Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves"

Átírás

1 Óraszámok Kerti munkás évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi és etikai ismeretek 1 óra Ember a természetben/biológia óra 36 Testnevelés és sport 2 óra 72 2 óra 72 Műszaki ismeretek 1 óra 36 1 óra 36 Kertészeti ismeretek 1 óra Parkfenntartás óra 72 Zöldségtermesztés 2 óra 72 1 óra 36 Gyümölcstermesztés 1 óra 36 1 óra 36 Szőlőtermesztés 1 óra 36 1 óra 36 Egészségügyi, munka és tűzvédelmi 1 óra ismeretek Gazdálkodási alapismeretek óra 36 Szakmai gyakorlat 18 óra óra 648 Összesen 30 óra óra

2 Magyar nyelv és irodalom évfolyam Alapelvek, célok: Az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. Az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát közvetít. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között, ez biztosítja a kultúra folyamatosságát. Fontos feladat az olvasási kedv felkeltése az irodalomnak mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, a közlésformák megismertetése. Fejlesztési feladatok szerkezete: 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása, megértése 1.1. Feladatok: A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli, nyelvi képességek fejlesztése. A beszédhelyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás kialakítása. A metakommunikáció formálása, fejlesztése. Önismeret, önbecsülés kialakítása, fejlesztése, mások tisztelete a saját vélemény kifejezésének harmóniájában Követelmények: Kommunikációs folyamat felismerése konkrét beszédhelyzetekben, alkalmazkodás a másik félhez. Pontosság, érzékletesség. Igényes köznyelvi beszéd. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kifejezésmód alkalmazása. Törekvés a szemkontaktusra és a térköz megtartására. Érvek felkutatása, véleményalkotás. Látottak felidézése és reprodukálása, értékelése. Önbecsülésen alapuló, de mások tiszteletben tartását szem előtt tartó vélemény kinyilvánítása. Memoriterek szöveghű tolmácsolása. 2. Olvasás, írott szöveg megértése 2.1. Feladatok: Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás, amely magában foglalja a korosztálynak megfelelő hangos és néma olvasást. 2

3 2.2. Követelmények: A szöveg megértését célzó hangos és néma olvasás gyakoroltatása. Szövegértési technikák ismeretének bővítése és gyakorlása. Szókincs bővítése. Műfajok felismerése. Különböző stílusok felismerése és alkalmazásuk a szövegalkotásban, kommunikációban. Szövegek kapcsolati értelmezése (tény, vélemény, értékelés). 3. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 3.1. Feladatok: Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, az alapvető szövegtípusok elsajátítása. Az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, anyanyelvi normákat követő helyesírás Követelmények: Olvasható, esztétikus egyéni írásmód. Világos szövegalkotás. Nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási biztonság kialakítása. Önálló szövegalkotás. 4. A tanulási képesség fejlesztése 4.1. Feladatok Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása Követelmények Verbális és nonverbális információk célszerű gyűjtése és használata. Könyvtárhasználat. Vázlatkészítés. Jegyzetkészítés segítséggel. 5. Ismeretek az anyanyelvről 5.1. Feladatok: Nyelvtani ismeretek elsajátítása. Szövegelemzés, szövegalkotás. Nyelv mint kommunikációs eszköz. Igényes önkifejezés Követelmények: Nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása. Szövegalkotás, önálló elemzés. Önálló kézikönyvhasználat. 6. Ismeretek az irodalomról 6.1. Feladatok: A művészet befogadásának megalapozása. Az olvasás megtapasztalása. Irodalmi kifejezési formák felismerése, befogadása. Irodalmi értékek felfedezése, emberi 3

4 problémákra való adaptálása. Megismerkedés a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóival, alkotásaival Követelmények: Érzelmi, gondolati, esztétikai tapasztalatszerzés. Műfaji ismeret. Költői nyelvhasználat felismerése. Lírai és epikai művek elemzése. Stílusirányzatok felismerése, megkülönböztetése. Epikus és drámai történetmondás idő-, tér- és cselekményszervezés illetve jellemek felismerése. 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érték fejlesztése 7.1. Feladatok: Önálló gondolkodás, önkifejezés kultúráltsága. Véleményalkotás különféle kulturális, etikai, esztétikai normákról kultúrtörténeti ismeretek alapján. A humor személyiség-és közösségépítő szerepének megértése követelmények: Az ízlés kontextuális függőségének megértése. A humor kommunikációs funkcióinak megismerése. Művek összehasonlítása. Igazság és morál az egyén életében. Egyéni konfliktuskezelési technikák kialakítása. Magasabb osztályfokba lépés feltétele: a követelmények minimum szinten való teljesítése. A NAT-hoz szervesen kapcsolódó tankönyvek megjelenéséig a következő tankönyveket használjuk. A tanításhoz felhasznált tankönyvek: - Fábián Györgyi - Forgács Anna Pála Károly: Irodalom (9-10.) Kossuth Könyvkiadó KT Szabóné Tóvári Éva: Irodalmi szöveggyűjtemény Kossuth Könyvkiadó KT Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv és irodalom feladatgyűjtemény Kossuth Könyvkiadó KT Varga Dóra: anyanyelv és kommunikáció School Kiadó - Koczor Margit Bujdosó Ágnes: Nyelvismeret munkatankönyv School Kiadó - Borsi Vince Susánszky Jánosné: Magyar Irodalom Műszaki könyvkiadó 4

5 Anyanyelv és kommunikáció 12. osztály Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖR TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉG Szófajtani ismeretek - Szófaji kategóriák - Mondatalkotás Mondattani - Mondatfajták szóban és írásban ismeretek - Egyéni 4 óra szövegalkotás Magyar nyelv - Szólások, - Értelmezés, eredete közmondások, alkalmazás 3 óra hétköznapi - Gyűjtés szólások Hangok és betűk - Beszédhangok - Beszédhangok 4 óra fajtái felismerése - Magánhangzók és - Kiejtési mássalhangzók gyakorlatok időtartama - Betűrend Szavak és szófajok - Szófajok - Szófajok 11 óra - Igemód felismerése - Igeidő - Komplex gyakorlás - Igeragozás - Igekötők - Igenevek FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK - Szófajok felismerése - Mondattani ismeretek - Jelentésváltozat felismerése, értelmezése - Rokon nyelvek - Betűrendbe sorolás - Zöngés zöngétlen hangok felismerése - Mély és magas magánhangzók - Toldalékolás szabályai - Szófajok biztonságos felismerése és alkalmazása a beszédkörnyezetben - Toldalékolás biztonságos használata 5

6 - Azonos alakú és többjelentésű szavak Mondattan - Mondatelemzések - Mondatrészek - Mondatfajták 6 óra - Mondatrészek felismerése felismerése - Jellemzés - Önálló elemzés - Mondatvégi - Önálló - Önéletrajz írása írásjelek alkalmazása szövegalkotás - Kérvény, kérelem - Önálló szövegalkotás és értelmezés Kommunikáció - Verbális - Szituációs - A kommunikációs 8 óra kommunikáció gyakorlatok lehetőségek - Metakommunikáció - Vizsgahelyzet felhasználásával a - Testbeszéd - Érvelés - vita mindennapi életben a - Montágh Imre: személyes Útravaló (film) megnyilvánulás elfogadtatása, érvek átvitele, meggyőzés, mások véleményének elfogadása, tolerancia. - Verbális és nonverbális kommunikáció összhangba rendezése. Összesen: 36 óra 6

7 MATEMATIKA 12. osztály Célok és feladatok: Az eddig tanult matematikai ismeretek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a napi gyakorlatban. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek önellenőrzésre, legyenek képesek a kapott eredmények reális voltának megítélésére. A matematikával való foglalkozás fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét, alakítsa ki a problémahelyzetek megfelelő önbizalommal történő megközelítését, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és mutassa meg az emberi kultúrában betöltött szerepét. Cél a megértésen alapuló gondolkodás kialakítása és fejlesztése, a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése. A tanult szakmához kapcsolódó feladatok, számítások elvégése. Követelmény: Tudja helyesen alkalmazni a matematikai logika szakkifejezéseit. Sajátítsák el jártasság szintjén az egész és racionális számok írását, olvasását, értelmezését, a négy alapműveletet az egész számok és a racionális számok körében. Legyen képes összetett szöveges feladatok megoldására, egyszerűbb arányossági, százalékés kamatszámítási feladatok megoldására. Tudjon sorozatot folytatni, táblázatokat kitölteni adott szabály alapján. Legyen képesek az adatok ábrázolására és leolvasására derékszögű koordináta rendszerben. Tanári segítséggel próbálkozzanak a 2-3 lépésben megoldható elsőfokú egyenletek egyenlőtlenségek megoldásával. Ismerjék és alkalmazzák a szabvány mértékegységeket. Tudja a tanult síkidomok tulajdonságait, legyen tapasztalatai ezek kerületének és területének kiszámításában. Tudjon tapasztalatot gyűjteni a felszín és a térfogat számításáról a kocka, téglatest és egyenes hasáb, henger esetében. Szerezzenek gyakorlottságot a háromszög, négyzet, téglalap és a kör szerkesztésében. Legyen képes a mindennapi életben előforduló matematikai problémák felismerésére, törekedjen azok megoldására. 7

8 12. osztály Évi óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Logikai következtetések I. Gondolkodási módszerek Kb. 2 óra Kombinatorikai feladatok: az összes eset áttekintése, sorba rendezése és kiválasztása néhány elem esetén. Gyakorlottság az összes eset rendszerezett felsorolásában, áttekintésében. II. Számtan, algebra Alapműveletek Kb. 7 óra Tudják gyorsan és pontosan megoldani a négy alapműveletet a racionális számok körében. A számfogalom mélyítése, a szaknyelv használata. Jártasság a négy alapművelet megoldásában racionális számkörben. Egyenletek Kb. 3 óra Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Értő, elemző olvasás, az összefüggések felismerése, modellezése. Az egyenletek ellenőrzésével az önellenőrző képesség fejlesztése. 8

9 Matematikai szövegértés Kb. 4 óra Mindennapi gyakorlatban előforduló szöveges feladatok megoldása. A tanult szakmához kapcsolódó szöveges feladatok megfogalmazása, megoldása. Értő, elemző szövegolvasás és gyakorlottság a szöveges feladatok megoldásában. Gondolatmenet kiépítése (pl. megoldási terv szöveges feladathoz). Saját gondolatok kifejezése, rögzítése (szóbeli elmesélés; matematikai szöveg írása, értelmezése, jegyzet készítése, visszaolvasás). Diszkusszió. a lehetőségek számbavétele. Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés, szöveges feladat lényegileg pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása. III. Függvények, grafikonok IV. Geometria Függvények értelmezése Kb. 2 óra Geometriai mérések Kb. 2 óra Egyenletek megoldása grafikusan. Sorozatok képzése adott és felismert szabály alapján, hiányzó elemek beírása a felismert szabály alapján. A függvények jellemzése grafikonjuk alapján: növekedés, csökkenés, stagnálás. Szabványmértékegységek használata. Táblázat és grafikon készítése konkrét függvényekhez. A függvények jellemzőinek felismerése a grafikonon. A feladatok különböző megoldási lehetőségeinek felismerése. Összefüggések felismerésével a függvényszemlélet fejlesztése. A gyakorlati élethez, a természettudományi és szakmai tárgyakhoz kapcsolódó mérések végzése, mértékegységek átváltása. Geometriai alakzatok Kb. 5 óra Az hasonlósági transzformációk, a háromszögek hasonlóságainak alapesetei. A hasonlóság alkalmazása gyakorlati számítási és szerkesztési feladatokban. Tájékozottság a megismert síkidomok tulajdonságaiban. Idealizáló absztrakció (kör, háromszög, négyszög ; pont, egyenes, sík, tér) Középpontosan hasonló síkidomok, tulajdonságok alkalmazása. 9

10 V. Statisztika, Valószínűség Kb. 4 óra Geometriai szerkesztések Kb. 7 óra Háromszögek, négyszögek szerkesztése. Valószínűségi kísérletek végzése. Adatok lejegyzése. A gyakori események megfigyelése. Statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása. Egyre pontosabb munka a szerkesztésekben. Vázlat, megoldási terv készítése. Alkalmazás alkotásokban ( pl. transzformációk alkalmazása szerkesztésben). Adatok elemzése, értékelése. Tapasztalatszerzés események megfigyelésében. A részeredmények értelmezése, értékelése összerendezése. Tudatos megfigyelés elvont szituációkban; a célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése; szemponttartás. A NAT-hoz szervesen kapcsolódó tankönyvek megjelenéséig a következő tankönyveket használjuk. Tankönyvek: Balázs Tünde, Sinka Zsoltné: Matematika munkatankönyv Tanulásban akadályozott tanulók számára Balázs Tünde, Sinka Zsoltné: Matematika gyakorlófeladatok gyűjteménye Tanulásban akadályozott tanulók számára Hossó Aranka Márta: Tanuljunk együtt! Matematika gyakorló munkafüzet speciális szakiskola 10. osztálya számára 10

11 Biológia 12. osztály Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra Célok, feladatok: A biotikus és abiotikus környezeti tényezők növényi szervezetre gyakorolt hatásának megismertetése. A zárvatermő növények belső felépítésére, működésére vonatkozó alapvető tudnivalók ismerete és ismertetése. A madarak és emlős állatok szervezettani felépítésének, legfontosabb életjelenségeinek megismerése. A megismert növény-, és állatfajok külső morfológiájuk alapján a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba való besorolás. Követelmények: a biotikus és abiotikus környezeti tényezők és a növényi szervezet fejlődése közötti összefüggéseket. a zárvatermő növények belső felépítésére, működésére vonatkozó alapvető tudnivalókat. a madarak és emlős állatok szervezettani felépítését, legfontosabb életjelenségeit. a megismert növény-, és állatfajokat külső morfológiájuk alapján a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba besorolni. 11

12 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Növényökológia A levegő, a fény, a Megfigyelések, (6 óra) víz, a talaj szerepe a vizsgálódások tanári növények irányítással. egyedfejlődésében. Fejlesztendő készségek, képességek Összefüggések felismerése, megfigyelőkészség fejlesztése. Növények A növények és Növények vizsgálata, Ábrázolóképesség szervezettani anyagcseréjük. rajza. fejlesztése. felépítése, A növényi test Összehasonlítás- Szelektáló-, legfontosabb szerveződése. szelektálás. Önálló összehasonlító életjelenségek A növények szervei. feladatmegoldás. képesség fejlesztése. (14 óra) A növények Diagramok elemzése, táplálkozása. táblázatok A növény kiegészítése. szaporodása. Megfigyelési Megfigyelő képesség A növények gyakorlatok. fejlesztése. egyedfejlődése. A madarak és az Az állatok, mint A vizsgált állat Ismeretek emlős állatok heterotróf élőlények. sajátosságainak alkalmazásának szervezettani Önfenntartó elemzése. képessége. felépítése, működések; Diaképek, ábrák Szelektáló-, legfontosabb táplálkozás, légzés, elemzése. szintetizáló képesség életjelenségek. keringés, kiválasztás. Összehasonlító fejlesztése. 12

13 (14 óra) Az állatvilág elemzés. Megfigyelő képesség önreprodukciója. Megfigyelési fejlesztése. gyakorlatok. Összehasonlító képesség fejlesztése. Év végi rendszerezés (2 óra) 13

14 Testnevelés és sport 12. évfolyam Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Célok és feladatok: A tanulók az alkalmazás szintjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Rendszeresen végezzenek testedzéseket. Ismerjék az atlétikában tanult alaptechnikákat. Sajátítsanak el támasz és függőhelyzetben egyszerűbb tornaelemeket és elemkapcsolatokat. Tudjanak játszani két sportjátékot, ismerjék azok szabályait Jellemezze folyamatos fejlődés a kondicionális és koordinációs képességeiket, mozgásos cselekvésbiztonságukat. Ismerjék a képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük. Labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralják testhelyzetüket Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési motiváció és képességeikhez mérten növekvő biztonság, életvitelükben a rendszeres fizikai aktivitás. Alakuljon ki a fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia-tűrés. A könnyített testnevelésre kötelezett tanulók is dolgozzák fel a testnevelés tantervben számukra nem ellenjavallt tananyagot. A nem ellenjavallt tantervi anyag elsajátításával törekedjenek a többiek testnevelési óráira való visszatérésre. Készüljenek fel az iskola utáni önkarbantartásra. El kell érni, hogy a tanulók ezeket tudatosan és rendszeresen végezzék, és szokjanak hozzá a megfelelő terheléshez. Ellensúlyozni szükséges a tanulókban kialakult kisebbségi érzést, gátlásokat. Követelmények: A rendgyakorlatok alakilag elfogadható végrehajtása Ritmikus gimnasztikai gyakorlatokban való szíves, örömteli részvétel Az atlétikában megismert mozgásformák, technikák biztonságos használata 3-4 elemből álló tornagyakorlat bemutatása Legalább három alap-sportjáték szabályainak ismerete, betartása. Pozitív irányú küzdőképesség a csapatküzdelemben A szabadban végzett mozgástevékenység igénye A helyes légzéstechnika egészségügyi fontosságának tudatosulása Tudja az egészségkárosodás javítását szolgáló speciális gyakorlatokat önállóan végezni. Ismerje az ellenjavallt gyakorlatok körét. Értse az önkarbantartás fontosságát. 14

15 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység 1. Rendgyakorlatok Az alakzatok gyors felvétele, igazodás, takarás, térköz, távköz nyitódás, zárkózás, fejlődés és szakadozás gyakorlása. A rendgyakorlatok jelentőségének tudatosítása. Zárt alakzatok létrehozása, változtatása álló helyzetben és menet közben. A rendgyakorlat szerepének tudatosítása - munkaszervezés eszköze, - fegyelmet erősítő. Ismétlés, gyakorlás, automatizálás Fejlesztendő készségek, képességek Felismerés Ráismerés Térkihasználási, alkalmazkodási, együttműködési és transzfer képesség 2. Gimnasztika A tanult mozgások, végrehajtása. Szereken történt mozgások, függeszkedés, mászások, egyensúlygyakorlatok, küzdő játékok. A bemelegítés technikája. Gyakorlatok ritmusra, zenére. A tanult gyakorlatok ismétlése, a begyakorlottság erősítése. A bemelegítés tudatosítása Felismerés Ráismerés Döntés és transzfer-, valamint becslési képesség. 3. Torna Támaszgyakorlatok. Az alkalmazott szereken (pad, zsámoly, gerenda, szekrény) támaszok fel-le és átugrások. Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) Tigrisbukfenc. Függések bordásfalon, kötélen, gyűrűn. Lendületvétel, lengések, átfordulás A tananyagban szereplő gyakorlatok végrehajtása, figyelem a végrehajtás minőségére, a kivitelezés esztétikumára. Felismerés Ráismerés Eszközhasználat Téri tájékozódási, becslési és transzfer képesség. 15

16 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek 4. Atlétika 4.1. Futások: Futóiskola gyakorlatai. A rajt technikájának tökéletesítése. Futás nehezített feltételekkel - különböző terepen vagy pályán akadályokkal Ugrások: Szökdelések nehezített feltételekkel, versenyszerűen. Az ugróerő fejlesztése. Magasugrás egyénre szabott technikával (átlépő, guruló). Távolugrás lendületes nekifutással, pontos elugrással Dobások: A hajítás, lökés, mozdulatsorok koordinált végrehajtása. Futóiskola gyakorlatai. Rajt gyakorlása. Futás nehezített feltételekkel, A gátvétel technikájának gyakorlása. Szökdeléses versenyek. Magasugrási technikák gyakorlása a személyes testi adottságnak megfelelő technika. Távolugrás. Hajítás, lökés, mozdulatsorok gyakorlása. A tanult dobások, hajítások, lökések gyakorlása. Felismerés Ráismerés Téri tájékozódási, döntési, transzferképességek Hajítás, dobás, lökés, vetés mozdulatsorok koordinált teljesítése 5. Sportjátékok 5.1. Kosárlabda: A tanult elemek gyakorlása. Taktikai elemek a játékban. Cselezés. Védőtől való elszakadás. Helyezkedés labda nélkül. Ötletjáték. Csapatjáték a szabályok szerint. A tananyagban szereplő játékelemek alkalmazása, mozgások gyakorlása. A tanultak felhasználásával csapatjátékban részvétel Eszközhasználat Pozitív küzdőképesség és a kudarc tűrésének képessége. Transzfer- és kommunikációs képesség. 16

17 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység 5.2. Labdarúgás: Rúgások, kapulövések. Fejelések támadó és védő helyzetben. Labdavezetés, cselezés, átadás, labdaátvétel. Kapura lövés. Szerepek a csoportban. Kétkapus játék kispályás szabályok szerint Röplabda: Nyitás alapvonalon kívülről. Nyitás fogadása alkarérintéssel és kosár-érintéssel. Az érintés szabályai a labda beragadása, tolása. 3 érintéses szabály, forgásszabály. Játék a szabályok szerint Kézilabda: Labdavezetés. Indítás. Átadások. Taktikai elemek a játékban., támadás, védekezés Fejlesztendő készségek, képességek 17

18 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek 6. Küzdősportok Küzdősportok, különösen a judo gyakorlatok. Esések, gurulások, szabadulás fogásból. A küzdelem elemei a sportjátékok (8. téma keretében.) A tananyagban írt gyakorlatok végrehajtása Felismerés Ráismerés Együttműködési készség, Transzfer- és döntési képesség. 7. Szabadban végezhető gyakorlatok Túrázás, téli sportok, helyváltoztató eszközök, tájfutás. A más testnevelési gyakorlatok (torna kivételével) szabadtéri végrehajtása. A tananyagban szereplő tevékenység végrehajtása. Tájfutás. Felismerés Ráismerés Eszközhasználat Alkalmazkodás. szabadtéri eltérő időjárási körülményekhez Mozgáskoordinációs képesség Döntésképesség Szociális és kommunikációs képességek 8. Könnyített testnevelés Az ellenjavallt gyakorlatok körének megismertetése. Felkészítés az iskola elhagyása utáni önkarbantartásra. Az ellenjavallt gyakorlatok megismerése. Az önkarbantartás fontosságának tudatosítása. A tantervben foglalt nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása. Eszközhasználat. A mozgás tudatos irányítása. Mozgáskoordinációs képesség Izomtónust szabályozó képesség Transzfer 18

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5.-8.

Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5.-8. Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5.-8. ÉVFOLYAM KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 7. melléklet 7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek - Kötelező tantárgyak 4. oldal - Szabadon választható tantárgyak

Részletesebben

IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE

IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE HELYI TANTERV IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE 1 IV.1. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ... 3 IV.1.1. A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM CÉLJAI ÉS FELADATAI:... 3 IV.1.1.1. Idegen Nyelv (ANGOL)... 4 IV. 1.1.2. Idegen Nyelv

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Helyi tanterv. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Helyi tanterv Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok:

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok: BEVEZETŐ Célok, feladatok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET MATEMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A matematika tanterv az NTK kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak)

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

7. melléklet. Tartalom:

7. melléklet. Tartalom: 7. melléklet 7.2. Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évfolyamának tantárgyai és a 9-12. évfolyam önismeret és tanulásmódszertan/kommunikáció tantárgyak oktatásához Tartalom: Bevezetés

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Választható matematika 5-8. évfolyam

Választható matematika 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható matematika 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható matematika tantárgy oktatása

Részletesebben

22 óra elmélyités Torna jellegű feladatok 30 óra óra 30 óra

22 óra elmélyités Torna jellegű feladatok 30 óra óra 30 óra 5. osztály Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet/tartalom Természetes és nem természetes mozgásformák 18 óra óra 18 óra Sportjátékok 30 óra 2 óra 32 óra Atlétikai jellegű feladatok

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV, 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV, 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA HELYI TANTERV, 5 8. ÉVFOLYAM Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat

2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat 5. évfolyam Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.03.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.03. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.03. alapján 5-8. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben