Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)"

Átírás

1 Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I.

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) a Budapesten működő, a tájfutó sportágban (továbbiakban: sportág) sporttevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a sportágat a fővárosban irányító, önkormányzati elven alapuló, kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedő társadalmi szervezet, amely működését a sportról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban. Sptv.) és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) alapján fejti ki. (2) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és a pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. (1) A Szövetség neve: Budapesti Tájfutók Szövetsége. Rövidített neve: BTFSZ. (2) A Szövetség székhelye: Budapest, Curia u. 3. (3) A Szövetség működési területe: Budapest. (4) Az alapítás éve: (1) A Szövetség elfogadja és működése során érvényesíti a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek a sportág országos szintű irányításával kapcsolatos alapvető szabályzatait, így különösen a versenyszabályzatot, a minősítési szabályzatot, az országos bajnoki rendszert és a sportág országos versenynaptárát. (2) A Szövetség céljainak megvalósítása, feladatainak megoldása során a sportág szakmai irányítása területén együttműködik a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel. (3) A Szövetség nem köztestület, nem része a sportág szakszövetségének, a köztestületként működő Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek, és nem gyakorolja annak köztestületi jogait. II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 4.. A Szövetség célja (1) A Szövetség célja Budapesten a tájékozódási futó sport, továbbá ezzel kapcsolatban a természet- és állatvédelem mint közhasznú tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezése, irányítása, ezen tevékenységek jogi, technikai és anyagi feltételeinek biztosítása. Ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a sportszakmai színvonal fejlesztésében. (2) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége, illetve az ezzel kapcsolatos természet- és állatvédelmi tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely harmadik személy is igénybe veheti. 5.. A Szövetség feladatai (1) A Szövetség alapvető feladata a sportág működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás a megvalósításukról. (2) A Szövetség közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyekről törvény (Sptv.) rendelkezése szerint helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. Így: a.) célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és a sporttal foglalkozó budapesti szervezeteket, együttműködik azokkal (Sptv. 3.. /1/ bekezdés b. pont); b.) segíti a főváros területén működő testnevelési, diák-, szabadidő- és versenysport szervezeteknek a tájékozódási futó sporttal, a természet- és állatvédelemmel kapcsolatos tevékenységét (Sptv. 3.. /2/ bekezdés e. pont); c.) közreműködik a budapesti diák-, szabadidő- és versenysport események lebonyolításában, illetőleg szervezi azokat (Sptv. 3.. /2/ bekezdés f. pont);

3 d.) a sportágban összeállítja és közreadja a budapesti versenynaptárt és szabadidősport-naptárt (Sptv. 3.. /2/ bekezdés g. pont); e.) a sportág budapesti bajnoki rendszerének kialakítása, működtetése, a sportág rendezvényeinek szervezése, támogatása (Sptv. 3.. /2/ bekezdés a. pont); f.) ellátja a budapesti sportszakemberek és versenybírók alapfokú képzését és továbbképzését /Sptv. 3.. /2/ bekezdés b. pont); g.) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban (Sptv. 3.. /2/ bekezdés c. pont). (3) A Szövetség egyéb feladatai: a.) a sportágban működő budapesti versenybírók minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása; b.) a sportágban sporttevékenységet folytató budapesti sportolók minősítésével kapcsolatos feladatok; c.) a sportág képviselete Budapesten; d.) gyakorolja a sportág fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkört; e.) szakanyagok és térképek kiadása; f.) a sportág működési feltételeinek biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása. (4) A Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 6.. A Szövetség tagjai A Szövetség tagjai - a tagokat megillető jogok és kötelezettségek - terjedelme alapján: a.) a tagok, b.) a tiszteletbeli elnök, c.) a tiszteletbeli tagok. 7.. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése (1) A Szövetség tagja lehet minden magyar állampolgár mint természetes személy, továbbá minden olyan szervezet, amely a sportággal kapcsolatban tevékenységet folytat, tekintet nélkül arra, hogy jogi személy-e vagy sem. (2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. (3) A szövetségi tagság felvétellel - a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok esetében választással - keletkezik és a.) a tagok esetében: - kilépéssel, - kizárással, - elhalálozással, illetőleg - a tagdíjfizetés egy évi indokolatlan elmaradása esetén törléssel, b.) a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok esetében: - lemondással, - kizárással, - elhalálozással, illetőleg - méltatlanná válás esetén a cím visszavonásával szűnik meg. (4) A tagfelvételi kérelmet írásban kell az elnökségnek bejelenteni. Jogi személy ehhez csatolja alapszabályát és a jogi személyként nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát. (5) A tagfelvétel kérdésében - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a Szövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalni köteles. (6) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok megválasztása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. (7) A Szövetség tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. (8) A Szövetség tagjai a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetik. (9) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnnek azonban a tagságból eredő jogai. (10) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelességeire a (9) bekezdés az irányadó. (11) A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát megszűnteti, vagy más sportegyesületnek átadja.

4 8.. A Szövetség tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagjai A Szövetség tiszteletbeli elnökének és tiszteletbeli tagjainak azok a személyek választhatók, akik kimagasló tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseit támogatták. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9.. A tagok jogai és kötelezettségei (1) A Szövetség tagjának jogai: a.) részt vehet a Szövetség minden tevékenységében és rendezvényein, b.) szavazati joggal részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, c.) választhat és választható a Szövetség szerveibe, d.) észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, illetve panasszal, felszólalással élhet a Szövetség, valamint a szerveinek működésével kapcsolatban, e.) igénybe veheti a Szövetség által nyújtott kedvezményeket. (2) A Szövetség tagjainak kötelezettségei:.) Szövetség alapszabályának és szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatok megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, b.)a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c.) a tagdíj megfizetése A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei (1) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag jogai: a.) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, b.) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek a működésével kapcsolatban. (2) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag kötelezettségei: a.) a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak megtartása, b.) a sportág népszerűsítése. A Szövetség szervei: a.) a Szövetség közgyűlése, b.) a Szövetség rendkívüli közgyűlése, c.) a Szövetség elnöksége, d.) a felügyelő bizottság e.) az etikai és fegyelmi bizottság, f.) a bizottságok és referensek. V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 11.. VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 12.. A közgyűlés összehívása

5 (1) A Szövetség közgyűlését évente egyszer kell összehívni. A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban kell megállapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a tagokat és a részvételre jogosult egyéb személyeket írásban tájékoztatni kell. A közgyűlés napirendjére a közgyűlés időpontját megelőző 14. napig lehet javaslatot tenni, Az elnökség erről a tagságot a közgyűlés időpontja előtti 8. napig írásban értesíti. (2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok rendelkeznek. (3) A közgyűlésen a Szövetség minden tagjának 1 szavazata van. (4) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint a fele jelen van. (5) Ha a közgyűlés nem határozatképes, azt az eredeti tájékoztatóban feltüntetett időpontban - akár ugyanarra a napra is - újra össze lehet hívni. Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes A közgyűlés napirendje (1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. (2) A közgyűlésen - az eredetileg meghirdetettől eltérő - napirendi javaslatok csak akkor tárgyalhatók, ha a közgyűlésen minden tag jelen van és a napirend megváltoztatását a tagok többsége támogatja A közgyűlés hatásköre A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály, valamint a fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása; b.) a Szövetség évi költségvetés arányainak megállapítása és az évi költségvetés elfogadása; c.) a Szövetség éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznú jelentés elfogadása; d.) a budapesti középtávú sportágfejlesztési program elfogadása; e.) a Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlatásának kimondása; f.) az elnökség, a felügyelő bizottság, valamint a fegyelmi bizottság megválasztása; g.) a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok megválasztása; h.) a Szövetség - a más szerv hatáskörébe nem utalt - szabályzatainak megállapítása és módosítása; i.) a tagfelvétel valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; j.) mindazok a kérdések, amelyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von A közgyűlés határozathozatala (1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt. (2) A 14.. a.), b.), c.) és e.) pontjai esetén a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség - a 16.. (1) bekezdésében meghatározott - tisztségviselőinek megválasztásakor, illetve ha a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Szövetség elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két - a közgyűlés által megválasztott - személy hitelesíti. (5) A Szövetség közgyűlése nyilvános A tisztségviselők megválasztása (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők (vezető tisztségviselők): a.) az elnök, az alelnök, b.) az elnökség tagjai, c.) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, d.) az etikai és fegyelmi bizottság elnöke és tagjai. (2) A Szövetség vezető tisztségviselőit a közgyűlés négy évre választja. (3) A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt legalább egy hónappal a Szövetség elnöksége jelölő bizottságot bíz meg. A jelölő bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselők személyére vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén a bizottság által kijelölt tag, terjeszti a közgyűlés elé. (4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét - de legalább 33%-át - megszerezte. Ha több jelölt esetében az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapott a megválasztásához elegendő szavazatot, újabb

6 választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztásához szükséges szavazatot meg nem szerzi. VII. A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a.) a Szövetség elnökségének vagy a felügyelő bizottságnak a határozata alapján, b.) ha a Szövetség tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével indítványozza, c.) ha a bíróság vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli. (2) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak VIII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 18.. Az elnökség hatásköre (1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés között a Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Szövetség más szervének a hatáskörébe utalt. (2) Az elnökség kizárólagos hatásköre a főtitkár megválasztása és felmentése; (3) Az elnökség feladatai és hatásköre: 1.) a Szövetség közgyűlésének összehívása; 2.) a Szövetség törvényes és alapszabály szerű működésének biztosítása és felügyelete; 3.) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése; 4.) a Szövetség - szervezeti és működési szabályzatának - gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása; 5.) a budapesti középtávú sportágfejlesztési program kidolgozása; 6.) a Szövetség célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és a sporttal foglalkozó budapesti szervezeteket, szervezi az ezekkel való együttműködést; 7.) népszerűsíti a főváros területén működő testnevelési, diák-, szabadidő- és versenysport szervezetek körében a sportágat, a természet- és állatvédelmet, segíti e szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét; 8.) közreműködik a sportágat, a természet- és állatvédelmet érintő fővárosi diák-, szabadidő- és versenysport események lebonyolításában, illetőleg szervez ilyeneket; 9.) elfogadja a sportág budapesti verseny- és szabadidősport-naptárát; 10.) kialakítja a budapesti bajnoki versenyrendszert, kiírja a bajnokságokat és a szövetségi versenyeket, szervezi és támogatja a sportág budapesti rendezvényeit; 11.) szervezi a sportág budapesti sportszakembereinek képzését és továbbképzését, illetve közreműködik abban; 12.) szervezi és irányítja a budapesti versenybírók képzését és továbbképzését; 13.) képviseli a sportágat Budapesten; 14.) dönt a szakanyagok és a térképek kiadásáról; 15.) munkabizottságok létrehozása és megszüntetése; 16.) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése, referensek megbízása és felmentése; 17.) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők kinevezése és felmentése, valamint velük szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása; 18.) a tagfelvételi kérelmek elbírálása; 19.) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása; 20.) a központi és az önkormányzati támogatás felosztása a Szövetség tagjai között; 21.) a sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos fővárosi feladatok ellátása; 22.) az állami és önkormányzati kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel; 23.) a Budapesti válogatott összeállítása és versenyeztetésének meghatározása, részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban; 24.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal.

7 (4) Az elnökség gazdálkodik a Szövetség vagyonával, dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. (5) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. 18/A.. A közhasznúsági jelentés (1) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. (2) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót; b.) a költségvetési támogatás felosztását; c.) a vagyon felhasználását; d.) a cél szerinti juttatások kimutatását; e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f.) a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. (3) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. (4) A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Sportvezető című újságban is nyilvánosságra hozza Az elnökség tagjai (1) A Szövetség elnöksége 9 tagú. (2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár és - Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező - nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. (3) Az elnökség tagjai: a.) az elnök, b.) az alelnök, c.) a tagok. (4) A Szövetség elnöke, alelnöke, nem lehet a Szövetség tagszervezetével munkaviszonyban álló személy. (5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a.) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; b.) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban; c.) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban; d.) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; e.) megbízás alapján a Szövetség képviselete; f.) a közgyűlési határozatok és ajánlások megtartása illetőleg végrehajtása. (6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7) Az elnökségi tagság megszűnik: a.) a mandátum lejártával; b.) felmentéssel; c.) visszahívással; d.) elhalálozással; e.) a Szövetségből való kizárással Az elnökség működése (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét. (2) Az elnökség munkatervének megfelelően, de legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza. (3) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megadható. (4) Az elnökség ülései nyilvánosak. (5) Amennyiben a jelenlévők többsége ezt kívánja zárt ülést kell tartani. A zárt ülésen az elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Az elnökség a zárt ülésen résztvevőkkel kapcsolatban ettől eltérően is rendelkezhet.

8 (6) Az elnökségi ülés csak akkor hozhat jogérvényes határozatot, ha tagjainak legalább 51 %-a jelen van (határozatképesség). Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést az eredeti tájékoztatóban feltüntetett időpontban - akár ugyanarra a napra is - újra össze lehet hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirenden szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. (7) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, és a jelenlévő tagok több, mint felének igenlő szavazatával hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében az a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg. (8) Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma a megállapított 3/4-e alá csökken, új elnökségi tag megválasztása céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. (9) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. (10) Az elnökség a saját és a közgyűlés határozatait és beszámolóit hirdetőtábláján 30 napra kifüggeszti, az érintett szervekkel és a Szövetség tagságával 15 napon belül írásban közli. (11) Az elnökség a saját és a közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást vezet, melyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, - s amennyiben lehetséges - személye megállapítható. (12) A közgyűlés és az elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratok - előzetes bejelentést követően, a Szövetség házi terjesztésű újságjában és hirdetőtábláján közzétett hivatalos időben, a Szövetség székhelyén - bári által megtekinthetők. (13) Az elnökség a Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a nyilvánosság számára a hirdetőtábláján ad tájékoztatást. IX. A SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKE 21.. A Szövetség elnöke (1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök irányítja és vezeti a Szövetség és az elnökség tevékenységét. (2) Az elnök feladatai és hatásköre: a.) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése; b.) önállóan képviseli a Szövetséget; c.) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; d.) kapcsolattartás a tagszervezetekkel és a társszervezetekkel; e.) az Elnökség által kijelölt személy(ek) együtt gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot; f.) személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira; g.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe; h.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (3) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőire is átruházhatja A Szövetség alelnöke (1) A Szövetség alelnöke az elnök akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait. (2) Az elnökség ügyrendjében meghatározott módon, az elnökség munkamegosztása szerint önálló feladatokat végez. X. A FŐTITKÁR 23.. (1) A Szövetség működésének operatív irányítója, vezetője a főtitkár. (2) A főtitkár az Elnökség megbízása alapján látja el a feladatát. (3) A főtitkár feladatai és hatásköre: a.) összehangolja a Szövetség tevékenységét; b.) összehangolja a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját; c.) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak a végrehajtását; d.) előkészíti az elnökség üléseit; e.) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört; f.) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;

9 g.) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról; h.) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről; i.) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását; j.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal; k.) gondoskodik a Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatainak a budapesti sajtó útján történő nyilvánosságra hozataláról. (4) A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be. (5) A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség által jegyzőkönyvileg kijelölt személy helyettesíti. XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 24.. A felügyelő bizottság (1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező felügyelő bizottságot választ. (2) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, illetőleg nem lehetnek egymásnak, valamint a Szövetség bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói, és nem lehetnek azonos szakosztály tagjai. (3) A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet. (4) A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. (5) A felügyelő bizottság feladatai: a.) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; b.) a társadalmi szervezetek és a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának; c.) az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata; d.) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; e.) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; f.) a gazdálkodás célszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; g.) a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése; h.) ellenőrzi a Szövetségnek, mint közhasznú szervezetnek a működését és gazdálkodását. (6) A felügyelő bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről köteles a Szövetség közgyűlésének beszámolni. 24/a.. A felügyelő bizottság működése (1) A felügyelő bizottság a munkatervét maga állapítja meg. (2) A felügyelő bizottság ülését a munkatervnek megfelelően, de legalább évente két alkalommal a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a felügyelő bizottság elnöke írásban, legkésőbb az ülés időpontját megelőző 8. napon értesíti a bizottság tagjait. Amennyiben az ülés napirendjéhez kapcsolódóan írásbeli anyag készült, azt az értesítéshez mellékelni kell. (3) A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok mindannyian jelen vannak. (4) A felügyelő bizottság ülésén az elnök, a tagok és - tanácskozási joggal - a bizottság elnöke által meghívottak vehetnek részt. (5) A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság ülésén az elnöknek és minden tagnak 1-1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazta dönt. (6) A felügyelő bizottság az eredeti napirendtől eltérő napirendi kérdést is tárgyalhat, ha ezzel a szavazásra jogosultak többsége egyetért. (7) A felügyelő bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelő bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja, s ha a vizsgálat szabálytalanságokat vagy rendellenességeket állapít meg, ennek megszüntetésre felhívja a Szövetség elnökségét. (9) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a Szövetség közgyűlésén és az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. (10) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés vagy az elnökség döntését teszi szükségessé;

10 b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. (11) Az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés vagy az elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. (12) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. XII. A FEGYELMI BIZOTTSÁG 25.. (1) A Szövetség tagjaival, valamint a sportághoz tartozó sportolókkal szembeni szövetségi fegyelmi eljárás lefolytatására a közgyűlés fegyelmi bizottságot választ, amelynek létszámát a közgyűlés határozza meg. (2) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség fegyelmi szabályzata állapítja meg. (3) A fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjai a Szövetséggel, illetve a tagszervezetekkel munkaviszonyban nem állhatnak. XIII. BIZOTTSÁGOK ÉS REFERENSEK 26. (1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó vagy ideiglenes - bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a referenseket az elnökség 4 éves időtartamra választja. (2) A bizottságok és a referensek feladatait és hatáskörét a közgyűlés szervezeti és működési szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg. (3) A bizottságok és a referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. XIV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 27.. (1) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (2) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. (3) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. (4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. 27/A.. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezeteként, illetve hitem törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 27/B.. (1) A Szövetség cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (2) A Szövetség bevételei: a.) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d.) a tagdíj; e.) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; f.) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. (3) A Szövetség költségei: a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

11 b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c.) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d.) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. (4) A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Szövetség vagyona: a.) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg); b.) készpénzre szóló követelés; c.) értékpapír; d.) ingatlan és ingó vagyon. 27/C.. XV. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 28.. (1) A Szövetség megszűnik: a.) a közgyűlés által történő kimondásával; b.) más szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével; c.) feloszlatásával; d.) megszűnésének megállapításával. (2) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Szövetség közgyűlése rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Szövetség feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonról nem történt rendelkezés, vagyona - a hitelezők kielégítése után - önkormányzati tulajdonba kerül és sportcélokra kell fordítani. XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29.. A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult, Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetve szervére kötelező. Az elnökségnek a szövetségi sajtóban vagy egyéb módon, de legkésőbb a soron következő közgyűlésen tájékoztatnia kell a Szövetség tagjait az értelmezés(ek)ről, mely(ek) felülvizsgálata a jelen Alapszabály 14. (2) bekezdése alapján történik. 29/A. Összeférhetetlenség (1) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a Szövetség felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a.) a Szövetség elnöke vagy elnökségének tagja; b.) a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; c.) a Szövetség cél szerinti juttatásában részesül, kivéve - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - és a Szövetség tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; d.) az a-c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. (3) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője (16. /1/ bekezdés) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (4) A Szövetség vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. ZÁRADÉK

12 Jelen Alapszabályt a BTFSZ közgyűlése november 25-én fogadta el, és az május 31-i közgyűlésen hozott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva hagyta jóvá.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a kerékpáros sportágban (amely

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2015. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2015. május

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2006. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. oldal ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Budapesti Kerékpáros Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének területi, helyi szervezete. A Budapesti Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: Szövetség)

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013 A Magyar Atlétikai Szövetség küldöttgyűlése által 2013. május 4-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék I. 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II.

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek,

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség. 2015. január 7. Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabálya 2015. január 7. 1. (1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Sportegyesület főbb adatai: I. Általános rész 1.1. Neve: Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) 1.2. Alapítás éve: 1951 1.2. Székhelye:

Részletesebben

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HONVÉDAURORA SPORTEGYESÜLET J ó v á h a g y ó: HASE Küldöttközgyűlés É r v é n y e s : 2011. április 28-tól. 2014. május 14-től. 2015. január XX-től A HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tisztelt

Részletesebben