A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége."

Átírás

1 Melléklet a Köztelek" évi 19. (978.) számához. A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége. Irta és az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület műszaki szakosztályának évi január hó 11-én tartott ülésén felolvasta; A szesz mfíszaki alkalmazásának általános jelentősége. : A szeszfogyasztás mérve a legtöbb országban a gazdáknak nem csekély részét közelről érdekli, mert sok olyan vidék található, a hol részben az éghajlat, részben a talaj mostohasága miatt kénytelenek olyan növényeket, nevezetesen burgonyát kiterjedten termeszteni, a melyeknek legmegfelelőbb értékesítése szeszszé való feldolgozás által érhető el. E növények termesztésének és szeszszé való feldolgozásának fontosságát mind többen kezdik elismerni, annak kiterjesztése azonban a fenforgó viszonyok között csakis a szeszfogyasztás fokozása mellett várható. A szeszgyártási ipar helyzete azonban terményének felhasználása és a fogyasztás növelése szempontjából nem valami kedvező. A termelt szesz tulnyomólag élvezeti czikk alakjában kerül fogyasztásra; hogy ennek az italnak élvezete a népre káros hatást gyakorol, az kétségtelen, méltán rossz néven lehetne tehát venni, ha valaki annak a méregszámba menő italnak a nép között való terjesztésével kivánná a szeszfogyasztást növelni. A szeszfogyasztás ezen az uton remélhetőleg nem is fog erősebben fokozódni, mint legfeljebb a szaporodó Károly Rezső, gazdasági -barain-baae-bi fcasaár. belföldön maradása az egész ország javára válik. A szeszt az ipar terén többféle czélra alkalmazzák, nevezetesen eczetgyártásnál, festékgyártásnál, gyógyszerészeti czikkek előállításához, puskapor készítéséhez. Az e téren felmerülő fogyasztás*) azonban nem valami jelentékeny és csak kis mértékben növelhető. Sokkalta nagyobb az a.mennyiség, amely a denaturált szesz alakjában a háztartás körében és műszaki czélokra kerülhet fogyasztásra. Azért ama sok érdekes vívmány között, amelyet a legközelebb lezáródott évszázad műszaki téren felmutathat, a mezőgazdaság szempontjából különösen figyelemreméltó a szesznek islágitási, erő és '. hőkifejtési czélokra való felhasználása, amely alkalmazás módot nyújt a szeszfogyasztás jelentékeny fokozására, aminek viszont a nyersanyagok révén messze menő a kihatása a mezőgazdaságra. A szesz ez irányú felhasználásának felkarolása érdekében a külföldön, nevezetesen Német- és Francziaországban az utolsó években megindult élénk mozgalom már is szép sikerre vezetett. Németországban az elmúlt évben 3.800,000 hektoliter szeszt termeltek és Németországban az utóbbi években nagy haladás történt, az ujabb gyorsforralók olyan szerkezetűek, hogy a szesz erre a czélra szolgáló tartányból kerül a forralóba és lefolyása szabályozható s a szesz; főzés közben is minden veszély nélkül a tartányba önthető. De nemcsak a nyitott lángú kis gyorsforralók tökéletesedtek, hanem olyan szeszforralók is- léteznek, amelyeknél a láng nagyobb területen oszlik el, nagyobb mennyiség melegítése válik lehetővé, sőt már sok uri házban lehet látni egész takaréktüzhelyeket szeszfütésre, amelyen főzni és mindenféle sütést lehet végezni. De nemcsak a konyhai használat követelményei találnak kielégítésre, hanem zárt helyiségek fűtésére is alkalmazzák már a szeszt külön e czélra szolgáló kályhákban, amelyek előnye a tisztaság, a kényelmes kezelés és gyors hőfejlesztés. A szesznek hőfejlesztő képességén alapuló érdekes találmány a szeszvasaló is, amely az ismert szénvasalókhoz hasonlít azzal a különbséggel, hogy a szén helyett a hevítés szesz által történik, e czélra szolgáló külön berendezéssel. A közönséges szénvasaló a belőle fejlődő szénoxydok miatt a vasaló egészségére határozottan káros, hosszabb munkánál főfájást, ebből 1.050,000 hektoliter, tehát az előállított szeszmennyiségnek majdnem egyharmada került szédülést, sok esetben mérgezési tüneteket is 1. ábra. Nem szabályozható gyors- 2. ábra. Szabályozható gyorsforraló, forraló. Ára:'0'9 M. Ára: 110. M." 3. ábra. Szabályozható gyorsforraló. 4. ábra." Szabályozható gyorsforraló Ára": 2'2 M. ' szesztartánynyal. Ára: 7'5 M. népesség arányában, sőt az iszákosság korlátozására irányuló emberbaráti működés mellett ez a szeszfogyasztás 1879-ben nem volt több,, sok elő nem fordulnak, a szeszvasalók semmi- felhasználásra ipari és műszaki czélokra, holott idéz elő. A szeszvasalónál ezek a káros hatá- a szeszfogyasztásnak e téren való apadása mint 38,000 hektoliter és a növekedés csupán féle füstöt nem terjesztenek, hamu nem keletkezik, kezelésük teljesen veszélytelen, bárhol sincsen kizárva. A szesziparnak illetőleg a az utolsó évben 200,000 hektolitert tett ki. burgonyatermesztésnek mindinkább elismert gyorsan munkakészek s a munka velők kényelmes és tiszta. jelentősége azonban szükségessé teszi a szeszipar fokozottabb mértékben való felkaro- sütéshez. A szesz alkalmazása hőfejlesztésre, főzéshez, lását, aminek feltétele a fogyasztásnak valami A szesz alkalmazása világításra. A szesz műszaki alkalmazásának módjai uton-módon való növelése. Mivel pedig a szeszfogyasztás fennebb emiitett alakjában alig növelhető, gondoskodni kell olyan csatornákról, amelyeken át a fokozódó szeszipar terménye levezethető. Ennek a czélnak elérésére a szesz ipari és műszaki téren való alkalmazásának felkarolása nyújt kilátást. A szeszgyártás jövőjének súlypontja ennélfogva az ipari és műszaki czélokra szolgáló szesz fogyasztásának fokozásában rejlik, amely kérdésben a külföldön igen élénk mozgalom indult meg. E kérdéssel a mezőgazdaság szorult helyzetében érdemes nálunk is foglalkozni, illetőleg a külföldön e téren végbemenő törekvésekről tudomást venni. A szesz műszaki alkalmazásának felkarolása első sorban a mezőgazdaságra biztosit előnyöket, de mivel a szesz műszaki alkalmazásával olyan anyagok pótolhatók, amelyekért a külföldnek adózunk, ezeknek az összegeknek között a legáltalánosabb és nálunk is a legismertebb a szesznek a háztartásban hökifejlesztési czélokra való alkalmazása. A szesz a főzéshez különösebben a kisebb háztartásokban már eddig is nagy szerepet játszott s a különböző gyorsforralók (schnellsieder) meglehetősen elter- A szesz műszaki alkalmazásának kevésbé ismert alakja a szesz felhasználása világításra. A szesz alkalmazásának lehetősége világítási czélokra nem egészen uj dolog. Francziaországban egyes szeszgyárak már 40 év előtt használták a szeszt naphtollal keverve világításra közönséges lámpákban. Komolyabb kísérletek e találmány kihasználására és a szeszvilágitás általánosítására azonban mégis ujabb keletűek. Németországban az első némileg használható lámpák 1895-ben készültek, a mely időtől fogva jedtek, mert ezek használata a tűzhelyen való főzéssel szemben a kényelmes és gyors melegítés miatt nagy előnyt nyújt. Az eddig elterjedt szerkezetek használata azonban jelentékeny szeszpazarlással is jár, mivel a szeszfogyasztás nem szabályozható. Ez a körülmény már magában is akadálya a szeszforraló készülékek nagyobb mérvű különösen jók az eredmények külvilágitásnál, is igen jelentékeny haladás történt e téren ós elterjedésének. Ehhez járul még az is, hogy a ugy hogy ma már a szeszlámpák Németországban széleskörű alkalmazásnak örvendenek. (L. régebben ismert eszközök csak kisebb adagok melegítésére és főzésére alkalmasak. E téren ábra.) A régebb rendszerű szeszlámpák majdnem *) Németországban az elmúlt évben 200,000 hek- kivétel nélkül egy petróleumtartányból és erre csavarható gázfejlesztőből állanak, a mely utóbbi.

2 felelő arányban keverve kerülnek a /kamarába, akkor az elégés nem teljes, minek következtéban szövet, növényi rost vagy asbest-kanócz vezeti fel az erre szolgáló kettősfalu hüvelyben. Az ilyen lámpákat hosszabb ideig üzemben tartani alig lehet, mert a kanócz itt hosszasan nem részletezhető okok miatt elszenesedik és tönkre megy. Ujabban ugyan megfelelő kanócz alkalmazásával sikerült a bajt némileg enyhíteni, de 412 KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÚ SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. Büchelernek a weihenstephani szeszkisérleti állomás vezetőjének e tárgyban a bajor gazdasági egyesületben tartott előadása szerint 16 gyertyafényü világítás mellett a költség óránként a következő: stearin 24 pf., paraffin 16 pf., faggyúgyertya 15 pf., uü m i//i\iii n 3'9 pf., közönséges gázvilágítás 2'3 pf., régebb, rendszerű szeszlámpa!'7 pf. petróleum 1*38 hogy a műszaki czélokra szolgáló szesz csekélyebb tzás mellett kerül forgalomba, alakulták kedvezővé az- előfeltételek a szesz erőkifejtési czélokra való felhasználására. Ettől az időtől fogva Németországban e téren is egészen uj és igen élénk fejlődés állott be. A szesz erőkifejtési czélokra alkalmazásának műszaki oldala egyszerű; a jelenleg hasz- 5. ábra. Szabályozható^kétlángu gyorsforraló szesztartánvnyáí! Ára: 1 M, 0. ábra. Takaréktűzhely 3 4 fazékra. Ára: 24 M. teljesen meg nem szüntethető. A legjobb rendszerű szeszlámpáknál kanócz nincs, hanem a lámpa felső részén különböző módon alkalmazott tartányból csöveken át kerül a szesz a gázfejlesztőbe s a fennebb érintett zavarok elő nem fordulhatnak. A különböző czégek által előállított nagyobb lámpák egyaránt alkalmasak nyilvános épületek, nyilvános kertek, utczák, vasúti állomások világítására és nagyobb termekben is használhatók. Suchandl-féle szeszlámpákkal világítják már 1896 óta a német császári kastélyokat u. m. Plönt, Romirirentint, legutóbb az uj császári palotát és a Sans-soucialleet. A német vasúti vállalatoknál mult év pf.,- Auer-féle szeszégő 0'83 pf., Schwertlámpa 0'78 pf., Auer-féle gázégő 0'5 pf., izzórendszerü szeszégő ujabb li iik/ii szeszlámpában 0'35pf. Ettől némileg eltérők Wittelshöfer adatai, melyek szerint a szesz literjét 25 pf.-gel számítva a Monopol-lámpánál 10 gyertyafény mellett a költség óránként a következő: szeszvilágitás 0'4 pf., petróleum 0"6 pf., acetylen 0'7 pf., elektromos izzóláiig 2'2 pf., elektromos ívlámpa 0'9. A vélemények nem egészen egybevágók ugyan, de mindkét rendbeli adatokból az tűnik ki, hogy a szeszvilágitás a gázvilágítás mellett valamennyi világítási mód között a legolcsóbb. A szesz. alkalmazása gépek hajtására. őszéig több mint ilyen lámpát használtak s igen sok város szeszvilágitásra. rendezkedett A szesz világítási czélokra alkalmazásánál sokkal fiatalabb keletű- vivmányl a [szesz, [felvárosok be. De szeszlámpákat használnak még olyan is, a melyek gázvilágitással birnak, minők pl. Boroszló, Magdeburg, Essen, Strallsund, Stettin, Düren. A szeszvilágitás ezidő szerint ugyan nem versenyezhet a gázvilágitással, de a gázvilágitásra. berendezett városok egyes részeiben, a hová a gázvezeték nem terjeszthető ki, vagy a csekély számú csatlakozás nált szeszmótorok- szerkezete általában olyan' mint a gáz- vagy petróleummótoroké, utóbbiak kevés változtatással alkalmasakká tehetők szesz használatára. A petróleum-, benzin- és gázmotoroknál a gázok feszereje képezi a mozgató erőt; e czélra a gázmotoroknál a szükséges anyag készen áll, a petróleummótoroknál a petróleum levegővel keverve köd alakjában kerül az e czélra szolgáló kamarába. A szeszmótoroknál a magasabb hőmérsékletnél fejlődő szeszgőzöket kell bevezetni a kamarába, miért is' alkalmas.berendezés szolgál a szesz előmelegítésére és a szeszgőzök fejlődésének előmozdítására. A/kamarába vezetett szeszgőzök meg- 7. ábra. Sütőkemencze szeszfütésre. Ára: 28 M. miatt bevezetése nem érdemes, szívesen használják a szeszlámpákat. A kiilvilágitásra szolgáló lámpák azonban nem egészen alkalmasak szobavilágitásra és csak ujabban sikerült e czélra is minden tekintetben megfelelő szerkezetű lámpákat előállítani, mi által a szesz alkalmazásának kérdése kisebb helyiségek, nevezetesen lakószobák világítása szempontjából is megoldást nyert. Az a kérdés már most, minő arányban áll a szesz világítás költsége a többi világító anyagokhoz viszonyítva? E kérdésre nézve már szintén állanak rendelkezésre adatok. Dr. 8. ábra. Takaréktűzhely főzésre és sütésre, 12 személyre. Ára: 14*5 M. használása erőkifejtö] $épek mozgatására; e téren csak legutolsó években történtek sikeres kísérletek. Annak lehetőségéhez ugyan nem fért kétség, hogy a szesz, illetőleg a belőlefejlődő gázok feszítő ereje ép ugy képes.mozgásba,, hozni gépeket, mint a petróleumgázok, vagy a vízgőz feszereje s a szesz mótorok hajtására való alkalmazásának kérdése már több év előtt napirendre is került. A szesz gyakorlati alkalmazásának akadályai nem is annyira műszaki mint inkább gazdasági természetűek voltak és a denaturált szesz árának ingadozásában állottak. Csak miután sikerült elérni, 9. ábra. Szobakálvha szeszfütésre 110 cm, magas, ' Ára : 35 M. felelő pillanatban felrobbantva, a keletkező feszerő mozgásba hozza a dugattyut, a mely az inditó erőt tovább viszi. Az eddig szerzett tapasztalatok szerint a szeszmótorok elsősorban is a petróleummótorokkal kelnek sikeres versenyre annyival is inkább, mert a petróleummótorokhoz fűzött remények éppen nem valósultak meg. A petróleumgépek ugyanis nagyon egyenlőtlenül dolgoznak, mert a petróleum nem homogén anyag és ha a petróleumgőzők nem mindig a meg-

3 19. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEIT,' MÁRCZI1JS HÖ&- 4ÍÍ ben mindenféle kellemetlen mellóktermények keletkeznek, a melyektől a gép különböző nyilasai könnyért eldugulnak. Ez az oka, hogy a petróleummótoroknál gyakoriak az üzemi zavarok, a melyeken csakis a gép szétbontásával és tisztogatásával lehet segíteni. A szeszmotoroknál ez nem fordul elő, mert a szeszgázak teljesen elégnek s igy lerakodások nincsenek. De más okból is nagyobb elterjedésre számithatnak a szeszmótorok, mint az erőkifejtő gépek. Mindenki, aki petróleummotor közeiébén tartózkodott, ismeri azt a kellemetlen szagot, amely az ilyen gépek körül érezhető, mert egyrészt a kiömlő petróleum, másrészt a fentebb emiitett elesik a szén- és vizfuvarozás, ami minden körülmények között jelentékeny munkát és költséget okoz, sok esetben pedig éppen rendkívül terhes feladat. A gőzgépeknél óránként mintegy 0"5 q. szén fogy, míg a szeszmótoroknál legfeljebb 0'5 kg., a fuvarozási költségek szembeötlő különbsége tehát nyilvánvaló. A vízfogyasztás a szeszmótornál alig jön számba; a géphütéshez szükséges vizet, ha felmelegedett elmés berendezés ismét lehűti s igy a. vízfogyasztás óránként és lóerőnként csak 0'75 1., míg a gőzgépnél a gőzfejlesztésre fogyasztott víz körülbelül 25 liter, a minek fuvarozása nagyobb gépnél állandóan egy fogatot vesz igénybe. További megtakarritás a szeszmótor javára az, hogy nem szükséges állandó felügyelet alatt tartani. A gőzgépnél a fűtőnek folyton a gép mellett kell állani, a szeszmótor felügyeletével megbízott egyén egyéb teendőket is végezhet. De ha a szeszmótornál fenakadás áll be, még akkor - sem következhet be semmi baj, mert a mint a gép bármely okból megáll, elzáródik a a mult év tavaszán voltak szélesebb köröknek bemutathatók, az év őszéig nem kevesebb mint 60 szeszmótor és lokomobil állott Németországban munkában. A szesz egyaránt használható, ugy álló, mint mozgóerőldfejtő gépek hajtására s előnyösen alkalmazható a mezőgazdaság körében leimerülő legkülönfélébb gépi munkákhoz, nevezetesen takarmányelőkészitő-gépek, tejfölözőgép, malomszivattyu, cséplőgép hajtásához gazdasági vasutak vontatasara. A marienfeldi mótorgyárban pedig sikeresnek Ígérkező kisérletek folynak a szeszmótorral való szántással. A szesz erőkifejtési czélokra való alkal- 10. ábra. Szeszvasaló, állványra. Ára M. melléktermények elviselhetetlen szagot terjesztenek, amely körülmény maga is sokakat visszatart a petróleum-erőgépek alkalmazásától. Németországban a gyárosok már ez okból is örömmel cserélnék fel a petróleumot más erőforrással. A petróleummótoroknak e kellemetlen sajátságával szemben a szeszmótoroknak e tekintetben nem csekély előnye különösen fontos, pl. a tejfeldolgozó gépek hajtásánál, mikor a helyi viszonyok nem engedik az erőkifejtő gépnek külön helyiségben felállítását. A szeszmótorok minden aggodalom nélkül felállíthatok a tejfeldolgozó gépek közelében és nem kell attól tartani, hogy a vaj vagy más tejtermék szagot venne fel. Az a kérdés már most, hogy mennyit fogyaszt a szeszmótor és mibe kerül a munkája. Németországban különböző helyeken végzett kísérletek szerint a szeszmótor lóerőnként és óránként 0'4 0;6 kg. vagyis 0'5 liter szeszt fogyaszt. Ekkora fogyasztás mellett, ha a szesz literjének ára 20 22, pf. a munkaköltség lóerőnként pf. volna, ilyen árak mellett a szeszmótor a petróleumos géppel mindenesetre versenyezhet, nem is véve számításba a petróleummótornak fennebb emiitett hátrányait. Másként alakul a kérdés, ha a szeszt a gőzerővel állítjuk szembe, mert a szén minősége nagyon eltérő s a ít. ábra. Juwell" két anyag viszonylagos értékére Auer-égő 45 gyertya-többféle körülmény gyakorol fényű. befolyást. A marienfeldi motorgyár által legújabban előállított szeszmótorra vonatkozólag közölt adatok szerint a denaturált szesz árát 18 pfenninggel számítva, a munkaköltség óránként és lóerőnként szesz használata mellett 9 pf., elektromos erőnél 12 pf., gőzgépnél 18 pfenning, vagyis az elektromos erő egy harmadrészszeí, a gőzerő mégegyszerrel többe kerül, mint a szeszmótor munkája. A szesz- és gőzgép szembeállításánál nemcsak az anyag ára hanem más körülmények is számításba veendők, a melyek szintén a szesz javára döntik a mérleget, A szeszmótornál Monopol" szeszlámpa keresztmetszete, a) Szesztai-tány, b) Töltő csavar. c) Szeszyezető cső. d) Közbenső tartány. ej Vezeték f felé, f) Melegítő csésze. g) Lámpa-cylinder. h) Cylinder-folytatás. i) Gáztartány, k) Gázcsövek. I) Asbest-lap. m) Égő. n) gázfejlesztő-cső, o) Védőköpeny. p) Betét o-ba, q) Csap.; r) csapfej, B) Csapfurat. t) Töltő furat f-nek. ti) v) Levegő-cső, w) Gyújtó-tölcsér, szesz, további robbanás nem történhetik és semmi sem gyulladhat meg. Nem csekély előny azonban még az is, hogy a szeszmótor 3 4 perez alatt munkakész és a szesz elzárásával bármikor megállítható. A gőzgépeknél ellenben jóval a munka megindulása előtt meg kell kezdeni a fűtést, szünet alatt is kell a tüz-et táplálni, ami mind hőveszteséggel jár, este pedig a munka végeztével az összes meleg, ami a gépben van, kárba vesz. A szeszmotoroknál a gyújtás elektomágnes szikrával történik, tüzszikra és füst nem fejlődik szakszerű kezelés mellett, tüzveszedelem elő nem fordulhat s azért zárt helyen is felállíthatok. Az sem csekély előnye a szeszmótoroknak, hogy aránylag csekély, aránylag kis súlyúknál fogva könnyen szállíthatók. A szeszmótorok alkalmazásának gyakorlati értékét eléggé mutatja az a tény, hogy jóllehet az első m^gfelelelő szeszmótorok csak 13. ábra. Helft Monopol"-lámpa külső világításra, / 70 gyertyafényü. Ára: 60 M. mazásának tág tere nvilik az automobiloknál is, amelyeknél pedig főleg petróleumot és benzint használnak. Az automobiloknál a szesz alkalmazása egyebeken kivül még azzal az előnynyel is jár, hogy szesz használata mellett nem keletkezik oly kellemetlen szag, mint a benzinmotoroknál, mely szag az automobilokat sok ember előtt ellenszenvessé teszi és terjedésüket nem csekély mértékben gátolja. A szesz 14. ábra. Helft Stella"-lámpa belső világításra, 40 gyertyafényü. Ára: 33 M. alkalmazása e téren különösen Francziaországban bir jelentőséggel, ahol szesz használatát az automobil hajtásához nagymértékben fel is karolták. A mult év őszén Párisban szesz-automobil-verseny volt, amelyen 60 gép vett részt és ezek 127 km. hosszú utat 2 óra 16 perez alatt tettek meg, vagyis 1 kmt valamivel több mint egy perez alatt. Németországban szintén sikeres kisérletek történtek szesz-automobilokkal s a hadseregnél tett kisérletek is kedvező eredményre vezettek; ugyanott a teherszállító automobiloknál is a szesz jön alkalmazásba a benzin helyett és az illetők nagy nyereménynek

4 412 KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÚ SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. tartják, hogy a benzinnél érezhető kellemetlen szag megszűnt. A szesz műszaki alkalmazásának felkarolása érdekében külföldön tett több intézkedések. Amint tehát látható, a szesz műszaki alkalmazásának több irányban nyilik tere. Fenálljon rendelkezésre ós ez az ár minél csekélyebb ingadozásnak legyen alávetve. Az ipari szesz kiterjedtebb alkalmazásának éppen az volt sokáig Németországban is az akadálya, hogy ára az élvezeti czélokra szolgáló szesz árának megfelelően kisebb-nagyobb mértékben ingadozott s a fogyasztó majd 15 20, majd birodalmi gazdasági egyesület mult évben Posenben tartott gazdasági vándorkiállításán külön export keretében mutatta be a szesz különböző irányú felhasználására szolgáló eszközöket és gépeket, a bajorországi gazdasági egyesületnek ugyancsak a mult évben ^Münchenben tartott kiállításán szintén fényes volt a szesz műszaki 15. ábra. Suchardt-féle szeszlámpa izzó-égővel, 80 gyertyafényü. Ára: 55 M. nebb emiitettem már, hogy a szesz műszaki alkalmazásának felkarolásával a szeszfogyasztás Németországban minő mérveket öltött. A szeszfogyasztás eme jelentékeny növekedése kétség- 17. Suchardt-féle álló szobalámpa. Ára: 28 M. ismét márkát volt kénytelen érte fizetni. Ilyen körülmények között senki sem határozhatta el magát szeszmótor beszerzésére, mert ennek munkája ma háromannyiba kerülhetett, mint 3 hónap előtt; hasonlóan állottak különben a viszonyok a szesz világítási czélokra alkalmazására nézve is, városok és községek nem rendezkedhettek be szeszvilágitásra, mikor a világítás költsége a következő évben kétannyi lehetett, mint a berendezkedés idejében. Ennek a bizonytalan állapotnak véget vetett a német szesztermelők szövetkezete, amely Németországban a szeszeladást jórészben kezében tartja azáltal, hogy a denaturált szesz árát kilencz évre előre meghatározta, ami által a szesz műszaki alkalmazásának üzleti akadályát elhárította. De mint minden uj vívmányra, ugy a alkalmazásának szereplése. Nagy számmal kiállított gyorsforralók, takaréktüzhelyek, vasalók, szeszlámpák, szeszmótorok és lokomobilok ta- 16. ábra. Suchardt-féle szeszláinpa, 3 izzó-lánggal. Ára: 99 M. 18. ábra. SuchardMéle függőlámpa. Ára: 35 M. telen nagy befolyással volt a szesz alkalmazásán alapuló eszközök és szerkezetek tökéletesedésére, de magában ez nem lett volna elégséges. A szesz ipari és műszaki czélokra való általános alkalmazásának fontos kelléke, hogy az e czélra felhasználandó szesz mérsékelt áron szesz műszaki alkalmazására is szükséges volt a közönség figyelmét felhivni s a szesz különböző felhasználási módjainak megismerésére módot és alkalmat nyújtani. E tekintetben Németországban ugy a társadalom, mint a kormány nagy tevékenységet fejtett ki. A német 20. ábra. Kandeláber, szabadban alkalmazandó, lámpához, 4 m. mugas. Ára: 125 M. nuskodtak a szesz műszaki felhasználásának előhaladásáról. E kiállításon a szeszmótorok ós lokomobillok keltették fel a legnagyobb figyelmet

5 Í9. SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÓ a gazdák körében s a kiállításon megjelent gép- gyárosok azzal a benyomással távoztak, hogy a szesz ipari felhasználásával egészen uj iparágak nyílnak meg. Igen nagy tevékenységet fejt ki a szesz műszaki alkalmazásának megismertetésére a németországi szesztermelők szövetkezete,, amely e tárgyban mindenfelé szakelőadásokat rendez, Berlinben pedig nyilvános helyiséget tart fenn, a hol e kérdésben mindenféle felvilágosítások megadatnak és különböző eszközök és gépek, valamint szesz kicsinyben és nagyban beszerezhető. A német kormány az ipari szeszfogyasztás jelentőségétől áthatva, szintén a legnagyobb érdeklődéssel viseltetik e kérdés iránt és mindenféle módon iparkodik a szesz műszaki használatának felkarolására irányuló törekvéseket előmozdítani. A porosz' vasutak igazgatósága szeszlámpák használatával kiterjedt kísérleteket végeztetett és miután ezek, sikerre vezettek a pénzügyi miniszter is elrendelte, hogy a vámhivataloknál tegyenek a szeszvilágitással próbákat. A bajor vasutak igen sok állomásán szintán szészlámpákat alkalmaznak. A szesz ipari felhasználásának közgazdasági fontossága nem kerülte ki a németek császárjának mindenre kiterjedő figyelmét sem. A poseni gazdasági kiállításon általános felfeladata tudományos kutatásokat végezni a denaturált szesz használatára nézve, kipróbálni a szesz alkalmazásán alapuló készülékeket és gépeket, megállapítani azok üzemi, eredményét. A földművelésügyi miniszter kívánságára a bizottság minden késedelem nélkül megkezdette a tanulmányokat, a mely czélra a miniszter a bizottság rendelkezésére bocsájtotta a közegei által gyűjtött adatokat. A bizottság első sorban a szesz világítási czélokra való alkalmazásának kérdését vonta vizsgálódás körébe s terjedelmes jelentéssel számolt be ugy a megejtett vizsgálatok.során szerzett tapasztalatairól, valamint a szesz ezirányu fogyasztásainak feltételeiről. A szesz ipari és műszaki alkalmazásának fontossága volt az inditó ok arra, hogy a franczia törvényhozásban indítványt tettek a denaturált szeszt terhelő 3 frank adó eltörlése iránt; ez az indítvány az első tárgyalásnál csak 20 szavalattal maradt kisebbségben és kevés pihentetés után idő előtt újra tárgyalásra kerülve elfogadtatott. E szerint a jövőben Francziaországban a denaturált szeszt csak 0.25 frank kezelési illeték fogja terhelni. Az ipari és műszaki czélokra szolgáló szesz kérdésével a párizsi nemzetközi gazdakongresszus is foglalkozott és áthatva a kérdés tartani. Az e téren.' tapasztalható meglepő fejlődés alapos reményt nyújthat, hogy a szesz mint világító anyag nemcsak a petróleum, hanem bizonyos tekintetben a gáz, villám, acetylen stl>. világító anyagnak is számottevő versenytársa fog lenni és a hő illetőleg erőkifejtés terén pedig a különböző tüzelőanyagokkal szintén sikeresen fog versenyezhetni, különösen akkor, ha a mai tetemes szén- és petróleumárak tartósan megmaradnak. Magyarországban a szeszgyáripar nyersanyagai különösen a burgonyatermelés révén a mezőgazdaságra szintén nagy fontosságú. Az ország felvidékén és homokos területein sokbirtok csak ugy képes boldogulni, ha a burgonyát szeszszé feldolgozás utján jobban értékesítheti, mint közvetlen fogyasztás vagy feltakarmányozás utján történhetik. A szeszgyáripar helyzete a fogyasztás növelése szempontjából nálunk szintén nem kedvezőbb, mint a külföldön s több okunk lehet, hogy a fogyasztás növelése érdekében olyan útra térjünk, a melyet a külföld példája mutat. A szesz műszaki alkalmazásának horderejét számokban alig lehet kifejezni, e tekintetben érdekes adatok birtokába juthatunk annak a kérdésnek fejtegetésével, hogy mekkora nálunk a petróleumfogyasztás és minő kiterjedést tünést keltett egy értékes váza, a német császár tiszteletdija olyan szeszlámpára, a mely a legjobb és legolcsóbb szabadban világításra. Ez a díj a poseni kiállításon nem volt kiadható, mert a szeszipari csoport versenyen kívül állt és különben is ilyen nagybecsű dij kitűzése mellett a pályázati feltételek kellő, gonddal való megállapítása volt szükséges. A német gazdasági egyesület ennélfogva e dijra külön pályázatot hirdetett és kebeléből külön biráló-bizottságot küldött ki; a pályázók kötelesek a bejelentett és bírálat alá vett lámpákat a folyó évben Halléban tartandó gazdasági vándorkiállításon mind bemutatni. A legutóbb pedig a német császár azáltal adott kifejezést a szesz műszaki alkalmazása iránt tanúsított érdeklődésének, hogy egyik gyárat, amely szeszmótorok előállításával foglalkozik, személyesesen is meglátogatta s gazdaságai egyikére 12 lóerejü szeszmótort rendelt meg. Francziaországban szintén komolyan foglalkoznak a szesz ipari és műszaki alkalmazásának kérdésével, amely iránt általános az érdeklődés, ugy a magánosok és szakegyesületek, valamint a hatóságok részéről is. A francziaországi földmivelésügyi miniszter a mult év kezdetével külön bizottságot alakított a szesz műszaki alkalmazásának tanulmányozására. E szűkebb körű bizottság közgazdasági jelentőségétől és nagy horderejétől, a mélylyel a szeszfogyasztás növekedése szempontjából a szesznek ipari, világítási és erőkifejtési czélokra felhasználása biz, kívánatosnak mondotta ki, hogy: 1. a gyógyszerészeti és vegyészeti czélokra szolgáló szesz minden állami adótól és városi fogyasztási adótól ment legyen; 2. a világítási és fűtési czélokra szolgáló denaturált szesz pedig nemcsak adótól ment legyen, hanem a denaturáláshoz olyan szerek használtassanak, a melyek csekély ár mellett nagy tüzelőképességgel is birnak és nincsen bennük szilárd vagy' olyan anyag, melynek forrási pontja nagyobb, mint a spirituszé; 3. a denaturált szesz visszaváltoztatása szigorú büntetéssel sujtassék; 4. egységes szakértők használtasanak. A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége Magyarországban. Az imént előadottak megközelítő fogalmat nyújtanak a szesz műszaki alkalmazásának főbb módjairól és arról a czéltudatos törekvésről, melynek czélja a külföldön a kívülről behozott petróleum helyébe a mezőgazdaság terményét helyezni s ezáltal a petróleumért Oroszországba és. Amerikába kiadott milliókat a belföldön megkellene venni a burgonyatermelésnek, illetőleg a szeszgyáriparnak, ha a szeszvilágitást nálunk is általánoson felkarolnák. A magyar birodalom területére 1899-ben 1.090,734 q. nyers és 208,926 q. íinomitoti petróleumot hoztak be,, összesen ,629 korona értékben s ezzel szemben kivitt 123,206 q. finomított szesz értéke 3.708,301 korona, vagyis 9.836,328 korona ment ki az országból petróleumért. A nyers petróleum mennyiségéből tisztítási veszteségre 20%-ot s a behozott öszszes petróleumból a kivitelt leszámítva a belföldi fogyasztás 1.068,290 q. a mi' kereken 1'3 millió hektoliternek felel meg. Egyszerűség kedvéért a szeszt világításra való használat szempontjából ugyanazon mennyiségű petróleummal egyenértékűnek véve, a szesztermelésnek 1*3 millió hektoliterrel vagyis 1 millió hektoliterről 2'5 millió hektoliterre kellene növekedni, hogy a szesz a petróleumot teljesen kiszoríthassa. Egy- hl. szesz előállításához 10 q. burgonyát számítva 13 millió q.-val több burgonya volna feldolgozandó a szükséges szesz előállításához. A burgonyatermést a mostani csekély átlagok *) mellett a vetőgumó leszámitá- *) Az átlagos burgonyatermés hctr-ént 1899-ben Magyarországban 79'01 q.', Horvátországban 39'84 q., a Magyar birodalomban 74; 11 q.

6 sával hektáronként 60q.-ra téve 200,000 hektárral, abban az esetben pedig, ha sikerült hektáronként 100 q. átlagot elérni 130,000 hektárral kellene kiterjeszteni. **) A szesz fogyasztásának lehetősége ezek szerint tehát csupán a világítást szem előtt tartva is igen nagy. Hazánkban a szesz műszaki alkalmazása terén tudtommal csak a kezdet kezdetén állunk. Még a legáltalánosabb a szesz alkalmazása hőfejlesztés! fizélokra, illetőleg a gyorsforralókhoz. A forgalomban levő enemü eszközök azonban nem valami tökéletesek, ami részben szin- 412 KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÚ SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. tén oka annak, hogy még nagyobb elterjedésnek nem örvendenek. A világítási igények nálunk az utóbbi időben jelentékenyen növekednek s a legkülönbözőbb világító' anyagok használtatnak az olajmécstől a villamos lámpáig, köztük ujabban az acetylen, pyroleum. A szeszvilágrtás azonban, nálunk még igen kis mértékés a többi világító, illetőleg tüzelő anyagok viszonylagos értéke, továbbá, hogy a. szesz denaturálásához használt szerek miként befolyásolják a szesznek műszaki alkalmazását, mert állítólag nálunk olyan denaturáló szereket használnak, a melyek a szeszszel nem égnek el s á hátramaradó rész a gépekre hátrányos. A kérdés gazdasági oldala abban fekszik, hogy a szesz olyan áron álljon a fogyasztók rendelkezésére, miszerint a többi világító és hőfejlesztő anyagokkal versenyezhessen. Németországban a szesztermelők szövetkezeténél a denaturált szesz ára nagyban tagoknak 18 pf. (21 fill.), nem tagoknak 20 pf. (24 fill), kicsinyben 25 illetőleg 30 pf. (27 36 fül.) nálunk ellenben a denaturált szesz ára nagyban 37 fül., kicsinyben 50 fillér, szatócsoknál még, több is. A denaturált szesz árát első sorban a nyers szesz ára, másrészt az érdekében azonban hathatós propaganda szükséges, 'mert é nélkül ma már a legjobb dolgok is nelaezen terjednek. E kérdések megoldásához, illetőleg a szesz műszaki alkalmazásának elterjesztésére irányuló törekvések megvalósításához egyaránt szükséges. ugy a társadalom, mint aj kormányzat közreműködése. Határozati javaslat a szesz műszaki alkalmazásának előmozdítása érdekéiben. Ez okból bátor vagyok tisztelettel javasolni, miszerint mondja ki a tisztelt szakosztály, hogy 1. A szesz fogyasztása növelését s e czélból a szesz műszaki alkalmazásának felkarolását a mezőgazdaság, illetőleg ipar érdekében fontosnak, szükségesnek tartja és a rendelkezésére. álló eszközökkel támogatni kivánja. 23. Gnom szeszlocomobil B. modell. 24. Cmorn szeszlocomobil»állal hajtott gazdasági v ben ismeretes s ezidőszerint csak egyféle kanóczos lámpák kerülnek forgalomba. Szeszmotor tudtommal nálunk szintén nem működik, de számos petróleum- és benzinmotor áll üzemben, amelyek kevés átalakítással szeszszel is táplálhatok. Amennyiben a szeszfogyasztás növelése a mi viszonyaink között is kívánatos s annak érdekében a szesz műszaki alkalmazásának felkarolása czélszerünek találtatnék, szükséges lenne nálunk is e kérdéssel foglalkozni és annak felkarolását támogatni. Részemről azonban nem tartanám elégségesnek azt, ha csupán a szesz műszaki alkalmazása terén a külföldön végbemenő fejlemények figyelemmel kisérésére szorítkoznánk, úgyszintén nem volna elegendő a szesz műszaki alkalmazásán alapuló hőfejlesztő és világító eszközökre valamint gépekre egyszerűen rámutatni, hanem messzebbmenő intézkedéseket vélek szükségesnek, mert a viszonyok- nálunk sok tekintetben eltérnek s a külföldi vívmányok nem ültethetők át minden további nélkül hozzánk. A szesz hő-, erőkifejtési és világítási czélokra való alkalmazásának kérdése műszaki, gazdasági és üzleti oldalról bírálandó el. A kérdés műszaki oldala az, miszerint szakszerűen megállapittassék, hogy a forgalomba adó nagysága szabja meg; nálunk a denaturált szeszt fogyasztási adó nem terheli hanem e helyett" denaturálási illeték, a mely hektoliter fokonként 3 fillér, holott' a benzin erőkifejtési czélokra egészen adómentes és tudomásom szerint adó nem terheli a pyroleumot sem, a mely pedig nem más, mint a petróleumnak egyik mellékterménye. Németországban ilyen adó egyáltalán nincs, Francziaországban eddig hektoliterfokonként 3 centimes volt s legutóbb 0"25 centimesra szállították. Egyelőre tehát nálunk a szesz műszaki alkalmazásának terjedését az adózási viszonyok is gátolják, a mely akadály szintén el- jövő eszközök és gépek közül ami viszonyaink között melyek a legtökéletesebbek, minő a szesz hárítandó. A kérdés harmadik oldala végül az, miszerint a szesz műszaki alkalmazásának mód- *) A burgonyával 1899-ben bevetett terület Magyarországban 456,322 ha., Horvátországban 65,185 ha. a Magyar birodalomban 521,507 ha. ját a közönség megismerje és felkarolja, ennek 2. Kérje fel a földmivelésügyi miniszter ur ő nagyméltóságát, hogy a szesz ipari és műszaki alkalmazásának kérdését minden irányban alkalmas módon tanulmányoztatni s a szesz 25. Gnom szeszlocomobil által hajtott cséplőgép. alkalmazásának felkarolását előmozdítani kegyeskedjék. 3. Hasson oda az OMGE., hogy az ipari szeszt terhelő adók és illetékek minél kisebbre szállíttassanak le és keressen alkalmas módot arra, hogy a műszaki czélokra szolgáló szesz árának ingadozása minél kisebb határok közé szorittassék. 4. Az OMGE. találjon módot arra, hogy a szesz műszaki alkalmazásának különböző alakjait és eszközeit az érdekelt közönséggel megfelelő uton, esetleg kiállítás rendezésével megismertesse.

7 19. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK MÁRCZIUS HÓ 6 a z r t f k l ó e i r v ó l n k n a o r s z ás s chcmiai intézet a központi TC gy ki s érle ti L i e i C S I c z e i o i r a állomás vegyelmezése alapján, rizstakarmány- = = = lisztünk vegyi összetétele: Zíir Z ~ % Protein 15.40% IV. mentes anyag 47.55% Mintákkal és felvilágosítással szívesen szolgálunk. = l e g j o b b a n a j á n l h a t ó s a j á t j y á n t m á w y.. Királymalmi ^==derczénk vegyi összetétele: Zsir 6.14% Protein % Sí mentes anyag 57.78% Mintákkal és felvilágosítással szivesen szolgálunk. É lelmi szerek értékedtélét eszközük az előirt /e mellett. Felvilágosítást és csomagolási utasítást ingyen nynjt tagok és nem tagoknak. ^ Magyar Gazdák 1T Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ Tisztavérü 10 southdown és 8 oxfordshire-kos eladó a Leneschitz-i tenyészdénél, az állatok minősége szerint korona, Leneschitz helyi vasútállomásra szállítva (Prága-Duxi vonat) Scliwarzenberg lierczegi uradalom igazg Postelberg (Jttöhmen). BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKABAN, J^) Sürgenyczim: Aurora Budape«t. (p Értékesítésre elfogad: Hnsnemttket, füstölt hnst, vadakat, szárnyasokat élő és leölt állapotban, tojást, vajat, halat burgonyát, káposztát, zöldségféléket, gyümölcsöt stb. Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: A sertés javitásaés hizlalása b h gazdák és hizlalók használatára. JiJCGJtLKHX J Gazdasági Tölgymakk nemkülönben mindenféle erdészeti fa cserje és gyümölcsmagot 3290 ajánl a Magy. magpergető-gyár Faragó Béla Zala-Egerszegen; minden kiállításon kitüntetve, legutóbb Párisban ezüst éremmel. Árjegyzék bérmentve. Számviteti díaptár é v i * e. - Szerkesztő: SZILASSY ZOLTÁN az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, szerkesztő-titkára. Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Ara portomentes küldéssel egy korona 80 fillér (90 krajezár). Egy díszesen s teljesen vászonba kötött, naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész éven át használhat. Köztelek" kiadói BUDAPEST, IX. ker., Üllői-ut 25. szám alá intézendők. nut

8 A s z í 5 1 ő ess b u r g o n y a perono porájának a legbiztosabb, kényelmesebb és olcsóbb ellenszere a dr. Aschenbrandt-féle bordói-por. KOZfXiJSK, '901 MÁRCZIUS H SZAM. 11-IK ÉVFOLYAM. ASZÓLÓ OIDIUM: (lisztharmat) betegségének, legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb bajoktól is védő ellenszere adr. Aschenbrandt-féle réz-kénpor. Ára Budapesten a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" raktárában : Ára Budapesten a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" raktárában : 50 kgos zsákokban á kg. 76 üller. 50 kg. zsákokban... á kg. 52 fillér. 10 kgos zsákokban... a kg. 80, 10 kg. zsákokban á kg. 56, 5 kgos zsákokban á kg kg. zsákokban _ á kg. 56, HT A szőlő első permetezéséhez Pia JV2 /o, második permetezéséhez IV2 2 /o; harmadik permetezéséhez 2%-os oldatott használjunk. Egy HT A hol az 1900-ik évben volt oidium először április hóban, a kat. holdra kell 3 permetezéshez 22 25kg. bordói por, 25 30»/o-al mikor a szőlő hajtása cm., porozzunk ; másodszor junius hó véqén, harmadszor auqusztus hóban. Egy kat. holdra kell 3 porozáshoz kg. rézkénpor. Sokkal kevesebb íogy belőle mint a kö- kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból. K T A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. zönséges kénporból. Megrendelések a pénz beküldése, vagy utánvétel ellenében a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez" intézendők, Budapest, Alkotmány-n. 31. A gyártás korlátolt, tessék idejekorán rendelni A dr. Aschenbrandt-féle bordói-por elismerő levelei. Bihar-Diészeg. Az idén mindössze csak egyszer permeteztem be szőlőmet 2 /o-os bordói por oldattal és annak lehető legjobb hatását tapasztaltam. Ezen permetező szernek könnyű kezelése és tartós jó hatása miatt ezen permetező anyagot az összes létezők közt a legjobbnak tartván, azt mindenkinek legmelegebben ajánlhatom. Bonis István, szőlőbirtokos. Bihar-Diőszeg. A bordói por hatása a szőlőn minden tekintetben kifogástalan. Előnye, hogy könnyen kezelhető, a levélzeten soká meglátszik, eső nem egyhamar mossa le, mint az eddig szabálytalanul készitett permetező anyagokat. Vincze Károly, ref. tanító. " Monos-Petri (Bihar vm.). A bordói por oldattal, melylyel az idén először tettünk kísérletet, nagyon meg vagyunk elégedve, mert a szőlőket ezen por használata folytán a peronoszpóra tökéletesen elkerülte. Biztosithatjuk, hogy míg ezen gyártmány Magyarországban kapható, szükségleünket mindig onnan fogjuk fedezni. Klobusitzky Tibor-féle uradalom vinczellérje, Papp László. IVagy-Iiéta (Bihar vm.). A dr. Aschenbrandt-féle bordói port az idén először kezdtük használni. Az ezzel permetezett szőlőkön az eredmény kitűnő, ugy a fára, mint a levélzetre nézve. Az észlelt tapasztalatokat a bordói por és egyéb permetező anyagok között részletesen fogom alkalom adtán ismertetni. Sujánszky Zsigmond, szőlőbirtokos. Mískolcz (Borsod vm.). A peronoszpóra fellépése az idén* rendkívül heves volt, mely ellen háromszor rendes időben a bordói por" oldatával védekeztünk. Kétségtelen előnye ezen szernek, hogy még az erősebb oldat sem perzseli ueg a legzsengébb leveleket, amellett elkészítése könnyebb és gyorsabb, mint a rézgálicz és mészkeveréké. Filloxera elleni első védekező-egyesület", Fischer Szatymaz (Csongrádm.). A tavalyi igen kedvező eredmény után az idén is ' szőlőmet dr. Aschenbrandt-féle bordói porral" permeteztem és azon kellemes tapasztalatot tettem, hogy soha szőlőm oly szép üde kinézésű nem volt'késő őszig: mint az idén, holott a szomszédos szőlők a roppant peronoszpóra-járvány következtében már augusztus végén teljesen elvesztették lombjukat. Míg sokan, a kik elkésve 4-5-ször is permeteztek, a permetezés daczára kárt szenvedtek, addig én háromszori 1%, IVa% és 2 /o-os oldat permetezésével, melyet először május közepén, másodszor junius elején, harmadszor julius végén eszközöltem, tökéletesen megvédtem szőlőmet. Lehet, hogj ezen könnyen elért eredményt a kétszer alkalmazott rézkénpor porozásnak is tudhatom be. Dr. Horváth Jánosné, szőlőbirtokos. Csongrád. Az idén nálunk rendkívüli mértékben lépett fel a peronoszpóra, ugy, ' hogy a gazdák legtöbbje tetemes kárról panaszkodhatik. Én az idejében meghozatott bordói porral háromszor permetezvén meg szőlőmet, kárról. egyáltalán nem, tehetek említést és annyit mondhatok, hogy szőlőm mindvégig szép maradt és gyorsan fejlődött. Bernitzky József, szőlőbirtokos. 2. A dr. Aschenbrandt-féle r é z l i é n p o r elismerő levelei. Mohora (Nógrád vm.). A rézkénpor alkalmazásánál azt tapasztaltam, hogy a betegség kezdetén beporozott fürtök meggyógyulnak és a baj tovább terjedése megakad. Egyébként sem tapasztaltam semmi legkisebb káros utóhatást sem a fürtök, sem a must, sem a kierjedt bor izénél, miért is véleményem szerint a rézkénpor felette áll a tiszta kénpornak. Mohorai uradalom" Tóth Géza, szőlőkezelő. Radosna (Nyitra vm.). Mig a lisztharmat' a nem porozott szőlőben nagyobb kárt okozott, addig a rézkénpor alkalmazásával az általam kezelt szőlőt az oidiumkártól teljesen megóvtam. Porozás után az itt-ott megtámadott bogyók is magukhoz> jöttek, miért is a rézkénpor'-'- használatát más szerrel szemben ajánlatosabbnak tartom. Megjegyzem azonban, hogy okvetlenül szükséges, hogy a porozást a permetezés megelőzze. Püspöki uradalom". Paulik Andor, intéző. Tököl (Pest vm.). Szőlőmet a rendes időben, és kétszer fujtattam be rézkénporral és örömmel tapasztaltam, hogy a por alkalmazása a betegség tovább fejlődését azonnal megakasztotta, a fürtök érését gyorsította. Egyéb szerekkel szemben a rézkénport legajánlatosabbnak tartom. Ofner József né,. szőlőbirtokos. Kecskemét (Pest vm.). Rézkénport kétszer alkalmaztam, junius és juliusban és ugy tapasztaltam, hogy a beteg bogyóknál a por a betegség tovább terjedését megakasztotta és a beteg bogyók elég jól beértek. Káros utóhatást sem a fürtök izére, sem a must erjedésére nem tapasztalván, kijelenthetem, hogy a rézkénpor minenter kiáltotta a próbát. Mathiász János, szőlőbirtokos. Kecskemét (Pest vm.). Az oidium az idén kevésbé veszedelmes mérvet öltött, mint tavaly és én egyszeri rézkénpor il alkalmazással juniusban szőlőmet megtudtam védeni és a beteg bogyókat pedig tökéletesen kigyógyítani. Kohn Gábor, szőlőbirtokos. - Kis-Szt.-Miklós (Pest vm.). Bár a lisztharmat az idén a nem porozott szőlőben sem tett kárt, mégis a,.rézkénporral" kísérletet tettem több irányban és pedig megfigyelésem szerint a rézkénporozás" még akkor sem hagyható el, ha az oidium nem mutatkozik, mert az bizonyos tekintetben a permetezés kiegészítéséül szolgál, mert bármily gondosan eszközöltetik is a permetezés, a levelek mellett oly mértékben nem vihető keresztül, hogy egyes fürtök és levelek által az eltakart vesszők esetleg a peronoszpóra által meg ne támadtassanak. A rézkénpor íl pedig nagy finomságánál fogva mindenhová behatol és igy a peronoszpórakár teljesen ki van zárva. Ennek alapján határozottan mondhatom, hogy a rézkénpor feltétlenül jobb a közönséges kénpornál, mivel kettős czél éretik el általa. Arczfalvy József, szőlőbirtokos. Torbágy (Pest vm.). Egyszeri porozással szőlőmet a lisztharmattői teljesen megbírtam óvni. Káros utóhatás a rézkénpor alkalmazásánál semmi tekintetben nem volt észlelhető, azért ezen szernek egyéb ajánlott szerekkel szemben elsőbbséget adok. Becle József, szőlőbirtokos. (Folyt, köv.y (Folyt, köv.) ISfST Használati utasítást yagy a porok részletes ismertetését tartalmazó füzetet az 500 elismerő bizonyitványnyal kívánatra bárkinek megküldi a szövetkezet. Megbízottak kerestetnek a községekben szőlős vidékeken, akik a porok terjesztésével és megrendelések gyűjtésével foglalkoznak. A megbízottak kellő ked vezményben részesülnek.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Bio Energy System Technics Europe Ltd Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása,

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, előidézve az előállítására szolgáló anyagok megváltoztatásával. IFJ. DVORSZKY BÉLA oki. gyógyszerésztől. Bevezetés. sorrendjének A kilenezvenes évek elején

Részletesebben

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti:

1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. Szerkeszti: 1912 ÁPRILI S 1. ERDÉSZETI LAPOK Ll. ÉVF. AZ ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYESÜLE T KÖZLÖNYE 7. FÜZET. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Szerkeszti: B U N D K Á R O L Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái A képzés néhány kérdésének, problémájának elemzése előtt célszerű röviden áttekinteni az érdekelt szakterület jelenlegi helyzetét, ellátottságát, igényeit

Részletesebben

FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása.

FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása. FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása. y^w^v inden jel arra vall, hogy a magyar fatermelés már teljesen \ I F kiheverte az 1907. évi válság által ütött súlyos sebeket: a fatermelés minden terén nagy élénkség

Részletesebben

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny YAC-A fűtés nélküli légfüggöny MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2016.06.22. - 2 - Az ennek a gépkönyvnek a tárgyát képező termékcsoport YAC-A típusú, fűtés nélküli kapulégfüggöny termékcsalád

Részletesebben

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara

A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara DR. VAHID YOUSEFI, DR. VAHIDNÉ KÓBORI JUDIT A világ erdôgazdálkodása, fatermelése és faipara Az erdõ szerepe a gazdaságban és a társadalomban Az erdõ és a társadalom kapcsolata a legõsibb. Fennállott már

Részletesebben

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében J / 11282 A KÚRIA ELNÖKE 2013. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011)

VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) 0 VALLALKOZASI SZERZODES (száma: 28/1-10-50/2011) A( 2011 JGL, 22 2. amely létrejött egyrészt: név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja székhelv: 2098 Pilisszentkereszt.

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A szükségletek fogalma, csoportosítása A szükségletek és a gazdálkodás kapcsolata 2. A kereslet fogalma, a keresletet befolyásoló tényezők A kínálat fogalma,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.2.2008 COM(2008) 100 végleges 2008/0044 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE [ ] a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 35/2007.(X.1.) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

szabadabban a szabadban

szabadabban a szabadban A kerti összejövetelek persze nem elsősorban 3 a főzésről és az evésről szólnak. Mégis ezek szolgáltatnak apropót és ezek nyújtanak alapot egy jó bulira. szabadabban a szabadban Vajon miért szeretnek az

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL KÖVESDI AGNES: AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL A Statisztikai Hivatal az N. T. 651/33/195.0. sz. határozata nyomán az önköltség és önköltségcsökkentés mérésére gyáripari önköltségstatisztikát

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére

Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére Veres János úr pénzügyminiszter Pénzügyminisztérium Budapest Budapest, 2008. május 20. Tárgy: Közérdekű bejelentés a közúti fuvarozók követeléséről a gázolaj adójának csökkentésére Tisztelt Pénzügyminiszter

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai írta: Dr. Fazekas Ferenc (Befejező közlemény.) KÉSEDELEM ZÁROS HATÁRIDEJŰ ÉS ENYHE ÜGYLETEKNÉL. A záros határidejű (fix) és az enyhe

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót.

ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ A TERMÉK LEÍRÁSA BERENDEZÉS KEZELŐPANEL. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót. ÚTMUTATÓ A NAPI HASZNÁLATHOZ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL MÁRKÁJÚ TERMÉKET VÁSÁROLT. Amennyiben szélesebb körű segítségre van szüksége, kérjük regisztrálja be a berendezést az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. Hagyományos élelmiszerek. 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. Hagyományos élelmiszerek. 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus Hagyományos élelmiszerek 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ Jóváhagyta az Élelmiszer Tanúsítási Szakbizottság, 2003. A termékleírást az MSZT Szabványbolt

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató LED-ES ÁLLÓLÁMPA OLVASÓLÁMPÁVAL myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata 2003 február 1 - március 10. CÉL A rendkívüli országos vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy

Részletesebben

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető Készült: 2012. 01. 23. Közbiztonsági referensek felkészítésére

Részletesebben

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7.

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7. Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató Javítva: 2014. december 7. Tartalomjegyzék Összeszerelés Működési elv Hogyan használjuk a Lifestraw asztali vízszűrőt? A asztali Műanyag fedő Előszűrő

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE. (2005. július 6.) 2005.7.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK IRÁNYELVE (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a nyíregyházi Őzdomb lakókert

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből.

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Rögtön az elején egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, mely a cserépkályha és a kandalló körül forog. Sokak számára az ülőpadlával, búbbal,

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők

A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK HULLADÉKAI 3.1 A szennyvíziszap ezüsttartalmát befolyásoló tényezők Tárgyszavak: szennyvíziszap; ezüst; ezüstfelhasználók; ezüstvisszanyerés; hulladékgazdálkodás; ezüstmérleg;

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 KEZELÉSI UTASÍTÁS 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 TARTALOM MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ... 3 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 LEGFONTOSABB ALKALMAZÁSOK... 6 A SZERKEZET

Részletesebben

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül Belső konzulens: Dr. Antal

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül

Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül Az ivóvíz helyzetről és a víztisztítási lehetőségekről tabuk nélkül Előszó helyett Ennek az e-könyvnek nem lehet terjedelménél fogva, és nem is célja minden részletre kiterjedő tájékoztatást adni a magyarországi

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Leírás és megszorítás.*)

Leírás és megszorítás.*) Leírás és megszorítás.*) Bevezetés. 1. A legújabb időben (1905.) Mach Ernő arra a kérdésre, hogy mit jelent e kifejezés: természettörvények?, a következő feleletet adta: Eredetük szerint a természettörvények

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Bevetésen egy iraki küldetés feladatai Trigonometria 2. feladatcsomag

Bevetésen egy iraki küldetés feladatai Trigonometria 2. feladatcsomag Bevetésen egy iraki küldetés feladatai Trigonometria 2. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 16 18 év modellezés, modellalkotás, alkalmas modellek keresése adatok olvasása táblázatból trigonometriai

Részletesebben