ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ"

Átírás

1 KIINDULÁSI ÁLLAPOT Munkacsoportunk a tehetségterületek közül az idegen nyelv tanításához új, hatékony módszereket fejlesztett. Abból indultunk ki, hogy nagyon sok módszer létezik, mégis a társadalom folyamatos változása miatt ezeket a meglévő módszereket állandóan újítani, frissíteni kell a diákok változó igényeihez idomulva. A mai fiatalok, az ún. digitális generáció számára szinte elengedhetetlen egyszerre többféle módszer alkalmazása, hogy figyelmüket folyamatosan ébren lehessen tartani, és megfelelő mennyiségű és minőségű inger érje őket ahhoz, hogy végig motiváltak legyenek a tanulási folyamatban. A diákok egyre inkább igénylik a virtuális környezet megteremtését a tanítási órákon is. Végtelen lehetőséget hordoznak a multimédiás és digitális eszközök, kombinálva egyéb modern módszerekkel. Tapasztalataink alapján elsősorban ezekkel a munkamódszerekkel lehet a legjobban felfedezni és fejleszteni a mai tehetséges diákokat. Külön kihívást jelent az is, hogy a tehetséges gyerekek fejlesztésének módja nem egyezik az átlagos képességgel rendelkező diákokéval. Ráadásul, minden tehetséges diák más és más területen kiemelkedő pl. beszéd, olvasás, írás, hallott szövegértés, kreatív látásmód, logikus gondolkodás, vezetői készség, stb.. Így a tanár részéről is sajátos megközelítést nagyobb szervezettséget, nagyobb energia befektetést, szerteágazóbb tervezést, differenciálást, rugalmasságot igényelnek. Az általunk fontosnak vélt irányelvek a nyelvi tehetségek fejlesztésében: kommunikáció fejlesztése magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése kritikai gondolkodás fejlesztése személyiségfejlesztés problémamegoldó gondolkodás fejlesztése iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása tanulási stratégiák fejlesztése általános tájékozódás és műveltség fejlesztése kreativitás fejlesztése mindezek által a tárgyi tudás fejlesztése 1

2 ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ Mint a korábbiakból is kiderült munkánk alapjait a Renzulli-féle triászra építettük. Fontos volt tudomásul vennünk, hogy nem feltétlenül (csak) az a gyermek tehetséges, akikben már megvannak ezek a jegyek, hanem azok is, akik képesek ezeknek a képességekre a kialakítására, ezeknek a viselkedésformáknak a felvételére, akikben megvannak a kialakulás alapvető feltételei. Nem csupán ezeknek a képességeknek az előcsalogatását, hanem a képességek hasznosítását, egy-egy konkrét pozitív cél érdekében történő hasznosulásának elősegítését is feladatunknak tekintettük. Mint tudjuk a tehetség nem a három terület matematikai összegéből, hanem a három terület kölcsönös együttműködéséből, interakciójából áll. Az általunk kidolgozott módszerek elsősorban ezt az interakciót kívánják elősegíteni olyan módon, hogy a jó képességű gyerekek számára (válogatott csoport) kreativitásukat és a pedagógus kreativitását is! igénylő feladatokat dolgozunk ki, mely feladatok megoldása és az új módszerek által elért eredményeik elősegíti a motivációjuk fenntartását, annak magasabb szintre történő fejlesztését. Bár ezt a tehetségmodellt mindannyian jól ismerjük, azonban annak értelmezése, alkalmazása gyakran sok eltérést mutat a pedagógiai gyakorlat során. Bízunk benne, hogy ennek a tehetségkoncepciónak az általunk történt megfogalmazása minden kolléga számára hasznos segítséget nyújt a mindennapi pedagógiai munkában. 2

3 FEJLESZTŐ CSOPORT MŰKÖDÉSI MÓDSZERE Az első műhelyfoglalkozásunk alkalmával eldöntöttük, hogy úgy dolgozunk ki új módszereket továbbfejlesztve a meglévőeket - a tehetséges gyerekek fejlesztésére, hogy megpróbálunk a különböző érzékelési formák kapcsán eljutni a különböző tanulótípusú tehetségekhez (vizuális, auditív és kinetikus). Az előkészületek során értelmeztük a pályázati kiírást, szakirodalmi kutatásokat végeztünk, majd megbeszélést tartottunk, ahol megterveztük a munkafolyamatunkat és felosztottuk a feladatokat egymás között. A szakirodalom áttanulmányozása után arra a következtetésre jutottunk, hogy arra kell törekednünk, hogy minél több típusú módszert ötvözzünk egymással a megjelöltek közül, egyszerre több területet is fejlesztve, akár egy feladaton belül is. Központi szerepet szánunk a diákok motivációjának megteremtésének és fenntartásának. Célunk a mai tehetséges gyerekek fejlesztése, melyhez nélkülözhetetlen korunk digitális technikájának rendszeres alkalmazása is. A felhasznált módszerek számunkra és a diákok számára újdonságot jelentenek. Pontosan ezért arra kértük a tanulókat a bemutató órák elején, hogy kritikus szemmel figyeljék a mintafeladatokat, mert az óra végén meg kell fogalmazniuk véleményüket azokról. Elmondtuk nekik, hogy írják le, tetszettek-e nekik a feladatok, ha igen, miért, és hogy mennyire tartották hasznosnak az órán kipróbált módszereket. Véleményeikből szemezgettünk a módszerek leírását követően. 3

4 BEMUTATÓ ÓRÁK Első bemutató óra Időpontja: június 10. (résztvevőket lásd a mellékelt jelenléti íven) A csoport kiválasztása: A munkacsoport megállapodott abban, hogy nem egy, hanem két bemutató órán teszteli a kidolgozott módszereket. Az első órán egy 11. évfolyamos osztály tanulóinak azt a részét válogattuk ki, akiket saját tapasztalataink, tanulmányi és nyelvvizsga eredményük, órai munkájuk alapján tehetségesnek tartunk. Azért is esett rájuk a választásunk, mert eléggé különböző családi háttérrel rendelkeznek ezek a gyerekek, és sokféle típusú tehetség van közöttük. A bemutató órát tartó pedagógus kiválasztásánál figyelembe vettük azt is, hogy a diákokat korábban ne tanítsa, így kizárhattuk az esetlegesen korábban kialakult szimpátiából, megfelelési kényszerből adódó befolyásoló tényezőket. 4

5 A BEMUTATÓ ÓRÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK Ismertetése és célja: AZ ELSŐ MÓDSZER Három alapkészség kombinációjával (olvasás, hallott szövegértés, írás) fejleszti a kompetitív és kooperációs készségeket is. Cselekedtetve, játékosan gyakorol és fejleszt egy egyébként unalmas, és a legtöbb diák által napjainkban nem kedvelt készséget, az íráskészséget. Rendkívül fejleszti a memóriát, az értő olvasást, miközben megmozgatja a diákokat. Lehetőséget ad arra a módszer, hogy pármunkában együttműködhessenek a tehetséges és a kevésbé kiemelkedő diákok is. A lassúbb tanulók tempóját motiválja a versenyhelyzet. A kiejtést, a helyes artikulációt is fejleszti a módszer. Célcsoport: Bármilyen korosztály lehet, mindenféle nyelvi szinten. A mintafeladat leírása: A BUSY OFFICE DAY EGY PÖRGŐS NAP AZ IRODÁBAN A tanár a diákokat párba osztja. A tanár előzetesen több papírcédulára ugyanazt az összefüggő szöveget kinyomtatja. A falra felhelyezi a cetliket minden pártól egyforma távolságra. A párok feladata, hogy az egyikőjük, a futó mindig elfut a falon lévő cetlihez, és amennyi szöveget meg bír jegyezni, azt - miután visszafutott- lediktálja a párjának, az írnoknak. Ez addig ismétlődik, amíg el nem fogy a szöveg, vagyis az írnok teljesen leírta a rohangálós tollbamondás által az eredeti szöveget. A párok maguk osztják be, hogy melyikük melyik feladatot- futás vagy írás- választja. A győztes a leggyorsabb pár a legkevesebb hibával. Az ellenőrzés frontálisan zajlik kivetítő által. A feladat második része: Az ellenőrzéskor a kivetített szöveget olvasásakor a tanár közli, hogy néhány mondat hiányzik a szövegből. A tanár megmutatja ezt a hiányzó néhány mondatot. A gyerekek egyénileg keresik meg a mondatok eredeti helyét a szövegben. Ennek az ellenőrzése szintén kivetítőn keresztül zajlik. Ellenőrzéskor a tanár mindig megkérdezi, hogy milyen kulcsszó vagy kifejezés segített megtalálni a mondat eredeti helyét. Továbbfejleszthető a feladat: A most már teljes szöveget elolvasva és értelmezve a gyerekeknek egy szavas reagáló t kell írniuk a szöveg által felvetett problémára 5

6 (pl. egy középső testvér helyzete a családban), és azt házi feladatként valóban ben elküldeni a tanárnak. A módszertől várt eredmények: Javuljon a diákok olvasási, hallott szövegértési és íráskészségük. A diákok olvasási és írástempója is gyorsuljon. Tapasztalat: Nagyon kedvelik a diákok. Örülnek ennek a szokatlan versenyhelyzetnek, és annak, hogy mozoghatnak. A feladat továbbfejlesztése optimális levezetése a feladat fizikai munkát igénylő részének. A diákok véleménye a módszerről: Ez egy nagyon pörgős játék volt. Mind az írónak és a futónak is nagyon kellett koncentrálni. Érdekes feladat volt, ami az egyik résztvevőnél a hallás utáni szövegértést, a másik félnél a rövid távú memóriát fejlesztette. A futással pedig még mozogtunk is. Érdekes feladat volt, hallás utáni szövegértést fejleszti, ami fontos az érettségin is. Ez a feladat nem csak az angoltudásunkat, hanem a memóriánkat is próbára tette, ami pár diáknak gondot okozott. Elért eredmények: Minden diáknak aktívan részt vett a feladatban. Egyszerre mozogtak, írtak, olvastak és közben még versenyeztek is. Sikerélményhez jutottak még a kevésbé sikeres diákok is. 6

7 Ismertetése és célja: A MÁSODIK MÓDSZER Az eddigi nyelvtani ismeretek alkalmazása a hibakeresés és hibajavítás módszerével, miközben fejleszti a kooperációs, kompetitív és kalkulációs készségeket is, valamint a kritikai gondolkodást. Az egész módszernek a játék izgalma ad lendületet. Ez a módszer nagy összetartást igényel a csoporton belül, és gyors ítéletalkotásra is szükség van. Ideális közösségformáló feladat, és a meggyőzés technikáját is gyakorolják a gyerekek. Célcsoport: Megfelelő szintezés után felső tagozatos kortól középiskolásig. A mintafeladat leírása: A RISKY NIGHT AT THE CASINO EGY KOCKÁZATOS ÉJSZAKA A KASZINÓBAN A gyerekek négyfős csoportokban dolgoznak. Mindegyik csoport kap egy-egy lapot, amelynek bal oldalán angol mondatok szerepelnek, a jobb oldalán pedig egy táblázat. A gyerekeknek döntést kell hozniuk a bal oldali mondatokról, hogy azok helyesek vagy helytelenek-e nyelvtani szempontból. A döntéseiket jelezniük kell a jobb oldali táblázat megfelelő oszlopában. Ezután a döntéseikre téteket is kell tenniük adott összeghatárok között. For each sentence, first decide if it is right or wrong. Then place a bet on your decision- minimum 10, maximum 100. If you have correctly identified the sentences as right or wrong, you win the money. If not- you lose it. The winners are the team with the most money at the end of the game. 1. I m going to the hospital to visit Jane. 2. We went to the cinema and after, we went for a drink. 3. He was used to play cards a lot. 4. Dave had taught at this school for 3 years and now he is retired. 5. Excuse me waiter,but this glass s bottom is dirty. 6. I can t stand your coming home late every night. RIGHT OR WRONG BET WIN LOSE 7

8 Az ellenőrzés kivetítő segítségével történik és frontálisan. Minden egyes mondatnál megbeszéljük, hogy mi volt az esetleges buktató. Ez után a diákok kiszámolják, hogy mekkora nyereményre tettek szert. Ha a döntésük helyes volt, a feltett összeget megnyerik, amennyiben nem, a feltett összeget elvesztik. A győztes csapat az, amelyik a játék végén a legnagyobb összeget halmozza fel. A módszertől várt eredmények: Ez a módszer a tanulóktól szintézis szinten igényli eddigi nyelvtani ismereteik alkalmazását. Játékos formában, úgy is mondhatnám, hogy álcázott módon foglalkoznak a,,legszárazabbnak minősített készség, a nyelvhelyesség gyakorlásával. Szakít a hagyományos és kissé monoton,,drill módszer gyakorlatával. Másik nagy előnye ennek a feladatnak, hogy a kudarckerülő tehetségek is felbátorodnak, hiszen itt nincs komoly tétje a hibaejtésnek. Tapasztalat: A gyerekek úgy hasznosították a nyelvtani tudásukat, hogy közben észre sem vették, hogy éppen,,gyakorolnak, mivel teljesen lefoglalták őket a fogadások körüli tennivalók. A nyerésvágy végig ébren tartotta a figyelmüket és gondolkodásra késztette őket. Nagyon tetszik a diákoknak minden tevékenység, amiben a felnőtteket utánozhatják. Itt legálisan fogadhattak különböző tétekkel virtuálisan. A diákok véleménye a módszerről: Sokkal jobb volt, mint a hétköznapi nyelvtani feladatok. Így, hogy volt egy képzeletbeli tét, mindenki sokkal lelkesebben dolgozott. Nagyon tetszett, mert mindenki aktívan részt vett, és izgultunk, hogy nyerünk vagy vesztünk. Tetszett. A kisebb hibákat is észre kellett vennünk. Ezzel a tanulási módszerrel sokkal színesebben tanulunk nyelvet. Elért eredmények: A diákok élvezték a feladatot, miközben fejlődött a kritikai gondolkodásuk, a kooperatív és kompetitív készségeik. Rögzültek a helyes nyelvtani szerkezetek. Azok a tehetséges tanulók is élvezték ezt a feladatot, akiknek szerteágazó a figyelme és egyébként nehéz lekötni őket. A bátortalanoknál is pozitív eredményeket tapasztaltunk, elragadta őket a játék hangulata, és többet kommunikáltak. 8

9 A HARMADIK MÓDSZER Ismertetése és célja: Ez a módszer rendkívül komplex. A módszer ötvözi a vizuális és a dramatizáló módszert. Számos készséget fejleszt: a beszédkészséget, a kreatív íráskészséget, a kommunikációs, a kooperációs, a kompetitív készségeket, az empatikus készségeket, és a fantáziát és a színészi képességeket is nagymértékben kiaknázza. Célcsoport: Megfelelő szintezés után felső tagozatos kortól középiskolásig. A mintafeladat leírása: OUR MOVIE SCENE A MI JELENETÜNK A gyerekek háromfős csoportokban dolgoznak. A tanár kivetítőn bemutat egy rövid filmrészletet, de hang nélkül. A jelenetben legalább három szereplő van. A csoportoknak meg kell írniuk a filmbeli szereplők párbeszédét, ahogyan azt ők elképzelik. Ezután a csoportok előadják a párbeszédeiket. Fontos az életszerű előadásmód, megfelelő kiejtéssel és intonációval. A szituációkat követően újra megnézzük az adott filmrészletet, de most már hanggal együtt. A kérdezés módszerével értelmezzük a hallottakat, és összevetjük a tanulók által írt dialógusokkal. Házi feladatként egyénileg vagy a következő órán újra csoportokban megírhatják a történet folytatását. A módszertől várt eredmények: A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlődjenek. Használják a diákok a problémamegoldó gondolkodásukat. A némafilm jelenettől kell eljutniuk a cselekvés elgondolásán át a dialógusok megalkotásáig. Személyiségfejlődésükre is építő hatással van az, hogy különböző szereplők bőrébe bújva kell angolul kommunikálniuk. Improvizációs készségük fejlődését is várjuk a módszertől. Tapasztalat: Nagyon jól motiválta a gyerekeket ez a módszer. Élvezték, hogy,,színészként szerepelhettek. A közös párbeszédírás és a dramatizálás rengeteg energiát felszabadított bennük. A vártnál jobban koncentráltak a feladat megoldása közben. 9

10 A diákok véleménye a módszerről: Fantáziánkra volt bízva a feladat, és kipróbálhattuk magunkat színészként. Ez a feladat okozta a legnagyobb nehézséget, mégis nagyon tetszett. Nehéz volt kitalálni, milyen élethelyzetben játszódik a jelenet, s így a párbeszéd megalkotása érdekesre sikerült. Ez a feladatrész is tetszett, mert minden csoport nagyon vicces párbeszédet hozott össze, és így könnyebben tanultunk. Ötletes feladat volt. Kreativitást is igényelt. Kommunikációra bíztatott. Elért eredmények: Aktív részvételt igényelt minden tanulótól, és a felszabadult légkör a gátlásosabb tanulókat is ellazította. Fantáziadús párbeszédek születtek, és remek színészi alakításokat is láthattunk, úgy, hogy közben a gyerekek nagyon jól tudtak alkalmazni párbeszédpaneleket, kohéziós eszközöket, és gyakorolhatták az intonációt, az élő nyelvet. A módszer legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy iskolán kívül is nagyon jól alkalmazható az önálló tanulásban, és erre a következtetésre maguk a diákok jutottak. 10

11 A NEGYEDIK MÓDSZER Ismertetése és célja: A project módszer és a kooperatív tanulás kombinációja, melyhez használjuk a mai generáció által kedvelt Facebook közösségi oldalt. Ezzel tesszük számukra személyessé és otthonossá a feladat jellegét. A tanulók kooperatív munkaformában dolgoznak, így mindenki hasznosítja azt a készségét, amiben kiemelkedő (vezetői, logikai készség, kreativitás). Együtt dolgoznak a közös cél, a feladat minél eredményesebb megoldása érdekében. Emellett, hatékonyan fejleszti a kritikai gondolkodásukat, valamint tanulási stratégiájukat is. Célcsoport: B2 nyelvi szinten álló tanulók, tehetséges diákok angol nyelvből A mintafeladat leírása: WRITING A STORYBOARD Bemelegítő beszélgetésként a diákok saját élményeikről számolnak be, különböző filmtípusok kapcsán. Ezután négy különböző filmtípussal kapcsolatos szóanyagot kapnak kivetítőn, melyet csoportban dolgozva be kell írniuk a megfelelő filmtípushoz (krimi, szerelmes történet, sci-fi és vígjáték). Erre öt percet kapnak. Amikor lejárt az idő, frontális ellenőrzés következik, a tanár irányításával. Ezután minden csoport megkap egy filmtípust és a kifejezéseket felhasználva kell írniuk úgy egy történetet, hogy tíz db nyelvtani hibát tegyenek bele. Minden csapat számítógépen megírja a történetet. Erre tíz perc áll a rendelkezésükre. Miután elkészültek, fel kell tölteniük, az osztály közös Facebook csoportjába, és a tanár irányításával, minden csapat más történetét fogja kijavítani, megtalálni a tíz hibát, de ez már a házi feladat részét képezi. A megadott szavak: arrest, time travel, jealous, break with, supernatural life, funny scene, criminal, be unfaithful to, slap, have a quarrel, conflict, spaceship, murderer, undercover lover, intergalactic, fall in love with, accused, love affair, beam up, high-tech devices, accuse, make fun of, possible future, alien, make it up with sy, humorous, kill, misunderstanding, sue, forgive, hilarious, cruel 11

12 CRIME LOVE STORY SCIENCE- COMEDY FICTION ARREST FALL IN LOVE BEAM UP HUMOROUS WITH ACCUSE OF LOVE AFFAIR ALIEN HILARIOUS CRIMINAL JEALOUS SPACESHIP MAKE FUN OF SUE BE UNFAITHFUL INTERGALACTIC FUNNY SCENE TO ACCUSED UNDERCOVER HIGH-TECH CONFLICT LOVER DEVICES MURDERER HAVE A POSSIBLE MISUNDERSTANDING QUARREL FUTURE KILL BREAK WITH SUPERNATURAL - LIFE CRUEL FORGIVE TIME TRAVEL - SLAP MAKE IT UP - - WITH A módszertől várt eredmények: A csapattagok jöjjenek rá, hogy hogyan tudnak a leghatékonyabban együttműködni, hiszen kölcsönösen függnek egymástól, eredményesnek kell lennie a közös munkának. A szókincsük bővüljön és rögzüljön, íráskészségük és kreativitásuk fejlődjön. A tanulók rákényszerüljenek, hogy tudatosan előhívják és használják meglévő nyelvtani tudásukat. Használják a magasabb szintű logikus gondolkodásukat. Tapasztalat: A diákok új kifejezéseket tanulhattak, mialatt csoportmunkában egy nagyobb mennyiségű szókincs anyagot frissíthettek föl, illetve tanulhattak meg. Tetszett nekik a feladat, mely csak kissé volt irányított, az érdemi része a munkának a tanulók fantáziájára volt bízva, a történetet ők formálhatták kedvükre. Játékos és indirekt típusa ez a nyelvtan gyakoroltatásának, így szinte fel se tűnt nekik, hogy azt is gyakorolták. Nehézséget okozott néhány csoportnak a feladat azon része, hogy nyelvtani hibákat ejtsenek a szövegben. Ők rossz módszert választottak: egyből hibásan írták meg a szöveget. A tehetséges logikusan gondolkodó tanulók könnyedén megtalálták a helyes módszert: először megírták a történetet és utána tették bele a hibákat. 12

13 A diákok véleménye a módszerről: Ezt a feladatot nagyon élveztem, mert remekül összedolgoztunk a többiekkel, és mindenki beleadott valamit. Nagyon kreatív feladat volt, de engem zavart, hogy szándékosan hibásan kell írni. Kreativitást és fantáziát igényelt ez a feladat. Mivel hibákat is kellett csinálni, vicces pillanatokban is volt részünk. Elért eredmények: Vicces, ügyes történeteket írtak meg, melyekbe kreatívan beleszőtték a tanult kifejezéseket. Ráadásul, minden csoport törekedett rá, hogy szórakoztató legyen a történet, amikor majd a többiek javítják a hibás mondatokat. Kritikai gondolkodásuk is fejlődött, a történet fajtájának megfelelő szövegkörnyezetet teremtettek, valamint adekvát szókincset használtak. Egy, a jól sikerült alkotások közül: THE DESTRUCTION Scientists have found a new planet near to our Earth. It is said to be the most largest planet around the Milky Way. There was a little boy, who was always dreaming about interacting with aliens, but now her dream can comes true. The boy s father were the leader of the Spaceship programme called BEAM UP. He brought the boy with herself into the laboratory which can be found in the space. The boy was the first to ever test this new teleporting machine. After a few weeks, he was wondering around in the spaceship, when she accidentally push a button on the control panel, which activated the Self Destruct Programme. The high tech devices became damaged, and the whole spaceship was been destroyed by the kid. The kid dead. This the end.. 13

14 Második bemutató óra Időpontja: június 11. (résztvevőket lásd a jelenléti íven) A csoport kiválasztása: Ahogyan arra a helyzetelemzésünkben már utaltunk, felnövőben van egy új, digitális generáció. A második bemutató órához ebből a korosztályból választottunk egy 7. évfolyamos emelt szinten angol nyelvet tanuló osztályt. Ebben a közösségben még zajlik a tehetségek feltárása, hiszen még csak egy éve tanulnak együtt, és még sok szunnyadó tehetség lehet közöttük. AZ ÖTÖDIK MÓDSZER Ismertetése és célja: A tanulók kreativitásának, empátiás készségének, döntéshozó képességének fejlesztése modern témakör felhasználásával. Nyelvtan (kérdő mondatok) és véleményalkotó mondatkezdő kifejezések és új szavak gyakoroltatása játékos módon. Célcsoport: Bármilyen korosztály lehet, egyetlen kitétel, hogy tudjon mondatokat alkotni. A mintafeladat leírása: MOBILE DESIGN - MOBILTERVEZÉS A tanár arra kéri a diákokat, hogy gondolatban tervezzenek maguknak mobiltelefonokat. Első lépésként fénymásolatokat oszt a diákoknak feleletválasztós formában, csak szavakkal: background colour: a purple b white c green background word: a kind b cool c friendly underline: a a straight line b a dotted line c a dashed line quote: a Keep calm! b Never give up! c Be happy! animal photo: a a tiger b a mouse c a deer a sign: a a star b a circle c a triangle background photo: a yourself b family c natural photo ringtone: a a song b classical beeping c noise of sg. 14

15 A diákok bekarikázzák saját válaszaikat. Ezután a diákokat párokba rendezzük. Ki kell találniuk, hogy a párjuk mely válaszokat karikázta be és meg kell indokolniuk a tippjeiket. Végül kérdéseket kell feltenniük egymásnak, hogy ellenőrizzék a válaszaikat. Házi feladatként, vagy befejező feladat formájában lerajzolhatják a telefonokat, új szempontokat is kitalálhatnak és a kész munkákat kirakhatjuk a faliújságra. A módszertől várt eredmények: Szókincs és nyelvtani szerkezet használatának egyidejű automatizálása többféle készség együttes alkalmazásával: olvasás, beszéd, hallás. A diákok háromszor olvassák végig a szavakat, így azok helyesírása és jelentése rögzül a feladatsor megoldásának a végére. A csoport tagjai jobban megismerik egymást, a tanár pedig felmérheti, hogy milyen típusú tehetségek vannak a gyerekek között és, hogy mit érdemes gyakorolni, fejleszteni. Tapasztalat: A tanulók lelkesek voltak a feladat megoldása folyamán és meglepően jól kitalálták a társuk válaszait. A kreatívabb diákok ügyesen indokolták tippjeiket, azonban a feladatnak ez a második része nehéz volt az önálló véleményalkotásra még nem képes diákoknak. A házi feladat is tetszett nekik. A diákok véleménye a módszerről képekben: Elért eredmények: A legtöbb páros ügyesen alkalmazta az órán tanult kérdő mondatokat és véleményalkotó mondatkezdő kifejezéseket. A tanulók empátiás és kommunikációs készsége fejlődött. 15

16 A HATODIK MÓDSZER Ismertetése és célja: Egyre több olyan tanuló van, aki tanulási problémákkal küzd, és hátrányos családi háttérrel rendelkezik. Sokan közülük kiemelkedő zenei tehetséggel bírnak. Az ilyen típusú tehetségeket nagyon hatékonyan lehet más területeken fejleszteni a zene segítségével. A diákok kedvelt dalai által fejlesztjük auditív készségüket, valamint szókincsüket. A hallás utáni szövegértés egyúttal a megfelelő intonáció elsajátítására is alkalmas, a diákok begyakorolják az angol nyelvre jellemző sajátos hanglejtést és ritmust. Elsődleges célunk, hogy a diákok felfedezzék, hogy otthon is sikeresen alkalmazhatják ezt a módszert az idegen nyelvek tanulásához. Rájöjjenek, hogy tudatosan is lehet dalszövegeket hallgatni. Figyelmüket ne csak a ritmus és a zene kösse le, hanem a szövegre is sokkal jobban koncentráljanak. Célcsoport: bármely nyelvi szinten és korosztálynál alkalmazható A mintafeladat leírása: SONG BINGO DALLAMOS BINGO A tanulók érdeklődési körének megfelelő és igényes zeneszám (pop, rock, stb.) felhasználásával a jól ismert bingo játékot elevenítjük fel. A tanár elmondja a tanulóknak, hogy igyekezzenek a kulcsszavakra koncentrálni a dal hallgatása közben. Első hallgatás után frontális munkában a tanár azt kéri a diákoktól, hogy soroljanak fel kulcsszavakat. Ezeknek a kulcsszavaknak a jelentését körülírják, vagy elmutogatják a párok egymásnak. Ezután a tanár a dalból sorrendben 20 db szót vetít ki az interaktív táblára. A diákok pármunkában egy 3x3 bingo mezőbe beírják a 9 db kiválasztott szót. Második hallgatásra a diákok sorra húzzák ki a találataikat, míg be nem telik a bingo mezőjük. Akinek elsőre megvan a 9 találat, az a páros nyer. Zenehallgatás utáni feladat: a kulcsszavak felhasználásával a diákok meséljék el a dal történetét. Utána lehet nézni az Interneten az énekes vagy a zenekar munkásságának, egyéb műveinek is. A módszertől várt eredmények: Mivel a fiatalok érdeklődési köréhez kapcsolódó téma áll a középpontban, a diákok várhatóan sokkal fogékonyabbak lesznek a feladatra. A zeneiséget a bingo játékkal ötvözve 16

17 nagyobb lelkesedést és folyamatos motiváltságot érhetünk el körükben, és egyúttal szinte észrevétlenül gazdagíthatjuk szókincsüket. A zene és a nyelv ritmusa együtt fejleszti a tanulók kiejtését és intonációját. Tapasztalat: A diákok élvezték, hogy egy ismert előadó dala csendült fel, néhányan még énekelték is. A kulcskifejezéseket ügyesen felelevenítették, körülírták saját szavaikkal vagy szinonimával, majd az általuk is kedvelt bingo mezőt használtuk, mely rögtön felkeltette érdeklődésüket. A halláskészségük egy kreatívabb formában, játékosan fejlődött. A diákok véleménye a módszerről: Tetszett ez a feladat. Ami zenével kapcsolatos, csak jó lehet. Király feladat. Sokkal kreatívabb, mint más, hallás utáni értést gyakorló feladatok. Élveztem e feladatot, mert szeretem a zenét és ez ehhez kapcsolódott, és én is sok mindent tanulok dalszövegekből. Elért eredmények: A tanulók megértették, hogy ez egy nagyszerű módszer az iskolán kívüli önálló tanuláshoz. A dalszövegeket érdemes írott formában is megismerniük, és sokat ismételgetni, énekelni azokat. A diákok tanulási stratégiája színesedett, bővült. A vizuális típusú tanulók közül sokan sikerélményként könyvelték el miután látták leírva a szavakat, hogy most már a legtöbb szót felismerik, és értik hallás után is. A gyerekek általános műveltsége is gazdagodott az igényes kortárs zene tanórai használatával. 17

18 KI NEM PRÓBÁLT MÓDSZEREK, FELADATOK 1. A módszer ismertetése és célja: A felfedező módszer kombinálása a heurisztika módszerével, úgy, hogy mivel, nem új anyagot közvetítünk a tanulókat önállóságra akarjuk szoktatni a képzetek és fogalmak összefűzésében. Mindezt nem hagyományos, irányított módon tesszük, hanem hagyjuk, hogy önállóan fedezzék fel, hogy logikus gondolkodásuk segítségével, a feladatot, hogy lehet a legügyesebben és leggyorsabban helyesen megoldani. Szókincs, beszéd-és íráskészség fejlesztése mellett a tanulók kritikai gondolkodása is hatékonyan fejleszthető. Tanulók logikai készségét fejleszti, kreativitásukat elősegíti elvarázsolván őket a képzelet világába, hogy ezzel a feladattal gazdagítsák saját fantáziájukat, azáltal, hogy frissítik a szókincsüket és a nyelvtani szerkezetek használatát is automatizálják. Az íráskészségüket is fejlesztik, miközben gyakorolják az adott műfajra vonatkozóan a megfelelő nyelvi, lexikai elemek és regiszterek alkalmazását. Jelen feladatunkban a feldolgozási készségek gazdagítását tűztük ki célul, ezáltal a gyerekek kreatív gondolkodásának fejlesztését segítettük elő a feladat megvalósítása során. Célcsoport: Minden nyelvi szinten és korosztálynál alkalmazható. A mintafeladat leírása: ORDER THE STORY TEDD SORRENDBE A TÖRTÉNETET! A diákok korcsoportjának és nyelvi szintjének megfelelő tematikájú és érdeklődési körükkel összhangban lévő képregényt keresünk. A kockáit / képeit lehetőleg dialógus nélkül felvágjuk. Minél több képet adunk meg, annál nehezebb lesz a feladat. A és B tanuló pármunkában dolgozik. Minden pár megkapja a képregény részeit. A feladatuk, hogy helyes sorrendbe tegyék, de úgy, hogy közben mindegyik képet leírják, jellemzik, hogy mit látnak rajta, milyen történést vagy cselekvést figyelnek meg, következtetésekkel előre valamint hátrautalásokkal próbálják az előző és következő jelenet, vagy kép történését megfejteni. Mindehhez segítségül hívják meglévő passzív szókincsüket és szóbeli kommunikációs készségüket fejlesztik. 18

19 A gyerekeknek egy bizonyos időkeret áll a rendelkezésükre, hogy megoldják ezt a feladatot. Miután az idő lejárt, frontálisan közösen megnézi az osztály, és ellenőrzi, hogy sikerült e a helyes sorrendet eltalálniuk. Levezető gyakorlatként, vagy házi feladatként ezúttal az íráskészségüket kell segítségül hívni és megírni a történetet. A módszertől várt eredmények: A diákok begyakorolják a szövegkohéziós eszközök használatát az aktuális szókincs felhasználásával. Fejlődjön a kreatív és logikus gondolkodásuk, valamint a beszédkészségük. 19

20 2. A módszer ismertetése és célja: A gyerekek egyik legfontosabb jellemző tulajdonsága a játékosság. Ennek a központba helyezésével sok rejtett tehetséget tudunk előcsalogatni és felfedezni. A minden gyerek által ismert társasjátékok biztonságérzetet, felszabadultságot biztosítanak, és csoportban játszva még a kudarckerülők is bátrabbak. A tanároknak csupán az általuk tanított tehetségekre kell alakítaniuk egy-egy játékot, és máris kész egy komplex, sokoldalú feladat. Ezzel a módszerrel nagyszerűen fejleszthetőek azok, akiknek figyelme szerteágazó, így csak egy összetett feladat köti le igazán őket. Célcsoport: bármely nyelvi szinten és korosztálynál alkalmazható A mintafeladat leírása: WHO HAS GOT THE HIGHEST TOWER? KI TUD MAGASABB TORNYOT ÉPÍTENI? Felmatricázott építőkockákra különböző témákban kérdéseket írunk fel. A kérdések foglalkozhatnak az előző tanítási órák anyagával vagy konkrét témakörrel, pl. Housing, Holidays. Lehetőség szerint nem eldöntendő, hanem kifejtendő kérdéseket gyűjtsünk. A diákok körbeülnek egy nagy asztalt, és elkezdik a játékot, az élménytanulást. Az asztalra helyezünk egy nagy kupac építőkockát. Az ezeken lévő kérdésekre kell válaszolniuk. Ha a válasz helytelen vagy valaki nem tudja a választ, az nem veheti el a kockát, amelyet választott. A csoport többi tagja ellenőrző funkciót lát el, ők döntik el, hogy helyes-e egy-egy válasz. A tanár közben végig monitoringozza a válaszokat. Az a diák győz, akinek a végén a legmagasabb a tornya. A módszertől várt eredmények: A játékos tanulás és ismétlés során a diákok sokkal felszabadultabbak, bátrabban megszólalnak, többet beszélnek még az introvertált típusú tanulók is. A tanulók kommunikációs készsége, problémamegoldó gondolkodása fejlődik. 20

21 3. A módszer ismertetése és célja: A kooperatív tanulás módszerét ötvözzük a megszemélyesítés módszerével. A szókincs, beszédkészség fejlesztése mellett a tanulók személyiségfejlesztése is cél. Célcsoport: Pre-intermediate, / Intermediate nyelvi szinten levő tanulók A mintafeladat leírása: PLAY WITH THE ADJECTIVES JÁTSSZ A MELLÉKNEVEKKEL! Létszámtól függően 3-5 fős csoportokat alakítunk. A táblára kb. 10 db érzelmet, illetve különböző hangulatokat kifejező melléknevet ábrázoló kártyát helyezünk el. Magasabb nyelvi szinten lévő csoport esetében indulhatunk az általánosabbtól a specifikusabb felé, hangsúlyozván, ezáltal az árnyalatokat. A tanulók megszemélyesítik (personalisation) az adott mellékneveket, azáltal, hogy ezekkel kapcsolatos élményeikről, / érzéseikről / hangulataikról beszélnek. A tanár a munkafolyamat közben a csoportok támogatójaként (facilitator) segíti a munkájukat az esetleges új lexikai elemek megértését illetően. A melléknevek fölé a következő mondat kerül fel a táblára, mint cím: Think of a time when you felt this way., azaz:gondolj egy olyan alkalomra, amikor így érezted magad! A feladat idejének lejárta után a csapatok mindegyike választ egy embert, aki a legérdekesebb élmények közül a többiek felé is közvetít egyet-egyet. Levezető vagy házi feladatként a tanulók írnak igaz-hamis (true or false) mondatokat egymásról, kvízszerűen. a legjobbak jutalomban részesülnek. (kis ötös, plusz). A módszertől várt eredmények: A megszemélyesítés kapcsán valódi / személyes és releváns tapasztalataikról számolhatnak be a tanulók. Személyiségük fejlesztésén túlmenően a szociopszichológiai érzéküket is fejlesztettük a tartalmi gazdagítás kapcsán. 21

22 ÉRTÉKELÉS A munkacsoport tagjai örömmel vettek részt a munkában. Megállapítottuk, hogy hasznos és érdemes volt belemélyednünk a tanítási módszerek tanulmányozásába és új módszerek kidolgozásába. Megosztottuk egymással tapasztalatainkat, amire egyébként ilyen mélységben nem került volna sor. Mindenkit inspirált a csapatmunka, együttműködve sokkal hatékonyabban dolgoztunk. Sok ötletünk volt, de néhány már az első szűrőn kiesett, mert nem tartottuk igazán hatékonynak vagy tehetségkutató illetve fejlesztő módszernek. Abból a tényből indultunk ki, hogy a mai fiatalok egy teljesen más világban nőnek fel, mint a szüleik és tanáraik. Ahhoz, hogy sikeresen tanítsuk, fejlesszük őket, tudnunk kell, hogy mi érdekli és foglalkoztatja a diákjainkat. Csak így lehet olyan módszereket kitalálni, amelyek vonzóak és hatékonyak a tehetséges gyerekek számára. A bemutató órákon az igazán érdekes, összetett módszerekből válogattunk, melyek a mai kor követelményeinek is megfelelnek. Diákjaink lelkesen vettek részt a rendhagyó bemutató óráinkon, és pozitívan értékelték az általunk alkalmazott újszerű módszereket. Reméljük, munkánk nem csak nekünk volt hasznos, hanem más pedagógusoknak is ad egy kis lendületet és néhány ötletmorzsát a további munkához. Mi a következő tanévben kollégáinkkal is kipróbáltatjuk majd ezeket a módszereket. 22

Kézikönyv My English Book Class 5 tanításához

Kézikönyv My English Book Class 5 tanításához Cs. Marton Lívia Kézikönyv My English Book Class 5 tanításához ap052431jav.indd 1 2013.08.07. 11:02:27 Cs. Marton Lívia Szerkesztette MISKOLCI SZILVIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.

Részletesebben

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről

A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Tanári szakdolgozat Tanulmány A matematika tanításában alkalmazható néhány korszerű módszerről Készítette: Herczeg Petra tanári mesterszakos hallgató német-matematika szakterület Témavezető: Dr. Ambrus

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096 D I G I T Á L I S T A R T A L M A K H A S Z N Á L A T A A Z O K T A T Á S I G Y A K O R L A T B A N KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 7 Celldömölk AP 072431 ISBN 978-963-464-984-7 Csikósné Marton Lívia, 2006 2. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli

Részletesebben

Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek

Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek Kooperatív tanulás-, tanulásszervezés személyiségfejlesztő tréningen szerzett hallgatói élmények, tapasztalatok és kétségek Orbán Józsefné Neveléstudományi Intézet PTE, BTK, Pécs Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Jilly Viktor, Nagyné Fóris Katalin A

Részletesebben

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 79 103. (2011) KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSBEN, ALSÓ TAGOZATON OKTATÓ NYELVTANÍTÓK MEGGYŐZŐDÉSEINEK ELEMZÉSE Sebestyénné Kereszthidi Ágnes Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

új utakon a netgeneráció EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HOPPÁ Disszeminációs füzetek 34.

új utakon a netgeneráció EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HOPPÁ Disszeminációs füzetek 34. új utakon a netgeneráció oktatásában EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HOPPÁ Disszeminációs füzetek 34. ÚJ UTAKON A NETGENERÁCIÓ OKTATÁSÁBAN A tanárok szerepe a kommunikációs szakadék áthidalásában infokommunikációs

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

A kommunikáció tanítása az angol nyelvi órákon

A kommunikáció tanítása az angol nyelvi órákon En SZERVEZETI STRUKTÚRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MUNKATÁRSAK TARTALOMSZŰRÉS BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ OK KUTATÁS-FEJLESZTÉS, ELEMZÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK TEHETSÉGGONDOZÁS INTÉZMÉNYEKNEK PEDAGÓGUSOKNAK TANANYAGFEJLESZTÉS

Részletesebben

AZ ANGOL NYELVŰ DRÁMAOKTATÁS TEHETSÉG PROGRAMJA

AZ ANGOL NYELVŰ DRÁMAOKTATÁS TEHETSÉG PROGRAMJA HURO/1001/138/2.3.1 THNB AZ ANGOL NYELVŰ DRÁMAOKTATÁS TEHETSÉG PROGRAMJA Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/2.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország- Románia

Részletesebben

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE SZAKVÉLEMÉNY MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE német nyelv XI. KERÜLET 2011. augusztus Készítette: SZABÓNÉ GÁBOR ANIKÓ TARTALOM 1. BEVEZETÉS 2. A MÉRÉS JELLEMZŐI 3. A FELADATSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4. RÉSZLETES ELEMZÉS

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM. Bevezető

ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM. Bevezető Bevezető ANGOL NYELV HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények

Részletesebben

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv Liv Marton My English EleMEntary Tanári kézikönyv 1 BEVEZETÉS A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (A2/B1-es szint), kifejezetten

Részletesebben

Secrets 2. ANGOL NYELVKÖNYVSOROZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK POÓR ZSUZSÁNNA HARANGOZÓ HAJNALKA TANÁRI KÉZIKÖNYV. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Secrets 2. ANGOL NYELVKÖNYVSOROZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK POÓR ZSUZSÁNNA HARANGOZÓ HAJNALKA TANÁRI KÉZIKÖNYV. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest POÓR ZSUZSÁNNA HARANGOZÓ HAJNALKA Secrets 2. 1. TANÁRI KÉZIKÖNYV ANGOL NYELVKÖNYVSOROZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest BEVEZETŐ 1 Anyanyelvi bíráló: Andrew Reid Kötésterv és tipográfia:

Részletesebben

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok 5-6. OSZTÁLY 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Évi/heti óraszámok Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma) 166,5/4,5 166,5/4,5

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

a My First English Book

a My First English Book Nagyné Stramszky Katalin Sallai Csilla Kézikönyv a My First English Book című tankönyvhöz Celldömölk, 2009 angol1kk_2009.indd 1 7/22/14 8:08:32 PM Bí rál ta DR. SZABÓ CSILLA Alkotószerkesztő CSIKÓSNÉ MARTON

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Idegen nyelvek / élő idegen nyelv KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.02.2

Részletesebben

A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó tehetségsegítő programja 2010. Készítették: Virágné Katona

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2010-2011. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2010-2011. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2010-2011. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON Írta: Rizinger János Schmalhorst

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I Coordonator

Részletesebben

Major Éva ANGOL NYELVI KÉSZSÉGFEJLESZTÕ FELADATCSOMAGOK BEVEZETÕ CÉLOK

Major Éva ANGOL NYELVI KÉSZSÉGFEJLESZTÕ FELADATCSOMAGOK BEVEZETÕ CÉLOK Major.qxp 2008.07.03. 6:03 Page 371 371 Major Éva ANGOL NYELVI KÉSZSÉGFEJLESZTÕ FELADATCSOMAGOK BEVEZETÕ Tanulmányunkban bemutatjuk és elemezzük azokat az angol nyelvi feladatcsomagokat, amelyek a Nemzeti

Részletesebben