NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K."

Átírás

1 l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK ISKOLAÉV. 1R'l' Á K; SC H ERER ISTVÁN I I siketn. okt. kép. tanfolyam vezető-tanára. BERIN ZA JÁ N O S a váczi siketnéma-intézet tanára. ~_.=-~~ ---~ = = = Kézh-atnak tekintendő. B U D A P E S T, B IC H L E R 1. K Ö N Y V N Y O M D Á J A.

2

3 Előszó a gyüjtővutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponm nyelvoktatáshoz. Tankönyvünk első részének közrebocsátása alkalmával azon igéretünknek adtunk kifejezést, hogy annak folytatását is nemsokára rendelkezésre bocsáthatjuk. Igéretünket beváltottuk. Itt nyújtjuk a kilátásba helyezett folytatást, mely a nyelvoktatás általunk eszközölt felosztásában a II-ik fokot képezi s mely a If-ik, III-ik és IV-ik iskolai év anyagát és teendőit foglalja magában. E helyt is ugyanazon megjegyzést kell tennünk, melyet az "Előkészitő oktatás" előszavában hangoztattunk, azt t. i., hogy az anyagot illetőleg bővülhet és bővülnie kell könyvünknek, az alakokat illetőleg azonban a bővitést nem látjuk czélszerünek. A kezelésre vonatkozólag azon egy kijelentést kell hangsúlyoznunk, hogy az újabb alakok tanitásánál nem arra fektetjük a súlyt, hogy a tanitás a könyvben felsorolt példákon történjék; - sőt ezt határozottan rosz eljárásnak nevezzük, mert a helyi viszonyok, az iskola körülményei sokkal jobb, sokkal természetesebb és közvetlenebb példákat is nyújthatnak - hanem arra, hogy az olyan kérdésekkel és olyan rendben vétessék elő, mint mi kimutattuk. Hiszszük, hogy kartársaink alkalmas segédeszközt nyerendenek könyvünkben, mely őket nemes és fáradságos

4 4 vutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq munkájukban tájékoztatja és támogatja; másrészt hiszszük, hogy siketnémáink is olyan jó barátot. birandának benne, a mely őket a beszélni tanulás tömkelegében egyszerű, <le biztos és helyes uton vezérli. Ebben a feltevésben bocsátjuk utnak fáradozásnnk -- elismerjük - nem hiánytalan gyümölcsét, ismét avval az igérettel, hogy a folytatása nemsokára szintén rendelkezésre álland.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba B u d a p est, Vá cz A. sser eá k.

5 Harmadik iskolaév.zyxwvutsrqponmlkjihg K in e k? -nak, ~nek, a fiunak, a leánynak, atyámnak, nekem neked, neki. K ik n e k? -nak, -nek, a fluknak, az embereknek, az asszonyoknak, nekünk, nektek, nekik. M ik n e lc? A lovaknak, az ökrökuek, a szekrényeknek, az asztaloknak. K ik é? A míenk, a tietek, az övék Ca fíuké, a leányoké, az embereke). K iké z a tá b la? A míenk ez a tábla. Ez a mi táblánk. A tietek ez a. tábla. Ez a ti táblátok. Az övék ez a tábla. Ez az ő táblajuk. K iké ez a kö n yv? A mienk ez a könyv, Ez a mi könyvünk. A tietek ez a könyv. Ez a ti könyvetek. Az övék ez a könyv. Ez az ő könyvük, K ikn el«va n r tlh ~ ju k? A fiuknak 'van ruhájuk. Nekünk van ruhánk. Nektek van ruhátok. K ikn ek va n p én zü k? A leányoknak van pénzüle Nekünk van pénzünk. Nektek van pénzetek: K ikn ek n in cs n a d r -á g ju k? A leányoknak nincs nadrágjuk. Nekünk nincs nadrágunk. Nektek nincs, nadrágotok. K ikn ek n in cs kö tén yü k? A fiuknak nincs kötényük. Nekünk nincs kötényünk. Nektek nincs kötényetek.

6 6ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Va n n ekü n k in g ü n k? Igen, nektek van ingetek. Nem, nektek nincs ingetek. Va n n ektek czip ő tö k? Igen, nekünk van czipőnk. Nem, nekünk nincs czipőnk. Va n n ekik késü k? Igen, nekik van késük. Nem, nekik nincs késük. M in k va n n ekü n k? Kabátotok van nektek. Mellényetek van nektek. Könyvetek van nektek. M in k n in cs n ekü n k? Pénzetek nincs nektek. Órátok nincs nektek. Kötényetek nincs nektek. jlfitek va n n ektek? Kabátunk van nekünk. Mellényünk van nekünk. Könyv,ünk van nekünk. M itek n in cs n ej d ek? Pénzünk nincs nekünk. Óránk nines nekünk. Kötényünk nincs nekünk. M ijö k va n n ekik? Kabát juk van nekik. Mellényük van nekik. Könyvük van nekik. M ijö k n in cs n ekik? Pénzük nincs nekik. Órajuk nincs nekik. Kötényük nincs nekik. M e ly ik n e k? Ennek, annak, ezeknek, azoknak, ennek a fiunak, annak a leánynak, ezeknek a fíuknak, azoknak a leányoknak. M elyik jiu n a k M elyik jlfe( y ik e t? va n ó r á ja? Ennek a fiunak van órája. ló n a k va n ' ka n tá r ja? Annak á lónak. van kantárja. Ezt, azt, ezeket, azokat, ezt az embert, azt a fiut, ezeket a könyveket, azokat a táblákat. M it te s z? Készit, farag, használ, nevez, gyalul, fűrészel, megfest. *) *) A felvett igék ragozás a gyakorlandó.

7 Én fát faragok. Én a fát faragom. ~e fát faragsz.kjihgfedcba Te a fát faragod. O fát farag. Ö a fát faragja. Én képet festek. Te képet festesz. Ö képet fest. 7RQPONMLKJIHGFEDCBA.J e le n id ő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba E g yes szá m. Tö b b es szá m. Én a képet festem. Te a képet fested. Ö a képet festi. Mi 'fát faragunk. l'i fát faragtok. Ök fát faragnak. Mi képet festünk. Ti képet festetele. Ök képet festenek. Mi a fát faragjuk. Ti a, fát faragj átok. Ök a fát faragják. Mi a képet festjük. ~i a képet festitek. Ok a képet festik. K i készít a szta lt? Az asztales készít asztalt..ki készíti a z a szta lt? Az asztalos készíti az asztalt.: K i fű r éeze: fá t? Az ember fűrészel fát. K i fű r észeli a fá t? Az ember fűrészeli a fát. M i eszik fü vet? M i eszi a fü vet? A nyúl. eszik füvet. A nyúl eszi a füvet. M i h ú z ko csit? A ló húz kocsit. M i h ú zza a ko csit? A ló húzza a kocsit.. lliit készít a z a szta lo s? Asztalt készít az asztalos. Az asztalt készíti az asztalos, J llit eszik a z em b er? Kenyeret eszik az ember. A kenyeret eszi az ember. M it ir sz te? Levelet irok én. A levelet irom én.

8 8 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB in ő? vutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Szép - szebb, kicsiny - kisebb, jó -- jobb, nagy - nagyobb, díszes -- díszesebb, - tartós -- tartósabb, háromlábu, egykezü, nagyfejü, kékszemü, faragott, festett. M in ő k? Szepék - szebbek, kicsinyek - kisebbek, jók - jobbak, nagyok - nagyobbak, díszesek -- díszesebbek. lvlin ő a szta l va n itt? Négylábu asztal van itt. Festett asztal van itt. M in ő ez a fiú? M in ő ez a ker et? Kékszemü ez a fiú. Faragott ez a keret. J [ elyik kép szeb b? Ez a kép szebb. M elyik fiú m a g a sa b b? N. a magasabb., M elyik a szta l n a g yo b b? A festett asztal nagyobb. J.l1 elyik a seta l kiseb b? A kerek asztal kisebb. Mikor? Előtt, után, 8 óra előtt, 11 óra után, 12 órakor, 8 órakor, délelőtt, délután, először, azután iko r ta n u lsz? 8 óra után tanulok. Délelőtt tanulok. Délután is tanulok. 8 óra előtt jövök iskolába.. 2 óra előtt jövök iskolába. lviiko r jö sz isko lá b a? M iko r eb éd elü n k? 12 órakor ebedélünk. M e ly ik? Mindenik, mindakettő, némely. M elyik ló n a k va n b a r n a sző r e? Némely lónak van barna szőre. M elyik ló n a k va n n ég y lá b a? Mindenik lónak van négy lába elyik lá b a d o n vem 5 ú J j? Mindakét lábamon van i) újj.

9 9RQPONMLKJIHGFEDCBA 1. A z asztal és a szék.zyxwvutsrqponmlkjihg, H a so n ló sá g. Az asztalokat és székeket a házban használják. Mindakettőt bútornak nevezzük. Mindakettő fából van. Vannak vasból is asztalok és székek. Miknek nevezzük ezeket? Mindakettőnek 4 lába van. Vannak háromlábu asztalok és székek is. A faasztalokat és faszékeket az asztalosok készítik. Vannak faragott asztalok és székek. Ezeket kemény fából készítik. A puhafa asztalokat és székeket megfestik. Ezeket festett asztaloknak és székeknek nevezzük. K ü lö n b ség. Az asztalok nagyobbak, mint a székek. A székeken ülnek az emberek, az asztalokon nem ülnek. A székeknek támlajuk van, az asztaloknak nincs támlájuk. Az asztaloknak lapjuk és fiókjuk van, a székeknek nincs lapjuk és fiókjuk. Az asztalokon esznek, vagy írnak az emberek, a székek en ülnek. K ér d ések. Hol használják az asztalokat és székeket? Minek nevezzük mindakettőt? Miből van mindakettő? Miből vannak még asztalok és székek? Hány lába van az asztalnak és széknek? Hánylábu asztalok és székek vannak még? Kik készítik az 'asztalokat és székeket? Minő asztalok vannak? Minő fából készítik ezeket? Melyik asztalokat festik meg? Minő asztaloknak nevezzük ezeket?kjihgfedcba M ík nagyobbak: az asztalok, vagy a székek? lviiken ülnek az emberek? Az asztalokon is ülnek az emberek? :Mijük van az asztaloknak? Mijük van a székeknek? Miken esznek, vagy irnak az emberek? Miken nem esznek vagy nem irnak? F ela d a t. Az irka és a könyv. A falitábla és a palatábla. Az ajtó és az ablak.

10 10RQPONMLKJIHGFEDCBA 2. A z elő adás. Reggel 8 órakor kezdődik az. előadás. A növendékek a padokba ülnek. A tanárkjihgfedcba ú r az iskolába jön. A növendékek felállnak és köszönnek. A tanár úr is köszön. Azután azt mondja: "imádkozzunk." Mindnyájan összeteszik a kezüket. A tanár úr mondja az imádságot. A növendékek vele mondják. Imádkozás után -leűlnek. A tanár úr kérdezi i l növendékeket. Azok felelnek. Némely növendék nem tud felelni. A tanár úr ezt a növendéket megfeddi. Azután mindnyájan irnak. Némelyek nem szépen irnak. Ezeket a tanár úr figyelmezteti. Azt mondja nekik: "Szépen írjatok!" Irás után ismét felelnek a növendékek. A tanár úr azt kérdezi: "Kiknek van táblájuk?" Egyik növendék feleli: ~,Mindnyájunknak van táblája." A tanár úr ismét kérdezi: "A falitábla is a tietek?" Egy másik növendék feleli: "Nem tanár úr, a falitábla nem a mienk." A tanár úr azt mondja: "Jól feleltél. A palatábla a növendékeké, afalitábla az intézeté. " Tanulás után is imádkoznak a növendékek. 11 órakor végződik az előadás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba K ér d ések. Mikor kezdődik az előadás? Hová ülnek a növendékek? Ki jön az iskolába? Mit csinálnak a növendékek? Ki köszön még? Mit mond a tanár úr? Mit csinálnak mindnyájan? Ki mondja az imádságot? Mikor ülnek le? Kiket kérdez a tanár úr? Mit csinálnak azok? Melyik növendék nem tud felelni? Kit fedd meg a tanár úr? Mit csinálnak azután mindnyájan? Hogyan írnak némelyek? Kiket figyelmeztet a tanár úr? Mit mond nekik? Mikor felelnek ismét a növendékek? Mit kérdez a tanár úr? Melyik növendék felel? Mit felel? Mikor végződik az előadás? F ela d a t, A rajzolás. A szépirás.

11 II H o l? vutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Mellett, az asztal mellett, a fal mellett; mellettem, mel- Ietted, mellette, a székek mellett, a fák mellett, a fiuk mellett, mellettünk, mell ettetek, mellettük ; Í i alatt, az asztal alatt, a pad alatt, alattam, alattad, alatta';kjihgfedcb il, "szekrények alatt, a képek alatt, alattunk, alattatok. alattuk ; fölött, a kép fölött, a szekrény fölött, fölöttem fölötted, fölötte; a házak fölött, a képek fölött, fölöttünk, fölöttetek; fölöttük; között, a pad és asztal között, közöttem, közötted, 'közötte ; a ' 'padok között, a fiuk' között, közöttünk, közöttetek, közöttük ; mögött, a kép mögött, az ajtó mögött, mögöttem, mögötted, mögötte; a padok mögött, a, leányok mögött, mögöttünk, mögöttetek, mögöttűk. H o l (m i m ö g ö tt) va n a fiic? R o l (mi a 'la tt) va n a kö 'n yv? H o l (m i kö zö tt) á ll a ' tá b la? 'H o l (m i m ellett) ú l a m a cska? H o l (m i fö lö tt) r ep ü l a m a d á r? 1, i Az ajtó mögött van a fiu. A papir. alatt van a könyv. A szekrény és a fal között áll a tábla. A, kutya mellett űl a macska. ~ 'ház fölött repülu' madár. H o l (ki melleu) ü lsz te? H o l (ki kö zö tt) á ll a fiu?' H o l (ki m ö g ö tt) á llu n k m i? A leány mellett ülök én..; Közöttam. és közötted álla fiu, A leányok mögött álltok ti. L. J.lfelyik a jtó m ö g ö tt? E mögött az ajtó mögött. Ezen ajtó mögött. M elyik h á z m ellett? E mellett a ház mellett. Ezen ház mellett. N lelyik szekr én y a la tt? Ez alatt a szekrény alatt. Ezen szekrény [alatt.

12 12ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED M i va n ez a la tt a szekr én y a la tt?vutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr Semmi sincs ez alatt a szekrény alatt. M i va n e fö lö tt a kép fö lö tt? Az óra van e fölött a kép fölött. M i va n ezek kö zö tt a székek kö zö tt? Az asztal van ezek közőtt a székek között. K i va n a leá n yo k kö zö tt? Én vagyok közöttük Caleányok között). K i o lva s a z a b la k m elleü? Mi olvasunk az ablak mellett. K i va n m elletted? Barátom van mellettem. M elyik tá b la m ellett va n a szék? E mellett a tábla mellett van a szék. M elyik a szta l a la tt va n a kie szék? Ez alatt az asztal alatt van a kis szék. Va n e m ellett a fiu, m ellett szék? Nincs emellett a fiu mellett szék. Ü l em en ett a leá n y m ellett fiu? Igen ül e mellett a leány mellet fiu.kjihgfedcba M ib en? A fiókban, a zsebemben, az asztalában. a könyvben. H o l? M ikb en? A fíókokban, a zsebünkben, az asztalukban, a könyvekben. 1 " M l 1 ' k b :? Ebben a szekrényben, abban a szekrényben. e y% e n. Ezekben a szekrényekben, azokban a szekrényekben. M elyik szekr én yb en va n a p a p ir? Ebben a szekrényben van a papír. M elyik fió kb a n ta r to d a tá b lá d a t? Abban a fiókban tartom a táblámat. M i va n r ij b en a zseb em b en? A zsebkendőd van ebben a zsebedben. K i a lr zik: eb b en a szo b á b a n? 'I'e alszol ebben a szobában. H o l eszn ek a n ö ven d ékek;? Ebben a szobában esznek a növendékek. H o l va n a z ó r á d? Ebben a zsebemben van az órám.

13 13vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jl1 in? A fán, a kabáton, a fejemen, a házon, az asztalon; H o l? M iken? A fákon, a kabátunkon, a fejükön, a házakon, 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA az asztalok on.kjihgfedcba Ezen a fán, azon a fán; ezen a kabáton, azon a kabáton; M elyiken? Ezeken a fákon, azokon a fákon; ezeken a kabátokon, azokon a kabátokon. 1 M elyik fá ko n ter em n ek a z a lm á k? Ezeken a fákon teremnek az almák. I M elyiken ter em n ek a kö r ték? Azokon teremnek a körték. M elyik a szta lo n eszn ek a n ö ven d ékek? Ezen az asztalon esznek, a növendékek. M i ter em ezen a fá n? M ik ló g n a k a zo n a fa lo n? K i ir a zo n a z a szta lo n? Szilva terem ezen a fán. A képek lógnak azon a falon. A tanár úr ír azon az asztalon. Mim van? Mim nincs? Melyiken van? Melyiken nincs?rqponmlkjihg Minden növendéknek 3. A t O ll. van tolla. Nekem is van tollam. A toll íróeszköz. Iróeszközök még: a kréta, az irón, a tábla, a papír és a tinta is. A tollnak több része van. Az én tollarnnak van: szára, tartója és tolla. A szár fából van. Géza tollának szára csontból van. A tollszárat még bádogból is készítik. A tollszár hosszu és henger aiaku. Kűlönféle színe van. A tartót aczélból készítik. A tollat a tartóba dúgják. A toll egyik végén hegyes. Ezen a végén bemetszés van. A tollat a gyárban csinálják. Ára különféle, Van olcsóbb és drágább toll. Egy darab ára 2 fillér. A tollat dobozokban gyermek vigyáz tollára árulják. Kik? Egy doboz ára 1 korona. A jó és íróeszközére. F ela d a t. A kréta, a papír, a tábla.

14 14RQPONMLKJIHGFEDCBA 4. A kép.vutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv Az iskolában sok kép van. A kép tan eszköz. Mi taneszköz még? A képen embert, állatot _és növényt látok. Ezen a képen egy lovat látok. Ennek a.lónak szűrke szőre van. Ezen a lovon egy katona űl. A kép a falon függ. Van nagyobb és kisebb kép. A képet papirra, vagy vászonra festik. Némely képnek kerete is van. Ezt fából faragják. Van aranyos és festett keret is. A szobában is van kép. Ez arczkép. Az arczkép is a falon függ. Atyámnak is van arczképe. Az arczképet a fényképész készíti. Némely képet gyárban készítenek. A művész is fest képet. Ez a kép értékes 'és szép. Ezt festménynek nevezzük.zyxwvutsrqpo K ér d ések. Hol van sok kép? Mi a kép? Mit látsz a képen? Mit látsz ezen aképen? Minő szőre van ennek a lónak? Ki ül ezen a lovon? Hol függ a kép? Mi függ azon? lvlinőkép van? Mire festik a képet? Mije van némely képnek? Miből faragják ezt? Minő keret van? Hol van még kép? Minő kép ez? Hol függ ez? Kinek'varr arczképe? Ki készíti az arczképet? Hol készítenek némely képet? Ki fest még képet? Minő ez fl, kép? Minek nevezzük ezt? F ela d a t',az olvasmány átalakitása többes számra. A könyv. M in é l? -nál, -nél. Az asztalnál, a széknél, a szekrénynel, ' a fánál, a képnél; H o l? K in é l? A fiunál, az embernél, atyámnál, testvéremnél ; { nálam, nálad, nála..'kjihgfedcba f K ik n é l? H o l? t K ik n é l? Az embereknél, az asztalosoknál, a fényképészeknél, a kereskedőknél ; nálunk, nálatok, náluk. Az asztaloknál, a falakiiál,a fáknál, a képeknél, a szejrrényeknél.",',

15 15ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M e ly ik n é lvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba? Ennél a képnél, annál a képnél, ennél az asztalnál, annál az asztalnál; ezeknél a képeknél, azoknál a képeknél, ezeknél az asztaloknál, azoknál az asztaloknál.kjihgfedcba. K in él va n a z én késem? A filmái van a te késed. Nálam van a te késed. K in él n in cs p a la vessző? A leánynál nincs palavessző. Nála nincs palavessző. M elyik a szta ln á l eszü n k m i?ennél az asztalnál eszünk mi elyiker esked ő n él veszszü k a p ó sztó t? Annál a kereskedőnél veszszük a posztot, M it á r u ln a k a b á d o g o sn á l? Kannákat árulnak a bádogosnál. M it készíten ek a h en tesn él? Kalbászt készítenek a hentesnél. K i? K ik? Magam, magad, maga, valaki, senki, mindenki. Magunk, magatok, maguk. K ié? Magamé, magadé, magáé, magunké, magatoko, maguké, valakié, senkié. K ié n e k?. Magaménak, magadénak, magáénak, magunkénak, magatokénak, magukénak, valakiének,. senkiének, az enyémnek, a tiednek, az övének, mienknek, tieteknek, övéknek. K ié t? K in ek K in ek Magamét, magadét, magáét, enyémet, tiedet, övét stb. a tá b lá já t veszed el? A magamét veszem el. a kését teezed a zseb ed b e? A magam kését (a magamét) teszem a zsebembe. M elyik to lla t kér ed? A magamét kérem.. A tiedet kérem. M elyik tá b lá n a k va n ker etje? A tiednek van keretje.

16 16 5. A ház.nmlkjihgfedcba A z em berek házakban laknak. A házak nagyobbak és kisebbek. V an egy-, két-, három em eletes ház is. Sok ház földszintes. A. házakban szobák, konyhák, kam arák stb. vannak. A z em eletes házakban m ég folyosók is vannak. N ém ely háznál pincze is van. A. szobákba a bútorokat teszik. N evezd m eg ezeket! M elyik bútor áll az asztalnál? A. szobákban lám pák is függnek. M ilyen lám pákat használnak az em berek? A z ágy fölött képek lógnak. N éhol a szekrény fölött is lóg kép. A.z ablak előtt a varrógép áll. Egyik szobában ebédelűnk. Ez az ebédlő. A. m ásik szobában alszunk. Ez a hálószoba. A. tető alatt van a padlás. M i van a padláson? A. háznál van m ég udvar és kert is. A. gazdag em bernek m agának van háza. Ebben a házban m aga lakik. A. szegény em bernek nincs m agának háza. Ez bérházban lakik. A. bérház nagy. Ebben a házban sok család lakik. Ezek házbért fizetnek. Kérdések. M iben laknak az em berek? M inők a házak? H ány em eletes házak vannak? M inő sok ház? M ik vannak a házakban? M ik vannak m ég az em eletes házakban? H ol van pincze? ~Iit tesznek a szobákba? M ik függnek a szobában? M ik lógnak az ágy fölött? H ol lóg m ég kép? H ol áll a varrógép? M elyik szobában ebédelünk? M elyik szobában alszunk? ly Ii alatt van a padlás? M i van m ég a háznál? K inek van m agának háza? K i lakik ebben a házban? K inek nincs m agának háza? H ol lakik sok család? M it fizetnek ezek?! Feladat. A tem plom. A z iskola.

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben