Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv Prioritás neve, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés A prioritás támogatást nyújt a gyógy- és termálvízhez kapcsolódó egészségturizmus, a természeti értékekhez kapcsolódó öko- és aktívturizmus, valamint az örökség-, konferencia és rendezvényturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztéséhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedı turisztikai szálláshelyek mennyiségi és minıségi fejlesztését, szolgáltatási körének bıvítését, valamint a régió turizmusát szolgáló intézményrendszer fejlesztését, a helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Indikátor megnevezése Az fıre jutó, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák havonkénti százalékos megoszlásának relatív szórása Az lakosra jutó vendégéjszakák számának relatív szórása települési szinten a kereskedelmi szálláshellyel rendelkezı érintett településeken Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek db % 24,2 25,1 28,0 % 52,56 50,1 44,5 % 412,9 391,9 350,0 1 Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 0,00 22,948 0,6 11,705 1,504 14,938 0,00 51, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 0,00 3,468 13,968 8,774 6,577 5,567 9,138 4,202 0,00 51, A támogatási konstrukció bemutatása Konstrukció neve Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Alkalmazott eljárás A), B), C) és D) Kétfordulós pályázat E) Kiemelt projekt Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás Támogatás kerete ,46 M Ft ebbıl A) 3656,60 M Ft B) 3179,54 M Ft C) 1874,40 M Ft D) 896,48 M Ft E) 9 591,44 M Ft Kedvezményezettek köre 4 önkormányzatok önkormányzati intézmények önkormányzati társulások, szövetségek többcélú kistérségi társulások térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek Továbbá: A) gazdasági társaságok B) központi költségvetési szervek és intézményeik Magyar Közút Kht. MÁV Zrt. egyházak, egyházi intézmények erdészetek, erdıgazdaságok Támogatás min-max összege A) M Ft B) M Ft C) M Ft D) M Ft E) - A kapcsolódó ESZA-típusú tev.-ek aránya a projekt költségvetés ének maximum: A,B,C,D) 3%, illetve max 3 MFt Támogatás max. mértéke (%) A) 50 B) C) D) 50 E) Támogatott projektek száma Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euro árfolyamon. 3 A támogatás kerete konstrukció szinten került meghatározásra a komponensek támogatási mértéke indikatív jelleggel került kialakításra, a programozási idıszak során változhat 4 Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Nyílt egyfordulós szakaszos pályázat 5 Vissza nem térítendı támogatás non-profit gazdasági társaságok C) központi költségvetési szervek és intézményeik egyházak, egyházi intézmények non-profit gazdasági társaságok D) egyéni vállalkozók gazdasági társaságok E) önkormányzatok önkormányzati intézmények önkormányzati társulások, szövetségek többcélú kistérségi társulások térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek gazdasági társaságok központi költségvetési szervek és intézményeik Magyar Közút Kht. MÁV Zrt. egyházak, egyházi intézmények 3750 M Ft központi költségvetési szervek és intézményeik önkormányzatok önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok gazdasági társaságok egyéni vállalkozók non-profit szervezetek M Ft, A kapcsolódó ESZA-típusú tev.-ek aránya a projekt költségvetés ének maximum: 3%, illetve max 3 MFt 30+5 illetve A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Desztinációmenedzsment fejlesztés 6 Nyílt Vissza nem kétfordulós térítendı pályázati támogatás eljárás, (de melynek két minimis) fordulója között alakul meg a végsı kedvezményez ett szervezet. 600 M Ft 1. forduló, az alapítók: A jogi személyiségő vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó természetes személy önkormányzatok önkormányzati társulás szövetkezetek kereskedelmiszakmai szervezetek, szövetségek és kamarák non-profit szervezetek közhasznú adatbázisokat kezelı intézmények közgyőjtemények és közszolgáltatók M Ft forduló, végsı kedvezményezett: egyesület vagy non-profit gazdasági társaság 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden neve Konstrukció Indokoltság Versenyképes Az Észak-alföldi régió potenciális természeti erıforrása és egyik legjelentısebb turisztikai termék- turisztikai vonzereje a gyógy- és termálvízkincs, a nemzetközi vonzerıvé és attrakciófejlesztés válásának feltételei (színvonalas fürdık és medencék, kapcsolódó gyógy-szolgáltatások) azonban csak néhány helyen adottak. A térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében kultúrált és ellenırzött környezetet kell biztosítani a szabadvízi strandokat látogatók számára, továbbá elı kell segíteni a gyógy- és termálvízkincsre alapozott, korszerő, minden jogszabályi-mőszaki elıírásnak megfelelı termál- és gyógyfürdık, wellness központok fejlesztését, ezek szolgáltatási körének bıvítését, melyet a gyógyulni, pihenni, felüdülni vágyó turisták növekvı száma és igénye indokol. Az Észak-alföldi régió területe kedvez a természet közelségére vágyó turistáknak is. A természetközeli turizmus szempontjából régiónkban kiemelkedı jelentıségőek a vízhez kapcsolódó vonzerık, azaz a Tisza és a Tisza-tó. Ezen természeti örökséghez kapcsolódó aktív turizmus egyik meghatározó ága a kerékpáros turizmus, melynek feltételei a régióban azonban csak kevés helyen biztosítottak, ezért meg kell teremteni ennek a környezetbarát, a turisták által kedvelt közlekedési módnak az infrastrukturális feltételeit, lehetıvé kell tenni a turisztikai vonzerık kerékpáros megközelítésének lehetıségét. A történelmi, kulturális és vallási jelentıségő épületek a régióba látogató turisták számára vonzó célpontot jelentenek. Ahhoz, hogy a térség kultúráját, történelmét megfelelı módon be lehessen mutatni, nélkülözhetetlen az épületek (pl. kastélyok, kúriák stb.) felújítása, korszerősítése, látogathatóvá tétele. Emellett az állandó kiállítások, muzeális intézmények bemutatását segítı modern, látogatóbarát fejlesztések is szükségesek. Egyre erısödı igény mutatkozik az Észak-alföldi régióban a rendezvény- és sport- 6 A konstrukció részleteinek kidolgozása elsı negyedévében történik meg. 5

6 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés turizmus iránt, melyekhez elengedhetetlen azonban az infrastrukturális feltételrendszer biztosítása, a nagyszámú látogatót vonzó rendezvényeknek helyet adni tudó sportlétesítmények fejlesztése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A nemzetközi, országos és regionális vonzerıvel rendelkezı szellemi, kulturális, vallási, mővészeti rendezvények, fesztiválok jelentıs szerepet játszanak a régió megismertetésében, továbbá hozzájárulnak a helyi közösség identitás-tudatának növeléséhez. A turisztikai attrakciók fejlesztése megköveteli a kapcsolódó szálláshelyek kialakítását és fejlesztését, ugyanis az Észak-alföldi régió turisztikai fogadási feltételei számos esetben nincsenek összhangban a meglévı vonzerıkkel, jellemzı az attrakciókhoz kapcsolódó magas minıségő szálláshelyek hiánya. A szálláshelyek jelentıs része nem vagy csak korlátozottan képes olyan minıségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek biztosítják a turisták kényelmét, szórakozási lehetıségét és hozzájárulnak a vendégéjszakák számának növekedéséhez, egyúttal a turisztikai vonzerık látogatottságának növekedéséhez. A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a 2005-tıl 2013-ig szóló Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott feladat, amely megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció életképes és versenyképes legyen, rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makrokörnyezeti tényezık változásaira. Ma még egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci elvárásokhoz, mint ahogyan tudna pl. egy szoros együttmőködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non-profit és a piaci elvek együttmőködésén alapuló desztináció. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezıje ugyanakkor a hatékony, megfelelı kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkezı menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és mőködtetése Támogatható tevékenységek köre neve (nem taxatív) Konstrukció Támogatható tevékenységek Versenyképes A) Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése turisztikai termék- Meglévı termál- és gyógyfürdık infrastruktúrájának korszerősítése, fejlesztése és (pl. medencék, új élményelemek pl. csúszdák stb. építése, a meglévık attrakciófejlesztés korszerősítése stb.). Meglévı termál- és gyógyfürdık kiszolgáló helyiségeinek (pl. öltözık, mosdók, napozók, kezelı helyiségek stb.) kiépítése, korszerősítése és berendezéseinek fejlesztése. Meglévı termál- és gyógyfürdık fedett területeinek növelése (változó idıjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévı medencék téliesítése). Meglévı rehabilitációs központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerősítése, átalakítása, bıvítése stb.) és szolgáltatásainak bıvítése (pl. fürdızésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. Az alapvetıen gyógy- és termálvízhez kapcsolódó turisztikai, wellness, egészségügyi és ezeket kiegészítı szolgáltatások komplex fejlesztése, bıvítése. Önmagában nem, csak a fenti fejlesztésekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT (Információs Kommunikációs Technológia) fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). Amennyiben szükséges területrendezés, parkosítás, új parkolók, kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést csökkentı infrastruktúra kiépítése. A fürdı területén kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységre alkalmas, egységes arculatú pavilonok építése. A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. Meglévı termál- és gyógyfürdık technológiai korszerősítése (pl. kutak fúrása, felújítása, szellızı berendezések felújítása, kiépítése stb.). Meglévı termál- és gyógyfürdık medencéinek vízforgató berendezéssel történı ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján. Amennyiben ez a jogszabályi kötelezettség fennáll, akkor a pályázat kötelezı elemét kell képeznie. Meglévı termálfürdık esetében a gyógyvízzé minısítés. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba 6

7 történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. B) Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése Örökségvédelem szempontjából jelentıs természeti értékekre alapozott turisztikai helyszínek, látnivalók (túraútvonalak, tanösvények, bemutató területek, állat- és növénykertek, vadasparkok, natúrparkok, madármegfigyelı helyek) létesítésére, védelmére, megırzésére és bemutatására irányuló fejlesztések, a hozzájuk kapcsolódó rekreációs szolgáltatások (pl. látogatóközpontok, környezetbe illı pihenıhelyek kialakítása, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetıség, hulladékgyőjtés, fızıhelyek stb.) kialakítása, eszközök beszerzése. Az Országos Területrendezési Tervben (OTRT) vagy annak felülvizsgálata során javasolt nyomvonalba illeszkedı, valamint az EuroVelo kerékpárút-hálózathoz közvetlenül kapcsolódó (de az EuroVelo hálózat részét nem képezı) turisztikai célú kerékpárutak építése, a biztonságos kerékpármegırzéshez szükséges beruházások, esıbeállók építése. Víziturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (pl. szabadvízi strandok komfortosítása pl. zuhanyzó, mosdó, mobil WC, öltözı, tájba illı pavilonok, büfék kialakítása stb., vízi közlekedési eszközök környezetbarát üzemmódra pl. elektromos vagy napenergia hajtásra történı átállítása stb.). Vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (kikötıhálózat turisztikai célú, összehangolt fejlesztése, kikötık korszerősítése, újak építése). Turisztikai célú vasúti mellékvonalak (kisvasutak, erdei vasutak) várók és megállók korszerősítése, fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Zöldmezıs beruházás esetében a telekhatáron belül turisztikai feltáró út építése. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó szezonális turisztikai szolgáltatások (pl., szúnyoggyérítés, sulyomtalanítás stb.). Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kiépítése (pl. segélyhívó, viharjelzı stb.). Hatásvizsgálatok készítése (kiemelten természeti-környezeti kapcsolódásokkal). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése Mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények és múzeumi mőködési engedéllyel nem rendelkezı egyéb kiállítások, bemutató helyek (pl. az Országbemutató Program rendszerébe illeszkedı kastélyok, kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek) felújítása, turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése (pl. győjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása stb.). Meglévı épület helyreállítása funkcióváltással, kiállító és bemutató hely áthelyezése, fejlesztése céljából. Állandó kiállításokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyak beszerzése. Tematikus útvonalak kijelölése, az útvonal mentén található mőemlékek felújítása, látogathatóvá tétele. A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok kialakítása és fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra közül információs pont, ruhatár, audio guide -rendszerek fejlesztése, kávézó és muzeális intézményi bolt infrastrukturális feltételeinek megteremtése (kizárólag a helyiség kialakítása). 7

8 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Kastélykert, illetve a várhoz tartozó park felújítása (pl. burkolatok, utca bútorok, díszvilágítás stb.), látogathatóvá tétele. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. D) Rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális feltételének javítása Nemzetközi, országos és regionális vonzerıvel rendelkezı, hagyományosan megrendezésre kerülı kulturális, vallási, mővészeti stb. rendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévık korszerősítése stb.). Elsı alkalommal megrendezésre kerülı rendezvények, fesztiválok továbbá kistérségi vagy egy települést és lakóit érintı események (pl. falunap) infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése nem támogatható. Országos és nemzetközi szintő sportrendezvények infrastruktúrájának fejlesztése: az országos/nemzeti bajnokság elsı osztályú vagy ezzel azonos besorolású egyéb sportág mérkızéseinek/versenyeinek helyet adó, meglévı létesítmények átalakítása, korszerősítése, technológiai berendezések beszerzése, kiszolgáló létesítmények kialakítása, korszerősítése stb., amennyiben a létesítmény turisztikai célú hasznosítása egyértelmően biztosított. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. E) Kiemelt projektek Az A), B), C), és D), komponensek tevékenységei támogathatók. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Meglévı, 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy C minısítési kategóriájú kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférıhelyek létesítése. Meglévı alacsonyabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése kizárólag a fenti kategóriákba történı átlépés esetén támogatható. Szállodák esetében azonban kizárólag a 3 csillagos kategóriából a 4 csillagos kategóriába történı átlépés támogatható. Új kereskedelmi szálláshelyek építése az alábbi kategóriákban lehetséges: o 4 csillagos szállodák, o 3 és 4 csillagos kempingek, o I. osztályú panziók, o I. osztályú üdülıházak, o C kategóriás ifjúsági szállók. A fenti kategóriájú új kereskedelmi szálláshelyek létrehozása meglévı épület funkcióváltással történı átalakításával. A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése, döntıen a szállóvendégek kiszolgálása érdekében, kiemelten o konferencia termek kialakítása (plenáris és szekciótermi kapacitás egyaránt), illetve o az egészséges életmódot elısegítı wellness-, fitness- és gyógy-szolgáltatások (pl. fitness terem, szauna, masszázs stb.), o szabadidıs és sport-szolgáltatások (pl. teniszpálya, kerékpár-kölcsönzés stb.) o családbarát szolgáltatások, o helyi termékek értékesítése stb. Önmagában nem, csak szállásférıhely bıvítésével vagy szolgáltatási kör bıvítésével, minıségének javításával együtt támogatható tevékenység: 8

9 Desztinációmenedzsment fejlesztés Meglévı és új szálláshelyek és kapcsolódó épületeik akadálymentesítése, ami minden pályázat kötelezı eleme. Meglévı 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy C minısítési kategóriájú kereskedelmi szállásférıhelyek korszerősítése, átalakítása. A szálláshely potenciális vendégkörét megcélzó, kihasználtság növelésére irányuló marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, honlap, tájékoztató táblák stb.). Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése a pályázó saját alkalmazottainak körében. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. A helyi, térségi, kistérségi szintő desztináció-menedzsment szervezetek kerülnek támogatásra: A helyi, térségi, kistérségi szintő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése: o irodahelyiség kialakításához meglévı épület felújítása, bıvítése, átalakítása, o irodai berendezések (bútorok, irodai gépek, eszközök, informatikai eszközök) beszerzése, Szervezetfejlesztés: o szakmai tanácsadás a TDM-ek megalakításához (pl. mőködési szabályzatok elkészítése), o a szervezet szakembereinek képzése Informatikai rendszer kialakítása: o Kapcsolódás az egységes TDM informatikai rendszerhez, szoftverfejlesztés, tartalom- és szolgáltatásfejlesztés Szakmai program megvalósítása, elsısorban az alábbiak szerint: o turizmusfejlesztési stratégia/program megvalósítása o turisztikai imázs és arculatterv készítése, márka tervezés és fejlesztés o turisztikai termékfejlesztési program és kapcsolódó elıkészítı tanulmányok készítése, projektek elıkészítése o marketing stratégia, marketing kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása; o szemléletformálás, tájékoztatás, képzés programtervezés, rendezvény koordináció 2.4. Támogatás célja Konstrukció Támogatás célja neve Versenyképes Korszerő infrastruktúrával és turisztikai szolgáltatásokkal rendelkezı turisztikai turisztikai termék- attrakciók kialakítása. és attrakciófejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés A turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó kereskedelmi szállásférıhelyek és szolgáltatások számának és minıségének, valamint az ebbıl származó bevételek növekedése. A jól mőködı turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. Egy olyan régiónként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülı szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttmőködésével képes a turisztikai desztinációt érintı alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment Turisztikai információs rendszer mőködtetése Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttmőködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés 9

10 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok (nem taxatív) Versenyképes Jogosultsági feltételek: turisztikai termék- A B) komponens kerékpárutas fejlesztései esetén kötelezı elem az országos és és térségi arculati tervekhez illeszkedı promóció és marketing attrakciófejlesztés A B) komponens kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó tevékenységeit partnerségben kell megvalósítani Muzeális intézmények, egyéb kiállító és bemutató helyek, kastélyok, kúriák fejlesztése során az elvárt látogatószám a pályázat benyújtását megelızı évben legalább fı volt vagy a pályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követı 3 éven belül eléri a fıt A sportturisztikai fejlesztéseknél arányosan 100 millió Ft támogatási összeg esetén az elvárt látogatószám/vendégforgalom a projekt befejezését követı 3 éven belül: évente min. 10 rendezvényen min látogató/rendezvény, de legalább a létesítmény kapacitásának 70%-a e 10 rendezvény esetében A fejlesztés során az akadálymentesítés kötelezı elem Szakmai kritériumok: A fejlesztés megfelel a turisztikai desztináció területi adottságainak és a célterületre jellemzı keresleti igényeknek A megvalósításhoz szükséges humán erıforrások, partnerek rendelkezésre állnak A fejlesztés hozzájárul az adott turisztikai desztináció látogatottságának növekedéséhez, a turisztikai kínálat egyediségéhez A fejlesztés csökkenti a turizmus szezonalitását Új munkahelyet teremt Családbarát és a fogyatékkal élı turisták speciális igényeit kielégítı turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak A fejlesztés kapcsolódik más turisztikai fejlesztésekhez A fejlesztés hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg Továbbá: A) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása A létesítmény egyedi szolgáltatási kínálattal, profillal rendelkezik Komplex fejlesztés valósul meg A létesítmények igazolják, hogy gyógyvízzel rendelkeznek vagy, hogy a gyógyvízzé minısítést megkezdték B) A pályázó tagja a Village+ ökoturisztikai védjegyhálózatnak Elınyt élveznek a táj- és természetvédelmi körzetben, illetve helyi védettség alatt álló területen megvalósuló fejlesztések A projekt illeszkedik az adott táj specifikumaihoz, kapcsolódik már meglévı turisztikai kínálati elem(ek)hez, újszerő és a látogatók igényeinek megfelelı szolgáltatást nyújt Kisvasút fejlesztés estén: A fejlesztés révén nı az éves utas szám A fejlesztés eredményeként új szolgáltatások lesznek elérhetık Elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek egyéb, kiegészítı programokat is nyújtanak Elınyt élveznek azok a pályázatok, ahol a keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése csatlakozik egyéb, továbbhaladást biztosító infrastruktúrához Kerékpáros turizmus esetén: A kerékpárút vonalvezetésének jellege, a kerékpárút szakasz hálózati jellege, a pályázati szakasszal megvalósuló, kiépített és/vagy kitáblázott összefüggı hálózat hossza A kerékpárút fejlesztése révén megvalósuló várható éves kerékpáros forgalomnövekedés A fejlesztés eredményeként elérhetı új szolgáltatások száma A kerékpárúttal összekötött turisztikai vonzerık száma A fejlesztés hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg C) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása A létesítmény fejlesztéssel érintett részében szervezett rendezvények tekintetében a bevételeikbıl fedezik a költségeket A projekt során látogatóbarát funkciók és szolgáltatások jönnek létre A projekt keretében interaktív bemutatási módszereket és integrált látogatómenedzsment rendszert vezetnek be A fejlesztések mőemlék épületben, illetve mőemlék épülettel, védett régészeti lelıhellyel összefüggésben valósulnak meg és javítják azok fenntarthatóságát, minıségét D) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása 10

11 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés A rendezvényhelyszín mőködésének hagyományai A rendezvényhelyszín fenntartója és turisztikai szolgáltatók közötti együttmőködések száma Elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a regionális rendezvénynaptárban szereplı rendezvényekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésre irányulnak Hozzájárulnak a régió turisztikai kínálatának bıvítéséhez Sportturizmus esetén: A sportlétesítményben rendezett rendezvények tervezett éves száma A sportlétesítmény speciális rendezvényfunkciókat kielégítı termeinek száma A létesítmény üzemeltetıje együttmőködik más piaci szereplıkkel Elınyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a sportlétesítményben rendelkezésre állnak vagy a pályázat során kerülnek beszerzésre magas technológiai színvonalú eszközök A fejlesztés közvetlen közelében található szálláshelyek ágyszáma A létesítmény elérhetısége, közlekedési módok száma Pénzügyi kritériumok: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Jogosultsági feltételek: Szálláshelybıvítés esetében minimum 10 új férıhely kialakítása kötelezı Szálláshelybıvítés esetén minimum 2 új szolgáltatás kialakítása kötelezı Szolgáltatásbıvítés esetében minimum 2 új szolgáltatás kialakítása kötelezı Konferenciatermi kapacitás kialakítása, bıvítése esetében a kialakított vagy bıvített kapacitáson belül a plenáris kapacitással azonos nagyságú szekciótermi kapacitás kialakítása kötelezı Szállodák esetében 50 szoba méret felett szállodai ügyviteli rendszer, illetve alkalmazása kötelezı Új építés esetén a kialakításra kerülı szobák számának 4%-a, meglévı szálláshely fejlesztése esetén az összes szoba számának 2%-a akadálymentesítendı, valamint az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı Szakmai kritériumok: A fejlesztés megfelel a turisztikai desztináció területi adottságainak és a célterületre jellemzı keresleti igényeknek A megvalósításhoz szükséges humán erıforrások, partnerek rendelkezésre állnak A fejlesztés hozzájárul az adott turisztikai desztináció látogatottságának növekedéséhez, a turisztikai kínálat egyediségéhez Új munkahelyet teremt Megfelelı szintő vendégéjszaka-szám növekedés biztosítása Magas komfortfokozatú, célcsoport-orientált minıségi fejlesztést valósítanak meg A kereskedelmi szálláshely jól azonosítható saját (fı)profillal rendelkezik Családbarát és a fogyatékkal élı turisták speciális igényeit kielégítı turisztikai szolgáltatásokat nyújt A szálláshelybıvítés vagy új építés esetében az elıírt minimális kapacitásnál többet valósít meg, szolgáltatásbıvítés esetén az elıírt minimális feltételekhez képest több szolgáltatást vezet be Az egészséges életmód, illetve környezettudatos szemlélet terjedését segítik Megújuló energiát hasznosítanak Pénzügyi kritériumok: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Az 1. és 2. forduló között az együttmőködésben részt vevı szervezet megalapítják a végsı kedvezményezett desztináció-menedzsment szervezetet (a pályázati kiírás szerinti formában). Jogosultsági feltételek: Minden esetben a szervezet tagja kell, hogy legyen önkormányzat (ill. szervezete), vállalkozás (ezen belül is mindenképpen szálláshely szolgáltató), és a desztináció fı vonzerejét képezı turisztikai attrakció kezelıje(i) A létrehozásban részt vesz/azt támogatja a területet értı szakmai tanácsadó Turisztikai koncepcióval/stratégiával rendelkezzen, vagy vállalja, hogy 1 éven belül elkészíti Megfelelı végzettséggel ill. tapasztalattal rendelkezı vezetı szakembert alkalmazzon a szervezet A központi módszertan szerint kialakított feladatok közül legalább a meghatározott számú minimális feladatot ellátja Szakmai kritériumok: Az önálló desztinációként mőködı kistérségek együttmőködésre szándéknyilatkozatot adnak Az adott TDM-en belül az együttmőködık száma magas Az együttmőködık többféle szolgáltatási kört képviselnek (pl. szállás, vendéglátás, programszervezık, pl. közlekedés, kiskereskedelem) Új munkahelyet teremt Pénzügyi kritériumok: 11

12 A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Konstrukció neve, Célértékek 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 száma Indikátor megnevezése Összesen Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Támogatott turisztikai attrakciók látogatottságának növekedése (fı) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (db) Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására (mrd Ft) A fejlesztés eredményeként a gyógy- és termálfürdık fedett területeinek nagysága (m2) Támogatásból fejlesztett turisztikai célú kerékpárút hossza (km) A támogatásból fejlesztett örökségi vonzerık száma (db) A támogatásból fejlesztett sportrendezvényhelyszínek száma (db) ,0 18,20 18, Kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatások fejlesztése és minıségi A támogatásból fejlesztett kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (%) - - 1,5 10,0 10,0 Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nı, férfi, hátrányos helyzető) (db) Támogatott kereskedelmi szállásférıhelyek száma (db) Támogatott szolgáltatások új A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 12

13 Desztináció-menedzsment fejlesztés száma (db) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek) (db) A turisták által eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (%) Támogatásból létrehozott DM szervezetek száma (db) A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Konstrukció indításának idıpontja Konstrukció zárásának idıpontja Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés IV. negyedév IV. negyedév Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése IV. negyedév IV. negyedév Desztináció-menedzsment fejlesztés I. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és projektfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és Alacsony piaci kereslet szolgáltatások minıségi fejlesztése (kevés turista) Desztináció-menedzsment fejlesztés Beadott pályázatok sikertelensége, alacsony színvonala Attrakciók fejlesztése Elızetes kommunikáció, workshopok, elıadások tartása Az elvárt szakmai szempontok jobb kommunikációja, szakmai segítségnyújtás 2.1.1/E 2.1.1/E 2.1.1/E 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése - Aqua- Palace Élményfürdı Ócenárium, Esıerdı ház és Tarzan Ösvénye HIT ÉS EGÉSZSÉG Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért A projekt tervezett összköltsége (M Ft) Igényelt támogatás (M Ft) 8 A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve MFt MFt I. félév II. félév Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt MFt (Bruttó) 960 MFt I. félév I. félév Nyíregyházi Állatpark Kht MFt MFt II. félév II. félév Nyírbátor Város Önkormányzata 2.1.1/E A tiszadobi MFt MFt II. félév II. félév Szabolcs-Szatmár- 8 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 13

14 Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Bereg Megyei Önkormányzat 14

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai

Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai 2010. június. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Az egészségturizmus megváltozott szerepe...6 2.1. Az egészségturizmus területei,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra

A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra A Liget Budapest projekt mint kulturális és turisztikai beruházás hatása a nemzetgazdaságra VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VÁROSLIGET ZRT. 2014. június 20. 0 Korlátozó feltételek A KPMG Tanácsadó Kft. (a továbbiakban

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 16. évfolyam 2008/1. szám HAZÁNKBAN TARTOTTÁK A III. NEMZETKÖZI EUROGITES FALUSI TURIZMUS KONFERENCIÁT A kiadvány a

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI.27. Innováció, kutatás, fejlesztés és beruházás a szállodaiparban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat

Részletesebben