Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány alapítói a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány alapítói a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil"

Átírás

1 Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány alapítói a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján tartós közérdekű és közhasznú célok folyamatos megvalósítása érdekében alapítványt hoztak létre, melynek nyilvántartásba vett Alapító Okiratát módosítják, és egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint: Az Alapítók 1. Bazsóné Nagy Gabriella 9400 Sopron, Erdélyi utca Brennerné Varga Mária Lívia 9400 Sopron, Szent Mihály utca Csenteri Jánosné 9400 Sopron, Mikoviny utca Csiszár Jánosné 9400 Sopron, Ibolya utca Csukáné Rákóczy Gyöngyi 9400 Sopron, Erzsébet utca Galambos Ernőné 9400 Sopron, Kis János utca Glász Mihály 9400 Sopron, Kis János utca Jandlné Gyurán Ágnes 9400 Sopron, Híd utca Kántor Rudolf 9400 Sopron, Hegy utca Kertész Gyula 9400 Sopron, Bécsi út Kertész József 9400 Sopron, Balfi utca Kovács László 9400 Sopron, Temető utca Kovácsné Kővári Katalin 9400 Sopron, Teleki Pál utca Kovacsics Miklósné 9400 Sopron, Juharfa utca Langer Györgyné 9400 Sopron, Madách utca Lángh Gábor 9400 Sopron, Hegy utca Majorné Horváth Mária 9400 Sopron, Zárányi utca Márkné Ettlinger Zsuzsanna 9407 Sopronkőhida, Kreutz R. u Mikó Csaba 9400 Sopron, Ókai utca Nagy Gáspár 9400 Sopron, Táncsics M. u Pajer Gizella 9400 Sopron, Újteleki utca 22. Rajnainé Balázs Blanka 9400 Sopron, Úttörő utca Schmidt Józsefné 9407 Sopronkőhida, Kreutz R. u Dr. Simon Gyuláné 9400 Sopron, Híd utca Sipos Ferenc 9400 Sopron, Faraktár utca Szigeti Márta 9400 Sopron, Bánfalvi u Táp Ferencné 9400 Sopron, Gazda utca Tóth Istvánné 9400 Sopron, Várfal utca 8/a. 29. Unger Zsolt 9400 Sopron, Bécsi út 45/a. 30. Wartha János 9400 Sopron, Fűzfa sor 1/a. Az alapítvány céljára rendelt vagyon Ft készpénz, melyet az alapítók Ft, azaz egyezer forint befizetésével az alapítvány alapításakor egyenlő arányban teljesítettek. Az alapítói jogok átruházása Az alapítók a jelen alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulásukat az alapítvány megalapításakor teljesítették. Az alapítók együttes döntése alapján nem kívánják alapító jogaikat gyakorolni, ezért a Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítványra vonatkozó alapítói jogaikat és kötelezettségeiket Pajer Gizella alapítóra ruházzák át, aki jelen alapító okirat jogerős bírósági nyilvántartásba vételét követően az alapítói jogok önálló gyakorlója. Amennyiben az alapítói jogok gyakorlója meghal, tartósan cselekvőképtelenné válik, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja vagy gyakorolhatja, az alapítói jogokat Sipos Ferenc alapító gyakorolja. 1

2 Az Alapítvány neve és székhelye Az Alapítvány teljes neve: Szivárvány Iskolafejlesztési Alapítvány Az Alapítvány rövid neve: SZIA Az Alapítvány székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 25. Az Alapítvány székhelye az Alapítvány bejegyzett irodája, ahol az Alapítvány biztosítja a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és az Alapítvány jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. Az Alapítvány politikai függetlensége Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány jogállása Az Alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására határozatlan időre létrehozott jogi személy, nem közhasznú jogállású civil szervezet. Az Alapítvány tartós közérdekű célja Gyermekközpontú iskola kialakításának, működtetésének, a nevelés és az oktatás hatékonysága növelésének segítése; az eredményességre, a sokszínűségre, a pedagógiai munka tartalmi fejlesztésére való ösztönzés. Az Alapítvány tevékenysége Támogatja a nevelő-oktató munka fejlesztését segítő programok kidolgozását, megvalósítását. Kreatív, innovatív tevékenységre ösztönöz nevelői- és tanulói pályázatok meghirdetésével. Segíti a rászoruló tehetséges gyerekek előmenetelének fejlesztését tanfolyamokon, táborokban, tanulmányutakon, (versenyeken) való részvétel biztosításával. Támogatja a tehetséges tanulók megmérettetését segítő programok szervezését, lebonyolítását. Iskolai díjakat alapít a legkiemelkedőbb eredményeket elérő tanulók elismerésére. Gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt. Együttműködik mindazon szervezetekkel, személyekkel, akik az alapítvány céljainak megvalósításában részt kívánnak venni. Kapcsolatot tart hasonló célra létrehozott bel- és külföldi alapítványokkal, intézményekkel. Az Alapítvány közfeladata A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 2. (1) alapján az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata, ugyanezen törvény szakasza alapján alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely alapítványunk esetében a c) pont szerinti általános iskolai nevelés-oktatás támogatása, kiegészítő jellegű segítése. 2

3 A Kuratórium A kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző, valamint vagyonkezelő szerve, amely az alapítói jogokat gyakorló által határozatlan időtartamra felkért három természetes személy tagból (1 fő Kuratóriumi elnök, 1 fő kuratóriumi tag és 1 fő kuratóriumi tag) áll. Nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartozója, az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll vagy az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. Nem lehet továbbá a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója. A kuratórium tagjai Kuratóriumi elnök: Szabó László Kuratóriumi elnök önállóan képviseli az alapítványt, intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban kell megtennie. Akadályoztatása esetén a kuratórium titkára helyettesíti. Az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlója a kuratórium elnöke, érintettsége esetén a kuratórium, azonban ebben az esetben a kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni a kuratórium elnökét. Kuratóriumi titkár: Kovacsics Miklósné (születési neve: ) Vezeti a határozatok tárát és őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket. Az Alapítvány bankszámlája felett együttes rendelkezési (utalványozási joga van) Kuratóriumi tag: Horváth Gyuláné (születési neve: ) Az Alapítvány bankszámlája felett együttes rendelkezési (utalványozási joga van) A kuratórium tagjainak tisztsége megszűnik: lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével, a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, az alapítói jogok gyakorlója általi visszahívással, amennyiben a kuratórium tagja az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti. és a kuratóriumi tag halálával A kuratórium tagjai az e minőségükben végzett feladataikat ingyenesen, térítés nélkül végzik, de költségtérítésben részesülhetnek. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy az alapítvánnyal egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében végzett egyéb tevékenységükért díjazást kaphassanak. A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni azt a kuratóriumi tagot, akinek a díjazásáról a kuratórium dönt. A Kuratórium feladata az Alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása, letétbe helyezése és közzététele, az éves költségvetés elfogadása, döntés a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról, döntés az alapítványi vagyon és az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról felhasználásról. 3

4 A Kuratórium működése A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülését a Kuratóriumi elnök hívja össze, azonban bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratóriumi ülést összehívó a meghívóban írásban közli az ülés napirendjét A Kuratórium ülései nem nyilvánosak. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele, azaz legalább két tagja részt vesz. A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és azt a személyt, aki az alapító hozzátartozója az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban vagy az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll. A Kuratóriumi üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelen lévő kuratóriumi tagok hitelesítenek. A kuratórium a döntéseit határozati formában hozza meg, ezen határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani és az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket is meg kell őrizni. Az Alapítvány vagyona Az alapítványhoz az alapítói jogokat gyakorló döntése szerint bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiségű társaság csatlakozhat vagyoni vagy természetbeli hozzájárulással. A csatlakozók az Alapítványhoz való csatlakozással alapító jogokat nem szerezhetnek. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Az alapítvány az adományokat, támogatásokat célja elérése érdekében használja fel. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. Az alapítvány vagyonának felhasználása Az alapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium dönt. Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt minden vagyon felhasználható. Felügyelő Bizottság Az Alapítói jogok gyakorlója nem hoz létre felügyelő bizottságot, mivel az Alapítvány éves bevétele az ötvenmillió forintot nem éri el. Az alapítói jogok gyakorlójának a jogszabályok által meghatározott feltételek bármelyikének fennállása esetén felügyelőbizottságot kell létrehoznia. A kuratóriumnak a felügyelőbizottság létrehozásának kötelező eseteiben az Alapítót tájékoztatnia kell a felügyelőbizottságot létrehozásának szükségességéről. 4

5 Az alapítvány átalakulása Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány az alapítói jogok gyakorlójának kérelmére csak alapítvánnyal egyesülhet, és csak alapítványokra válhat szét, azonban az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány megszűnik, ha célját megvalósította, és az alapítói jogokat gyakorló új célt nem határozott meg vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, illetve ha az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. Amennyiben bármelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogok gyakorlóját a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Ha az alapítói jogokat gyakorlója a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület (9400 Sopron, Halász utca 25.) kedvezményezettet illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha a megjelölt kedvezményezett a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. Záró rendelkezések Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a civil szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók, ezek keretei között a kuratórium bármely kérdésben határozatot hozhat. A jelen alapító okirat elfogadásának helye és ideje: Sopron, június 30. Sipos Ferenc alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy Előttünk, mint tanúk előtt: Pajer Gizella alapító, alapítói jogok gyakorlója Szabó László Kovacsics Miklósné 0000 Település, 9400 Sopron, Közterület házszám Juharfa utca 15. 5

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva MINTA Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a MINTA Alapítvány Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak év. hónap. napján hozott

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. szeptember 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. szeptember 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Zirci Közbiztonsági Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

FÜREDI JÁTÉKSZÍN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁNAK. a korábbi és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) felhatalmazása és rendelkezése

Részletesebben

R O M A V E R S I T A S

R O M A V E R S I T A S A R O M A V E R S I T A S ALAPÍTVÁNY Alapító Okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. - 2 - Alulírott alapítók kinyílvánítják azon elhatározásukat, hogy az alábbiakban részletezett

Részletesebben

MARCALI MENTŐK KÖZALAPÍTVÁNY

MARCALI MENTŐK KÖZALAPÍTVÁNY MARCALI MENTŐK KÖZALAPÍTVÁNY MARCALI MENTŐK KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

K I V O N A T. Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása

K I V O N A T. Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 55/2014. (V.15.) sz. határozata Komló Városért Alapítvány alapító okiratának

Részletesebben

Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány. alapító okirata

Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány. alapító okirata Shadow Owners Club Magyarország Alapítvány alapító okirata AZ Alapító Okirat 1. pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Győr Kultúrájáért Alapítvány

Győr Kultúrájáért Alapítvány 1. számú melléklet Győr Kultúrájáért Alapítvány (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. május 27-i Közgyűlésén elfogadott dőlt és vastag betűszedéssel jelölt módosítást tartalmazó egységes szerkezetbe

Részletesebben

ZITA KIRÁLYNÉ KÖZALAPÍTVÁNY

ZITA KIRÁLYNÉ KÖZALAPÍTVÁNY ZITA KIRÁLYNÉ KÖZALAPÍTVÁNY ZITA KIRÁLYNÉ KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata, 2510 Dorog, Bécsi út 71. Az alapító az alapítói jogok kizárólagos

Részletesebben

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 3:378. -a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány alapító

Részletesebben

A MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT

A MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT amely szerint Dr. Hatvani Zsolt Ákos, mint alapító az alapításkor hatályos Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben Alulírott Dr. Kovács Máté 1024 Budapest, Fillér u. 11. A. III/12. szám alatti lakos, Dr. Kovács Ilona 1021 Budapest, Alsóvölgy u.

Részletesebben

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 1 Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. május 26. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány, (a továbbiakban alapítvány)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 126/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

K I V O N A T. A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

K I V O N A T. A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása K I V O N A T a képviselő-testület 2015. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II.19.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jelen alapító okiratban megjelölt alapítók a. Felszín Alatti Vizekért Alapítvány. Alapító Okiratának

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jelen alapító okiratban megjelölt alapítók a. Felszín Alatti Vizekért Alapítvány. Alapító Okiratának ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okiratban megjelölt alapítók a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Alapító Okiratának szövegét a következőkben állapítják meg (A 2015. február 16-i módosítások dőlt betűvel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megye a Nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának

Részletesebben