A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége."

Átírás

1 Melléklet a Köztelek" évi 19. (978.) számához. A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége. Irta és az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület műszaki szakosztályának évi január hó 11-én tartott ülésén felolvasta; A szesz mfíszaki alkalmazásának általános jelentősége. : A szeszfogyasztás mérve a legtöbb országban a gazdáknak nem csekély részét közelről érdekli, mert sok olyan vidék található, a hol részben az éghajlat, részben a talaj mostohasága miatt kénytelenek olyan növényeket, nevezetesen burgonyát kiterjedten termeszteni, a melyeknek legmegfelelőbb értékesítése szeszszé való feldolgozás által érhető el. E növények termesztésének és szeszszé való feldolgozásának fontosságát mind többen kezdik elismerni, annak kiterjesztése azonban a fenforgó viszonyok között csakis a szeszfogyasztás fokozása mellett várható. A szeszgyártási ipar helyzete azonban terményének felhasználása és a fogyasztás növelése szempontjából nem valami kedvező. A termelt szesz tulnyomólag élvezeti czikk alakjában kerül fogyasztásra; hogy ennek az italnak élvezete a népre káros hatást gyakorol, az kétségtelen, méltán rossz néven lehetne tehát venni, ha valaki annak a méregszámba menő italnak a nép között való terjesztésével kivánná a szeszfogyasztást növelni. A szeszfogyasztás ezen az uton remélhetőleg nem is fog erősebben fokozódni, mint legfeljebb a szaporodó Károly Rezső, gazdasági -barain-baae-bi fcasaár. belföldön maradása az egész ország javára válik. A szeszt az ipar terén többféle czélra alkalmazzák, nevezetesen eczetgyártásnál, festékgyártásnál, gyógyszerészeti czikkek előállításához, puskapor készítéséhez. Az e téren felmerülő fogyasztás*) azonban nem valami jelentékeny és csak kis mértékben növelhető. Sokkalta nagyobb az a.mennyiség, amely a denaturált szesz alakjában a háztartás körében és műszaki czélokra kerülhet fogyasztásra. Azért ama sok érdekes vívmány között, amelyet a legközelebb lezáródott évszázad műszaki téren felmutathat, a mezőgazdaság szempontjából különösen figyelemreméltó a szesznek islágitási, erő és '. hőkifejtési czélokra való felhasználása, amely alkalmazás módot nyújt a szeszfogyasztás jelentékeny fokozására, aminek viszont a nyersanyagok révén messze menő a kihatása a mezőgazdaságra. A szesz ez irányú felhasználásának felkarolása érdekében a külföldön, nevezetesen Német- és Francziaországban az utolsó években megindult élénk mozgalom már is szép sikerre vezetett. Németországban az elmúlt évben 3.800,000 hektoliter szeszt termeltek és Németországban az utóbbi években nagy haladás történt, az ujabb gyorsforralók olyan szerkezetűek, hogy a szesz erre a czélra szolgáló tartányból kerül a forralóba és lefolyása szabályozható s a szesz; főzés közben is minden veszély nélkül a tartányba önthető. De nemcsak a nyitott lángú kis gyorsforralók tökéletesedtek, hanem olyan szeszforralók is- léteznek, amelyeknél a láng nagyobb területen oszlik el, nagyobb mennyiség melegítése válik lehetővé, sőt már sok uri házban lehet látni egész takaréktüzhelyeket szeszfütésre, amelyen főzni és mindenféle sütést lehet végezni. De nemcsak a konyhai használat követelményei találnak kielégítésre, hanem zárt helyiségek fűtésére is alkalmazzák már a szeszt külön e czélra szolgáló kályhákban, amelyek előnye a tisztaság, a kényelmes kezelés és gyors hőfejlesztés. A szesznek hőfejlesztő képességén alapuló érdekes találmány a szeszvasaló is, amely az ismert szénvasalókhoz hasonlít azzal a különbséggel, hogy a szén helyett a hevítés szesz által történik, e czélra szolgáló külön berendezéssel. A közönséges szénvasaló a belőle fejlődő szénoxydok miatt a vasaló egészségére határozottan káros, hosszabb munkánál főfájást, ebből 1.050,000 hektoliter, tehát az előállított szeszmennyiségnek majdnem egyharmada került szédülést, sok esetben mérgezési tüneteket is 1. ábra. Nem szabályozható gyors- 2. ábra. Szabályozható gyorsforraló, forraló. Ára:'0'9 M. Ára: 110. M." 3. ábra. Szabályozható gyorsforraló. 4. ábra." Szabályozható gyorsforraló Ára": 2'2 M. ' szesztartánynyal. Ára: 7'5 M. népesség arányában, sőt az iszákosság korlátozására irányuló emberbaráti működés mellett ez a szeszfogyasztás 1879-ben nem volt több,, sok elő nem fordulnak, a szeszvasalók semmi- felhasználásra ipari és műszaki czélokra, holott idéz elő. A szeszvasalónál ezek a káros hatá- a szeszfogyasztásnak e téren való apadása mint 38,000 hektoliter és a növekedés csupán féle füstöt nem terjesztenek, hamu nem keletkezik, kezelésük teljesen veszélytelen, bárhol sincsen kizárva. A szesziparnak illetőleg a az utolsó évben 200,000 hektolitert tett ki. burgonyatermesztésnek mindinkább elismert gyorsan munkakészek s a munka velők kényelmes és tiszta. jelentősége azonban szükségessé teszi a szeszipar fokozottabb mértékben való felkaro- sütéshez. A szesz alkalmazása hőfejlesztésre, főzéshez, lását, aminek feltétele a fogyasztásnak valami A szesz alkalmazása világításra. A szesz műszaki alkalmazásának módjai uton-módon való növelése. Mivel pedig a szeszfogyasztás fennebb emiitett alakjában alig növelhető, gondoskodni kell olyan csatornákról, amelyeken át a fokozódó szeszipar terménye levezethető. Ennek a czélnak elérésére a szesz ipari és műszaki téren való alkalmazásának felkarolása nyújt kilátást. A szeszgyártás jövőjének súlypontja ennélfogva az ipari és műszaki czélokra szolgáló szesz fogyasztásának fokozásában rejlik, amely kérdésben a külföldön igen élénk mozgalom indult meg. E kérdéssel a mezőgazdaság szorult helyzetében érdemes nálunk is foglalkozni, illetőleg a külföldön e téren végbemenő törekvésekről tudomást venni. A szesz műszaki alkalmazásának felkarolása első sorban a mezőgazdaságra biztosit előnyöket, de mivel a szesz műszaki alkalmazásával olyan anyagok pótolhatók, amelyekért a külföldnek adózunk, ezeknek az összegeknek között a legáltalánosabb és nálunk is a legismertebb a szesznek a háztartásban hökifejlesztési czélokra való alkalmazása. A szesz a főzéshez különösebben a kisebb háztartásokban már eddig is nagy szerepet játszott s a különböző gyorsforralók (schnellsieder) meglehetősen elter- A szesz műszaki alkalmazásának kevésbé ismert alakja a szesz felhasználása világításra. A szesz alkalmazásának lehetősége világítási czélokra nem egészen uj dolog. Francziaországban egyes szeszgyárak már 40 év előtt használták a szeszt naphtollal keverve világításra közönséges lámpákban. Komolyabb kísérletek e találmány kihasználására és a szeszvilágitás általánosítására azonban mégis ujabb keletűek. Németországban az első némileg használható lámpák 1895-ben készültek, a mely időtől fogva jedtek, mert ezek használata a tűzhelyen való főzéssel szemben a kényelmes és gyors melegítés miatt nagy előnyt nyújt. Az eddig elterjedt szerkezetek használata azonban jelentékeny szeszpazarlással is jár, mivel a szeszfogyasztás nem szabályozható. Ez a körülmény már magában is akadálya a szeszforraló készülékek nagyobb mérvű különösen jók az eredmények külvilágitásnál, is igen jelentékeny haladás történt e téren ós elterjedésének. Ehhez járul még az is, hogy a ugy hogy ma már a szeszlámpák Németországban széleskörű alkalmazásnak örvendenek. (L. régebben ismert eszközök csak kisebb adagok melegítésére és főzésére alkalmasak. E téren ábra.) A régebb rendszerű szeszlámpák majdnem *) Németországban az elmúlt évben 200,000 hek- kivétel nélkül egy petróleumtartányból és erre csavarható gázfejlesztőből állanak, a mely utóbbi.

2 felelő arányban keverve kerülnek a /kamarába, akkor az elégés nem teljes, minek következtéban szövet, növényi rost vagy asbest-kanócz vezeti fel az erre szolgáló kettősfalu hüvelyben. Az ilyen lámpákat hosszabb ideig üzemben tartani alig lehet, mert a kanócz itt hosszasan nem részletezhető okok miatt elszenesedik és tönkre megy. Ujabban ugyan megfelelő kanócz alkalmazásával sikerült a bajt némileg enyhíteni, de 412 KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÚ SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. Büchelernek a weihenstephani szeszkisérleti állomás vezetőjének e tárgyban a bajor gazdasági egyesületben tartott előadása szerint 16 gyertyafényü világítás mellett a költség óránként a következő: stearin 24 pf., paraffin 16 pf., faggyúgyertya 15 pf., uü m i//i\iii n 3'9 pf., közönséges gázvilágítás 2'3 pf., régebb, rendszerű szeszlámpa!'7 pf. petróleum 1*38 hogy a műszaki czélokra szolgáló szesz csekélyebb tzás mellett kerül forgalomba, alakulták kedvezővé az- előfeltételek a szesz erőkifejtési czélokra való felhasználására. Ettől az időtől fogva Németországban e téren is egészen uj és igen élénk fejlődés állott be. A szesz erőkifejtési czélokra alkalmazásának műszaki oldala egyszerű; a jelenleg hasz- 5. ábra. Szabályozható^kétlángu gyorsforraló szesztartánvnyáí! Ára: 1 M, 0. ábra. Takaréktűzhely 3 4 fazékra. Ára: 24 M. teljesen meg nem szüntethető. A legjobb rendszerű szeszlámpáknál kanócz nincs, hanem a lámpa felső részén különböző módon alkalmazott tartányból csöveken át kerül a szesz a gázfejlesztőbe s a fennebb érintett zavarok elő nem fordulhatnak. A különböző czégek által előállított nagyobb lámpák egyaránt alkalmasak nyilvános épületek, nyilvános kertek, utczák, vasúti állomások világítására és nagyobb termekben is használhatók. Suchandl-féle szeszlámpákkal világítják már 1896 óta a német császári kastélyokat u. m. Plönt, Romirirentint, legutóbb az uj császári palotát és a Sans-soucialleet. A német vasúti vállalatoknál mult év pf.,- Auer-féle szeszégő 0'83 pf., Schwertlámpa 0'78 pf., Auer-féle gázégő 0'5 pf., izzórendszerü szeszégő ujabb li iik/ii szeszlámpában 0'35pf. Ettől némileg eltérők Wittelshöfer adatai, melyek szerint a szesz literjét 25 pf.-gel számítva a Monopol-lámpánál 10 gyertyafény mellett a költség óránként a következő: szeszvilágitás 0'4 pf., petróleum 0"6 pf., acetylen 0'7 pf., elektromos izzóláiig 2'2 pf., elektromos ívlámpa 0'9. A vélemények nem egészen egybevágók ugyan, de mindkét rendbeli adatokból az tűnik ki, hogy a szeszvilágitás a gázvilágítás mellett valamennyi világítási mód között a legolcsóbb. A szesz. alkalmazása gépek hajtására. őszéig több mint ilyen lámpát használtak s igen sok város szeszvilágitásra. rendezkedett A szesz világítási czélokra alkalmazásánál sokkal fiatalabb keletű- vivmányl a [szesz, [felvárosok be. De szeszlámpákat használnak még olyan is, a melyek gázvilágitással birnak, minők pl. Boroszló, Magdeburg, Essen, Strallsund, Stettin, Düren. A szeszvilágitás ezidő szerint ugyan nem versenyezhet a gázvilágitással, de a gázvilágitásra. berendezett városok egyes részeiben, a hová a gázvezeték nem terjeszthető ki, vagy a csekély számú csatlakozás nált szeszmótorok- szerkezete általában olyan' mint a gáz- vagy petróleummótoroké, utóbbiak kevés változtatással alkalmasakká tehetők szesz használatára. A petróleum-, benzin- és gázmotoroknál a gázok feszereje képezi a mozgató erőt; e czélra a gázmotoroknál a szükséges anyag készen áll, a petróleummótoroknál a petróleum levegővel keverve köd alakjában kerül az e czélra szolgáló kamarába. A szeszmótoroknál a magasabb hőmérsékletnél fejlődő szeszgőzöket kell bevezetni a kamarába, miért is' alkalmas.berendezés szolgál a szesz előmelegítésére és a szeszgőzök fejlődésének előmozdítására. A/kamarába vezetett szeszgőzök meg- 7. ábra. Sütőkemencze szeszfütésre. Ára: 28 M. miatt bevezetése nem érdemes, szívesen használják a szeszlámpákat. A kiilvilágitásra szolgáló lámpák azonban nem egészen alkalmasak szobavilágitásra és csak ujabban sikerült e czélra is minden tekintetben megfelelő szerkezetű lámpákat előállítani, mi által a szesz alkalmazásának kérdése kisebb helyiségek, nevezetesen lakószobák világítása szempontjából is megoldást nyert. Az a kérdés már most, minő arányban áll a szesz világítás költsége a többi világító anyagokhoz viszonyítva? E kérdésre nézve már szintén állanak rendelkezésre adatok. Dr. 8. ábra. Takaréktűzhely főzésre és sütésre, 12 személyre. Ára: 14*5 M. használása erőkifejtö] $épek mozgatására; e téren csak legutolsó években történtek sikeres kísérletek. Annak lehetőségéhez ugyan nem fért kétség, hogy a szesz, illetőleg a belőlefejlődő gázok feszítő ereje ép ugy képes.mozgásba,, hozni gépeket, mint a petróleumgázok, vagy a vízgőz feszereje s a szesz mótorok hajtására való alkalmazásának kérdése már több év előtt napirendre is került. A szesz gyakorlati alkalmazásának akadályai nem is annyira műszaki mint inkább gazdasági természetűek voltak és a denaturált szesz árának ingadozásában állottak. Csak miután sikerült elérni, 9. ábra. Szobakálvha szeszfütésre 110 cm, magas, ' Ára : 35 M. felelő pillanatban felrobbantva, a keletkező feszerő mozgásba hozza a dugattyut, a mely az inditó erőt tovább viszi. Az eddig szerzett tapasztalatok szerint a szeszmótorok elsősorban is a petróleummótorokkal kelnek sikeres versenyre annyival is inkább, mert a petróleummótorokhoz fűzött remények éppen nem valósultak meg. A petróleumgépek ugyanis nagyon egyenlőtlenül dolgoznak, mert a petróleum nem homogén anyag és ha a petróleumgőzők nem mindig a meg-

3 19. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEIT,' MÁRCZI1JS HÖ&- 4ÍÍ ben mindenféle kellemetlen mellóktermények keletkeznek, a melyektől a gép különböző nyilasai könnyért eldugulnak. Ez az oka, hogy a petróleummótoroknál gyakoriak az üzemi zavarok, a melyeken csakis a gép szétbontásával és tisztogatásával lehet segíteni. A szeszmotoroknál ez nem fordul elő, mert a szeszgázak teljesen elégnek s igy lerakodások nincsenek. De más okból is nagyobb elterjedésre számithatnak a szeszmótorok, mint az erőkifejtő gépek. Mindenki, aki petróleummotor közeiébén tartózkodott, ismeri azt a kellemetlen szagot, amely az ilyen gépek körül érezhető, mert egyrészt a kiömlő petróleum, másrészt a fentebb emiitett elesik a szén- és vizfuvarozás, ami minden körülmények között jelentékeny munkát és költséget okoz, sok esetben pedig éppen rendkívül terhes feladat. A gőzgépeknél óránként mintegy 0"5 q. szén fogy, míg a szeszmótoroknál legfeljebb 0'5 kg., a fuvarozási költségek szembeötlő különbsége tehát nyilvánvaló. A vízfogyasztás a szeszmótornál alig jön számba; a géphütéshez szükséges vizet, ha felmelegedett elmés berendezés ismét lehűti s igy a. vízfogyasztás óránként és lóerőnként csak 0'75 1., míg a gőzgépnél a gőzfejlesztésre fogyasztott víz körülbelül 25 liter, a minek fuvarozása nagyobb gépnél állandóan egy fogatot vesz igénybe. További megtakarritás a szeszmótor javára az, hogy nem szükséges állandó felügyelet alatt tartani. A gőzgépnél a fűtőnek folyton a gép mellett kell állani, a szeszmótor felügyeletével megbízott egyén egyéb teendőket is végezhet. De ha a szeszmótornál fenakadás áll be, még akkor - sem következhet be semmi baj, mert a mint a gép bármely okból megáll, elzáródik a a mult év tavaszán voltak szélesebb köröknek bemutathatók, az év őszéig nem kevesebb mint 60 szeszmótor és lokomobil állott Németországban munkában. A szesz egyaránt használható, ugy álló, mint mozgóerőldfejtő gépek hajtására s előnyösen alkalmazható a mezőgazdaság körében leimerülő legkülönfélébb gépi munkákhoz, nevezetesen takarmányelőkészitő-gépek, tejfölözőgép, malomszivattyu, cséplőgép hajtásához gazdasági vasutak vontatasara. A marienfeldi mótorgyárban pedig sikeresnek Ígérkező kisérletek folynak a szeszmótorral való szántással. A szesz erőkifejtési czélokra való alkal- 10. ábra. Szeszvasaló, állványra. Ára M. melléktermények elviselhetetlen szagot terjesztenek, amely körülmény maga is sokakat visszatart a petróleum-erőgépek alkalmazásától. Németországban a gyárosok már ez okból is örömmel cserélnék fel a petróleumot más erőforrással. A petróleummótoroknak e kellemetlen sajátságával szemben a szeszmótoroknak e tekintetben nem csekély előnye különösen fontos, pl. a tejfeldolgozó gépek hajtásánál, mikor a helyi viszonyok nem engedik az erőkifejtő gépnek külön helyiségben felállítását. A szeszmótorok minden aggodalom nélkül felállíthatok a tejfeldolgozó gépek közelében és nem kell attól tartani, hogy a vaj vagy más tejtermék szagot venne fel. Az a kérdés már most, hogy mennyit fogyaszt a szeszmótor és mibe kerül a munkája. Németországban különböző helyeken végzett kísérletek szerint a szeszmótor lóerőnként és óránként 0'4 0;6 kg. vagyis 0'5 liter szeszt fogyaszt. Ekkora fogyasztás mellett, ha a szesz literjének ára 20 22, pf. a munkaköltség lóerőnként pf. volna, ilyen árak mellett a szeszmótor a petróleumos géppel mindenesetre versenyezhet, nem is véve számításba a petróleummótornak fennebb emiitett hátrányait. Másként alakul a kérdés, ha a szeszt a gőzerővel állítjuk szembe, mert a szén minősége nagyon eltérő s a ít. ábra. Juwell" két anyag viszonylagos értékére Auer-égő 45 gyertya-többféle körülmény gyakorol fényű. befolyást. A marienfeldi motorgyár által legújabban előállított szeszmótorra vonatkozólag közölt adatok szerint a denaturált szesz árát 18 pfenninggel számítva, a munkaköltség óránként és lóerőnként szesz használata mellett 9 pf., elektromos erőnél 12 pf., gőzgépnél 18 pfenning, vagyis az elektromos erő egy harmadrészszeí, a gőzerő mégegyszerrel többe kerül, mint a szeszmótor munkája. A szesz- és gőzgép szembeállításánál nemcsak az anyag ára hanem más körülmények is számításba veendők, a melyek szintén a szesz javára döntik a mérleget, A szeszmótornál Monopol" szeszlámpa keresztmetszete, a) Szesztai-tány, b) Töltő csavar. c) Szeszyezető cső. d) Közbenső tartány. ej Vezeték f felé, f) Melegítő csésze. g) Lámpa-cylinder. h) Cylinder-folytatás. i) Gáztartány, k) Gázcsövek. I) Asbest-lap. m) Égő. n) gázfejlesztő-cső, o) Védőköpeny. p) Betét o-ba, q) Csap.; r) csapfej, B) Csapfurat. t) Töltő furat f-nek. ti) v) Levegő-cső, w) Gyújtó-tölcsér, szesz, további robbanás nem történhetik és semmi sem gyulladhat meg. Nem csekély előny azonban még az is, hogy a szeszmótor 3 4 perez alatt munkakész és a szesz elzárásával bármikor megállítható. A gőzgépeknél ellenben jóval a munka megindulása előtt meg kell kezdeni a fűtést, szünet alatt is kell a tüz-et táplálni, ami mind hőveszteséggel jár, este pedig a munka végeztével az összes meleg, ami a gépben van, kárba vesz. A szeszmotoroknál a gyújtás elektomágnes szikrával történik, tüzszikra és füst nem fejlődik szakszerű kezelés mellett, tüzveszedelem elő nem fordulhat s azért zárt helyen is felállíthatok. Az sem csekély előnye a szeszmótoroknak, hogy aránylag csekély, aránylag kis súlyúknál fogva könnyen szállíthatók. A szeszmótorok alkalmazásának gyakorlati értékét eléggé mutatja az a tény, hogy jóllehet az első m^gfelelelő szeszmótorok csak 13. ábra. Helft Monopol"-lámpa külső világításra, / 70 gyertyafényü. Ára: 60 M. mazásának tág tere nvilik az automobiloknál is, amelyeknél pedig főleg petróleumot és benzint használnak. Az automobiloknál a szesz alkalmazása egyebeken kivül még azzal az előnynyel is jár, hogy szesz használata mellett nem keletkezik oly kellemetlen szag, mint a benzinmotoroknál, mely szag az automobilokat sok ember előtt ellenszenvessé teszi és terjedésüket nem csekély mértékben gátolja. A szesz 14. ábra. Helft Stella"-lámpa belső világításra, 40 gyertyafényü. Ára: 33 M. alkalmazása e téren különösen Francziaországban bir jelentőséggel, ahol szesz használatát az automobil hajtásához nagymértékben fel is karolták. A mult év őszén Párisban szesz-automobil-verseny volt, amelyen 60 gép vett részt és ezek 127 km. hosszú utat 2 óra 16 perez alatt tettek meg, vagyis 1 kmt valamivel több mint egy perez alatt. Németországban szintén sikeres kisérletek történtek szesz-automobilokkal s a hadseregnél tett kisérletek is kedvező eredményre vezettek; ugyanott a teherszállító automobiloknál is a szesz jön alkalmazásba a benzin helyett és az illetők nagy nyereménynek

4 412 KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÚ SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. tartják, hogy a benzinnél érezhető kellemetlen szag megszűnt. A szesz műszaki alkalmazásának felkarolása érdekében külföldön tett több intézkedések. Amint tehát látható, a szesz műszaki alkalmazásának több irányban nyilik tere. Fenálljon rendelkezésre ós ez az ár minél csekélyebb ingadozásnak legyen alávetve. Az ipari szesz kiterjedtebb alkalmazásának éppen az volt sokáig Németországban is az akadálya, hogy ára az élvezeti czélokra szolgáló szesz árának megfelelően kisebb-nagyobb mértékben ingadozott s a fogyasztó majd 15 20, majd birodalmi gazdasági egyesület mult évben Posenben tartott gazdasági vándorkiállításán külön export keretében mutatta be a szesz különböző irányú felhasználására szolgáló eszközöket és gépeket, a bajorországi gazdasági egyesületnek ugyancsak a mult évben ^Münchenben tartott kiállításán szintén fényes volt a szesz műszaki 15. ábra. Suchardt-féle szeszlámpa izzó-égővel, 80 gyertyafényü. Ára: 55 M. nebb emiitettem már, hogy a szesz műszaki alkalmazásának felkarolásával a szeszfogyasztás Németországban minő mérveket öltött. A szeszfogyasztás eme jelentékeny növekedése kétség- 17. Suchardt-féle álló szobalámpa. Ára: 28 M. ismét márkát volt kénytelen érte fizetni. Ilyen körülmények között senki sem határozhatta el magát szeszmótor beszerzésére, mert ennek munkája ma háromannyiba kerülhetett, mint 3 hónap előtt; hasonlóan állottak különben a viszonyok a szesz világítási czélokra alkalmazására nézve is, városok és községek nem rendezkedhettek be szeszvilágitásra, mikor a világítás költsége a következő évben kétannyi lehetett, mint a berendezkedés idejében. Ennek a bizonytalan állapotnak véget vetett a német szesztermelők szövetkezete, amely Németországban a szeszeladást jórészben kezében tartja azáltal, hogy a denaturált szesz árát kilencz évre előre meghatározta, ami által a szesz műszaki alkalmazásának üzleti akadályát elhárította. De mint minden uj vívmányra, ugy a alkalmazásának szereplése. Nagy számmal kiállított gyorsforralók, takaréktüzhelyek, vasalók, szeszlámpák, szeszmótorok és lokomobilok ta- 16. ábra. Suchardt-féle szeszláinpa, 3 izzó-lánggal. Ára: 99 M. 18. ábra. SuchardMéle függőlámpa. Ára: 35 M. telen nagy befolyással volt a szesz alkalmazásán alapuló eszközök és szerkezetek tökéletesedésére, de magában ez nem lett volna elégséges. A szesz ipari és műszaki czélokra való általános alkalmazásának fontos kelléke, hogy az e czélra felhasználandó szesz mérsékelt áron szesz műszaki alkalmazására is szükséges volt a közönség figyelmét felhivni s a szesz különböző felhasználási módjainak megismerésére módot és alkalmat nyújtani. E tekintetben Németországban ugy a társadalom, mint a kormány nagy tevékenységet fejtett ki. A német 20. ábra. Kandeláber, szabadban alkalmazandó, lámpához, 4 m. mugas. Ára: 125 M. nuskodtak a szesz műszaki felhasználásának előhaladásáról. E kiállításon a szeszmótorok ós lokomobillok keltették fel a legnagyobb figyelmet

5 Í9. SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÓ a gazdák körében s a kiállításon megjelent gép- gyárosok azzal a benyomással távoztak, hogy a szesz ipari felhasználásával egészen uj iparágak nyílnak meg. Igen nagy tevékenységet fejt ki a szesz műszaki alkalmazásának megismertetésére a németországi szesztermelők szövetkezete,, amely e tárgyban mindenfelé szakelőadásokat rendez, Berlinben pedig nyilvános helyiséget tart fenn, a hol e kérdésben mindenféle felvilágosítások megadatnak és különböző eszközök és gépek, valamint szesz kicsinyben és nagyban beszerezhető. A német kormány az ipari szeszfogyasztás jelentőségétől áthatva, szintén a legnagyobb érdeklődéssel viseltetik e kérdés iránt és mindenféle módon iparkodik a szesz műszaki használatának felkarolására irányuló törekvéseket előmozdítani. A porosz' vasutak igazgatósága szeszlámpák használatával kiterjedt kísérleteket végeztetett és miután ezek, sikerre vezettek a pénzügyi miniszter is elrendelte, hogy a vámhivataloknál tegyenek a szeszvilágitással próbákat. A bajor vasutak igen sok állomásán szintán szészlámpákat alkalmaznak. A szesz ipari felhasználásának közgazdasági fontossága nem kerülte ki a németek császárjának mindenre kiterjedő figyelmét sem. A poseni gazdasági kiállításon általános felfeladata tudományos kutatásokat végezni a denaturált szesz használatára nézve, kipróbálni a szesz alkalmazásán alapuló készülékeket és gépeket, megállapítani azok üzemi, eredményét. A földművelésügyi miniszter kívánságára a bizottság minden késedelem nélkül megkezdette a tanulmányokat, a mely czélra a miniszter a bizottság rendelkezésére bocsájtotta a közegei által gyűjtött adatokat. A bizottság első sorban a szesz világítási czélokra való alkalmazásának kérdését vonta vizsgálódás körébe s terjedelmes jelentéssel számolt be ugy a megejtett vizsgálatok.során szerzett tapasztalatairól, valamint a szesz ezirányu fogyasztásainak feltételeiről. A szesz ipari és műszaki alkalmazásának fontossága volt az inditó ok arra, hogy a franczia törvényhozásban indítványt tettek a denaturált szeszt terhelő 3 frank adó eltörlése iránt; ez az indítvány az első tárgyalásnál csak 20 szavalattal maradt kisebbségben és kevés pihentetés után idő előtt újra tárgyalásra kerülve elfogadtatott. E szerint a jövőben Francziaországban a denaturált szeszt csak 0.25 frank kezelési illeték fogja terhelni. Az ipari és műszaki czélokra szolgáló szesz kérdésével a párizsi nemzetközi gazdakongresszus is foglalkozott és áthatva a kérdés tartani. Az e téren.' tapasztalható meglepő fejlődés alapos reményt nyújthat, hogy a szesz mint világító anyag nemcsak a petróleum, hanem bizonyos tekintetben a gáz, villám, acetylen stl>. világító anyagnak is számottevő versenytársa fog lenni és a hő illetőleg erőkifejtés terén pedig a különböző tüzelőanyagokkal szintén sikeresen fog versenyezhetni, különösen akkor, ha a mai tetemes szén- és petróleumárak tartósan megmaradnak. Magyarországban a szeszgyáripar nyersanyagai különösen a burgonyatermelés révén a mezőgazdaságra szintén nagy fontosságú. Az ország felvidékén és homokos területein sokbirtok csak ugy képes boldogulni, ha a burgonyát szeszszé feldolgozás utján jobban értékesítheti, mint közvetlen fogyasztás vagy feltakarmányozás utján történhetik. A szeszgyáripar helyzete a fogyasztás növelése szempontjából nálunk szintén nem kedvezőbb, mint a külföldön s több okunk lehet, hogy a fogyasztás növelése érdekében olyan útra térjünk, a melyet a külföld példája mutat. A szesz műszaki alkalmazásának horderejét számokban alig lehet kifejezni, e tekintetben érdekes adatok birtokába juthatunk annak a kérdésnek fejtegetésével, hogy mekkora nálunk a petróleumfogyasztás és minő kiterjedést tünést keltett egy értékes váza, a német császár tiszteletdija olyan szeszlámpára, a mely a legjobb és legolcsóbb szabadban világításra. Ez a díj a poseni kiállításon nem volt kiadható, mert a szeszipari csoport versenyen kívül állt és különben is ilyen nagybecsű dij kitűzése mellett a pályázati feltételek kellő, gonddal való megállapítása volt szükséges. A német gazdasági egyesület ennélfogva e dijra külön pályázatot hirdetett és kebeléből külön biráló-bizottságot küldött ki; a pályázók kötelesek a bejelentett és bírálat alá vett lámpákat a folyó évben Halléban tartandó gazdasági vándorkiállításon mind bemutatni. A legutóbb pedig a német császár azáltal adott kifejezést a szesz műszaki alkalmazása iránt tanúsított érdeklődésének, hogy egyik gyárat, amely szeszmótorok előállításával foglalkozik, személyesesen is meglátogatta s gazdaságai egyikére 12 lóerejü szeszmótort rendelt meg. Francziaországban szintén komolyan foglalkoznak a szesz ipari és műszaki alkalmazásának kérdésével, amely iránt általános az érdeklődés, ugy a magánosok és szakegyesületek, valamint a hatóságok részéről is. A francziaországi földmivelésügyi miniszter a mult év kezdetével külön bizottságot alakított a szesz műszaki alkalmazásának tanulmányozására. E szűkebb körű bizottság közgazdasági jelentőségétől és nagy horderejétől, a mélylyel a szeszfogyasztás növekedése szempontjából a szesznek ipari, világítási és erőkifejtési czélokra felhasználása biz, kívánatosnak mondotta ki, hogy: 1. a gyógyszerészeti és vegyészeti czélokra szolgáló szesz minden állami adótól és városi fogyasztási adótól ment legyen; 2. a világítási és fűtési czélokra szolgáló denaturált szesz pedig nemcsak adótól ment legyen, hanem a denaturáláshoz olyan szerek használtassanak, a melyek csekély ár mellett nagy tüzelőképességgel is birnak és nincsen bennük szilárd vagy' olyan anyag, melynek forrási pontja nagyobb, mint a spirituszé; 3. a denaturált szesz visszaváltoztatása szigorú büntetéssel sujtassék; 4. egységes szakértők használtasanak. A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége Magyarországban. Az imént előadottak megközelítő fogalmat nyújtanak a szesz műszaki alkalmazásának főbb módjairól és arról a czéltudatos törekvésről, melynek czélja a külföldön a kívülről behozott petróleum helyébe a mezőgazdaság terményét helyezni s ezáltal a petróleumért Oroszországba és. Amerikába kiadott milliókat a belföldön megkellene venni a burgonyatermelésnek, illetőleg a szeszgyáriparnak, ha a szeszvilágitást nálunk is általánoson felkarolnák. A magyar birodalom területére 1899-ben 1.090,734 q. nyers és 208,926 q. íinomitoti petróleumot hoztak be,, összesen ,629 korona értékben s ezzel szemben kivitt 123,206 q. finomított szesz értéke 3.708,301 korona, vagyis 9.836,328 korona ment ki az országból petróleumért. A nyers petróleum mennyiségéből tisztítási veszteségre 20%-ot s a behozott öszszes petróleumból a kivitelt leszámítva a belföldi fogyasztás 1.068,290 q. a mi' kereken 1'3 millió hektoliternek felel meg. Egyszerűség kedvéért a szeszt világításra való használat szempontjából ugyanazon mennyiségű petróleummal egyenértékűnek véve, a szesztermelésnek 1*3 millió hektoliterrel vagyis 1 millió hektoliterről 2'5 millió hektoliterre kellene növekedni, hogy a szesz a petróleumot teljesen kiszoríthassa. Egy- hl. szesz előállításához 10 q. burgonyát számítva 13 millió q.-val több burgonya volna feldolgozandó a szükséges szesz előállításához. A burgonyatermést a mostani csekély átlagok *) mellett a vetőgumó leszámitá- *) Az átlagos burgonyatermés hctr-ént 1899-ben Magyarországban 79'01 q.', Horvátországban 39'84 q., a Magyar birodalomban 74; 11 q.

6 sával hektáronként 60q.-ra téve 200,000 hektárral, abban az esetben pedig, ha sikerült hektáronként 100 q. átlagot elérni 130,000 hektárral kellene kiterjeszteni. **) A szesz fogyasztásának lehetősége ezek szerint tehát csupán a világítást szem előtt tartva is igen nagy. Hazánkban a szesz műszaki alkalmazása terén tudtommal csak a kezdet kezdetén állunk. Még a legáltalánosabb a szesz alkalmazása hőfejlesztés! fizélokra, illetőleg a gyorsforralókhoz. A forgalomban levő enemü eszközök azonban nem valami tökéletesek, ami részben szin- 412 KÖZTELEK, MÁRCZIUS HÚ SZÁM. 11 -IK ÉVFOLYAM. tén oka annak, hogy még nagyobb elterjedésnek nem örvendenek. A világítási igények nálunk az utóbbi időben jelentékenyen növekednek s a legkülönbözőbb világító' anyagok használtatnak az olajmécstől a villamos lámpáig, köztük ujabban az acetylen, pyroleum. A szeszvilágrtás azonban, nálunk még igen kis mértékés a többi világító, illetőleg tüzelő anyagok viszonylagos értéke, továbbá, hogy a. szesz denaturálásához használt szerek miként befolyásolják a szesznek műszaki alkalmazását, mert állítólag nálunk olyan denaturáló szereket használnak, a melyek a szeszszel nem égnek el s á hátramaradó rész a gépekre hátrányos. A kérdés gazdasági oldala abban fekszik, hogy a szesz olyan áron álljon a fogyasztók rendelkezésére, miszerint a többi világító és hőfejlesztő anyagokkal versenyezhessen. Németországban a szesztermelők szövetkezeténél a denaturált szesz ára nagyban tagoknak 18 pf. (21 fill.), nem tagoknak 20 pf. (24 fill), kicsinyben 25 illetőleg 30 pf. (27 36 fül.) nálunk ellenben a denaturált szesz ára nagyban 37 fül., kicsinyben 50 fillér, szatócsoknál még, több is. A denaturált szesz árát első sorban a nyers szesz ára, másrészt az érdekében azonban hathatós propaganda szükséges, 'mert é nélkül ma már a legjobb dolgok is nelaezen terjednek. E kérdések megoldásához, illetőleg a szesz műszaki alkalmazásának elterjesztésére irányuló törekvések megvalósításához egyaránt szükséges. ugy a társadalom, mint aj kormányzat közreműködése. Határozati javaslat a szesz műszaki alkalmazásának előmozdítása érdekéiben. Ez okból bátor vagyok tisztelettel javasolni, miszerint mondja ki a tisztelt szakosztály, hogy 1. A szesz fogyasztása növelését s e czélból a szesz műszaki alkalmazásának felkarolását a mezőgazdaság, illetőleg ipar érdekében fontosnak, szükségesnek tartja és a rendelkezésére. álló eszközökkel támogatni kivánja. 23. Gnom szeszlocomobil B. modell. 24. Cmorn szeszlocomobil»állal hajtott gazdasági v ben ismeretes s ezidőszerint csak egyféle kanóczos lámpák kerülnek forgalomba. Szeszmotor tudtommal nálunk szintén nem működik, de számos petróleum- és benzinmotor áll üzemben, amelyek kevés átalakítással szeszszel is táplálhatok. Amennyiben a szeszfogyasztás növelése a mi viszonyaink között is kívánatos s annak érdekében a szesz műszaki alkalmazásának felkarolása czélszerünek találtatnék, szükséges lenne nálunk is e kérdéssel foglalkozni és annak felkarolását támogatni. Részemről azonban nem tartanám elégségesnek azt, ha csupán a szesz műszaki alkalmazása terén a külföldön végbemenő fejlemények figyelemmel kisérésére szorítkoznánk, úgyszintén nem volna elegendő a szesz műszaki alkalmazásán alapuló hőfejlesztő és világító eszközökre valamint gépekre egyszerűen rámutatni, hanem messzebbmenő intézkedéseket vélek szükségesnek, mert a viszonyok- nálunk sok tekintetben eltérnek s a külföldi vívmányok nem ültethetők át minden további nélkül hozzánk. A szesz hő-, erőkifejtési és világítási czélokra való alkalmazásának kérdése műszaki, gazdasági és üzleti oldalról bírálandó el. A kérdés műszaki oldala az, miszerint szakszerűen megállapittassék, hogy a forgalomba adó nagysága szabja meg; nálunk a denaturált szeszt fogyasztási adó nem terheli hanem e helyett" denaturálási illeték, a mely hektoliter fokonként 3 fillér, holott' a benzin erőkifejtési czélokra egészen adómentes és tudomásom szerint adó nem terheli a pyroleumot sem, a mely pedig nem más, mint a petróleumnak egyik mellékterménye. Németországban ilyen adó egyáltalán nincs, Francziaországban eddig hektoliterfokonként 3 centimes volt s legutóbb 0"25 centimesra szállították. Egyelőre tehát nálunk a szesz műszaki alkalmazásának terjedését az adózási viszonyok is gátolják, a mely akadály szintén el- jövő eszközök és gépek közül ami viszonyaink között melyek a legtökéletesebbek, minő a szesz hárítandó. A kérdés harmadik oldala végül az, miszerint a szesz műszaki alkalmazásának mód- *) A burgonyával 1899-ben bevetett terület Magyarországban 456,322 ha., Horvátországban 65,185 ha. a Magyar birodalomban 521,507 ha. ját a közönség megismerje és felkarolja, ennek 2. Kérje fel a földmivelésügyi miniszter ur ő nagyméltóságát, hogy a szesz ipari és műszaki alkalmazásának kérdését minden irányban alkalmas módon tanulmányoztatni s a szesz 25. Gnom szeszlocomobil által hajtott cséplőgép. alkalmazásának felkarolását előmozdítani kegyeskedjék. 3. Hasson oda az OMGE., hogy az ipari szeszt terhelő adók és illetékek minél kisebbre szállíttassanak le és keressen alkalmas módot arra, hogy a műszaki czélokra szolgáló szesz árának ingadozása minél kisebb határok közé szorittassék. 4. Az OMGE. találjon módot arra, hogy a szesz műszaki alkalmazásának különböző alakjait és eszközeit az érdekelt közönséggel megfelelő uton, esetleg kiállítás rendezésével megismertesse.

7 19. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK MÁRCZIUS HÓ 6 a z r t f k l ó e i r v ó l n k n a o r s z ás s chcmiai intézet a központi TC gy ki s érle ti L i e i C S I c z e i o i r a állomás vegyelmezése alapján, rizstakarmány- = = = lisztünk vegyi összetétele: Zíir Z ~ % Protein 15.40% IV. mentes anyag 47.55% Mintákkal és felvilágosítással szívesen szolgálunk. = l e g j o b b a n a j á n l h a t ó s a j á t j y á n t m á w y.. Királymalmi ^==derczénk vegyi összetétele: Zsir 6.14% Protein % Sí mentes anyag 57.78% Mintákkal és felvilágosítással szivesen szolgálunk. É lelmi szerek értékedtélét eszközük az előirt /e mellett. Felvilágosítást és csomagolási utasítást ingyen nynjt tagok és nem tagoknak. ^ Magyar Gazdák 1T Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ Tisztavérü 10 southdown és 8 oxfordshire-kos eladó a Leneschitz-i tenyészdénél, az állatok minősége szerint korona, Leneschitz helyi vasútállomásra szállítva (Prága-Duxi vonat) Scliwarzenberg lierczegi uradalom igazg Postelberg (Jttöhmen). BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKABAN, J^) Sürgenyczim: Aurora Budape«t. (p Értékesítésre elfogad: Hnsnemttket, füstölt hnst, vadakat, szárnyasokat élő és leölt állapotban, tojást, vajat, halat burgonyát, káposztát, zöldségféléket, gyümölcsöt stb. Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: A sertés javitásaés hizlalása b h gazdák és hizlalók használatára. JiJCGJtLKHX J Gazdasági Tölgymakk nemkülönben mindenféle erdészeti fa cserje és gyümölcsmagot 3290 ajánl a Magy. magpergető-gyár Faragó Béla Zala-Egerszegen; minden kiállításon kitüntetve, legutóbb Párisban ezüst éremmel. Árjegyzék bérmentve. Számviteti díaptár é v i * e. - Szerkesztő: SZILASSY ZOLTÁN az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, szerkesztő-titkára. Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Ara portomentes küldéssel egy korona 80 fillér (90 krajezár). Egy díszesen s teljesen vászonba kötött, naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész éven át használhat. Köztelek" kiadói BUDAPEST, IX. ker., Üllői-ut 25. szám alá intézendők. nut

8 A s z í 5 1 ő ess b u r g o n y a perono porájának a legbiztosabb, kényelmesebb és olcsóbb ellenszere a dr. Aschenbrandt-féle bordói-por. KOZfXiJSK, '901 MÁRCZIUS H SZAM. 11-IK ÉVFOLYAM. ASZÓLÓ OIDIUM: (lisztharmat) betegségének, legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb bajoktól is védő ellenszere adr. Aschenbrandt-féle réz-kénpor. Ára Budapesten a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" raktárában : Ára Budapesten a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" raktárában : 50 kgos zsákokban á kg. 76 üller. 50 kg. zsákokban... á kg. 52 fillér. 10 kgos zsákokban... a kg. 80, 10 kg. zsákokban á kg. 56, 5 kgos zsákokban á kg kg. zsákokban _ á kg. 56, HT A szőlő első permetezéséhez Pia JV2 /o, második permetezéséhez IV2 2 /o; harmadik permetezéséhez 2%-os oldatott használjunk. Egy HT A hol az 1900-ik évben volt oidium először április hóban, a kat. holdra kell 3 permetezéshez 22 25kg. bordói por, 25 30»/o-al mikor a szőlő hajtása cm., porozzunk ; másodszor junius hó véqén, harmadszor auqusztus hóban. Egy kat. holdra kell 3 porozáshoz kg. rézkénpor. Sokkal kevesebb íogy belőle mint a kö- kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból. K T A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. zönséges kénporból. Megrendelések a pénz beküldése, vagy utánvétel ellenében a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez" intézendők, Budapest, Alkotmány-n. 31. A gyártás korlátolt, tessék idejekorán rendelni A dr. Aschenbrandt-féle bordói-por elismerő levelei. Bihar-Diészeg. Az idén mindössze csak egyszer permeteztem be szőlőmet 2 /o-os bordói por oldattal és annak lehető legjobb hatását tapasztaltam. Ezen permetező szernek könnyű kezelése és tartós jó hatása miatt ezen permetező anyagot az összes létezők közt a legjobbnak tartván, azt mindenkinek legmelegebben ajánlhatom. Bonis István, szőlőbirtokos. Bihar-Diőszeg. A bordói por hatása a szőlőn minden tekintetben kifogástalan. Előnye, hogy könnyen kezelhető, a levélzeten soká meglátszik, eső nem egyhamar mossa le, mint az eddig szabálytalanul készitett permetező anyagokat. Vincze Károly, ref. tanító. " Monos-Petri (Bihar vm.). A bordói por oldattal, melylyel az idén először tettünk kísérletet, nagyon meg vagyunk elégedve, mert a szőlőket ezen por használata folytán a peronoszpóra tökéletesen elkerülte. Biztosithatjuk, hogy míg ezen gyártmány Magyarországban kapható, szükségleünket mindig onnan fogjuk fedezni. Klobusitzky Tibor-féle uradalom vinczellérje, Papp László. IVagy-Iiéta (Bihar vm.). A dr. Aschenbrandt-féle bordói port az idén először kezdtük használni. Az ezzel permetezett szőlőkön az eredmény kitűnő, ugy a fára, mint a levélzetre nézve. Az észlelt tapasztalatokat a bordói por és egyéb permetező anyagok között részletesen fogom alkalom adtán ismertetni. Sujánszky Zsigmond, szőlőbirtokos. Mískolcz (Borsod vm.). A peronoszpóra fellépése az idén* rendkívül heves volt, mely ellen háromszor rendes időben a bordói por" oldatával védekeztünk. Kétségtelen előnye ezen szernek, hogy még az erősebb oldat sem perzseli ueg a legzsengébb leveleket, amellett elkészítése könnyebb és gyorsabb, mint a rézgálicz és mészkeveréké. Filloxera elleni első védekező-egyesület", Fischer Szatymaz (Csongrádm.). A tavalyi igen kedvező eredmény után az idén is ' szőlőmet dr. Aschenbrandt-féle bordói porral" permeteztem és azon kellemes tapasztalatot tettem, hogy soha szőlőm oly szép üde kinézésű nem volt'késő őszig: mint az idén, holott a szomszédos szőlők a roppant peronoszpóra-járvány következtében már augusztus végén teljesen elvesztették lombjukat. Míg sokan, a kik elkésve 4-5-ször is permeteztek, a permetezés daczára kárt szenvedtek, addig én háromszori 1%, IVa% és 2 /o-os oldat permetezésével, melyet először május közepén, másodszor junius elején, harmadszor julius végén eszközöltem, tökéletesen megvédtem szőlőmet. Lehet, hogj ezen könnyen elért eredményt a kétszer alkalmazott rézkénpor porozásnak is tudhatom be. Dr. Horváth Jánosné, szőlőbirtokos. Csongrád. Az idén nálunk rendkívüli mértékben lépett fel a peronoszpóra, ugy, ' hogy a gazdák legtöbbje tetemes kárról panaszkodhatik. Én az idejében meghozatott bordói porral háromszor permetezvén meg szőlőmet, kárról. egyáltalán nem, tehetek említést és annyit mondhatok, hogy szőlőm mindvégig szép maradt és gyorsan fejlődött. Bernitzky József, szőlőbirtokos. 2. A dr. Aschenbrandt-féle r é z l i é n p o r elismerő levelei. Mohora (Nógrád vm.). A rézkénpor alkalmazásánál azt tapasztaltam, hogy a betegség kezdetén beporozott fürtök meggyógyulnak és a baj tovább terjedése megakad. Egyébként sem tapasztaltam semmi legkisebb káros utóhatást sem a fürtök, sem a must, sem a kierjedt bor izénél, miért is véleményem szerint a rézkénpor felette áll a tiszta kénpornak. Mohorai uradalom" Tóth Géza, szőlőkezelő. Radosna (Nyitra vm.). Mig a lisztharmat' a nem porozott szőlőben nagyobb kárt okozott, addig a rézkénpor alkalmazásával az általam kezelt szőlőt az oidiumkártól teljesen megóvtam. Porozás után az itt-ott megtámadott bogyók is magukhoz> jöttek, miért is a rézkénpor'-'- használatát más szerrel szemben ajánlatosabbnak tartom. Megjegyzem azonban, hogy okvetlenül szükséges, hogy a porozást a permetezés megelőzze. Püspöki uradalom". Paulik Andor, intéző. Tököl (Pest vm.). Szőlőmet a rendes időben, és kétszer fujtattam be rézkénporral és örömmel tapasztaltam, hogy a por alkalmazása a betegség tovább fejlődését azonnal megakasztotta, a fürtök érését gyorsította. Egyéb szerekkel szemben a rézkénport legajánlatosabbnak tartom. Ofner József né,. szőlőbirtokos. Kecskemét (Pest vm.). Rézkénport kétszer alkalmaztam, junius és juliusban és ugy tapasztaltam, hogy a beteg bogyóknál a por a betegség tovább terjedését megakasztotta és a beteg bogyók elég jól beértek. Káros utóhatást sem a fürtök izére, sem a must erjedésére nem tapasztalván, kijelenthetem, hogy a rézkénpor minenter kiáltotta a próbát. Mathiász János, szőlőbirtokos. Kecskemét (Pest vm.). Az oidium az idén kevésbé veszedelmes mérvet öltött, mint tavaly és én egyszeri rézkénpor il alkalmazással juniusban szőlőmet megtudtam védeni és a beteg bogyókat pedig tökéletesen kigyógyítani. Kohn Gábor, szőlőbirtokos. - Kis-Szt.-Miklós (Pest vm.). Bár a lisztharmat az idén a nem porozott szőlőben sem tett kárt, mégis a,.rézkénporral" kísérletet tettem több irányban és pedig megfigyelésem szerint a rézkénporozás" még akkor sem hagyható el, ha az oidium nem mutatkozik, mert az bizonyos tekintetben a permetezés kiegészítéséül szolgál, mert bármily gondosan eszközöltetik is a permetezés, a levelek mellett oly mértékben nem vihető keresztül, hogy egyes fürtök és levelek által az eltakart vesszők esetleg a peronoszpóra által meg ne támadtassanak. A rézkénpor íl pedig nagy finomságánál fogva mindenhová behatol és igy a peronoszpórakár teljesen ki van zárva. Ennek alapján határozottan mondhatom, hogy a rézkénpor feltétlenül jobb a közönséges kénpornál, mivel kettős czél éretik el általa. Arczfalvy József, szőlőbirtokos. Torbágy (Pest vm.). Egyszeri porozással szőlőmet a lisztharmattői teljesen megbírtam óvni. Káros utóhatás a rézkénpor alkalmazásánál semmi tekintetben nem volt észlelhető, azért ezen szernek egyéb ajánlott szerekkel szemben elsőbbséget adok. Becle József, szőlőbirtokos. (Folyt, köv.y (Folyt, köv.) ISfST Használati utasítást yagy a porok részletes ismertetését tartalmazó füzetet az 500 elismerő bizonyitványnyal kívánatra bárkinek megküldi a szövetkezet. Megbízottak kerestetnek a községekben szőlős vidékeken, akik a porok terjesztésével és megrendelések gyűjtésével foglalkoznak. A megbízottak kellő ked vezményben részesülnek.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Budapest 1900. november hő 21. 92 ó>50./ szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ai országos magyar

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. márczius hó 23. 24. (983.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. márczius hó 23. 24. (983.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. márczius hó 23. 24. (983.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Az

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. TI. évfolyam. Budapest, 1896. évi szeptember hó 80 án. (520.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület'tagjai

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VI, évfolyam. Budapest, 1896. évi augusztus hó 12-én. 65. (5Ö6.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Ai országol m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

73. SZAM. 6-IK ÉVFOLYAM.

73. SZAM. 6-IK ÉVFOLYAM. Budapest, 1896. évi szeptember hó 9-én. 73. (514.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. i razág'ox m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. IX. Évfolyam. Budapest 899. junius hó 4. 48. (802.) szám. O * KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják.

Részletesebben

Közgazdasági szakosztály ülése.

Közgazdasági szakosztály ülése. VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi május hó 19-én, 40 (586) szám. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

X. Évfolyam Budapest 1900.novemberhó 3, 87. (945.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

X. Évfolyam Budapest 1900.novemberhó 3, 87. (945.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. X. Évfolyam Budapest 1900.novemberhó 3, 87. (945.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. it országos

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Vin. évfolyam. Budapest, 1898 évi augusztus hó 17. 66. (716.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos. VIII. évfolyam. Bndapest, 1898 éyi április hó { 35/(685.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. As országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. április hó 29 35 (789) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. április hó 29 35 (789) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. április hó 29 35 (789) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dij: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

között, a kiktől semmi jót nem tapasztalt, az ür nőttön-nött és megteremtette az urgyülöletet, a szocziálizmus előhírnökét.

között, a kiktől semmi jót nem tapasztalt, az ür nőttön-nött és megteremtette az urgyülöletet, a szocziálizmus előhírnökét. VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi julius hó 14-én. 6. (602.) szánté KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. At országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MACYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MeaeM miiéi szeriáiésszombatéi.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MACYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MeaeM miiéi szeriáiésszombatéi. Mulyára. Budapest, 18^8 év! decaember hó 17. 101. (751.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MACYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM.

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. szeptember hó 1. 70.-(1030.) í KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ás orazigoi

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. YIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó 6. (656.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam Budapest IÍM)0. augusztus hó 15 64 (922.) szám. KÖZTELEK KŐZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Az országos

Részletesebben

:Sf r Adriance kévekötő-, marokraki-, arató- < fnkaszáló-gépeioek magyarországi kizárólagos képviselete.

:Sf r Adriance kévekötő-, marokraki-, arató- < fnkaszáló-gépeioek magyarországi kizárólagos képviselete. IX. Évfolyam. Budapest 1899. julius hó 5. 54. (808.) szám. KÖZTELEK IR. MAGp Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J  ^  W j í j f m VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi junius hó 1. 44. (694.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m A* országos

Részletesebben

Vm évfolyam. Budapest, 1898 évi február hó 23. 16. -(666.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

Vm évfolyam. Budapest, 1898 évi február hó 23. 16. -(666.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Vm évfolyam. Budapest, 1898 évi február hó 23. 16. -(666.) szám KÖZTELEK 9 0 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI ECYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. szagos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

ELOFIZETESI FELHIYAS.

ELOFIZETESI FELHIYAS. TŰ. évfolyam. Budapest, ls97 évi űeezember hó 25. 103 101. (649 650.) szám. KÖZTELEK O Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj : Egész évre 10 frt, félévre

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. /' -yúltrch AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM limea szériás és szoiöatoi.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. /' -yúltrch AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM limea szériás és szoiöatoi. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. január hó 21. 7. (761.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. /' -yúltrch AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. ~J, Ax országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi április hó 21-én. 82. (578 ) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi április hó 21-én. 82. (578 ) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi április hó 21-én. 82. (578 ) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. ^jr! MAGy ftsbel8ikttüd0háhyí\ t TÁ, SU'-AT 1

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. julius lió 24. 57. (1017.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. julius lió 24. 57. (1017.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. julius lió 24. 57. (1017.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Az

Részletesebben

lvermel Yilefranche-i világhírű czég gyartmányai, melyek kizárólagos képviselői vagyunk Magyarországra.

lvermel Yilefranche-i világhírű czég gyartmányai, melyek kizárólagos képviselői vagyunk Magyarországra. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. április hó 12. 0. (784.) t KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az orszigos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MesjeM miiíei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MesjeM miiíei szeriái és szombatos. Vili. évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 9. 0. (740.) ( KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesülőt tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA,

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ ERDÉLYI GAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vonatkozó minden közlemény a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. IX. Évfolyam. Budapest deczember hó 13. 100. (854.) sz&m. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Az országos

Részletesebben