Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)"

Átírás

1 Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I.

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) a Budapesten működő, a tájfutó sportágban (továbbiakban: sportág) sporttevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a sportágat a fővárosban irányító, önkormányzati elven alapuló, kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedő társadalmi szervezet, amely működését a sportról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban. Sptv.) és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) alapján fejti ki. (2) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és a pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. (1) A Szövetség neve: Budapesti Tájfutók Szövetsége. Rövidített neve: BTFSZ. (2) A Szövetség székhelye: Budapest, Curia u. 3. (3) A Szövetség működési területe: Budapest. (4) Az alapítás éve: (1) A Szövetség elfogadja és működése során érvényesíti a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek a sportág országos szintű irányításával kapcsolatos alapvető szabályzatait, így különösen a versenyszabályzatot, a minősítési szabályzatot, az országos bajnoki rendszert és a sportág országos versenynaptárát. (2) A Szövetség céljainak megvalósítása, feladatainak megoldása során a sportág szakmai irányítása területén együttműködik a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel. (3) A Szövetség nem köztestület, nem része a sportág szakszövetségének, a köztestületként működő Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek, és nem gyakorolja annak köztestületi jogait. II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 4.. A Szövetség célja (1) A Szövetség célja Budapesten a tájékozódási futó sport, továbbá ezzel kapcsolatban a természet- és állatvédelem mint közhasznú tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezése, irányítása, ezen tevékenységek jogi, technikai és anyagi feltételeinek biztosítása. Ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a sportszakmai színvonal fejlesztésében. (2) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége, illetve az ezzel kapcsolatos természet- és állatvédelmi tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely harmadik személy is igénybe veheti. 5.. A Szövetség feladatai (1) A Szövetség alapvető feladata a sportág működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás a megvalósításukról. (2) A Szövetség közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről törvény (Sptv.) rendelkezése szerint helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. Így: a.) célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és a sporttal foglalkozó budapesti szervezeteket, együttműködik azokkal (Sptv. 3.. /1/ bekezdés b. pont); b.) segíti a főváros területén működő testnevelési, diák-, szabadidő- és versenysport szervezeteknek a tájékozódási futó sporttal, a természet- és állatvédelemmel kapcsolatos tevékenységét (Sptv. 3.. /2/ bekezdés e. pont); c.) közreműködik a budapesti diák-, szabadidő- és versenysport események lebonyolításában, illetőleg szervezi azokat (Sptv. 3.. /2/ bekezdés f. pont);

3 d.) a sportágban összeállítja és közreadja a budapesti versenynaptárt és szabadidősport-naptárt (Sptv. 3.. /2/ bekezdés g. pont); e.) a sportág budapesti bajnoki rendszerének kialakítása, működtetése, a sportág rendezvényeinek szervezése, támogatása (Sptv. 3.. /2/ bekezdés a. pont); f.) ellátja a budapesti sportszakemberek és versenybírók alapfokú képzését és továbbképzését /Sptv. 3.. /2/ bekezdés b. pont); g.) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban (Sptv. 3.. /2/ bekezdés c. pont). (3) A Szövetség egyéb feladatai: a.) a sportágban működő budapesti versenybírók minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása; b.) a sportágban sporttevékenységet folytató budapesti sportolók minősítésével kapcsolatos feladatok; c.) a sportág képviselete Budapesten; d.) gyakorolja a sportág fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkört; e.) szakanyagok és térképek kiadása; f.) a sportág működési feltételeinek biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása. (4) A Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 6.. A Szövetség tagjai A Szövetség tagjai - a tagokat megillető jogok és kötelezettségek - terjedelme alapján: a.) a tagok, b.) a tiszteletbeli elnök, c.) a tiszteletbeli tagok. 7.. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése (1) A Szövetség tagja lehet minden magyar állampolgár mint természetes személy, továbbá minden olyan szervezet, amely a sportággal kapcsolatban tevékenységet folytat, tekintet nélkül arra, hogy jogi személy-e vagy sem. (2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. (3) A szövetségi tagság felvétellel - a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok esetében választással - keletkezik és a.) a tagok esetében: - kilépéssel, - kizárással, - elhalálozással, illetőleg - a tagdíjfizetés egy évi indokolatlan elmaradása esetén törléssel, b.) a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok esetében: - lemondással, - kizárással, - elhalálozással, illetőleg - méltatlanná válás esetén a cím visszavonásával szűnik meg. (4) A tagfelvételi kérelmet írásban kell az elnökségnek bejelenteni. Jogi személy ehhez csatolja alapszabályát és a jogi személyként nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát. (5) A tagfelvétel kérdésében - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a Szövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalni köteles. (6) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok megválasztása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. (7) A Szövetség tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. (8) A Szövetség tagjai a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetik. (9) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnnek azonban a tagságból eredő jogai. (10) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelességeire a (9) bekezdés az irányadó. (11) A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát megszűnteti, vagy más sportegyesületnek átadja.

4 8.. A Szövetség tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagjai A Szövetség tiszteletbeli elnökének és tiszteletbeli tagjainak azok a személyek választhatók, akik kimagasló tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseit támogatták. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9.. A tagok jogai és kötelezettségei (1) A Szövetség tagjának jogai: a.) részt vehet a Szövetség minden tevékenységében és rendezvényein, b.) szavazati joggal részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, c.) választhat és választható a Szövetség szerveibe, d.) észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, illetve panasszal, felszólalással élhet a Szövetség, valamint a szerveinek működésével kapcsolatban, e.) igénybe veheti a Szövetség által nyújtott kedvezményeket. (2) A Szövetség tagjainak kötelezettségei:.) Szövetség alapszabályának és szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatok megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, b.)a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c.) a tagdíj megfizetése A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei (1) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag jogai: a.) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, b.) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek a működésével kapcsolatban. (2) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag kötelezettségei: a.) a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak megtartása, b.) a sportág népszerűsítése. A Szövetség szervei: a.) a Szövetség közgyűlése, b.) a Szövetség rendkívüli közgyűlése, c.) a Szövetség elnöksége, d.) a felügyelő bizottság e.) az etikai és fegyelmi bizottság, f.) a bizottságok és referensek. V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 11.. VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 12.. A közgyűlés összehívása

5 (1) A Szövetség közgyűlését évente egyszer kell összehívni. A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban kell megállapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a tagokat és a részvételre jogosult egyéb személyeket írásban tájékoztatni kell. A közgyűlés napirendjére a közgyűlés időpontját megelőző 14. napig lehet javaslatot tenni, Az elnökség erről a tagságot a közgyűlés időpontja előtti 8. napig írásban értesíti. (2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok rendelkeznek. (3) A közgyűlésen a Szövetség minden tagjának 1 szavazata van. (4) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint a fele jelen van. (5) Ha a közgyűlés nem határozatképes, azt az eredeti tájékoztatóban feltüntetett időpontban - akár ugyanarra a napra is - újra össze lehet hívni. Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes A közgyűlés napirendje (1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. (2) A közgyűlésen - az eredetileg meghirdetettől eltérő - napirendi javaslatok csak akkor tárgyalhatók, ha a közgyűlésen minden tag jelen van és a napirend megváltoztatását a tagok többsége támogatja A közgyűlés hatásköre A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály, valamint a fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása; b.) a Szövetség évi költségvetés arányainak megállapítása és az évi költségvetés elfogadása; c.) a Szövetség éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznú jelentés elfogadása; d.) a budapesti középtávú sportágfejlesztési program elfogadása; e.) a Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlatásának kimondása; f.) az elnökség, a felügyelő bizottság, valamint a fegyelmi bizottság megválasztása; g.) a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok megválasztása; h.) a Szövetség - a más szerv hatáskörébe nem utalt - szabályzatainak megállapítása és módosítása; i.) a tagfelvétel valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; j.) mindazok a kérdések, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von A közgyűlés határozathozatala (1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt. (2) A 14.. a.), b.), c.) és e.) pontjai esetén a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség - a 16.. (1) bekezdésében meghatározott - tisztségviselőinek megválasztásakor, illetve ha a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két - a közgyűlés által megválasztott - személy hitelesíti. (5) A Szövetség közgyűlése nyilvános A tisztségviselők megválasztása (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők (vezető tisztségviselők): a.) az elnök, az alelnök, b.) az elnökség tagjai, c.) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, d.) az etikai és fegyelmi bizottság elnöke és tagjai. (2) A Szövetség vezető tisztségviselőit a közgyűlés négy évre választja. (3) A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt legalább egy hónappal a Szövetség elnöksége jelölő bizottságot bíz meg. A jelölő bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselők személyére vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén a bizottság által kijelölt tag, terjeszti a közgyűlés elé. (4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét - de legalább 33%-át - megszerezte. Ha több jelölt esetében az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapott a megválasztásához elegendő szavazatot, újabb

6 választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztásához szükséges szavazatot meg nem szerzi. VII. A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a.) a Szövetség elnökségének vagy a felügyelő bizottságnak a határozata alapján, b.) ha a Szövetség tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével indítványozza, c.) ha a bíróság vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli. (2) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak VIII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 18.. Az elnökség hatásköre (1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között a Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Szövetség más szervének a hatáskörébe utalt. (2) Az elnökség kizárólagos hatásköre a főtitkár megválasztása és felmentése; (3) Az elnökség feladatai és hatásköre: 1.) a Szövetség közgyűlésének összehívása; 2.) a Szövetség törvényes és alapszabály szerű működésének biztosítása és felügyelete; 3.) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése; 4.) a Szövetség - szervezeti és működési szabályzatának - gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása; 5.) a budapesti középtávú sportágfejlesztési program kidolgozása; 6.) a Szövetség célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és a sporttal foglalkozó budapesti szervezeteket, szervezi az ezekkel való együttműködést; 7.) népszerűsíti a főváros területén működő testnevelési, diák-, szabadidő- és versenysport szervezetek körében a sportágat, a természet- és állatvédelmet, segíti e szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét; 8.) közreműködik a sportágat, a természet- és állatvédelmet érintő fővárosi diák-, szabadidő- és versenysport események lebonyolításában, illetőleg szervez ilyeneket; 9.) elfogadja a sportág budapesti verseny- és szabadidősport-naptárát; 10.) kialakítja a budapesti bajnoki versenyrendszert, kiírja a bajnokságokat és a szövetségi versenyeket, szervezi és támogatja a sportág budapesti rendezvényeit; 11.) szervezi a sportág budapesti sportszakembereinek képzését és továbbképzését, illetve közreműködik abban; 12.) szervezi és irányítja a budapesti versenybírók képzését és továbbképzését; 13.) képviseli a sportágat Budapesten; 14.) dönt a szakanyagok és a térképek kiadásáról; 15.) munkabizottságok létrehozása és megszüntetése; 16.) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése, referensek megbízása és felmentése; 17.) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők kinevezése és felmentése, valamint velük szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása; 18.) a tagfelvételi kérelmek elbírálása; 19.) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása; 20.) a központi és az önkormányzati támogatás felosztása a Szövetség tagjai között; 21.) a sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos fővárosi feladatok ellátása; 22.) az állami és önkormányzati kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel; 23.) a Budapesti válogatott összeállítása és versenyeztetésének meghatározása, részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban; 24.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal.

7 (4) Az elnökség gazdálkodik a Szövetség vagyonával, dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. (5) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. 18/A.. A közhasznúsági jelentés (1) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. (2) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót; b.) a költségvetési támogatás felosztását; c.) a vagyon felhasználását; d.) a cél szerinti juttatások kimutatását; e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f.) a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. (3) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. (4) A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Sportvezető című újságban is nyilvánosságra hozza Az elnökség tagjai (1) A Szövetség elnöksége 9 tagú. (2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár és - Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező - nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. (3) Az elnökség tagjai: a.) az elnök, b.) az alelnök, c.) a tagok. (4) A Szövetség elnöke, alelnöke, nem lehet a Szövetség tagszervezetével munkaviszonyban álló személy. (5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a.) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; b.) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban; c.) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban; d.) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; e.) megbízás alapján a Szövetség képviselete; f.) a közgyűlési határozatok és ajánlások megtartása illetőleg végrehajtása. (6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7) Az elnökségi tagság megszűnik: a.) a mandátum lejártával; b.) felmentéssel; c.) visszahívással; d.) elhalálozással; e.) a Szövetségből való kizárással Az elnökség működése (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét. (2) Az elnökség munkatervének megfelelően, de legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza. (3) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megadható. (4) Az elnökség ülései nyilvánosak. (5) Amennyiben a jelenlévők többsége ezt kívánja zárt ülést kell tartani. A zárt ülésen az elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Az elnökség a zárt ülésen résztvevőkkel kapcsolatban ettől eltérően is rendelkezhet.

8 (6) Az elnökségi ülés csak akkor hozhat jogérvényes határozatot, ha tagjainak legalább 51 %-a jelen van (határozatképesség). Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést az eredeti tájékoztatóban feltüntetett időpontban - akár ugyanarra a napra is - újra össze lehet hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirenden szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. (7) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, és a jelenlévő tagok több, mint felének igenlő szavazatával hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében az a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg. (8) Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma a megállapított 3/4-e alá csökken, új elnökségi tag megválasztása céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. (9) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. (10) Az elnökség a saját és a közgyűlés határozatait és beszámolóit hirdetőtábláján 30 napra kifüggeszti, az érintett szervekkel és a Szövetség tagságával 15 napon belül írásban közli. (11) Az elnökség a saját és a közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást vezet, melyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, - s amennyiben lehetséges - személye megállapítható. (12) A közgyűlés és az elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratok - előzetes bejelentést követően, a Szövetség házi terjesztésű újságjában és hirdetőtábláján közzétett hivatalos időben, a Szövetség székhelyén - bári által megtekinthetők. (13) Az elnökség a Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a nyilvánosság számára a hirdetőtábláján ad tájékoztatást. IX. A SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKE 21.. A Szövetség elnöke (1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök irányítja és vezeti a Szövetség és az elnökség tevékenységét. (2) Az elnök feladatai és hatásköre: a.) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése; b.) önállóan képviseli a Szövetséget; c.) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; d.) kapcsolattartás a tagszervezetekkel és a társszervezetekkel; e.) az Elnökség által kijelölt személy(ek) együtt gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot; f.) személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira; g.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe; h.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (3) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőire is átruházhatja A Szövetség alelnöke (1) A Szövetség alelnöke az elnök akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait. (2) Az elnökség ügyrendjében meghatározott módon, az elnökség munkamegosztása szerint önálló feladatokat végez. X. A FŐTITKÁR 23.. (1) A Szövetség működésének operatív irányítója, vezetője a főtitkár. (2) A főtitkár az Elnökség megbízása alapján látja el a feladatát. (3) A főtitkár feladatai és hatásköre: a.) összehangolja a Szövetség tevékenységét; b.) összehangolja a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját; c.) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak a végrehajtását; d.) előkészíti az elnökség üléseit; e.) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört; f.) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;

9 g.) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról; h.) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről; i.) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását; j.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal; k.) gondoskodik a Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatainak a budapesti sajtó útján történő nyilvánosságra hozataláról. (4) A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be. (5) A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség által jegyzőkönyvileg kijelölt személy helyettesíti. XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 24.. A felügyelő bizottság (1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező felügyelő bizottságot választ. (2) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, illetőleg nem lehetnek egymásnak, valamint a Szövetség bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói, és nem lehetnek azonos szakosztály tagjai. (3) A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet. (4) A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. (5) A felügyelő bizottság feladatai: a.) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; b.) a társadalmi szervezetek és a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának; c.) az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata; d.) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; e.) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; f.) a gazdálkodás célszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; g.) a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése; h.) ellenőrzi a Szövetségnek, mint közhasznú szervezetnek a működését és gazdálkodását. (6) A felügyelő bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről köteles a Szövetség közgyűlésének beszámolni. 24/a.. A felügyelő bizottság működése (1) A felügyelő bizottság a munkatervét maga állapítja meg. (2) A felügyelő bizottság ülését a munkatervnek megfelelően, de legalább évente két alkalommal a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a felügyelő bizottság elnöke írásban, legkésőbb az ülés időpontját megelőző 8. napon értesíti a bizottság tagjait. Amennyiben az ülés napirendjéhez kapcsolódóan írásbeli anyag készült, azt az értesítéshez mellékelni kell. (3) A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok mindannyian jelen vannak. (4) A felügyelő bizottság ülésén az elnök, a tagok és - tanácskozási joggal - a bizottság elnöke által meghívottak vehetnek részt. (5) A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság ülésén az elnöknek és minden tagnak 1-1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazta dönt. (6) A felügyelő bizottság az eredeti napirendtől eltérő napirendi kérdést is tárgyalhat, ha ezzel a szavazásra jogosultak többsége egyetért. (7) A felügyelő bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelő bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja, s ha a vizsgálat szabálytalanságokat vagy rendellenességeket állapít meg, ennek megszüntetésre felhívja a Szövetség elnökségét. (9) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a Szövetség közgyűlésén és az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. (10) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés vagy az elnökség döntését teszi szükségessé;

10 b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. (11) Az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés vagy az elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. (12) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. XII. A FEGYELMI BIZOTTSÁG 25.. (1) A Szövetség tagjaival, valamint a sportághoz tartozó sportolókkal szembeni szövetségi fegyelmi eljárás lefolytatására a közgyűlés fegyelmi bizottságot választ, amelynek létszámát a közgyűlés határozza meg. (2) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség fegyelmi szabályzata állapítja meg. (3) A fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjai a Szövetséggel, illetve a tagszervezetekkel munkaviszonyban nem állhatnak. XIII. BIZOTTSÁGOK ÉS REFERENSEK 26. (1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó vagy ideiglenes - bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a referenseket az elnökség 4 éves időtartamra választja. (2) A bizottságok és a referensek feladatait és hatáskörét a közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg. (3) A bizottságok és a referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. XIV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 27.. (1) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (2) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. (3) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. (4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. 27/A.. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezeteként, illetve hitem törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 27/B.. (1) A Szövetség cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (2) A Szövetség bevételei: a.) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d.) a tagdíj; e.) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; f.) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. (3) A Szövetség költségei: a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

11 b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c.) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d.) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. (4) A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Szövetség vagyona: a.) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg); b.) készpénzre szóló követelés; c.) értékpapír; d.) ingatlan és ingó vagyon. 27/C.. XV. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 28.. (1) A Szövetség megszűnik: a.) a közgyűlés által történő kimondásával; b.) más szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével; c.) feloszlatásával; d.) megszűnésének megállapításával. (2) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Szövetség közgyűlése rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Szövetség feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonról nem történt rendelkezés, vagyona - a hitelezők kielégítése után - önkormányzati tulajdonba kerül és sportcélokra kell fordítani. XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29.. A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult, Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetve szervére kötelező. Az elnökségnek a szövetségi sajtóban vagy egyéb módon, de legkésőbb a soron következő közgyűlésen tájékoztatnia kell a Szövetség tagjait az értelmezés(ek)ről, mely(ek) felülvizsgálata a jelen Alapszabály 14. (2) bekezdése alapján történik. 29/A. Összeférhetetlenség (1) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a Szövetség felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a.) a Szövetség elnöke vagy elnökségének tagja; b.) a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; c.) a Szövetség cél szerinti juttatásában részesül, kivéve - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - és a Szövetség tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; d.) az a-c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. (3) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője (16. /1/ bekezdés) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (4) A Szövetség vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. ZÁRADÉK

12 Jelen Alapszabályt a BTFSZ közgyűlése november 25-én fogadta el, és az május 31-i közgyűlésen hozott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva hagyta jóvá.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Ver. 5 2015 2 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A szövetség célja és feladatai... 3 III. A szövetség tagsága... 4 IV. A tagok jogai és kötelezettségei...

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya. I. Általános rendelkezések 1./ A Szövetség neve: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2./ A Szövetség székhelye: Veszprém, Wartha Vince u. 3. A Szövetség működési területe: Veszprém megye. A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A Sportegyesület neve: ÚJPESTI KULTÚRA Sportegyesület 2. Rövidített neve: ÚJPESTI KULTÚRA SE. 3. A Sportegyesület székhelye: 1043

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Kor Kontroll Társaság (továbbiakban: Társaság) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG

A BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG A BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOK DŐLTEN SZEDVE Elfogadva 2004. március 16.-án és a Magyar Úszó Szövetség által 2004. április 4.-én jóváhagyva,

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA A FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület módosított ALAPSZABÁLYA 1. I. pont Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Az egyesület nevének rövidítése: FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben