Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves"

Átírás

1 Óraszámok Kerti munkás évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi és etikai ismeretek 1 óra Ember a természetben/biológia óra 36 Testnevelés és sport 2 óra 72 2 óra 72 Műszaki ismeretek 1 óra 36 1 óra 36 Kertészeti ismeretek 1 óra Parkfenntartás óra 72 Zöldségtermesztés 2 óra 72 1 óra 36 Gyümölcstermesztés 1 óra 36 1 óra 36 Szőlőtermesztés 1 óra 36 1 óra 36 Egészségügyi, munka és tűzvédelmi 1 óra ismeretek Gazdálkodási alapismeretek óra 36 Szakmai gyakorlat 18 óra óra 648 Összesen 30 óra óra

2 Magyar nyelv és irodalom évfolyam Alapelvek, célok: Az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata. Az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát közvetít. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között, ez biztosítja a kultúra folyamatosságát. Fontos feladat az olvasási kedv felkeltése az irodalomnak mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, a közlésformák megismertetése. Fejlesztési feladatok szerkezete: 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása, megértése 1.1. Feladatok: A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli, nyelvi képességek fejlesztése. A beszédhelyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás kialakítása. A metakommunikáció formálása, fejlesztése. Önismeret, önbecsülés kialakítása, fejlesztése, mások tisztelete a saját vélemény kifejezésének harmóniájában Követelmények: Kommunikációs folyamat felismerése konkrét beszédhelyzetekben, alkalmazkodás a másik félhez. Pontosság, érzékletesség. Igényes köznyelvi beszéd. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kifejezésmód alkalmazása. Törekvés a szemkontaktusra és a térköz megtartására. Érvek felkutatása, véleményalkotás. Látottak felidézése és reprodukálása, értékelése. Önbecsülésen alapuló, de mások tiszteletben tartását szem előtt tartó vélemény kinyilvánítása. Memoriterek szöveghű tolmácsolása. 2. Olvasás, írott szöveg megértése 2.1. Feladatok: Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás, amely magában foglalja a korosztálynak megfelelő hangos és néma olvasást. 2

3 2.2. Követelmények: A szöveg megértését célzó hangos és néma olvasás gyakoroltatása. Szövegértési technikák ismeretének bővítése és gyakorlása. Szókincs bővítése. Műfajok felismerése. Különböző stílusok felismerése és alkalmazásuk a szövegalkotásban, kommunikációban. Szövegek kapcsolati értelmezése (tény, vélemény, értékelés). 3. Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 3.1. Feladatok: Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, az alapvető szövegtípusok elsajátítása. Az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, anyanyelvi normákat követő helyesírás Követelmények: Olvasható, esztétikus egyéni írásmód. Világos szövegalkotás. Nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási biztonság kialakítása. Önálló szövegalkotás. 4. A tanulási képesség fejlesztése 4.1. Feladatok Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása Követelmények Verbális és nonverbális információk célszerű gyűjtése és használata. Könyvtárhasználat. Vázlatkészítés. Jegyzetkészítés segítséggel. 5. Ismeretek az anyanyelvről 5.1. Feladatok: Nyelvtani ismeretek elsajátítása. Szövegelemzés, szövegalkotás. Nyelv mint kommunikációs eszköz. Igényes önkifejezés Követelmények: Nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása. Szövegalkotás, önálló elemzés. Önálló kézikönyvhasználat. 6. Ismeretek az irodalomról 6.1. Feladatok: A művészet befogadásának megalapozása. Az olvasás megtapasztalása. Irodalmi kifejezési formák felismerése, befogadása. Irodalmi értékek felfedezése, emberi 3

4 problémákra való adaptálása. Megismerkedés a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóival, alkotásaival Követelmények: Érzelmi, gondolati, esztétikai tapasztalatszerzés. Műfaji ismeret. Költői nyelvhasználat felismerése. Lírai és epikai művek elemzése. Stílusirányzatok felismerése, megkülönböztetése. Epikus és drámai történetmondás idő-, tér- és cselekményszervezés illetve jellemek felismerése. 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érték fejlesztése 7.1. Feladatok: Önálló gondolkodás, önkifejezés kultúráltsága. Véleményalkotás különféle kulturális, etikai, esztétikai normákról kultúrtörténeti ismeretek alapján. A humor személyiség-és közösségépítő szerepének megértése követelmények: Az ízlés kontextuális függőségének megértése. A humor kommunikációs funkcióinak megismerése. Művek összehasonlítása. Igazság és morál az egyén életében. Egyéni konfliktuskezelési technikák kialakítása. Magasabb osztályfokba lépés feltétele: a követelmények minimum szinten való teljesítése. A NAT-hoz szervesen kapcsolódó tankönyvek megjelenéséig a következő tankönyveket használjuk. A tanításhoz felhasznált tankönyvek: - Fábián Györgyi - Forgács Anna Pála Károly: Irodalom (9-10.) Kossuth Könyvkiadó KT Szabóné Tóvári Éva: Irodalmi szöveggyűjtemény Kossuth Könyvkiadó KT Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv és irodalom feladatgyűjtemény Kossuth Könyvkiadó KT Varga Dóra: anyanyelv és kommunikáció School Kiadó - Koczor Margit Bujdosó Ágnes: Nyelvismeret munkatankönyv School Kiadó - Borsi Vince Susánszky Jánosné: Magyar Irodalom Műszaki könyvkiadó 4

5 Anyanyelv és kommunikáció 12. osztály Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra TÉMAKÖR TARTALOM TANULÓI TEVÉKENYSÉG Szófajtani ismeretek - Szófaji kategóriák - Mondatalkotás Mondattani - Mondatfajták szóban és írásban ismeretek - Egyéni 4 óra szövegalkotás Magyar nyelv - Szólások, - Értelmezés, eredete közmondások, alkalmazás 3 óra hétköznapi - Gyűjtés szólások Hangok és betűk - Beszédhangok - Beszédhangok 4 óra fajtái felismerése - Magánhangzók és - Kiejtési mássalhangzók gyakorlatok időtartama - Betűrend Szavak és szófajok - Szófajok - Szófajok 11 óra - Igemód felismerése - Igeidő - Komplex gyakorlás - Igeragozás - Igekötők - Igenevek FEJLESZTENDŐ KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK - Szófajok felismerése - Mondattani ismeretek - Jelentésváltozat felismerése, értelmezése - Rokon nyelvek - Betűrendbe sorolás - Zöngés zöngétlen hangok felismerése - Mély és magas magánhangzók - Toldalékolás szabályai - Szófajok biztonságos felismerése és alkalmazása a beszédkörnyezetben - Toldalékolás biztonságos használata 5

6 - Azonos alakú és többjelentésű szavak Mondattan - Mondatelemzések - Mondatrészek - Mondatfajták 6 óra - Mondatrészek felismerése felismerése - Jellemzés - Önálló elemzés - Mondatvégi - Önálló - Önéletrajz írása írásjelek alkalmazása szövegalkotás - Kérvény, kérelem - Önálló szövegalkotás és értelmezés Kommunikáció - Verbális - Szituációs - A kommunikációs 8 óra kommunikáció gyakorlatok lehetőségek - Metakommunikáció - Vizsgahelyzet felhasználásával a - Testbeszéd - Érvelés - vita mindennapi életben a - Montágh Imre: személyes Útravaló (film) megnyilvánulás elfogadtatása, érvek átvitele, meggyőzés, mások véleményének elfogadása, tolerancia. - Verbális és nonverbális kommunikáció összhangba rendezése. Összesen: 36 óra 6

7 MATEMATIKA 12. osztály Célok és feladatok: Az eddig tanult matematikai ismeretek alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a napi gyakorlatban. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek önellenőrzésre, legyenek képesek a kapott eredmények reális voltának megítélésére. A matematikával való foglalkozás fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét, alakítsa ki a problémahelyzetek megfelelő önbizalommal történő megközelítését, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és mutassa meg az emberi kultúrában betöltött szerepét. Cél a megértésen alapuló gondolkodás kialakítása és fejlesztése, a valóságos szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése. A tanult szakmához kapcsolódó feladatok, számítások elvégése. Követelmény: Tudja helyesen alkalmazni a matematikai logika szakkifejezéseit. Sajátítsák el jártasság szintjén az egész és racionális számok írását, olvasását, értelmezését, a négy alapműveletet az egész számok és a racionális számok körében. Legyen képes összetett szöveges feladatok megoldására, egyszerűbb arányossági, százalékés kamatszámítási feladatok megoldására. Tudjon sorozatot folytatni, táblázatokat kitölteni adott szabály alapján. Legyen képesek az adatok ábrázolására és leolvasására derékszögű koordináta rendszerben. Tanári segítséggel próbálkozzanak a 2-3 lépésben megoldható elsőfokú egyenletek egyenlőtlenségek megoldásával. Ismerjék és alkalmazzák a szabvány mértékegységeket. Tudja a tanult síkidomok tulajdonságait, legyen tapasztalatai ezek kerületének és területének kiszámításában. Tudjon tapasztalatot gyűjteni a felszín és a térfogat számításáról a kocka, téglatest és egyenes hasáb, henger esetében. Szerezzenek gyakorlottságot a háromszög, négyzet, téglalap és a kör szerkesztésében. Legyen képes a mindennapi életben előforduló matematikai problémák felismerésére, törekedjen azok megoldására. 7

8 12. osztály Évi óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Logikai következtetések I. Gondolkodási módszerek Kb. 2 óra Kombinatorikai feladatok: az összes eset áttekintése, sorba rendezése és kiválasztása néhány elem esetén. Gyakorlottság az összes eset rendszerezett felsorolásában, áttekintésében. II. Számtan, algebra Alapműveletek Kb. 7 óra Tudják gyorsan és pontosan megoldani a négy alapműveletet a racionális számok körében. A számfogalom mélyítése, a szaknyelv használata. Jártasság a négy alapművelet megoldásában racionális számkörben. Egyenletek Kb. 3 óra Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Értő, elemző olvasás, az összefüggések felismerése, modellezése. Az egyenletek ellenőrzésével az önellenőrző képesség fejlesztése. 8

9 Matematikai szövegértés Kb. 4 óra Mindennapi gyakorlatban előforduló szöveges feladatok megoldása. A tanult szakmához kapcsolódó szöveges feladatok megfogalmazása, megoldása. Értő, elemző szövegolvasás és gyakorlottság a szöveges feladatok megoldásában. Gondolatmenet kiépítése (pl. megoldási terv szöveges feladathoz). Saját gondolatok kifejezése, rögzítése (szóbeli elmesélés; matematikai szöveg írása, értelmezése, jegyzet készítése, visszaolvasás). Diszkusszió. a lehetőségek számbavétele. Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés, szöveges feladat lényegileg pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása. III. Függvények, grafikonok IV. Geometria Függvények értelmezése Kb. 2 óra Geometriai mérések Kb. 2 óra Egyenletek megoldása grafikusan. Sorozatok képzése adott és felismert szabály alapján, hiányzó elemek beírása a felismert szabály alapján. A függvények jellemzése grafikonjuk alapján: növekedés, csökkenés, stagnálás. Szabványmértékegységek használata. Táblázat és grafikon készítése konkrét függvényekhez. A függvények jellemzőinek felismerése a grafikonon. A feladatok különböző megoldási lehetőségeinek felismerése. Összefüggések felismerésével a függvényszemlélet fejlesztése. A gyakorlati élethez, a természettudományi és szakmai tárgyakhoz kapcsolódó mérések végzése, mértékegységek átváltása. Geometriai alakzatok Kb. 5 óra Az hasonlósági transzformációk, a háromszögek hasonlóságainak alapesetei. A hasonlóság alkalmazása gyakorlati számítási és szerkesztési feladatokban. Tájékozottság a megismert síkidomok tulajdonságaiban. Idealizáló absztrakció (kör, háromszög, négyszög ; pont, egyenes, sík, tér) Középpontosan hasonló síkidomok, tulajdonságok alkalmazása. 9

10 V. Statisztika, Valószínűség Kb. 4 óra Geometriai szerkesztések Kb. 7 óra Háromszögek, négyszögek szerkesztése. Valószínűségi kísérletek végzése. Adatok lejegyzése. A gyakori események megfigyelése. Statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása. Egyre pontosabb munka a szerkesztésekben. Vázlat, megoldási terv készítése. Alkalmazás alkotásokban ( pl. transzformációk alkalmazása szerkesztésben). Adatok elemzése, értékelése. Tapasztalatszerzés események megfigyelésében. A részeredmények értelmezése, értékelése összerendezése. Tudatos megfigyelés elvont szituációkban; a célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése; szemponttartás. A NAT-hoz szervesen kapcsolódó tankönyvek megjelenéséig a következő tankönyveket használjuk. Tankönyvek: Balázs Tünde, Sinka Zsoltné: Matematika munkatankönyv Tanulásban akadályozott tanulók számára Balázs Tünde, Sinka Zsoltné: Matematika gyakorlófeladatok gyűjteménye Tanulásban akadályozott tanulók számára Hossó Aranka Márta: Tanuljunk együtt! Matematika gyakorló munkafüzet speciális szakiskola 10. osztálya számára 10

11 Biológia 12. osztály Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 1 óra Célok, feladatok: A biotikus és abiotikus környezeti tényezők növényi szervezetre gyakorolt hatásának megismertetése. A zárvatermő növények belső felépítésére, működésére vonatkozó alapvető tudnivalók ismerete és ismertetése. A madarak és emlős állatok szervezettani felépítésének, legfontosabb életjelenségeinek megismerése. A megismert növény-, és állatfajok külső morfológiájuk alapján a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba való besorolás. Követelmények: a biotikus és abiotikus környezeti tényezők és a növényi szervezet fejlődése közötti összefüggéseket. a zárvatermő növények belső felépítésére, működésére vonatkozó alapvető tudnivalókat. a madarak és emlős állatok szervezettani felépítését, legfontosabb életjelenségeit. a megismert növény-, és állatfajokat külső morfológiájuk alapján a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba besorolni. 11

12 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Növényökológia A levegő, a fény, a Megfigyelések, (6 óra) víz, a talaj szerepe a vizsgálódások tanári növények irányítással. egyedfejlődésében. Fejlesztendő készségek, képességek Összefüggések felismerése, megfigyelőkészség fejlesztése. Növények A növények és Növények vizsgálata, Ábrázolóképesség szervezettani anyagcseréjük. rajza. fejlesztése. felépítése, A növényi test Összehasonlítás- Szelektáló-, legfontosabb szerveződése. szelektálás. Önálló összehasonlító életjelenségek A növények szervei. feladatmegoldás. képesség fejlesztése. (14 óra) A növények Diagramok elemzése, táplálkozása. táblázatok A növény kiegészítése. szaporodása. Megfigyelési Megfigyelő képesség A növények gyakorlatok. fejlesztése. egyedfejlődése. A madarak és az Az állatok, mint A vizsgált állat Ismeretek emlős állatok heterotróf élőlények. sajátosságainak alkalmazásának szervezettani Önfenntartó elemzése. képessége. felépítése, működések; Diaképek, ábrák Szelektáló-, legfontosabb táplálkozás, légzés, elemzése. szintetizáló képesség életjelenségek. keringés, kiválasztás. Összehasonlító fejlesztése. 12

13 (14 óra) Az állatvilág elemzés. Megfigyelő képesség önreprodukciója. Megfigyelési fejlesztése. gyakorlatok. Összehasonlító képesség fejlesztése. Év végi rendszerezés (2 óra) 13

14 Testnevelés és sport 12. évfolyam Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Célok és feladatok: A tanulók az alkalmazás szintjén ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét. Rendszeresen végezzenek testedzéseket. Ismerjék az atlétikában tanult alaptechnikákat. Sajátítsanak el támasz és függőhelyzetben egyszerűbb tornaelemeket és elemkapcsolatokat. Tudjanak játszani két sportjátékot, ismerjék azok szabályait Jellemezze folyamatos fejlődés a kondicionális és koordinációs képességeiket, mozgásos cselekvésbiztonságukat. Ismerjék a képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük. Labilis egyensúlyi helyzetben is növekvő biztonsággal uralják testhelyzetüket Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési motiváció és képességeikhez mérten növekvő biztonság, életvitelükben a rendszeres fizikai aktivitás. Alakuljon ki a fizikai munkához elvárt állóképesség és mozgásos monotónia-tűrés. A könnyített testnevelésre kötelezett tanulók is dolgozzák fel a testnevelés tantervben számukra nem ellenjavallt tananyagot. A nem ellenjavallt tantervi anyag elsajátításával törekedjenek a többiek testnevelési óráira való visszatérésre. Készüljenek fel az iskola utáni önkarbantartásra. El kell érni, hogy a tanulók ezeket tudatosan és rendszeresen végezzék, és szokjanak hozzá a megfelelő terheléshez. Ellensúlyozni szükséges a tanulókban kialakult kisebbségi érzést, gátlásokat. Követelmények: A rendgyakorlatok alakilag elfogadható végrehajtása Ritmikus gimnasztikai gyakorlatokban való szíves, örömteli részvétel Az atlétikában megismert mozgásformák, technikák biztonságos használata 3-4 elemből álló tornagyakorlat bemutatása Legalább három alap-sportjáték szabályainak ismerete, betartása. Pozitív irányú küzdőképesség a csapatküzdelemben A szabadban végzett mozgástevékenység igénye A helyes légzéstechnika egészségügyi fontosságának tudatosulása Tudja az egészségkárosodás javítását szolgáló speciális gyakorlatokat önállóan végezni. Ismerje az ellenjavallt gyakorlatok körét. Értse az önkarbantartás fontosságát. 14

15 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység 1. Rendgyakorlatok Az alakzatok gyors felvétele, igazodás, takarás, térköz, távköz nyitódás, zárkózás, fejlődés és szakadozás gyakorlása. A rendgyakorlatok jelentőségének tudatosítása. Zárt alakzatok létrehozása, változtatása álló helyzetben és menet közben. A rendgyakorlat szerepének tudatosítása - munkaszervezés eszköze, - fegyelmet erősítő. Ismétlés, gyakorlás, automatizálás Fejlesztendő készségek, képességek Felismerés Ráismerés Térkihasználási, alkalmazkodási, együttműködési és transzfer képesség 2. Gimnasztika A tanult mozgások, végrehajtása. Szereken történt mozgások, függeszkedés, mászások, egyensúlygyakorlatok, küzdő játékok. A bemelegítés technikája. Gyakorlatok ritmusra, zenére. A tanult gyakorlatok ismétlése, a begyakorlottság erősítése. A bemelegítés tudatosítása Felismerés Ráismerés Döntés és transzfer-, valamint becslési képesség. 3. Torna Támaszgyakorlatok. Az alkalmazott szereken (pad, zsámoly, gerenda, szekrény) támaszok fel-le és átugrások. Kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) Tigrisbukfenc. Függések bordásfalon, kötélen, gyűrűn. Lendületvétel, lengések, átfordulás A tananyagban szereplő gyakorlatok végrehajtása, figyelem a végrehajtás minőségére, a kivitelezés esztétikumára. Felismerés Ráismerés Eszközhasználat Téri tájékozódási, becslési és transzfer képesség. 15

16 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek 4. Atlétika 4.1. Futások: Futóiskola gyakorlatai. A rajt technikájának tökéletesítése. Futás nehezített feltételekkel - különböző terepen vagy pályán akadályokkal Ugrások: Szökdelések nehezített feltételekkel, versenyszerűen. Az ugróerő fejlesztése. Magasugrás egyénre szabott technikával (átlépő, guruló). Távolugrás lendületes nekifutással, pontos elugrással Dobások: A hajítás, lökés, mozdulatsorok koordinált végrehajtása. Futóiskola gyakorlatai. Rajt gyakorlása. Futás nehezített feltételekkel, A gátvétel technikájának gyakorlása. Szökdeléses versenyek. Magasugrási technikák gyakorlása a személyes testi adottságnak megfelelő technika. Távolugrás. Hajítás, lökés, mozdulatsorok gyakorlása. A tanult dobások, hajítások, lökések gyakorlása. Felismerés Ráismerés Téri tájékozódási, döntési, transzferképességek Hajítás, dobás, lökés, vetés mozdulatsorok koordinált teljesítése 5. Sportjátékok 5.1. Kosárlabda: A tanult elemek gyakorlása. Taktikai elemek a játékban. Cselezés. Védőtől való elszakadás. Helyezkedés labda nélkül. Ötletjáték. Csapatjáték a szabályok szerint. A tananyagban szereplő játékelemek alkalmazása, mozgások gyakorlása. A tanultak felhasználásával csapatjátékban részvétel Eszközhasználat Pozitív küzdőképesség és a kudarc tűrésének képessége. Transzfer- és kommunikációs képesség. 16

17 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység 5.2. Labdarúgás: Rúgások, kapulövések. Fejelések támadó és védő helyzetben. Labdavezetés, cselezés, átadás, labdaátvétel. Kapura lövés. Szerepek a csoportban. Kétkapus játék kispályás szabályok szerint Röplabda: Nyitás alapvonalon kívülről. Nyitás fogadása alkarérintéssel és kosár-érintéssel. Az érintés szabályai a labda beragadása, tolása. 3 érintéses szabály, forgásszabály. Játék a szabályok szerint Kézilabda: Labdavezetés. Indítás. Átadások. Taktikai elemek a játékban., támadás, védekezés Fejlesztendő készségek, képességek 17

18 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek 6. Küzdősportok Küzdősportok, különösen a judo gyakorlatok. Esések, gurulások, szabadulás fogásból. A küzdelem elemei a sportjátékok (8. téma keretében.) A tananyagban írt gyakorlatok végrehajtása Felismerés Ráismerés Együttműködési készség, Transzfer- és döntési képesség. 7. Szabadban végezhető gyakorlatok Túrázás, téli sportok, helyváltoztató eszközök, tájfutás. A más testnevelési gyakorlatok (torna kivételével) szabadtéri végrehajtása. A tananyagban szereplő tevékenység végrehajtása. Tájfutás. Felismerés Ráismerés Eszközhasználat Alkalmazkodás. szabadtéri eltérő időjárási körülményekhez Mozgáskoordinációs képesség Döntésképesség Szociális és kommunikációs képességek 8. Könnyített testnevelés Az ellenjavallt gyakorlatok körének megismertetése. Felkészítés az iskola elhagyása utáni önkarbantartásra. Az ellenjavallt gyakorlatok megismerése. Az önkarbantartás fontosságának tudatosítása. A tantervben foglalt nem ellenjavallt gyakorlatok, feladatok végrehajtása. Eszközhasználat. A mozgás tudatos irányítása. Mozgáskoordinációs képesség Izomtónust szabályozó képesség Transzfer 18

Óraszámok. Ezüstkalászos gazda

Óraszámok. Ezüstkalászos gazda Óraszámok Ezüstkalászos gazda 11.-12. évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi

Részletesebben

Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves

Óraszámok. Kerti munkás. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Óraszámok Kerti munkás 11.-12. évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi és

Részletesebben

Óraszámok. Ezüstkalászos gazda

Óraszámok. Ezüstkalászos gazda Óraszámok Ezüstkalászos gazda 11.-12. évfolyam Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Heti Éves Heti Éves Anyanyelv és kommunikáció 1 óra 36 1 óra 36 Matematika/Szakmai számítások 1 óra 36 1 óra 36 Társadalmi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Matematika tantárgy oktatásához Szakiskola 9-10. évfolyam A helyi tantervet az OM kerettanterve alapján a matematika munkaközösség készítette. Óraszámok: 9. osztály: 3 óra 10. osztály:

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 7. modul EGYENES ARÁNYOSSÁG ÉS A LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 7. modul EGYENES ARÁNYOSSÁG ÉS A LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 7. modul EGYENES ARÁNYOSSÁG ÉS A LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 7. modul: Egyenes arányosság és a lineáris függvények Tanári útmutató 2 A

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Óraszámok 9.-10. évfolyam Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam Heti Évi Heti Évi Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108 Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Élő idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 Történelem és

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program Matematika tantárgy helyi tanterve Szakiskola A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél MATEMATIKA A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika évfolyam

Matematika évfolyam Matematika 9 11. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul: Az abszolútérték-függvény és más nemlineáris függvények

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 12. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben