Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves"

Átírás

1 Óraszámok Kerti munkás évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi és etikai ismeretek 1 óra Ember a természetben/biológia óra 36 Testnevelés és sport 2 óra 72 2 óra 72 Műszaki ismeretek 1 óra 36 1 óra 36 Kertészeti ismeretek 1 óra Parkfenntartás óra 72 Zöldségtermesztés 2 óra 72 1 óra 36 Gyümölcstermesztés 1 óra 36 1 óra 36 Szőlőtermesztés 1 óra 36 1 óra 36 Egészségügyi, munka és tűzvédelmi 1 óra ismeretek Gazdálkodási alapismeretek óra 36 Szakmai gyakorlat 18 óra óra 648 Összesen 30 óra óra

2 Magyar nyelv és irodalom évfolyam Alapelvek, célok: Az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. Az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát közvetít. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között, ez biztosítja a kultúra folyamatosságát. Fontos feladat az olvasási kedv felkeltése az irodalomnak mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, a közlésformák megismertetése. Fejlesztési feladatok szerkezete: 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása, megértése 1.1. Feladatok: A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli, nyelvi képességek fejlesztése. A beszédhelyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás kialakítása. A metakommunikáció formálása, fejlesztése. Önismeret, önbecsülés kialakítása, fejlesztése, mások tisztelete a saját vélemény kifejezésének harmóniájában Követelmények: Kommunikációs folyamat felismerése konkrét beszédhelyzetekben, alkalmazkodás a másik félhez. Pontosság, érzékletesség. Igényes köznyelvi beszéd. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kifejezésmód alkalmazása. Törekvés a szemkontaktusra és a térköz megtartására. Érvek felkutatása, véleményalkotás. Látottak felidézése és reprodukálása, értékelése. Önbecsülésen alapuló, de mások tiszteletben tartását szem előtt tartó vélemény kinyilvánítása. Memoriterek szöveghű tolmácsolása. 2. Olvasás, írott szöveg megértése 2.1. Feladatok: Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás, amely magában foglalja a korosztálynak megfelelő hangos és néma olvasást. 2

3 2.2. Követelmények: A szöveg megértését célzó hangos és néma olvasás gyakoroltatása. Szövegértési technikák ismeretének bővítése és gyakorlása. Szókincs bővítése. Műfajok felismerése. Különböző stílusok felismerése és alkalmazásuk a szövegalkotásban, kommunikációban. Szövegek kapcsolati értelmezése (tény, vélemény, értékelés). 3. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 3.1. Feladatok: Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, az alapvető szövegtípusok elsajátítása. Az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, anyanyelvi normákat követő helyesírás Követelmények: Olvasható, esztétikus egyéni írásmód. Világos szövegalkotás. Nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási biztonság kialakítása. Önálló szövegalkotás. 4. A tanulási képesség fejlesztése 4.1. Feladatok Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása Követelmények Verbális és nonverbális információk célszerű gyűjtése és használata. Könyvtárhasználat. Vázlatkészítés. Jegyzetkészítés segítséggel. 5. Ismeretek az anyanyelvről 5.1. Feladatok: Nyelvtani ismeretek elsajátítása. Szövegelemzés, szövegalkotás. Nyelv mint kommunikációs eszköz. Igényes önkifejezés Követelmények: Nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása. Szövegalkotás, önálló elemzés. Önálló kézikönyvhasználat. 6. Ismeretek az irodalomról 6.1. Feladatok: A művészet befogadásának megalapozása. Az olvasás megtapasztalása. Irodalmi kifejezési formák felismerése, befogadása. Irodalmi értékek felfedezése, emberi 3

4 problémákra való adaptálása. Megismerkedés a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóival, alkotásaival Követelmények: Érzelmi, gondolati, esztétikai tapasztalatszerzés. Műfaji ismeret. Költői nyelvhasználat felismerése. Lírai és epikai művek elemzése. Stílusirányzatok felismerése, megkülönböztetése. Epikus és drámai történetmondás idő-, tér- és cselekményszervezés illetve jellemek felismerése. 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érték fejlesztése 7.1. Feladatok: Önálló gondolkodás, önkifejezés kultúráltsága. Véleményalkotás különféle kulturális, etikai, esztétikai normákról kultúrtörténeti ismeretek alapján. A humor személyiség-és közösségépítő szerepének megértése követelmények: Az ízlés kontextuális függőségének megértése. A humor kommunikációs funkcióinak megismerése. Művek összehasonlítása. Igazság és morál az egyén életében. Egyéni konfliktuskezelési technikák kialakítása. Magasabb osztályfokba lépés feltétele: a követelmények minimum szinten való teljesítése. A NAT-hoz szervesen kapcsolódó tankönyvek megjelenéséig a következő tankönyveket használjuk. A tanításhoz felhasznált tankönyvek: - Fábián Györgyi - Forgács Anna Pála Károly: Irodalom (9-10.) Kossuth Könyvkiadó KT Szabóné Tóvári Éva: Irodalmi szöveggyűjtemény Kossuth Könyvkiadó KT Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv és irodalom feladatgyűjtemény Kossuth Könyvkiadó KT Varga Dóra: anyanyelv és kommunikáció School Kiadó - Koczor Margit Bujdosó Ágnes: Nyelvismeret munkatankönyv School Kiadó - Borsi Vince Susánszky Jánosné: Magyar Irodalom Műszaki könyvkiadó 4

5 Anyanyelv és kommunikáció 12. osztály Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖR TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉG Szófajtani ismeretek - Szófaji kategóriák - Mondatalkotás Mondattani - Mondatfajták szóban és írásban ismeretek - Egyéni 4 óra szövegalkotás Magyar nyelv - Szólások, - Értelmezés, eredete közmondások, alkalmazás 3 óra hétköznapi - Gyűjtés szólások Hangok és betűk - Beszédhangok - Beszédhangok 4 óra fajtái felismerése - Magánhangzók és - Kiejtési mássalhangzók gyakorlatok időtartama - Betűrend Szavak és szófajok - Szófajok - Szófajok 11 óra - Igemód felismerése - Igeidő - Komplex gyakorlás - Igeragozás - Igekötők - Igenevek FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK - Szófajok felismerése - Mondattani ismeretek - Jelentésváltozat felismerése, értelmezése - Rokon nyelvek - Betűrendbe sorolás - Zöngés zöngétlen hangok felismerése - Mély és magas magánhangzók - Toldalékolás szabályai - Szófajok biztonságos felismerése és alkalmazása a beszédkörnyezetben - Toldalékolás biztonságos használata 5

6 - Azonos alakú és többjelentésű szavak Mondattan - Mondatelemzések - Mondatrészek - Mondatfajták 6 óra - Mondatrészek felismerése felismerése - Jellemzés - Önálló elemzés - Mondatvégi - Önálló - Önéletrajz írása írásjelek alkalmazása szövegalkotás - Kérvény, kérelem - Önálló szövegalkotás és értelmezés Kommunikáció - Verbális - Szituációs - A kommunikációs 8 óra kommunikáció gyakorlatok lehetőségek - Metakommunikáció - Vizsgahelyzet felhasználásával a - Testbeszéd - Érvelés - vita mindennapi életben a - Montágh Imre: személyes Útravaló (film) megnyilvánulás elfogadtatása, érvek átvitele, meggyőzés, mások véleményének elfogadása, tolerancia. - Verbális és nonverbális kommunikáció összhangba rendezése. Összesen: 36 óra 6

7 MATEMATIKA 12. osztály Célok és feladatok: Az eddig tanult matematikai ismeretek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a napi gyakorlatban. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek önellenőrzésre, legyenek képesek a kapott eredmények reális voltának megítélésére. A matematikával való foglalkozás fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét, alakítsa ki a problémahelyzetek megfelelő önbizalommal történő megközelítését, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és mutassa meg az emberi kultúrában betöltött szerepét. Cél a megértésen alapuló gondolkodás kialakítása és fejlesztése, a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése. A tanult szakmához kapcsolódó feladatok, számítások elvégése. Követelmény: Tudja helyesen alkalmazni a matematikai logika szakkifejezéseit. Sajátítsák el jártasság szintjén az egész és racionális számok írását, olvasását, értelmezését, a négy alapműveletet az egész számok és a racionális számok körében. Legyen képes összetett szöveges feladatok megoldására, egyszerűbb arányossági, százalékés kamatszámítási feladatok megoldására. Tudjon sorozatot folytatni, táblázatokat kitölteni adott szabály alapján. Legyen képesek az adatok ábrázolására és leolvasására derékszögű koordináta rendszerben. Tanári segítséggel próbálkozzanak a 2-3 lépésben megoldható elsőfokú egyenletek egyenlőtlenségek megoldásával. Ismerjék és alkalmazzák a szabvány mértékegységeket. Tudja a tanult síkidomok tulajdonságait, legyen tapasztalatai ezek kerületének és területének kiszámításában. Tudjon tapasztalatot gyűjteni a felszín és a térfogat számításáról a kocka, téglatest és egyenes hasáb, henger esetében. Szerezzenek gyakorlottságot a háromszög, négyzet, téglalap és a kör szerkesztésében. Legyen képes a mindennapi életben előforduló matematikai problémák felismerésére, törekedjen azok megoldására. 7

8 12. osztály Évi óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Logikai következtetések I. Gondolkodási módszerek Kb. 2 óra Kombinatorikai feladatok: az összes eset áttekintése, sorba rendezése és kiválasztása néhány elem esetén. Gyakorlottság az összes eset rendszerezett felsorolásában, áttekintésében. II. Számtan, algebra Alapműveletek Kb. 7 óra Tudják gyorsan és pontosan megoldani a négy alapműveletet a racionális számok körében. A számfogalom mélyítése, a szaknyelv használata. Jártasság a négy alapművelet megoldásában racionális számkörben. Egyenletek Kb. 3 óra Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Értő, elemző olvasás, az összefüggések felismerése, modellezése. Az egyenletek ellenőrzésével az önellenőrző képesség fejlesztése. 8

9 Matematikai szövegértés Kb. 4 óra Mindennapi gyakorlatban előforduló szöveges feladatok megoldása. A tanult szakmához kapcsolódó szöveges feladatok megfogalmazása, megoldása. Értő, elemző szövegolvasás és gyakorlottság a szöveges feladatok megoldásában. Gondolatmenet kiépítése (pl. megoldási terv szöveges feladathoz). Saját gondolatok kifejezése, rögzítése (szóbeli elmesélés; matematikai szöveg írása, értelmezése, jegyzet készítése, visszaolvasás). Diszkusszió. a lehetőségek számbavétele. Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés, szöveges feladat lényegileg pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása. III. Függvények, grafikonok IV. Geometria Függvények értelmezése Kb. 2 óra Geometriai mérések Kb. 2 óra Egyenletek megoldása grafikusan. Sorozatok képzése adott és felismert szabály alapján, hiányzó elemek beírása a felismert szabály alapján. A függvények jellemzése grafikonjuk alapján: növekedés, csökkenés, stagnálás. Szabványmértékegységek használata. Táblázat és grafikon készítése konkrét függvényekhez. A függvények jellemzőinek felismerése a grafikonon. A feladatok különböző megoldási lehetőségeinek felismerése. Összefüggések felismerésével a függvényszemlélet fejlesztése. A gyakorlati élethez, a természettudományi és szakmai tárgyakhoz kapcsolódó mérések végzése, mértékegységek átváltása. Geometriai alakzatok Kb. 5 óra Az hasonlósági transzformációk, a háromszögek hasonlóságainak alapesetei. A hasonlóság alkalmazása gyakorlati számítási és szerkesztési feladatokban. Tájékozottság a megismert síkidomok tulajdonságaiban. Idealizáló absztrakció (kör, háromszög, négyszög ; pont, egyenes, sík, tér) Középpontosan hasonló síkidomok, tulajdonságok alkalmazása. 9

10 V. Statisztika, Valószínűség Kb. 4 óra Geometriai szerkesztések Kb. 7 óra Háromszögek, négyszögek szerkesztése. Valószínűségi kísérletek végzése. Adatok lejegyzése. A gyakori események megfigyelése. Statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása. Egyre pontosabb munka a szerkesztésekben. Vázlat, megoldási terv készítése. Alkalmazás alkotásokban ( pl. transzformációk alkalmazása szerkesztésben). Adatok elemzése, értékelése. Tapasztalatszerzés események megfigyelésében. A részeredmények értelmezése, értékelése összerendezése. Tudatos megfigyelés elvont szituációkban; a célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése; szemponttartás. A NAT-hoz szervesen kapcsolódó tankönyvek megjelenéséig a következő tankönyveket használjuk. Tankönyvek: Balázs Tünde, Sinka Zsoltné: Matematika munkatankönyv Tanulásban akadályozott tanulók számára Balázs Tünde, Sinka Zsoltné: Matematika gyakorlófeladatok gyűjteménye Tanulásban akadályozott tanulók számára Hossó Aranka Márta: Tanuljunk együtt! Matematika gyakorló munkafüzet speciális szakiskola 10. osztálya számára 10

11 Biológia 12. osztály Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra Célok, feladatok: A biotikus és abiotikus környezeti tényezők növényi szervezetre gyakorolt hatásának megismertetése. A zárvatermő növények belső felépítésére, működésére vonatkozó alapvető tudnivalók ismerete és ismertetése. A madarak és emlős állatok szervezettani felépítésének, legfontosabb életjelenségeinek megismerése. A megismert növény-, és állatfajok külső morfológiájuk alapján a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba való besorolás. Követelmények: a biotikus és abiotikus környezeti tényezők és a növényi szervezet fejlődése közötti összefüggéseket. a zárvatermő növények belső felépítésére, működésére vonatkozó alapvető tudnivalókat. a madarak és emlős állatok szervezettani felépítését, legfontosabb életjelenségeit. a megismert növény-, és állatfajokat külső morfológiájuk alapján a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba besorolni. 11

12 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Növényökológia A levegő, a fény, a Megfigyelések, (6 óra) víz, a talaj szerepe a vizsgálódások tanári növények irányítással. egyedfejlődésében. Fejlesztendő készségek, képességek Összefüggések felismerése, megfigyelőkészség fejlesztése. Növények A növények és Növények vizsgálata, Ábrázolóképesség szervezettani anyagcseréjük. rajza. fejlesztése. felépítése, A növényi test Összehasonlítás- Szelektáló-, legfontosabb szerveződése. szelektálás. Önálló összehasonlító életjelenségek A növények szervei. feladatmegoldás. képesség fejlesztése. (14 óra) A növények Diagramok elemzése, táplálkozása. táblázatok A növény kiegészítése. szaporodása. Megfigyelési Megfigyelő képesség A növények gyakorlatok. fejlesztése. egyedfejlődése. A madarak és az Az állatok, mint A vizsgált állat Ismeretek emlős állatok heterotróf élőlények. sajátosságainak alkalmazásának szervezettani Önfenntartó elemzése. képessége. felépítése, működések; Diaképek, ábrák Szelektáló-, legfontosabb táplálkozás, légzés, elemzése. szintetizáló képesség életjelenségek. keringés, kiválasztás. Összehasonlító fejlesztése. 12

13 (14 óra) Az állatvilág elemzés. Megfigyelő képesség önreprodukciója. Megfigyelési fejlesztése. gyakorlatok. Összehasonlító képesség fejlesztése. Év végi rendszerezés (2 óra) 13

14 Testnevelés és sport 12. évfolyam Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Célok és feladatok: A tanulók az alkalmazás szintjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Rendszeresen végezzenek testedzéseket. Ismerjék az atlétikában tanult alaptechnikákat. Sajátítsanak el támasz és függőhelyzetben egyszerűbb tornaelemeket és elemkapcsolatokat. Tudjanak játszani két sportjátékot, ismerjék azok szabályait Jellemezze folyamatos fejlődés a kondicionális és koordinációs képességeiket, mozgásos cselekvésbiztonságukat. Ismerjék a képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük. Labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralják testhelyzetüket Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési motiváció és képességeikhez mérten növekvő biztonság, életvitelükben a rendszeres fizikai aktivitás. Alakuljon ki a fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia-tűrés. A könnyített testnevelésre kötelezett tanulók is dolgozzák fel a testnevelés tantervben számukra nem ellenjavallt tananyagot. A nem ellenjavallt tantervi anyag elsajátításával törekedjenek a többiek testnevelési óráira való visszatérésre. Készüljenek fel az iskola utáni önkarbantartásra. El kell érni, hogy a tanulók ezeket tudatosan és rendszeresen végezzék, és szokjanak hozzá a megfelelő terheléshez. Ellensúlyozni szükséges a tanulókban kialakult kisebbségi érzést, gátlásokat. Követelmények: A rendgyakorlatok alakilag elfogadható végrehajtása Ritmikus gimnasztikai gyakorlatokban való szíves, örömteli részvétel Az atlétikában megismert mozgásformák, technikák biztonságos használata 3-4 elemből álló tornagyakorlat bemutatása Legalább három alap-sportjáték szabályainak ismerete, betartása. Pozitív irányú küzdőképesség a csapatküzdelemben A szabadban végzett mozgástevékenység igénye A helyes légzéstechnika egészségügyi fontosságának tudatosulása Tudja az egészségkárosodás javítását szolgáló speciális gyakorlatokat önállóan végezni. Ismerje az ellenjavallt gyakorlatok körét. Értse az önkarbantartás fontosságát. 14

15 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység 1. Rendgyakorlatok Az alakzatok gyors felvétele, igazodás, takarás, térköz, távköz nyitódás, zárkózás, fejlődés és szakadozás gyakorlása. A rendgyakorlatok jelentőségének tudatosítása. Zárt alakzatok létrehozása, változtatása álló helyzetben és menet közben. A rendgyakorlat szerepének tudatosítása - munkaszervezés eszköze, - fegyelmet erősítő. Ismétlés, gyakorlás, automatizálás Fejlesztendő készségek, képességek Felismerés Ráismerés Térkihasználási, alkalmazkodási, együttműködési és transzfer képesség 2. Gimnasztika A tanult mozgások, végrehajtása. Szereken történt mozgások, függeszkedés, mászások, egyensúlygyakorlatok, küzdő játékok. A bemelegítés technikája. Gyakorlatok ritmusra, zenére. A tanult gyakorlatok ismétlése, a begyakorlottság erősítése. A bemelegítés tudatosítása Felismerés Ráismerés Döntés és transzfer-, valamint becslési képesség. 3. Torna Támaszgyakorlatok. Az alkalmazott szereken (pad, zsámoly, gerenda, szekrény) támaszok fel-le és átugrások. Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) Tigrisbukfenc. Függések bordásfalon, kötélen, gyűrűn. Lendületvétel, lengések, átfordulás A tananyagban szereplő gyakorlatok végrehajtása, figyelem a végrehajtás minőségére, a kivitelezés esztétikumára. Felismerés Ráismerés Eszközhasználat Téri tájékozódási, becslési és transzfer képesség. 15

16 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek 4. Atlétika 4.1. Futások: Futóiskola gyakorlatai. A rajt technikájának tökéletesítése. Futás nehezített feltételekkel - különböző terepen vagy pályán akadályokkal Ugrások: Szökdelések nehezített feltételekkel, versenyszerűen. Az ugróerő fejlesztése. Magasugrás egyénre szabott technikával (átlépő, guruló). Távolugrás lendületes nekifutással, pontos elugrással Dobások: A hajítás, lökés, mozdulatsorok koordinált végrehajtása. Futóiskola gyakorlatai. Rajt gyakorlása. Futás nehezített feltételekkel, A gátvétel technikájának gyakorlása. Szökdeléses versenyek. Magasugrási technikák gyakorlása a személyes testi adottságnak megfelelő technika. Távolugrás. Hajítás, lökés, mozdulatsorok gyakorlása. A tanult dobások, hajítások, lökések gyakorlása. Felismerés Ráismerés Téri tájékozódási, döntési, transzferképességek Hajítás, dobás, lökés, vetés mozdulatsorok koordinált teljesítése 5. Sportjátékok 5.1. Kosárlabda: A tanult elemek gyakorlása. Taktikai elemek a játékban. Cselezés. Védőtől való elszakadás. Helyezkedés labda nélkül. Ötletjáték. Csapatjáték a szabályok szerint. A tananyagban szereplő játékelemek alkalmazása, mozgások gyakorlása. A tanultak felhasználásával csapatjátékban részvétel Eszközhasználat Pozitív küzdőképesség és a kudarc tűrésének képessége. Transzfer- és kommunikációs képesség. 16

17 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység 5.2. Labdarúgás: Rúgások, kapulövések. Fejelések támadó és védő helyzetben. Labdavezetés, cselezés, átadás, labdaátvétel. Kapura lövés. Szerepek a csoportban. Kétkapus játék kispályás szabályok szerint Röplabda: Nyitás alapvonalon kívülről. Nyitás fogadása alkarérintéssel és kosár-érintéssel. Az érintés szabályai a labda beragadása, tolása. 3 érintéses szabály, forgásszabály. Játék a szabályok szerint Kézilabda: Labdavezetés. Indítás. Átadások. Taktikai elemek a játékban., támadás, védekezés Fejlesztendő készségek, képességek 17

18 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek 6. Küzdősportok Küzdősportok, különösen a judo gyakorlatok. Esések, gurulások, szabadulás fogásból. A küzdelem elemei a sportjátékok (8. téma keretében.) A tananyagban írt gyakorlatok végrehajtása Felismerés Ráismerés Együttműködési készség, Transzfer- és döntési képesség. 7. Szabadban végezhető gyakorlatok Túrázás, téli sportok, helyváltoztató eszközök, tájfutás. A más testnevelési gyakorlatok (torna kivételével) szabadtéri végrehajtása. A tananyagban szereplő tevékenység végrehajtása. Tájfutás. Felismerés Ráismerés Eszközhasználat Alkalmazkodás. szabadtéri eltérő időjárási körülményekhez Mozgáskoordinációs képesség Döntésképesség Szociális és kommunikációs képességek 8. Könnyített testnevelés Az ellenjavallt gyakorlatok körének megismertetése. Felkészítés az iskola elhagyása utáni önkarbantartásra. Az ellenjavallt gyakorlatok megismerése. Az önkarbantartás fontosságának tudatosítása. A tantervben foglalt nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása. Eszközhasználat. A mozgás tudatos irányítása. Mozgáskoordinációs képesség Izomtónust szabályozó képesség Transzfer 18

Óraszámok. Ezüstkalászos gazda

Óraszámok. Ezüstkalászos gazda Óraszámok Ezüstkalászos gazda 11.-12. évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Szakiskola 9-10. évfolyam A helyi tantervet az OM kerettanterve alapján a matematika munkaközösség készítette. Óraszámok: 9. osztály: 3 óra 10. osztály:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Óraszámok 9.-10. évfolyam Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam Heti Évi Heti Évi Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108 Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Élő idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 Történelem és

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél MATEMATIKA A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven FELVÉTELI A 2014/2015-ÖS TANÉVRE GYÓGYTORNA szakterület GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven Azok a felvételizők akik a Testnevelés és sport karon több szakterületre

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mozgás- gyakorlatok

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mozgás- gyakorlatok Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Mozgás Mozgás: 1-6. évfolyam A

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Játékok oktatása. Módszertan

Játékok oktatása. Módszertan Játékok oktatása Módszertan Képzési filozófia A képzési filozófia alapja az, hogy a labdarúgás 2, 3, esetleg 4 játékos együttműködéséből áll a pálya különböző részein. A csapat sikerét a játékosok egyéni

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben