Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv Prioritás neve, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés A prioritás támogatást nyújt a gyógy- és termálvízhez kapcsolódó egészségturizmus, a természeti értékekhez kapcsolódó öko- és aktívturizmus, valamint az örökség-, konferencia és rendezvényturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztéséhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedı turisztikai szálláshelyek mennyiségi és minıségi fejlesztését, szolgáltatási körének bıvítését, valamint a régió turizmusát szolgáló intézményrendszer fejlesztését, a helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Indikátor megnevezése Az fıre jutó, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák havonkénti százalékos megoszlásának relatív szórása Az lakosra jutó vendégéjszakák számának relatív szórása települési szinten a kereskedelmi szálláshellyel rendelkezı érintett településeken Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek db % 24,2 25,1 28,0 % 52,56 50,1 44,5 % 412,9 391,9 350,0 1 Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 0,00 22,948 0,6 11,705 1,504 14,938 0,00 51, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 0,00 3,468 13,968 8,774 6,577 5,567 9,138 4,202 0,00 51, A támogatási konstrukció bemutatása Konstrukció neve Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Alkalmazott eljárás A), B), C) és D) Kétfordulós pályázat E) Kiemelt projekt Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás Támogatás kerete ,46 M Ft ebbıl A) 3656,60 M Ft B) 3179,54 M Ft C) 1874,40 M Ft D) 896,48 M Ft E) 9 591,44 M Ft Kedvezményezettek köre 4 önkormányzatok önkormányzati intézmények önkormányzati társulások, szövetségek többcélú kistérségi társulások térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek Továbbá: A) gazdasági társaságok B) központi költségvetési szervek és intézményeik Magyar Közút Kht. MÁV Zrt. egyházak, egyházi intézmények erdészetek, erdıgazdaságok Támogatás min-max összege A) M Ft B) M Ft C) M Ft D) M Ft E) - A kapcsolódó ESZA-típusú tev.-ek aránya a projekt költségvetés ének maximum: A,B,C,D) 3%, illetve max 3 MFt Támogatás max. mértéke (%) A) 50 B) C) D) 50 E) Támogatott projektek száma Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euro árfolyamon. 3 A támogatás kerete konstrukció szinten került meghatározásra a komponensek támogatási mértéke indikatív jelleggel került kialakításra, a programozási idıszak során változhat 4 Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Nyílt egyfordulós szakaszos pályázat 5 Vissza nem térítendı támogatás non-profit gazdasági társaságok C) központi költségvetési szervek és intézményeik egyházak, egyházi intézmények non-profit gazdasági társaságok D) egyéni vállalkozók gazdasági társaságok E) önkormányzatok önkormányzati intézmények önkormányzati társulások, szövetségek többcélú kistérségi társulások térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek gazdasági társaságok központi költségvetési szervek és intézményeik Magyar Közút Kht. MÁV Zrt. egyházak, egyházi intézmények 3750 M Ft központi költségvetési szervek és intézményeik önkormányzatok önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok gazdasági társaságok egyéni vállalkozók non-profit szervezetek M Ft, A kapcsolódó ESZA-típusú tev.-ek aránya a projekt költségvetés ének maximum: 3%, illetve max 3 MFt 30+5 illetve A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Desztinációmenedzsment fejlesztés 6 Nyílt Vissza nem kétfordulós térítendı pályázati támogatás eljárás, (de melynek két minimis) fordulója között alakul meg a végsı kedvezményez ett szervezet. 600 M Ft 1. forduló, az alapítók: A jogi személyiségő vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó természetes személy önkormányzatok önkormányzati társulás szövetkezetek kereskedelmiszakmai szervezetek, szövetségek és kamarák non-profit szervezetek közhasznú adatbázisokat kezelı intézmények közgyőjtemények és közszolgáltatók M Ft forduló, végsı kedvezményezett: egyesület vagy non-profit gazdasági társaság 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden neve Konstrukció Indokoltság Versenyképes Az Észak-alföldi régió potenciális természeti erıforrása és egyik legjelentısebb turisztikai termék- turisztikai vonzereje a gyógy- és termálvízkincs, a nemzetközi vonzerıvé és attrakciófejlesztés válásának feltételei (színvonalas fürdık és medencék, kapcsolódó gyógy-szolgáltatások) azonban csak néhány helyen adottak. A térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében kultúrált és ellenırzött környezetet kell biztosítani a szabadvízi strandokat látogatók számára, továbbá elı kell segíteni a gyógy- és termálvízkincsre alapozott, korszerő, minden jogszabályi-mőszaki elıírásnak megfelelı termál- és gyógyfürdık, wellness központok fejlesztését, ezek szolgáltatási körének bıvítését, melyet a gyógyulni, pihenni, felüdülni vágyó turisták növekvı száma és igénye indokol. Az Észak-alföldi régió területe kedvez a természet közelségére vágyó turistáknak is. A természetközeli turizmus szempontjából régiónkban kiemelkedı jelentıségőek a vízhez kapcsolódó vonzerık, azaz a Tisza és a Tisza-tó. Ezen természeti örökséghez kapcsolódó aktív turizmus egyik meghatározó ága a kerékpáros turizmus, melynek feltételei a régióban azonban csak kevés helyen biztosítottak, ezért meg kell teremteni ennek a környezetbarát, a turisták által kedvelt közlekedési módnak az infrastrukturális feltételeit, lehetıvé kell tenni a turisztikai vonzerık kerékpáros megközelítésének lehetıségét. A történelmi, kulturális és vallási jelentıségő épületek a régióba látogató turisták számára vonzó célpontot jelentenek. Ahhoz, hogy a térség kultúráját, történelmét megfelelı módon be lehessen mutatni, nélkülözhetetlen az épületek (pl. kastélyok, kúriák stb.) felújítása, korszerősítése, látogathatóvá tétele. Emellett az állandó kiállítások, muzeális intézmények bemutatását segítı modern, látogatóbarát fejlesztések is szükségesek. Egyre erısödı igény mutatkozik az Észak-alföldi régióban a rendezvény- és sport- 6 A konstrukció részleteinek kidolgozása elsı negyedévében történik meg. 5

6 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés turizmus iránt, melyekhez elengedhetetlen azonban az infrastrukturális feltételrendszer biztosítása, a nagyszámú látogatót vonzó rendezvényeknek helyet adni tudó sportlétesítmények fejlesztése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A nemzetközi, országos és regionális vonzerıvel rendelkezı szellemi, kulturális, vallási, mővészeti rendezvények, fesztiválok jelentıs szerepet játszanak a régió megismertetésében, továbbá hozzájárulnak a helyi közösség identitás-tudatának növeléséhez. A turisztikai attrakciók fejlesztése megköveteli a kapcsolódó szálláshelyek kialakítását és fejlesztését, ugyanis az Észak-alföldi régió turisztikai fogadási feltételei számos esetben nincsenek összhangban a meglévı vonzerıkkel, jellemzı az attrakciókhoz kapcsolódó magas minıségő szálláshelyek hiánya. A szálláshelyek jelentıs része nem vagy csak korlátozottan képes olyan minıségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek biztosítják a turisták kényelmét, szórakozási lehetıségét és hozzájárulnak a vendégéjszakák számának növekedéséhez, egyúttal a turisztikai vonzerık látogatottságának növekedéséhez. A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a 2005-tıl 2013-ig szóló Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott feladat, amely megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció életképes és versenyképes legyen, rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makrokörnyezeti tényezık változásaira. Ma még egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci elvárásokhoz, mint ahogyan tudna pl. egy szoros együttmőködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non-profit és a piaci elvek együttmőködésén alapuló desztináció. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezıje ugyanakkor a hatékony, megfelelı kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkezı menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és mőködtetése Támogatható tevékenységek köre neve (nem taxatív) Konstrukció Támogatható tevékenységek Versenyképes A) Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése turisztikai termék- Meglévı termál- és gyógyfürdık infrastruktúrájának korszerősítése, fejlesztése és (pl. medencék, új élményelemek pl. csúszdák stb. építése, a meglévık attrakciófejlesztés korszerősítése stb.). Meglévı termál- és gyógyfürdık kiszolgáló helyiségeinek (pl. öltözık, mosdók, napozók, kezelı helyiségek stb.) kiépítése, korszerősítése és berendezéseinek fejlesztése. Meglévı termál- és gyógyfürdık fedett területeinek növelése (változó idıjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévı medencék téliesítése). Meglévı rehabilitációs központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerősítése, átalakítása, bıvítése stb.) és szolgáltatásainak bıvítése (pl. fürdızésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. Az alapvetıen gyógy- és termálvízhez kapcsolódó turisztikai, wellness, egészségügyi és ezeket kiegészítı szolgáltatások komplex fejlesztése, bıvítése. Önmagában nem, csak a fenti fejlesztésekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT (Információs Kommunikációs Technológia) fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). Amennyiben szükséges területrendezés, parkosítás, új parkolók, kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést csökkentı infrastruktúra kiépítése. A fürdı területén kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységre alkalmas, egységes arculatú pavilonok építése. A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. Meglévı termál- és gyógyfürdık technológiai korszerősítése (pl. kutak fúrása, felújítása, szellızı berendezések felújítása, kiépítése stb.). Meglévı termál- és gyógyfürdık medencéinek vízforgató berendezéssel történı ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján. Amennyiben ez a jogszabályi kötelezettség fennáll, akkor a pályázat kötelezı elemét kell képeznie. Meglévı termálfürdık esetében a gyógyvízzé minısítés. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba 6

7 történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. B) Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése Örökségvédelem szempontjából jelentıs természeti értékekre alapozott turisztikai helyszínek, látnivalók (túraútvonalak, tanösvények, bemutató területek, állat- és növénykertek, vadasparkok, natúrparkok, madármegfigyelı helyek) létesítésére, védelmére, megırzésére és bemutatására irányuló fejlesztések, a hozzájuk kapcsolódó rekreációs szolgáltatások (pl. látogatóközpontok, környezetbe illı pihenıhelyek kialakítása, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetıség, hulladékgyőjtés, fızıhelyek stb.) kialakítása, eszközök beszerzése. Az Országos Területrendezési Tervben (OTRT) vagy annak felülvizsgálata során javasolt nyomvonalba illeszkedı, valamint az EuroVelo kerékpárút-hálózathoz közvetlenül kapcsolódó (de az EuroVelo hálózat részét nem képezı) turisztikai célú kerékpárutak építése, a biztonságos kerékpármegırzéshez szükséges beruházások, esıbeállók építése. Víziturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (pl. szabadvízi strandok komfortosítása pl. zuhanyzó, mosdó, mobil WC, öltözı, tájba illı pavilonok, büfék kialakítása stb., vízi közlekedési eszközök környezetbarát üzemmódra pl. elektromos vagy napenergia hajtásra történı átállítása stb.). Vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (kikötıhálózat turisztikai célú, összehangolt fejlesztése, kikötık korszerősítése, újak építése). Turisztikai célú vasúti mellékvonalak (kisvasutak, erdei vasutak) várók és megállók korszerősítése, fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Zöldmezıs beruházás esetében a telekhatáron belül turisztikai feltáró út építése. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó szezonális turisztikai szolgáltatások (pl., szúnyoggyérítés, sulyomtalanítás stb.). Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kiépítése (pl. segélyhívó, viharjelzı stb.). Hatásvizsgálatok készítése (kiemelten természeti-környezeti kapcsolódásokkal). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése Mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények és múzeumi mőködési engedéllyel nem rendelkezı egyéb kiállítások, bemutató helyek (pl. az Országbemutató Program rendszerébe illeszkedı kastélyok, kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek) felújítása, turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése (pl. győjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása stb.). Meglévı épület helyreállítása funkcióváltással, kiállító és bemutató hely áthelyezése, fejlesztése céljából. Állandó kiállításokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyak beszerzése. Tematikus útvonalak kijelölése, az útvonal mentén található mőemlékek felújítása, látogathatóvá tétele. A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok kialakítása és fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra közül információs pont, ruhatár, audio guide -rendszerek fejlesztése, kávézó és muzeális intézményi bolt infrastrukturális feltételeinek megteremtése (kizárólag a helyiség kialakítása). 7

8 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Kastélykert, illetve a várhoz tartozó park felújítása (pl. burkolatok, utca bútorok, díszvilágítás stb.), látogathatóvá tétele. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. D) Rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális feltételének javítása Nemzetközi, országos és regionális vonzerıvel rendelkezı, hagyományosan megrendezésre kerülı kulturális, vallási, mővészeti stb. rendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévık korszerősítése stb.). Elsı alkalommal megrendezésre kerülı rendezvények, fesztiválok továbbá kistérségi vagy egy települést és lakóit érintı események (pl. falunap) infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése nem támogatható. Országos és nemzetközi szintő sportrendezvények infrastruktúrájának fejlesztése: az országos/nemzeti bajnokság elsı osztályú vagy ezzel azonos besorolású egyéb sportág mérkızéseinek/versenyeinek helyet adó, meglévı létesítmények átalakítása, korszerősítése, technológiai berendezések beszerzése, kiszolgáló létesítmények kialakítása, korszerősítése stb., amennyiben a létesítmény turisztikai célú hasznosítása egyértelmően biztosított. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. E) Kiemelt projektek Az A), B), C), és D), komponensek tevékenységei támogathatók. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Meglévı, 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy C minısítési kategóriájú kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférıhelyek létesítése. Meglévı alacsonyabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése kizárólag a fenti kategóriákba történı átlépés esetén támogatható. Szállodák esetében azonban kizárólag a 3 csillagos kategóriából a 4 csillagos kategóriába történı átlépés támogatható. Új kereskedelmi szálláshelyek építése az alábbi kategóriákban lehetséges: o 4 csillagos szállodák, o 3 és 4 csillagos kempingek, o I. osztályú panziók, o I. osztályú üdülıházak, o C kategóriás ifjúsági szállók. A fenti kategóriájú új kereskedelmi szálláshelyek létrehozása meglévı épület funkcióváltással történı átalakításával. A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése, döntıen a szállóvendégek kiszolgálása érdekében, kiemelten o konferencia termek kialakítása (plenáris és szekciótermi kapacitás egyaránt), illetve o az egészséges életmódot elısegítı wellness-, fitness- és gyógy-szolgáltatások (pl. fitness terem, szauna, masszázs stb.), o szabadidıs és sport-szolgáltatások (pl. teniszpálya, kerékpár-kölcsönzés stb.) o családbarát szolgáltatások, o helyi termékek értékesítése stb. Önmagában nem, csak szállásférıhely bıvítésével vagy szolgáltatási kör bıvítésével, minıségének javításával együtt támogatható tevékenység: 8

9 Desztinációmenedzsment fejlesztés Meglévı és új szálláshelyek és kapcsolódó épületeik akadálymentesítése, ami minden pályázat kötelezı eleme. Meglévı 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy C minısítési kategóriájú kereskedelmi szállásférıhelyek korszerősítése, átalakítása. A szálláshely potenciális vendégkörét megcélzó, kihasználtság növelésére irányuló marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, honlap, tájékoztató táblák stb.). Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése a pályázó saját alkalmazottainak körében. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. A helyi, térségi, kistérségi szintő desztináció-menedzsment szervezetek kerülnek támogatásra: A helyi, térségi, kistérségi szintő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése: o irodahelyiség kialakításához meglévı épület felújítása, bıvítése, átalakítása, o irodai berendezések (bútorok, irodai gépek, eszközök, informatikai eszközök) beszerzése, Szervezetfejlesztés: o szakmai tanácsadás a TDM-ek megalakításához (pl. mőködési szabályzatok elkészítése), o a szervezet szakembereinek képzése Informatikai rendszer kialakítása: o Kapcsolódás az egységes TDM informatikai rendszerhez, szoftverfejlesztés, tartalom- és szolgáltatásfejlesztés Szakmai program megvalósítása, elsısorban az alábbiak szerint: o turizmusfejlesztési stratégia/program megvalósítása o turisztikai imázs és arculatterv készítése, márka tervezés és fejlesztés o turisztikai termékfejlesztési program és kapcsolódó elıkészítı tanulmányok készítése, projektek elıkészítése o marketing stratégia, marketing kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása; o szemléletformálás, tájékoztatás, képzés programtervezés, rendezvény koordináció 2.4. Támogatás célja Konstrukció Támogatás célja neve Versenyképes Korszerő infrastruktúrával és turisztikai szolgáltatásokkal rendelkezı turisztikai turisztikai termék- attrakciók kialakítása. és attrakciófejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés A turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó kereskedelmi szállásférıhelyek és szolgáltatások számának és minıségének, valamint az ebbıl származó bevételek növekedése. A jól mőködı turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. Egy olyan régiónként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülı szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttmőködésével képes a turisztikai desztinációt érintı alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment Turisztikai információs rendszer mőködtetése Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttmőködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés 9

10 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok (nem taxatív) Versenyképes Jogosultsági feltételek: turisztikai termék- A B) komponens kerékpárutas fejlesztései esetén kötelezı elem az országos és és térségi arculati tervekhez illeszkedı promóció és marketing attrakciófejlesztés A B) komponens kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó tevékenységeit partnerségben kell megvalósítani Muzeális intézmények, egyéb kiállító és bemutató helyek, kastélyok, kúriák fejlesztése során az elvárt látogatószám a pályázat benyújtását megelızı évben legalább fı volt vagy a pályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követı 3 éven belül eléri a fıt A sportturisztikai fejlesztéseknél arányosan 100 millió Ft támogatási összeg esetén az elvárt látogatószám/vendégforgalom a projekt befejezését követı 3 éven belül: évente min. 10 rendezvényen min látogató/rendezvény, de legalább a létesítmény kapacitásának 70%-a e 10 rendezvény esetében A fejlesztés során az akadálymentesítés kötelezı elem Szakmai kritériumok: A fejlesztés megfelel a turisztikai desztináció területi adottságainak és a célterületre jellemzı keresleti igényeknek A megvalósításhoz szükséges humán erıforrások, partnerek rendelkezésre állnak A fejlesztés hozzájárul az adott turisztikai desztináció látogatottságának növekedéséhez, a turisztikai kínálat egyediségéhez A fejlesztés csökkenti a turizmus szezonalitását Új munkahelyet teremt Családbarát és a fogyatékkal élı turisták speciális igényeit kielégítı turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak A fejlesztés kapcsolódik más turisztikai fejlesztésekhez A fejlesztés hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg Továbbá: A) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása A létesítmény egyedi szolgáltatási kínálattal, profillal rendelkezik Komplex fejlesztés valósul meg A létesítmények igazolják, hogy gyógyvízzel rendelkeznek vagy, hogy a gyógyvízzé minısítést megkezdték B) A pályázó tagja a Village+ ökoturisztikai védjegyhálózatnak Elınyt élveznek a táj- és természetvédelmi körzetben, illetve helyi védettség alatt álló területen megvalósuló fejlesztések A projekt illeszkedik az adott táj specifikumaihoz, kapcsolódik már meglévı turisztikai kínálati elem(ek)hez, újszerő és a látogatók igényeinek megfelelı szolgáltatást nyújt Kisvasút fejlesztés estén: A fejlesztés révén nı az éves utas szám A fejlesztés eredményeként új szolgáltatások lesznek elérhetık Elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek egyéb, kiegészítı programokat is nyújtanak Elınyt élveznek azok a pályázatok, ahol a keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése csatlakozik egyéb, továbbhaladást biztosító infrastruktúrához Kerékpáros turizmus esetén: A kerékpárút vonalvezetésének jellege, a kerékpárút szakasz hálózati jellege, a pályázati szakasszal megvalósuló, kiépített és/vagy kitáblázott összefüggı hálózat hossza A kerékpárút fejlesztése révén megvalósuló várható éves kerékpáros forgalomnövekedés A fejlesztés eredményeként elérhetı új szolgáltatások száma A kerékpárúttal összekötött turisztikai vonzerık száma A fejlesztés hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg C) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása A létesítmény fejlesztéssel érintett részében szervezett rendezvények tekintetében a bevételeikbıl fedezik a költségeket A projekt során látogatóbarát funkciók és szolgáltatások jönnek létre A projekt keretében interaktív bemutatási módszereket és integrált látogatómenedzsment rendszert vezetnek be A fejlesztések mőemlék épületben, illetve mőemlék épülettel, védett régészeti lelıhellyel összefüggésben valósulnak meg és javítják azok fenntarthatóságát, minıségét D) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása 10

11 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés A rendezvényhelyszín mőködésének hagyományai A rendezvényhelyszín fenntartója és turisztikai szolgáltatók közötti együttmőködések száma Elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a regionális rendezvénynaptárban szereplı rendezvényekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésre irányulnak Hozzájárulnak a régió turisztikai kínálatának bıvítéséhez Sportturizmus esetén: A sportlétesítményben rendezett rendezvények tervezett éves száma A sportlétesítmény speciális rendezvényfunkciókat kielégítı termeinek száma A létesítmény üzemeltetıje együttmőködik más piaci szereplıkkel Elınyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a sportlétesítményben rendelkezésre állnak vagy a pályázat során kerülnek beszerzésre magas technológiai színvonalú eszközök A fejlesztés közvetlen közelében található szálláshelyek ágyszáma A létesítmény elérhetısége, közlekedési módok száma Pénzügyi kritériumok: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Jogosultsági feltételek: Szálláshelybıvítés esetében minimum 10 új férıhely kialakítása kötelezı Szálláshelybıvítés esetén minimum 2 új szolgáltatás kialakítása kötelezı Szolgáltatásbıvítés esetében minimum 2 új szolgáltatás kialakítása kötelezı Konferenciatermi kapacitás kialakítása, bıvítése esetében a kialakított vagy bıvített kapacitáson belül a plenáris kapacitással azonos nagyságú szekciótermi kapacitás kialakítása kötelezı Szállodák esetében 50 szoba méret felett szállodai ügyviteli rendszer, illetve alkalmazása kötelezı Új építés esetén a kialakításra kerülı szobák számának 4%-a, meglévı szálláshely fejlesztése esetén az összes szoba számának 2%-a akadálymentesítendı, valamint az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı Szakmai kritériumok: A fejlesztés megfelel a turisztikai desztináció területi adottságainak és a célterületre jellemzı keresleti igényeknek A megvalósításhoz szükséges humán erıforrások, partnerek rendelkezésre állnak A fejlesztés hozzájárul az adott turisztikai desztináció látogatottságának növekedéséhez, a turisztikai kínálat egyediségéhez Új munkahelyet teremt Megfelelı szintő vendégéjszaka-szám növekedés biztosítása Magas komfortfokozatú, célcsoport-orientált minıségi fejlesztést valósítanak meg A kereskedelmi szálláshely jól azonosítható saját (fı)profillal rendelkezik Családbarát és a fogyatékkal élı turisták speciális igényeit kielégítı turisztikai szolgáltatásokat nyújt A szálláshelybıvítés vagy új építés esetében az elıírt minimális kapacitásnál többet valósít meg, szolgáltatásbıvítés esetén az elıírt minimális feltételekhez képest több szolgáltatást vezet be Az egészséges életmód, illetve környezettudatos szemlélet terjedését segítik Megújuló energiát hasznosítanak Pénzügyi kritériumok: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Az 1. és 2. forduló között az együttmőködésben részt vevı szervezet megalapítják a végsı kedvezményezett desztináció-menedzsment szervezetet (a pályázati kiírás szerinti formában). Jogosultsági feltételek: Minden esetben a szervezet tagja kell, hogy legyen önkormányzat (ill. szervezete), vállalkozás (ezen belül is mindenképpen szálláshely szolgáltató), és a desztináció fı vonzerejét képezı turisztikai attrakció kezelıje(i) A létrehozásban részt vesz/azt támogatja a területet értı szakmai tanácsadó Turisztikai koncepcióval/stratégiával rendelkezzen, vagy vállalja, hogy 1 éven belül elkészíti Megfelelı végzettséggel ill. tapasztalattal rendelkezı vezetı szakembert alkalmazzon a szervezet A központi módszertan szerint kialakított feladatok közül legalább a meghatározott számú minimális feladatot ellátja Szakmai kritériumok: Az önálló desztinációként mőködı kistérségek együttmőködésre szándéknyilatkozatot adnak Az adott TDM-en belül az együttmőködık száma magas Az együttmőködık többféle szolgáltatási kört képviselnek (pl. szállás, vendéglátás, programszervezık, pl. közlekedés, kiskereskedelem) Új munkahelyet teremt Pénzügyi kritériumok: 11

12 A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Konstrukció neve, Célértékek 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 száma Indikátor megnevezése Összesen Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Támogatott turisztikai attrakciók látogatottságának növekedése (fı) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (db) Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására (mrd Ft) A fejlesztés eredményeként a gyógy- és termálfürdık fedett területeinek nagysága (m2) Támogatásból fejlesztett turisztikai célú kerékpárút hossza (km) A támogatásból fejlesztett örökségi vonzerık száma (db) A támogatásból fejlesztett sportrendezvényhelyszínek száma (db) ,0 18,20 18, Kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatások fejlesztése és minıségi A támogatásból fejlesztett kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (%) - - 1,5 10,0 10,0 Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nı, férfi, hátrányos helyzető) (db) Támogatott kereskedelmi szállásférıhelyek száma (db) Támogatott szolgáltatások új A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 12

13 Desztináció-menedzsment fejlesztés száma (db) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek) (db) A turisták által eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (%) Támogatásból létrehozott DM szervezetek száma (db) A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Konstrukció indításának idıpontja Konstrukció zárásának idıpontja Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés IV. negyedév IV. negyedév Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése IV. negyedév IV. negyedév Desztináció-menedzsment fejlesztés I. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és projektfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és Alacsony piaci kereslet szolgáltatások minıségi fejlesztése (kevés turista) Desztináció-menedzsment fejlesztés Beadott pályázatok sikertelensége, alacsony színvonala Attrakciók fejlesztése Elızetes kommunikáció, workshopok, elıadások tartása Az elvárt szakmai szempontok jobb kommunikációja, szakmai segítségnyújtás 2.1.1/E 2.1.1/E 2.1.1/E 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése - Aqua- Palace Élményfürdı Ócenárium, Esıerdı ház és Tarzan Ösvénye HIT ÉS EGÉSZSÉG Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért A projekt tervezett összköltsége (M Ft) Igényelt támogatás (M Ft) 8 A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve MFt MFt I. félév II. félév Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt MFt (Bruttó) 960 MFt I. félév I. félév Nyíregyházi Állatpark Kht MFt MFt II. félév II. félév Nyírbátor Város Önkormányzata 2.1.1/E A tiszadobi MFt MFt II. félév II. félév Szabolcs-Szatmár- 8 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 13

14 Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Bereg Megyei Önkormányzat 14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1.A.B.C.D. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek 2008-2009 Antal Judit DARFÜ Kht. 2008. október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Konstrukció Komponens Beérkezett pályázatok száma Turisztikai célú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben. Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft.

Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben. Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft. Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft. Helyzetelemzés Helyzetelemzés Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Attrakció és Üzleti célú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés Miért a turizmus? Dinamikusan fejlıdı Hazai erıforrásokra épít (általában) Cél: Turizmus az életminıségért vagy fordítva? Szoros kölcsönhatás

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT

TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI PROGRAMIRÁNYÍTÓ REFERENS NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS TDM FEJLESZTÉS - TDM FOLYAMATOK aktualitások, tapasztalatok

TURIZMUSFEJLESZTÉS TDM FEJLESZTÉS - TDM FOLYAMATOK aktualitások, tapasztalatok TURIZMUSFEJLESZTÉS TDM FEJLESZTÉS - TDM FOLYAMATOK aktualitások, tapasztalatok Bánk, 2011.06.14. Gulyás István Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság NTS A turistafogadás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e Tárgy: Döntés a KDOP-2007-2.1.1/B - Régió arculatát meghatározni képes turisztikai

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

9. szám október 12.

9. szám október 12. Pályázati Hírlevél 9. szám 2007. október 12. BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET (DDOP / KDOP / NYDOP) DDOP-KDOP-NYDOP-2007-/2.1.1/2F A BALATONI TÉRSÉG TURISZTIKAI VONZEREJÉNEK NÖVELÉSE Támogatás célja: A Balaton

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Természeti értékeink jó kezelése

Természeti értékeink jó kezelése KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 3. Természeti értékeink jó kezelése 1.2.

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben