Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv Prioritás neve, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés A prioritás támogatást nyújt a gyógy- és termálvízhez kapcsolódó egészségturizmus, a természeti értékekhez kapcsolódó öko- és aktívturizmus, valamint az örökség-, konferencia és rendezvényturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztéséhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedı turisztikai szálláshelyek mennyiségi és minıségi fejlesztését, szolgáltatási körének bıvítését, valamint a régió turizmusát szolgáló intézményrendszer fejlesztését, a helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Indikátor megnevezése Az fıre jutó, kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák havonkénti százalékos megoszlásának relatív szórása Az lakosra jutó vendégéjszakák számának relatív szórása települési szinten a kereskedelmi szálláshellyel rendelkezı érintett településeken Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek db % 24,2 25,1 28,0 % 52,56 50,1 44,5 % 412,9 391,9 350,0 1 Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 0,00 22,948 0,6 11,705 1,504 14,938 0,00 51, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 0,00 3,468 13,968 8,774 6,577 5,567 9,138 4,202 0,00 51, A támogatási konstrukció bemutatása Konstrukció neve Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Alkalmazott eljárás A), B), C) és D) Kétfordulós pályázat E) Kiemelt projekt Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás Támogatás kerete ,46 M Ft ebbıl A) 3656,60 M Ft B) 3179,54 M Ft C) 1874,40 M Ft D) 896,48 M Ft E) 9 591,44 M Ft Kedvezményezettek köre 4 önkormányzatok önkormányzati intézmények önkormányzati társulások, szövetségek többcélú kistérségi társulások térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek Továbbá: A) gazdasági társaságok B) központi költségvetési szervek és intézményeik Magyar Közút Kht. MÁV Zrt. egyházak, egyházi intézmények erdészetek, erdıgazdaságok Támogatás min-max összege A) M Ft B) M Ft C) M Ft D) M Ft E) - A kapcsolódó ESZA-típusú tev.-ek aránya a projekt költségvetés ének maximum: A,B,C,D) 3%, illetve max 3 MFt Támogatás max. mértéke (%) A) 50 B) C) D) 50 E) Támogatott projektek száma Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euro árfolyamon. 3 A támogatás kerete konstrukció szinten került meghatározásra a komponensek támogatási mértéke indikatív jelleggel került kialakításra, a programozási idıszak során változhat 4 Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Nyílt egyfordulós szakaszos pályázat 5 Vissza nem térítendı támogatás non-profit gazdasági társaságok C) központi költségvetési szervek és intézményeik egyházak, egyházi intézmények non-profit gazdasági társaságok D) egyéni vállalkozók gazdasági társaságok E) önkormányzatok önkormányzati intézmények önkormányzati társulások, szövetségek többcélú kistérségi társulások térségi fejlesztési tanácsok non-profit szervezetek gazdasági társaságok központi költségvetési szervek és intézményeik Magyar Közút Kht. MÁV Zrt. egyházak, egyházi intézmények 3750 M Ft központi költségvetési szervek és intézményeik önkormányzatok önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok gazdasági társaságok egyéni vállalkozók non-profit szervezetek M Ft, A kapcsolódó ESZA-típusú tev.-ek aránya a projekt költségvetés ének maximum: 3%, illetve max 3 MFt 30+5 illetve A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Desztinációmenedzsment fejlesztés 6 Nyílt Vissza nem kétfordulós térítendı pályázati támogatás eljárás, (de melynek két minimis) fordulója között alakul meg a végsı kedvezményez ett szervezet. 600 M Ft 1. forduló, az alapítók: A jogi személyiségő vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó természetes személy önkormányzatok önkormányzati társulás szövetkezetek kereskedelmiszakmai szervezetek, szövetségek és kamarák non-profit szervezetek közhasznú adatbázisokat kezelı intézmények közgyőjtemények és közszolgáltatók M Ft forduló, végsı kedvezményezett: egyesület vagy non-profit gazdasági társaság 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden neve Konstrukció Indokoltság Versenyképes Az Észak-alföldi régió potenciális természeti erıforrása és egyik legjelentısebb turisztikai termék- turisztikai vonzereje a gyógy- és termálvízkincs, a nemzetközi vonzerıvé és attrakciófejlesztés válásának feltételei (színvonalas fürdık és medencék, kapcsolódó gyógy-szolgáltatások) azonban csak néhány helyen adottak. A térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében kultúrált és ellenırzött környezetet kell biztosítani a szabadvízi strandokat látogatók számára, továbbá elı kell segíteni a gyógy- és termálvízkincsre alapozott, korszerő, minden jogszabályi-mőszaki elıírásnak megfelelı termál- és gyógyfürdık, wellness központok fejlesztését, ezek szolgáltatási körének bıvítését, melyet a gyógyulni, pihenni, felüdülni vágyó turisták növekvı száma és igénye indokol. Az Észak-alföldi régió területe kedvez a természet közelségére vágyó turistáknak is. A természetközeli turizmus szempontjából régiónkban kiemelkedı jelentıségőek a vízhez kapcsolódó vonzerık, azaz a Tisza és a Tisza-tó. Ezen természeti örökséghez kapcsolódó aktív turizmus egyik meghatározó ága a kerékpáros turizmus, melynek feltételei a régióban azonban csak kevés helyen biztosítottak, ezért meg kell teremteni ennek a környezetbarát, a turisták által kedvelt közlekedési módnak az infrastrukturális feltételeit, lehetıvé kell tenni a turisztikai vonzerık kerékpáros megközelítésének lehetıségét. A történelmi, kulturális és vallási jelentıségő épületek a régióba látogató turisták számára vonzó célpontot jelentenek. Ahhoz, hogy a térség kultúráját, történelmét megfelelı módon be lehessen mutatni, nélkülözhetetlen az épületek (pl. kastélyok, kúriák stb.) felújítása, korszerősítése, látogathatóvá tétele. Emellett az állandó kiállítások, muzeális intézmények bemutatását segítı modern, látogatóbarát fejlesztések is szükségesek. Egyre erısödı igény mutatkozik az Észak-alföldi régióban a rendezvény- és sport- 6 A konstrukció részleteinek kidolgozása elsı negyedévében történik meg. 5

6 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés turizmus iránt, melyekhez elengedhetetlen azonban az infrastrukturális feltételrendszer biztosítása, a nagyszámú látogatót vonzó rendezvényeknek helyet adni tudó sportlétesítmények fejlesztése a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A nemzetközi, országos és regionális vonzerıvel rendelkezı szellemi, kulturális, vallási, mővészeti rendezvények, fesztiválok jelentıs szerepet játszanak a régió megismertetésében, továbbá hozzájárulnak a helyi közösség identitás-tudatának növeléséhez. A turisztikai attrakciók fejlesztése megköveteli a kapcsolódó szálláshelyek kialakítását és fejlesztését, ugyanis az Észak-alföldi régió turisztikai fogadási feltételei számos esetben nincsenek összhangban a meglévı vonzerıkkel, jellemzı az attrakciókhoz kapcsolódó magas minıségő szálláshelyek hiánya. A szálláshelyek jelentıs része nem vagy csak korlátozottan képes olyan minıségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek biztosítják a turisták kényelmét, szórakozási lehetıségét és hozzájárulnak a vendégéjszakák számának növekedéséhez, egyúttal a turisztikai vonzerık látogatottságának növekedéséhez. A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a 2005-tıl 2013-ig szóló Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott feladat, amely megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció életképes és versenyképes legyen, rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makrokörnyezeti tényezık változásaira. Ma még egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci elvárásokhoz, mint ahogyan tudna pl. egy szoros együttmőködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non-profit és a piaci elvek együttmőködésén alapuló desztináció. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezıje ugyanakkor a hatékony, megfelelı kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkezı menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és mőködtetése Támogatható tevékenységek köre neve (nem taxatív) Konstrukció Támogatható tevékenységek Versenyképes A) Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése turisztikai termék- Meglévı termál- és gyógyfürdık infrastruktúrájának korszerősítése, fejlesztése és (pl. medencék, új élményelemek pl. csúszdák stb. építése, a meglévık attrakciófejlesztés korszerősítése stb.). Meglévı termál- és gyógyfürdık kiszolgáló helyiségeinek (pl. öltözık, mosdók, napozók, kezelı helyiségek stb.) kiépítése, korszerősítése és berendezéseinek fejlesztése. Meglévı termál- és gyógyfürdık fedett területeinek növelése (változó idıjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévı medencék téliesítése). Meglévı rehabilitációs központok gyógy-turisztikai célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, medencék korszerősítése, átalakítása, bıvítése stb.) és szolgáltatásainak bıvítése (pl. fürdızésre alkalmas medencék kialakítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szolgáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek vehetik igénybe. Az alapvetıen gyógy- és termálvízhez kapcsolódó turisztikai, wellness, egészségügyi és ezeket kiegészítı szolgáltatások komplex fejlesztése, bıvítése. Önmagában nem, csak a fenti fejlesztésekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT (Információs Kommunikációs Technológia) fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). Amennyiben szükséges területrendezés, parkosítás, új parkolók, kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést csökkentı infrastruktúra kiépítése. A fürdı területén kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységre alkalmas, egységes arculatú pavilonok építése. A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. Meglévı termál- és gyógyfürdık technológiai korszerősítése (pl. kutak fúrása, felújítása, szellızı berendezések felújítása, kiépítése stb.). Meglévı termál- és gyógyfürdık medencéinek vízforgató berendezéssel történı ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján. Amennyiben ez a jogszabályi kötelezettség fennáll, akkor a pályázat kötelezı elemét kell képeznie. Meglévı termálfürdık esetében a gyógyvízzé minısítés. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba 6

7 történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. B) Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése Örökségvédelem szempontjából jelentıs természeti értékekre alapozott turisztikai helyszínek, látnivalók (túraútvonalak, tanösvények, bemutató területek, állat- és növénykertek, vadasparkok, natúrparkok, madármegfigyelı helyek) létesítésére, védelmére, megırzésére és bemutatására irányuló fejlesztések, a hozzájuk kapcsolódó rekreációs szolgáltatások (pl. látogatóközpontok, környezetbe illı pihenıhelyek kialakítása, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetıség, hulladékgyőjtés, fızıhelyek stb.) kialakítása, eszközök beszerzése. Az Országos Területrendezési Tervben (OTRT) vagy annak felülvizsgálata során javasolt nyomvonalba illeszkedı, valamint az EuroVelo kerékpárút-hálózathoz közvetlenül kapcsolódó (de az EuroVelo hálózat részét nem képezı) turisztikai célú kerékpárutak építése, a biztonságos kerékpármegırzéshez szükséges beruházások, esıbeállók építése. Víziturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (pl. szabadvízi strandok komfortosítása pl. zuhanyzó, mosdó, mobil WC, öltözı, tájba illı pavilonok, büfék kialakítása stb., vízi közlekedési eszközök környezetbarát üzemmódra pl. elektromos vagy napenergia hajtásra történı átállítása stb.). Vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (kikötıhálózat turisztikai célú, összehangolt fejlesztése, kikötık korszerősítése, újak építése). Turisztikai célú vasúti mellékvonalak (kisvasutak, erdei vasutak) várók és megállók korszerősítése, fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Zöldmezıs beruházás esetében a telekhatáron belül turisztikai feltáró út építése. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó szezonális turisztikai szolgáltatások (pl., szúnyoggyérítés, sulyomtalanítás stb.). Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kiépítése (pl. segélyhívó, viharjelzı stb.). Hatásvizsgálatok készítése (kiemelten természeti-környezeti kapcsolódásokkal). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése Mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények és múzeumi mőködési engedéllyel nem rendelkezı egyéb kiállítások, bemutató helyek (pl. az Országbemutató Program rendszerébe illeszkedı kastélyok, kúriák, egyházi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek) felújítása, turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése (pl. győjtemény bemutatására alkalmas többfunkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kialakítása stb.). Meglévı épület helyreállítása funkcióváltással, kiállító és bemutató hely áthelyezése, fejlesztése céljából. Állandó kiállításokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyak beszerzése. Tematikus útvonalak kijelölése, az útvonal mentén található mőemlékek felújítása, látogathatóvá tétele. A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok kialakítása és fejlesztése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra közül információs pont, ruhatár, audio guide -rendszerek fejlesztése, kávézó és muzeális intézményi bolt infrastrukturális feltételeinek megteremtése (kizárólag a helyiség kialakítása). 7

8 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Kastélykert, illetve a várhoz tartozó park felújítása (pl. burkolatok, utca bútorok, díszvilágítás stb.), látogathatóvá tétele. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. A vonzerıhöz kapcsolódó bőnmegelızési tevékenység támogatása (térfigyelı rendszer kiépítése, szükség esetén az érintett rendır-kapitányság hálózatba történı bekapcsolása). Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. D) Rendezvény- és sport-turizmus infrastrukturális feltételének javítása Nemzetközi, országos és regionális vonzerıvel rendelkezı, hagyományosan megrendezésre kerülı kulturális, vallási, mővészeti stb. rendezvények, fesztiválok infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévık korszerősítése stb.). Elsı alkalommal megrendezésre kerülı rendezvények, fesztiválok továbbá kistérségi vagy egy települést és lakóit érintı események (pl. falunap) infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése nem támogatható. Országos és nemzetközi szintő sportrendezvények infrastruktúrájának fejlesztése: az országos/nemzeti bajnokság elsı osztályú vagy ezzel azonos besorolású egyéb sportág mérkızéseinek/versenyeinek helyet adó, meglévı létesítmények átalakítása, korszerősítése, technológiai berendezések beszerzése, kiszolgáló létesítmények kialakítása, korszerősítése stb., amennyiben a létesítmény turisztikai célú hasznosítása egyértelmően biztosított. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Az intézmények, létesítmények komplex akadálymentesítése, mely a pályázatok kötelezı eleme. Vonzerıhöz kapcsolódó marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák stb.) Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési és foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. E) Kiemelt projektek Az A), B), C), és D), komponensek tevékenységei támogathatók. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Meglévı, 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy C minısítési kategóriájú kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférıhelyek létesítése. Meglévı alacsonyabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése kizárólag a fenti kategóriákba történı átlépés esetén támogatható. Szállodák esetében azonban kizárólag a 3 csillagos kategóriából a 4 csillagos kategóriába történı átlépés támogatható. Új kereskedelmi szálláshelyek építése az alábbi kategóriákban lehetséges: o 4 csillagos szállodák, o 3 és 4 csillagos kempingek, o I. osztályú panziók, o I. osztályú üdülıházak, o C kategóriás ifjúsági szállók. A fenti kategóriájú új kereskedelmi szálláshelyek létrehozása meglévı épület funkcióváltással történı átalakításával. A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése, döntıen a szállóvendégek kiszolgálása érdekében, kiemelten o konferencia termek kialakítása (plenáris és szekciótermi kapacitás egyaránt), illetve o az egészséges életmódot elısegítı wellness-, fitness- és gyógy-szolgáltatások (pl. fitness terem, szauna, masszázs stb.), o szabadidıs és sport-szolgáltatások (pl. teniszpálya, kerékpár-kölcsönzés stb.) o családbarát szolgáltatások, o helyi termékek értékesítése stb. Önmagában nem, csak szállásférıhely bıvítésével vagy szolgáltatási kör bıvítésével, minıségének javításával együtt támogatható tevékenység: 8

9 Desztinációmenedzsment fejlesztés Meglévı és új szálláshelyek és kapcsolódó épületeik akadálymentesítése, ami minden pályázat kötelezı eleme. Meglévı 3 és 4 csillagos, I. osztályú vagy C minısítési kategóriájú kereskedelmi szállásférıhelyek korszerősítése, átalakítása. A szálláshely potenciális vendégkörét megcélzó, kihasználtság növelésére irányuló marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, honlap, tájékoztató táblák stb.). Nem a marketing tevékenységhez kapcsolódó IKT fejlesztések, beruházások (pl. minısítési, foglalási rendszerek összehangolása stb.). A fejlesztések mőködtetéséhez szükséges munkaerı képzése a pályázó saját alkalmazottainak körében. Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés (elı-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pályázati háttérdokumentáció mőszaki tervek, engedélyek, tanulmányok készítése). A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. A helyi, térségi, kistérségi szintő desztináció-menedzsment szervezetek kerülnek támogatásra: A helyi, térségi, kistérségi szintő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése: o irodahelyiség kialakításához meglévı épület felújítása, bıvítése, átalakítása, o irodai berendezések (bútorok, irodai gépek, eszközök, informatikai eszközök) beszerzése, Szervezetfejlesztés: o szakmai tanácsadás a TDM-ek megalakításához (pl. mőködési szabályzatok elkészítése), o a szervezet szakembereinek képzése Informatikai rendszer kialakítása: o Kapcsolódás az egységes TDM informatikai rendszerhez, szoftverfejlesztés, tartalom- és szolgáltatásfejlesztés Szakmai program megvalósítása, elsısorban az alábbiak szerint: o turizmusfejlesztési stratégia/program megvalósítása o turisztikai imázs és arculatterv készítése, márka tervezés és fejlesztés o turisztikai termékfejlesztési program és kapcsolódó elıkészítı tanulmányok készítése, projektek elıkészítése o marketing stratégia, marketing kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása; o szemléletformálás, tájékoztatás, képzés programtervezés, rendezvény koordináció 2.4. Támogatás célja Konstrukció Támogatás célja neve Versenyképes Korszerő infrastruktúrával és turisztikai szolgáltatásokkal rendelkezı turisztikai turisztikai termék- attrakciók kialakítása. és attrakciófejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés A turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó kereskedelmi szállásférıhelyek és szolgáltatások számának és minıségének, valamint az ebbıl származó bevételek növekedése. A jól mőködı turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. Egy olyan régiónként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülı szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttmőködésével képes a turisztikai desztinációt érintı alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment Turisztikai információs rendszer mőködtetése Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttmőködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés 9

10 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok (nem taxatív) Versenyképes Jogosultsági feltételek: turisztikai termék- A B) komponens kerékpárutas fejlesztései esetén kötelezı elem az országos és és térségi arculati tervekhez illeszkedı promóció és marketing attrakciófejlesztés A B) komponens kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó tevékenységeit partnerségben kell megvalósítani Muzeális intézmények, egyéb kiállító és bemutató helyek, kastélyok, kúriák fejlesztése során az elvárt látogatószám a pályázat benyújtását megelızı évben legalább fı volt vagy a pályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követı 3 éven belül eléri a fıt A sportturisztikai fejlesztéseknél arányosan 100 millió Ft támogatási összeg esetén az elvárt látogatószám/vendégforgalom a projekt befejezését követı 3 éven belül: évente min. 10 rendezvényen min látogató/rendezvény, de legalább a létesítmény kapacitásának 70%-a e 10 rendezvény esetében A fejlesztés során az akadálymentesítés kötelezı elem Szakmai kritériumok: A fejlesztés megfelel a turisztikai desztináció területi adottságainak és a célterületre jellemzı keresleti igényeknek A megvalósításhoz szükséges humán erıforrások, partnerek rendelkezésre állnak A fejlesztés hozzájárul az adott turisztikai desztináció látogatottságának növekedéséhez, a turisztikai kínálat egyediségéhez A fejlesztés csökkenti a turizmus szezonalitását Új munkahelyet teremt Családbarát és a fogyatékkal élı turisták speciális igényeit kielégítı turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak A fejlesztés kapcsolódik más turisztikai fejlesztésekhez A fejlesztés hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg Továbbá: A) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása A létesítmény egyedi szolgáltatási kínálattal, profillal rendelkezik Komplex fejlesztés valósul meg A létesítmények igazolják, hogy gyógyvízzel rendelkeznek vagy, hogy a gyógyvízzé minısítést megkezdték B) A pályázó tagja a Village+ ökoturisztikai védjegyhálózatnak Elınyt élveznek a táj- és természetvédelmi körzetben, illetve helyi védettség alatt álló területen megvalósuló fejlesztések A projekt illeszkedik az adott táj specifikumaihoz, kapcsolódik már meglévı turisztikai kínálati elem(ek)hez, újszerő és a látogatók igényeinek megfelelı szolgáltatást nyújt Kisvasút fejlesztés estén: A fejlesztés révén nı az éves utas szám A fejlesztés eredményeként új szolgáltatások lesznek elérhetık Elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek egyéb, kiegészítı programokat is nyújtanak Elınyt élveznek azok a pályázatok, ahol a keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése csatlakozik egyéb, továbbhaladást biztosító infrastruktúrához Kerékpáros turizmus esetén: A kerékpárút vonalvezetésének jellege, a kerékpárút szakasz hálózati jellege, a pályázati szakasszal megvalósuló, kiépített és/vagy kitáblázott összefüggı hálózat hossza A kerékpárút fejlesztése révén megvalósuló várható éves kerékpáros forgalomnövekedés A fejlesztés eredményeként elérhetı új szolgáltatások száma A kerékpárúttal összekötött turisztikai vonzerık száma A fejlesztés hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósul meg C) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása A létesítmény fejlesztéssel érintett részében szervezett rendezvények tekintetében a bevételeikbıl fedezik a költségeket A projekt során látogatóbarát funkciók és szolgáltatások jönnek létre A projekt keretében interaktív bemutatási módszereket és integrált látogatómenedzsment rendszert vezetnek be A fejlesztések mőemlék épületben, illetve mőemlék épülettel, védett régészeti lelıhellyel összefüggésben valósulnak meg és javítják azok fenntarthatóságát, minıségét D) Megfelelı szintő látogatószám növekedés biztosítása 10

11 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése Desztinációmenedzsment fejlesztés A rendezvényhelyszín mőködésének hagyományai A rendezvényhelyszín fenntartója és turisztikai szolgáltatók közötti együttmőködések száma Elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a regionális rendezvénynaptárban szereplı rendezvényekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésre irányulnak Hozzájárulnak a régió turisztikai kínálatának bıvítéséhez Sportturizmus esetén: A sportlétesítményben rendezett rendezvények tervezett éves száma A sportlétesítmény speciális rendezvényfunkciókat kielégítı termeinek száma A létesítmény üzemeltetıje együttmőködik más piaci szereplıkkel Elınyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a sportlétesítményben rendelkezésre állnak vagy a pályázat során kerülnek beszerzésre magas technológiai színvonalú eszközök A fejlesztés közvetlen közelében található szálláshelyek ágyszáma A létesítmény elérhetısége, közlekedési módok száma Pénzügyi kritériumok: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Jogosultsági feltételek: Szálláshelybıvítés esetében minimum 10 új férıhely kialakítása kötelezı Szálláshelybıvítés esetén minimum 2 új szolgáltatás kialakítása kötelezı Szolgáltatásbıvítés esetében minimum 2 új szolgáltatás kialakítása kötelezı Konferenciatermi kapacitás kialakítása, bıvítése esetében a kialakított vagy bıvített kapacitáson belül a plenáris kapacitással azonos nagyságú szekciótermi kapacitás kialakítása kötelezı Szállodák esetében 50 szoba méret felett szállodai ügyviteli rendszer, illetve alkalmazása kötelezı Új építés esetén a kialakításra kerülı szobák számának 4%-a, meglévı szálláshely fejlesztése esetén az összes szoba számának 2%-a akadálymentesítendı, valamint az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı Szakmai kritériumok: A fejlesztés megfelel a turisztikai desztináció területi adottságainak és a célterületre jellemzı keresleti igényeknek A megvalósításhoz szükséges humán erıforrások, partnerek rendelkezésre állnak A fejlesztés hozzájárul az adott turisztikai desztináció látogatottságának növekedéséhez, a turisztikai kínálat egyediségéhez Új munkahelyet teremt Megfelelı szintő vendégéjszaka-szám növekedés biztosítása Magas komfortfokozatú, célcsoport-orientált minıségi fejlesztést valósítanak meg A kereskedelmi szálláshely jól azonosítható saját (fı)profillal rendelkezik Családbarát és a fogyatékkal élı turisták speciális igényeit kielégítı turisztikai szolgáltatásokat nyújt A szálláshelybıvítés vagy új építés esetében az elıírt minimális kapacitásnál többet valósít meg, szolgáltatásbıvítés esetén az elıírt minimális feltételekhez képest több szolgáltatást vezet be Az egészséges életmód, illetve környezettudatos szemlélet terjedését segítik Megújuló energiát hasznosítanak Pénzügyi kritériumok: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Az 1. és 2. forduló között az együttmőködésben részt vevı szervezet megalapítják a végsı kedvezményezett desztináció-menedzsment szervezetet (a pályázati kiírás szerinti formában). Jogosultsági feltételek: Minden esetben a szervezet tagja kell, hogy legyen önkormányzat (ill. szervezete), vállalkozás (ezen belül is mindenképpen szálláshely szolgáltató), és a desztináció fı vonzerejét képezı turisztikai attrakció kezelıje(i) A létrehozásban részt vesz/azt támogatja a területet értı szakmai tanácsadó Turisztikai koncepcióval/stratégiával rendelkezzen, vagy vállalja, hogy 1 éven belül elkészíti Megfelelı végzettséggel ill. tapasztalattal rendelkezı vezetı szakembert alkalmazzon a szervezet A központi módszertan szerint kialakított feladatok közül legalább a meghatározott számú minimális feladatot ellátja Szakmai kritériumok: Az önálló desztinációként mőködı kistérségek együttmőködésre szándéknyilatkozatot adnak Az adott TDM-en belül az együttmőködık száma magas Az együttmőködık többféle szolgáltatási kört képviselnek (pl. szállás, vendéglátás, programszervezık, pl. közlekedés, kiskereskedelem) Új munkahelyet teremt Pénzügyi kritériumok: 11

12 A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat Konstrukció neve, Célértékek 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 száma Indikátor megnevezése Összesen Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Támogatott turisztikai attrakciók látogatottságának növekedése (fı) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (db) Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására (mrd Ft) A fejlesztés eredményeként a gyógy- és termálfürdık fedett területeinek nagysága (m2) Támogatásból fejlesztett turisztikai célú kerékpárút hossza (km) A támogatásból fejlesztett örökségi vonzerık száma (db) A támogatásból fejlesztett sportrendezvényhelyszínek száma (db) ,0 18,20 18, Kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatások fejlesztése és minıségi A támogatásból fejlesztett kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (%) - - 1,5 10,0 10,0 Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nı, férfi, hátrányos helyzető) (db) Támogatott kereskedelmi szállásférıhelyek száma (db) Támogatott szolgáltatások új A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 12

13 Desztináció-menedzsment fejlesztés száma (db) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek) (db) A turisták által eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (%) Támogatásból létrehozott DM szervezetek száma (db) A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése, száma Konstrukció indításának idıpontja Konstrukció zárásának idıpontja Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés IV. negyedév IV. negyedév Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése IV. negyedév IV. negyedév Desztináció-menedzsment fejlesztés I. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és projektfejlesztés Kereskedelmi szálláshelyek és Alacsony piaci kereslet szolgáltatások minıségi fejlesztése (kevés turista) Desztináció-menedzsment fejlesztés Beadott pályázatok sikertelensége, alacsony színvonala Attrakciók fejlesztése Elızetes kommunikáció, workshopok, elıadások tartása Az elvárt szakmai szempontok jobb kommunikációja, szakmai segítségnyújtás 2.1.1/E 2.1.1/E 2.1.1/E 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése - Aqua- Palace Élményfürdı Ócenárium, Esıerdı ház és Tarzan Ösvénye HIT ÉS EGÉSZSÉG Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért A projekt tervezett összköltsége (M Ft) Igényelt támogatás (M Ft) 8 A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve MFt MFt I. félév II. félév Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt MFt (Bruttó) 960 MFt I. félév I. félév Nyíregyházi Állatpark Kht MFt MFt II. félév II. félév Nyírbátor Város Önkormányzata 2.1.1/E A tiszadobi MFt MFt II. félév II. félév Szabolcs-Szatmár- 8 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 13

14 Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítása Bereg Megyei Önkormányzat 14

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Kulturális lis örökségvédelem szerepe a Közép-K dunánt ntúli régir gióban Közép-Dunántúli Operatív Program és s a Regionális Akcióterv pályázati lehetőségei 2007.10.04. Akcióterv (AT) Részletes programozási

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Borturizmus itthon és határon túl Borászati konferencia Monor, 2009. október 03. I. rész Stratégiai tervezés jelentısége

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 130 Rekordok és kihívások 125 120 Vendégéjszaka % 115 110 105

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (29-21) 29. augusztus 19. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatására Kódszám: KDOP-2007-2.1.1/B A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlése, Debrecen, 2014. november 13. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

(VOP-2.1.2-2008-0001)

(VOP-2.1.2-2008-0001) Környezeti szempontok a 2007-2013-as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP-2.1.2-2008-0001) Félidei értékelések Valamennyi operatív program

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Székelyföldi Akadémia A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Dr. Horváth Alpár Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kirendeltség Székelyföld vagy Hargita megye? Románia tervezési-statisztikai

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Területfejlesztés és turizmus

Területfejlesztés és turizmus Területfejlesztés és turizmus 2. Elıadás A fenntartható turizmus fejlesztése 1 Irodalom: Inskeep, E. (szerk.) - WTO: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezıinek és szervezıinek.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv. Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. Vállalkozásfejlesztés

LEADER Intézkedési Terv. Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. Vállalkozásfejlesztés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelezı Vállalkozásfejlesztés

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Kódszám: DA-OP/2007/2.1.2.A A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye turizmusa a gazdasági válság idején. Dr. Oláh Lajos államtitkár 2009. Június 24.

Hajdú-Bihar megye turizmusa a gazdasági válság idején. Dr. Oláh Lajos államtitkár 2009. Június 24. Hajdú-Bihar megye turizmusa a gazdasági válság idején Dr. Oláh Lajos államtitkár 2009. Június 24. A válság turizmusra gyakorolt hatása I. A válság a turizmus ágazatot sem kímélte. A tavalyi nagyszerő vendégforgalmi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A turizmus típusai Általánosságok Gyógyturizmus Pihenıturizmus A turizmus típusai meghatározás: modell, azonos alaptulajdonságokkal rendelkezik, csekély variácókkal, bizonyos ismérvek szerinti varációk

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben