VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT"

Átírás

1 VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND MAGYAR SZÖVETSÉGÉNEK (2004. november 12.) ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend Magyar Szövetsége, rövidített nevén Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, (továbbiakban Szövetség) a Szuverén Máltai Lovagrend magyar nemzeti szövetsége. A Szuverén Máltai Lovagrend hivatalos elnevezése: JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND A továbbiakban: a Rend A Szövetség függőségi viszonyából adódóan a Rend Alkotmányának és Törvénykönyvének előírását követi és a Magyar Köztársaság Alkotmányának és törvényeinek megfelelően fejti ki tevékenységét. Célkitűzéseiben a Szövetség az 1928-ban Budapesten megalakult és 1954-től ig tevékenységét Rómában folytató Magyar Máltai Lovagok Szövetsége utódának tekinti magát.

2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve: Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend Magyar Szövetsége, rövidített néven Magyar Máltai Lovagok Szövetsége A Szövetség jellege A Rend Törvénykönyve szerint jogi személy, és mint ilyen, a Rend szerveinek felügyelete alá tartozik. A Szövetség nemzetközi jellegű, önálló jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, mely felett Magyarországon az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet A Szövetség célja A Római Katolikus Egyház tanítása, a Rend hagyománya és a lovagi eszmények szellemében a hitélet ápolása, jótékonyság gyakorlása, emberbaráti intézmények létesítése és támogatása. Részvétel ezek működésében, különös tekintettel a betegek, szegények, hajléktalanok, öregek, menekültek, valamint az elhagyott gyermekek segítése érdekében. A Magyarországon és külföldön működő delegációk és rendtagok működésének összehangolása. Magyar alperjelséggé alakulás törölve (2004. november 12.) 1.4. A Szövetség székhelye 1014 Budapest, I. Fortuna utca A Szövetség pecsétje A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének címere (2003. nov. 14. mód.) 1.6. A Szövetség nyelve A Szövetség hivatalos nyelve a magyar Jelvények és ruházat Szövetség tagjainak jelvénye és ruházata a Rend előírásaihoz igazodik Szövetségi év Megegyezik a naptári évvel A Szövetség vagyona tőkésített jövedelmek, alapítványok, ingatlanok, adományok, évi tagdíjak egyéb bevételek.

3 3 2. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 2.1. A Szövetség Tagjai A Szövetség tagjai azok a rendtagok, akiket a Rend Alkotmányának és Törvénykönyvének, valamint a Szövetség Alapszabályának és Felvételi Rendjének előírásai szerint a Szövetség Elnöke a Rend Nagymesterének felvételre előterjesztett, a Rend Nagymestere ennek alapján a Rend tagjai közé felvett és ennek a döntésnek megfelelően a Szövetség Elnöke, vagy az ő felhatalmazottja a Rend lovagjává, vagy hölgyévé felavatott. A Rend új Alkotmányának és Törvénykönyvének életbelépése, azaz január 27-e után felvételt nyert rendtagok közül csak azok lehetnek a Szövetség tagjai, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Magyarországon, vagy Magyarországon kívül eső lakhelyükön a Rendnek nemzeti szövetsége nincs. Ez alól abban az esetben történik kivétel, amennyiben a rendtag külföldi lakóhelyére települése előtt már a Magyar Szövetség tagja volt, vagy a magyar szövetségi tagsága ellen a Szövetség Elnöke által adott indoklás és bejelentés alapján külföldi lakóhelyének nemzeti szövetsége óvást nem emel. A tagok rendi besorolása a Rend Alkotmányában és Törvénykönyvében foglaltak szerint történik. (2003. nov. 14. mód.) A tagok jogai A tagok jogosultak az Alapszabályban és a Szövetség egyéb szabályzataiban meghatározott módon jogaikat gyakorolni, a Szövetség tevékenységében és rendezvényein részt venni és indítványokat beterjeszteni. Választhatnak és választhatók a Szövetség szerveibe. Jogosultak a Rend által bevezetett vagy rendszeresített jelvényeket és ruházatot viselni a Rend előírásai szerint A tagok kötelességei A tagok kötelesek az Egyház parancsolatait követni és a Rend által előírt vallási gyakorlatokat teljesíteni. Kötelesek a Rend Alkotmányában és Törvénykönyvében, valamint a Szövetség Alapszabályában és egyéb rendelkezéseiben lefektetett célok érdekében

4 4 tevékenykedni, a rendi elöljárók utasításainak engedelmeskedni, valamint a fizetési kötelezettségnek eleget tenni. A belépő tag a Rend kormányzó szerve - Szuverén Tanács - által megállapított és annak járó felvételi illetéket (taxe de passage) köteles megfizetni. Köteles továbbá a Szövetség Tanácsa által megállapított évi tagsági díjat megfizetni. Az Elnöknek jogában áll különleges esetekben az évi tagsági díj csökkentésére engedélyt vagy fizetése alól felmentést adni. Aki tagsági díja fizetését felszólítás ellenére elmulasztja, tagsági jogait átmenetileg nem gyakorolhatja. Két évi tagsági díj elmaradása esetén az Elnök a fegyelmi eljárást megindítja A tagság megszűnése A tagság megszűnik halál, kilépés, törlés, kizárás, vagy áthelyezés útján. 3.A SZÖVETSÉG SZERVEZETE: 3.1. A Tanács A Tanács tagjai: Tanács Elnök és Elnökség Delegációk Bizottságok a) az Elnök és az Elnökség tagjai; b) a tagok által választott 7 rendes és 8 póttag; (2003. nov. 14. mód.) c) a Delegációk vezetői, d) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Elnöke; Az Elnököt, valamint a 7 rendes és 8 póttagot a tagság közvetlenül, egyszerű szótöbbséggel, írásban választja titkos szavazással 5 év időtartamra. (2003. nov. 14. mód.) A szavazás érvényes, ha a szavazatok több mint 50%-a beérkezik. A szavazás eredménytelensége esetén megismételt szavazást kell elrendelni, és a megismételt, szavazás a beérkezett szavazatok számától függetlenül érvényes. Az Elnökség megválasztása a 3.2. pont szerint történik. (2003. nov. 14. mód.) Delegációk vezetőit tagságuk választja az Elnök jóváhagyásával három évente. Ők és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, akit a Szeretetszolgálat tagsága választ, hivatalból tagjai a Tanácsnak.

5 5 A Tanács tagjai újraválaszthatók. A Tanácsot, az Elnököt és Elnökséget a választási eredmény figyelembevételével a Rend Nagymestere erősíti meg A Tanács hatásköre a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása, melyet a Szuverén Tanácsnak kell jóváhagynia; b.) a Szövetség szabályrendszerének, az Ügyrendnek, valamint a Bizottságok és Delegációk ügyrendjének meghozatala és módosítása az Elnökkel egyetértésben; c.) az Elnökség megválasztása (2003. nov. 14. mód.) d.) az Elnök javaslata alapján bizottságok létrehozása és beszámolójuk elfogadása; e.) az Elnök javaslata alapján a delegációk létrehozása és tevékenységük ellenőrzése; f.) az Elnök javaslata alapján alapítványok létrehozása és működésének ellenőrzése; g.) a Rendbe és a Szövetségbe felvételt kérő új tagok felvételi eljárásában a Rend Alkotmányában és Törvénykönyvében, valamint a Szövetség Felvételi Rendjében lefektetett előírások szellemében és alkalmazásával a döntések, illetve ajánlások meghozatala; h.) a tagdíjak megállapítása az Elnök egyetértésében; i.) az Elnökség beszámolójának elfogadása; j.) az évi program meghatározása és ellenőrzése; k.) az évi költségvetés meghatározása és ellenőrzése, a kincstári jelentés elfogadása és a felmentés megadása; l.) a Szövetség vagyonának kezelése, ennek ellenőrzése; m.) a Szövetség sajtó- és hírszolgálatának létrehozatala és felügyelete az Elnökkel egyetértésben; n.) az elnöki tisztség megüresedése esetén új elnök megválasztásáig - az alelnök akadályoztatása esetén - saját tagjai közül ügyvezető elnök kijelölése; o.) az Elnök, vagy az Elnökség ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány tárgyalása és adott esetben az intézkedés megtétele;

6 A Tanács működése a.) a Tanácsülést az Elnök hívja össze, évente legalább egyszer. A Tanácsülést továbbá össze kell hívni, ha azt tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri; b.) a Tanács munkájában, ülésein részt vehet az Elnök által meghívott rendtag, vagy egyéb személy tanácskozási joggal; c.) a Tanács határozatképes, ha tagjainak fele + 1fő jelen van; d.) a Tanács határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnök adott esetben titkos szavazást is elrendelhet. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt Az Elnök és az Elnökség Az Elnökség tagjai: a.) Elnök b.) Két Alelnök c.) Vezető káplán (2004. november 12.) d.) Kancellár e.) Ispotályos f.) Kincstárnok Az Elnököt a tagság titkos szavazással választja öt évente a 3.1 pontban foglaltak szerint. Az Elnökség a Szövetség ügyintéző szerve. Az Elnökség tagjait az Elnök kivételével - az Elnök és a 7 választott rendes tanácstag, a delegátusok (2004. november 12.) és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke választják 5 évi időtartamra. A választás az Elnök által létrehozott jelölőbizottság közreműködésével, az Elnök és a választó tanácstagok javaslatainak figyelembe vételével titkos szavazással, egyszerű többséggel történik. A 7 rendes tanácstag valamelyikének akadályoztatása esetén a helyettesítésére póttag jogosult. (2003. nov. 14. mód.)

7 Az Elnök hatásköre a.) vezeti a Szövetséget, összehívja és elnököli a Tanácsot, biztosítja a Tanács és az elnökség döntéseinek végrehajtását, ellenőrzi a tisztségviselők és a Bizottságok munkáját; b.) ellenőrzi a Delegációk munkáját, jóváhagyja a Delegációk vezetőségét; c.) teljes jogú tagja a Szövetség valamennyi intézményének és szolgálatának; d.) képviseli a Szövetséget a Rendben, valamint az állami, nemzetközi, vagy minden egyéb intézménnyel vagy személlyel szemben; e.) a tagok személyi ügyeiben döntés és intézkedés; kitüntetések, tiszteletbeli méltóságok, címek adományozása; f.) munkáltatói jogot egy személyben, utalványozási jogot valamely tanácstaggal együttesen gyakorol Az Alelnökök hatásköre a.) az Elnök képviselője és helyettese; b.) az Elnök akadályoztatása esetén annak teendőit látják el. Feladatkörük gyakorlásában az elsőbbségi jogot a régebbi rendtagság, valamint a földrajzi illetékesség /Amerika, Európa) határozza meg.(2003.nov.14.mód.) A vezető káplán hatásköre (2004. november 12.) a.) irányítja a Szövetség hitéleti tevékenységét. b.) Kapcsolatot tart fenn a Rend és a Szentszék illetékes vezetőivel. (2003. nov. 14. mód.) A Kancellár hatásköre a) irányítja a Szövetség adminisztratív tevékenységét; b) előkészíti a Tanács üléseit, biztosítja az Elnökség és a Tanács határozatainak végrehajtását; c) elnöke a Szervezési Bizottságnak és ellenőrzi a többi Bizottság működését; d) elkészíti a Szövetség programtervezetét és évi jelentését; e) az Elnök és az Alelnökök akadályoztatása esetén képviseli az Elnököt Az Ispotályos hatásköre a) irányítja a Szövetség karitatív munkáját; b) felügyeli a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Szövetség egyéb karitatív intézményeinek tevékenységét; c) szervezi a Szövetség zarándoklatait;

8 8 d) kapcsolatot tart fenn a Rend, a perjelségek, szövetségek, delegációk ispotályosaival és szervezi a rendi tevékenységekben (táborozás, segélyakciók, stb ) való részvételt A Kincstárnok hatásköre a) vezeti a Szövetség pénzügyeit és kezeli a Szövetség értékeit, szervezi a Szövetség gazdálkodását, pénzügyi tevékenységét; b) a vagyon- és pénzkezelést a Szövetség Pénzügyi Rendjének előírásai szerint végzi; c) gondoskodik a Rendet és a Szövetséget illető összegek beszedéséről; d) elkészíti a Szövetség éves költségvetését és zárszámadását; e) ellenőrzi a Delegációk pénzügyi tevékenységét A Delegációk ( nov. 14. mód.) A Delegációk hatásköre A Delegációkat a Szövetség Tanácsa hozza létre a Rend Alkotmánya és Törvénykönyve figyelembevételével a Rend és a helyi nemzeti máltai szövetség hozzájárulásával, valamint az érintett ország törvényeinek figyelembe vételével (2004. november 12.) olyan területen, ahol legalább 10 tag él. Megszüntetésükről az Elnök javaslata alapján a Szövetség Tanácsa dönt A Delegációk működése a) a Delegációk működését a tagságuk által elfogadott és a Szövetség Tanácsa, továbbá adott esetben a helyi hatóságok által jóváhagyott alapszabály, illetve ügyrend szabályozza; b) a Delegátust, ki a Szövetség Elnökének képviseletében a Delegációt vezeti, valamint a Delegáció egyéb tisztségviselőit, a Delegáció tagjai választják, választásukat a Szövetség Elnöke hagyja jóvá; c) a Delegációk szorosan együttműködnek a Szövetség Elnökével és Elnökségével, tevékenységüket és programjaikat évente egyeztetik; d) a Delegátus tagja a Szövetség Tanácsának A Bizottságok ( nov. 14.mód.) A Bizottságokat az Elnök javaslata alapján a Szövetség Tanácsa hozza létre. Feladatuk a Szövetség széleskörű tevékenységének előkészítése és biztosítása. A Bizottságok tevékenységét a Tanács által elfogadott ügyrend szabályozza. A Bizottságok elnökeit és tagjait az Elnök előterjesztésére a Tanács választja meg. A Bizottságok Elnökei kötelesek tevékenységükről a Tanácsnak beszámolni.

9 9 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 4.1. Ügyrend A Szövetség és szervei ügyrendet szerkesztenek, amely szabályozza a jelen Alapszabályban foglaltak végrehajtását, és a Szövetség tevékenységének ügyintézését. Az Ügyrendet a Tanács jóváhagyása után az Elnökség a Rend Szuverén Tanácsához terjeszti fel Bizalmatlansági indítvány A Tanács, az Elnökség vagy annak tagjaival szembeni bizalmatlansági indítvány, a tagok1/3 részének aláírásával a Tanácshoz nyújtható be, amely azt az érintett tag részvétele nélkül legalább 2/3 szótöbbséggel hozott határozattal 3 hónapon belül a Rend Szuverén Tanácsához teszi át A Szövetség megszűnése A Szövetség megszűnését a Szövetség tagjai 4/5 szótöbbséggel mondhatják ki, (2004. november 12.) de a határozat csak a Rend kormányzószerve a - Szuverén Tanács - jóváhagyásával lép életbe. A Szövetség megszűnése esetén a Szövetség minden ingó és ingatlan vagyona a Szuverén Máltai Lovagrend tulajdonába megy át, amely azt lehetőleg magyar karitatív célokra fordítja Záró rendelkezések A fenti Alapszabály első változatát a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Budapesten, január hó 27. napján és Győrött április 12. napján tartott alakuló gyűlésén fogadta el, módosított változatát november 7-én, december 10-én, majd november 14-én, (majd november 12.) A módosított Alapszabály a Rend Szuverén Tanácsának jóváhagyása után a magyar bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba. A módosított Alapszabályt a Szövetség képviselője 30 napon belül köteles a Fővárosi Bírósághoz nyilvántartásba vétel végett beterjeszteni. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései, valamint az ezeket kiegészítő egyéb jogszabályok az irányadók. A Magyarország területén kívüli Delegációkra vonatkozóan a helybeli jog rendelkezései is alkalmazandók. Az Alapszabály, amit a Rend Szuverén

10 10 Tanácsa hagy jóvá, nem állhat ellentétben a Rend Alkotmányával és Törvénykönyvével. Budapest, november 12. O sváth György Kállay Ubul Tamás elnök kancellár

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR ILCO SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BEVEZETŐ A szövetség célja és feladata: a magyarországi ILCO klubokban folyó utógondozási, rehabilitációs, szociális segítségnyújtási munkák koordinálása, a betegség

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete ALAPSZABÁLYA a 2006. december 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabályának 2. számú módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2009. november 23. 2 ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Alulírott Alapítók

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal Budapest, 2011. március 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010.

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. A MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. A SZERVEZET NEVE: Magyar Színháztechnikai Szövetség

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉGI SZERVEZETE 2 ALAPSZABÁLYA. I. A Szervezet neve, székhelye, jogállása INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 1 MAGYAR SZEKCIÓ Készenléti Rendőrség Ipa Szervezete 1101 Budapest, X. ker. Kerepesi út 47-49. Levélcím: 1903 Budapest, Pf.:314; e-mail: ipa.kre@gmail.com Városi: +36-1-432-73-35;

Részletesebben