A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban"

Átírás

1 A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Absztrakt Az előadás a hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztési eszközeit, lehetőségeit mutatja be, melyek sokkal intenzívebben jelen vannak a tanulás elektronikus formájában, mint az osztálytermi oktatásban. A hatékony, önálló tanulás kompetenciája a kulcskompetenciák közé tartozik, melyek a mai kor iskoláiban elsajátítandó képességek, attitűdök, készségek alapvető elemei. Napjaink modern, tudásalapú társadalmának meghatározó eszméje az élethosszig tartó tanulás megvalósulása, melynek lényeges építőköve az önálló tanulási kompetencia megszerzése. Az elektronikus tananyagok a lehetőségek szélesebb tárházát vonultatják fel, mellyel az egyén fejlesztheti saját tanulási stratégiáit, saját szaktudásának erős és gyenge pontjait, az önértékelés képességét, az egyéni és kiscsoportos tanulás, segítségkérés képességét. Kulcsszavak hatékony, önálló tanulás, kompetencia, elektronikus tananyag Bevezetés Az oktatás teljes reformjának napjait éljük. Már jó néhány éve, az oktatás minden területén, minden szintjén nemzetközi kutatások, tanulmányok és projektek tömkelege hívja fel a figyelmet rá és hirdeti, hogy szükség van az oktatás teljes körű reformjára, nagyobb figyelmet kell fordítani a tanuló központú oktatásra és arra, hogy ne csak ismeretek, információk kerüljenek átadásra, hanem olyan tulajdonságok, attitűdök fejlődjenek ki, melyek felkészítik a tanulót az egész életen át tartó tanulásra. Fontos kérdéssé vált a kompetencia alapú oktatás, mely manapság igen divatos kifejezés arra a folyamatra, mely a képességet, készségek fejlesztését, alkalmazását, a pedagógiai módszerek átalakítását tűzte ki célul. A hatékony, önálló tanulás kompetenciája A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet jelent. Definíciója nagyon változatos, többféle értelmezés megtalálható a szakirodalomban. Hazánk Nemzeti Alaptanterve az Európai Unió által elfogadott értelmezést tekinti irányadónak, mely szerint a kompetencia a vonatkozó ismeret, képesség és attitűd rendszere. [1] Különbséget kell azonban tenni a kompetencia és kulcskompetencia között. A kulcskompetenciák kiemelkednek a kompetenciák közül. Az Európai Bizottság 2001-ben szakértői munkacsoportot hozott létre a kulcskompetenciák európai referenciakeretének kidolgozására. Ez alapján jelent meg az Európai Parlament és Tanács ajánlása 2006-ban, mely nyolc kulcskompetencia területet azonosít és a kulcskompetenciát a következőképpen definiálja: A kulcskompetenciák azok, amelyekre minden egyénnek szüksége van az önmegvalósításhoz és önfejlesztéshez, az aktív állampolgársági léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkába álláshoz.[2] Ezek tehát azok az alapvető kompetenciák, melyek az élet legfontosabb területein, a mindennapi életben alkalmazhatók, és amelyek az egész életen át tartó tanulás alapját is képezik. Az Európai Parlament és Tanács ajánlása szerint a nyolc kulcskompetencia terület: 1. Anyanyelvi kommunikáció; 2. Idegen nyelvi kommunikáció; 3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák;

2 4. Digitális kompetencia; 5. Hatékony, önálló tanulás vagy a tanulás tanulása; 6. Szociális és állampolgári kompetenciák; 7. Vállalkozói kompetencia; 8. Kulturális kompetencia. A nyolc kompetenciaterület közül a hatékony, önálló tanulás kompetenciáját és a digitális kompetenciát emelném ki, melyek az elektronikus oktatásban kiemelkedő szerepet töltenek be, meglétük elengedhetetlen a hatékony tanulási folyamat megvalósulásához. A NAT meghatározása szerint A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. [1] Ez az a képességrendszer tehát, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy elektronikus tanulási folyamat eredményesen mehessen végbe. Az elektronikus oktatás egyik kulcseleme az önálló tanulás, hiszen abból indul ki, hogy a tanuló egymaga, egyénileg sajátítja el a tananyagban lévő ismeretanyagot. Az elektronikus oktatás előnyei, elektronikus tananyagok A hagyományos tantermi oktatás sokkal kevesebb lehetőséget enged e kompetencia fejlesztéséhez, mert a meghatározott keretek között a tanár által történő ismertetés a tanulót passzív szerepbe zárja, és kevés olyan lehetőség adott, ahol önálló tanulásra lenne szükség. Az elektronikus oktatás ezzel szemben számos előnyt vonultat fel a hagyományos tanuláshoz képest. A teljesség igénye nélkül következik néhány ezek közül: térbeli, időbeli korlátok nélküli tanulás, a tanuló aktív, konstruktivista szerepet tölt be, egyéni ütemben, stílusban történő tanulás, interaktív, multimédiás tanulási környezet, jelentős mennyiségű információforrás a tananyagon kívül, személyre szabható tanulás, közvetlen ellenőrzés nélküli munka, de lehetőséget biztosít a tanárral-tutorral való kapcsolattartásra, naprakész információk biztosítása, oktatási anyagok könnyebb frissíthetősége, nyomon követés az önálló tanulás segítésére, az ellenőrzésre, visszacsatolásra. Ezen előnyök eredményes kihasználásához szükséges a hatékony, önálló tanulás képességének bizonyos szintje és szükséges még hozzá a infokommunikációs technológiák ismerete, számítógépes alkalmazások kezelésének képessége, az internet által kínált lehetőségek kiaknázásának képessége, mely képességeket a digitális kompetencia foglal össze. Az elektronikus tanulás nagymértékben fejleszti ezt a kompetenciát is, hiszen a tanulástanítás számítógépes környezetben, hálózati eléréssel történik, a tanuló a számítógéppel áll közvetlen kapcsolatban.

3 Az elektronikus tananyagok pedagógiai elven, modulszerűen felépített, jól megtervezett és az infokommunikációs technológiák felhasználásával létrehozott oktatási anyagok, melyek tartalmazzák az új ismeretek átadását, a gyakorlást, feladatok, tevékenységek elvégzését, tesztelést, ellenőrzést. A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése Az elektronikus oktatásban a kompetenciafejlesztés három szinten valósulhat meg: 1. A tananyagtartalom szintjén 2. A tanulásszervezés módszerek szintjén 3. Pedagógiai szinten A kompetencia fejlesztése a tananyagtartalom szintjén A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának tananyagtartalom szintjén történő fejlesztése az alábbi szempontok figyelembevételével történhet: Tananyag felépítése ez jelenti a tananyagszerkezet világos, modulszerű kialakítását, ahol az egyes fejezetek ugyanolyan séma alapján kerülnek kialakításra. Például: Téma Szakasz Egység. Ez ugyanis segíti az egész tananyag átláthatóságát, a tananyagban történő könnyebb eligazodást, navigálást. Fontos továbbá az egyes tananyagrészek elején a tanulási célok meghatározása, amely tartalmazza, hogy az adott tananyagrész elsajátításával mire válnak képessé a tanulók, valamint az előismeretek leírása, mely definiálja, hogy milyen előzetes tudással kell rendelkezniük a tanulóknak a tananyagrész eredményes tanulásához. Felhasználói felület ami felhasználóbarát megjelenítést ad a tananyagnak. A tanuló a felhasználói felülettel folyamatos interakcióban van, ezért fontos, hogy a tananyag szöveges részei, színei, háttere, vagyis a design, mind-mind a könnyű kezelhetőséget, és az esztétikumot tükrözze. Például a tananyag szöveges részének szerkesztésénél használjunk könnyen olvasható betűtípust, tagoljuk a bekezdéseket, figyeljünk arra, hogy ne kelljen görgetni az oldalt, ne legyenek túl hosszúak a szövegrészek. Használjunk kiemelést a fontos szövegrészeknél, mert azzal, hogy kihangsúlyozzuk, felhívjuk rá a figyelmet, segíti a könnyebb rögzítést. A betű méretének, színének helyes megválasztásával könnyíthetjük az olvashatóságot, és segít a figyelem fenntartásában. Multimédiás elemek használata mely szempont a legfontosabb, ami megkülönbözteti egymástól a nyomtatott tankönyvet és az elektronikus tananyagot. A multimédia képességfejlesztő szerepe igen jelentős, fontos szerepet tölt be az önálló tanulás kompetenciájának fejlesztésében. A multimédiás alkalmazásokkal egyszerre használjuk több érzékszervünket a tananyag elsajátításában. A tananyagban szemléltetésre használhatjuk a multimédia elemeit az egyszerű képektől kezdve a hangállományokon és animációkon át egészen a videólejátszásig, különböző alkalmazások futtatásáig. A fizikai, kémiai kísérletek bemutatása, a biológiai, egyéb tudományági folyamatok szimulációja, vagy akár egy történelmi csata lejátszása lényeges változást és eredményességet hoz a közlő ismeretátadás útján történő tanuláshoz képest. Tanulási stratégiák fejlesztése ami az eltérő elsajátítási módok felismerését és fejlesztését jelenti. A tanulás szempontjából különböző típusokat különíthetünk el. Vannak a hallás után tanulók, akik számára a hangosan felolvasott tananyag gyorsabb rögzülést eredményez. Vannak a látás után tanulók, akiknél a szemléltetés eszközei segítik a tanulást. E két csoport számára jelentős segítség a multimédiás eszközökkel tarkított elektronikus tananyag, Vannak továbbá a gondolkodva tanulók, akik összefüggéseket keresnek, így foglalják rendszerbe a tananyagot. Számukra hasznos a belső

4 hivatkozásokkal tűzdelt tananyag, ami kifejezi a tananyagrészek közötti kapcsolatokat. Megkülönböztetjük még a motorikusan tanulókat, akiknél a tanulást a gesztikulálás segíti.[3] A egyéni tanulási stratégiák felismerésének képessége szükséges a hatékony elektronikus tanuláshoz, ennek fejlesztése azzal valósítható meg, hogy minden tanulási stratégiának megfelelő elektronikus tananyagot hozzunk létre, lehetőséget biztosítva ezzel az egyéni stílus szerinti tanulásnak. Személyre szabhatóság mely szempont kapcsolódik az előzőhöz is annyiban, hogy jelenti a különböző tanulási típusoknak való megfelelést, de jelent egy útmutatást is a tananyag részeinek bejárására is, a különböző feldolgozási utak meghatározására. A bejárási utak megszervezésével tudja biztosítani a program a felhasználó számára, hogy ne egy meghatározott szerkezeti struktúrában haladjon az elejétől a végéig, hanem barangolhasson a tananyag részeiben, egymástól függetlenül tanulhasson meg a tananyag egységeket. A kompetencia fejlesztése a tanulásszervezés szintjén A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztésére számos tanulásszervezési módszer áll rendelkezésre, melyek megtalálhatók ugyan a hagyományos, formális tanulás keretei között is, de igen ritkán alkalmazzák. Az elektronikus tanulásban egyszerűen, kevés szervező tevékenységgel hasznosíthatók ezen alábbi módszerek: Csoportmunka az elektronikus tanulási környezetben általában önszerveződés alapján alakulnak ki csoportok. Ezek a csoportok heterogének, hiszen az esetek többségében nem ismerik egymást a kurzus résztvevői. Nem azonos a koruk, nemük, előzetes tudásuk, tapasztalataik. A csoportban tanulás növeli a tanulási kedvet is, hisz amellett, hogy meg kell felelni egy csoport normáinak, teljesíteni kell a feladatot, a tanuló egy aktív közösség tagja is lesz. A csoportmunka megvalósításának egyik példája lehet egy központba állított probléma, melyre a csoporttagoknak különböző aspektusokból kell megoldást szolgáltatniuk. A tanulók megtanulják használni a képességeiket, miközben kutatják a megoldást, és fejlesztik saját tanulásukat. Kialakul a kritikus gondolkodás is, ami azt jelenti, hogy előzetes tudásukat felhasználva szelektálni tudnak az információk tömegében, többnyire ki tudják szűrni a valós és valótlan információkat. A módszer segíti a problémamegoldó, együttműködési, szociális készségek fejlesztését. Szimuláció, játék ami a szimulációs helyzetek teremtését, szimulációs játékokban való részvételt jelent. A szimulált helyzetben a tanuló egy szerepet tölt be, a szerepnek megfelelően kell cselekednie, döntési helyzetekbe kerül, ahol a szerepének megfelelő döntést hoz. Ezekekkel a játékokkal a tanuló átélő, beleérző képessége javul, miközben megtanul kezelni bizonyos döntési helyzeteket. A játék másik formája lehet, mikor a tanuló megváltoztathatja a szimuláció bemeneti adatait, aminek hatására változik a folyamat lefolyása és a kimenet is. Ez is segíti a folyamatok megértését, az önálló tanulás hatékonyságát. Esettanulmány mely egy mindennapi történés leírását, dokumentálását és elemzését, egy gyakorlati élethelyzet teremtését jelenti. Az esettanulmány egy kvalitatív, megfigyeléseken alapuló kutatási módszer. Segítségével a tanuló egy átfogó teljes szemléletet kap egy témáról, szituációról.[4] Az esettanulmány során megadunk a tanulónak egy esettörténetet, leírjuk a helyszínt, résztvevő karaktereket, szituációkat, melyek segítik az eljárás irányát. Ezután megadjuk azokat a tevékenységeket, utasításokat, melyek rávezetik a tanulót a dilemma megoldására. Az eset elemzésében a tanuló felhasználhatja saját eddigi tapasztalatait, esetleg személyes érzéseit, melyeket hasonló helyzetben szerzett.

5 Vitafórum azaz vita indítása egy állítással kapcsolatosan, érvek felsorakoztatása pro és kontra. A vitafórum a tanulást a véleménnyilvánítással együtt segíti, a tanuló elmondja saját véleményét az állításról, de ugyanúgy szembesül más nézőponttal is, más oldalról, más szemszögből is információt kap a vita témájáról. A vitafórum közösségépítő jelleggel is bír, hiszen kialakulnak az azonos véleményt képviselő csoportok. A vitaindító általában a tutor és ő is zárja le a vitát az érvek összegzésével. A vitában részvevők körüljárják a témát, így átfogó kép alakul ki, melyhez személyes részvételével a tanuló is hozzájárul. A vitafórum módszere segíti a kommunikációs készségek fejlesztését is. Kutató-felfedező módszer mely azt jelenti, hogy a tanulónak egy kérdést teszünk fel, melyre választ kell adnia, fel kell kutatnia, kikísérleteznie a helyes választ. A kérdés megválaszolása gondolkodásra készteti a tanulót, illetve arra, hogy körüljárja, utánanézzen a különböző válaszok helyességének. Nagymértékben segíti az önálló tanulás kompetenciájának fejlesztését, az érdeklődve tanulás, a megoldás megtalálása motiválja a tanulót. Projektmódszer avagy projekt alapú oktatás. A projekt alapú oktatást Kovátsné Németh Mária a Nyugat-Magyarországi Egyetem főiskolai tanári így definiálja: A projektoktatás olyan célközpontú oktatási stratégia, amely a sajátos célok elérését a valós életet integráló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot segítő, tevékenység-központú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes tanulási környezetben valósítja meg, és az eredményeként létrejött projekt további célok megvalósítását motiválja. [5] A projektmódszer igényli a tanulói tevékenység tervezését. Ezáltal fejleszti a szervezőkészséget, egy projekt feldolgozását az elejétől a végéig, az eredmények értékelését. A kompetencia fejlesztése pedagógiai szinten Ahhoz, hogy az elektronikus tananyag fejlessze a hatékony, önálló tanulás kompetenciáját, figyelembe kell vennünk néhány lényeges pedagógiai szempontot a tananyag létrehozásánál. Ezek a szempontok a következők. Motiváló, ösztönző tananyag mely fontos tényező a hatékony tanulási folyamat megvalósulásához. Ha nem figyelemfelkeltő, megragadó a tananyag, nem tartja fent hosszú távon a tanulási kedvet, nem lesz motiváló. Szükséges tehát, hogy tudatosan alkossunk olyan tananyagot, melybe motiváló elemeket építünk be. Ilyen például, hogy az új információk ismertetése után érdekességeket mutatunk, közlünk a tanulóval az adott témával kapcsolatosan (Tudta-e, hogy kezdetű bekezdések). Fontos szempont továbbá a tananyag dinamizmusa, az interaktivitás folyamatos biztosítása linkekkel, animációkkal, melyek megragadják a tanuló figyelmét. Az ösztönzést segíti elő a pozitív megerősítés, visszacsatolás, vagy például jutalompontok gyűjtése egy-egy sikeres feladat teljesítése esetén, hibátlanul kitöltött tesztek esetén. Motiváció nélkül gyorsan alábbhagy a tanulási kedv, a tanuló nem tudja sikeresen teljesíteni az adott téma elsajátítását, feladatait, legrosszabb esetben a kurzust sem fejezi be. Önértékelés mely az egyén egészséges identitásának, önbizalmának, kritikai érzékének kialakulását jelenti. A Pedagógiai lexikon szerint az önértékelés az ember kritikai megítélése és minősítése önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, magatartásáról. A folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzésen alapuló önértékelés lehetővé teszi az egészséges, személyiségre jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás képességének fejlődését. [6] A tanuló önértékelését befolyásolja a tanár értékítélete, illetve az egyéni teljesítményeinek szintje. Az önértékelést segíti, ha ellenőrző teszteket, kérdéseket fogalmazunk meg a tananyag kis egységeihez, fejezeteihez is, melyek

6 gyakorlásra szolgálnak, a tanuló azonnal látja, hogy helyesen válaszolt-e vagy sem. Leggyakrabban használt tesztformák a feleletválasztós teszt, az igaz-hamis kérdés, a párosítás, a szókitöltős teszt. Tanulást kísérő oktatói coaching mely a háttérben meghúzódó tanári-tutori jelenlétet feltételezi. Az önálló tanulás képességének egyik részeleme az is, hogy a tanuló tudjon segítséget kérni, ha nem halad a tananyagban, vagy nem tud megoldani egy-egy problémát, feladatot. A tanár szerepe ebben a helyzetben a segítségnyújtás különböző kommunikációs eszközök alkalmazásával, mint például az online fogadóóra, chat, videókonferencia, akár a tananyag feldolgozásában, akár abban, hogy lelkileg ösztönözzön, pozitívan befolyásolja a tanuló hozzáállását, esetleg segítse a tanulót tanulási stílusának kialakításában, előmenetelében. Összegzés Az oktatás forradalmának és az egész életen át tartó tanulás eszméjének kulcskompetenciája a hatékony, önálló tanulás képessége. Hatékony tanulás pedig csak gondosan megtervezett az egyéni igényeket szem előtt tartó, reformpedagógiai módszereket alkalmazó elektronikus tananyag létrehozásával érhető el, mely olyan eszközöket tartalmaz, melyek a tananyag tartalmában, felületében és módszereiben is a hatékonyság növelését célozzák. Az önálló tanulás kompetenciája képessé teszi a tanulót arra, hogy a mindennapi életben hasznosíthassa tudását, eligazodjon a információrengetegben, kritikus szemmel is megvizsgálja az elé táruló helyzeteket, illetve motivációt szerez új ismeretek felkutatásához, befogadásához is. A jövő generációja számára, akik már a digitális világ és digitális írástudás korszakába születnek és nőnek fel elengedhetetlen a tanulás tanulásának, a folyamatos megújulás, és a nyitottság képessége. Referencia [1] 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról [2] Recomendation of the European Parlament and of the Council of 18 December 206 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) c. dokumentum. [3] Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné: A tanulás tanítása, tanulása. Letöltés ideje: [4] Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó Budapest, [5] Kovátsné Németh Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia, Új Pedagógiai Szemle, 2006/10. [6] Báthory Zoltán - Falus Iván: Pedagógiai lexikon III., Keraban, Budapest 1997, (102. o.)

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA)

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) 1 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben