben a község hatrozata feloidatott. : A

4 HEVESVÁR^/IEG\T }{I\'.{TALOS LAPJA 252 Btor és Gyöngyöspata község ideiglenes kölcsön ügye, úgy Ujlcírincztalva kozség községhz talakitsi ügye, jóvhagyatott' Szalay otto vrm. irnok ujabb szabadsgidő irnti kérvényeteljesittetett. Eger vros hatrozata a Rózsa, Pacsirta és ovod a-utc zk kiépitésetrgy ban, j óvhagyatott. A XIII. orvosi kör hei;,ettesi dijai kiutaltattak. Gyöngyös vros hatrozata a Csomor utczai aszía t irda ügyében, Apcz közs éghatr ozata i ngatlanna k haszonbérbeadsa trgyban, Boczond község hatrozata artézikut létesitése trgyban és Egerbakta község íngatlarr elaclsi tigye' jóvhagyatott. Gyöngyöspata kozség ingatlan vételi és eiadsi ügye javaslattétel végett kiadatott a.jrsi mezógazdasgi b izottsgn a k. Heves község képviselcitest ileténekhatrozata, mely szerint a kozségi előljrósgnak a közigazgatsi ügyoszt yni egy irnoki lls rendszeresitése irnt tett előterjesztését elutasitotta, feloldatott. Aldebrő község hatrozata az aldebrói gazdasgnak megszavazott segélyosszeg trgyban, megsem misittetett. GyöngyÖs vros képviselőtestületének hatrozata GyöngyöspüspÖki község lakosainak kövezetvmmentesség irnti kérelme trgyban, jóvhagyatott. Lutter Mtys aldebroi lakos kérvénye mértékhitelesitö irivtal felllitsa irnt, elutasittatott. Heves kozség hatrozata az anyakónyvi irnok két havi fizetése ügyében, Tarnalelesz község hattozata Baschka Erlil községi pótadójnak visszafizetése trgyban és Boczond községnek az rtézi kút furshoz szükséges kölcsön Ligye, jóvhagyatott' Alispn előterjesztésére a körorvosi fizetési alapnl évben előllható hiny fedezésére a Vm. ebadó alapból 10,000 koronig terjedhető kölcsön engedélyeztetett. A Samassa József biboros-érsek ltal tett Erzsébet alapitvny évi zrszmadsa, valamint több község koltségvetése és szmacisa jóvhagyatott. Ésw'ozÉ.:RDEKÜ HATÁRoZAToK. VÁIRMEGYEI SZABÁLYRENDEL[T[K 2aő.,2042 l 9a6, szmu nyugd i szeptember 27. Ezek szerint a nem okleveles minőségben j. -vl I. vé ghat r ozat. s az 1902' évet megelőző eg töltott segédlégyzői szolglatot figyelmen kivül hagyva, folyamodi]nak Szabados Lszló saruiii iegyző kérvénye az év óta toltött szolglat beszmitshoz Segédjegyzői idejének beszmítsa irni. jogos igénye van, miért is kérelnrének e részben Véghattozat' Az év óta érvénybenlévo nyugdijszablyzat 5. S-a szerint a rendszeresitett llomson lévő okleveles segédjegyzők, ha valanrely községben on1ló jegyzőül vlasztaltak meg, segécliegyzöi minciségben egyfolytban eltöltot[ szolglati idejük beszmitsval teljes nyugdijigénnyei birnak, ha az eltöltött időre eső tagdilakt- utóíag megfizetik. Ezen kedvezménynek azonban az 1902' évet megelözö időre visszaható ereje nincsen'. Jelen esetben igazolva van, hogy folyarnoclti előbb mint nem okleveles jegyző -tiszafüreden, maj{ mint okleveles jegyző év jarrur 1-e óta Sarud községben volt rendszeresiiett segécljegyzcíi llsban szab ly r end el etíl eg m egl l apitott ftzetéssel alkalmazva megszakits nélliul év- mjus 17-én önlló jegyzővé történt megvlasztsig. helyt adva, nyugdijigénye' év janur elejótől llapittatik meg akként azonban, hogy köteles az évekre esedékes évi 64 kor. összesen 320 kor. tagdijat utólag megfizetni. Eg}'uttal az 5a0 kor. alapitvnyi dij bófizetési kötelezettségénekkezdő ideje is 1902' év janur 1-től llapittatik meg. A fizetési halaszts irnt előterjesztett kérelem tekíntettel az alap keclveztjtlen helyzetére - - nem teljesithető. A{iről folyamocló értesittetik S ezen véghatt rozat a m. hív. lapjban kozzététetjk azzal, hogy ellene l5 nap alatt a megye alispnjnl fcllebézést lehet beadni. Kelt a jegyzoí nylrgdij vl' Egerben, szeptember hó 15-én tartott ülésébtjl. )Iajzik Y,ilúor alispn, a jegyzői ny.-vl, elnöke. }7r:llr'hl'orttlt vnr. tb. főjegyző, a jegyzői ny.-v' jzője.

5 HEVESVÁRMEGYE H1VATALoS LAPJA szeptember 27, l25:l, l906. szmú 206, nyugdij._vlil. véghatrozat. A tíszti nyugdij alap évíköltségelöirnyzata l2508 l906. szmu nyugdij.-vl. véghatrozat' A iegyzói nyugdijalap elt5irnyzata. évíköltség- Véghatrozat. Véghatrozat. Az 1907 ' évi költsége őirnyzat: kor. fill. 67 szükséglettel, l5900 kor. 67 fill. fedezettel, 34 fill, szükséglettel, kor. 34 fill. fedezettel, kor fill. hirrnyal helyesnektal tatvn, kor. 34 fill. hinnyal helyesnek talltatvn, a törvényhatósgi közgyülésnek elfogadsra a megyegyülésnek elfogadsra ajnltatik. A hiny fedezésérea nyugdijszablyrendelet ajnltatik. 11. $-a alapjn 10i,,-oS és kü1ön még 1/:0lu-os A hiny feciezésérea törvényhatósgtól 1,'i,, megyei pótadó kivetésére a törvényhatósgi bizottmegyei pótadó kivetése kéretik. sg felkéretik. Miről az alisptl tovbbi rendelkezés végett, lvtiről az alispn tovbbi rendelkezés végett, s a kir. szmvevőség értesittetik, egyben ézen a kir. szmvevcjség értesittetik, s ezen hatrozat a hatrozat a hivatalos lapban kózzet"ététik' hivata1os lapban kózzétéletik. Kelt a tiszti nyugdij-vlasztmnynak EgerKelt a jegyzői nyugdij.-vl' Egerben,'1906. ben, évi szepiefrber hó 15-én tariott iiléséből. szeptember hó 15-én tartott üléséből. IIqzik Vikto,r alisprr, a jegyzői ny.-vl. elnoke. Mrtjzíl; l-iktor alispn, a iegyzői ny.-vl. elnöke. Hellebrontl,t, vm. tb. főjegyző, a1egyzői ny'-v. izője. Eelle lrantli vm. tb' főjegyző, a jegyzői ny"-v' jzoje. Az 1907, évíkoltségelőirnyzat: kor. Altalnos jelleg&, de tovbbi intéakedéstnem igény!ő rcnőeíeteh futesitések és ms közíeaétyek Amerikban a kihajózstól eltiltott magyar kivndorlók visszautasitsnak megszüntetése B. M. szmú körrendelet l1tll -a. (Valamennyi torvényhat(lsgnak.) A cs. és -kir. közös külügyminister urnak hozzm intézett tiratbo arról értesültem, hogy az arnerikai bevndorlsi hatósg a folyo év prilis 16-rr NewYorkba érkező,,carpathia" gr1zösrö1 kilencz magyar kivndorlónak' kihajózst a kör'etkező okokból tiltotta nieg. Es pedig egy hzas férfi és egy férjes nőnek azé.rt, mert egymssal vadhzzssgban éltek, aggkori gyengeség miatt egy 46 éves és egy 46 éves férfinak, egy hzasprnak a férj gyenge elméjüsége miatt, egy l<ivnciorlónak azért, rnert Fiuméban lopssal volt vdolva, egy msik férfinak vérfertőző betegség miatt, egy 12 éves lenynak pedig azért, mert szüleí nélkul uta- zott, kik Magyarorszgon maradtak, sőt ezen lenynak 22 éves novérétis arra kény'szeritették, miszerirrt őt hazakisérje. Miutn ebből ltható, hogy az amerikai bevndorlsi hatósg fenlló szablyaikat igeri szigoruan kezeli és nehogy a jövőben kivnciorlóink hasonló módorr jrjanak' ezen körülnrényeket Czimedtlel hatósga terüle_ tén a iegkiterjedtebb nródon leendij közhirré tétel r,égett közlörl azon fclltivs'sal' ttriszerint az ut1evelek kiilitsa alkalnrrlal az 1g03. cvi jrrlius 21-én szttt alatt,az Eszakamerikai Egyesült Államok évi mrczius 3-iki bevnciorlsi törvényénekközlése trgyban" ki ao adott körrencieletenrberr foglaltakat nrirrdig szigorúan szem előtt tartsa. BLrdapesten, évi - rtíss4, szcptentber hó 7-én. A tul s. l; helycs l<iallitsa' ljtievelek III-a B. M. sz. körrendelet. (Valamennyi törvénylratósg elsrj tisztrliselőiének. Budapest székesfovros polgi'titesterének kivételévei.) Ez a korrencielet Fiurrléra is kiterjed. Ismételve tapasztaltam, hcgy az utlevelek hinyos killitsa rniatt a kivndorlók érzéxenyenkrosodtak. Megtortént, hogy a község eloljrósga ltal felületesen kitoltött utlevél-lapba feljegyzett személyieirs helytelen volt, a mennyiben egy meglévő külonös isrrlertetrl jelet ott nem vettel< fel, miből kifolyólag az utlevél is hinyos volt és az ellenőrzo rendőrhatósg azt, mint harlis utlevelet ell<obozta, az utas rttaga pedig :olot.lc uton hazaklildetett. Ez a kivnciorlóra nézve nagy idő és pénzveszteséggel 1art. Gyakran el,jíordulnak azon esetek, hogy felületesen kii1itott utlevél-lapok folytn a kivnclorló clcikora az r.rtlevélben a vaiósgnak rneg nettl felcltjen \'all fclturrteive' ezel] liörülnrény -

6 HEVESVÁR,\1EG\'E 254 különösen az egy és tizenkét éverr aluli gyermekeknél a fizetendő viteldijak megllapitsni legalbb 90 kor., többtagu csaldok utazsni még nagyobb krosodst eredményez. A legtobb hiba oly gyermekeknél fordul e ő, a kik pl. mjus hónapban killitott utlevéi szerint rlr egy évesnek vannak feltüntetve, holott ezen életkort csak julius hónapban érik el, a nreddig teht még dijmentes szl1itsra volna igényük. Ugyan ezen hibk fordulnak elő 12_ik életévükettényleg még el nenr ért gyermekeknél, a kik azonban mint ilyenek vannak feltürrtetve és mr a teljes viteldij megfizetésére köteleztetnek, holott az utlevél helyes kitoltése esetén félron utazhattak volna. a Ezek a apjn felhivom Czinreclet, hogy a hatósga alatt llő községi előljrósgokat oda utasitsa,'miszerint az utlevél-lapokat pontosan. a valósgnak megfelelően töltsék ki, tnert ebbeli eljrsukat szigoru felügyelet alatt fogom tartani és netalni felületes intézkedéseiket fegyelnri uton Íogom megtorolni. Budapest l906' augusztus 16. A minister helyett: Hu'rlilt s. lt., llamtitkr HL.\T.!Le!_14!JA _ 1e06. szeptember 2z ott történt a szefencsétlenség. tvtivel ilyen esetek ér'ről évre fordulnak elő, t. i' kiskoru gyernrekel< cséplőgépnélfoglalkoznak ezen esetből folyólag a nriclon a gépek körüi foglalkozo murrksok testi épségérrekmegóvsról 344'kgy sz. a' alkotott (szab. rend. gyüjt. XXXIII') nlegyei szablyrendeletet s annak különöserr 2. s-t a lratósgok figyelmébe ajnlorn, egyben elrendeleiir, hogy a kiskoru gyermekek a rnunkban iévő cséplc1gép körül való tartozkodstól szigoruan eltiltassanak. Ezen tilaionr betartsra a gépfeiügyelő személyes feletrciséggel ügyelni tartozik. Ezen rendeletemet a m. hiv. lap utjn közhirré teszem, S annak ellenőrzésével az elsőfoku rendcjrhatósgokat Lnegbizom' Eger, i906. szeptember 15. }Iajzíl; I-iA:tor, alispn. 2r2. A pótlovazs megtartsra vonatkozólag hir ,1906. sz' Hevesvrmegye M' kir. honvédelmi nrinister. -pótlovazsról előközönségének. A folyó éví terjesztett jelentésekből kivehető, hogy egyes kozdetmenyek ktiztrirré tétele. igazgatsi hatósgok a potlovazs megtartsra vonatkozólag a pótlóavató-bizottsgok elnöke Utlevélügyben akatonai hatósghoz beadandó -_negküldott hirdetmények közhírrétételét kérelmek bélyegmentessége III -a ltal sz. B' M. körrendelet. (Valamennyi törvény- elmulasztottk, minek kovetkeztében a pótlovazó hatósg első tisztviselőjének.) Fe1merült konkret bizottsgoknak ló elő sern vezettetett. A,{iutrr ezen esetből kifolyólag értesitern a czimet,lrogy a had- eljrs egyrészt a lótenyésztő kozónség erdekeit kötelesek ltala katonai hatósgokhoz kulfrlldre serti, rnsrészt pedig a pótióavató bizottsgok va o tvozsra szóló engedély adsa czéljból rnűködésérezavato ag lrat és a kincstrnak fölosbeadott kérelmek a m. kir. pénzügyminister urnak ieges kiadsokat okoz. Fe lhivom a törvényhatós592b2t906' sz. kijelentése szerint az illetékdijjegy- got, hogy a jrsi tisztviselőket stb. s azok ltal zék 14. tételénektt. 5. pontja alatt foglalt rendel- az illetékes közegeket és községeket utasitsa, ntikezések értelmében bélyegmentességberr részesül- szerint a pótlóavatóbizottsgok elnökei részérő1 megküldött ilynemír hircletmérryek kozhirré tételének, miutn azok a hadkötelesek tartózkoclsra ről -- felelőség terhe mel1ett _- mincienkor megés utazsra vonatkoznak, az ily beadvrryok pedig a fentidézéttrendelkezések al esnek. Felhivom felelő rnódon gondoskodjanak. Budapest, a czímet, hogy erről az utlevéllapokat killitó ha- évi augusztus hó 27 -étl' A mirrister helyett tósgokat haladéktalanúl értesitse és intézkedjék, Btllt7r'íl', s' A' l1amtitkr. hogy azok az érdekelt feleket e körülmérryre esetenkint figyelnreztessék. Budapest, l906. évi 213. augusztus hó 16-n' A minister helyett : Httclt/;' s./;. Csandőn-Elhelyezési kirmutatas' Ilanltitkr. - Érvényes TÖrzslloms: évi szeptember hó 1-től' Ezredes, Kassa. Rendfokozat és alkalrnazs: 21I. csendőrkerű1eti pararrcsnok: Hausenblasz Kroly. A kiskoru gyermekek a munkban lévő csép- ornagy, csendőrkerűleti parancsnok-helyettes: lögép ktirül va!d tartrizkodastól eltiltassanalt. Serédy Géza. I. osztlyú szzaclos, ideiglenesen sznu alispni rendelet. Az megbizva a msodtörzstiszti teendőkkel : Dobos -egri13387/1906. irgalmas korhztol vett értesiilésszerint, GyLila. Főhaclnagy, segédtiszt: Ambrózy Gyula. folyó hó 12-én Bodon'y községből egy Kovcs Fiihadnagy, trktatótiszt: Gal Jenő. II. oszt. szza(petre) Mrton nevü B éves gyerrneket életveszé- dos, szmvivő : Lzr Sndor. Hadnagy, szmlyes sérülésekkel hoztak be a kórhzba' A gyer- vivö: Tams Gergely. Polgri lisú: irodamek cséplőgépnéllóhajtssal volt nregbizva és szolga 3. :

7 Á Í Ú ü ő Ü ü é ü ü ó ö ö Ö Ö ö ö ő ő é ó é é

8 256 SZEIWELYI HIREK. Apporryi AIlrel.t ln. iiir. ]-',Gl,ir ÁOZoKiatJsug; t r,al]s- é'. ttrinis1er úr a t.olrcl hó 19 érl ljgcl.i'. el'kezelt.e licpzcimíi r eszuti llit,srl]:tt u,i,'ju,t,i'l],.ln], l9!9.:cpitq!.:_?l 'i,i_qőtele\i lrrliost PiJls5' Llisz]tl clr. péterr.sri és l ')l,'i'pczl'i- l.,ttri t.l' ilt.''.hirl t.lrirí jlt.li'-i ort osoiiat tisz :''i,,1l'',]i l','rlt.t usojijilr. 'l'i' url,rr.,t,,_á"i,,.i'iö'lj.i megnyitsa. Yégett. A vr.megr.e o nlliii.- or'vost tiszte]tltbt:1i ljltz.,lot.\'ossti, * T;l.i; iű:i -üi tert Füzesabonybarl fogacltl.. oauító. "ti.p'iu;u.1rr.1si tre].-r.'- clr ec.t'i a ]( ost t1 t ir. ii',, r;.gy"ő r.é, _* \rali a ü{irrevezóse k. ;1 91,.i ].irf11]t]sj:e főispnjll rr foly, es \lrii.,si.f trj".-'.g,.i 'A hó 24 én taríut t tcit.vetr;'h:,,o."*i laliosolirrl L:::"l ri^ii.egi liüzsr tl5,/,lp]t'l.l.,,1irp,,lrr oeit szolg;tbtt.a];]i'í tievezte lii. lésen beje,e]]1ette. ho!y Heil;b;.,;Í"É;ii;-i'"?;'ü.i l..aljegyzot iiszteletbeli fő jeg.v:'ővé, VIaszts.'\z riillln11ó vlasztmny kózigazpsztor Éeltalan. dr' egri és Cser;n gazgatsi gy-_citlvyosi szakosztiynali e]nöjrévé Remenyik Kl-'-o"K;:J.. ogy'.í,i. slióty ket tiszteletbeli főügyészeiiké József dr.. mrr bizottsgi tag r.lasztalott meg' j PÍyzatok, hívataíoshirdetésel és kfuözvények ÁrverésÍ lrirrletmény, 17'16/1906. trriip'özós' 190ö. évi novembel. község részéről köz]rirle. toi".iir.l'_l.sy az Erdtitelek 'Jlíoza-lri$rlin5'v éveni;itit lró 18 n Nyitra me9ye alispnitítól 132/905. szm tartatni szo]iott két orszgo' r\,ieszijnneji Gbor. t'észéreiiiri1litott hza.o_ a folyó év o1rtóber^i "'ile._'u7''i.oeq^iou. "r,','t."_.r.pt.o,ner 301a]g tc,n"l-r,ot \U' Pőzsorrr- u,i.ou piaczn e]veszte1te. ln': vas)'jshrrt, egymst ]rör.ető ':i:l évt.e a i op"i.*ji-"uri,: ;'*'llf.,1ol3?3*,',fi"'5;'1';"-''?;3i;i,;,;.:üt,i;i, i,1'i'.1!!",li;;-ij",l':;,,pió.9''e,]-1?i#?'t iu1'í; h1.,,.1: 'fl ;ö, f[:t1,',?trj.,[l.11';i-b,j;r;+í i';-t: i!r!.j.;'':;}í,:i*.;n,ii*'ti:]i.ií'.j;:#'"ll az rverelní szndéliozói;.tzza) i"uul_u*l ;.;.',r'""; iiat ha.jtható. az rverési feltételek a hivata-los o.ar. iott'":jt;l :l.!ll^l'asigazolvny körözés. Csiki Jnosirodban rnegtelrinthetőji. nalr!b'90ij. o.'-s_"utro Józsefne)i 22lgO3' sz. alatt Egcr'balita irüzseg elcji;róslrgo eitol T.l""it munkserdőteleli, 1906' szeptember 19. iümel'ctien liörtilményeir kozött elmaczky jegyző. Batki József, biró. i9;':i?jl'11{"'*-' 9IF--' Arverési hirletmény. 8ti3i1906. Szentdomonkos kozség kepviselc;te.iir.,"o".i"tiíii.rr,nu iaiiusnak, ug'yanezell i''rr*- tür.é:" "'"'-l: i,i:l:ly,r"..*".,t'liiiitai elól;ut'usuge rozata'folj-tn e kozseg rullr1d'rt,it r,op.'o ílta] sr.',t " lriadott 'j.'l.'i'-zp. S n SZent-,.,,'9{ domonkosi 7L.szmú iol1-ó hó 12-én trrb" esett r E.i;iüt; Sol,c7-4l)l IelJesen ::i']l':'iglzolvn;-a elegctt. i.ngutlarlot< (rei es ij-1']'.',l9tt, oklooe'r ho 4 én d. e..9 órakor Szentdomonkos 'ia"ntoí"löil'"'é;i :rdríirtralékosok kiirözése. lioz- és Gvöngyös_ ség hznl 6 ecvmst liolető oí.ó""llii^";;;.'';; k.ql:.grr7i,'s";i;'"1"o'';."'+:j,' _beiii."' Hor.vth P'u'l,, -orr-.verésen a lectahiet i']erőncli " 1O 6T, iu*'on *'" Seindnei] riii.ionno d :+, 'l''óth " tjg 9.y9'si adatni. Júnos (cs. m.) 17 ó4, özv' Byitlza Smueiné s trsa.- ', Az rverési feltéte]ek Bükirszentel,zsébeten *3.9]' Po]rLcsók en,a. 6 70' Ra:ib*J;r.;;.o 46'50, a korjegyzői irodban megte1iinth.]k' Da-ll'ovui'.Jnos T:ÓÉ,*or''. Bratln Szli K. ]ruuri udó. _ Psztcrr Kíl:oly'i+:_, T"jo. Bükkszenterzsébet, szeptember 18'.L'erencz' j Tí. i'::i:i :ltl' f község képviselőtestüietóne}i qttr*'.,i;,:'.'.-"'fu Í*lJ* s# Á r v e r és r9ó6. ;';"ú ilujrnyi *11t i; i:'r,** ;t +f4 ; ^"''T;k;.. Í.;;;;; jt]-, Balog l'e"i._^'jb 'ú e;"ü, iilru;:i _' Czingler. }Iillly 8 K. hadment';;;i i'ui,'jhg1 sval 'i.n,ul.ilenhelyr'e il',',l 'ynsbl":* _"'"'í]-.;l-.-*--_ í..1ig;j;liiui* ip{ sz. a.{"-'"j"tí,nir.:l';16..f feltüntetett r0 tt. hold 117í, hatrozata To]r_tn alolirt- kcirjo:iy;e'hozhírré i-ol.'ent,i-j. u'":':':' a legtobbei'íso'ő"f üj"''ne.t. Íü';fi,"f Az rverési fe]tételek Visontn. l..l l rr.^:^-9'!'!!r'* u.:"t, A,*.i5"ir./J3:: ltal évbe"'i;'!:'-jitl tiíttiij,1".'r*,iilti cseléda köries'zoi ] kön}'vé1 ],]..ójo irodban a hivatalos órk ailrtt hel;_en é. iaorr..i'"ejue="tette..isme.retlen -ngl.tintil;i'őj:"'"' Erzsébet Visonta, szeptember hó 23. egii lalios, zg oi:".l_.)jati u, ].',^ C:uiin cse]éd B'o s s ny i Lajos, kör.iegyző. iliírj,ti3;tx*.,i3**tí:li:lli:",'.1',..i JrIaÚ kiirözés' Salamon József p.oroszlói i Bencsil< Iakos' az 1905' évben 548' s;' ;l;rt"é"o.n.rion 1rtis. N.lt]_" ra)^adcsi lai<os, ezet.i,il-] -]őrr 30 ar,.i "tozset,"'ij"*'nu..,. jr,s Íőszolgabirója ltal l i]:r:-li""::;,ffij;o5:l:l;; :"*uj**"'ri''l^'" 1Ü.9:]nagytÍizesetali<almvaImegsemmis"iilj''***v""''' i,i*li:i"iii ilkjj,tíj'z ouu.t eze őtt Budapesten 'i." d't Szerkeszti: PUCHLINLeloí"ir'.gy.i._liégy'o Nyomatott ur egri.

}ooil. Évnolyem. EGER, 1906. DE,CZEfrIBER fifffi$yafim[$lr 13 il!h ő2. szan. [ÁPJA KlADJA I{EVESVÁRmEGYE TÖRvÉNYHATÓSÁon. >O{ teejeletll( BEt{DszEBltiT ulxonn csutont0xür. * tt0rlzetésl ÁiÁ E6EsZ ÉvnErcl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

308.5-(0. L:!tt" u IIlyvt4ra. --Lii? fi. t.~ ' ~.~.~ A' W ' 8 : Gerő Gyu:a. Eljárás tísztek ' ügyeiben. nősülési 4 ~ ~.

308.5-(0. L:!tt u IIlyvt4ra. --Lii? fi. t.~ ' ~.~.~ A' W ' 8 : Gerő Gyu:a. Eljárás tísztek ' ügyeiben. nősülési 4 ~ ~. :.==; ü. L:!tt" u IIlyvt4ra.. I --Lii? fi,c. Ot:::lO 308.5-(0 t. '.. A' W ' 8 : Gerő Gyu:a Eljárás tísztek ' nősülési ügyeiben 9-4. s 108.510 A MAGY. KIR. HONVÉD ÉS CSENDŐR TISZTEK NŐSÜlÉSI ÜGYEI KÖRÜLI

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

CSENDÚRSÉGI LAPOK Szel'keszti és kiadja a ~I. kir. Csendörséio\i Zse bkönyv s zerkesztő -biz o tt sága.

CSENDÚRSÉGI LAPOK Szel'keszti és kiadja a ~I. kir. Csendörséio\i Zse bkönyv s zerkesztő -biz o tt sága. r. óvíolyam. Budapest, 1907. november 24-én. 47. szám. CSENDÚRSÉGI LAPOK Szel'keszti és kiadja a ~I. kir. Csendörséio\i Zse bkönyv s zerkesztő -biz o tt sága. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona. Elgész

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN *

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.szeptember 1. SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * A 2007-2008-as pénzügyi majd gazdas{gi v{ls{g egyértelműen

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben