MAĎARČINA PRE SAMOUKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAĎARČINA PRE SAMOUKOV"

Átírás

1 MAĎARČINA PRE SAMOUKOV

2 MUSSONIOVÁ-TANKÓ KOSTOLNÝ MAĎARČINA PRE SAMOUKOV SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO BRATISLAVA 1986

3 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, n. p., Bratislava 1986 Autori Ema Mussoniová, PhDr Ladislav Tankó. PhDr. Andrej Kostolný. Recenzenti PhDr. Imrich Bertók, CSc, PhDr. Jozef Blaskovics, CSc, PhDr Jozef Ružička. DrSc. Hínora Sándor (MĽR) Ilustrácie Dušan Polakovič Obálku navrhol Peter Galvánek

4 ÚVOD Vzájomné porozumenie ľudí prispieva k upevneniu mieru, čo umožňuje úspešné plnenie úloh spojených s budovaním socializmu. Ideologicky vyspelý človek musí byť aj z odbornej stránky dobre pripravený. Znalosť cudzích Jazykov patrí k takejto pripravenosti. Učebnica maďarčiny, ktorú dostávame do rúk, snaží sa splniť požiadavky, ktoré sa očakávajú od jazykovej príručky t. j. aby Vás naučila čím rýchlejšie hovoriť v maďarskom jazyku a uviedla do čítania ľahkých, nenáročných maďarských textov. Učebná látka sa podáva tak, aby si záujemci maďarskú gramatiku mohli osvojiť v malých častiach krokoch ". Moderný človek nemá čas dlho sedieť nad jednou vecou. Takto rozdelené učivo do malých krokov" dáva študujúcemu po každej čiastke, ktorú si osvojil, pocit uspokojenia, sebadôvery, že v štúdiu napreduje a zase sa dostal o ďalší krok dopredu. Výslovnosť a pravopis sa preberá vždy na začiatku lekcie. Výslovnosti sa venuje osobitná pozornosť v lekciách Nové slová, hlavne na začiatku učebnice, sa prepisujú foneticky. Od 11. lekcie sa prepisujú iba ťažšie slová (rozkazovací spôsob, zmena spoluhlások) alebo výnimky. Sem patria aj cudzie slová (medzinárodná terminológia), ktorých výslovnosť väčšinou sa len málo líši od slovenskej. Nová látka sa precvičuje v mnohých rozmanitých cvičeniach. Kniha je rozdelená do 35 lekcií. Desiata, dvadsiata a tridsiata lekcia je opakovaním už prebratej látky. Hodne cvičení sa zameriava na automatizáciu prebratej látky. Študujúci si najprv osvojí gramatiku, potom sa jednoduché vety učí dotiaľ, kým ich bezpečne neovláda. Ťažším javom sa venuje väčšia pozornosť, ako napr. vyjadrovaniu privlastňovania v maďarčine, vyjadrovaniu miestnych vzťahov, stupňovaniu prídavných mien atď. Zvláštnosťou maďarčiny je dvojaké (podmetové a predmetové) časovanie slovies. Pri vysvetľovaní gramatických javov používame terminológiu, známu z podobných jazykovedných prác. Sú medzi nimi špecificky maďarské termíny, v slovenskej gramatike neznáme, ako napr.: harmónia samohlá- 5

5 sok, privlastňovacie osobné prípony, postpozície atď. Sú však termíny, ktoré sa v slovenskej gramatike používajú v inom význame, napr.: prípony, pády, zdvojené spoluhlásky atď. Táto rozdielnosť v terminológii vyplýva z odlišnej gramatickej stavby oboch jazykov. (Systém terminológie pozri na strane 412, kde je zhrnutý prehľad prípon, postpozícií a znakov.) Prípony, postpozície a znaky sa sústavne konfrontujú s predložkovými väzbami v slovenčine a používateľa vedieme k tomu, aby prekladal väzbu za väzbu. Za vypracovanie a zjednotenie terminológie na tomto mieste srdečne ďakujeme PhDr. Jozefovi Blaskovicsovi, CSc. Zo špecifiky učebnice pre samoukov vyplýva, že gramatický výklad musí byť názorný, zvýraznený aj grafickou úpravou. Rozsah preberanej látky vo všetkých lekciách učebnice nebude vždy rovnaký. Menej gramatiky je v lekciách 1 5, rozsah učiva však potom postupne narastá. Zafixovaniu ťažších partií sa venuje viac miesta a času. Slovná zásoba obsahuje najfrekventovanejšie slová. Učebnica má asi 2000 základných slov. Okrem toho sa vyskytuje asi 300 takých slov, ktoré sa podobajú slovenským slovám. Tieto slová si môže študujúci osvojiť ľahšie. Nájdete ich v stati Ľahko si môžete zapamätať' na začiatku lekcie. Neuviedli sme osobitne medzinárodné kultúrne slová a odborné termíny, ktoré sú v maďarčine a slovenčine rovnaké alebo len málo odlišné, napr.: beton, liter, film, civilizáció atď. Učebnica obsahuje asi 860 slov, ktoré sú zložené z dvoch a niekedy aj z troch alebo štyroch slovných základov, napr.: béketábor tábor mieru, kávéház kaviareň, írógép písací stroj atď, ktorým sa dá ľahko rozumieť a osvojiť si ich, keď poznáme slovné základy. Na konci každej lekcie je súvislý text, ktorého slovná zásoba a gramatické učivo už boli prebraté a precvičené v predchádzajúcich cvičeniach. Neznáme slová sú uvedené na konci každého kroku", ale aj po veršoch, anekdotách a článkoch. Slovíčka sú uvedené aj vtedy, keď už boli preložené do slovenčiny, ale v maďarskom texte sa nevyskytli v základnej forme, t. j. v prvom páde u podstatných a prídavných mien a u slovies v tretej osobe jednotného čísla oznamovacieho spôsobu. Nie sú však uvedené na konci knihy v podobe slovníka, pretože učebnica počíta s používaním osobitného slovníka. Ďalej odporúčame, aby si samouk neznáme slová z každej lekcie hneď po jednotlivých krokoch vypísal 6

6 a naučil sa. Učiť sa naspamäť je veľmi užitočné pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Maďarčina pre slovenského používateľa nie je ľahká, lebo patrí do rodiny ugrofínskych jazykov. Porovnávacou metódou sa však vždy poukazuje na rozdiely medzi slovenským a maďarským jazykom. Porovnávacia metóda sa kombinuje s rôznymi najmodernejšími metódami štúdia cudzích jazykov. Používatelia tejto učebnice v spoločenskom živote alebo v práci sa často dostávajú do styku s maďarčinou, takže tieto partie ľahko prekonajú. Formy cvičenia vyplývajú z komunikácie (forma mikrokonverzáciej, otázka odpoveď, výpoveď reakcia. Na konci lekcií sa pravidelne opakujú aj preklady zo slovenčiny do maďarčiny. Všetky cvičenia sú vyriešené v osobitnom kľúči na konci učebnice. Mnoho úspechov v učení Vám želajú autori 7

7 1. LEKCIA a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách je uvedená výslovnosť. V slovách cudzieho pôvodu sa vyskytujú aj písmená ch, q, w, x, y, napr.: technika, Don Quijote, kilowatt, textil, nylon. b Výslovnosť a pravopis Charakteristická pre maďarčinu je výslovnosť samohlások. Samohlásky i, o, u, í, ó, ú vyslovujeme tak ako v slovenčine. Dólžeň v týchto prípadoch označuje aj v maďarčine dlhú samohlásku. Samohlásky a, á, tiež e, é vyslovujeme trochu ináč ako v slovenčine. a je viac zatvorená, tvorí sa v spodnej zadnej časti ústnej dutiny, bližšie k o: magyar [maďar]. Magyarul beszélek [maďarul besélek]. Hovorím po maďarsky. á sa vyslovuje podobne ako slovenské á, napr.: május [május] máj. Skúste vysloviť tieto hlásky: á, a, o, u. Všimnite si, ako sa postupne zaokrúhľuje ústny otvor pri ich vyslovovaní. e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny. é je zatvorená hláska, ktorej výslovnosť je medzi é a í. Vyslovujte za sebou: e, é, í. Pri tvorení hlásky e jazyk je v spodnej časti ústnej dutiny, pri é je jazyk vyššie a pri í je jazyk skoro na podnebí. Napr.: nép ľud, szép [sép] pekný. Všimnite si rozdiel vo výslovnosti samohlások e, é v slove beszélek": 9

8 Maga is beszél magyarul? [maga iš besél maďarul] Aj vy hovoríte po maďarsky? Nem, én nem tudok magyarul. Nie, ja neviem po maďarsky. Nagyon szépen beszél szlovákul. [naďon sépen besél slovákul] Hovoríte veľmi pekne po slovensky. Nagyon jól beszél magyarul. [naďon jól besél maďarul] Hovoríte veľmi dobre po maďarsky. Samohlásky ö, ő, ü, ű vyslovujeme tak ako v nemeckých slovách können, schön, Müller, müde". Napr.: török [nie terek] Turek, szürke [nie sirke] sivý. Pozor, aby sme ö nevyslovovali ako e; ü ako i! ö, ü sú krátke, ő, ű sú dlhé hlásky. Napr.: könyv [koňv] kniha, tőr dýka, füzet zošit, tű ihla. Samohlásky sú podľa ich trvania krátke a dlhé. Krátke samohlásky: Dlhé samohlásky: a, e, i, o, ö, u, ü á, é, í, ó, ő, ú, ű Je veľmi dôležité dbať na krátkosť alebo dĺžku samohlások, lebo slová s krátkymi samohláskami majú iný význam ako tie isté slová s dlhými samohláskami. Napr.: kar (rameno) kár (škoda) ver (bije) vér (krv) kor (doba) kór (choroba) tör (láme) tőr (dýka) magyar [maďar] Maďar; maďarský magyarul po maďarsky maga vy is aj beszél [besél] hovorí nagyon [naďon] veľmi szépen [sépen] pekne szlovákul [slovákul] po slovensky jól dobre török Turek; turecký 10

9 C Výslovnosť spoluhlások Spoluhlásky, ktoré sa vyslovujú tak ako v slovenčine. b, c, d, dz, f, g, h, j, k, 1, m, n, p, r, t, v, z Rovnako sa vyslovujú, ale inak sa píšu tieto spoluhlásky: cs č dzs dž gy ď l y - j ny ň s š sz s ty ť zs ž Napr.: csendes [čendeš] tichý, alacsony [alačoň] nízky, dzsessz [džess] džez, nagy [naď] veľký, folyó [fojó] rieka, szép [sép] pekný, tyúk [ťúk] sliepka, zsír [žír] masť. Na konci slova spoluhlásky b, d, g, gy, v, z, zs ostávajú znelými. Napr.: b hab (pena, šľahačka), nie hap d marad (ostáva), nie marat g mosolyog (usmieva sa), nie mošojok gy így (takto), nie íť v név (meno), nie néf z ház (dom), nie hás zs garázs (garáž), nie garáš.. " Spoluhlásky d, 1, n, t sa nezmäkčujú pred samohláskami e, i, í, vyslovujú sa tvrdo, napr. dió dyó] orech, tíz [týz] desať, tenni [tenny] robiť, ide [nie: ide!] sem atď. V maďarčine v niektorých slovách sú zdvojené spoluhlásky: ebben v tomto; add ide daj sem; efféle takýto; reggel ránu; ehhez k tomuto; éjjel v noci; akkor vtedy; állam štát; szemmel [semmel] s okom, očami; tenni robiť, položiť; éppen páve; erre na toto; lassú [laššú] pomaly; adott dal; evvel s týmto, týmto; vízzel s vodou, vodou. Dbajme na správnu výslovnosť zdvojených spoluhlások v maďarčine, lebo len tak bude naša výslovnosť správna. Zdvojené spoluhlásky sa vyskytujú uprostred alebo na konci slova. Slová sa nikdy nezačínajú zdvojenými spoluhláskami. Pri zdvojovaní spoluhlások skladajúcich sa z dvoch písmen, zdvojuje sa len prvé písmeno, napr.: annyi [aňňi] toľko; asszony [assoň] žena. 11

10 d Harmónia samohlások V pôvodných maďarských slovách sú alebo samé vysoké alebo samé hlboké samohlásky, napr.: ember (človek), gyerek (dieťa), asszony, anya (matka). Vysoké samohlásky sú: Hlboké samohlásky sú: e, é. i, í, ö, ő, ü, ű a, á, o, ó, u, ú Túto charakteristickú vlastnosť maďarského jazyka je dôležité vedieť pri pripájaní prípon. K slovám, ktoré majú hlboké samohlásky, pripájame prípony s hlbokými samohláskami a k slovám, v ktorých sú vysoké samohlásky, pripájame prípony s vysokými samohláskami: napríklad slovenskej predložke v (so 6. pádom) odpovedá maďarská prípona -ban alebo -ben, predložke pri (so 6. pádom) prípona -nál alebo -nél. Podľa harmónie samohlások: v dome bude házban (ház dom), pri dome háznál, v záhrade bude kertben (kert záhrada), pri záhrade kertnél. Samohlásky e, é, i, í však môžu byť výnimočne aj v slovách s hlbokými samohláskami, napr.: csinos [činoš] driečny, švárny; bíró sudca, méltó hoden, hodný. Aj v zložených slovách, ktoré sú zložené z dvoch alebo viac slovných základov s rozličnými samohláskami, môžu byť hlboké samohlásky s vysokými samohláskami, napr.: szakszervezet (szak odborová, szervezet organizácia). V zložených slovách alebo v slovách cudzieho pôvodu, kde sa vyskytujú vysoké aj hlboké samohlásky, pripájame prípony obvykle podľa poslednej slabiky slova. Napr.: szakszervezetben v odborovej organizácii, technikában v technike atď. e Prízvuk Prízvuk v maďarčine je ako v slovenčine, vždy na prvej slabike slova. Slabší prízvuk je v zloženinách na prvej slabike každého člena zloženiny. Napr.: előszoba [elősoba] predizba, predsieň. 12

11 f Rody Maďarčina nerozoznáva žiadne gramatické rody- Szép [sép] znamená rovnako pekný, pekná, pekné: szép férfi pekný muž szép nő pekná žena szép gyermek pekné dieťa. g Určitý a neurčitý člen V maďarčine pred podstatnými menami často, býva určitý alebo neurčitý člen. Napr: a szoba izba: egy szoba az asztal stôl; egy asztal a, az je určitý člen egy je neurčitý člen Určitý člen majú v maďarčine podstatné mená, ktoré označujú osobu, vec alebo pojem známy, skorej už uvedený alebo taký, ktorý má všeobecnú platnosť, napr.: a világ svet, az emberiség [az emberišég] ľudstvo. To znamená, že hovoriaci a počúvajúci myslia na tú istú osobu, predmet alebo pojem. stoji pred slovom, ktoré sa začína spoluhláskou: a szoba, a könyv, a toll: stoji pred slovom, ktoré sa začína samohláskou: az asztal, az ajtó, az ablak. Napr.: Az asztal a szobában van. Stôl je v izbe. Neurčitý člen egy jeden, jedna, jedno, má význam: akýsi, istý, nejaký. Napr.: Egy ember van itt. Akýsi človek je tu. Egy fiú van ott. Nejaký chlapec je tam. 13

12 Bez určitého člena podstatné mená majú všeobecnejší význam. Podstatné mená sú bez určitého člena len v tom prípade, keď vyjadrujú všeobecný pojem. Napr.: Az asztalon könyv van. Na stole je kniha, (a nie taška alebo niečo iné) Itt könyv, füzet, toll és ceruza van. Tu je kniha, zošit, pero a ceruzka, (a nie kľúč, váza alebo niečo iné) Osobné mená, priezviská, názvy miest a väčšinou aj štátov používame bez člena: Anna, Ferkó, Magyarország, Csehszlovákia, ale: a Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság (Maďarská ľudová republika). Názvy hôr a riek majú vždy určitý člen: a Duna, a Balaton. Cvičenie 1: Dajte určitý člen pred tieto slová: ház, kert, hegy (vrch), ablak (okno), szekrény (skriňa), előszoba, tű, tőr, kár, vér, kor, asszony, ember, fiú, állam, nép, bíró, garázs, név, kar. Cvičenie 2: Odpovedzte na otázky vetami v zátvorke! 1. Hol van a könyv? (Kniha je tu.) 2. Mi van a szobában? (V izbe je stôl a skriňa.) 3. Hol van az ablak? (Oblok je hore.) 4. Ki van itt? (Nejaká žena je tu.) ajtó dvere hol? kde? mi? čo? fent hore ki? kto? h Osobné zámená Jednotné číslo 1. én ja 2. te ty 3. ő on, ona, ono Množné číslo mi my ti vy ők oni, ony Príklady vo vetách: Én Feri vagyok. Ja som Ferko. Te Zsuzsi vagy. Ty si Zuzka. 14

13 Ő itt van. On je tu. Mi itt vagyunk a ház előtt. Sme tu pred domom. Ti a házban vagytok. Vy ste v dome. Ok otthon vannak. Oni sú doma. i Časovanie slovesa van (lenni) byť Prítomný čas én... vagyok te... vagy ő...van ja som... ty sí... on, ona, ono je... mi...vagyunk ti... vagytok ők... vannak my sme... vy ste... oni, ony sú... Osobné zámená én, te, ő, mi, ti, ők, tak isto ako v slovenčine, môžeme aj vynechať. Dialóg Párbeszéd Hol vagy, Zsuzsi? Itt vagyok. Kde si, Zuzka? Tu som. Hol vagy, Feri? Itt vagyok a szobában. Kde si, Ferko? Tu som v izbe. Hol van a tanár elvtárs? Itt van a szobában.. Kde je súdruh profesor? Tu je v izbe. Hol van a doktor? Itt van az asztalnál. Kde je doktor? Tu je pri stole. Ti hol vagytok? Mi itt vagyunk a kertben, a ház előtt. Kde ste? Tu sme v záhrade, pred domom. Feri, Zsuzsi, hol vagytok? Mi is kint vagyunk a kertben. Ferko, Zuzka, kde ste? Aj my sme vonku v záhrade. Hol vannak a gyerekek? Lent vannak. Kde sú deti? Sú dole. Hol van Feri és Zsuzsi? Otthon vannak. Kde je Ferko a Zuzka? Sú doma. 15

14 elvtárs [elftárš] súdruh előtt pred kint vonku lent dolu és [éš] a otthon doma Poznámka. Slová zakončené na krátke -a alebo -e pri prijímaní prípon sa predĺžia: szoba, szobában, szobánál. (Pozri lekciu 2 d.) Predložke pred so 6. pádom v maďarčine odpovedá postpozícia előtt, ktorá stojí vždy za menom, na ktoré sa vzťahuje, napr.: pred domom a ház előtt, pred stolom az asztal előtt. Podobne predložke vedľa odpovedá postpozícia mellett, napr.: vedľa stola az asztal mellett. Cvičenie 3: Preložte a časujte: Ja som doma. j Spojka is Spojka is aj, i kladie sa bezprostredne za slovo, ku ktorému patrí, napr.: Mi is kint vagyunk a kertben. Aj my sme vonku v záhrade. Te is itt vagy? Aj ty si tu? Cvičenie 4: Zmeňte vety podľa vzoru: Itt vagyok a ház előtt. Te is itt vagy? Én is itt vagyok a ház előtt. 1. Itt vagyok a kertben. 2. Itt vagyok a szobában. Cvičenie 5: Dajte do množného čísla vety 4. cvičenia podľa vzoru: Itt vagyunk a ház előtt. Ti hol vagytok? Hol vagyunk? Hol vagyunk? A szobában vagyunk. Hol van az asztal? Az asztal itt van középen. Hol van a szék? A szék jobbra van. Hol van a szekrény? A szekrény balra van. Hol van az ajtó? Az ajtó is balra van. Hol van az ablak? Az ablak ott van. Hol van a lámpa? A lámpa fent van. Hol van a szőnyeg? A szőnyeg lent van. Ki van itt? Egy fiú van itt. Ki van ott? Egy lány van ott. Mi van az asztalon? Az asztalon telefon, lámpa, füzet, könyv, ceruza és toll van. Hol van a váza? A váza a lámpa mellett van. Hol van az óra? Az óra a rádió mellett van. Hol van a kép? A kép a falon van. 16

15 Poznámka. Predložke na (so 6. pádom) odpovedá, v maďarčine prípona -n, -on, -en, -ön, ktorá pristupuje k slovám podľa zásad harmónie samohlások. Variant -n pristupuje k slovám zakončeným na samohlásku: na tam/t lámpán, na stole asztalon, na záhrade kerten, na knihe könyvön. középen uprostred szék [sék] stolička jobbra napravo balra naľavo lámpa lampa szőnyeg [sőňeg] koberec lány [láň] dievča váza váza mellett vedia óra hodina, hodiny kép obraz fal stena 17

16 Pozdravy Üdvözlések Jó reggelt! Dobré ráno! Jó napot! Dobrý deň! Jó estét! Dobrý večer! Viszontlátásra! [visontlátášra] Do videnia! Rozhovor Beszélgetés Jó napot. Itt van a doktor úr? Tessék bejönni. A doktor úr a szobában van. Köszönöm. Jó reggelt. Itthon van Feri? Igen, Feri itthon van. Ki van még itt? István is itt van. Itt van Feri a szobában? Nem, kint van a kertben. úr pán (používa sa vždy za menom) tessék bejönni [teššék] nech sa páči vojsť köszönöm [kösönöm] ďakujem itthon doma igen áno még ešte nem nie Cvičenie 6: Preložte a odpovedzte na otázky! 1. Čo je hore? 2. Čo je dole? 3. čo je naľavo? 4. Čo je napravo? 5. Čo je v prostriedku? 6. Kto je tu? 7. Kto je tam? 8. Kto je doma? 9. Čo je tu? 10. Čo je na stole? 18

17 2. lekcia a Spodobovanie a splývanie spoluhlások Ak sú v niektorých slovách vedľa seba dve spoluhlásky, môže nastať v ich výslovnosti, resp. písaní určitá zmena: a) čiastočné spodobovanie (részleges hasonulás), b) úplné spodobovanie (teljes hasonulás), c) splývanie spoluhlások (a mássalhangzók összeolvadása). Čiastočné spodobovanie Čiastočné spodobovanie znamená, že z dvoch susedných spoluhlások sa prvá prispôsobuje druhej a mení sa vo výslovnosti. Tento jav nastáva, keď je vedia seba znelá a neznelá spoluhláska. Znelé spoluhlásky b d V z zs gy dz dzs Neznelé spoluhlásky P t k f sz s ty c cs h Píšeme: szívtelen oroszból könyvtár Vyslovujeme: síftelen (bezcitný) orozból (z ruštiny) köňftár (knižnica) Čiastočné spodobovanie nastáva v niektorých prípadoch aj medzi inými spoluhláskami. Píšeme: Vyslovujeme: különben külömben (ináč, inakšie) színpad símpad (javisko) Dôležité je, že čiastočné spodobovanie má vplyv len na výslovnosť, na písanie nie! Takéto spodobovanie spoluhlások máme aj v slovenčine. Napr.: rybka rypka, položte pološte, krok dolu krog dolu atď. 19

18 Úplné spodobovanie Úplné spodobovanie nastáva vtedy, keď z dvoch susedných spoluhlások sa jedna úplne prispôsobí druhej a vznikne jedna dlhá spoluhláska. Úplné spodobovanie môže nastať: a) Len vo výslovnosti. Píšeme: Vyslovujeme: búsuljon búšujjon (nech smúti) anyja aňňa (jeho matka) igazság igaššág (spravodlivosť) egészség egéššeg (zdravie) b) Aj v písaní. Takýmto zmenám najčastejšie podliehajú spoluhlásky: v, j. asztal-val gép-vei olvas-ja ez-vel az-val Píšeme aj vyslovujeme: asztallal (so stolom) géppel (so strojom) olvassa (čítajte!) ezzel (s týmto) azzal (s tým) Pri úplnom spodobovaní treba dávať pozor hlavne na tie prípady, v ktorých sa výslovnosť líši od písaného tvaru. Splývanie spoluhlások Splývanie spoluhlások vzniká vtedy, keď z dvoch rôznych susedných spoluhlások vo výslovnosti vznikne nová spoluhláska. Píšeme: maradsz látsz egyszer válogatja mulatság Príklady vo vetách: Mit tudsz? [tucc] Čo vieš? d + sz -> cc t + sz -> cc gy + sz -> cc t + ja -> tty t + s -> ccs Vyslovujeme: maracc (ostaneš) lácc (vidíš) ercer (raz) válogaťťa (vyberá) mulaččag (zábava) 20

19 Nagyon sietsz? [šiecc] Veľmi sa ponáhľaš? Hová futsz? [fucc] Kam utekáš? Pozor, splývanie spoluhlások sa uplatňuje len vo výslovnosti, v písaní nie! Podobný jav poznáme aj v slovenčine, keď d, t pred príponou -ský sa v písaní zachovávajú, ale vo výslovnosti splývajú: ds -> c, ts -> c. Napr.: popradský popracký, svetský svecký. b Ľahko si môžete zapamätať V prvej lekcii sme mali aj niekoľko slov, ktoré sme si mohli ľahko zapamätať, lebo ich slovenské ekvivalenty sú veľmi podobné, napr.: ablak (oblok), szekrény (skriňa), ceruza (ceruzka), autó (auto), lámpa (lampa). rádió (rádio), asztal (stôl). Ďalšie ľahko osvojiteľné slová sú: iskola (škola), kabát, ebéd (obed), drága (drahý), kályha (kachle), kamra (komora), kávé (káva), konyha (kuchyňa), udvar (dvor), zsemle (žemľa). C Prístavkové prípony a postpozície Maďarčina nemá predložky (prepozície). Miestne a iné vzťahy, ktoré slovenčina vyjadruje pomocou predložiek a pádových prípon, maďarčina vyjadruje príslovkovými príponami (ragok), ktoré píšeme spolu so slovom alebo postpozíciami (névutók), tieto píšeme osobitne za slovom. Napr.: v dome v záhrade a házban a kertben pred domom pred záhradou a ház előtt a kert előtt Prístavkové prípony majú dve, tri, niekedy aj viac variantov, ktoré pristupujú k základným tvarom slov podľa zásad harmónie samohlások, ako sme už videli v predošlej lekcii: házban (v dome), szekrényben (v skrini). Príslovkové prípony a postpozície na otázku hol? kde? -ban,-ben -nál, -nél -n, -on, -en. -ön v - pri na előtt mögött mellett alatt pred za pri, popri, vedľa pod, popod 21

20 Príklady vo vetách: A szobában vagyunk. Sme v izbe. Ők a nagy teremben vannak. Oni sú vo veľkej sieni. A fotel az ablaknál van. Kreslo je pri okne. A kisasztal a szekrénynél van. Stolík je pri skrini. A folyón sok hajó van. Na rieke je veľa lodí. Az asztalon sok könyv és újság van. Na stole je veľa kníh a novín. A kabát a széken van. Kabát je na stoličke. A szemüveg a könyvön van. Okuliare sú na knihe. A gyerekek a kertben vannak a ház előtt. Deti sú v záhrade pred domom. A magas fák a ház mögött vannak. Vysoké stromy sú za domom. A garázs a ház mellett van. Garáž je pri dome. A labda az asztal alatt van. Lopta je pod stolom. Cvičenie 1: Odpovedzte na otázky! 1. Hol vagyunk? 2. Ők hol vannak? 3. Hol van a fotel? 4. Hol van a kisasztal? 5. Mi van a folyón? (Čo je na rieke?) 6. Mi van az asztalon? (Čo je na stole?) 7. Hol van a kabát? (Kde je kabát?) 8. Hol van a szemüveg? (Kde sú okuliare?) 9. Hol vannak a gyerekek? 10. Hol van a labda? Cvičenie 2: Pripojte príslovkovú príponu -ban alebo -ben k týmto slovám! Füzet, könyv, szem, kor, állam, szakszervezet, garázs, előszoba, ajtó, szekrény, váza, óra, tévé (televízia), rádió. terem sieň fa strom 22

21 d Množné číslo podstatných mien Znak množného čísla je -k, -ok, -ek, -ök, -ak. Variant -k prijímajú podstatné mená zakončené samohláskou, napr.: autó autók, kocsi (voz) kocsik, fiú (chlapec) fiúk, kapu (brána) kapuk; krátka koncová samohláska -a alebo -e sa pritom predĺži, napr.: szoba szobák, zsemle zsemlék. Príklady vo vetách: Az autók a szálloda előtt állnak. Autá stoja pred hotelom. Itt új iskolák vannak. Tu su nové školy. A zsemlék a kosárban vannak. Žemle sú v koši. Keď sa podstatné meno končí spoluhláskou, znak množného čísla je -ok, -ek (podľa zásad harmónie samohlások), napr.: asztal asztalok, ablak ablakok, könyv könyvek, szék székek, füzet füzetek, föld (zem) földek (zeme). Len v niektorých slovách so samohláskou ö alebo ü je znak množného čísla -ök. Napr.: tőr (dýka) tőrök sör (pivo) sörök fürt (strapec) fürtök mérnök (inžinier) mérnökök. Niektoré jednoslabičné slová s hlbokými samohláskami tvoria množné číslo variantom znaku -ak. Napr.: fal (stena) falak ház házak gyár (továreň) -- gyárak társ (druh) társak, a to aj v zloženinách. keď je druhý slovný základ slovo tohto typu: kávéház (kaviareň) kávéházak, elvtárs (súdruh) elvtársak. Niektoré podstatné mená skracujú v množnom čísle dlhú kmeňovú samohlásku, napr.: kenyér (chlieb) kenyerek, levél (list) levelek, kanál (lyžica) kanalak, madár (vták) madarak, kerék (koleso) kerekek. A kenyerek itt vannak a polcon. Chleby sú tu na polici. K množnému číslu sa pripájajú aj príslovkové prípony, napr.: kertekben v záhradách, fiúknál u chlapcov, a fákon na stromoch. Cvičenie 3: Dajte do množného čísla tieto vety: 1. Az ajtó balra van, az ablak jobbra van. 2. A szőnyeg a padlón (na podlahe) van. 3. A kép a falon 23

22 van. 4. A lámpa fent van. 5. A füzet a könyv mellett van. 6. Az óra a polcon van. 7. A fiú itt van. 8. Az asszony az üzletben (v obchode) van. 9. Az ember a kertben van. 10. A virág (kvet) a vázában van. Cvičenie 4: Odpovedzte na tieto otázky: 1. Hol vannak a kertek? 2. Hol állnak (stoja) az autók? 3. Hol vannak új (nový) iskolák? 4. Hol vannak a zsemlék? 5. Hol vannak a kenyerek? 6. Hol vannak a virágok? Cvičenie 5: Tvorte otázky podľa vzoru: 1. Az ajtók balra vannak, az ablakok jobbra vannak. Hol vannak az ajtók? Hol vannak az ablakok? (Pozri cvičenie 3.) áll stojí kosár košík polc polica e Základné číslovky do 10 1 egy [eďď] alebo [eď] 2 kettő, két (pred podstatným menom stojí két a nie kettő, napr.: két zsemle. Kettő sa používa len samostatne.) 3 három 4 négy 5 öt 6 hat 7 hét 8 nyolc 9 kilenc 10 tíz [týz] Na rozdiel od slovenčiny po číslovkách podstatné meno v maďarčine je vždy v jednotnom čísle, napr.: három könyv tri knihy, négy autó štyri autá, öt füzet päť zošitov. Aj prídavné meno vo funkcii prívlastku ostáva nezmenené, napr.: három jó könyv tri dobré knihy. Príklady vo vetách: Két iskola van ebben az utcában. Dve školy sú v tejto ulici. Hány iskola van az utcában? Kettő. Koľko škôl je v ulici? Dve. 24

23 Hány ablak van ebben a szobában? Ebben a szobában három ablak van. Koľko okien je v tejto izbe? V tejto izbe sú tri okná. Négy fiú van itt. Štyria chlapci sú tu. Öt kép van a falon. Päť obrazov je na stene. Hat nagy autó áll a szálloda előtt. Šesť veľkých áut stojí pred hotelom. Hét levél van a postaszekrényben. Sedem listov je v poštovej schránke. Nyolc könyv, tíz füzet és kilenc ceruza van az aktatáskában. V aktovke je osem kníh, desať zošitov a deväť ceruziek. Cvičenie 6: Odpovedzte na otázky! 1. Hány zsemle van a kosárban? (10) 2. Hány kép van a falon? (6) 3. Hány kabát van a szekrényben? (4) 4. Hány hajó van a folyón? (3) 5. Hány autó áll a ház előtt? (2) 6. Hány garázs van ebben az utcában? (5) 7. Hány könyv van az asztalon? (9) utca ulica hány? koľko? ebben v tejto (v tomto) postaszekrény poštová schránka f Sok mnoho V maďarčine aj po neurčitej číslovke sok mnoho stojí podstatné meno v jednotnom čísle. Napr.: Sok ember lakik itt. Veľa ľudí tu býva. Sok öreg fa van a ligetben. V háji je veľa starých stromov. Ott messze sok emeletes ház van. Tam v diaľke je veľa poschodových domov. Cvičenie 7: Tvorte vety s týmito slovami: Sok. fiú, iskola. Sok fiú van az iskolában. 1. Sok, kabát, szekrény. 2. Sok, hajó, folyó. 3. Sok, újság, asztal. 4. Sok, kép. fal. 5. Sok. gyerek, ház előtt. 6. Sok. híd, Duna. liget háj, park híd most 25

24 g Prídavné meno v prívlastku a v mennom prísudku Prídavné meno vo vete môže byť prívlastkom alebo menným prísudkom. Prívlastok sa dáva pred podstatné meno, menný prísudok za podstatné meno. Keď je prídavné meno prívlastkom (jelző), ostáva v každom páde a čísle nezmenené. Napr.: Hat nagy autó van itt. Šesť veľkých áut je tu. Keď je menným prísudkom (névszói állítmány), prídavné meno dostáva v množnom čísle znak množného čísla podľa tých pravidiel ako podstatné mená a stojí za podstatným menom. Napr.: Az autók nagyok. Autá sú veľké. Van a vannak sa však vynecháva, ak je vo vete menný prísudok. Napr.: Az asztal kerek. Stôl je okrúhly. A házak magasak. Domy sú vysoké. Menným prísudkom vo vete môže byť okrem prídavného mena aj podstatné meno, prípadne aj iný slovný druh. Napr.: Te tanító vagy. Ő is tanító? Ty si učiteľ. Aj on je učiteľ? Mi munkások vagyunk. Ők is munkások? My sme robotnici. Aj oni sú robotníci? Te jó orvos vagy. Ő is jó orvos. Ty si dobrý lekár. Aj on je dobrý lekár. Tvary van a vannak ostávajú, ak vo vete nie je menný prísudok. Napr.: Ó itt van, ők otthon vannak. On je tu, oni sú doma. Podobne ostáva tvar van, keď je na ňom silný dôraz. Napr.: Ő van olyan hivatalnok, mint te. Je on taký úradník ako si ty. Ő van olyan munkás, mint te. Je on taký robotník ako si ty. Člen podstatného mena stojí pred prívlastkom, napr.: A fehér ajtók szépek. Biele dvere sú pekné. A jó gyerekek iskolába járnak. Dobré deti chodia do školy. Sok virág van a nagy vázában. Veľa kvetov je vo veľkej váze. 26

25 Otázky a odpovede Milyen az asztal? (Aký je stôl?) Az asztal kerek. (Stôl je okrúhly.) Milyen a szekrény? A szekrény barna. (Skriňa je hnedá.) Milyen a lámpa? A lámpa fehér. (Lampa je biela.) Milyen a ťal? A fal szürke. (Stena je sivá.) Milyen a ház? A ház magas. (Dom je vysoký.) Milyen a szék? A szék alacsony. (Stolička je nízka.) Milyen az ablak? Az ablak széles. (Oblok je široký.) Milyen a könyv? A könyv sárga. (Kniha je žltá.) Milyen a toll? A toll fekete. (Pero je čierne.) Milyen a ceruza? A ceruza piros. (Ceruza je červená.) Milyen a falevél? (Aký je list stromu?) A falevél zöld. (List je zelený.) Aj opytovacie zámeno milyen tvorí množné číslo pravidelne: milyenek? akí? aké? Cvičenie 8: Odpovedzte na tieto otázky: 1. Milyenek (aké sú) az asztalok? 2. Milyenek a szekrények? 3. Milyenek a lámpák? 4. Milyenek a falak? 5. Milyenek a házak? 6. Milyenek a székek? 7. Milyenek az ablakok? 8. Milyenek a könyvek? 9. Milyenek a tollak? 10. Milyenek a ceruzák? 11. Milyenek a falevelek? Séta a városban A vár fent van a hegyen. Lent van a Duna. Itt a vár mellett van egy kis utca. Jobbra és balra szép házak és kertek vannak. A házak előtt is kertek vannak. Ott a hosszú úton magas házak vannak. Az úton jobbra és balra fák vannak. Szép időben az emberek kint vannak a kertekben. 27

26 Hol vannak a gyerekek? Kint vannak az utcán. Az utcán sok autó van. Hol vagytok, Zsuzsi és Feri? Itt vagyunk a ház mögött, a nagy fa alatt. Ott messze sok magas ház van. A házak újak. Sok ember lakik ott. Iskolák és üzletek is vannak ott. Ez itt az új híd. A híd mellett van egy modern szálloda. Ott egy régi emeletes ház van. A házban étterem van. Szép régi ablakok vannak A Szlovák Nemzeti Felkelés hídja Most SNP (Bratislava) 28

27 a házon. A híd mellett a téren sok virág van. A hídon fent kávéház van. A kávéház kerek. A folyón hajók vannak. Balra hegyek vannak, jobbra van a Liget, ahol sok szép, öreg fa van. séta prechádzka étterem jedáleň vár hrad régi starý kis malý tér námestie hosszú dlhý kávéház kaviareň út cesta ahol kde idő počasie, čas vagy alebo Cvičenie 9: Preložte! 1. Hore na vrchu je (nejaká) kaviareň. 2. Vonku sú stoly a stoličky. 3. Dolu sú záhrady. 4. V záhradách sú staré stromy a veľa kvetov. 5. Tam ďaleko je veľa domov. 6. Domy sú moderné. 7. V nových domoch býva veľa ľudí. 8. Tam sú aj obchody. 9. V tejto malej ulici sú nízke domy. 10. Pred domami sú záhrady. 11. Keď je pekné počasie, ľudia sú vonku v záhradách alebo v parkoch. 12. Dolu je Dunaj. 13. Na Dunaji sú tri lode. 14. Na rieke sú dva mosty. 15. Pri novom moste je hotel. 16. Pred hotelom stojí veľa áut. 17. Tu stoja sivé, čierne, zelené a červené autá. 18. Tam je starý háj. 19. Stromy sú veľmi vysoké a pekné. 20. Napravo a naľavo je veľa kvetov. 3. lekcia a Poznámka k harmónii samohlások K niektorým, väčšinou jednoslabičným slovám s hláskou í pripájame znak množného čísla, príslovkové. pádové a osobné prípony s hlbokými samohláskami, napr.: csík-ok (pruhy), híd-ra (na most), zsírban (v masti), ír-nak (píšu), tanít-anak (učia). 29

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

zsalugáter [žalugáter] okenice

zsalugáter [žalugáter] okenice 6 DŮM HÁZ parabola-antenna [parabolaantenna] satelitní anténa kémény [kéméň] komín ablak [ablak] okno zsalugáter [žalugáter] okenice kerítés [kerítéš] plot korlát [korlát] zábradlí virágágyás [virágáďáš]

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

PRE NIŽŠIE TRIEDY ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL. SPÍSAL. KAROL SEBESZTHA, škôldozorca. ' Drnlié opravené vydanie, drulié tlačenie. IRTA

PRE NIŽŠIE TRIEDY ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL. SPÍSAL. KAROL SEBESZTHA, škôldozorca. ' Drnlié opravené vydanie, drulié tlačenie. IRTA UHORSKA MLÜVNICA PRE NIŽŠIE TRIEDY ELEMENTÁRNYCH ŠKÔL. SPÍSAL KAROL SEBESZTHA, škôldozorca. ' Drnlié opravené vydanie, drulié tlačenie. MAGYAR NYELVTAN AZ ELEMI ISKOLÁK ALSÓ OSZTÁLYAI SZÁMÁRA. IRTA SEBESZTHA

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata: A hanganyag írott változata: ARMA vizsga,, 2. feladat. Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást, és karikázza be a mellékelt feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél Ötödik lecke Az ingatlanközvetítőnél Új lakás - Jó napot kívánok! - Üdvözlöm! Tessék helyet foglalni! - Bérlakást keresek. Budán vagy a Belvárosban, de valami csöndes helyen. - Mekkorát? Egyedül kíván

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

3:30 8:15 22:45 23.30 24.00 12.00 19:15 10:45 13:00 15:00. MagyarOK 1.: munkalapok 4. Hány óra van? Három óra harminc van. Fél négy van.

3:30 8:15 22:45 23.30 24.00 12.00 19:15 10:45 13:00 15:00. MagyarOK 1.: munkalapok 4. Hány óra van? Három óra harminc van. Fél négy van. 1. Hány óra van? munkalap/kártyák 3:30 Három óra harminc van. Fél négy van. Nyolc óra tizenöt perc van. Negyed kilenc van. 8:15 22:45 Huszonhárom óra harminc perc van. Tizenegy óra harminc perc van. Fél

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete.

A magánhangzók. A bálna, a bálna tenger tehene, hasa csupasz, feje kopasz, a füle fekete. 1. Mondogató (7.) Mondjátok el hangosan a verset! Karikázzátok be a versben a magánhangzókat! Hangoztassátok helyesen ôket! Ejtsétek ki nagy ajakmozgással a szavakat! Ejtsétek ki a magánhangzókat külön-külön!

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben