ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök"

Átírás

1 AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, február 15. Mészöly Géza elnök

2 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) az 5-21 éves gyermekek kiemelten az ürömi fiatalok - egészséges életmódjának kialakítását-, szabadidős-, testedzési,- sport-, ezen belül is elsősorban a labdarúgás sportág programjainak, ilyen jellegű találkozóinak szervezését, valamint az egyesület csapatainak versenyeztetését, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátását, az együttműködő szervezetek- és személyek tevékenységének összehangolását, munkájuk segítését és támogatását végzi. (2) Az Egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján társadalmi szervezetként működő, a sportról szóló évi I. törvény alapján sportegyesületként tevékenységet folytató Egyesület, melynek alaptevékenysége a szabadidős-, valamint a verseny sporttevékenység szervezése és annak feltételeinek megteremtése. (3) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt. 2. (1) Az Egyesület neve: Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület rövidítése: Mészöly Focisuli SE (2) Az Egyesület székhelye: 2096 Üröm Görgey u. 32. (3) Az Egyesület működési területe: Magyarország (4) Az Egyesület alapítási éve: (1) Az Egyesület logója: álló, pajzs alakú, piros-kék színű, benne felül fehér színű betűkkel, ÜMF felirat, benne alul gyermek labdával szimbólum. 3. (2) Az Egyesület pecsétje: körpecsét, lent Mészöly Focisuli SE félkör felirat, felette a gyermek labdával szimbóluma. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI Az Egyesület célja 4.

3 3 Az Egyesület egészségnevelési, sportszakmai, képzési, pedagógiai, és sportszolgáltatói tevékenységgel, illetve ezek eszközeivel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseinek megvalósítását, és a versenysportban való részvétel lehetőségét az elsősorban ürömi fiatalok mind szélesebb körében. Ennek érdekében: a) biztosítja tagjainak a szervezett, illetve igény szerint a fakultatív foglalkoztatását, illetve programok választásának lehetőségét, edzéseket, mérkőzéseket, tornákat szervez, b) népszerűsíti az egészséges életmódot és életvitelt, c) tevékenységével hozzájárul a Nemzeti Egészség-megőrzési Program, a Nemzeti Sportstratégia, a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség társadalmi céljainak megvalósításához, d) elősegíti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó szervezetek és személyek szakmailag megalapozott, vonzó foglalkozásokat, programokat szervezzenek, sportoljanak. Az Egyesület feladatai 5. (1) Az Egyesület feladatai: a) tagjai és partnerei részére rendszeres sport- és szabadidős programok ajánlása, illetve szervezése, az egyesület csapatainak versenyeztetése b) a célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadványok, sportszakmai anyagok biztosítása, c) az Egyesület, illetve tagjai - az Egyesület keretein belül folytatott tevékenységéhez kapcsolódó - érdekeinek képviselete, védelme, d) az Egyesület tevékenységének, eredményeinek, támogatóinak népszerűsítése, e) kapcsolat, illetőleg együttműködés kialakítása, fenntartása hazai és külföldi sportszervezetekkel, szakigazgatási szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel, az írott és elektronikus sajtó képviselőivel, f) az Egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület működési feltételeinek biztosítása, g) felvilágosítás és tanácsadás szervezési és szakmai kérdésekben; h) nyilvántartások vezetése; i) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás az Egyesület vagyonával és szükség szerint kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenység kifejtése. (2) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben a későbbiekben a közgyűlés befektetési tevékenység folytatása mellett dönt, arra a közgyűlésnek befektetési szabályzatot kell elfogadnia, e nélkül a befektetési tevékenység nem kezdhető meg. (3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, valamint a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA Az Egyesület tagjai

4 4 6. (1) Az Egyesületnek tagja lehet az a magánszemély, aki az Egyesület keretein belül sporttevékenységet fejt ki, tagfelvételét legalább egy egyesületi tag ajánlásával nyújtja be, feltéve, hogy az Egyesület Alapszabályát elfogadja. Az Egyesület pártoló tagja cím 7. (1) Az Egyesület pártoló tagja cím azoknak a természetes személyeknek vagy jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik az Egyesület célkitűzéseit, feladatainak megvalósítását elsősorban pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatják, legalább az Alapszabály mellékletében meghatározott mértékben, és az Egyesület Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. (2) Az Egyesület pártoló tagja cím adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tiszteletbeli címek adományozása 8. (1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel az Egyesület rendelkezésére állnak vagy az Egyesület érdekében kimagasló tevékenységet fejtenek vagy fejtettek ki. (2) A tiszteletbeli cím lehet tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli elnökségi tag, vagy tiszteletbeli tag cím. (3) A tiszteletbeli cím adományozása az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 9. (1) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. (2) Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, vagy a szabadidősport szervezői tevékenység befejezésével, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség 11. (2) bekezdésében meghatározott határidejének elmulasztása esetén törléssel szűnik meg. A tagdíj fizetési kötelezettséget elmulasztó tagot írásban figyelmeztetni kell mulasztására, legalább 15 napos fizetési határidő megállapításával. Amennyiben ezen írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el, az elnökség határozatban törölheti a tagot. (3) A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. 10.

5 5 (1) Az Egyesületből való kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökségével. Az írásbeli bejelentés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. (2) Az Egyesületből való kizárást csak az elnökség 2/3-os többsége által hozott döntése alapján lehet alkalmazni. Az elnökség az Alapszabály okban meghatározottak szerint összehívott és megtartott elnökségi ülésen ezen -okban meghatározottak szabályok szerint hozott, 2/3-os többségi határozattal azt a tagot zárhatja ki, amely tag a jelen Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit súlyosan vagy több alkalommal vétkesen megszegi. A kizárásról döntő elnökségi ülésre az érintett tagot meg kell hívni, és részére a védekezés lehetőségét meg kell adni. 11. (1) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. (2) Az Egyesület tagjai a közgyűlés által az Alapszabály 1. számú mellékletében előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek évente. A tag tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév november 30-ig, illetőleg a tagfelvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A tagok jogai és kötelezettségei 12. (1) Az Egyesület tagjának jogai: a) részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, c) választhat és választható az Egyesület szerveibe, d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet az Egyesület irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, e) ajánlásokat tehet az Egyesületet, az Egyesület szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, f) tájékoztatást igényelhet az Egyesület bármely tevékenységéről. (2) Az Egyesület tagjának kötelezettségei: a) az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, b) az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, d) a tagdíj megfizetése. Az Egyesület pártoló tagja cím viselőjének jogai és kötelezettségei 13. (1) A pártoló tag cím viselőjének jogai:

6 6 a) javaslatokat tehet az Egyesület tevékenységét érintő kérdések megtárgyalására, b) részesülhet az Egyesület elnöksége által meghatározott kedvezményes szolgáltatásokban. (2) A pártoló tag cím viselőjének kötelezettségei: a) az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület határozatainak betartása, b) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, c) a vállalt támogatás megfizetése, vagy biztosítása. A tiszteletbeli cím viselőjének jogai és kötelezettségei 14. (1) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, a tiszteltbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tag tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein, b) a közgyűlésen javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, c) a közgyűlésen javaslatokat tehet az Egyesületet, az Egyesület szerveit, valamint az egészséges életmódot és a szabadidősportot érintő kérdések megtárgyalására. (2) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei: a) az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület határozatainak megtartása, b) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, lehetőségei szerint annak támogatása. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 15. (l) Az Egyesület szervei: (2) Az Egyesület tisztségviselői: a) a közgyűlés; a) az elnök; b) az elnökség; b) a szakmai alelnök, c) az elnökségi tag. VI. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE A közgyűlés összehívása 16. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés), amely a tagok összessége. Az Egyesület közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját az Egyesület elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell

7 7 állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell, kivéve a 18. (2) bekezdésében meghatározott ismételt közgyűlés esetében. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az Egyesület elnöksége a részvételre jogosultakon kívül más személyeket is meghívhat. Szavazati jog a közgyűlésen 17. (1) A közgyűlésen szavazati joggal az Egyesületben tagsági viszonnyal rendelkező magánszemélyek rendelkeznek. (2) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. A közgyűlés határozatképessége 18. (1) A közgyűlés határozatképes, ha a tagok, azaz a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. (2) Amennyiben a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé úgy a közgyűlés ennek ellenére az eredeti időponttól számított egy órán belülre összehívható és az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagok figyelmét mindezekre a meghívóban előre felhívták. A közgyűlés napirendje 19. (1) A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. (2) A z Egyesület tagjai által beterjesztett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy az Egyesület közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők egyszerű többsége ezzel egyetért. A közgyűlés hatásköre 20. (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az Egyesület előző éves pénzügyi tervének teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása, c) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása; d) az Egyesület feloszlása, és egyesülése más társadalmi szervezettel, megszűnésének kimondása,

8 8 e) a 15. (2) bekezdés a - c) pontjában megjelölt tisztségviselőknek a megválasztása, f) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg a közgyűlés saját hatáskörébe von. A közgyűlés határozathozatala 21. (1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. (2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 20. (1) bekezdésének b), c), d) pontjaiban meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmadának "igen" (a továbbiakban: kétharmados többség) szavazata szükséges. A szavazás ezen kérdésekben nyílt formában történik. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesületnek - a 20. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlési határozatokat nyilván kell tartani. (5) Az Egyesület közgyűlése nyilvános. Kivételesen indokolt esetben különösen, ha adatvédelmi előírások, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. A tisztségviselők választása 22. (1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (20. (1) bekezdés e) pont) négy évre választja. (2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal az Egyesület elnöksége legalább háromtagú jelölő bizottságot választ. A jelölőbizottság köteles az Egyesület tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségének szavazatával a jelölő listára felkerül. (3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, ezt kövezően az alelnököt, majd az elnökség tagját kell megválasztani. (4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés

9 9 a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. Az Egyesület rendkívüli közgyűlése 23. (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a) az Egyesület elnökségének határozata alapján; b) ha az Egyesület tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri, c) ha az Egyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében 2 alá csökken, d) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben. (2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított harminc napon belül össze kell hívni és hatvan napon belül meg kell tartani. (3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak. VII. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Az elnökség feladata és hatásköre 24. (1) Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület elnöksége irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az Egyesület más szerveinek hatáskörébe utalt. (2) Az elnökség feladata és hatásköre: a) az Egyesület közgyűlésének összehívása, b) az Egyesület törvényes és alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása, c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, d) az Egyesület működésével, valamint az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével, e) a fejlesztési programok kidolgozása, az éves program- és eseménynaptár jóváhagyása, f) az Egyesület pénzügyi tervének jóváhagyása, g) az Egyesület éves beszámolójának megtárgyalása, h) az elnökség beszámolójának elfogadása, i) a középtávú fejlesztési program elfogadása; j) a tiszteletbeli cím adományozása,

10 10 k) a tagfelvételi kérelem elbírálása, l) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; m) bizottságok létrehozása és megszüntetése, n) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése; o) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása, p) elismerések adományozására javaslattétel, illetve az egyesületi elismerések adományozása, q) a költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elkészítése, r) az egyesületi testületek munkájának figyelemmel kísérése, s) az egyesület által foglalkoztatottak díjazásának megállapítása, t) az Egyesület nemzetközi tevékenységének irányítása, u) az Egyesület részére az ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az Egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, v) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá az Egyesület egyéb szabályzata, illetőleg az Egyesület közgyűlése a hatáskörébe utal. (3) Az elnökség köteles éves beszámolót készíteni. Az elnökség tagjai 25. (1) Az elnökség létszáma 3 fő. Az elnökségnek csak egyesületi tagsággal rendelkező személy lehet a tagja. (2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. (3) Nem lehet az elnökségnek tagja, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan sportvállalkozásnál volt vezető tisztségviselő a sportszervezet megszűnését megelőző három évben, mely sportszervezet felszámolással szűnt meg. (4) Az elnökség tagjai: a) az elnök, b) az alelnök, c) további egy elnökségi tag. (5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) a közgyűlésen, az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatban; c) felvilágosítás kérése az egészséges életmóddal és a szabadidősporttal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban;

11 11 d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; e) megbízás alapján az Egyesület képviselete; f) az Egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, g) folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel, h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. (6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7) Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával; b) lemondással; c) visszahívással; d) elhalálozással. (8) Az elnökség a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását, aki egy év alatt az elnökségi ülések harminc százalékáról, vagy azt meghaladó részéről távol volt. Az elnökség működése 26. (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és működési szabályzatban - az ügyrendjét. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, vagy az elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indítványozza. (2) Az elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben - különösen, ha adatvédelmi előírások vagy a személyiségi jogok védelme indokolja - az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. (3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli elnökségi tagokat. (4) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az Egyesület tagságát az emlékeztető megküldésével vagy egyesületi levél útján kell értesíteni. Az elnökségi határozatokat nyilván kell tartani. 27. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben ez elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 28. (1) Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok közül legalább kettő jelen van.

12 12 (2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében az ülést levezető elnökségi tag szavazata dönt. (3) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. Felmentést kell adni a szavazás alól annak az elnökségi tagnak, akit a szavazás tárgya személyében érint. (4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag kívánságára. VIII. AZ EGYESÜLET ELNÖKE 29. (1) Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét, felelős az Egyesület szakmai, gazdálkodási és adminisztratív tevékenységének irányításáért, koordinálásáért. (2) Az elnök feladatai és hatásköre: a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, az ülések előkészítése, b) az Egyesület képviselete; c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása az elnökség által kijelölt másik elnökségi taggal együttesen, f) összehangolja az Egyesület tevékenységét és irányítja annak szakmai, adminisztratív és gazdasági munkáját, g) összehangolja az elnökség, a bizottságok munkáját; h) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását; i) tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről; j) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról; k) gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről; l) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását; m) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a szakmai alelnök, vagy az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.

13 13 (4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség másik tagjára is átruházhatja. tag. (5) Az alelnök az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítő elnökségi IX. A BIZOTTSÁGOK 30. (1) Az Egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására - állandó és ideiglenes - bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja. (2) A bizottságok feladatait és hatáskörét az Egyesület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. (3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. (4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az Egyesület elnökét. X. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 31. (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: a) az államháztartás alrendszereitől működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, b) a tagsági díjak, c) az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel, d) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel, e) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. (3) Az Egyesület költségei: a) alaptevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, d) egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani. (4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

14 14 (5) Az egyesület kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az egyesület a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (6) Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az Egyesület gazdálkodási szabályzata határozza meg. (7) Az egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős. (8) Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és az alelnök önállóan jogosult rendelkezni. XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 32. (1) Az Egyesület megszűnik: a) megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával; b) feloszlatásával; c) megszűnésének megállapításával, d) más szervezettel történő egyesülésével. (2) Az egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait. (3) Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. ZÁRADÉK Jelen alapszabályt az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület közgyűlése február 15-én elfogadta. ph.... elnök

15 15 Az elnök aláírásának hitelességét tanúsítjuk: számú melléklet Az Egyesület tagjainak tagdíja: a) magánszemély tagdíja évi 1.000,- Ft b) magánszemély pártoló tagi hozzájárulás évi legalább ,-Ft, c) szervezet pártoló tagi hozzájárulás évi legalább ,-Ft

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete (továbbiakban: Zrínyi 2001 DSE) tagsága

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÚJPESTI KULTÚRA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A Sportegyesület neve: ÚJPESTI KULTÚRA Sportegyesület 2. Rövidített neve: ÚJPESTI KULTÚRA SE. 3. A Sportegyesület székhelye: 1043

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A KISPEST SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. székhelye: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. működési területe: Európa egész területére kiterjed

A KISPEST SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. székhelye: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. működési területe: Európa egész területére kiterjed A KISPEST SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. neve: Kispest Sportegyesület rövidítése: Kispest SE székhelye: 1192 Budapest, Ady Endre út 7. működési területe: Európa egész területére kiterjed színe: vörös-fekete

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Ver. 5 2015 2 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A szövetség célja és feladatai... 3 III. A szövetség tagsága... 4 IV. A tagok jogai és kötelezettségei...

Részletesebben

A BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG

A BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG A BUDAPESTI ÚSZÓ SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOK DŐLTEN SZEDVE Elfogadva 2004. március 16.-án és a Magyar Úszó Szövetség által 2004. április 4.-én jóváhagyva,

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kövegy, 2008. augusztus 18. ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A CHEERLEADING SPORTSZÖVETSÉG

A CHEERLEADING SPORTSZÖVETSÉG A CHEERLEADING SPORTSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. május 2. napján ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A cheerleading a sportról szóló 2004. évi. I. törvény 1. (2) bekezdésében foglaltak szerint minősülő,

Részletesebben

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület Alapszabály A Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános Rendelkezések 1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16.

Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály. 2013. július 16. Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség Alapszabály 2013. július 16. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének (a továbbiakban:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben