Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél évben végzett ellenırzésekrıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl."

Átírás

1 Jelentés Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél évben végzett ellenırzésekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 92 (3) (5) bekezdése szabályozza az önkormányzatok pénzügyi ellenırzését. Kimondja, hogy a jegyzı köteles olyan pénzügyi irányítási rendszert mőködtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyzı köteles gondoskodni a belsı ellenırzés mőködtetésérıl a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok figyelembe vételével. A polgármester a tárgyévre vonatkozó 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelıen éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg a képviselıtestület elé terjeszti. Az önkormányzat felügyelete alá évben 2 önállóan és 8 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozott. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belsı ellenırzési és felügyeleti ellenırzési feladatok ellátására a Képviselı-testület korábbi döntése értelmében 1 fı állású belsı ellenır alkalmazását mondta ki. A belsı ellenıri álláshely a beszámolási idıszakban, megfelelı pályázó hiányában, betöltetlen volt, ezért a feladatot megbízásos jogviszonyban és külsı szakértı bevonásával biztosította a jegyzı. A évre vonatkozó belsı ellenırzési ütemtervet a Képviselı-testület a 298/2007. (X.18. ) ÖKT. sz. határozatával fogadta el. Az éves ellenırzési ütemterv tartalmazta a évi költségvetés tervezésének, a évi támogatások felhasználásának, az éves és féléves zárszámadás elkészítésének, szabályszerőségének, a negyedéves elıirányzatok átcsoportosításának, a évi költségvetési koncepció tervezésének, a vagyongazdálkodás megbízhatóságának, karbantartások, kisjavítások ütemezésének, adózási morál alakulásának, valamint a GAMESZ intézményi szabályozottság vizsgálatát. 14 témában ütemezett az éves ellenırzési terv vizsgálatot, melybıl ellenırzési kapacitás hiányában egy tervezett vizsgálat maradt el, a évi normatíva elszámolás szabályossága, megalapozottsága. Terven felül 3 ellenırzés valósult meg: Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Iskola kihelyezett tagozatainak költségelszámolása, III. 9-i népszavazás pénzügyi elszámolása, Civil szervezetek pályázatának véleményezése. 1

2 A Képviselı-testület megbízása és az Ötv-ben elıírt kötelezettségnek eleget téve évben is okleveles könyvvizsgáló ellenırizte az intézmények évi gazdálkodását, a mérlegbeszámolók valódiságát, valamint a város évi költségvetésének megalapozottságát. Az ellenırzések tárgyi feltételei biztosítottak. A személyi feltételeknek az önkormányza/polgármesteri Hivatal a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen folyamatosan próbált eleget tenni január 1-tıl a függetlenített belsı ellenıri álláshely betöltetlen. A jogszabályban elıírt KSZK rendszeren és a helyben szokásos módon (honlap, Aszódi Tükör) az álláshely többször meghirdetésre került. A hirdetésre jelentkezı pályázók a jogszabályban kötelezıen elıírt feltételeknek nem feleltek meg, ezért évben a feladatot az önkormányzat megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott belsı ellenırrel és külsı szakértıkkel oldotta meg. Az ellenırzések elıkészítése, a vizsgálati megállapításokról készített ellenırzési jelentés a Belsı Ellenırzési Kézikönyvben, valamint a Kormányrendelet 27 (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen készült. Az ellenırzések megállapításai: A végzett ellenırzések megállapításai ellenırzési jelentésekben kerültek összefoglalásra. A jelentések a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen készültek, s tartalmazzák a fontosabb megállapításokat. Az ellenırzéseket megelızıen a vizsgálat megkezdésérıl az intézmények kiértesítése minden esetben megtörtént. A vizsgálat szempontjai az ellenırzési programokban rögzítésre kerültek, s az ellenırzést végzık a szükséges megbízó levelekkel rendelkeztek. Ellenırzések tapasztalatai: GAMESZ és intézmények: Intézményi szabályozottság vizsgálata Podmaniczky Mőv. Iskola kihelyezett tagozatainak költségelszámolása, évi költségvetési és mérlegjelentés évi költségvetési koncepció összeállítása, oktatási intézmények évi költségvetési koncepciójának megalapozottsága, Polgármesteri Hivatal IV. n.évi költségvetési és mérlegjelentés, Civil szervezetek évi elszámoltatása, III. 9-i népszavazás pénzügyi elszámolása, évi költségvetési zárszámadás összeállítása, Civil szervezetek pályázatának véleményezése, Önkormányzati ingatlankataszter vezetése, évi költségvetési koncepció összeállítása, III. n.évi költségvetési és mérlegjelentés összeállítása, évi önkormányzati adóbevételek beszedése, hátralékok alakulása, évi karbantartási, kisjavítási tevékenység vizsgálata. 2

3 Felügyeleti jogkörben végzett ellenırzések: Vizsgálatra került az intézmények évi beszámolójának, költségvetési és mérlegjelentésének elkészítése, évi költségvetési koncepció összeállításának megalapozottsága. Megállapította, hogy az intézmények a évi költségvetési beszámolót az elıírt formában és határidıre elkészítették. Az engedélyezett elıirányzatokat betartva gazdálkodtak évet jelentıs pénzmaradvánnyal zárták, ami a vizsgálat megállapításának megfelelıen adódhat takarékos gazdálkodásból, de feladatelmaradásból is. Podmaniczky Mővészeti Iskola Kihelyezett tagozatok szept., okt. nov., december havi pénzügyi elszámolása. A vizsgálat az elszámolásnál hiányosságként állapította meg, hogy az óraadói szerzıdéssel foglalkoztatottak elszámolása a kimutatásban a tényleges kifizetésekkel nem egyezik, a túlórák terhelése esetenként a tagozatra nem történt meg, az elszámolásból a munkaadói járulék összege hiányzik, összességében az elszámolás hibás, nem tartalmaz minden költséget. Teljes átdolgozása javasolt. GAMESZ intézményi szabályozottság, gyakorlati munkavégzés és a szabályzatokban foglaltak összhangjának vizsgálata Az ügyrendbıl nem állapítható meg a gazdasági terület szervezeti felépítése, nem tartalmazza az ellátandó munkakörök, a kapcsolódó feladatokat, hatás és jogköröket. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályozása nem teljes körő. A Számviteli renden belül a számviteli politika több tekintetben hiányos, vagy a jogszabályi elıírásoknak ellentmondó, (terven felüli értékcsökkenéssel nem számol, hiányzik az értékelés szempontjából mit tekint lényeges, mit nem lényeges szempontnak, jelentıs eltérésnek). Az önköltség számítási szabályzat nem tükrözi az intézményi sajátosságokat, az eszközök és források értékelési szabályzata általános, hatályba lépése nem állapítható meg, a leltározási és leltárkészítési szabályzat egyes pontjai egymásnak ellentmondóak, a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendje: a szabályzatban a kötelezettségvállalás fogalma, a dokumentumai nem a hatályos jogszabályoknak megfelelıen kerültek meghatározásra. A kapcsolódó analitikus nyilvántartásra vonatkozóan a szabályzat elıírásai nincsenek összhangban a évtıl hatályos jogszabályi rendelkezésekkel. Csengey Gusztáv Általános Iskola feladatellátásának és a évi költségvetés tervezésének vizsgálata A vizsgálat eltérést állapított meg a pedagógus munkakör álláshely száma és havi alapilletmény kiadási elıirányzata, A kötelezı, soros béremelésben résztvevık száma és az illetményrész kiadási elıirányzata, A tantárgyfelosztás szerinti többletmunka heti óraszáma, A szakkönyv hozzájárulásban részesülık létszáma, és a Részmunkaidıben foglalkoztatott alapilletménye, kereset kiegészítése között. 3

4 Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény feladatellátásának és a évi költségvetés tervezésének vizsgálata Az intézmény alapító okirata nem tartalmazza a telephelyeken ellátható tanulók maximális létszámát tanszakonként, A tantárgyfelosztás nem tartalmazza a vezetıi megbízások tényét, ennek jelölése a tantárgyfelosztáson szükséges, A tantárgyfelosztásból nem állapítható meg, hogy a pedagógus melyik feladatát végzi kötelezı óraszámon belül és melyik kerül többletmunkaként elszámolásra, Az intézmény nem alkalmazza a Kt. 1. sz. melléklet harmadik rész B/II. 6. pontjában meghatározott kéthavi tanítási idıkeret meghatározásán alapuló többletmunka elszámolás elvét és módját, Polgármesteri Hivatal Civil szervezeteknek nyújtott támogatások célnak megfelelı felhasználásánál az ellenırzés megállapította, hogy azok a támogatással a szerzıdésben megfogalmazottak szerint elszámoltak évi költségvetés zárszámadásának vizsgálata A Képviselı-testületi elıterjesztés anyagához készített táblák, a Magyar Államkincstár felé leadott gépi beszámoló közötti egyezıség kerekítési eltéréseket mutatott. Az ingatlankataszter vezetése és adatainak egyeztetése megtörtént, hiányosság, hogy értesítés hiányában a GAMESZ, mint üzemeltetı egy eladott ingatlant az ellenırzés ideje alatt vezetett ki a nyilvántartásból. A negyedéves költségvetési jelentés és mérlegjelentést a Polgármesteri Hivatal az elıírt határidıre, az analitikus nyilvántartásokkal egyezıen összeállította. A kimutatások az analitikus nyilvántartásokkal egyezıek. A évi költségvetési koncepció összeállításának vizsgálata A költségvetés összeállítása korrekt, megalapozott. A belsı ellenırzés rendelkezésére bocsátott adatok a bevételek, kiadások, ezen belül a szociális támogatások tervezésénél áttekinthetık. Helyi adózással összefüggı feladatok ellátása. A képviselı-testület rendeletben szabályozta az iparőzési adó, valamint a magánszemélyek kommunális adóját. A gépjármővek adójáról külön törvény rendelkezik. A helyi adók nyilvántartásba vétele, az adóterhelések a hatályos jogszabályoknak megfelelıen, határidıben megtörtént. A behajtások érdekében az adózókat a fizetésre felszólítják, végrehajtási értesítıt küldenek, illetve a nem fizetıkkel szemben élnek az azonnali beszedési megbízás lehetıségével. Kommunális adó esetében a hátralékok behajtása érdekében a munkáltatók megkeresése megtörtén, az éven túli tartozóknál pedig kezdeményezték a gépjármő forgalomból való kivonását. Karbantartási, kisjavítási és felújítási munkák lebonyolításának, szerzıdések kezelésének, nyilvántartásának rendje. A Mőszaki Irodánál a fenti munkák elıkészítése, lebonyolítása és nyilvántartása a helyi szabályozásnak megfelelıen történt. 4

5 A belsı ellenırzési ütemtervben nem tervezett, soron kívüli vizsgálat A évi Cívis pályázatok véleményezése. 3 önszervezıdı közösség és 7 bejegyzett civil szervezett pályázott. A pályázati kiírás feltételeinek egy pályázó nem felelt meg, mivel nem adta be a kiírásban szereplı dokumentumokat. A március 9. Népszavazás költségeinek elszámolása. A költségek kifizetésének bizonylatolása, a TVI részére készített elszámolás a jogszabályi és a helyi szabályozásnak megfelelıen történt. A központi támogatással az önkormányzat a támogatási célnak megfelelıen elszámolt, saját pénzeszközei terhére 134 eft-ot használt fel az önkormányzat. Az ellenırzések által tett javaslatok: GAMESZ-nél IV. n.évi költségvetési jelentés felülvizsgálatánál, elıirányzatok betartásánál A GAMESZ és a Kistérségi Gondozási Központ vezetıje vizsgálja meg a feladaton képzıdött megtakarítás okát, adjanak magyarázatot arra, hogy mibıl adódik a személyi juttatásoknál jelentkezı megtakarítás, tegyenek javaslatot a költségvetés tervezésénél az intézmény pénzmaradványának hatékony felhasználására. Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatok költség elszámolásánál Az elszámolást ismételten el kell készíteni, a kimutatásban pótolni kell az elmaradt munkaadói járulékokat, a rendszeres kifizetéseket nem tartalmazó béreket, jutalmakat, azok járulékait, a tantárgyfelosztás szerint ténylegesen feladott túlórák számát, költségeit, járulékait, csatolni kell a vállalkozói számlákat, a megbízási díjakat a számfejtés bizonylataival alátámasztva kell számításba venni. GAMESZ szabályozottság vizsgálatánál Az intézményi sajátosságok, alkalmazott gyakorlat szabályzatokban történı megjelenítése, Számviteli politika és a Számlarend önálló szabályzatként történı kezelése, Az egyes szabályzatokban foglaltak közötti összhang megteremtése, A szabályzatokban a konkrét nevek helyett a munkakör feltüntetése, Közbeszerzési szabályzat elkészítése, Leltározási szabályzatban elıírt dokumentumok teljes körő alkalmazása és kitöltése, Szigorú számadású nyomtatványok körének felmérése, meghatározása, Felvett elılegek határidıre történı elszámolásának biztosítása, Kötelezettségvállalás eljárásrendjének kialakítása, szabályozása, nyilvántartás teljes körő vezetése, Utalvány lapon a jogszabály által elıírt kötelezı tartalmi elemek szerepeltetése. Csengey Gusztáv Általános Iskola Az intézmény átlátható tervezésének, mőködtetésének és ellenırizhetıségének biztosítása érdekében, javasolt a feladat finanszírozási rendszer bevezetése, Az alapító okiratban deklarált feladatokra meghatározott óraszám alapján az álláshelyek számáról, s nem az alkalmazható munkavállalók számáról rendelkezni, A TIK-bıl levonható tevékenységek Képviselı-testületi határozatban történı meghatározása, 5

6 Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A fenntartói döntések, határozatok meghozatalakor a létszám meghatározása álláshely számra kerüljön, Az intézmény tanuló létszámának és a választott képzésnek megfelelıen határozza meg a Képviselı-testület a heti idıkeretét, Az intézmény alkalmazza a Kt. 1. sz. melléklet harmadik rész B/II. 6. pontjában meghatározott kéthavi tanítási idıkeret meghatározáson alapuló többletmunka elszámolás elvét és módját. Polgármesteri Hivatalnál Civil szervezetek támogatásának elszámolásánál a támogatási szerzıdésben kerüljön rögzítésre a támogatás célja, az elszámolás határideje, és módja, évi költségvetés összeállításánál fokozott figyelmet kell fordítani a jelentések, testületi elıterjesztések elkészítésénél a táblák kötelezı adattartalmi egyezıségére, az esetleges programhibákból eredı eltérések javítására évi zárszámadás vizsgálatánál A beszámoló táblák elkészítésénél törekedni kell a táblák közötti tartalmi egyezıség betartására, a gépi beszámoló táblákkal való egyezıségre. Civil szervezetek pályázati kérelmének vizsgálata Javaslat: a pályázati feltételek kiírásánál konkrét célok kerüljenek meghatározásra. Ingatlankataszter nyilvántartás vezetése: A munkaköri leírásokban pontosítani kell, kinek a feladata az üzembe helyezési okmány kiállítása, az értékesítésekrıl a testületi határozatok továbbítása, intézkedni kell a telekmegosztások ingatlan nyilvántartáson történı átvezetésére III. n.évi költségvetési és mérlegjelentés egyeztetésénél javasolta a belsı ellenırzés a kamatmentes kölcsönnél a naptári éven belüli és túli megtérülések állományi számláinak rendezését. Helyi adóbevételek behajtása érdekében a behajthatatlan követelések esetében bírósági végrehajtóval a kapcsolatfelvétel, cégnyilvántartás folyamatos figyelése, kommunális adónál a népesség és a mőszaki nyilvántartás adatainak összevetése. FEUVE javítása érdekében tett javaslatok: A Szervezeti és Mőködési Szabályzatok, az Ügyrendek mellékleteként folyamatosan karban kell tartani a dolgozók munkaköri leírását, Értékelni kell a végzett feladatokat, s szabályozni kell azokat, Az ellenırzési nyomvonalak megfelelı kialakításával, folyamatos karbantartásával el kell érni, hogy a folyamatba épített elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés a végzett munka során hasznosuljon, segítse azt. 6

7 Intézkedési tervek megvalósulása: Az ellenırzési jelentésekre a jelentésekben foglaltaknak megfelelıen az intézmények vezetıi intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési tervekben kötelezıen megjelölésre kerültek a felelısök, s az intézkedésre vonatkozó határidık. A feltárt hiányosságok utóellenırzésére a beszámolási idıszakban idı és belsı ellenıri kapacitás hiányában nem került sor. Az intézményvezetık írásban jeleztek vissza a jegyzı felé a tervezett és ténylegesen megvalósított intézkedésekrıl. A tervezett és szükséges intézkedések megtétele nem teljes körően történt, a feltárt hiányosságok kijavítása a GAMESZ-nél az intézményi szabályozottság területén csak részben valósult meg. A szabályzatok átdolgozása nagyrészt évre húzódik át. Belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása: A Polgármesteri Hivatalnál a civil szervezetekkel kötött támogatási szerzıdésekben a támogatási cél, az elszámolás módja, határideje pontosításra került, ezt a év eleji Állami Számvevıszék és megállapította, hogy e területen elırelépés mutatkozik. A munkaköri leírások folyamatos karbantartása, aktualizálása jelentısen segíti a FEUVE mőködését. Az oktatási intézményeknél az alapító okiratok pontosítása, a TIK beszabályozása, a feladatellátáshoz kapcsolódó álláshelyek meghatározása megtörtént. Pénzügyi-gazdasági bizottság által végzett ellenırzések: Az Ötv. kimondja, hogy 2000 fı lakosság szám felett kötelezıen létre kell hozni a pénzügyigazdasági bizottságot, akinek véleményezési és ellenırzési jogosultsága, illetve kötelezettsége van: - a költségvetési javaslat és a költségvetés végrehajtását tekintve, - a költségvetési bevételek alakulására vonatkozóan, - a vagyonváltozást elıidézı okokra vonatkozóan. - Ellenırizheti a pénzkezelés, a bizonylati rend és fegyelem betartását. E feladatkörében a pénzügyi-gazdasági bizottság évben 5 alkalommal véleményezte a pénzügyi átcsoportosításokat. A költségvetés megtárgyalását, elfogadását megelızıen javaslatokat fogalmazott meg a Képviselı-testület felé, annak betartása, a likviditási gondok elkerülése érdekében. Számításokat végzett, javaslatokat készített a forráshiány ellentételezésére, a bevételi kiadási egyensúly biztosításával kapcsolatosan, takarékossági intézkedések megtételét szorgalmazta. Az ellenırzések olyan hiányosságot, amely miatt fegyelmi, illetve bőntetı eljárás kezdeményezésére került sor, nem tárt fel. Az ellenırzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a visszatérı hiányosságok megszőntetésére, a feltárt hibák kijavításánál a tanácsadásra, segítségnyújtásra. A belsı ellenıri kapacitás hiánya miatt azonban egyre szőkül annak a lehetısége, hogy az ellenırzés ne csak vizsgálatokra, hanem a hiányosságokat megelızı szakmai tanácsadásra és 7

8 segítségnyújtásra is kiterjedjen, amit nemcsak a folyamatos jogszabályi változások, de a gazdálkodás területén bekövetkezett nagy mértékő fluktuáció is igényként vet fel. A tovább nehezedı pénzügyi helyzet mellett az önkormányzati kötelezı alapfeladatoknak az önkormányzat csak úgy tud eleget tenni, hogy kiemelten kezeli a kockázatelemzésen alapuló pályázati lehetıségeket, az intézményeinél takarékossági intézkedéseket foganatosít és a pénzügyi egyensúly megtartásával a takarékos, megfontolt gazdálkodásra törekszik. Ehhez elengedhetetlen a kellı szakmai tudással, gyakorlattal rendelkezı szakembergárda, s kiemelten a megfelelı szakmai gyakorlattal rendelkezı belsı ellenır alkalmazása. A belsı ellenıri álláshely megfelelı pályázó hiányában évben betöltetlen volt. Az önkormányzat a pályázatot folyamatosan kiírta, s évben is kiírásra került. A megfelelı pályázóval történı betöltésig a Polgármesteri Hivatalnál megbízásos jogviszonyú belsı ellenırrel, az intézményeknél pedig eseti megbízás alapján kerül sor a feladat ellátására. Kérem a Képviselı-testületet, hogy a jelentéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg. Aszód, március 5. Sztán István polgármester 8

9 Aszód Város Képviselı-testületének /III. 26. / Önkormányzati rendelete Aszód város évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Képviselı-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság elıterjesztése alapján elfogadja Aszód város évi pénzügyi teljesítését /zárszámadását/ az Aszód Város Önkormányzatának módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzat 27/2008. /XI. 6./ ÖR. sz. rendelete, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv a alapján.

10 1.. Aszód város Képviselı-testülete a évi zárszámadást /1/ a 2.sz.melléklet szerint teljesített bevétellel: e Ft /2/ a. mőködési és felhalmozási kiadások összegét a 2.sz. melléklet szerint teljesített kiadással e Ft /3/ a város és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási teljesítését a 2.sz. melléklet szerint fogadja el. Bevétel Kiadás e Ft-ban! GAMESZ Polgármesteri Hivatal /4/ A felhalmozási kiadásokat a 6.sz. mellékletek /a-b/ szerint e Ft összeggel fogadja el. /5/ Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és adó erıképesség elszámolását e Ft az önkormányzat által még átutalandó befizetési kötelezettségként fogadja el. /6/ Az önkormányzat és intézményei adatait is összevontan tartalmazó mérlegét a 2/a. mellékletben, az éves pénzforgalmi jelentését a 2/b. a pénzmaradvány kimutatást a 2/c. és az eredmény kimutatást a 2/d. melléklet szerint fogadja el. /7/ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2/e.sz.mellékletben fogadja el. 2.. /8/ Aszód város Önkormányzatának 5 /2008./II.14./ sz. rendeletében foglaltakat az önkormányzat gazdálkodása során megfelelıen érvényesítette. /9/ A évben befolyt e Ft kommunális adóból befolyt összeget a pénzmaradványban a Kistérségi Gondozási Központ pályázati önerıként fogadja el. /10/ A több éves kihatással járó kötelezettségeket- a kötvény kibocsátásból, valamint a lakossági csatornaépítés önkormányzati készfizetı kezességvállalásáról a 8.sz.melléklet, a helyi adóból adott kedvezményeket, mentességeket a 11.sz.melléklet mutatja be. Ezek közül a csatornaépítéshez a kommunális adó kedvezmények kapcsolódnak. /11/ Az önkormányzat vagyonát a 13.sz.melléklet szemlélteti. /12/ Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámelıirányzatát, annak teljesítését a 15. sz. melléklet szemlélteti. 2

11 3.. /1/ A 2008.évi pénzmaradvány és eredmény elszámolást és felosztást a 12. sz. mellékletben rögzített részletezett felosztással fogadja el az alábbiak szerint: e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal, melybıl a költségvetési támogatás visszafizetése e Ft = e Ft felosztható pénzmaradvánnyal, és e Ft vállalkozási maradvány beforgatásával. Pénzmaradvány és eredmény felosztása GAMESZ - vállalkozási eredmény összege: e Ft - pénzmaradvány összege: e Ft Összesen: e Ft Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány vállalkozási eredmény e Ft e Ft Felhalmozási pénzmaradvány: Kistérségi Gondozási Központ Települési Hull.kez. Alapfokú Mővészetopkt.int. Városi Óvoda pályázati önrész Városi Óvoda fejlesztı játékok Csengey G. Ált. Iskola Mőködési pénzmaradvány e Ft e Ft 346 e Ft e Ft 393 e Ft e Ft e Ft e Ft évi szállítói számlák e Ft Továbbképzés maradványa 69 e Ft Pályázatok, támog. maradv e Ft Polgármesteri Hivatal Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Mőködési pénzmaradvány Ebbıl Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mőködési pénzmaradványa e Ft e Ft 41 e Ft Mőködési pénzmaradvány felosztási javaslata Közutak, hidak üzemeltetése (utak kıszórása, utcatáblák) Területi körzeti mőszaki iroda Területi, körzeti igazg.szervek tevékenysége Okmányiroda Területi, körzeti igazg.szervek tevékenysége Gyámhivatal Területi, körzeti igazg.szervek tevékenysége Képviselık Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (karbantartás) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (telefon, gáz, villany) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (egyéb dologi) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (áfa) Kistérségi Gondozási Központ normatíva visszafiz

12 Zeneiskola mőködéséhez átvett pénzesz. elszámolása Bag Zeneiskola mőködéséhez átvett pénzesz. elszámolása P.hatvan Egyéb kiadás (adóerıképesség miatti visszafizetés) Szennyvíztisztító Szennyvízcsatorna Város és községgaz.szolgáltatás Építési feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (Ápolási díj) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Étk.tér.) Ügyeleti szolgálat (XII. havi) Oktatási célok és egyéb feladatok Mőködési pénzmaradvány összesen: Helyi kisebbség évi maradványa Pénzmaradványból forráshiány csökkentéséhez Összes mőködési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradványa Ft évi Felhalmozási pénzmaradvány felosztási javaslata Beruházások Ipari terület kialakítása közmővek Szeméttelepre villanyhálózet bizt Burkolatlan utak pályázat önrész NFT II.pály.öne. Gond.Kp Számítástechn.eszközök cseréje IVS Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Podmaniczky útépítés Koren közi támfal 20 % Petıfi u támfal megerısítés Támfalépítéshez tervezési költség Ügyfélhívó Beruházások összesen:

13 Felújítás Békekert rehab terv., rendezési terv Polg. Hivatal villanyfelújítás Villanyhálózat bıvítés Felújítások összesen: INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Rekultiváció Csatorna önerı Komposztáló kommunális adóból 0 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Kockázati tartalék Felhalmozási tartalék Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen /2/ A Ruszin kisebbségi önkormányzat elızı évi pénzmaradványa 41 eft. Mőködési pénzmaradvány 41 eft, ami kötelezettséggel terhelt. /3/ Az intézmények mőködési pénzmaradványát, - GAMESZ eft-ot, Polgármesteri Hivatal eft - az intézménynél meghagyja évben vállalt kötelezettségek és szállítói tartozások rendezésére. /4/ A GAMESZ vállalkozási tevékenységének eredményét e Ft-ot - visszaforgatva a mőködési alaptevékenysége ellátásához - hagyja jóvá, a pénzmaradvány felosztása során, a évi kötelezettségek, pályázati maradványok, valamint szállítói tartozások rendezésére. /5/ A pénzmaradványból az elızı évben meghozott Képviselı-testületi határozatok döntéseit érvényesíteni kell. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, a pályázati összegek felhasználását meg kell valósítani. 5

14 4.. /1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. /2/ Ezzel egyidejőleg hatályát vesztik a évi költségvetés és gazdálkodásról szóló 19/2008./VI.19./, 22/2008./IX.25./, 31/2008. /XII.11./, 1/2009. /II.12./ önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2008./II.14./ ÖR. Aszód, március 16. Sztán István sk. Polgármester Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı 6

15 Aszód Város Önkormányzat Képviselı Testülete Pénzügyi-gazdasági Bizottság Határozati javaslat 1) A Pénzügyi-gazdasági Bizottság megtárgyalta és a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja a) az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél végzett belsı ellenırzésrıl, valamint b) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél évben végzett ellenırzésrıl készített összefoglaló jelentést. 2) A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében, s a gazdálkodási munka színvonalának javítása érdekében a) hatékony belsı ellenırzési rendszert kell kialakítani, b) a végzett ellenırzésekkel elı kell segíteni a belsı szabályozottság és a gazdálkodási munka javulását, c) gondoskodni kell a FEUVE hatékony mőködésérıl. 3) A belsı ellenırzési rendszer vizsgálataival, kockázatkezelésen alapuló elemzéseivel, javaslataival támogassa az önkormányzat által kibocsátott kötvény, s a rendelkezésre álló erıforrások hatékony, gazdaságos felhasználását. 4) A Pénzügyi-gazdasági Bizottság az Önkormányzati törvényben foglaltak alapján végezzen ellenırzéseket a pénzkezelési szabályzat betartására, s a bizonylati rend és fegyelem érvényesülésére vonatkozóan. Felelıs: Határidı: Polgármester, jegyzı, intézményvezetık folyamatos Aszód., március Gyárfás Zsuzsa sk. Pénzügyi-gazdasági Bizottság elnöke

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR. Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló

Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR. Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Képviselı-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban

növeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2010.() önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art.

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art. Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Helyi adótartozások rendezésére A 2009. évi telekadó bevezetését megelızıen képviselıi felvetés során elhangzott,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben