Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél évben végzett ellenırzésekrıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2008. évben végzett ellenırzésekrıl."

Átírás

1 Jelentés Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél évben végzett ellenırzésekrıl. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 92 (3) (5) bekezdése szabályozza az önkormányzatok pénzügyi ellenırzését. Kimondja, hogy a jegyzı köteles olyan pénzügyi irányítási rendszert mőködtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyzı köteles gondoskodni a belsı ellenırzés mőködtetésérıl a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok figyelembe vételével. A polgármester a tárgyévre vonatkozó 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelıen éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg a képviselıtestület elé terjeszti. Az önkormányzat felügyelete alá évben 2 önállóan és 8 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozott. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belsı ellenırzési és felügyeleti ellenırzési feladatok ellátására a Képviselı-testület korábbi döntése értelmében 1 fı állású belsı ellenır alkalmazását mondta ki. A belsı ellenıri álláshely a beszámolási idıszakban, megfelelı pályázó hiányában, betöltetlen volt, ezért a feladatot megbízásos jogviszonyban és külsı szakértı bevonásával biztosította a jegyzı. A évre vonatkozó belsı ellenırzési ütemtervet a Képviselı-testület a 298/2007. (X.18. ) ÖKT. sz. határozatával fogadta el. Az éves ellenırzési ütemterv tartalmazta a évi költségvetés tervezésének, a évi támogatások felhasználásának, az éves és féléves zárszámadás elkészítésének, szabályszerőségének, a negyedéves elıirányzatok átcsoportosításának, a évi költségvetési koncepció tervezésének, a vagyongazdálkodás megbízhatóságának, karbantartások, kisjavítások ütemezésének, adózási morál alakulásának, valamint a GAMESZ intézményi szabályozottság vizsgálatát. 14 témában ütemezett az éves ellenırzési terv vizsgálatot, melybıl ellenırzési kapacitás hiányában egy tervezett vizsgálat maradt el, a évi normatíva elszámolás szabályossága, megalapozottsága. Terven felül 3 ellenırzés valósult meg: Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Iskola kihelyezett tagozatainak költségelszámolása, III. 9-i népszavazás pénzügyi elszámolása, Civil szervezetek pályázatának véleményezése. 1

2 A Képviselı-testület megbízása és az Ötv-ben elıírt kötelezettségnek eleget téve évben is okleveles könyvvizsgáló ellenırizte az intézmények évi gazdálkodását, a mérlegbeszámolók valódiságát, valamint a város évi költségvetésének megalapozottságát. Az ellenırzések tárgyi feltételei biztosítottak. A személyi feltételeknek az önkormányza/polgármesteri Hivatal a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen folyamatosan próbált eleget tenni január 1-tıl a függetlenített belsı ellenıri álláshely betöltetlen. A jogszabályban elıírt KSZK rendszeren és a helyben szokásos módon (honlap, Aszódi Tükör) az álláshely többször meghirdetésre került. A hirdetésre jelentkezı pályázók a jogszabályban kötelezıen elıírt feltételeknek nem feleltek meg, ezért évben a feladatot az önkormányzat megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott belsı ellenırrel és külsı szakértıkkel oldotta meg. Az ellenırzések elıkészítése, a vizsgálati megállapításokról készített ellenırzési jelentés a Belsı Ellenırzési Kézikönyvben, valamint a Kormányrendelet 27 (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen készült. Az ellenırzések megállapításai: A végzett ellenırzések megállapításai ellenırzési jelentésekben kerültek összefoglalásra. A jelentések a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen készültek, s tartalmazzák a fontosabb megállapításokat. Az ellenırzéseket megelızıen a vizsgálat megkezdésérıl az intézmények kiértesítése minden esetben megtörtént. A vizsgálat szempontjai az ellenırzési programokban rögzítésre kerültek, s az ellenırzést végzık a szükséges megbízó levelekkel rendelkeztek. Ellenırzések tapasztalatai: GAMESZ és intézmények: Intézményi szabályozottság vizsgálata Podmaniczky Mőv. Iskola kihelyezett tagozatainak költségelszámolása, évi költségvetési és mérlegjelentés évi költségvetési koncepció összeállítása, oktatási intézmények évi költségvetési koncepciójának megalapozottsága, Polgármesteri Hivatal IV. n.évi költségvetési és mérlegjelentés, Civil szervezetek évi elszámoltatása, III. 9-i népszavazás pénzügyi elszámolása, évi költségvetési zárszámadás összeállítása, Civil szervezetek pályázatának véleményezése, Önkormányzati ingatlankataszter vezetése, évi költségvetési koncepció összeállítása, III. n.évi költségvetési és mérlegjelentés összeállítása, évi önkormányzati adóbevételek beszedése, hátralékok alakulása, évi karbantartási, kisjavítási tevékenység vizsgálata. 2

3 Felügyeleti jogkörben végzett ellenırzések: Vizsgálatra került az intézmények évi beszámolójának, költségvetési és mérlegjelentésének elkészítése, évi költségvetési koncepció összeállításának megalapozottsága. Megállapította, hogy az intézmények a évi költségvetési beszámolót az elıírt formában és határidıre elkészítették. Az engedélyezett elıirányzatokat betartva gazdálkodtak évet jelentıs pénzmaradvánnyal zárták, ami a vizsgálat megállapításának megfelelıen adódhat takarékos gazdálkodásból, de feladatelmaradásból is. Podmaniczky Mővészeti Iskola Kihelyezett tagozatok szept., okt. nov., december havi pénzügyi elszámolása. A vizsgálat az elszámolásnál hiányosságként állapította meg, hogy az óraadói szerzıdéssel foglalkoztatottak elszámolása a kimutatásban a tényleges kifizetésekkel nem egyezik, a túlórák terhelése esetenként a tagozatra nem történt meg, az elszámolásból a munkaadói járulék összege hiányzik, összességében az elszámolás hibás, nem tartalmaz minden költséget. Teljes átdolgozása javasolt. GAMESZ intézményi szabályozottság, gyakorlati munkavégzés és a szabályzatokban foglaltak összhangjának vizsgálata Az ügyrendbıl nem állapítható meg a gazdasági terület szervezeti felépítése, nem tartalmazza az ellátandó munkakörök, a kapcsolódó feladatokat, hatás és jogköröket. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályozása nem teljes körő. A Számviteli renden belül a számviteli politika több tekintetben hiányos, vagy a jogszabályi elıírásoknak ellentmondó, (terven felüli értékcsökkenéssel nem számol, hiányzik az értékelés szempontjából mit tekint lényeges, mit nem lényeges szempontnak, jelentıs eltérésnek). Az önköltség számítási szabályzat nem tükrözi az intézményi sajátosságokat, az eszközök és források értékelési szabályzata általános, hatályba lépése nem állapítható meg, a leltározási és leltárkészítési szabályzat egyes pontjai egymásnak ellentmondóak, a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendje: a szabályzatban a kötelezettségvállalás fogalma, a dokumentumai nem a hatályos jogszabályoknak megfelelıen kerültek meghatározásra. A kapcsolódó analitikus nyilvántartásra vonatkozóan a szabályzat elıírásai nincsenek összhangban a évtıl hatályos jogszabályi rendelkezésekkel. Csengey Gusztáv Általános Iskola feladatellátásának és a évi költségvetés tervezésének vizsgálata A vizsgálat eltérést állapított meg a pedagógus munkakör álláshely száma és havi alapilletmény kiadási elıirányzata, A kötelezı, soros béremelésben résztvevık száma és az illetményrész kiadási elıirányzata, A tantárgyfelosztás szerinti többletmunka heti óraszáma, A szakkönyv hozzájárulásban részesülık létszáma, és a Részmunkaidıben foglalkoztatott alapilletménye, kereset kiegészítése között. 3

4 Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény feladatellátásának és a évi költségvetés tervezésének vizsgálata Az intézmény alapító okirata nem tartalmazza a telephelyeken ellátható tanulók maximális létszámát tanszakonként, A tantárgyfelosztás nem tartalmazza a vezetıi megbízások tényét, ennek jelölése a tantárgyfelosztáson szükséges, A tantárgyfelosztásból nem állapítható meg, hogy a pedagógus melyik feladatát végzi kötelezı óraszámon belül és melyik kerül többletmunkaként elszámolásra, Az intézmény nem alkalmazza a Kt. 1. sz. melléklet harmadik rész B/II. 6. pontjában meghatározott kéthavi tanítási idıkeret meghatározásán alapuló többletmunka elszámolás elvét és módját, Polgármesteri Hivatal Civil szervezeteknek nyújtott támogatások célnak megfelelı felhasználásánál az ellenırzés megállapította, hogy azok a támogatással a szerzıdésben megfogalmazottak szerint elszámoltak évi költségvetés zárszámadásának vizsgálata A Képviselı-testületi elıterjesztés anyagához készített táblák, a Magyar Államkincstár felé leadott gépi beszámoló közötti egyezıség kerekítési eltéréseket mutatott. Az ingatlankataszter vezetése és adatainak egyeztetése megtörtént, hiányosság, hogy értesítés hiányában a GAMESZ, mint üzemeltetı egy eladott ingatlant az ellenırzés ideje alatt vezetett ki a nyilvántartásból. A negyedéves költségvetési jelentés és mérlegjelentést a Polgármesteri Hivatal az elıírt határidıre, az analitikus nyilvántartásokkal egyezıen összeállította. A kimutatások az analitikus nyilvántartásokkal egyezıek. A évi költségvetési koncepció összeállításának vizsgálata A költségvetés összeállítása korrekt, megalapozott. A belsı ellenırzés rendelkezésére bocsátott adatok a bevételek, kiadások, ezen belül a szociális támogatások tervezésénél áttekinthetık. Helyi adózással összefüggı feladatok ellátása. A képviselı-testület rendeletben szabályozta az iparőzési adó, valamint a magánszemélyek kommunális adóját. A gépjármővek adójáról külön törvény rendelkezik. A helyi adók nyilvántartásba vétele, az adóterhelések a hatályos jogszabályoknak megfelelıen, határidıben megtörtént. A behajtások érdekében az adózókat a fizetésre felszólítják, végrehajtási értesítıt küldenek, illetve a nem fizetıkkel szemben élnek az azonnali beszedési megbízás lehetıségével. Kommunális adó esetében a hátralékok behajtása érdekében a munkáltatók megkeresése megtörtén, az éven túli tartozóknál pedig kezdeményezték a gépjármő forgalomból való kivonását. Karbantartási, kisjavítási és felújítási munkák lebonyolításának, szerzıdések kezelésének, nyilvántartásának rendje. A Mőszaki Irodánál a fenti munkák elıkészítése, lebonyolítása és nyilvántartása a helyi szabályozásnak megfelelıen történt. 4

5 A belsı ellenırzési ütemtervben nem tervezett, soron kívüli vizsgálat A évi Cívis pályázatok véleményezése. 3 önszervezıdı közösség és 7 bejegyzett civil szervezett pályázott. A pályázati kiírás feltételeinek egy pályázó nem felelt meg, mivel nem adta be a kiírásban szereplı dokumentumokat. A március 9. Népszavazás költségeinek elszámolása. A költségek kifizetésének bizonylatolása, a TVI részére készített elszámolás a jogszabályi és a helyi szabályozásnak megfelelıen történt. A központi támogatással az önkormányzat a támogatási célnak megfelelıen elszámolt, saját pénzeszközei terhére 134 eft-ot használt fel az önkormányzat. Az ellenırzések által tett javaslatok: GAMESZ-nél IV. n.évi költségvetési jelentés felülvizsgálatánál, elıirányzatok betartásánál A GAMESZ és a Kistérségi Gondozási Központ vezetıje vizsgálja meg a feladaton képzıdött megtakarítás okát, adjanak magyarázatot arra, hogy mibıl adódik a személyi juttatásoknál jelentkezı megtakarítás, tegyenek javaslatot a költségvetés tervezésénél az intézmény pénzmaradványának hatékony felhasználására. Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozatok költség elszámolásánál Az elszámolást ismételten el kell készíteni, a kimutatásban pótolni kell az elmaradt munkaadói járulékokat, a rendszeres kifizetéseket nem tartalmazó béreket, jutalmakat, azok járulékait, a tantárgyfelosztás szerint ténylegesen feladott túlórák számát, költségeit, járulékait, csatolni kell a vállalkozói számlákat, a megbízási díjakat a számfejtés bizonylataival alátámasztva kell számításba venni. GAMESZ szabályozottság vizsgálatánál Az intézményi sajátosságok, alkalmazott gyakorlat szabályzatokban történı megjelenítése, Számviteli politika és a Számlarend önálló szabályzatként történı kezelése, Az egyes szabályzatokban foglaltak közötti összhang megteremtése, A szabályzatokban a konkrét nevek helyett a munkakör feltüntetése, Közbeszerzési szabályzat elkészítése, Leltározási szabályzatban elıírt dokumentumok teljes körő alkalmazása és kitöltése, Szigorú számadású nyomtatványok körének felmérése, meghatározása, Felvett elılegek határidıre történı elszámolásának biztosítása, Kötelezettségvállalás eljárásrendjének kialakítása, szabályozása, nyilvántartás teljes körő vezetése, Utalvány lapon a jogszabály által elıírt kötelezı tartalmi elemek szerepeltetése. Csengey Gusztáv Általános Iskola Az intézmény átlátható tervezésének, mőködtetésének és ellenırizhetıségének biztosítása érdekében, javasolt a feladat finanszírozási rendszer bevezetése, Az alapító okiratban deklarált feladatokra meghatározott óraszám alapján az álláshelyek számáról, s nem az alkalmazható munkavállalók számáról rendelkezni, A TIK-bıl levonható tevékenységek Képviselı-testületi határozatban történı meghatározása, 5

6 Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A fenntartói döntések, határozatok meghozatalakor a létszám meghatározása álláshely számra kerüljön, Az intézmény tanuló létszámának és a választott képzésnek megfelelıen határozza meg a Képviselı-testület a heti idıkeretét, Az intézmény alkalmazza a Kt. 1. sz. melléklet harmadik rész B/II. 6. pontjában meghatározott kéthavi tanítási idıkeret meghatározáson alapuló többletmunka elszámolás elvét és módját. Polgármesteri Hivatalnál Civil szervezetek támogatásának elszámolásánál a támogatási szerzıdésben kerüljön rögzítésre a támogatás célja, az elszámolás határideje, és módja, évi költségvetés összeállításánál fokozott figyelmet kell fordítani a jelentések, testületi elıterjesztések elkészítésénél a táblák kötelezı adattartalmi egyezıségére, az esetleges programhibákból eredı eltérések javítására évi zárszámadás vizsgálatánál A beszámoló táblák elkészítésénél törekedni kell a táblák közötti tartalmi egyezıség betartására, a gépi beszámoló táblákkal való egyezıségre. Civil szervezetek pályázati kérelmének vizsgálata Javaslat: a pályázati feltételek kiírásánál konkrét célok kerüljenek meghatározásra. Ingatlankataszter nyilvántartás vezetése: A munkaköri leírásokban pontosítani kell, kinek a feladata az üzembe helyezési okmány kiállítása, az értékesítésekrıl a testületi határozatok továbbítása, intézkedni kell a telekmegosztások ingatlan nyilvántartáson történı átvezetésére III. n.évi költségvetési és mérlegjelentés egyeztetésénél javasolta a belsı ellenırzés a kamatmentes kölcsönnél a naptári éven belüli és túli megtérülések állományi számláinak rendezését. Helyi adóbevételek behajtása érdekében a behajthatatlan követelések esetében bírósági végrehajtóval a kapcsolatfelvétel, cégnyilvántartás folyamatos figyelése, kommunális adónál a népesség és a mőszaki nyilvántartás adatainak összevetése. FEUVE javítása érdekében tett javaslatok: A Szervezeti és Mőködési Szabályzatok, az Ügyrendek mellékleteként folyamatosan karban kell tartani a dolgozók munkaköri leírását, Értékelni kell a végzett feladatokat, s szabályozni kell azokat, Az ellenırzési nyomvonalak megfelelı kialakításával, folyamatos karbantartásával el kell érni, hogy a folyamatba épített elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés a végzett munka során hasznosuljon, segítse azt. 6

7 Intézkedési tervek megvalósulása: Az ellenırzési jelentésekre a jelentésekben foglaltaknak megfelelıen az intézmények vezetıi intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési tervekben kötelezıen megjelölésre kerültek a felelısök, s az intézkedésre vonatkozó határidık. A feltárt hiányosságok utóellenırzésére a beszámolási idıszakban idı és belsı ellenıri kapacitás hiányában nem került sor. Az intézményvezetık írásban jeleztek vissza a jegyzı felé a tervezett és ténylegesen megvalósított intézkedésekrıl. A tervezett és szükséges intézkedések megtétele nem teljes körően történt, a feltárt hiányosságok kijavítása a GAMESZ-nél az intézményi szabályozottság területén csak részben valósult meg. A szabályzatok átdolgozása nagyrészt évre húzódik át. Belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása: A Polgármesteri Hivatalnál a civil szervezetekkel kötött támogatási szerzıdésekben a támogatási cél, az elszámolás módja, határideje pontosításra került, ezt a év eleji Állami Számvevıszék és megállapította, hogy e területen elırelépés mutatkozik. A munkaköri leírások folyamatos karbantartása, aktualizálása jelentısen segíti a FEUVE mőködését. Az oktatási intézményeknél az alapító okiratok pontosítása, a TIK beszabályozása, a feladatellátáshoz kapcsolódó álláshelyek meghatározása megtörtént. Pénzügyi-gazdasági bizottság által végzett ellenırzések: Az Ötv. kimondja, hogy 2000 fı lakosság szám felett kötelezıen létre kell hozni a pénzügyigazdasági bizottságot, akinek véleményezési és ellenırzési jogosultsága, illetve kötelezettsége van: - a költségvetési javaslat és a költségvetés végrehajtását tekintve, - a költségvetési bevételek alakulására vonatkozóan, - a vagyonváltozást elıidézı okokra vonatkozóan. - Ellenırizheti a pénzkezelés, a bizonylati rend és fegyelem betartását. E feladatkörében a pénzügyi-gazdasági bizottság évben 5 alkalommal véleményezte a pénzügyi átcsoportosításokat. A költségvetés megtárgyalását, elfogadását megelızıen javaslatokat fogalmazott meg a Képviselı-testület felé, annak betartása, a likviditási gondok elkerülése érdekében. Számításokat végzett, javaslatokat készített a forráshiány ellentételezésére, a bevételi kiadási egyensúly biztosításával kapcsolatosan, takarékossági intézkedések megtételét szorgalmazta. Az ellenırzések olyan hiányosságot, amely miatt fegyelmi, illetve bőntetı eljárás kezdeményezésére került sor, nem tárt fel. Az ellenırzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a visszatérı hiányosságok megszőntetésére, a feltárt hibák kijavításánál a tanácsadásra, segítségnyújtásra. A belsı ellenıri kapacitás hiánya miatt azonban egyre szőkül annak a lehetısége, hogy az ellenırzés ne csak vizsgálatokra, hanem a hiányosságokat megelızı szakmai tanácsadásra és 7

8 segítségnyújtásra is kiterjedjen, amit nemcsak a folyamatos jogszabályi változások, de a gazdálkodás területén bekövetkezett nagy mértékő fluktuáció is igényként vet fel. A tovább nehezedı pénzügyi helyzet mellett az önkormányzati kötelezı alapfeladatoknak az önkormányzat csak úgy tud eleget tenni, hogy kiemelten kezeli a kockázatelemzésen alapuló pályázati lehetıségeket, az intézményeinél takarékossági intézkedéseket foganatosít és a pénzügyi egyensúly megtartásával a takarékos, megfontolt gazdálkodásra törekszik. Ehhez elengedhetetlen a kellı szakmai tudással, gyakorlattal rendelkezı szakembergárda, s kiemelten a megfelelı szakmai gyakorlattal rendelkezı belsı ellenır alkalmazása. A belsı ellenıri álláshely megfelelı pályázó hiányában évben betöltetlen volt. Az önkormányzat a pályázatot folyamatosan kiírta, s évben is kiírásra került. A megfelelı pályázóval történı betöltésig a Polgármesteri Hivatalnál megbízásos jogviszonyú belsı ellenırrel, az intézményeknél pedig eseti megbízás alapján kerül sor a feladat ellátására. Kérem a Képviselı-testületet, hogy a jelentéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg. Aszód, március 5. Sztán István polgármester 8

9 Aszód Város Képviselı-testületének /III. 26. / Önkormányzati rendelete Aszód város évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Képviselı-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság elıterjesztése alapján elfogadja Aszód város évi pénzügyi teljesítését /zárszámadását/ az Aszód Város Önkormányzatának módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzat 27/2008. /XI. 6./ ÖR. sz. rendelete, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv a alapján.

10 1.. Aszód város Képviselı-testülete a évi zárszámadást /1/ a 2.sz.melléklet szerint teljesített bevétellel: e Ft /2/ a. mőködési és felhalmozási kiadások összegét a 2.sz. melléklet szerint teljesített kiadással e Ft /3/ a város és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási teljesítését a 2.sz. melléklet szerint fogadja el. Bevétel Kiadás e Ft-ban! GAMESZ Polgármesteri Hivatal /4/ A felhalmozási kiadásokat a 6.sz. mellékletek /a-b/ szerint e Ft összeggel fogadja el. /5/ Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának és adó erıképesség elszámolását e Ft az önkormányzat által még átutalandó befizetési kötelezettségként fogadja el. /6/ Az önkormányzat és intézményei adatait is összevontan tartalmazó mérlegét a 2/a. mellékletben, az éves pénzforgalmi jelentését a 2/b. a pénzmaradvány kimutatást a 2/c. és az eredmény kimutatást a 2/d. melléklet szerint fogadja el. /7/ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2/e.sz.mellékletben fogadja el. 2.. /8/ Aszód város Önkormányzatának 5 /2008./II.14./ sz. rendeletében foglaltakat az önkormányzat gazdálkodása során megfelelıen érvényesítette. /9/ A évben befolyt e Ft kommunális adóból befolyt összeget a pénzmaradványban a Kistérségi Gondozási Központ pályázati önerıként fogadja el. /10/ A több éves kihatással járó kötelezettségeket- a kötvény kibocsátásból, valamint a lakossági csatornaépítés önkormányzati készfizetı kezességvállalásáról a 8.sz.melléklet, a helyi adóból adott kedvezményeket, mentességeket a 11.sz.melléklet mutatja be. Ezek közül a csatornaépítéshez a kommunális adó kedvezmények kapcsolódnak. /11/ Az önkormányzat vagyonát a 13.sz.melléklet szemlélteti. /12/ Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámelıirányzatát, annak teljesítését a 15. sz. melléklet szemlélteti. 2

11 3.. /1/ A 2008.évi pénzmaradvány és eredmény elszámolást és felosztást a 12. sz. mellékletben rögzített részletezett felosztással fogadja el az alábbiak szerint: e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal, melybıl a költségvetési támogatás visszafizetése e Ft = e Ft felosztható pénzmaradvánnyal, és e Ft vállalkozási maradvány beforgatásával. Pénzmaradvány és eredmény felosztása GAMESZ - vállalkozási eredmény összege: e Ft - pénzmaradvány összege: e Ft Összesen: e Ft Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány vállalkozási eredmény e Ft e Ft Felhalmozási pénzmaradvány: Kistérségi Gondozási Központ Települési Hull.kez. Alapfokú Mővészetopkt.int. Városi Óvoda pályázati önrész Városi Óvoda fejlesztı játékok Csengey G. Ált. Iskola Mőködési pénzmaradvány e Ft e Ft 346 e Ft e Ft 393 e Ft e Ft e Ft e Ft évi szállítói számlák e Ft Továbbképzés maradványa 69 e Ft Pályázatok, támog. maradv e Ft Polgármesteri Hivatal Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Mőködési pénzmaradvány Ebbıl Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mőködési pénzmaradványa e Ft e Ft 41 e Ft Mőködési pénzmaradvány felosztási javaslata Közutak, hidak üzemeltetése (utak kıszórása, utcatáblák) Területi körzeti mőszaki iroda Területi, körzeti igazg.szervek tevékenysége Okmányiroda Területi, körzeti igazg.szervek tevékenysége Gyámhivatal Területi, körzeti igazg.szervek tevékenysége Képviselık Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (karbantartás) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (telefon, gáz, villany) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (egyéb dologi) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (áfa) Kistérségi Gondozási Központ normatíva visszafiz

12 Zeneiskola mőködéséhez átvett pénzesz. elszámolása Bag Zeneiskola mőködéséhez átvett pénzesz. elszámolása P.hatvan Egyéb kiadás (adóerıképesség miatti visszafizetés) Szennyvíztisztító Szennyvízcsatorna Város és községgaz.szolgáltatás Építési feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (Ápolási díj) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Étk.tér.) Ügyeleti szolgálat (XII. havi) Oktatási célok és egyéb feladatok Mőködési pénzmaradvány összesen: Helyi kisebbség évi maradványa Pénzmaradványból forráshiány csökkentéséhez Összes mőködési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradványa Ft évi Felhalmozási pénzmaradvány felosztási javaslata Beruházások Ipari terület kialakítása közmővek Szeméttelepre villanyhálózet bizt Burkolatlan utak pályázat önrész NFT II.pály.öne. Gond.Kp Számítástechn.eszközök cseréje IVS Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Podmaniczky útépítés Koren közi támfal 20 % Petıfi u támfal megerısítés Támfalépítéshez tervezési költség Ügyfélhívó Beruházások összesen:

13 Felújítás Békekert rehab terv., rendezési terv Polg. Hivatal villanyfelújítás Villanyhálózat bıvítés Felújítások összesen: INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Rekultiváció Csatorna önerı Komposztáló kommunális adóból 0 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Kockázati tartalék Felhalmozási tartalék Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen /2/ A Ruszin kisebbségi önkormányzat elızı évi pénzmaradványa 41 eft. Mőködési pénzmaradvány 41 eft, ami kötelezettséggel terhelt. /3/ Az intézmények mőködési pénzmaradványát, - GAMESZ eft-ot, Polgármesteri Hivatal eft - az intézménynél meghagyja évben vállalt kötelezettségek és szállítói tartozások rendezésére. /4/ A GAMESZ vállalkozási tevékenységének eredményét e Ft-ot - visszaforgatva a mőködési alaptevékenysége ellátásához - hagyja jóvá, a pénzmaradvány felosztása során, a évi kötelezettségek, pályázati maradványok, valamint szállítói tartozások rendezésére. /5/ A pénzmaradványból az elızı évben meghozott Képviselı-testületi határozatok döntéseit érvényesíteni kell. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, a pályázati összegek felhasználását meg kell valósítani. 5

14 4.. /1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. /2/ Ezzel egyidejőleg hatályát vesztik a évi költségvetés és gazdálkodásról szóló 19/2008./VI.19./, 22/2008./IX.25./, 31/2008. /XII.11./, 1/2009. /II.12./ önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2008./II.14./ ÖR. Aszód, március 16. Sztán István sk. Polgármester Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı 6

15 Aszód Város Önkormányzat Képviselı Testülete Pénzügyi-gazdasági Bizottság Határozati javaslat 1) A Pénzügyi-gazdasági Bizottság megtárgyalta és a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja a) az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél végzett belsı ellenırzésrıl, valamint b) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél évben végzett ellenırzésrıl készített összefoglaló jelentést. 2) A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében, s a gazdálkodási munka színvonalának javítása érdekében a) hatékony belsı ellenırzési rendszert kell kialakítani, b) a végzett ellenırzésekkel elı kell segíteni a belsı szabályozottság és a gazdálkodási munka javulását, c) gondoskodni kell a FEUVE hatékony mőködésérıl. 3) A belsı ellenırzési rendszer vizsgálataival, kockázatkezelésen alapuló elemzéseivel, javaslataival támogassa az önkormányzat által kibocsátott kötvény, s a rendelkezésre álló erıforrások hatékony, gazdaságos felhasználását. 4) A Pénzügyi-gazdasági Bizottság az Önkormányzati törvényben foglaltak alapján végezzen ellenırzéseket a pénzkezelési szabályzat betartására, s a bizonylati rend és fegyelem érvényesülésére vonatkozóan. Felelıs: Határidı: Polgármester, jegyzı, intézményvezetık folyamatos Aszód., március Gyárfás Zsuzsa sk. Pénzügyi-gazdasági Bizottság elnöke

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenırzésre bemutatva: Jegyzı távollétében: Készítette: Réti-Nagy Lászlóné belsı ellenırzési vezetı Méhész Katalin aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan. Szám: 13440/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu Éves összefoglaló jelentés a 2008- ban végzett belsı

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium

Szervezeti és Mőködési Szabályzat. Veres Péter Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzat Veres Péter Gimnázium Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 1.2. A szervezeti és mőködési szabályzat jogszabályi alapja 1.3.

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

BELSİ ELLENİRI JELENTÉS

BELSİ ELLENİRI JELENTÉS BELSİ ELLENİRI JELENTÉS Péteri Község Önkormányzatának megbízásából készült vizsgálatról, az önkormányzat 2006-2007. évi gazdálkodásának átfogó felülvizsgálatáról, átvilágításáról Készítette: Vincent Auditor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter. Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.net Iktatószám: 1004/2/belsı/2013. ELLENİRZÉSI JELENTÉS SZİC KÖZSÉG

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. november 26-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. november 26-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1-197/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése

A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A költségvetési és zárszámadási folyamatokkal kapcsolatos belső kontrollok kialakítása és működtetése Előadó: Répásy Ildikó osztályvezető

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben