Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többsz ör módosított évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdőgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat felada-

2 2 Cím száma Neve tai 1.7. Köztestületi Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma Települési vízellátás, vízminőségvédelem Közvilágítás Finanszírozási műveletek Egészségügyi alap- és szakellátás Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Városi rendezvények szerv. 2. Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 4.1. Általános iskolai oktatás 4.2. Fogyatékos tanulók oktatása 4.3. Gyermekétkeztetés 4.4. Középiskolai oktatás 4.5. Kollégiumi ellátás 5.1. Óvodai nevelés 5.2. Bölcsődei ellátás 5.3. Pedagógiai Szakszolgálat

3 3 II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A tervezett bevételi főösszegből működési célú hitelfelvétel E Ft, beruházási célú hitelfelvétel E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A és évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel Intézményhálózat, feladatellátás további racionalizálása (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg:

4 4 Polgármesteri Hivatal E Ft Városi Könyvtár E Ft Kulturális Központ E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A és évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül eredeti előirányzat szintjén tartalékot nem képez. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be.

5 5 (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a évi költségvetést nem terhelik. (5) A évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2009(I.28.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat.

6 6 (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.. (1) A személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 53. (5) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A személyi juttatások előirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. -a az irányadó. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nerm hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van. V. fejezet évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről

7 7 szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M ű- ködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények rész ére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül A Képviselő-testület a évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb február 28-ig december 31-i hatállyal - módosítja (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a 11. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

8 8 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figy elembe véve a 10. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg M indazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett - séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügy i, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 16.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezi:

9 9 a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a polgármester a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153. (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni. Záró rendelkezések 17.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, február hó. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző

10 Bizottsági módosító javaslatok a évi költségvetés-tervezethez Bevételek I.) Polgármesteri Hivatal (1.sz. melléklet szerint) A Polgármesteri Hivatal bevételeit illetően módosító javaslatot a szakbizottságok nem tettek. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezendő a költségvetési hiány miatti hitelfelvétel. Az előterjesztésben a költségvetés hiánya eft. A módosító indítványok hatására a hiány (így a hitelfelvétel előirányzata) változik. II.) Városi Könyvtár Az intézmény évre tervezett bevételi előirányzata: E Ft A Pénzügyi Bizottság javasolja a Városi Könyvtár és a Kulturális központ, mint költségvetési szerv megszüntetését (2009. ápr. 30. napjával) és a könyvtári és közművelődési feladat okat bevinni a Lajtha Kht.-ba. A fenti változás elfogadása esetén a Városi Könyvtár ápr. 30-ig tervezhető bevétele ,- Ft, mely az előterjesztésben éves szinten tervezettnél ,- Ft-tal kevesebb. III.) Kulturális Központ Az intézmény évre tervezett bevételi előirányzata: E Ft A Pénzügyi Bizottság javasolja a Városi Könyvtár és a Kulturális központ, mint költségvetési szerv megszüntetését (2009. ápr. 30. napjával) és a könyvtári és közművelődési feladatokat bevinni a Lajtha Kht.-ba. A fenti változás elfogadása esetén a Kulturális Központ ápr. 30-ig tervezhető bevétele ,- Ft, mely az előterjesztésben éves szinten tervezettnél ,- Ft-tal kevesebb. IV.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

11 2 Az intézmény évre tervezett bevételi előirányzata: E Ft Az intézmény évi tervezett bevételeit illetően a Pénzügyi Biz ottság ülésén módosító javaslat nem hangzott el. V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény évre tervezett bevételi előirányzata E Ft Az intézmény évi tervezett bevételeit illetően a Pénzügyi Biz ottság ülésén módosító javaslat nem hangzott el. Kiadások Polgármesteri Hivatal évi költségvetés tervezett kiadási főösszege E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet: 1.) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Tervezett összege E Ft Tervezett összeg tartalma: Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák. Bizottsági módosító indítvány az összeget érintően nincs. 2.) Erdőgazdálkodási szolgáltatás Tervezett összege E Ft Tervezett összeg tartalma: erdőtelepítés beindítása. Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata: eft Pénzügyi Bizottság módosító javaslata: eft 3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Tervezett összege E Ft

12 3 adatok E Ft-ban Megnevezés Városgazd. Pénzügyi Előterjesztés Biz. mód. Biz. módosító szerint javaslata javalata Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag E Ft zúzás, kialakítás Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése E Ft EFt EFt Téglagyár utcai szilárd burkolat kialakítása E Ft EFt EFt Mátyás király utca útburkolat kialakítása 720 E Ft EFt -720 EFt Útépítés (saját erő + pályázat írás díja) E Ft EFt Kisfaludy utcai területvásárlás 300 E Ft -59 EFt Zöldfa utcai területvásárlás 72 E Ft +19 EFt Anyagvásárlás térkő-gyártáshoz EFt Beruházási kiadások összesen: E Ft Járda felújítások Ft EFt EFt Felújítási kiadások összesen: E Ft Mindösszesen: EFt 4.) Iskolai intézményi közétkeztetés Tervezett összege E Ft Tervezett összeg tartalma: Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása. Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata: EFt Pénzügyi Bizottság módosító javaslata: EFt 5.) Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Tervezett összege E Ft Részleteiben: Belterületi utak kátyúzása Belterületi utak padka kialakítása Útjelző táblák pótlása Diákélelmezési Konyha melletti terület javítása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítása adatok E Ft-ban E Ft 480 E Ft 480 E Ft 276 E Ft 720 E Ft Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata: belterületi utak kátyúzására tervezett összeg csökkenjen 560 EFt-tal. A Diákélelmezési Konyha melletti terület javítására a Városgazdálkodási Bizottság nem javasol előirányzatot (- 276 EFt) (Ezekkel a javaslatokkal a Pü. Biz. is egyetértett)

13 4 6.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Tervezett összege E Ft Részleteiben: Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás Üresen álló bérlakás közüzemi díja Önkormányzati bérlakások karbantartása adatok E Ft-ban 526 E Ft 33 E Ft 120 E Ft E jogcímet érintő módosító javaslat a Bizottsági üléseken nem hangzott el. 7.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege E Ft Részleteiben: a) Működési célú pénzeszközátadást ÁH-n kivülre E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevői: adatok E Ft-ban Megnevezés Előterjesztés szerint Pü. Biz. módosító jav. Pelikán Kht. általános működési célú támogatása: Részeiben: - Szociális otthon + egyéb kisegítő tevékenység Szociális étkeztetés Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. művészeti oktatás támogatása Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. közművelődési és könyvtári feladatellátás támogatása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Bursa Hungarica ösztöndíj 362/2005. (XI. 24.) Kt. hat. Blázsik András és 36 Blázsik Endre részére 2008/2009. tanév 3.000,- Ft/hó/fő x 2 fő x 6 hó = Tanulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti ,- Ft/hó/fő összeggel I. félévre: 464 fő x 440,- Ft/hó x 6 hó = Tanulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti 817

14 5 440,- Ft/hó/fő összeggel IX.-XII. hó: 464 fő x 440,- Ft/hó x 4 hó = Arany J. T ehetséggondozó programban résztvevők t á- 20 mogatása (2 fő) Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak VÁROSGAZDA Kft működési célú támogatása: Részeiben: - Karbantartás Parkfenntartás Kommunális erő- és munkagépek üzemeltetése Közmunkavezető József A. utcai Sportpálya üzemeltetése Tanuszoda + sportcsarnok üzemeltetése Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak b) Működési célú támogatásértékű kiadást ÁH-n belül: E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevői: adatok E Ft-ban Megnevezés Előterjesztés szerint Pü. Biz. módosító jav. Hozzájárulás kistérségi szintű feladatellátáshoz: Részeiben: - Hajléktalan szálló Idősek klubja Nappali melegedő Családok átmeneti otthona Házi segítségnyújtás Pedagógiai szakszolgálat (Önk. által igényelt állami tám. átadása) Jh. Többcélú Kistérségi Társ. alap-hj. (100,- Ft/lakos) Működési célú támogatásértékű kiadás TKT-nak Kunfehértói tábor fenntartási hozzájárulás (2008. évi 250 szinten) Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,-Ft/lakos) 244 Működési célú támogatásértékű kiadás önkormányzatoknak 494 c) Fejlesztési célú hitelek visszafizetésére tervezett összeg E Ft

15 évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel évi törlesztő részlete szerződés szerint eft (4 x ,- Ft, esedékessége: márc. 5., jún. 5., szept. 5., dec. 5.) 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett beruházási hitel évi törlesztő részlete eft (esedékes április 30-án). d) Beruházási kiadások tervezett összege 320 E Ft Motorkerékpár vásárlás közterület felügyelő részére. Pénzügyi Biz. új motorkerékpár vásárlását nem javasolja (- 320 EFt) Városgazdálkodási Biz. javaslata: a meglévő két üzemképtelen robogót cseréljük el egy üzemképes 50 cm³ -es robogóra. e) Felújítási kiadások tervezett összege E Ft Dózsa Gy. u. 40. ingatlan (Kisebbségi Ház) állagmegóvási munkái, felújítása E Ft, Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 E Ft. Sem a Városgazdálkodási, sem a Pénzügyi Bizottság a Dózsa Gy. u. 40.sz. ingatlan felújítását nem javasolja ( EFt) f) Személyi juttatások tervezett összege E Ft adatok E Ft-ban Megnevezés Előterjesztés szerint Pü. Biz. módosító jav. Polgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselő i nek illetménye 13. havi illetmény (polgármester + köztisztviselők) fő technikai dolgozó illetménye havi illetmény technikai dolgozóknak 238 Nyelvpótlék 6 fő köztisztviselőnek (angol, német alap, ill. középfok) Vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, 2 osztályvezető) Rendszeres személyi juttatások összesen: Takarítónők helyettesítése (szabadságuk idejére) Irodavezetői pótlék (3 irodavezető) 641 Jubileum jutalom (3 fő részére) Köztisztviselők napidíja 20 MT hatálya alá tartozó dolgozó (gk. vezető) napidíja 40 Telefon vélelmezett magáncélú haszn. 271

16 7 Ruházati ktg. térítés (Ktv. alapján kötelező juttatás) Munkába járás költségtérítése (4 fő részére) 600 Étkezési hj. polgármester + köztisztviselők részére (6.000,- Ft/fő/hó) Ktv. alapján kötelező juttatás Polgármester költségtérítése (60.000,- Ft/hó) 720 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Részmunkaidőben foglalk. köztisztv. 13. havi illetm. 6 (2008. évi különbözet) Részmunkaidőben foglalk. juttatásai össz.: 6 Gundáné Török Teréz gondnoki díja (50.000,- Ft/hó) (Pü. Biz. javaslata: ,- Ft/hó) Képviselői tiszteletdíjak (11 fő x ,- Ft/hó x hó) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2 fő x ,- Ft/hó/fő x 12 hó) Alpolgármesterek költségtérítése december havi: 2 fő x ,-Ft/hó/fő x 1 hó (kifizetve: én) január - december: 2 fő x ,- Ft/hó/fő x 12 hó Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN: g) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok összege E Ft. Pénzügyi Biz. személyi juttatásokat érintő módosító javaslatának elfogadása esetén a munkaadót terhelő járulékok összege csökken: helyettesítési díj eltörlése miatt 64 eft-tal, gondnoki díj tervezettnél kisebb emelése miatt 96 eft-tal. h) Dologi kiadásokra tervezett összeg E Ft Előterjesztés Megnevezés szerint Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény, befizetési csekkek, írószerek stb.) Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás 910 Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenőanyag adatok E Ft-ban Pü. Biz. módosító jav.

17 8 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai) 782 Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz alkatrész, fagyálló, jégoldó, tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, írható CD lemez, karbantartási anyagok, takar í tószerek) Készletbeszerzés összesen: Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja Internet előfizetés Polg. Hivatal részére (25.000,- Ft/hó) 300 Szoftverek szerződéses átalánydíja 177 Riasztórendszer szerződéses felügyeleti díja 120 Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásoló) Szállítási szolgáltatás (élelmiszer segélyszállítmány fuvardíja) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj 160 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (fénymásolók szerviz alapdíja + másolt példányszám alapján fizetendő díj, számítógépek, írógépek, riasztórendszer, hivatali gk. karbantartása, épület karbantartás, konvektorok felülvizsgálata, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, konvektorok időszakos felülvizsg.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - éves beszámoló kötelező közzétételének díja 85 - postai levél, csomag feladás postai csekkes befizetések és segély kiutalások miatt fizetendő postai közreműködési díj postafiók bérleti díja 40 - hirdetési díjak ( álláshirdetés, pályázat) 20 - szakértői díj Gyámhivatali ügyekben (pszichológus, elmeszakértő) fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) egyenruhás biztonsági szolgálat (770,- Ft/óra x 22 óra/hét x 52 hét) jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel 60 - ügyvédi díj (80 eft/hó) könyvvizsgálói díj (2008. évi zárszámadás auditálása) önkormányzati vagyonbiztosítás díja munka- és tűzvédelmi szolg. (60.000,- Ft/hó + 6,1% infl.) önkormányzati portál frissítése, feltöltése (50.000,- Ft/hó + 6,1%infl. x 12 hó) hiteles tulajdoni lap kikérése, nagyméretű ill. színes fénymásoltatás (pl. pályázathoz) 50 - befejezett beruházások Földhivatali átvez szemétszállítás (13.323,- Ft/n.év x 4 n.év) 53

18 9 - rendszergazda ( ,- Ft/hó x 12 hó) /2007(IX.13.)Kt. Középtávú gazdasági program elkészíttetése (Step & Vals Consulting 400 Kft Szeged) - kéményseprés 3 - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele veszélyes ingatlanok bontási költsége TAKARNET földhivatali információs rendszer Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás, címjegyzék) 160 Továbbszámlázott szolg. ÁH-n belül 70 (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) Továbbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre 48 (Hajósi u. 2. telefonhasználat) Pénzügyi szolgáltatás 500 (OTP számlavezetési költség, pénzforgalmi jutalék) Szolgáltatások igénybevétele összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 50 Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés 500 Reprezentáció 500 Tanfolyamok, értekezletek 600 Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk megemlékezésekre) 100 Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: i) Egyéb folyó kiadás tervezett összege E Ft Megnevezés évi normatív támogatások MÁK ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezettség adatok E Ft-ban Összeg Különféle költségvetési befizetések összesen: 892 Opel Vectra CASCO, GFB, zöldkártya 279 Mitsubishi Pajero GFB, zöldkártya 72 2 segéd motorkerékpár köt. felelősségbiztosítás (4.920,- Ft/db/év) 10 Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. 400 ktg. Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) 300 Autópálya matrica, parkolási díj 70 FEBÖSZ tagdíj (78,-Ft/lakos x 9510 fő) 742 Homokhátsági Regionális Együttműködés tagdíja (60,-Ft/lakos x fő) 607 Rehabilitációs hozzájárulás (4 fő x ,-Ft/fő) 710 Telefon vélelmezett magáncélú használata miatti befizetési kötelezettség 146 Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata

19 10 MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata 510 Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség évi MÁK normatíva ellenőrzés miatti kamatfizetési kötelezettség évi Zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 100 Kamatkiadások összesen: EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: A Pénzügyi Bizottság javasolja a FEBÖSZ-ből való kilépést, mely a kiadásokat 742 eft-tal csökkenti. 8.) Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Tervezett összege E Ft 9.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Tervezett összege E Ft Részleteiben: adatok E Ft-ban Megnevezés Előterjesztés Pü. Biz. módosító jav. szerint 12 fő közalkalmazott alapilletménye havi illetmény Különféle pótlékok Veszélyességi pótlék különbözet visszamenőleges kifizetése Besorolási pótlék (nem kötelező pótlék, től a Tűzoltóparancsnok javaslatára) Élet- és balesetbiztosítás díja 56 Magántelefon használat (természetbeni jutt atás) 34 Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer 8 Irodaszer, nyomtatvány 16 Könyv, folyóirat 11 Hajtó-, kenőanyag 908 Kisértékű tárgyi eszköz 319 (tömlő, kéziszerszám,híradó. akkuk, híradó kommunikációs szett) Védőruha, munkaruha (társasági ruha, társasági cipő, póló) Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, gjm. karb. anyag, szerelőakna kialakításához anyag, csapadékvíz elvezetőhöz 851 Csap.víz elvez anyag) Szerelőakna -405

20 11 Kábel TV előfizetés, telefon, internet 375 Védőital 12 Közüzemi díjak (gáz, áram) Karbantartás (rádiók, kisgépek, Rosenbauer gk.) 360 Postai levél, csomagfeladás 15 Szövetségi tagdíj (MTSZ, LÖTOSZ) 54 Igazolványok érvényesítése 6 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 96 Fenti kiadások Áfa vonzata Belföldi kiküldetés 48 Flashower kiképzés 5 főre Éves közgyűlés kiadásai 30 Dologi kiadások összesen: Munkáltató által fiz. SZJA (54%) - telefon 18 5 db gépjármű műszaki vizsga díja 400 Tűzoltó gk.-k CASCO, GFB 858 Egyéb folyó kiadások összesen: Beruházási kiadás (1 db Defibrillátor beszerzés) Összesen: A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele az előterj. szerint: Forrás megnevezése Összeg (E Ft) Arány ÖTM támogatás ,15 % Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) 144 0,39 % Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből ,46 % Összesen: ,00 % A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele Pü. Biz. mód. jav. elfogadása esetén: Forrás megnevezése Összeg (E Ft) Arány ÖTM támogatás ,3 % Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) 144 0,4 % Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből ,3 % Összesen: ,00 % 10.) Vízkárelhárítás, belvízvédelem Tervezett összege E Ft Bácskai - M argittaszigeti Vízi Társulás felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulás évi tervezett összege.

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben