ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök"

Átírás

1 AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, február 15. Mészöly Géza elnök

2 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) az 5-21 éves gyermekek kiemelten az ürömi fiatalok - egészséges életmódjának kialakítását-, szabadidős-, testedzési,- sport-, ezen belül is elsősorban a labdarúgás sportág programjainak, ilyen jellegű találkozóinak szervezését, valamint az egyesület csapatainak versenyeztetését, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátását, az együttműködő szervezetek- és személyek tevékenységének összehangolását, munkájuk segítését és támogatását végzi. (2) Az Egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján társadalmi szervezetként működő, a sportról szóló évi I. törvény alapján sportegyesületként tevékenységet folytató Egyesület, melynek alaptevékenysége a szabadidős-, valamint a verseny sporttevékenység szervezése és annak feltételeinek megteremtése. (3) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt. 2. (1) Az Egyesület neve: Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület rövidítése: Mészöly Focisuli SE (2) Az Egyesület székhelye: 2096 Üröm Görgey u. 32. (3) Az Egyesület működési területe: Magyarország (4) Az Egyesület alapítási éve: (1) Az Egyesület logója: álló, pajzs alakú, piros-kék színű, benne felül fehér színű betűkkel, ÜMF felirat, benne alul gyermek labdával szimbólum. 3. (2) Az Egyesület pecsétje: körpecsét, lent Mészöly Focisuli SE félkör felirat, felette a gyermek labdával szimbóluma. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI Az Egyesület célja 4.

3 3 Az Egyesület egészségnevelési, sportszakmai, képzési, pedagógiai, és sportszolgáltatói tevékenységgel, illetve ezek eszközeivel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseinek megvalósítását, és a versenysportban való részvétel lehetőségét az elsősorban ürömi fiatalok mind szélesebb körében. Ennek érdekében: a) biztosítja tagjainak a szervezett, illetve igény szerint a fakultatív foglalkoztatását, illetve programok választásának lehetőségét, edzéseket, mérkőzéseket, tornákat szervez, b) népszerűsíti az egészséges életmódot és életvitelt, c) tevékenységével hozzájárul a Nemzeti Egészség-megőrzési Program, a Nemzeti Sportstratégia, a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség társadalmi céljainak megvalósításához, d) elősegíti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó szervezetek és személyek szakmailag megalapozott, vonzó foglalkozásokat, programokat szervezzenek, sportoljanak. Az Egyesület feladatai 5. (1) Az Egyesület feladatai: a) tagjai és partnerei részére rendszeres sport- és szabadidős programok ajánlása, illetve szervezése, az egyesület csapatainak versenyeztetése b) a célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadványok, sportszakmai anyagok biztosítása, c) az Egyesület, illetve tagjai - az Egyesület keretein belül folytatott tevékenységéhez kapcsolódó - érdekeinek képviselete, védelme, d) az Egyesület tevékenységének, eredményeinek, támogatóinak népszerűsítése, e) kapcsolat, illetőleg együttműködés kialakítása, fenntartása hazai és külföldi sportszervezetekkel, szakigazgatási szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel, az írott és elektronikus sajtó képviselőivel, f) az Egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület működési feltételeinek biztosítása, g) felvilágosítás és tanácsadás szervezési és szakmai kérdésekben; h) nyilvántartások vezetése; i) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás az Egyesület vagyonával és szükség szerint kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenység kifejtése. (2) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben a későbbiekben a közgyűlés befektetési tevékenység folytatása mellett dönt, arra a közgyűlésnek befektetési szabályzatot kell elfogadnia, e nélkül a befektetési tevékenység nem kezdhető meg. (3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, valamint a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA Az Egyesület tagjai

4 4 6. (1) Az Egyesületnek tagja lehet az a magánszemély, aki az Egyesület keretein belül sporttevékenységet fejt ki, tagfelvételét legalább egy egyesületi tag ajánlásával nyújtja be, feltéve, hogy az Egyesület Alapszabályát elfogadja. Az Egyesület pártoló tagja cím 7. (1) Az Egyesület pártoló tagja cím azoknak a természetes személyeknek vagy jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik az Egyesület célkitűzéseit, feladatainak megvalósítását elsősorban pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatják, legalább az Alapszabály mellékletében meghatározott mértékben, és az Egyesület Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. (2) Az Egyesület pártoló tagja cím adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tiszteletbeli címek adományozása 8. (1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel az Egyesület rendelkezésére állnak vagy az Egyesület érdekében kimagasló tevékenységet fejtenek vagy fejtettek ki. (2) A tiszteletbeli cím lehet tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli elnökségi tag, vagy tiszteletbeli tag cím. (3) A tiszteletbeli cím adományozása az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 9. (1) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. (2) Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, vagy a szabadidősport szervezői tevékenység befejezésével, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség 11. (2) bekezdésében meghatározott határidejének elmulasztása esetén törléssel szűnik meg. A tagdíj fizetési kötelezettséget elmulasztó tagot írásban figyelmeztetni kell mulasztására, legalább 15 napos fizetési határidő megállapításával. Amennyiben ezen írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el, az elnökség határozatban törölheti a tagot. (3) A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. 10.

5 5 (1) Az Egyesületből való kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökségével. Az írásbeli bejelentés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. (2) Az Egyesületből való kizárást csak az elnökség 2/3-os többsége által hozott döntése alapján lehet alkalmazni. Az elnökség az Alapszabály okban meghatározottak szerint összehívott és megtartott elnökségi ülésen ezen -okban meghatározottak szabályok szerint hozott, 2/3-os többségi határozattal azt a tagot zárhatja ki, amely tag a jelen Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit súlyosan vagy több alkalommal vétkesen megszegi. A kizárásról döntő elnökségi ülésre az érintett tagot meg kell hívni, és részére a védekezés lehetőségét meg kell adni. 11. (1) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. (2) Az Egyesület tagjai a közgyűlés által az Alapszabály 1. számú mellékletében előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek évente. A tag tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév november 30-ig, illetőleg a tagfelvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A tagok jogai és kötelezettségei 12. (1) Az Egyesület tagjának jogai: a) részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, c) választhat és választható az Egyesület szerveibe, d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet az Egyesület irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, e) ajánlásokat tehet az Egyesületet, az Egyesület szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, f) tájékoztatást igényelhet az Egyesület bármely tevékenységéről. (2) Az Egyesület tagjának kötelezettségei: a) az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, b) az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, d) a tagdíj megfizetése. Az Egyesület pártoló tagja cím viselőjének jogai és kötelezettségei 13. (1) A pártoló tag cím viselőjének jogai:

6 6 a) javaslatokat tehet az Egyesület tevékenységét érintő kérdések megtárgyalására, b) részesülhet az Egyesület elnöksége által meghatározott kedvezményes szolgáltatásokban. (2) A pártoló tag cím viselőjének kötelezettségei: a) az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület határozatainak betartása, b) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, c) a vállalt támogatás megfizetése, vagy biztosítása. A tiszteletbeli cím viselőjének jogai és kötelezettségei 14. (1) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, a tiszteltbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tag tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein, b) a közgyűlésen javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat az Egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, c) a közgyűlésen javaslatokat tehet az Egyesületet, az Egyesület szerveit, valamint az egészséges életmódot és a szabadidősportot érintő kérdések megtárgyalására. (2) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei: a) az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület határozatainak megtartása, b) az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése, lehetőségei szerint annak támogatása. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 15. (l) Az Egyesület szervei: (2) Az Egyesület tisztségviselői: a) a közgyűlés; a) az elnök; b) az elnökség; b) a szakmai alelnök, c) az elnökségi tag. VI. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE A közgyűlés összehívása 16. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés), amely a tagok összessége. Az Egyesület közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés időpontját az Egyesület elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell

7 7 állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell, kivéve a 18. (2) bekezdésében meghatározott ismételt közgyűlés esetében. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az Egyesület elnöksége a részvételre jogosultakon kívül más személyeket is meghívhat. Szavazati jog a közgyűlésen 17. (1) A közgyűlésen szavazati joggal az Egyesületben tagsági viszonnyal rendelkező magánszemélyek rendelkeznek. (2) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. A közgyűlés határozatképessége 18. (1) A közgyűlés határozatképes, ha a tagok, azaz a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. (2) Amennyiben a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé úgy a közgyűlés ennek ellenére az eredeti időponttól számított egy órán belülre összehívható és az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagok figyelmét mindezekre a meghívóban előre felhívták. A közgyűlés napirendje 19. (1) A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. (2) A z Egyesület tagjai által beterjesztett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy az Egyesület közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők egyszerű többsége ezzel egyetért. A közgyűlés hatásköre 20. (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) az Egyesület előző éves pénzügyi tervének teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása, c) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása; d) az Egyesület feloszlása, és egyesülése más társadalmi szervezettel, megszűnésének kimondása,

8 8 e) a 15. (2) bekezdés a - c) pontjában megjelölt tisztségviselőknek a megválasztása, f) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg a közgyűlés saját hatáskörébe von. A közgyűlés határozathozatala 21. (1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. (2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 20. (1) bekezdésének b), c), d) pontjaiban meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább kétharmadának "igen" (a továbbiakban: kétharmados többség) szavazata szükséges. A szavazás ezen kérdésekben nyílt formában történik. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesületnek - a 20. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlési határozatokat nyilván kell tartani. (5) Az Egyesület közgyűlése nyilvános. Kivételesen indokolt esetben különösen, ha adatvédelmi előírások, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. A tisztségviselők választása 22. (1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (20. (1) bekezdés e) pont) négy évre választja. (2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal az Egyesület elnöksége legalább háromtagú jelölő bizottságot választ. A jelölőbizottság köteles az Egyesület tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségének szavazatával a jelölő listára felkerül. (3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, ezt kövezően az alelnököt, majd az elnökség tagját kell megválasztani. (4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés

9 9 a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. Az Egyesület rendkívüli közgyűlése 23. (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a) az Egyesület elnökségének határozata alapján; b) ha az Egyesület tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri, c) ha az Egyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében 2 alá csökken, d) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben. (2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított harminc napon belül össze kell hívni és hatvan napon belül meg kell tartani. (3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak. VII. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Az elnökség feladata és hatásköre 24. (1) Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület elnöksége irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az Egyesület más szerveinek hatáskörébe utalt. (2) Az elnökség feladata és hatásköre: a) az Egyesület közgyűlésének összehívása, b) az Egyesület törvényes és alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása, c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, d) az Egyesület működésével, valamint az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével, e) a fejlesztési programok kidolgozása, az éves program- és eseménynaptár jóváhagyása, f) az Egyesület pénzügyi tervének jóváhagyása, g) az Egyesület éves beszámolójának megtárgyalása, h) az elnökség beszámolójának elfogadása, i) a középtávú fejlesztési program elfogadása; j) a tiszteletbeli cím adományozása,

10 10 k) a tagfelvételi kérelem elbírálása, l) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; m) bizottságok létrehozása és megszüntetése, n) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése; o) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása, p) elismerések adományozására javaslattétel, illetve az egyesületi elismerések adományozása, q) a költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elkészítése, r) az egyesületi testületek munkájának figyelemmel kísérése, s) az egyesület által foglalkoztatottak díjazásának megállapítása, t) az Egyesület nemzetközi tevékenységének irányítása, u) az Egyesület részére az ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az Egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, v) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá az Egyesület egyéb szabályzata, illetőleg az Egyesület közgyűlése a hatáskörébe utal. (3) Az elnökség köteles éves beszámolót készíteni. Az elnökség tagjai 25. (1) Az elnökség létszáma 3 fő. Az elnökségnek csak egyesületi tagsággal rendelkező személy lehet a tagja. (2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. (3) Nem lehet az elnökségnek tagja, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan sportvállalkozásnál volt vezető tisztségviselő a sportszervezet megszűnését megelőző három évben, mely sportszervezet felszámolással szűnt meg. (4) Az elnökség tagjai: a) az elnök, b) az alelnök, c) további egy elnökségi tag. (5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a) a közgyűlésen, az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatban; c) felvilágosítás kérése az egészséges életmóddal és a szabadidősporttal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban;

11 11 d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; e) megbízás alapján az Egyesület képviselete; f) az Egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, g) folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel, h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. (6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (7) Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával; b) lemondással; c) visszahívással; d) elhalálozással. (8) Az elnökség a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását, aki egy év alatt az elnökségi ülések harminc százalékáról, vagy azt meghaladó részéről távol volt. Az elnökség működése 26. (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és működési szabályzatban - az ügyrendjét. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, vagy az elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indítványozza. (2) Az elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben - különösen, ha adatvédelmi előírások vagy a személyiségi jogok védelme indokolja - az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. (3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli elnökségi tagokat. (4) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az Egyesület tagságát az emlékeztető megküldésével vagy egyesületi levél útján kell értesíteni. Az elnökségi határozatokat nyilván kell tartani. 27. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben ez elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 28. (1) Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok közül legalább kettő jelen van.

12 12 (2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében az ülést levezető elnökségi tag szavazata dönt. (3) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. Felmentést kell adni a szavazás alól annak az elnökségi tagnak, akit a szavazás tárgya személyében érint. (4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag kívánságára. VIII. AZ EGYESÜLET ELNÖKE 29. (1) Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét, felelős az Egyesület szakmai, gazdálkodási és adminisztratív tevékenységének irányításáért, koordinálásáért. (2) Az elnök feladatai és hatásköre: a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, az ülések előkészítése, b) az Egyesület képviselete; c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása az elnökség által kijelölt másik elnökségi taggal együttesen, f) összehangolja az Egyesület tevékenységét és irányítja annak szakmai, adminisztratív és gazdasági munkáját, g) összehangolja az elnökség, a bizottságok munkáját; h) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását; i) tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről; j) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról; k) gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről; l) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását; m) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a szakmai alelnök, vagy az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.

13 13 (4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség másik tagjára is átruházhatja. tag. (5) Az alelnök az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítő elnökségi IX. A BIZOTTSÁGOK 30. (1) Az Egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására - állandó és ideiglenes - bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja. (2) A bizottságok feladatait és hatáskörét az Egyesület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. (3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. (4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az Egyesület elnökét. X. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 31. (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: a) az államháztartás alrendszereitől működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, b) a tagsági díjak, c) az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel, d) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel, e) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. (3) Az Egyesület költségei: a) alaptevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, d) egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani. (4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

14 14 (5) Az egyesület kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az egyesület a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (6) Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az Egyesület gazdálkodási szabályzata határozza meg. (7) Az egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős. (8) Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és az alelnök önállóan jogosult rendelkezni. XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 32. (1) Az Egyesület megszűnik: a) megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával; b) feloszlatásával; c) megszűnésének megállapításával, d) más szervezettel történő egyesülésével. (2) Az egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait. (3) Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. ZÁRADÉK Jelen alapszabályt az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület közgyűlése február 15-én elfogadta. ph.... elnök

15 15 Az elnök aláírásának hitelességét tanúsítjuk: számú melléklet Az Egyesület tagjainak tagdíja: a) magánszemély tagdíja évi 1.000,- Ft b) magánszemély pártoló tagi hozzájárulás évi legalább ,-Ft, c) szervezet pártoló tagi hozzájárulás évi legalább ,-Ft

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben