G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: március 18. Érvényes: március 18-tól Változat:.2. Oldalak száma: 10.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés Cél Érvényesség Kapcsolódó szabályozások Kimenı számlák készítésének folyamata Számla kiállítás A kimenı számlák kötelezı tartalmi és formai elemei A számlafizetés esedékessége Dokumentálás, ırzés Káresemények számlázása Beérkezı számlák kezelésének folyamata Számlák érkeztetése, iktatása Számlák igazolása, kifizetése Dokumentálás, ırzés sz. melléklet A számla kötelezı tartalmi és formai elemei sz. melléklet Nyilatkozat Változat:

3 1. Elrendelés A fenti fejezetekbıl álló G.4. Számlakezelési szabályzat v-2. verzióját elrendelem. Jelen utasítás hatályba lépésével a G-4. Számlakezelési szabályzat v-1. verziója hatályát veszti. Jelen utasítás karbantartásáért felel: irodavezetı Hatálybalépés ideje: március 18. Készítette: Gazdasági Bizottság.. Schachinger Tamás GB elnök Ellenırizte:a könyvelést végzı vállalkozás felelıs vezetıje:... Bodri Irén BODRICONT Kft. Ellenjegyezte:az irodavezetı: Günthner Attila irodavezetı Hatályba léptette: az Egyesületi Elnökség számú határozata alapján:. Kovács András fıtitkár Változat:

4 2. Cél Jelen szabályozás célja, hogy a által kibocsátott, valamint a szállítóktól beérkezett számlák kezelésének folyamatát szabályozza. A szabályozás nem tér ki a számlázás speciális eseteire és különleges módjaira. Azokra a vonatkozó törvények (Sztv. és ÁFA tv.) elıírásait kell alkalmazni. 3. Érvényesség A szabályzat hatálya kiterjed: A re (továbbiakban: MEE), mint jogi személyre, ezen belül: Egyesület titkárságára Területi szervezeti egységekre (Üzemi és területi szervezetek) Funkcionális szervezeti egységekre o Külön megállapodás szerint az Egyesület keretein belül mőködı önálló jogi személyiségő szervezeti egységekre (VTT, VET) o Jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeti egységekre (Szakosztályok, FISZT) Jelen utasítást ismernie kell azon munkakörök betöltıinek, akik - A MEE által kibocsátott, valamint a MEE-hez beérkezı számlák kezelési (kiállítási, igazolási, kifizetési, könyvelési) folyamatában részt vesznek. 4. Kapcsolódó szabályozások A Számvitelrıl szóló évi C. törvény (Sztv.) Az általános forgalmi adóról szóló évi CVII. Törvény (ÁFA) Adózás rendjérıl szóló évi CII. Törvény (Art) A személyi jövedelemadóról szóló, évi CVII tv. (SzJA.) Társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LI. Törvény (Tao.) A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérıl (VII.23.) Korm. rendelet. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (II.19.) Korm. Rendelet. Belsı szabályozások: A MEE Alapszabálya A MEE Szervezeti és Mőködési Szabályzata Közhasznúsági jelentés A MEE Gazdálkodás rendje Gazdasági szabályozások: Változat:

5 Számviteli politika Bizonylati szabályzat 5. Kimenı számlák készítésének folyamata 5.1 Számla kiállítás A számlát a teljesítés megtörténtét követıen, illetve a rendezvények és tanfolyamok, egyéb szolgáltatás esetében a jelentkezés (megrendelés) beérkeztét követıen haladéktalanul (elıleg, készpénzfizetés esetén azonnal, egyéb esetekben 15 napon belül) ki kell állítani és elküldeni a vevı részére. A számlakiállítás alapja a teljesítés megtörténtét igazoló dokumentum, illetve a hivatalos jelentkezési lap (megrendelı), amelyben a vevı a teljesítést elismerte. A számla kiállítási jogosultság a következı: - A MEE Központ - Önálló jogi személyiséggel rendelkezı szervezetek saját nevükben - Önálló bankszámlával rendelkezı szervezetek saját tevékenységükhöz kapcsolódó folyamatokra 5.2 A kimenı számlák kötelezı tartalmi és formai elemei A számla tartalmi és formai követelményeinek betartásáért a számla kiállítója felelıs, ezért arra kellı gondosságot kell fordítani. Különösen figyelemmel kell lenni az ÁFA feltüntetés szabályos módjára, valamint a teljesítési idıpont pontos kitöltésére. A számla kötelezı tartalmi és formai kellékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A számla, a számlával egy tekintet alá esı okirat alkalmazhatósági szabályait, valamint a számlával egy tekintet alá esı okirat, a nyugta és az egyszerősített számla adattartalmára vonatkozó elıírásokat az ÁFA törvény tartalmazza, aszerint kell eljárni. A számlák Szigorú számadású nyomtatványok, ezért számlázni csak szigorú számadású számlatömbökben lehet. Jelen ügyrend hatályba lépésétıl kezdıdıen számlát kiállítani kizárólag a MEE Központ Titkársága által nyilvántartásba vett, és általuk - külön kérésre - a területi szervezetek részére eljuttatott számlatömbben lehet. A korábban már megnyitott számlatömböket addig lehet használni amíg be nem telnek, ezt követıen csak a MEE Titkárságtól igényelt és általuk rendelkezésre bocsátott számlatömbök használhatóak a kimenı számlák elkészítésére. A kimenı számlák aláírása a vonatkozó törvények szerint nem kötelezı, de a hitelesség biztosításának egyik lehetséges módja a kimenı számlák aláírása. A MEE jelen szabályzatában úgy rendelkezik, hogy a hitelesség egyértelmő bizonyítása, valamint a vezetıi felelısség egyértelmővé tétele érdekében a kimenı számlákat a számla kiállítójának és alá kell írnia, és bélyegzıvel kell ellátnia. Változat:

6 5.3 A számlafizetés esedékessége A vevık részére kiállított számlák esedékességét alapvetıen a szerzıdés, megrendelés stb. határozza meg. Amennyiben a fizetési határidıre nincs elızetes megállapodás, a likviditás javítása érdekében az esedékességet 8 maximum 15 banki napban kell meghatározni. 5.4 Dokumentálás, ırzés A számlát 3 példányban kell kiállítani. Elosztása a következı: = 1. példány a vevıé = 2. példány könyvelés = 3. példány Irattár A számlákat az Sztv szerint 8 évig kell sértetlen formában megırizni. Az ırzésrıl a MEE Központ a 2. példányok archíválásával gondoskodik. A megnyitott számlatömböket a MEE területi szervezete ırzi, a betelt számlatömböket a 3. számlapéldánnyal együtt iktatás céljából a MEE Központ Titkársága részére kell visszaküldeni, aki a szigorú számadású nyílvántartását aktualizálja és a tömböket archíválja 5.5 Káresemények számlázása A káresemények két fajtáját különböztetjük meg: elemi károk és idegenek által okozott károk. A károk kiszámlázása mindkét esetben azonosan történik. A káresemények számlája a normál számlától annyiban különbözik, hogy a számla ÁFA-t nem tartalmazhat, tehát a számlázási séma Adóval számított egységár A felszámított adó %-os mértéke Az áthárított adó összesen sorokat üresen kell hagyni. A számla vevıje a kártérítési felelısségtıl függıen vagy a károkozó, vagy a biztosító. 6. Beérkezı számlák kezelésének folyamata 6.1 Számlák érkeztetése, iktatása Áruvásárlás, szolgáltatás igénybevétel és kifizetés kizárólag számla ellenében történhet. A beérkezett számlákat iktatás elıtt formailag és tartalmilag ellenırizni kell. A tévesen beérkezett számlákat kísérılevéllel vissza kell küldeni a szállítónak. A jogosan hozzánk küldött, de formailag ésvagy tartalmilag nem megfelelı számlákat iktatás után kell kísérılevéllel visszaküldeni a szállítónak a kifogás megjelölésével. Hibás számlát kifizetni nem szabad. Bármely hiányzó vagy hibás adat elıfordulása esetén a számla nem alkalmas számviteli elszámolásra, áfa visszaigénylésre. A formailag és tartalmilag megfelelı számlákat iktatni kell. Az iktatási rendszernek teljes körőnek, zártnak, a számlák útjának nyomon követhetınek kell lennie. Ha a számviteli Változat:

7 szoftver nem biztosítja a fizetési határidı szerinti listák készítését, akkor az iktatásnak a fizetési határidıt is tartalmazni kell. 6.2 Számlák igazolása, kifizetése A számla tartalmi helyességét, a kiszámlázott tételek valódiságát, a teljesítés megtörténtét, a Központnál, illetve a szervezetnél erre felhatalmazott személy ellenırzi, igazolja, amely egyben az utalványozás elismerése, illetve banki aláírásra jogosultak intézkednek a számla ellenértékének kiegyenlítésérıl. A teljesítés igazolás után az átutalásos számlákat a fizetési határidı figyelembe vételével kell átutalni. A bankszámlák közötti elszámolás útján történı fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján jóváírták. Emiatt a kifizetési megbízásokat egy nappal korábban szükséges elindítani, mint a számlán feltüntetett esedékesség napja. Kivételt jelenthetnek ez alól a bankon belüli tételek (a terhelendı bankszámla és a szállítói bankszámla azonos banknál található), amelyek az esedékesség napján indítva a girorendszerben még aznap jóváírásra kerülnek. A magánszemélytıl történı - az SZJA törvény c. pontja által elıírt - adó- és járuléklevonásról 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat visszaküldését követıen kell dönteni, kivéve, ha a magánszemély egyéni vállalkozói vagy ıstermelıi jogállását a számlán az egyéni vállalkozói vagy az ıstermelıi igazolványszám feltüntetésével igazolja. Az e tevékenységekre tekintettel kifizetett összegbıl a MEE-nek mint kifizetınek nem kell adóelıleget és járulékokat levonnia. Ellenkezı esetben a számla a konkrét levonások és a kifizethetı összeg megállapítása után kerülhet kifizetésre. A készpénzfizetési számlákat és az átutalással rendezendı számlákat igazolható módon haladéktalanul át kell adni könyvelésre. A szervezetek a kiállított ésvagy beérkezett számlákat folyamatosan, de legkésıbb a tárgyhót követı 5-éig kötelesek eljuttatni amee titkárság részére. 6.3 Dokumentálás, ırzés A beérkezı számlákat könyvelés után dossziéba le kell főzni. A lefőzés havonta, az iktatószám növekvı sorrendjében kell, hogy megtörténjen. A lefőzött számlák elé havonta egy összesítı listát kell készíteni, amire az iktatószámot és a számla számát fel kell tüntetni. Ha az iktatószám folyamatos sorrendjébıl valamelyik számla hiányzik, annak a számlának a lerakási, ırzési helyét az összesítın fel kell tüntetni. A számlákat az Sztv szerint 8 évig kell sértetlen formában megırizni. Az ırzésrıl a MEE központ gondoskodik. Változat:

8 1. sz. melléklet A számla kötelezı tartalmi és formai elemei Az alábbi táblázat a számla kötelezı tartalmi és formai elemeit sorolja fel. Ahol az egyesület külön információk feltüntetését írja elı, ott azt MEE megjegyzéssel kerül feltüntetésre. A számla kötelezı tartalmi, formai kellékei A számla sorszáma, A számla eredeti, elsı példány A termékértékesítést, szolg.nyújtást végzı adóalany neve, címe, adószáma () A vevı neve és címe, adószáma MEE-nél nyilvántartott Számla A teljesítés idıpontja: (ÁFA tv. szerint) A kibocsátás kelte: a számla kiállítás idıpontja A fizetés módja, határideje: készpénz., átutalás A termék (a szolgáltatás) megnevezése A termékszolg. besorolási száma (Vámtarifa, Szolgáltatások Jegyzéke, Építményjegyzék)- amely legalább szükséges az áfa tv. szerinti hivatkozás beazonosításához Mennyiségi egység, mennyiség Adó nélkül számított egységár Adóval számított egységár Adó nélkül számított ellenérték összesen Az ÁFA %-os mértéke (20 %, 15%, 5%, 0%, mentes) Az ÁFA mértéknek megfelelı, az adót is tartalmazó árból visszaszámított %-érték 20%-os adó esetén 16,67 % 15%-os adó esetén 13,04% 5%-os adó esetén 4,76% Az áthárított adó összesen Ft-ban (vagy mentes az adó alól, vagy a beszerzı, a szolgáltatás igénybevevıje az A számla végösszege Új közlekedési eszköz EU közösségen belüli értékesítésekor: erre a tényre való hivatkozás, a forgalomba helyezés dátuma, futott km száma Változat:

9 Ha az adó fizetésére kötelezett a pénzügyi képviselı annak neve, címe, adószáma Különbözet szerinti adózás esetén erre az adózási módra való hivatkozás Egyéni vállalkozó jogállását bizonyító okirat száma tv.46 (2)b. Változat:

10 2. sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott.. név... cím adószám: nyilatkozom, hogy tevékenységemet egyéni vállalkozóként (vállalkozói igazolvány száma: )* mezıgazdasági ıstermelıként (ıstermelıi igazolvány száma:..)* nem egyéni vállalkozóként, nem ıstermelıként* végzem, ezért az évi CVII. törvény 46. (3) bekezdése szerint adóelıleget a számla összegébıl levonni nem kell kell *. Kelt:... aláírás * (a megfelelı aláhúzandó) Változat:

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 4. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat:. 4 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015. április Érvényes: 2015. január 1-től Változat:. 5 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html Page 1 of 7 Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésérıl I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 SZÁMVITELI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2009. április 1-tôl 2 Hatályba léptetı határozat A házipénztárában lévı pénzeszközök kezelését, a pénzeszközökkel kapcsolatos közvetlen elszámolásokat, azok

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

G. 9. MEGBÍZÁSI MUNKÁK

G. 9. MEGBÍZÁSI MUNKÁK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 9. MEGBÍZÁSI MUNKÁK Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 09. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél... 3 3.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT

G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 10. KIADVÁNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 08. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél... 3

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 23. Transzplantációs és Sebészeti Klinika Nyilvántartási száma: Fıvárosi bíróság 8151 Adóigazgatási

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben