MAĎARČINA PRE SAMOUKOV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAĎARČINA PRE SAMOUKOV"

Átírás

1 MAĎARČINA PRE SAMOUKOV

2 MUSSONIOVÁ-TANKÓ KOSTOLNÝ MAĎARČINA PRE SAMOUKOV SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO BRATISLAVA 1986

3 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, n. p., Bratislava 1986 Autori Ema Mussoniová, PhDr Ladislav Tankó. PhDr. Andrej Kostolný. Recenzenti PhDr. Imrich Bertók, CSc, PhDr. Jozef Blaskovics, CSc, PhDr Jozef Ružička. DrSc. Hínora Sándor (MĽR) Ilustrácie Dušan Polakovič Obálku navrhol Peter Galvánek

4 ÚVOD Vzájomné porozumenie ľudí prispieva k upevneniu mieru, čo umožňuje úspešné plnenie úloh spojených s budovaním socializmu. Ideologicky vyspelý človek musí byť aj z odbornej stránky dobre pripravený. Znalosť cudzích Jazykov patrí k takejto pripravenosti. Učebnica maďarčiny, ktorú dostávame do rúk, snaží sa splniť požiadavky, ktoré sa očakávajú od jazykovej príručky t. j. aby Vás naučila čím rýchlejšie hovoriť v maďarskom jazyku a uviedla do čítania ľahkých, nenáročných maďarských textov. Učebná látka sa podáva tak, aby si záujemci maďarskú gramatiku mohli osvojiť v malých častiach krokoch ". Moderný človek nemá čas dlho sedieť nad jednou vecou. Takto rozdelené učivo do malých krokov" dáva študujúcemu po každej čiastke, ktorú si osvojil, pocit uspokojenia, sebadôvery, že v štúdiu napreduje a zase sa dostal o ďalší krok dopredu. Výslovnosť a pravopis sa preberá vždy na začiatku lekcie. Výslovnosti sa venuje osobitná pozornosť v lekciách Nové slová, hlavne na začiatku učebnice, sa prepisujú foneticky. Od 11. lekcie sa prepisujú iba ťažšie slová (rozkazovací spôsob, zmena spoluhlások) alebo výnimky. Sem patria aj cudzie slová (medzinárodná terminológia), ktorých výslovnosť väčšinou sa len málo líši od slovenskej. Nová látka sa precvičuje v mnohých rozmanitých cvičeniach. Kniha je rozdelená do 35 lekcií. Desiata, dvadsiata a tridsiata lekcia je opakovaním už prebratej látky. Hodne cvičení sa zameriava na automatizáciu prebratej látky. Študujúci si najprv osvojí gramatiku, potom sa jednoduché vety učí dotiaľ, kým ich bezpečne neovláda. Ťažším javom sa venuje väčšia pozornosť, ako napr. vyjadrovaniu privlastňovania v maďarčine, vyjadrovaniu miestnych vzťahov, stupňovaniu prídavných mien atď. Zvláštnosťou maďarčiny je dvojaké (podmetové a predmetové) časovanie slovies. Pri vysvetľovaní gramatických javov používame terminológiu, známu z podobných jazykovedných prác. Sú medzi nimi špecificky maďarské termíny, v slovenskej gramatike neznáme, ako napr.: harmónia samohlá- 5

5 sok, privlastňovacie osobné prípony, postpozície atď. Sú však termíny, ktoré sa v slovenskej gramatike používajú v inom význame, napr.: prípony, pády, zdvojené spoluhlásky atď. Táto rozdielnosť v terminológii vyplýva z odlišnej gramatickej stavby oboch jazykov. (Systém terminológie pozri na strane 412, kde je zhrnutý prehľad prípon, postpozícií a znakov.) Prípony, postpozície a znaky sa sústavne konfrontujú s predložkovými väzbami v slovenčine a používateľa vedieme k tomu, aby prekladal väzbu za väzbu. Za vypracovanie a zjednotenie terminológie na tomto mieste srdečne ďakujeme PhDr. Jozefovi Blaskovicsovi, CSc. Zo špecifiky učebnice pre samoukov vyplýva, že gramatický výklad musí byť názorný, zvýraznený aj grafickou úpravou. Rozsah preberanej látky vo všetkých lekciách učebnice nebude vždy rovnaký. Menej gramatiky je v lekciách 1 5, rozsah učiva však potom postupne narastá. Zafixovaniu ťažších partií sa venuje viac miesta a času. Slovná zásoba obsahuje najfrekventovanejšie slová. Učebnica má asi 2000 základných slov. Okrem toho sa vyskytuje asi 300 takých slov, ktoré sa podobajú slovenským slovám. Tieto slová si môže študujúci osvojiť ľahšie. Nájdete ich v stati Ľahko si môžete zapamätať' na začiatku lekcie. Neuviedli sme osobitne medzinárodné kultúrne slová a odborné termíny, ktoré sú v maďarčine a slovenčine rovnaké alebo len málo odlišné, napr.: beton, liter, film, civilizáció atď. Učebnica obsahuje asi 860 slov, ktoré sú zložené z dvoch a niekedy aj z troch alebo štyroch slovných základov, napr.: béketábor tábor mieru, kávéház kaviareň, írógép písací stroj atď, ktorým sa dá ľahko rozumieť a osvojiť si ich, keď poznáme slovné základy. Na konci každej lekcie je súvislý text, ktorého slovná zásoba a gramatické učivo už boli prebraté a precvičené v predchádzajúcich cvičeniach. Neznáme slová sú uvedené na konci každého kroku", ale aj po veršoch, anekdotách a článkoch. Slovíčka sú uvedené aj vtedy, keď už boli preložené do slovenčiny, ale v maďarskom texte sa nevyskytli v základnej forme, t. j. v prvom páde u podstatných a prídavných mien a u slovies v tretej osobe jednotného čísla oznamovacieho spôsobu. Nie sú však uvedené na konci knihy v podobe slovníka, pretože učebnica počíta s používaním osobitného slovníka. Ďalej odporúčame, aby si samouk neznáme slová z každej lekcie hneď po jednotlivých krokoch vypísal 6

6 a naučil sa. Učiť sa naspamäť je veľmi užitočné pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Maďarčina pre slovenského používateľa nie je ľahká, lebo patrí do rodiny ugrofínskych jazykov. Porovnávacou metódou sa však vždy poukazuje na rozdiely medzi slovenským a maďarským jazykom. Porovnávacia metóda sa kombinuje s rôznymi najmodernejšími metódami štúdia cudzích jazykov. Používatelia tejto učebnice v spoločenskom živote alebo v práci sa často dostávajú do styku s maďarčinou, takže tieto partie ľahko prekonajú. Formy cvičenia vyplývajú z komunikácie (forma mikrokonverzáciej, otázka odpoveď, výpoveď reakcia. Na konci lekcií sa pravidelne opakujú aj preklady zo slovenčiny do maďarčiny. Všetky cvičenia sú vyriešené v osobitnom kľúči na konci učebnice. Mnoho úspechov v učení Vám želajú autori 7

7 1. LEKCIA a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách je uvedená výslovnosť. V slovách cudzieho pôvodu sa vyskytujú aj písmená ch, q, w, x, y, napr.: technika, Don Quijote, kilowatt, textil, nylon. b Výslovnosť a pravopis Charakteristická pre maďarčinu je výslovnosť samohlások. Samohlásky i, o, u, í, ó, ú vyslovujeme tak ako v slovenčine. Dólžeň v týchto prípadoch označuje aj v maďarčine dlhú samohlásku. Samohlásky a, á, tiež e, é vyslovujeme trochu ináč ako v slovenčine. a je viac zatvorená, tvorí sa v spodnej zadnej časti ústnej dutiny, bližšie k o: magyar [maďar]. Magyarul beszélek [maďarul besélek]. Hovorím po maďarsky. á sa vyslovuje podobne ako slovenské á, napr.: május [május] máj. Skúste vysloviť tieto hlásky: á, a, o, u. Všimnite si, ako sa postupne zaokrúhľuje ústny otvor pri ich vyslovovaní. e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny. é je zatvorená hláska, ktorej výslovnosť je medzi é a í. Vyslovujte za sebou: e, é, í. Pri tvorení hlásky e jazyk je v spodnej časti ústnej dutiny, pri é je jazyk vyššie a pri í je jazyk skoro na podnebí. Napr.: nép ľud, szép [sép] pekný. Všimnite si rozdiel vo výslovnosti samohlások e, é v slove beszélek": 9

8 Maga is beszél magyarul? [maga iš besél maďarul] Aj vy hovoríte po maďarsky? Nem, én nem tudok magyarul. Nie, ja neviem po maďarsky. Nagyon szépen beszél szlovákul. [naďon sépen besél slovákul] Hovoríte veľmi pekne po slovensky. Nagyon jól beszél magyarul. [naďon jól besél maďarul] Hovoríte veľmi dobre po maďarsky. Samohlásky ö, ő, ü, ű vyslovujeme tak ako v nemeckých slovách können, schön, Müller, müde". Napr.: török [nie terek] Turek, szürke [nie sirke] sivý. Pozor, aby sme ö nevyslovovali ako e; ü ako i! ö, ü sú krátke, ő, ű sú dlhé hlásky. Napr.: könyv [koňv] kniha, tőr dýka, füzet zošit, tű ihla. Samohlásky sú podľa ich trvania krátke a dlhé. Krátke samohlásky: Dlhé samohlásky: a, e, i, o, ö, u, ü á, é, í, ó, ő, ú, ű Je veľmi dôležité dbať na krátkosť alebo dĺžku samohlások, lebo slová s krátkymi samohláskami majú iný význam ako tie isté slová s dlhými samohláskami. Napr.: kar (rameno) kár (škoda) ver (bije) vér (krv) kor (doba) kór (choroba) tör (láme) tőr (dýka) magyar [maďar] Maďar; maďarský magyarul po maďarsky maga vy is aj beszél [besél] hovorí nagyon [naďon] veľmi szépen [sépen] pekne szlovákul [slovákul] po slovensky jól dobre török Turek; turecký 10

9 C Výslovnosť spoluhlások Spoluhlásky, ktoré sa vyslovujú tak ako v slovenčine. b, c, d, dz, f, g, h, j, k, 1, m, n, p, r, t, v, z Rovnako sa vyslovujú, ale inak sa píšu tieto spoluhlásky: cs č dzs dž gy ď l y - j ny ň s š sz s ty ť zs ž Napr.: csendes [čendeš] tichý, alacsony [alačoň] nízky, dzsessz [džess] džez, nagy [naď] veľký, folyó [fojó] rieka, szép [sép] pekný, tyúk [ťúk] sliepka, zsír [žír] masť. Na konci slova spoluhlásky b, d, g, gy, v, z, zs ostávajú znelými. Napr.: b hab (pena, šľahačka), nie hap d marad (ostáva), nie marat g mosolyog (usmieva sa), nie mošojok gy így (takto), nie íť v név (meno), nie néf z ház (dom), nie hás zs garázs (garáž), nie garáš.. " Spoluhlásky d, 1, n, t sa nezmäkčujú pred samohláskami e, i, í, vyslovujú sa tvrdo, napr. dió dyó] orech, tíz [týz] desať, tenni [tenny] robiť, ide [nie: ide!] sem atď. V maďarčine v niektorých slovách sú zdvojené spoluhlásky: ebben v tomto; add ide daj sem; efféle takýto; reggel ránu; ehhez k tomuto; éjjel v noci; akkor vtedy; állam štát; szemmel [semmel] s okom, očami; tenni robiť, položiť; éppen páve; erre na toto; lassú [laššú] pomaly; adott dal; evvel s týmto, týmto; vízzel s vodou, vodou. Dbajme na správnu výslovnosť zdvojených spoluhlások v maďarčine, lebo len tak bude naša výslovnosť správna. Zdvojené spoluhlásky sa vyskytujú uprostred alebo na konci slova. Slová sa nikdy nezačínajú zdvojenými spoluhláskami. Pri zdvojovaní spoluhlások skladajúcich sa z dvoch písmen, zdvojuje sa len prvé písmeno, napr.: annyi [aňňi] toľko; asszony [assoň] žena. 11

10 d Harmónia samohlások V pôvodných maďarských slovách sú alebo samé vysoké alebo samé hlboké samohlásky, napr.: ember (človek), gyerek (dieťa), asszony, anya (matka). Vysoké samohlásky sú: Hlboké samohlásky sú: e, é. i, í, ö, ő, ü, ű a, á, o, ó, u, ú Túto charakteristickú vlastnosť maďarského jazyka je dôležité vedieť pri pripájaní prípon. K slovám, ktoré majú hlboké samohlásky, pripájame prípony s hlbokými samohláskami a k slovám, v ktorých sú vysoké samohlásky, pripájame prípony s vysokými samohláskami: napríklad slovenskej predložke v (so 6. pádom) odpovedá maďarská prípona -ban alebo -ben, predložke pri (so 6. pádom) prípona -nál alebo -nél. Podľa harmónie samohlások: v dome bude házban (ház dom), pri dome háznál, v záhrade bude kertben (kert záhrada), pri záhrade kertnél. Samohlásky e, é, i, í však môžu byť výnimočne aj v slovách s hlbokými samohláskami, napr.: csinos [činoš] driečny, švárny; bíró sudca, méltó hoden, hodný. Aj v zložených slovách, ktoré sú zložené z dvoch alebo viac slovných základov s rozličnými samohláskami, môžu byť hlboké samohlásky s vysokými samohláskami, napr.: szakszervezet (szak odborová, szervezet organizácia). V zložených slovách alebo v slovách cudzieho pôvodu, kde sa vyskytujú vysoké aj hlboké samohlásky, pripájame prípony obvykle podľa poslednej slabiky slova. Napr.: szakszervezetben v odborovej organizácii, technikában v technike atď. e Prízvuk Prízvuk v maďarčine je ako v slovenčine, vždy na prvej slabike slova. Slabší prízvuk je v zloženinách na prvej slabike každého člena zloženiny. Napr.: előszoba [elősoba] predizba, predsieň. 12

11 f Rody Maďarčina nerozoznáva žiadne gramatické rody- Szép [sép] znamená rovnako pekný, pekná, pekné: szép férfi pekný muž szép nő pekná žena szép gyermek pekné dieťa. g Určitý a neurčitý člen V maďarčine pred podstatnými menami často, býva určitý alebo neurčitý člen. Napr: a szoba izba: egy szoba az asztal stôl; egy asztal a, az je určitý člen egy je neurčitý člen Určitý člen majú v maďarčine podstatné mená, ktoré označujú osobu, vec alebo pojem známy, skorej už uvedený alebo taký, ktorý má všeobecnú platnosť, napr.: a világ svet, az emberiség [az emberišég] ľudstvo. To znamená, že hovoriaci a počúvajúci myslia na tú istú osobu, predmet alebo pojem. stoji pred slovom, ktoré sa začína spoluhláskou: a szoba, a könyv, a toll: stoji pred slovom, ktoré sa začína samohláskou: az asztal, az ajtó, az ablak. Napr.: Az asztal a szobában van. Stôl je v izbe. Neurčitý člen egy jeden, jedna, jedno, má význam: akýsi, istý, nejaký. Napr.: Egy ember van itt. Akýsi človek je tu. Egy fiú van ott. Nejaký chlapec je tam. 13

12 Bez určitého člena podstatné mená majú všeobecnejší význam. Podstatné mená sú bez určitého člena len v tom prípade, keď vyjadrujú všeobecný pojem. Napr.: Az asztalon könyv van. Na stole je kniha, (a nie taška alebo niečo iné) Itt könyv, füzet, toll és ceruza van. Tu je kniha, zošit, pero a ceruzka, (a nie kľúč, váza alebo niečo iné) Osobné mená, priezviská, názvy miest a väčšinou aj štátov používame bez člena: Anna, Ferkó, Magyarország, Csehszlovákia, ale: a Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság (Maďarská ľudová republika). Názvy hôr a riek majú vždy určitý člen: a Duna, a Balaton. Cvičenie 1: Dajte určitý člen pred tieto slová: ház, kert, hegy (vrch), ablak (okno), szekrény (skriňa), előszoba, tű, tőr, kár, vér, kor, asszony, ember, fiú, állam, nép, bíró, garázs, név, kar. Cvičenie 2: Odpovedzte na otázky vetami v zátvorke! 1. Hol van a könyv? (Kniha je tu.) 2. Mi van a szobában? (V izbe je stôl a skriňa.) 3. Hol van az ablak? (Oblok je hore.) 4. Ki van itt? (Nejaká žena je tu.) ajtó dvere hol? kde? mi? čo? fent hore ki? kto? h Osobné zámená Jednotné číslo 1. én ja 2. te ty 3. ő on, ona, ono Množné číslo mi my ti vy ők oni, ony Príklady vo vetách: Én Feri vagyok. Ja som Ferko. Te Zsuzsi vagy. Ty si Zuzka. 14

13 Ő itt van. On je tu. Mi itt vagyunk a ház előtt. Sme tu pred domom. Ti a házban vagytok. Vy ste v dome. Ok otthon vannak. Oni sú doma. i Časovanie slovesa van (lenni) byť Prítomný čas én... vagyok te... vagy ő...van ja som... ty sí... on, ona, ono je... mi...vagyunk ti... vagytok ők... vannak my sme... vy ste... oni, ony sú... Osobné zámená én, te, ő, mi, ti, ők, tak isto ako v slovenčine, môžeme aj vynechať. Dialóg Párbeszéd Hol vagy, Zsuzsi? Itt vagyok. Kde si, Zuzka? Tu som. Hol vagy, Feri? Itt vagyok a szobában. Kde si, Ferko? Tu som v izbe. Hol van a tanár elvtárs? Itt van a szobában.. Kde je súdruh profesor? Tu je v izbe. Hol van a doktor? Itt van az asztalnál. Kde je doktor? Tu je pri stole. Ti hol vagytok? Mi itt vagyunk a kertben, a ház előtt. Kde ste? Tu sme v záhrade, pred domom. Feri, Zsuzsi, hol vagytok? Mi is kint vagyunk a kertben. Ferko, Zuzka, kde ste? Aj my sme vonku v záhrade. Hol vannak a gyerekek? Lent vannak. Kde sú deti? Sú dole. Hol van Feri és Zsuzsi? Otthon vannak. Kde je Ferko a Zuzka? Sú doma. 15

14 elvtárs [elftárš] súdruh előtt pred kint vonku lent dolu és [éš] a otthon doma Poznámka. Slová zakončené na krátke -a alebo -e pri prijímaní prípon sa predĺžia: szoba, szobában, szobánál. (Pozri lekciu 2 d.) Predložke pred so 6. pádom v maďarčine odpovedá postpozícia előtt, ktorá stojí vždy za menom, na ktoré sa vzťahuje, napr.: pred domom a ház előtt, pred stolom az asztal előtt. Podobne predložke vedľa odpovedá postpozícia mellett, napr.: vedľa stola az asztal mellett. Cvičenie 3: Preložte a časujte: Ja som doma. j Spojka is Spojka is aj, i kladie sa bezprostredne za slovo, ku ktorému patrí, napr.: Mi is kint vagyunk a kertben. Aj my sme vonku v záhrade. Te is itt vagy? Aj ty si tu? Cvičenie 4: Zmeňte vety podľa vzoru: Itt vagyok a ház előtt. Te is itt vagy? Én is itt vagyok a ház előtt. 1. Itt vagyok a kertben. 2. Itt vagyok a szobában. Cvičenie 5: Dajte do množného čísla vety 4. cvičenia podľa vzoru: Itt vagyunk a ház előtt. Ti hol vagytok? Hol vagyunk? Hol vagyunk? A szobában vagyunk. Hol van az asztal? Az asztal itt van középen. Hol van a szék? A szék jobbra van. Hol van a szekrény? A szekrény balra van. Hol van az ajtó? Az ajtó is balra van. Hol van az ablak? Az ablak ott van. Hol van a lámpa? A lámpa fent van. Hol van a szőnyeg? A szőnyeg lent van. Ki van itt? Egy fiú van itt. Ki van ott? Egy lány van ott. Mi van az asztalon? Az asztalon telefon, lámpa, füzet, könyv, ceruza és toll van. Hol van a váza? A váza a lámpa mellett van. Hol van az óra? Az óra a rádió mellett van. Hol van a kép? A kép a falon van. 16

15 Poznámka. Predložke na (so 6. pádom) odpovedá, v maďarčine prípona -n, -on, -en, -ön, ktorá pristupuje k slovám podľa zásad harmónie samohlások. Variant -n pristupuje k slovám zakončeným na samohlásku: na tam/t lámpán, na stole asztalon, na záhrade kerten, na knihe könyvön. középen uprostred szék [sék] stolička jobbra napravo balra naľavo lámpa lampa szőnyeg [sőňeg] koberec lány [láň] dievča váza váza mellett vedia óra hodina, hodiny kép obraz fal stena 17

16 Pozdravy Üdvözlések Jó reggelt! Dobré ráno! Jó napot! Dobrý deň! Jó estét! Dobrý večer! Viszontlátásra! [visontlátášra] Do videnia! Rozhovor Beszélgetés Jó napot. Itt van a doktor úr? Tessék bejönni. A doktor úr a szobában van. Köszönöm. Jó reggelt. Itthon van Feri? Igen, Feri itthon van. Ki van még itt? István is itt van. Itt van Feri a szobában? Nem, kint van a kertben. úr pán (používa sa vždy za menom) tessék bejönni [teššék] nech sa páči vojsť köszönöm [kösönöm] ďakujem itthon doma igen áno még ešte nem nie Cvičenie 6: Preložte a odpovedzte na otázky! 1. Čo je hore? 2. Čo je dole? 3. čo je naľavo? 4. Čo je napravo? 5. Čo je v prostriedku? 6. Kto je tu? 7. Kto je tam? 8. Kto je doma? 9. Čo je tu? 10. Čo je na stole? 18

17 2. lekcia a Spodobovanie a splývanie spoluhlások Ak sú v niektorých slovách vedľa seba dve spoluhlásky, môže nastať v ich výslovnosti, resp. písaní určitá zmena: a) čiastočné spodobovanie (részleges hasonulás), b) úplné spodobovanie (teljes hasonulás), c) splývanie spoluhlások (a mássalhangzók összeolvadása). Čiastočné spodobovanie Čiastočné spodobovanie znamená, že z dvoch susedných spoluhlások sa prvá prispôsobuje druhej a mení sa vo výslovnosti. Tento jav nastáva, keď je vedia seba znelá a neznelá spoluhláska. Znelé spoluhlásky b d V z zs gy dz dzs Neznelé spoluhlásky P t k f sz s ty c cs h Píšeme: szívtelen oroszból könyvtár Vyslovujeme: síftelen (bezcitný) orozból (z ruštiny) köňftár (knižnica) Čiastočné spodobovanie nastáva v niektorých prípadoch aj medzi inými spoluhláskami. Píšeme: Vyslovujeme: különben külömben (ináč, inakšie) színpad símpad (javisko) Dôležité je, že čiastočné spodobovanie má vplyv len na výslovnosť, na písanie nie! Takéto spodobovanie spoluhlások máme aj v slovenčine. Napr.: rybka rypka, položte pološte, krok dolu krog dolu atď. 19

18 Úplné spodobovanie Úplné spodobovanie nastáva vtedy, keď z dvoch susedných spoluhlások sa jedna úplne prispôsobí druhej a vznikne jedna dlhá spoluhláska. Úplné spodobovanie môže nastať: a) Len vo výslovnosti. Píšeme: Vyslovujeme: búsuljon búšujjon (nech smúti) anyja aňňa (jeho matka) igazság igaššág (spravodlivosť) egészség egéššeg (zdravie) b) Aj v písaní. Takýmto zmenám najčastejšie podliehajú spoluhlásky: v, j. asztal-val gép-vei olvas-ja ez-vel az-val Píšeme aj vyslovujeme: asztallal (so stolom) géppel (so strojom) olvassa (čítajte!) ezzel (s týmto) azzal (s tým) Pri úplnom spodobovaní treba dávať pozor hlavne na tie prípady, v ktorých sa výslovnosť líši od písaného tvaru. Splývanie spoluhlások Splývanie spoluhlások vzniká vtedy, keď z dvoch rôznych susedných spoluhlások vo výslovnosti vznikne nová spoluhláska. Píšeme: maradsz látsz egyszer válogatja mulatság Príklady vo vetách: Mit tudsz? [tucc] Čo vieš? d + sz -> cc t + sz -> cc gy + sz -> cc t + ja -> tty t + s -> ccs Vyslovujeme: maracc (ostaneš) lácc (vidíš) ercer (raz) válogaťťa (vyberá) mulaččag (zábava) 20

19 Nagyon sietsz? [šiecc] Veľmi sa ponáhľaš? Hová futsz? [fucc] Kam utekáš? Pozor, splývanie spoluhlások sa uplatňuje len vo výslovnosti, v písaní nie! Podobný jav poznáme aj v slovenčine, keď d, t pred príponou -ský sa v písaní zachovávajú, ale vo výslovnosti splývajú: ds -> c, ts -> c. Napr.: popradský popracký, svetský svecký. b Ľahko si môžete zapamätať V prvej lekcii sme mali aj niekoľko slov, ktoré sme si mohli ľahko zapamätať, lebo ich slovenské ekvivalenty sú veľmi podobné, napr.: ablak (oblok), szekrény (skriňa), ceruza (ceruzka), autó (auto), lámpa (lampa). rádió (rádio), asztal (stôl). Ďalšie ľahko osvojiteľné slová sú: iskola (škola), kabát, ebéd (obed), drága (drahý), kályha (kachle), kamra (komora), kávé (káva), konyha (kuchyňa), udvar (dvor), zsemle (žemľa). C Prístavkové prípony a postpozície Maďarčina nemá predložky (prepozície). Miestne a iné vzťahy, ktoré slovenčina vyjadruje pomocou predložiek a pádových prípon, maďarčina vyjadruje príslovkovými príponami (ragok), ktoré píšeme spolu so slovom alebo postpozíciami (névutók), tieto píšeme osobitne za slovom. Napr.: v dome v záhrade a házban a kertben pred domom pred záhradou a ház előtt a kert előtt Prístavkové prípony majú dve, tri, niekedy aj viac variantov, ktoré pristupujú k základným tvarom slov podľa zásad harmónie samohlások, ako sme už videli v predošlej lekcii: házban (v dome), szekrényben (v skrini). Príslovkové prípony a postpozície na otázku hol? kde? -ban,-ben -nál, -nél -n, -on, -en. -ön v - pri na előtt mögött mellett alatt pred za pri, popri, vedľa pod, popod 21

20 Príklady vo vetách: A szobában vagyunk. Sme v izbe. Ők a nagy teremben vannak. Oni sú vo veľkej sieni. A fotel az ablaknál van. Kreslo je pri okne. A kisasztal a szekrénynél van. Stolík je pri skrini. A folyón sok hajó van. Na rieke je veľa lodí. Az asztalon sok könyv és újság van. Na stole je veľa kníh a novín. A kabát a széken van. Kabát je na stoličke. A szemüveg a könyvön van. Okuliare sú na knihe. A gyerekek a kertben vannak a ház előtt. Deti sú v záhrade pred domom. A magas fák a ház mögött vannak. Vysoké stromy sú za domom. A garázs a ház mellett van. Garáž je pri dome. A labda az asztal alatt van. Lopta je pod stolom. Cvičenie 1: Odpovedzte na otázky! 1. Hol vagyunk? 2. Ők hol vannak? 3. Hol van a fotel? 4. Hol van a kisasztal? 5. Mi van a folyón? (Čo je na rieke?) 6. Mi van az asztalon? (Čo je na stole?) 7. Hol van a kabát? (Kde je kabát?) 8. Hol van a szemüveg? (Kde sú okuliare?) 9. Hol vannak a gyerekek? 10. Hol van a labda? Cvičenie 2: Pripojte príslovkovú príponu -ban alebo -ben k týmto slovám! Füzet, könyv, szem, kor, állam, szakszervezet, garázs, előszoba, ajtó, szekrény, váza, óra, tévé (televízia), rádió. terem sieň fa strom 22

21 d Množné číslo podstatných mien Znak množného čísla je -k, -ok, -ek, -ök, -ak. Variant -k prijímajú podstatné mená zakončené samohláskou, napr.: autó autók, kocsi (voz) kocsik, fiú (chlapec) fiúk, kapu (brána) kapuk; krátka koncová samohláska -a alebo -e sa pritom predĺži, napr.: szoba szobák, zsemle zsemlék. Príklady vo vetách: Az autók a szálloda előtt állnak. Autá stoja pred hotelom. Itt új iskolák vannak. Tu su nové školy. A zsemlék a kosárban vannak. Žemle sú v koši. Keď sa podstatné meno končí spoluhláskou, znak množného čísla je -ok, -ek (podľa zásad harmónie samohlások), napr.: asztal asztalok, ablak ablakok, könyv könyvek, szék székek, füzet füzetek, föld (zem) földek (zeme). Len v niektorých slovách so samohláskou ö alebo ü je znak množného čísla -ök. Napr.: tőr (dýka) tőrök sör (pivo) sörök fürt (strapec) fürtök mérnök (inžinier) mérnökök. Niektoré jednoslabičné slová s hlbokými samohláskami tvoria množné číslo variantom znaku -ak. Napr.: fal (stena) falak ház házak gyár (továreň) -- gyárak társ (druh) társak, a to aj v zloženinách. keď je druhý slovný základ slovo tohto typu: kávéház (kaviareň) kávéházak, elvtárs (súdruh) elvtársak. Niektoré podstatné mená skracujú v množnom čísle dlhú kmeňovú samohlásku, napr.: kenyér (chlieb) kenyerek, levél (list) levelek, kanál (lyžica) kanalak, madár (vták) madarak, kerék (koleso) kerekek. A kenyerek itt vannak a polcon. Chleby sú tu na polici. K množnému číslu sa pripájajú aj príslovkové prípony, napr.: kertekben v záhradách, fiúknál u chlapcov, a fákon na stromoch. Cvičenie 3: Dajte do množného čísla tieto vety: 1. Az ajtó balra van, az ablak jobbra van. 2. A szőnyeg a padlón (na podlahe) van. 3. A kép a falon 23

22 van. 4. A lámpa fent van. 5. A füzet a könyv mellett van. 6. Az óra a polcon van. 7. A fiú itt van. 8. Az asszony az üzletben (v obchode) van. 9. Az ember a kertben van. 10. A virág (kvet) a vázában van. Cvičenie 4: Odpovedzte na tieto otázky: 1. Hol vannak a kertek? 2. Hol állnak (stoja) az autók? 3. Hol vannak új (nový) iskolák? 4. Hol vannak a zsemlék? 5. Hol vannak a kenyerek? 6. Hol vannak a virágok? Cvičenie 5: Tvorte otázky podľa vzoru: 1. Az ajtók balra vannak, az ablakok jobbra vannak. Hol vannak az ajtók? Hol vannak az ablakok? (Pozri cvičenie 3.) áll stojí kosár košík polc polica e Základné číslovky do 10 1 egy [eďď] alebo [eď] 2 kettő, két (pred podstatným menom stojí két a nie kettő, napr.: két zsemle. Kettő sa používa len samostatne.) 3 három 4 négy 5 öt 6 hat 7 hét 8 nyolc 9 kilenc 10 tíz [týz] Na rozdiel od slovenčiny po číslovkách podstatné meno v maďarčine je vždy v jednotnom čísle, napr.: három könyv tri knihy, négy autó štyri autá, öt füzet päť zošitov. Aj prídavné meno vo funkcii prívlastku ostáva nezmenené, napr.: három jó könyv tri dobré knihy. Príklady vo vetách: Két iskola van ebben az utcában. Dve školy sú v tejto ulici. Hány iskola van az utcában? Kettő. Koľko škôl je v ulici? Dve. 24

23 Hány ablak van ebben a szobában? Ebben a szobában három ablak van. Koľko okien je v tejto izbe? V tejto izbe sú tri okná. Négy fiú van itt. Štyria chlapci sú tu. Öt kép van a falon. Päť obrazov je na stene. Hat nagy autó áll a szálloda előtt. Šesť veľkých áut stojí pred hotelom. Hét levél van a postaszekrényben. Sedem listov je v poštovej schránke. Nyolc könyv, tíz füzet és kilenc ceruza van az aktatáskában. V aktovke je osem kníh, desať zošitov a deväť ceruziek. Cvičenie 6: Odpovedzte na otázky! 1. Hány zsemle van a kosárban? (10) 2. Hány kép van a falon? (6) 3. Hány kabát van a szekrényben? (4) 4. Hány hajó van a folyón? (3) 5. Hány autó áll a ház előtt? (2) 6. Hány garázs van ebben az utcában? (5) 7. Hány könyv van az asztalon? (9) utca ulica hány? koľko? ebben v tejto (v tomto) postaszekrény poštová schránka f Sok mnoho V maďarčine aj po neurčitej číslovke sok mnoho stojí podstatné meno v jednotnom čísle. Napr.: Sok ember lakik itt. Veľa ľudí tu býva. Sok öreg fa van a ligetben. V háji je veľa starých stromov. Ott messze sok emeletes ház van. Tam v diaľke je veľa poschodových domov. Cvičenie 7: Tvorte vety s týmito slovami: Sok. fiú, iskola. Sok fiú van az iskolában. 1. Sok, kabát, szekrény. 2. Sok, hajó, folyó. 3. Sok, újság, asztal. 4. Sok, kép. fal. 5. Sok. gyerek, ház előtt. 6. Sok. híd, Duna. liget háj, park híd most 25

24 g Prídavné meno v prívlastku a v mennom prísudku Prídavné meno vo vete môže byť prívlastkom alebo menným prísudkom. Prívlastok sa dáva pred podstatné meno, menný prísudok za podstatné meno. Keď je prídavné meno prívlastkom (jelző), ostáva v každom páde a čísle nezmenené. Napr.: Hat nagy autó van itt. Šesť veľkých áut je tu. Keď je menným prísudkom (névszói állítmány), prídavné meno dostáva v množnom čísle znak množného čísla podľa tých pravidiel ako podstatné mená a stojí za podstatným menom. Napr.: Az autók nagyok. Autá sú veľké. Van a vannak sa však vynecháva, ak je vo vete menný prísudok. Napr.: Az asztal kerek. Stôl je okrúhly. A házak magasak. Domy sú vysoké. Menným prísudkom vo vete môže byť okrem prídavného mena aj podstatné meno, prípadne aj iný slovný druh. Napr.: Te tanító vagy. Ő is tanító? Ty si učiteľ. Aj on je učiteľ? Mi munkások vagyunk. Ők is munkások? My sme robotnici. Aj oni sú robotníci? Te jó orvos vagy. Ő is jó orvos. Ty si dobrý lekár. Aj on je dobrý lekár. Tvary van a vannak ostávajú, ak vo vete nie je menný prísudok. Napr.: Ó itt van, ők otthon vannak. On je tu, oni sú doma. Podobne ostáva tvar van, keď je na ňom silný dôraz. Napr.: Ő van olyan hivatalnok, mint te. Je on taký úradník ako si ty. Ő van olyan munkás, mint te. Je on taký robotník ako si ty. Člen podstatného mena stojí pred prívlastkom, napr.: A fehér ajtók szépek. Biele dvere sú pekné. A jó gyerekek iskolába járnak. Dobré deti chodia do školy. Sok virág van a nagy vázában. Veľa kvetov je vo veľkej váze. 26

25 Otázky a odpovede Milyen az asztal? (Aký je stôl?) Az asztal kerek. (Stôl je okrúhly.) Milyen a szekrény? A szekrény barna. (Skriňa je hnedá.) Milyen a lámpa? A lámpa fehér. (Lampa je biela.) Milyen a ťal? A fal szürke. (Stena je sivá.) Milyen a ház? A ház magas. (Dom je vysoký.) Milyen a szék? A szék alacsony. (Stolička je nízka.) Milyen az ablak? Az ablak széles. (Oblok je široký.) Milyen a könyv? A könyv sárga. (Kniha je žltá.) Milyen a toll? A toll fekete. (Pero je čierne.) Milyen a ceruza? A ceruza piros. (Ceruza je červená.) Milyen a falevél? (Aký je list stromu?) A falevél zöld. (List je zelený.) Aj opytovacie zámeno milyen tvorí množné číslo pravidelne: milyenek? akí? aké? Cvičenie 8: Odpovedzte na tieto otázky: 1. Milyenek (aké sú) az asztalok? 2. Milyenek a szekrények? 3. Milyenek a lámpák? 4. Milyenek a falak? 5. Milyenek a házak? 6. Milyenek a székek? 7. Milyenek az ablakok? 8. Milyenek a könyvek? 9. Milyenek a tollak? 10. Milyenek a ceruzák? 11. Milyenek a falevelek? Séta a városban A vár fent van a hegyen. Lent van a Duna. Itt a vár mellett van egy kis utca. Jobbra és balra szép házak és kertek vannak. A házak előtt is kertek vannak. Ott a hosszú úton magas házak vannak. Az úton jobbra és balra fák vannak. Szép időben az emberek kint vannak a kertekben. 27

26 Hol vannak a gyerekek? Kint vannak az utcán. Az utcán sok autó van. Hol vagytok, Zsuzsi és Feri? Itt vagyunk a ház mögött, a nagy fa alatt. Ott messze sok magas ház van. A házak újak. Sok ember lakik ott. Iskolák és üzletek is vannak ott. Ez itt az új híd. A híd mellett van egy modern szálloda. Ott egy régi emeletes ház van. A házban étterem van. Szép régi ablakok vannak A Szlovák Nemzeti Felkelés hídja Most SNP (Bratislava) 28

27 a házon. A híd mellett a téren sok virág van. A hídon fent kávéház van. A kávéház kerek. A folyón hajók vannak. Balra hegyek vannak, jobbra van a Liget, ahol sok szép, öreg fa van. séta prechádzka étterem jedáleň vár hrad régi starý kis malý tér námestie hosszú dlhý kávéház kaviareň út cesta ahol kde idő počasie, čas vagy alebo Cvičenie 9: Preložte! 1. Hore na vrchu je (nejaká) kaviareň. 2. Vonku sú stoly a stoličky. 3. Dolu sú záhrady. 4. V záhradách sú staré stromy a veľa kvetov. 5. Tam ďaleko je veľa domov. 6. Domy sú moderné. 7. V nových domoch býva veľa ľudí. 8. Tam sú aj obchody. 9. V tejto malej ulici sú nízke domy. 10. Pred domami sú záhrady. 11. Keď je pekné počasie, ľudia sú vonku v záhradách alebo v parkoch. 12. Dolu je Dunaj. 13. Na Dunaji sú tri lode. 14. Na rieke sú dva mosty. 15. Pri novom moste je hotel. 16. Pred hotelom stojí veľa áut. 17. Tu stoja sivé, čierne, zelené a červené autá. 18. Tam je starý háj. 19. Stromy sú veľmi vysoké a pekné. 20. Napravo a naľavo je veľa kvetov. 3. lekcia a Poznámka k harmónii samohlások K niektorým, väčšinou jednoslabičným slovám s hláskou í pripájame znak množného čísla, príslovkové. pádové a osobné prípony s hlbokými samohláskami, napr.: csík-ok (pruhy), híd-ra (na most), zsírban (v masti), ír-nak (píšu), tanít-anak (učia). 29

Učiteľka. Bývalý policajt. Výstavbu. Hviezdy. riešia komplexne. lupičom. s cenou ministra. na Seneckej ruke. Primátor v horúcom kresle

Učiteľka. Bývalý policajt. Výstavbu. Hviezdy. riešia komplexne. lupičom. s cenou ministra. na Seneckej ruke. Primátor v horúcom kresle Ročník 16. APRÍL 2006 Bývalý policajt Učiteľka Výstavbu Hviezdy lupičom s cenou ministra riešia komplexne na Seneckej ruke 3. strana 7. strana 9. strana 15. strana Primátor v horúcom kresle Na spoločné

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk Ch ýrnik Noviny občanov okresu Nové Zámky Nájdete nás aj na web stránkach www.watson.sk alebo www.izamky.sk 10. ročník * 2. číslo * február 2013 * cena 0,50 Dist r ibu ovaný do reg iónov Pož it av i a,

Részletesebben

CHÝRNIK. Predvolebná agitka. Blahoželáme k zvoleniu! Namiesto úvodníka Humor lieči i uzdravuje...

CHÝRNIK. Predvolebná agitka. Blahoželáme k zvoleniu! Namiesto úvodníka Humor lieči i uzdravuje... CHÝRNIK 7. ročník 12. číslo december 2010 cena 0,50 Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk. Program kultúra národnostných menšín - 2010 KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/08

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/08 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/08 Nové priestory, nové možnosti pre CVČ Uznesením mestského zastupiteľstva Štúrova z júna 2011, ktoré iniciovala a schválila skupina poslancov

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 Vianoce Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (1)

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (1) KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (1) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (55) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk. Otvoria nové relaxačné centrum...

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk. Otvoria nové relaxačné centrum... Ch ýrnik Noviny občanov okresu Nové Zámky Nájdete nás aj na web stránkach www.watson.sk alebo www.izamky.sk 10. ročník * 12. číslo * december 2013 * cena 0,50 Dist r ibu ovaný do reg iónov Pož it av i

Részletesebben

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 17. ročník December 2013 4. szám 17. évfolyam 2013 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Költözött a nyugdíjas klub. Február 7 től a Vá sártér 825/8 címen található meg a városi nyugdíjas klub (a galéria volt épülete). DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Klub dôchodcov na novej

Részletesebben

Szerdánként hosszúnap a városházán

Szerdánként hosszúnap a városházán A lakhatás megoldása is fontos Hájos Zoltán a romák életminőségét javító hárompilléres projektről. Folytatás a 7. oldalon Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2010. február 24., 18. évfolyam, 4.

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #04/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Pamätník - Visszapillantó 07 Kompas - Iránytű 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

CHÝRNIK HÍRNÖK DVOJČÍSLO. Ani malú obec neobídu veľké starosti. Vychutnajme si jeseň! Zriadenie regionálnej WEB-stránky!

CHÝRNIK HÍRNÖK DVOJČÍSLO. Ani malú obec neobídu veľké starosti. Vychutnajme si jeseň! Zriadenie regionálnej WEB-stránky! Noviny občanov okresu Nové Zámky CHÝRNIK HÍRNÖK DISTRIBUOVANÝ DO REGIÓNOV POŽITAVIA, PONITRIA A PODUNAJSKA 5. ročník/évfolyam 10-11. číslo/szám DVOJČÍSLO Az érsekújvári járás lakóinak újságja október/november

Részletesebben

Mestský deň detí en, kto tvrdí, že deti treba na

Mestský deň detí en, kto tvrdí, že deti treba na Megjelenik kéthetente XXX. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 26. Bővebben az 5. oldalon. Vychádza dvojtýždenne 2010. június 9., 18. évfolyam, 11. szám 11. číslo, 18. ročník, 9. júna 2010 DUNASZERDAHELYI

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/11

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/11 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/11 Malý priemyselný park v Náne V roku 2010 dostala Nána do daru od Ministerstva obrany dovtedy nevyužívané kasárne. Komplex rozprestierajúci

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 Veľká investícia v Enerbyte s.r.o. Po dlhšej dobe sa rozbehla rozsiahla investícia u nášho dodávateľa tepla, ktorého hodnota má presiahnuť

Részletesebben

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. FEBRUÁR SVAT-ADAR 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 2. SZÁM, 225. SZÁM Komáromból indultak Sorozatunk első részében az izraeli Wilheim cukrászda történetét

Részletesebben