A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Pedagógiai Program 3. számú melléklete Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

2 BEVEZETÉS: A évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy: Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség. Európai Uniós elvárásokban is tükröződik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésének igénye. 1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR: A törvény az oktatás-nevelés folyamataiban is meghatározza az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség szempontjait: 27. (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam - közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy - közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 1

3 e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, f) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint h) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. (4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. 2

4 Az évi CXC törvény a gyermekek jogainak mindenek felett álló védelméről rendelkezik. Intézményünk: Bornemisza Géza Általános Iskola Nábrád A program megalkotásánál a fenntartói dokumentumok mellett jogszabályi háttérként szerepelt még a pedagógiai tevékenységek összességére kiterjedő pedagógiai program, az ennek alapján készülő éves munkatervek és az SZMSZ, a Házirend, mely tartalmazza a külső kapcsolatok formáját és a kapcsolattartás módját is. 2. HELYZETELEMZÉS: Tanulóink között egyaránt megtalálható a jól szituált és a nehéz helyzetben élő családból származó gyermek. Egyre több a csonka család, de sokan élnek több gyermekes családban. A munkanélküliség nagyon jellemző a családokra, nagyon ritka az a család, amelyben mindkét szülő rendelkezik munkahellyel. A hátrányos helyzetben, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek száma nagyon magas a tanulói csoportokban, /kb. 60 % /, sőt van jegyző által védelembe vett tanulónk is minden évben. A veszélyeztetett tanulók száma szintén nagyon magas. A veszélyeztető okok főként anyagi, szociális jellegűek, vagy a család életmódjából erednek. Iskolánkban a közoktatási szolgáltatások igénybevételének lehetősége egyenlő hozzáférést biztosít tanulóinknak a minőségi oktatáshoz. Alapító okiratunkban szerepel az SNI-s gyerekek ellátása. A Szakértői Bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkező tanulóink száma: 13 és 18 között mozog évente. Az SNI-s gyermekek ellátására gyógypedagógust alkalmazunk. A fehérgyarmati Pedagógiai Szakszolgálat logopédust, fejlesztő pedagógust és gyógytestnevelőt biztosít a rászoruló gyermekek számára heti 2-2 órában. Fő 3

5 hangsúly a prevención és a problémák korai felismerésén van, mellyel megelőzhetők a tanulási sikertelenségek. A pedagógiai tevékenységgel támasztott alapvető követelmény, hogy minden gyerek számára biztosítsa a fejlődéshez szükséges tevékenységeket, a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához szükséges lehetőségeket és segítséget adjon ahhoz, hogy leküzdhesse azokat a hátrányokat melyek születésével, családi, anyagi helyzetével vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. Iskolánk családias, szeretetteljes légköre a nevelésközpontú tantestület kitartó emberi és szakmai munkája megadja annak lehetőségét, hogy egyetlen gyerek se kerüljön kitaszított helyzetbe. A tanuláshoz szükséges részképességek, képességek egyenetlen fejlődése miatt hátrányba kerülő gyerekek tanulási kudarcait próbáljuk megelőzni. Így érvényesül esélyegyenlőségre való törekvésünk a tanulás folyamatának megsegítésében, mely intézményünk pedagógiai kultúrájában nagy hagyományra tekint vissza. Iskolánk befogadó, nem diszkriminál, nem válogat, amely már a beiratkozásnál is érvényesül. A HH.-s, és HHH.-s gyermekek mindegyike részesül a törvény által biztosított támogatásokban (étkezés, tankönyvtámogatás). Mindannyian részt vesznek az iskola által szervezett programokban. Sok esetben a gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök nyújt felvilágosítást az elérhető támogatásokról. Iskolánkban MENTOR program működik. (Útravaló program Út a közpiskolába.) Alkalmazzuk a korszerű, inklúzív, differenciáló pedagógiai módszereket, csoport munkát. Minden pedagógus feladata a kulcskompetenciák fejlesztése. 4

6 Az 5. osztályban bevezetett nem szakrendszerű oktatás keretei között is az esélyegyenlőség megteremtése valósul meg. A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekekre kiemelkedő figyelmet fordítanak pedagógusaink. 5

7 A nevelés és oktatás eredményességének helyzete Iskolánk a buktatásmentességre törekszik, gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimum szintre eljuttatni, amennyiben viszont szükség van rá sokszor a gyermek érdekében a szülővel egyeztetve osztályismétlésre kötelezzük a tanulót. Ez egy ilyen befogadó szellemű, empátiára törekvő demokratikusan működő iskolában nem okoz gondot sem a szülő sem a gyermek számára. A felzárkóztatást és esélyegyenlőséget elősegítő programjaink: Tanórákon differenciált munkaformákat alkalmazunk Tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, bíztató értékelés Fejlesztő foglalkozásokat tartunk, ahol differenciált feladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítik a tanulók továbbhaladását, felzárkózását, az indulási hátrányok csökkentését a pedagógusok. Az osztályokban tanító pedagógusok folyamatosan együttműködnek (Konzultációk, esetmegbeszélések) A tanulási technikák elsajátításában segítséget nyújtunk tanulóinknak (tanítási órákon, napköziben, fejlesztő foglalkozáson) A tanulási motivációt erősítjük (Tanórák, egyéni foglalkozások) Felzárkóztató foglalkozásaink vannak magyarból, matematikából, németből, értő olvasásból. A német nyelvet 3.és a számítástechnika tantárgyat már 3. illetve 5. osztálytól tanulják tanulóink. A bejáró tanulók számára a VOLÁN iskolakezdéshez igazodó járatot biztosít, melynek segítségével a gyerekek fél hét helyett fél nyolc után indulhatnak iskolába. 6

8 Tehetséggondozás iskolánkban: Iskolai sportkör alsó és felső tagozatban Számítástechnika szakkör /7.-8. osztályban a jobb képességű tanulók ECDL tanúsítványt szerezhetnek./ Német szakkör Magyar szakkör Kézműves szakkör Matematika szakkör Társastánc Ezeken a fejlesztő foglalkozásokon nagy számban vesznek részt a HH-s és HHH-s gyermekek. Ezen gyermekek szüleinek nem is lenne más lehetősége a gyermekek külön órán való fejlesztésére. Tanítási óránkon kívüli programjaink: Rendezvények: Bornemisza hét, nyílt nap, gyermeknap, osztálykirándulások, nyári csereüdültetés Velencén /a szülőknek csak az útiköltséget kell fizetnie/ A községi könyvtárral való szoros együttműködés: könyvtári foglalkozások sokszínű programja : zenehallgatás, videózás, könyvolvasó pályázatok, kölcsönzések, felolvasások Egyéb iskolai megmozdulások: színház, bábszínház, egészségvédő programok Napközi biztosítása, 1. osztályban iskolaotthonos osztály működtetése Számítógéphez való hozzáférés minden tanulónknak biztosított 7

9 A Szatmári Iskolaszövetség által rendezett versenyeken való részvétel, ezekre a gyermekek felkészítése Suli disco-k szervezése a DÖK által A megyei Pályaválasztási kiállításon való részvétel a 8. osztályosok számára Szoros kapcsolattartás két tagintézményünkkel a nábrádi és a panyolai óvodával, számukra látogatási lehetőség biztosítása az iskolánkban Egy Művészeti Iskolával együttműködve társastánc oktatás biztosítása tanulóink számára (A HH-s és HHH-s gyermekek ezeket a foglalkozásokat ingyen látogathatják/ Kapcsolattartás: A tanulói képviseletet iskolánkban a DÖK látja el, a szülők képviseletét az SZMK. A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és az Iskolafenntartó valamint a társult önkormányzatok intézményeivel szoros munkakapcsolatot tartunk fenn. (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, Iskolaorvos, Védőnő, Gyámhivatal, óvodák, idősek gondozási központja, nyugdíjas klubbok) pedagógusaink bekapcsolódnak az egyes munkaközösségek tevékenységébe. A szülőkkel való együttműködés és kapcsolattartás alapfeltétele munkánknak. A kapcsolatok rendszerét az iskolai dokumentumok (SZMSZ, IMIP,) tartalmazzák. Együttműködünk a Szatmári Iskolaszövetség intézményeivel. 8

10 3. AZ INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA: Biztosítsa az intézményen belül a szegregáció mentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, minden tevékenysége során: A beiratkozásnál A tanításban, ismeretközvetítésben A gyerekek egyéni fejlesztésében Az értékelés gyakorlatában A tanulói előmenetelben A fegyelmezés, büntetés gyakorlatában A tananyag kiválasztásában, alkalmazásában A továbbtanulásban, pályaorientációban A humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében A partnerség építésében és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, szakmai társadalmi környezettel Kikérjük az SZMK és a DÖK véleményét a tankönyvrendeléskor. 9

11 4. KÖTELEZETTSÉGEK: Az iskola esélyegyenlőségi programját az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérthetővé, megismerhetővé kell tenni Felelős: az intézmény vezetője Határidő: folyamatos A program elfogadása után a benne foglaltak megvalósításában részt vesz minden pedagógus, ifjúságvédelmi felelősök, és az iskola igazgatója. Határidő: folyamatos Az esélyegyenlőségi programban foglaltak a mindennapi nevelő-oktató munkában érvényesítik a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség a tolerancia és az egyenlő bánásmód elvét. Minden nevelő felelőssége ennek megvalósítása, a programban való aktív részvétel Felelős: minden pedagógus Határidő: folyamatos Az esélyegyenlőség sérülése esetén a panaszokat minden esetben ki kell vizsgálni. Felelős: minden nevelő: ifjúságvédelmi felelős, iskolaigazgató Az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél ismerje meg az intézményi esélyegyenlőségi programot és azt magára nézve is kötelezőként kövesse. - Felelős: igazgató - Határidő: folyamatos 10

12 5. AKCIÓTERV Intézményünk esetében nem tapasztalható az oktató-nevelő tevékenység során azonnali beavatkozást igénylő gyakorlat, mely a törvényi elvárásoknak nem felel meg. Pedagógiai programunk ide vonatkozó részéből is kitűnik, a hátrányosságok leküzdésével tudatosan és sikeresen foglalkozunk. 6. MEGVALÓSÍTÁS Az Intézkedési program eredményes megvalósítását az érintettek (tanulók, szülők, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők) aktív részvétele garantálja. Törekszünk a vállalt kötelezettségek, célkitűzések elérésére. Folyamatos visszacsatolással, értékeléssel követjük nyomon az esélyegyenlőség elveinek érvényesülését. A fenntartó által szervezett fórumokon, továbbképzéseken részt vállalunk. Tapasztalatainkról, a felmerülő problémákról szakemberekkel konzultálunk. Évente, a tanév végén felülvizsgáljuk a programban elért eredményeket, tennivalókat. Célunk az Intézményi Esélyegyenlőségi Program összhangjának megteremtése az intézmény alapdokumentumaival. 11

13 Intézkedési terv Helyzetelemzés A cél megfogalmazása Intézkedés leírása Felelős Határidő Az intézkedés eredményességét mérő indikátor Rövidtávon -1 év Középtávon 3 év Hosszútávon-6 év A HH-s tanulók A tanulók számának Gyermekvédel Szeptember A HH-s A HH-s A HH-s számának pontos ismerete, mi felelős, 15, ill. gyermekek 98 %- gyermekek 99 %- gyermekek 100 felmérése felhasználása a osztályfőnökök folyamatos a rendelkezzen a rendelkezzen %-a rendelkezzen kedvezmények határozattal, határozattal, határozattal, biztosításánál. nyilatkozattal nyilatkozattal nyilatkozattal A határozatok, nyilatkozatok bekérése a szülőktől A HHH-s tanulók A tanulók A tanulók Gyermekvédel Szeptember A HHH-s A HHH-s A HHH-s számának számának pontos mi felelős, 15, ill. gyermekek 98 %- gyermekek 99 %- gyermekek 100 felmérése ismerete, felhasználása a osztályfőnökök folyamatos a rendelkezzen a rendelkezzen %-a rendelkezzen kedvezmények határozattal, határozattal, határozattal, 12

14 biztosításánál. nyilatkozattal nyilatkozattal nyilatkozattal A határozatok, nyilatkozatok bekérése a szülőktől Differ mérés az 1. Tanuláshoz szükséges 1. osztályos November 25. A mérés a A mérés a A mérés a osztályban elemi alapkészségek pedagógusok gyermekek 100 gyermekek 100 gyermekek 100 felmérése. %-ánál %-ánál %-ánál Differ vizsgálat elvégzése megtörténjen. megtörténjen. megtörténjen. A tanulási és a Tanulási, magatartási Osztályfőnökök Szeptember A tanuló A felmérések A kompetencia beilleszkedési gondokkal küzdő, szakvéleménnyel nem rendelkező tanulók fejlesztése problémák csökkentése Fejlesztő foglalkozások megszervezése, év eleji mérések, szűrések Védőnő Pedagógógiai szakszolgálat munkatársai 15. ill. folyamatos eredményeinek javulása eredményeinek javulása mérések eredményeinek javulása /fejlesztő pedagógus, 13

15 logopédus, gyógytestnevelő Tanulmányi Képességek, tudásszint Iskolavezetés, Szeptember 6. osztályos 8. osztályos Középiskolai lemaradással felmérése, felzárkóztató osztályfőnökök, 15, illetve kompetencia kompetencia visszajelzések küzdő HH-s és foglalkozások szervezése pedagógusok folyamatos mérések mérések HHH-s gyermekek eredményei eredményei fejlesztése Alapvető kompetenciák fejlesztése Kiemelkedő Mérések, Szaktanárok, Szeptember Iskolai versenyek Iskola körzeti Továbbtanulási képességű gyermekek felmérése Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezése alsós tanítók, iskolavezetés 15 illetve folyamatos eredményei versenyeken való részvétel mutatók HH-s és HHH-s HH-s és HHH-s Iskolavezetés, Február 01. Sikeres 100 %-os Sikeres 100 %-os Sikeres 100 %-os gyerekek gyermekek képesség 4. és 8. beiskolázás beiskolázás beiskolázás pályaválasztásának szerinti beiskolázása, osztályos segítése szülők megfelelő segítése osztályfőnökök 14

16 és tájékoztatása Tanulást segítő HH-s és HHH-s tanulók Iskolavezetés Szeptember HH-s és HHH-s 7. HH-s és HHH-s 7. HH-s és HHH-s 7. pályázatok, programok Útravaló Út a esélyeinek javítása. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 7. és 8. osztályos osztályfőnökök eleje illetve folyamatos és 8. osztályos gyermekek legalább 10 %-a és 8. osztályos gyermekek legalább 20 %-a és 8. osztályos gyermekek legalább 25 %-a középiskolába szülők tájékoztatása és segítése Szaktanárok SNI-s gyermekek SNI-s gyermekek Iskolavezetés, Szeptember Az SNI-s Az SNI-s Az SNI-s oktatásának esélyeinek javítása gyógypedagógu 01 illetve gyermekek gyermekek gyermekek nevelésének lehetővé tétele, beiskolázása Szülők tájékoztatása és segítése sok, osztályfőnökök, szaktanárok folyamatos fejlődésének mérése, következő osztályfokozatba fejlődésének mérése, következő osztályfokozatba fejlődésének mérése, következő osztályfokozatba lépése lépése lépése 15

17 7. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG: Az intézmény minden elérhető eszközt, nyilvánosságot bevon a program megismertetése, támogató, segítő környezet kialakítása érdekében. (Honlap, faliújság, értekezletek, szülői fórumok, osztályfőnöki órák) A fenntartót évente tájékoztatja az Intézkedési Terv megvalósításában elért eredményről. A monitoring, nyilvánosság és adatszolgáltatás alkalmával nem sérülhetnek a személyiségi jogok. A programot érintő éves felülvizsgálati monitoring a következőkre terjed ki: -A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményi esélyegyenlőségi helyzetére -A program keretében elfogadott akcióterv feladatainak elvégzésére 8. KONZULTÁCIÓ ÉS VISSZACSATOLÁS: Az intézmény biztosítja, hogy a programot elfogadás előtt a fenntartó, a szülők, és a tanulók megismerhessék, és véleményezési jogukkal élhessenek. A program nyilvános. A javaslatok, észrevételek dokumentálásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A programot a nevelőtestület írásban fogadja el. 9. SZANKCIONÁLÁS: Az Intézményi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását érintő, az egyenlő bánásmód elvét sértő eseteket az intézmény vezetője kivizsgálja. Elemzi az okokat Megállapítja a felelősséget Megteszi a szükséges intézkedéseket 16

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b OM 200326 Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája 7624 Pécs,Tiborc u. 28/1 Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai Telephelye 2243

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja

c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja c Almáskert Óvoda Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda gyermekeit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja Az Intézmény a gyermekek esélyegyenlősége, valamint a gyermekekkel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 9/2007. (VI. 28.) rendelete Inárcs Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjáról

Inárcs Község Önkormányzata 9/2007. (VI. 28.) rendelete Inárcs Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjáról Inárcs Község Önkormányzata 9/2007. (VI. 28.) rendelete Inárcs Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjáról Inárcs Község Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben