Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 EGER, SZEPTEA{BER XXXI. Évnolya'n'n. ffiflyflffiyáffimilffi 27. SZÁM. ffilvátelfi$ I&PJA KIADJA IJEVES VÁRMEGYE TÖRVÉN Y H AT Ó >O< ne0jelellll( REt{0SZtnriiT [1rri0ili 4(). csütont0xott. * S Á G A. EtortzrtÉst lnn rsészévne rcl (0Rotll,, PozSon\I' Pest és Kolozs vrmegyék tiratai a rnegyei szmvevőségek visszallitsa ügyében, Í-trevesvrmegye törvényhatósgi bizottsga tudomsul t'etetett. a folyó évi szeptember hó 24_ik és 25_ik napjain LiptÓ r'rrnegye és a M. o. T. Sz. elnökségétartotta meg rendes évnegyecles közg1.'ü1ését Sze- nek tirata a tüzrendészeti törvény trgyban, és derkényi Nndor főispn elnoklete a att, mely Borsod t'rmegye tirata egy m. k]r. katonai alkalommai a következő ügyeket intézte el i foldrajzl intézet felljitsa trgylan, prtoltatott. Évnegyedes jelentések és a szmonkérőszék, Koiozsvr sz. kir. vros tirata az alkotmny jegyzőkönyve tudomsúl vétettek. biztositsa irnti felirata trgyban, kiadatott a A jövő rendes évnegyedes közgyülés hatr- kiküldött biz cttsgnak. idejéűl kitíizetett deczentber hó 17-ik napja. Nyitra vrmegye tirata a nenizetiségi lapok Wekerle Sndor dr. köszöncj levele tudom- elleni eljrsró1, és jsz-nagy-kun-szo1nok vrme gye tirata a sl1l szolglt. A m' kir. belügynlinister eiratra Maczki sorhadi szo1g1atbó1 elbocsjtott katonk segélyegyörgy tb. szolgabiró jutalm az'sa ezuttal a ren- zése trgyban, tudomsul vétetett. delkezési alapból szavaztatott meg. Eger vros hattozata kor. ideiga m. kir. belügymínister leiratta a vrme- lenes kölcsön felvétele trgyban, tovbb a Kogyei ebadó forgalmi tőke kamatainak kettéosztsa rona-vendéglő talakitsa, a Fazo a-hz bérlete és orosz Klrrrn köztérvételi tigyében, jóvkimondatott. A vrmegye évi költségvetéseés az hagyatott. Az igazo o v asztmnyba Hellebronth Géza, ' évi kózűti költségelőirnyzata elaz andó vlasztmnyba dr. Samassa Jnos, az fogadtatott. egészségügyi bizottsgba clr. Csutors Lszló és A rendelkezési alap javra 1':0 r,, hztartsi a siketnénl a-intézet fe1ügyelő bizottsgba Dutkay alap javra 1lz"l,, a kgi' és korjegyző nyugdij alap Pl bizottsgi tagok v\asztattak meg a megüre0l,, végűl a tisztviseloi nyugdij alap iavra 71lz javra 1oiu pótadó névszerinti szavazs mellett sedett tagsgi helyekre. Gyongyös vros hatrozata Rbel Mihly h. kivettetett. polgrmester pótdijazsa, a Pecze-,;tczai aszíalt A katonabeszllsolsi alap iavra 20,000 ügyében, újabb hatrozata a Pecze-útczai aszfalt korona pótadó rnegszav aztatott. ügyében és a Pogny Béla s trsai aszíait költtottössy Sndor és lvleszlényi Istvn vlasz- ségei ügyében' helybenhagyatott. tott megyebizottsgi tagoknak ezen megbizatgyöngyös vros hatrozata Kovcs Pirostól sukról való lemondsa és úgy ezek, nint az idó- megszerzendő terület ügyében, megsemmisittetett. kozben elhalt biz. tagok helyeinek betöltése irrrt GyongyÖs vros hatrozatavas Borosi József a vlaszts hatridejéül november hó 15-ik napja kölcsön ügyében, jóvhagyatott. kitűzetett. A Déi rnagy ar orszgi közm üvelődési egyesület Temes s Sros vrmegyék tjratai a nemzeti- kérvényeinterntusi kötvények vsrlsa ügyében, ségi izgatsok ügyében prtoltatott. elutasittatott. Az orszgos magyaí Gazdasgi egyesület Szalay ottó vm' irnok és Vratarics Lajos vm. tirata folytn gróf Krolyi Sndor szobor*alapra rvaszéki nyilvntartó szabadsg irnti kérelme 500 korona szavaztatott meg. teljesittetett. Tonvényhatosgi élet. : Ezen színhoz melléklet csatolva nincs.

2 250 HEVESVÁR^4EGYE HI\'ATALOS LAPJA A hatvani biróvlaszts ügyében a beadott felebbezés elutasittatott. Boczond község hatrozata a fogyasztsi adójutalék trgy ban, j óvhagyatott' Tófalu község előljrósgnak felebbezésére a képv. testületnek tuzo tói eszkozök beszerzésének megtagadsa trgyban hozc:tt hatrozata, _ l!99. tcplember 27. SzurdokpüspÖki község faiskola terület bér_ Ietí ügye, Felnémet kozség hatroz'atadogtér vétele trg.t'ban, ügyflazon község hatrozata a jegyzői lak mellékep ilet ügyében, jóvhagyatott. Tófalu község magtr alap kezeléséről szóió szabiyrendelete nem fogadtatott el. megscrn rnisittetett. Tiszaigar kozség hatarozata a közigazgatsi Mtékovics Andor felebbezése Bekölcze, Eger- tön'énytr beszerzése trgyban, csehi és Szúcs kozségek képv. testületeinek azon Mezőtarkny kózség hatrozata néh. JucsóJuhatrozata ellen, mely nevezett htralékos fizetés lianna alapitvnya ügyében, és ki utalvny ozst m egtagacl j a, e 1utasittatott. Átany község ingatlarr ügye, jóvhagyatott. Hort kozség hatrozata a községi föld jotiszafürecí község hatrozata a Fehérlóvedelmének felhaszn1sa trgyban, nlegsemmi- I<orcsnta felépitóse trgyban, megsemmisittetett. sittetett. Sirok község ideigleries l<ölcsön ügye és a Nagyf üged község hatr ozatai n gatla n eladsa Hevesvrmegyei Siketrléma-Intézet l trgyban és tanévi költségvetése jóvhagyatott' Füzesabony község kölcsön ugye, jóva m' kir' belügynrinister 76256'906' szmu hagyatott. 1eirata Tófalu község képviseiőtestüicíenel< fel. Pard község hatrozaia a tvbeszélő elofi- oszlatsa trgybarr tudomslrl vétetett s a testüzetési dija iigyében' megsemmisittetett. let megalakitsra nov. 26_ika kittizetett. Sarud község hatrozata italmérésítigyben, A kereskedelemügyi nr. kir. rrrirrister ieirata helybenhagyatott. folytn az egri mértékhitelesittihivatal vezetése Szilgyí Mihly vinczeilér-iskolai növendék trgyban kötött szerzőclósre pótszerzodés kötkérvénye segély irnt, elutasittatott' tetett. Fejér_ és Temesmegyék tirata a munl<s_ Pszto község hatrozata a marhahúsvgsnlozgaintak ügyeuerl, prtoltatott. ról szóló községi sza :lyrencielet nlódositsa trkassa szabad kirlyí vros tirata Nyitra vrgyban, és megyének a nenizetiségi sajtó elleni eljrs miatti Atkr kg hatrozata a húsvgsi szenrledij felirata trgyllan, tudornsui vétetett. megllapit sa tr gy ba n, jóvhagyatott. Sopron szabad kirlyi vros t'irata a sajtódr. Borsodi Miksa felebbezése a hevesi orszabadsg törvény utjn leendő sürgős szablyovosvlaszts ellen, elutasittatott. zsa irnt kiaclatott a kiküldott bizottsgnak' Kőmüves Antal volt jegyző felebbezése nyug_ A jegyzői nyugdij-szablyrenclelet módositdij kérvényénekelutasitsa ellen, szintén eiuta- sittatott. Eger vros hatrozata Tóth jnos köztérvételi ügyében, feloldatott' Sirok község ingatlan eladsi ügye, jóvhagyatott. Ecséd község hatrozata a jegyzői földnek szőlővel való beültetése trgyban, nregsemmisittetett. tatott. A községi- és körjegyzők l907. évi fizetés kiegészitésérevonatkozó ft-ikirnutats elfogad- tatott. Koltlzsvrmegye tirata az egyéves borjuk levgsnak tilalrrra trgyban. Az Eger és vicléke szőlobirtokosainak kérvénye a sző!ő felujitsi kölcsönök visszafizetésének kedvezőbb módositsa irnt, prtolólag a kormnyhoz terjesztetett fel. A f e l ső nr a gy ar or szgi v n d o rt rl atok igazgatósgnak a tr\atmegtekirltésére vonatkozó meg_ hivsa és képvsrls irnti kérelnrére 600 kororra Poroszló község hatfuozata a jegyzői irnok fizetés emelése ügyében, jóvhagyatolt. GyöngyÖstarjn közsé g halrozata a fogyasztsi adó kezelése ügyében, megsemmisittetett. Kisnna község ideiglenes kölcsön Ligye, és n1 egszavaztatott. Felnémet közseg hatrozata az E'ger folyijelerrtés az Egri Kereskedelmi és Iparhitel_ ból elrusitott kavics és sank ra ügyében, jóv- intézet csődügyében, tudomsul vétetett. hagyatott. A vrmegyék autonomiia megerősitése érpariczay Péternészülésznői oklevele kihir- dekében kivnandó torvény módositsok ügyében dettetett. kiküldött bizottsg jelentése tudomsu1 vétetett.

3 1906. szeptember 27. A 251 HEVESVÁRMEGYE HIVATALoS LAPJA főszolgabirói hivatalszolgk kérvényetéli bekecscsel való elltsuk irnt, elutasittatott. A Borsod-, GÖtnÖr-, i_{evesmegyei jegyző egyletek tpintézetének kérvényére250 K a^lapitviry téteteit és 3 féifizetéses helyre évi 540 kor. Felnémet község hatrozata a szülésznó tizetése trgyban, jóvhagyatott. A1debrő község hatrozata a lelkészlak lstliójnak heiyrellitsa ügyében, feioldatott' GyongyÖs vros hatrozata a Hanisz-féle alaoklér'ele trgyban, jóvhagyatott' pitr,nii _ Ugyanannak hatrozata a patakpart. javits'a es a patt<parti gyalogjró elzrsatrgyban, feloldatott. GyÖngyos r'ros 41 drb hatrozata a vrosren ezésb cii" io ly'ó adsvétel i j o gügylet tr gy ban, megszavaztatott. A nlegyeí rvaszék eiőterjesztésére a,,lszló gyerni ekotíü on " aiapitvny kain atn a k f olyósitsa -tartalékalap helyzete miatt besziintettetett. Az italmérésihelyiségek vasr- és ünnepnapokon valo zrvatartsa ügyében a 1<orrnttyhoz c1 jóví1ragyattak. felirat intéztetett. Az eger *-putnoki vasút segélyezésér:efelve_ G1'ÖngyÖspata község képviselőtestületének endő kölcion ügy. a pénzpiacz helyzete miatt kéreinró u"meioc;röknek hosszúcsörlu fegyverrel fürggoben tartatott. való e1ltsa trgyban, elutasittatott. m. kir' jelentése kereskedeierrrügyia Aiispn A foiyó érli ujonczliits polgri elnökei ki'. r'izesabony jszapti-lreves rrrinister urnak a küic1ettek. -f eger-aptfaivi dtnak az arni utak kozé ieendő Tiszaigar' Tiszaors ÉsTiszasző1lős közsésörozs trgyban kelt leiratra a vrmegyg k9gek iratr aj'ati útépitésczéljaira kölcsön felvé_ zönsége nevé-bcn tett jelentésérő1, tudornsul vétele irgyban, Ós tetett. község tanitói földbérleti Az alispn evrői szóló je1entése tudo- ügye,gyóngyöstarjn jóvhagyatott. rnsul vétetett. Spieler Ferencz és trsai feiebbezésg Pger Egerbakta község képr'iselőtestületénel< kévsri hatridcj the_ relme kozségnek azégri jrsba való beosztsa vros i<épviselőtestületének ellen, elutahatrozata hozott iilezése trgyban trgyban, egyelőre nenr teljesittetett. Az alispn javaslata az egri kir" torvényszéki sittatott. Ladnyi Elek m. hajdu Özvegyének nyugdijafoghz épiilétekvisszavltsa trgyban a vísszazsa kimondatott. vattsi osszeg eiengeclése irnt az igazsgügygyörke józsef lemondott m. aj{ú kérvénye nrinister urhoz fe1irat intézietett. teljesittetett' Az alispn javaslatra a torvényhatósgi tv- befizetésének"visszaadsa irnt, Istenmezeje község ingatlan-csere ügye' beszélo hlózatieljes kiépitésetrgyban, a keapcz község községh z kibovitési ügye, reskedelrni ministerhez feiirat irrtéztetett. tancsos Eger vros hatrozata Horvth Béla Poroszló község közvgóhid épitésiügye' nyugdij ügyében helybenhagyatott. Tarnaméra község hatrozata a jegyzői akteneger vros hatrozata a főkptaiannak nl kenyérsütőhely épitéseírgyban, gedett közterulet ügyében, feloldatott. Apcz község kölcsön ügye' csaeger vros hatrozata az Uszoda-utcza Nagyivn község alapitvny ügye, és tarnzsa tigyében, szintén felol datott. Demjén község kobnya nyitsa ügyében cyörr gyöspata község mértékh itelesitési hiva- kotott szerzodés, jóvhagyatott. tal feillitia irnti kérelme eiutasittatott. Markaz község kérelme a,,nyiget". patak Vgó Snclor művésznovendék kérelme segé- hidépitésikoltségeire segély irnt, elutasittatott' lyezés irnt, elutasittatott. Mezőtrkny község hatrozata túzo tószetiszanna község szablyrendelet nródosi- reknek beszerzéóére szükséges kolcsön felvétele tsa részben jóvhagyatott. trgyban, Pszto község hatrozata a regle és szőlőmarkaz község ideiglenes kölcsön ügye' telep jövecielmének hovforditsa trgyban, jógyöngyöspaia és F_elnémet község behajthatvhagyatott. lan pótadó-hatiatet törlési ügye, úgy Trlth Jnos psztói lakos felebbezése a vrhevesrlrmegyei siketnéma intézeti alap lnegye atis!n1anak ÖsztÖndij ügyberr hozott hatjóvhagyattak' 1 905/ tanévi zíszmadsa, r ozala ellen, eiutasittatott. Sirok község képviselrltestületének hatrotófalu község jegyzői föld kisajtitsi ra zata szmadsi téritményügyében, ügyeben a község hatrozata feloidatott. : A

4 HEVESVÁR^/IEG\T }{I\'.{TALOS LAPJA 252 Btor és Gyöngyöspata község ideiglenes kölcsön ügye, úgy Ujlcírincztalva kozség községhz talakitsi ügye, jóvhagyatott' Szalay otto vrm. irnok ujabb szabadsgidő irnti kérvényeteljesittetett. Eger vros hatrozata a Rózsa, Pacsirta és ovod a-utc zk kiépitésetrgy ban, j óvhagyatott. A XIII. orvosi kör hei;,ettesi dijai kiutaltattak. Gyöngyös vros hatrozata a Csomor utczai aszía t irda ügyében, Apcz közs éghatr ozata i ngatlanna k haszonbérbeadsa trgyban, Boczond község hatrozata artézikut létesitése trgyban és Egerbakta község íngatlarr elaclsi tigye' jóvhagyatott. Gyöngyöspata kozség ingatlan vételi és eiadsi ügye javaslattétel végett kiadatott a.jrsi mezógazdasgi b izottsgn a k. Heves község képviselcitest ileténekhatrozata, mely szerint a kozségi előljrósgnak a közigazgatsi ügyoszt yni egy irnoki lls rendszeresitése irnt tett előterjesztését elutasitotta, feloldatott. Aldebrő község hatrozata az aldebrói gazdasgnak megszavazott segélyosszeg trgyban, megsem misittetett. GyöngyÖs vros képviselőtestületének hatrozata GyöngyöspüspÖki község lakosainak kövezetvmmentesség irnti kérelme trgyban, jóvhagyatott. Lutter Mtys aldebroi lakos kérvénye mértékhitelesitö irivtal felllitsa irnt, elutasittatott. Heves kozség hatrozata az anyakónyvi irnok két havi fizetése ügyében, Tarnalelesz község hattozata Baschka Erlil községi pótadójnak visszafizetése trgyban és Boczond községnek az rtézi kút furshoz szükséges kölcsön Ligye, jóvhagyatott' Alispn előterjesztésére a körorvosi fizetési alapnl évben előllható hiny fedezésére a Vm. ebadó alapból 10,000 koronig terjedhető kölcsön engedélyeztetett. A Samassa József biboros-érsek ltal tett Erzsébet alapitvny évi zrszmadsa, valamint több község koltségvetése és szmacisa jóvhagyatott. Ésw'ozÉ.:RDEKÜ HATÁRoZAToK. VÁIRMEGYEI SZABÁLYRENDEL[T[K 2aő.,2042 l 9a6, szmu nyugd i szeptember 27. Ezek szerint a nem okleveles minőségben j. -vl I. vé ghat r ozat. s az 1902' évet megelőző eg töltott segédlégyzői szolglatot figyelmen kivül hagyva, folyamodi]nak Szabados Lszló saruiii iegyző kérvénye az év óta toltött szolglat beszmitshoz Segédjegyzői idejének beszmítsa irni. jogos igénye van, miért is kérelnrének e részben Véghattozat' Az év óta érvénybenlévo nyugdijszablyzat 5. S-a szerint a rendszeresitett llomson lévő okleveles segédjegyzők, ha valanrely községben on1ló jegyzőül vlasztaltak meg, segécliegyzöi minciségben egyfolytban eltöltot[ szolglati idejük beszmitsval teljes nyugdijigénnyei birnak, ha az eltöltött időre eső tagdilakt- utóíag megfizetik. Ezen kedvezménynek azonban az 1902' évet megelözö időre visszaható ereje nincsen'. Jelen esetben igazolva van, hogy folyarnoclti előbb mint nem okleveles jegyző -tiszafüreden, maj{ mint okleveles jegyző év jarrur 1-e óta Sarud községben volt rendszeresiiett segécljegyzcíi llsban szab ly r end el etíl eg m egl l apitott ftzetéssel alkalmazva megszakits nélliul év- mjus 17-én önlló jegyzővé történt megvlasztsig. helyt adva, nyugdijigénye' év janur elejótől llapittatik meg akként azonban, hogy köteles az évekre esedékes évi 64 kor. összesen 320 kor. tagdijat utólag megfizetni. Eg}'uttal az 5a0 kor. alapitvnyi dij bófizetési kötelezettségénekkezdő ideje is 1902' év janur 1-től llapittatik meg. A fizetési halaszts irnt előterjesztett kérelem tekíntettel az alap keclveztjtlen helyzetére - - nem teljesithető. A{iről folyamocló értesittetik S ezen véghatt rozat a m. hív. lapjban kozzététetjk azzal, hogy ellene l5 nap alatt a megye alispnjnl fcllebézést lehet beadni. Kelt a jegyzoí nylrgdij vl' Egerben, szeptember hó 15-én tartott ülésébtjl. )Iajzik Y,ilúor alispn, a jegyzői ny.-vl, elnöke. }7r:llr'hl'orttlt vnr. tb. főjegyző, a jegyzői ny.-v' jzője.

5 HEVESVÁRMEGYE H1VATALoS LAPJA szeptember 27, l25:l, l906. szmú 206, nyugdij._vlil. véghatrozat. A tíszti nyugdij alap évíköltségelöirnyzata l2508 l906. szmu nyugdij.-vl. véghatrozat' A iegyzói nyugdijalap elt5irnyzata. évíköltség- Véghatrozat. Véghatrozat. Az 1907 ' évi költsége őirnyzat: kor. fill. 67 szükséglettel, l5900 kor. 67 fill. fedezettel, 34 fill, szükséglettel, kor. 34 fill. fedezettel, kor fill. hirrnyal helyesnektal tatvn, kor. 34 fill. hinnyal helyesnek talltatvn, a törvényhatósgi közgyülésnek elfogadsra a megyegyülésnek elfogadsra ajnltatik. A hiny fedezésérea nyugdijszablyrendelet ajnltatik. 11. $-a alapjn 10i,,-oS és kü1ön még 1/:0lu-os A hiny feciezésérea törvényhatósgtól 1,'i,, megyei pótadó kivetésére a törvényhatósgi bizottmegyei pótadó kivetése kéretik. sg felkéretik. Miről az alisptl tovbbi rendelkezés végett, lvtiről az alispn tovbbi rendelkezés végett, s a kir. szmvevőség értesittetik, egyben ézen a kir. szmvevcjség értesittetik, s ezen hatrozat a hatrozat a hivatalos lapban kózzet"ététik' hivata1os lapban kózzétéletik. Kelt a tiszti nyugdij-vlasztmnynak EgerKelt a jegyzői nyugdij.-vl' Egerben,'1906. ben, évi szepiefrber hó 15-én tariott iiléséből. szeptember hó 15-én tartott üléséből. IIqzik Vikto,r alisprr, a jegyzői ny.-vl. elnoke. Mrtjzíl; l-iktor alispn, a iegyzői ny.-vl. elnöke. Hellebrontl,t, vm. tb. főjegyző, a1egyzői ny'-v. izője. Eelle lrantli vm. tb' főjegyző, a jegyzői ny"-v' jzoje. Az 1907, évíkoltségelőirnyzat: kor. Altalnos jelleg&, de tovbbi intéakedéstnem igény!ő rcnőeíeteh futesitések és ms közíeaétyek Amerikban a kihajózstól eltiltott magyar kivndorlók visszautasitsnak megszüntetése B. M. szmú körrendelet l1tll -a. (Valamennyi torvényhat(lsgnak.) A cs. és -kir. közös külügyminister urnak hozzm intézett tiratbo arról értesültem, hogy az arnerikai bevndorlsi hatósg a folyo év prilis 16-rr NewYorkba érkező,,carpathia" gr1zösrö1 kilencz magyar kivndorlónak' kihajózst a kör'etkező okokból tiltotta nieg. Es pedig egy hzas férfi és egy férjes nőnek azé.rt, mert egymssal vadhzzssgban éltek, aggkori gyengeség miatt egy 46 éves és egy 46 éves férfinak, egy hzasprnak a férj gyenge elméjüsége miatt, egy l<ivnciorlónak azért, rnert Fiuméban lopssal volt vdolva, egy msik férfinak vérfertőző betegség miatt, egy 12 éves lenynak pedig azért, mert szüleí nélkul uta- zott, kik Magyarorszgon maradtak, sőt ezen lenynak 22 éves novérétis arra kény'szeritették, miszerirrt őt hazakisérje. Miutn ebből ltható, hogy az amerikai bevndorlsi hatósg fenlló szablyaikat igeri szigoruan kezeli és nehogy a jövőben kivnciorlóink hasonló módorr jrjanak' ezen körülnrényeket Czimedtlel hatósga terüle_ tén a iegkiterjedtebb nródon leendij közhirré tétel r,égett közlörl azon fclltivs'sal' ttriszerint az ut1evelek kiilitsa alkalnrrlal az 1g03. cvi jrrlius 21-én szttt alatt,az Eszakamerikai Egyesült Államok évi mrczius 3-iki bevnciorlsi törvényénekközlése trgyban" ki ao adott körrencieletenrberr foglaltakat nrirrdig szigorúan szem előtt tartsa. BLrdapesten, évi - rtíss4, szcptentber hó 7-én. A tul s. l; helycs l<iallitsa' ljtievelek III-a B. M. sz. körrendelet. (Valamennyi törvénylratósg elsrj tisztrliselőiének. Budapest székesfovros polgi'titesterének kivételévei.) Ez a korrencielet Fiurrléra is kiterjed. Ismételve tapasztaltam, hcgy az utlevelek hinyos killitsa rniatt a kivndorlók érzéxenyenkrosodtak. Megtortént, hogy a község eloljrósga ltal felületesen kitoltött utlevél-lapba feljegyzett személyieirs helytelen volt, a mennyiben egy meglévő külonös isrrlertetrl jelet ott nem vettel< fel, miből kifolyólag az utlevél is hinyos volt és az ellenőrzo rendőrhatósg azt, mint harlis utlevelet ell<obozta, az utas rttaga pedig :olot.lc uton hazaklildetett. Ez a kivnciorlóra nézve nagy idő és pénzveszteséggel 1art. Gyakran el,jíordulnak azon esetek, hogy felületesen kii1itott utlevél-lapok folytn a kivnclorló clcikora az r.rtlevélben a vaiósgnak rneg nettl felcltjen \'all fclturrteive' ezel] liörülnrény -

6 HEVESVÁR,\1EG\'E 254 különösen az egy és tizenkét éverr aluli gyermekeknél a fizetendő viteldijak megllapitsni legalbb 90 kor., többtagu csaldok utazsni még nagyobb krosodst eredményez. A legtobb hiba oly gyermekeknél fordul e ő, a kik pl. mjus hónapban killitott utlevéi szerint rlr egy évesnek vannak feltüntetve, holott ezen életkort csak julius hónapban érik el, a nreddig teht még dijmentes szl1itsra volna igényük. Ugyan ezen hibk fordulnak elő 12_ik életévükettényleg még el nenr ért gyermekeknél, a kik azonban mint ilyenek vannak feltürrtetve és mr a teljes viteldij megfizetésére köteleztetnek, holott az utlevél helyes kitoltése esetén félron utazhattak volna. a Ezek a apjn felhivom Czinreclet, hogy a hatósga alatt llő községi előljrósgokat oda utasitsa,'miszerint az utlevél-lapokat pontosan. a valósgnak megfelelően töltsék ki, tnert ebbeli eljrsukat szigoru felügyelet alatt fogom tartani és netalni felületes intézkedéseiket fegyelnri uton Íogom megtorolni. Budapest l906' augusztus 16. A minister helyett: Hu'rlilt s. lt., llamtitkr HL.\T.!Le!_14!JA _ 1e06. szeptember 2z ott történt a szefencsétlenség. tvtivel ilyen esetek ér'ről évre fordulnak elő, t. i' kiskoru gyernrekel< cséplőgépnélfoglalkoznak ezen esetből folyólag a nriclon a gépek körüi foglalkozo murrksok testi épségérrekmegóvsról 344'kgy sz. a' alkotott (szab. rend. gyüjt. XXXIII') nlegyei szablyrendeletet s annak különöserr 2. s-t a lratósgok figyelmébe ajnlorn, egyben elrendeleiir, hogy a kiskoru gyermekek a rnunkban iévő cséplc1gép körül való tartozkodstól szigoruan eltiltassanak. Ezen tilaionr betartsra a gépfeiügyelő személyes feletrciséggel ügyelni tartozik. Ezen rendeletemet a m. hiv. lap utjn közhirré teszem, S annak ellenőrzésével az elsőfoku rendcjrhatósgokat Lnegbizom' Eger, i906. szeptember 15. }Iajzíl; I-iA:tor, alispn. 2r2. A pótlovazs megtartsra vonatkozólag hir ,1906. sz' Hevesvrmegye M' kir. honvédelmi nrinister. -pótlovazsról előközönségének. A folyó éví terjesztett jelentésekből kivehető, hogy egyes kozdetmenyek ktiztrirré tétele. igazgatsi hatósgok a potlovazs megtartsra vonatkozólag a pótlóavató-bizottsgok elnöke Utlevélügyben akatonai hatósghoz beadandó -_negküldott hirdetmények közhírrétételét kérelmek bélyegmentessége III -a ltal sz. B' M. körrendelet. (Valamennyi törvény- elmulasztottk, minek kovetkeztében a pótlovazó hatósg első tisztviselőjének.) Fe1merült konkret bizottsgoknak ló elő sern vezettetett. A,{iutrr ezen esetből kifolyólag értesitern a czimet,lrogy a had- eljrs egyrészt a lótenyésztő kozónség erdekeit kötelesek ltala katonai hatósgokhoz kulfrlldre serti, rnsrészt pedig a pótióavató bizottsgok va o tvozsra szóló engedély adsa czéljból rnűködésérezavato ag lrat és a kincstrnak fölosbeadott kérelmek a m. kir. pénzügyminister urnak ieges kiadsokat okoz. Fe lhivom a törvényhatós592b2t906' sz. kijelentése szerint az illetékdijjegy- got, hogy a jrsi tisztviselőket stb. s azok ltal zék 14. tételénektt. 5. pontja alatt foglalt rendel- az illetékes közegeket és községeket utasitsa, ntikezések értelmében bélyegmentességberr részesül- szerint a pótlóavatóbizottsgok elnökei részérő1 megküldött ilynemír hircletmérryek kozhirré tételének, miutn azok a hadkötelesek tartózkoclsra ről -- felelőség terhe mel1ett _- mincienkor megés utazsra vonatkoznak, az ily beadvrryok pedig a fentidézéttrendelkezések al esnek. Felhivom felelő rnódon gondoskodjanak. Budapest, a czímet, hogy erről az utlevéllapokat killitó ha- évi augusztus hó 27 -étl' A mirrister helyett tósgokat haladéktalanúl értesitse és intézkedjék, Btllt7r'íl', s' A' l1amtitkr. hogy azok az érdekelt feleket e körülmérryre esetenkint figyelnreztessék. Budapest, l906. évi 213. augusztus hó 16-n' A minister helyett : Httclt/;' s./;. Csandőn-Elhelyezési kirmutatas' Ilanltitkr. - Érvényes TÖrzslloms: évi szeptember hó 1-től' Ezredes, Kassa. Rendfokozat és alkalrnazs: 21I. csendőrkerű1eti pararrcsnok: Hausenblasz Kroly. A kiskoru gyermekek a munkban lévő csép- ornagy, csendőrkerűleti parancsnok-helyettes: lögép ktirül va!d tartrizkodastól eltiltassanalt. Serédy Géza. I. osztlyú szzaclos, ideiglenesen sznu alispni rendelet. Az megbizva a msodtörzstiszti teendőkkel : Dobos -egri13387/1906. irgalmas korhztol vett értesiilésszerint, GyLila. Főhaclnagy, segédtiszt: Ambrózy Gyula. folyó hó 12-én Bodon'y községből egy Kovcs Fiihadnagy, trktatótiszt: Gal Jenő. II. oszt. szza(petre) Mrton nevü B éves gyerrneket életveszé- dos, szmvivő : Lzr Sndor. Hadnagy, szmlyes sérülésekkel hoztak be a kórhzba' A gyer- vivö: Tams Gergely. Polgri lisú: irodamek cséplőgépnéllóhajtssal volt nregbizva és szolga 3. :

7 Á Í Ú ü ő Ü ü é ü ü ó ö ö Ö Ö ö ö ő ő é ó é é

8 256 SZEIWELYI HIREK. Apporryi AIlrel.t ln. iiir. ]-',Gl,ir ÁOZoKiatJsug; t r,al]s- é'. ttrinis1er úr a t.olrcl hó 19 érl ljgcl.i'. el'kezelt.e licpzcimíi r eszuti llit,srl]:tt u,i,'ju,t,i'l],.ln], l9!9.:cpitq!.:_?l 'i,i_qőtele\i lrrliost PiJls5' Llisz]tl clr. péterr.sri és l ')l,'i'pczl'i- l.,ttri t.l' ilt.''.hirl t.lrirí jlt.li'-i ort osoiiat tisz :''i,,1l'',]i l','rlt.t usojijilr. 'l'i' url,rr.,t,,_á"i,,.i'iö'lj.i megnyitsa. Yégett. A vr.megr.e o nlliii.- or'vost tiszte]tltbt:1i ljltz.,lot.\'ossti, * T;l.i; iű:i -üi tert Füzesabonybarl fogacltl.. oauító. "ti.p'iu;u.1rr.1si tre].-r.'- clr ec.t'i a ]( ost t1 t ir. ii',, r;.gy"ő r.é, _* \rali a ü{irrevezóse k. ;1 91,.i ].irf11]t]sj:e főispnjll rr foly, es \lrii.,si.f trj".-'.g,.i 'A hó 24 én taríut t tcit.vetr;'h:,,o."*i laliosolirrl L:::"l ri^ii.egi liüzsr tl5,/,lp]t'l.l.,,1irp,,lrr oeit szolg;tbtt.a];]i'í tievezte lii. lésen beje,e]]1ette. ho!y Heil;b;.,;Í"É;ii;-i'"?;'ü.i l..aljegyzot iiszteletbeli fő jeg.v:'ővé, VIaszts.'\z riillln11ó vlasztmny kózigazpsztor Éeltalan. dr' egri és Cser;n gazgatsi gy-_citlvyosi szakosztiynali e]nöjrévé Remenyik Kl-'-o"K;:J.. ogy'.í,i. slióty ket tiszteletbeli főügyészeiiké József dr.. mrr bizottsgi tag r.lasztalott meg' j PÍyzatok, hívataíoshirdetésel és kfuözvények ÁrverésÍ lrirrletmény, 17'16/1906. trriip'özós' 190ö. évi novembel. község részéről köz]rirle. toi".iir.l'_l.sy az Erdtitelek 'Jlíoza-lri$rlin5'v éveni;itit lró 18 n Nyitra me9ye alispnitítól 132/905. szm tartatni szo]iott két orszgo' r\,ieszijnneji Gbor. t'észéreiiiri1litott hza.o_ a folyó év o1rtóber^i "'ile._'u7''i.oeq^iou. "r,','t."_.r.pt.o,ner 301a]g tc,n"l-r,ot \U' Pőzsorrr- u,i.ou piaczn e]veszte1te. ln': vas)'jshrrt, egymst ]rör.ető ':i:l évt.e a i op"i.*ji-"uri,: ;'*'llf.,1ol3?3*,',fi"'5;'1';"-''?;3i;i,;,;.:üt,i;i, i,1'i'.1!!",li;;-ij",l':;,,pió.9''e,]-1?i#?'t iu1'í; h1.,,.1: 'fl ;ö, f[:t1,',?trj.,[l.11';i-b,j;r;+í i';-t: i!r!.j.;'':;}í,:i*.;n,ii*'ti:]i.ií'.j;:#'"ll az rverelní szndéliozói;.tzza) i"uul_u*l ;.;.',r'""; iiat ha.jtható. az rverési feltételek a hivata-los o.ar. iott'":jt;l :l.!ll^l'asigazolvny körözés. Csiki Jnosirodban rnegtelrinthetőji. nalr!b'90ij. o.'-s_"utro Józsefne)i 22lgO3' sz. alatt Egcr'balita irüzseg elcji;róslrgo eitol T.l""it munkserdőteleli, 1906' szeptember 19. iümel'ctien liörtilményeir kozött elmaczky jegyző. Batki József, biró. i9;':i?jl'11{"'*-' 9IF--' Arverési hirletmény. 8ti3i1906. Szentdomonkos kozség kepviselc;te.iir.,"o".i"tiíii.rr,nu iaiiusnak, ug'yanezell i''rr*- tür.é:" "'"'-l: i,i:l:ly,r"..*".,t'liiiitai elól;ut'usuge rozata'folj-tn e kozseg rullr1d'rt,it r,op.'o ílta] sr.',t " lriadott 'j.'l.'i'-zp. S n SZent-,.,,'9{ domonkosi 7L.szmú iol1-ó hó 12-én trrb" esett r E.i;iüt; Sol,c7-4l)l IelJesen ::i']l':'iglzolvn;-a elegctt. i.ngutlarlot< (rei es ij-1']'.',l9tt, oklooe'r ho 4 én d. e..9 órakor Szentdomonkos 'ia"ntoí"löil'"'é;i :rdríirtralékosok kiirözése. lioz- és Gvöngyös_ ség hznl 6 ecvmst liolető oí.ó""llii^";;;.'';; k.ql:.grr7i,'s";i;'"1"o'';."'+:j,' _beiii."' Hor.vth P'u'l,, -orr-.verésen a lectahiet i']erőncli " 1O 6T, iu*'on *'" Seindnei] riii.ionno d :+, 'l''óth " tjg 9.y9'si adatni. Júnos (cs. m.) 17 ó4, özv' Byitlza Smueiné s trsa.- ', Az rverési feltéte]ek Bükirszentel,zsébeten *3.9]' Po]rLcsók en,a. 6 70' Ra:ib*J;r.;;.o 46'50, a korjegyzői irodban megte1iinth.]k' Da-ll'ovui'.Jnos T:ÓÉ,*or''. Bratln Szli K. ]ruuri udó. _ Psztcrr Kíl:oly'i+:_, T"jo. Bükkszenterzsébet, szeptember 18'.L'erencz' j Tí. i'::i:i :ltl' f község képviselőtestüietóne}i qttr*'.,i;,:'.'.-"'fu Í*lJ* s# Á r v e r és r9ó6. ;';"ú ilujrnyi *11t i; i:'r,** ;t +f4 ; ^"''T;k;.. Í.;;;;; jt]-, Balog l'e"i._^'jb 'ú e;"ü, iilru;:i _' Czingler. }Iillly 8 K. hadment';;;i i'ui,'jhg1 sval 'i.n,ul.ilenhelyr'e il',',l 'ynsbl":* _"'"'í]-.;l-.-*--_ í..1ig;j;liiui* ip{ sz. a.{"-'"j"tí,nir.:l';16..f feltüntetett r0 tt. hold 117í, hatrozata To]r_tn alolirt- kcirjo:iy;e'hozhírré i-ol.'ent,i-j. u'":':':' a legtobbei'íso'ő"f üj"''ne.t. Íü';fi,"f Az rverési fe]tételek Visontn. l..l l rr.^:^-9'!'!!r'* u.:"t, A,*.i5"ir./J3:: ltal évbe"'i;'!:'-jitl tiíttiij,1".'r*,iilti cseléda köries'zoi ] kön}'vé1 ],]..ójo irodban a hivatalos órk ailrtt hel;_en é. iaorr..i'"ejue="tette..isme.retlen -ngl.tintil;i'őj:"'"' Erzsébet Visonta, szeptember hó 23. egii lalios, zg oi:".l_.)jati u, ].',^ C:uiin cse]éd B'o s s ny i Lajos, kör.iegyző. iliírj,ti3;tx*.,i3**tí:li:lli:",'.1',..i JrIaÚ kiirözés' Salamon József p.oroszlói i Bencsil< Iakos' az 1905' évben 548' s;' ;l;rt"é"o.n.rion 1rtis. N.lt]_" ra)^adcsi lai<os, ezet.i,il-] -]őrr 30 ar,.i "tozset,"'ij"*'nu..,. jr,s Íőszolgabirója ltal l i]:r:-li""::;,ffij;o5:l:l;; :"*uj**"'ri''l^'" 1Ü.9:]nagytÍizesetali<almvaImegsemmis"iilj''***v""''' i,i*li:i"iii ilkjj,tíj'z ouu.t eze őtt Budapesten 'i." d't Szerkeszti: PUCHLINLeloí"ir'.gy.i._liégy'o Nyomatott ur egri.

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

SZÉP RENÁTA. A szentgotthárdi Erzsébet-kórház története

SZÉP RENÁTA. A szentgotthárdi Erzsébet-kórház története SZÉP RENÁTA A szentgotthárdi Erzsébet-kórház története /témavezető: Dr. Kalocsai Péter PhD/ Az egészségügy helyzete és a népjóléti intézmények tevékenysége jelentősen befoly{solj{k egy adott v{ros, régió

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Ü Ö Ö Ö Á ő ó Á Ü Á é é ó é é é í é é é ó é é é ó é é í é ó é é é é é é é é é SÜMEGI K ÖZÖS ÖNXORMÁIVYZTI IEGyzóIETót 8330 Si,imeg, Béke tér7., Tel.: 87/550-750, 8ünar,& Ügyirat szm: 1 l t37 2-I 4 l20i

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete 82 Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

ö ő ü Á Á ú Á Á Á ó ö Ö ő ü ö ő ó ó ö ó ó ó ó ö ö ó í ö Ú ó Á í ö ő ó Ü ő í í ó Ö ö ü ő ó ő ő ő ó ü ö ü ó ó ö ö Ü ó ö ú ő ő ő í ő ö Ü ű ó ó ó ő ő ó ó ó ö ü ó ő ú ö ő ó ú ó ö í ö Ú ő ó ó ö í ő ó ö ü ú í

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2015. janur 14. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester Bartók Péter Bartók

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É Ü ó ő Á ö í ő ű ö í ó Ü í ó Ü Í ó ő ő ö ó ű ó ő ő Í ó ö ő ö í ó ü ö ö ő ü ő ó ű ó Í ó ó ó ó ó ó ó ű ö ő ó ü ö ö ő ő ü ú Ü í Ü ő ő ü ö ö ó ó í ü ü ó í ú É Í ü ő Í ü ű ű ö ö ö ö

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Heves megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı Ft/nap %-a Ft/m2 %-a Ft/nap 1 ABASÁR 1998.01.01 1,9% 1999.01.01 7000 2001.01.01

Részletesebben

Az ösztöndíjban részesül:

Az ösztöndíjban részesül: Az ösztöndíjban részesül: A 2013/2014. tanév I. félévére I/A kategóri{ban Csernoviczki Éva, a Zsigmond Kir{ly Főiskola hallgatója, judo Dombi Rudolf, a Semmelweis Egyetem hallgatója, kajak-kenu Lőrincz

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

ú ú Ż Ż ą ô Í ú Ö ő í ü ĺ í Ż Ż ü ĺ ü ĺ ú í ő ĺő ĺź ü ł ö ĺ ű ő ö ö Í í ő ĺ Í Í ő ő ü í ő ő ö ĺ ő ő ĺ Í ĺ ĺ ť ő ĺ ĺő ő ü í í Ĺĺ ę Ĺ Ĺ ő ö ú ĺ Ö ö ő ö ö ü ö ő Ą Ś ö ő ü ö ő ĺ ĺ É ĺ Á Á Ó É ź Á Ü É Ü Ä ú

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

Ö Á Á É ö ö ú ö ő ö ö ú ő ó ó ö ö ú ó ó ó ö ő ö í ó ö ú ö í í ó í ö í í ö ö ő ö ö í É í ö ü ó üí ú ő üí ó ö ő ő í ó í üí ű ö ö ö ó ö ö öü í ö ö ú ű ö ü ö í í ü í ú ó í Á ő ö ö ó í ö ö ö ö í ő ü ö ű ö ö

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2011. november 24. 11. szám RENDELETEK 43/2011. (XI. 25.) önk. rendelet a menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról és az utazási feltételekről

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 Novaj, Hunyadi M. út 09.00-11.00 Ostoros, Egri út 11.00-13.00 Eger, Bervai út 14.00-16.00 Eger,

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete július 30. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete július 30. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2014. július 30. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Hangonyi Lszló polgrmester Liktor Tams Dr.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. janur 13. napjn 15.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

é ő Á í í Ü é é ő Ü Ü é ő Á é ő é ü é é é ü í ó ö é Ö é ő ü ö ö ö é ü é é é ü í ó ó í ö ü é é ó ó ü é é é ó é ü é é ö ö ő ü é é é é ő ó ó é é ó í é é é é ö ő ü é é ö ö é é é é é é é é é ű ő ü é é é é ő

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. évi tervezett beszerzések 1 Figyelemmel arra, hogy a Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s (tov{bbiakban: T{rsul{s) a közbeszerzésekről

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

É É Á Á Á ű ó ú ö ó í í ö ú í í í ü í í í í ú ö ú íú ú ó ó ú ó ú í ó ó ö í ú ú ó ú ó ü í ö ö ó ó í ó ú ú ó ó Í ú í ü ó Íó í í ú ü ó ó ü ö ö í í í ü ö ü ű ó ó ö ö ű ű ö ó ó ó ö í ü í í í í ó ó í í ö ö ü

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága AZ OTTHONT KÍÍNÁLÓ HEVES MEGYE GAZDASÁGII--TÁRSADALMII JELLEMZŐK Nagyvisnyó Váraszó Balaton Istenmezeje Bükkszenterzsébet Tarnalelesz Bekölce Szilvásvárad

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Bükkszék, sz.ib. Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Budapest, Szerencs u. Borsod,Hatvani,Kunság,Mátra Agria 1036 Nógrád,Szabolcs,Volánbusz Agria 1036 Budapest,

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem. Úrkút Község Önkormnyzatnak Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rkóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szm:68-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormnyzati

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ú ľ ľ ĺ ü ĺ ü ĺľ ĺ ľ ľ ń ĺ ĺĺó ó í í ľ ĺ ľ í í Ü í ľ ü ĺ ľ Ö É ö ó ó í ä ű ĺ ö ó ó í í ś ó ó í ö í ö ú ľ í đ ü ľö đ ü ĺ ü ľ ľ í ĺ ľ ö í ľó ó ó ĺ ź ö ĺ ű ö ó ę ż ü ĺí ö ľ ľ ĺ í ĺ ó ö ö í ó í ö ĺ

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Heves COOP ABC1 3261 ABASÁR FŐ tér 51 Heves COOP ABC1 3292 ADÁCS KOSSUTH utca 2 Heves COOP ABC1 3399 ANDORNAKTÁLYA RÁKÓCZI út 91 Heves COOP SZUPER1 3032 APC FŐ utca 35 Heves

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ľ Ö ľ é ő ü é ľ ľ ö ú é é é éľ í é ü ľ ó ó ű ú ľ é ü é é é éľ í é ü ĺ ó ó ó ó é ö é é é é ú é é ö é é é ö é ú Ö é ę ü é é ű ö é é ĺó ó ő ö ĺ ľ ú é ł é é é ü é ľ ö é é ü é é é é é é é ö ę ő ľ ú Ö é é

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

í ű ü í Ö ü í ö ö ú í í ö ö í í ö í ü í ö ö ö ö ö í í ü ü ö ű ü ú í í ö í ü ö ö í ö ö ú ü í í í ű ö í ö í í í í ú ö É í ö í ö ö ö ö ú ű ö ö ú ö ű ö ö í í ü Í í ü ú ö ö ű ö ú ú í ű ö ü ü ö ú ú í í ü ü í

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/57/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ĺ ĺ Í ő Ą ü ü ö ł ő ü ő ö ö ü ő ü ĺ Í ü ö ü Ú ö ö ü ę Í ę ű ę ö ę ü ü ü ö ü ő ü ö ő ö ü ű ö ĺ ö ĺ ő ő ü ý ő ł ü ö ő ő ü ü ö ł ü ü ĺ ü ü ő ü ö ő ü ĺ ő Ĺ ü ő Ż Ü ö ý ý ł ö ö ő ü ö ł ő ü ý łĺ śż

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

ö é é ő í Ü íé é ó Ü Ű é ő Á ü é é ó é í é ö é Ö é ő ü ö ö ö é ü é é é ü í ó ő é ü ö é é é ü ü é é ó ü ó é ó é ő é ö é ü é é ő ü é é é ó ü é é ö ö ő ü é é é é ő ő ő é é é é é é ö í ő é ü é é ö ö é é é

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. június 2. napjn 14.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

ő ó ľ ő ü ź ü ľ ľ ü ü ľ ő ľ ľ ľ íľ ő ľ ľ ľ Í ő ő ő í ľ í ü ö ö ü źů ć ő í ź É ľ ü ö ľ ľ ü ű ľó ú í ď í ű ľ ü ó ó ő ľ ľ ź í ľü ő ľ ő ó ľ ü ú í ľü ö ó í ő ő í ź ő í ő ľ ü ó ľ ő ľ ő ľ ó í ü ľő ő ő ľ ő í Ü

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

ö ú ö ú ú ű ö ő ó ó ő Ö ű ű ö ü ö ö ó ó ú ó ó ü ö ü ö Ö ő ü ö ő ó ö ő ó ó ó ó ö ö ö ü ő ó ő ü É ü ő ó ü ő ő ö ö ü ő É ó ö ó ö ó ó ű ö ö ó ö ö ö ó ő ó ó ö ö ö ö ő ó ö ű ö ö ő ó ő ó ö ü ö ó ó ö ő ó ő ó ü

Részletesebben

Ú É Á Ü Á ö ö ö ö ú ú ö ű ű ö ű ö ű ö Í ú ö ű ö ö ű ö ö ö ú ú ö ú Á úí Í ú ú ú Í É ú ú ö ö Í ú ö ú ú Í Í ú ö ö ú ú ű ú ú ú ú ö ö ö ö ö Á ö ú ö ö ö ö Í ö ö ö Ü ú ö ö É ű ö Í ö Í ö ö ö ö Í ö ö ö ö ö ö ö

Részletesebben

Ó Ö ü ö ú í ü íü í í í ü ö í ú í ö í í í í Ó ü ö í í ü í Ö ö ö í ú Ú ö í í Ö ű ö í í í Ö í í ö í í í ö í ö ü í í ö í í Á ú íö í í Ö í í Ö í ö í ú Ö ű ö ö Á í Ö ö ö í ű í ö ö ú í ö ö ö ü ü ö Á ü Ö ö í í

Részletesebben

i:~illiil!\ j i i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i ,..

i:~illiil!\ j i i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i ,.. i:~illiil!\ 'O:,~,',2,..! 111111111 \ 1111 \ 1 1111,11111111 ",,3', i IIIIIIIIIIIIII'! liliililiiill! I : i 1 i IIi Ii j 1 i lill! I!il i j i 11111111111111111111111111111111111111111 I11 '4 56 7 8' 910

Részletesebben