ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA."

Átírás

1 ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; év, június 15. XII. FÜZET. Lilik évfolyam. 2 S Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiadványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések (állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szám (Telefon: 37 22) A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel reclamatio" teendő

2 Munkatársaink tájékozásául! t^slximí erdőgazdaság összes ágainak művelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati ügyeket is. írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, K, ha az átdolgozást avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért K, oly fordításért, mely átdolgozást igényel, K. Munkatársaink tiszteleidiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, kívánatra azonban előbb is. Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint amilyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyitva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. A nyomdai költség (fűzve, de boriték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill., 50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül. EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) a következő müvek rendelhetők meg: ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. AZ ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelő', erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh Ernő m. kir. erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K. AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR ÉVI (31.) ÉVFOLYAMA. Ára tagoknak 2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. IX. kiadás, Ára 6 K. 6 kor. 55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ára tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I. kötet: Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. II. kötet: Növényrendszertan. Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. RENDSZERES NÖVÉNYTAN. Irta: dr. Tuzson János. I. Általános rész és a

3 1913. JÚNIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET LII. ÉVF. 12. FÜZET. KÖZLÖNYE KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET BUND Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkeszti: KÁROLY Előfizetési dij egy évre 16 korona. Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapitó tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak. 6 kor. kedvezményes árért járathatják. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz. II. am, aft A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. «(Telefon : ) Törvényjavaslat némely kincstári ingatlanok eladásáról és illetőleg elcseréléséről.*) 1. A földmivelésügyi miniszter felhatalmaztatik, hogy: a) az apatini és lugosi erdőgazdasági hivatalok kezelésébe tartozó kincstári ingatlanokból mintegy 4985 kat. holdat, b) a lippai és lugosi erdőigazgatási hivatalok kerületében az aradi jószágigazgatóság kezelésébe átadott irtásföldekből mintegy 4950 kat. holdat, c) az aradi jószágigazgatóság kezelésében levő kincstári ingatlanokból mintegy 2618 kat. holdat megfelelő részletekben eladjon. 2.. Az eladásnak vagy közvetlenül, nyilvános árverésen, vagy a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége" (1911: XV. t. cz.) közvetítésével kell történni. ) A mult füzetben már méltatott, de időközben a politikai események által ismét bizonytalanná vált birtokpolitikai törényjavaslatot és érdekes indokolását fentiekben teljes terjedelemben közöljük. Szerk.

4 Az 1. aj és b) pontjai alatt megjelölt ingatlanok eladásából befolyó jövedelmet kincstári erdőgazdaságra alkalmas erdők és erdőtalajok, továbbá az 1898: XIX. t.-cz. II. czimének hatálya alá eső közös erdők és kopárterületek arányrészeinek megszerzésére, az 1. c) pontja alatt megjelölt ingatlanok eladásából befolyó jövedelmet telepítésre (középbirtokos-, gazdálkodó- és munkástelephelyekre) alkalmas ingatlanok megszerzésére, az 1. a) pontjában megjelölt ingatlanokon található faanyagok eladásából befolyó jövedelmet pedig a kincstári erdőben szükséges feltárási beruházások költségeire kell fordítani. 4.. A földmivelésügyi miniszter felhatalmaztatik, hogy a beszterczebányai, máramarosszigeti, kolozsvári, liptóujvári, nagybányai, gödöllői, bustyaházai és szászsebesi erdőigazgatási hivatalok kezelésében levő ingatlanokból mintegy kat. hold olyan kisebb birtokrészeket, amelyeket a kincstári zárt birtoktól félreeső fekvésük miatt kincstári kezelésben tartani nem czélszerü és fontosabb állami érdekből sem indokolt, eladás, vagy csere utján a kincstári erdőbirtok czélszerü kikerekitésére, illetőleg a kincstári erdőket eltagoló belzetek megszerzésére felhasználhasson. Az itt megjelölt ingatlanoknak az 1879: XXXI. t.-cz. 2. vagy 4. -ának hatálya alá eső részeit azonban a földmivelésügyi miniszter akár eladás, akár pedig csere utján csak olyan birtokos tulajdonába bocsáthatja át, aki azokat az idézett törvény 17. -a értelmében, a földmivelésügyi miniszter által megállapított, illetőleg jóváhagyott gazdasági üzemterv szerint lesz köteles kezelni. 5.. Ha a 4. szerint eladható birtokrészek valamelyikének faállománya külön adatnék el, akkor az azért befolyó pénzt a kincstári erdőkben szükséges feltárási beruházásokra kell fordítani. 6.. Az 1. és 4. rendelkezései szerinti ingatlan-eladások és cserék során befolyó jövedelmet a jelen törvény értelmében való felhasználásáig az erdővásárlási alapban (1884: XXVI. t.-cz.), ille-

5 tőleg az állami telepítési alapban (1894: V. t.-cz.) kell kezelni; a külön értékesített faanyagok eladásából befolyó jövedelmet pedig felhasználásáig alapszerüleg kell kezelni és gyümölcsöztetni. 7- A jelen törvény alapján tett intézkedésekről az országgyűlésnek minden évben részletes jelentést kell tenni, mindaddig, amíg a törvény végrehajtása befejeztetik. 8.. Az 1. szerint eladható erdő és erdőhöz tartozó egyéb területek kihasitása után az apatini erdőhivatal kerületében még megmaradó kincstári erdőterületeket állaguknak érintetlen fentartásával továbbra is erdőgazdasági czélra kell használni. E 9- törvény végrehajtásával a földmivelésügyi miniszter bizatik meg. Budapesten, évi május hó 26-án. Indokolás Oróf Serényi Béla s. k. m. kir. földmivelésügyi miniszter. Némely kincstár i ingatlano k eladásáró l é s illetőleg eleseréléséről " szóló törvényjavaslathoz. A kormánynak a törvényhozás előtt ismeretes programmjában jelentős helyet foglal el az a szándék, hogy az ország ama vidékein, ahol nagyfontosságú állami érdekek az államnak mint erdőbirtokosnak fokozottabb térfoglalását és annak kapcsán telepítési akcziójának kiterjesztését kívánják, ott az állam a kincstári erdőbirtok gyarapítására, vagy térfoglalására, valamint az állami telepítés czéljaira alkalmas eladó ingatlanokat megszerezze. E terv jetentőségéről ismételten volt szerencsém nyilatkozni, miért is e helyen csak annak nyomatékos hangsúlyozására szorítkozom, hogy megvalósításának hathatós munkábavétele a kormány legsürgősebb feladatainak is homlokterében áll, annyival inkább, mert a gondos kezelés hiányában romlás, sőt pusztulás elé néző 39*

6 erdők kiterjedése az országnak éppen azokon a részein, ahol az állam mentő és erősítő beavatkozását másra alig hárítható okok a legsürgetőbben követelik, máris aggodalmat keltő arányokra nőtt és egyre gyarapodik, szaporodásukkal pedig feltartóztathatatlanul együtt jár mindama bajok növekedése, amelyeket állami érdekből teljes erővel meg kell gátolnunk. E körülmények a leghatározottabban arra intenek, hogy a szóban levő terv megvalósítását igyekezzünk halogatás nélkül, minden czélravezető uton, minél előbb és minél hathatósabb akczióra képesítő anyagi erővel megkezdeni és teljes energiával végrehajtani. Ebből a nagy anyagi erőt igénylő feladatból azonban ama még nagyobb és még elkerülhethetetlenebb szükségletek miatt, amelyek ezidőszerint államháztartásunkra nehezednek, egyelőre csak a további akczió bevezetésének megvalósítására gondolhatunk és arra is csak akként, ha a hozzávaló anyagi eszközt államháztartásunk ujabb megterhelése nélkül igyekezünk biztosítani. Ezt a követelményt pedig kizárólag olyan módon elégíthetjük ki, hogyha a szükséges pénzt az államra nézve viszonylag csekély jelentőségű állami ingatlanok eladása utján szerezzük meg. És ebben az irányban a megoldás lehetősége megvan, amennyiben olyan állami ingatlanokkal, amelyek fontos érdekek sérelme nélkül eladhatók és amelyeknek eladása utján az akczió bevezetéséhez. ha nem is egészen kielégítő, de legalább számottevő anyagi erőt szerezni lehet, rendelkezünk. Ilyenek: a) az apatini és lugosi erdőigazgatási hivatalok kezelésében levő ingatlanokból: Temes vármegye területén mintegy kat. hold terjedelmű síksági erdő, Bács-Bodrog vármegye területén mintegy 4365 kat. hold síksági erdő, 19 kat. hold szántó, 71 kat. hold legelő, 8 kat. hold belsőség és 275 kat. hold földadó alá nem eső terület (vízmeder, ut stb.);

7 b) a lippai és lugosi erdőigazgatási hivatalok kerületében az aradi jószágigazgatóságnak átadott irtásföldekből: Arad vármegye területén mintegy 180 kat. hold szántó, Krassó-Szörény vármegyében mintegy 134 kat. hold legelő, Temes vármegye területén mintegy 4262 kat. hold szántó, 238 kat. hold rét és 136 kat. hold legelő; c) az aradi jószágigazgatóság kezelésében levő ingatlanokból: Arad vármegye területén mintegy 145 kat. hold szántó és 1 kat. hold belsőség, Csanád vármegye területén mintegy 0-3 kat. hold szántó, Temes vármegye területén mintegy 200 kat. hold szántó, 202 kat. hold rét, 171 kat. hold nádas, 352 kat. hold legelő, 1 kat. hold belsőség, 51 kat. hold földadó alá nem eső terület, Torontál vármegyében mintegy 1176 kat. hold szántó, 75 kat. hold rét, Bács-Bodrog vármegye területén mintegy 110 kat. hold szántó, 134 kat. hold legelő, összesen tehát mintegy: 10 kat. hold belsőség, 6092 kat. hold szántó, 515 kat. hold rét, 827 kat. hold legelő, 171 kat. hold nádas, 4612 kat. hold erdő és 326 kat. hold földadó alá nem eső terület.

8 Ezeknek az ingatlanoknak becsértéke egészben mintegy 14, , azaz tizennégymillióhatszáztizenháromezer koronára tehető, amiből az a) és b) alatt részletezett ingatlanokra mintegy 10, K talajérték és 2, K faérték, a c) alatt részletezett ingatlanokra mintegy 1, K talajérték esik, vagyis együttvéve olyan összeg, amely a birtokszerzési akcziónak elég számottevő arányokban való megkezdésére adhat módot. Ezzel szemben az eladásra felvett birtokrészletek egyike sem olyan nagyjelentőségű, hogy megtartását az eladások révén biztosítani kívánt országos érdekek ellenére is kielégítendő érvek követelnék. Nincs tehát akadálya annak, hogy az itt szóban levő birtokszerzési és telepítési akczió első jelentős anyagi eszközét a fentiekben elősorolt ingatlanok eladása utján biztosítsuk. E birtokrészeknek előreláthatólag csak több évre megosztottan történhető eladására kizárólag a pénzügyi eredmény szempontjából a nyilvános árverés mutatkoznék ugyan a legelőnyösebbnek, mindazonáltal a törvénytervezet 2. -a a czélhoz képest a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége utján való eladást is megengedi, mert ingatlan-feldarabolásoknak a földmivelésügyi miniszter által jóváhagyott tervek alapján való keresztülvitelét az évi XV. t.-cz. a nevezett intézet üzletkörébe utalja. Az eladásokból befolyó jövedelem felhasználása tekintetében a törvény által szolgálni kívánt czélokhoz képest az mutatkozott leghelyesebbnek, hogy a kincstári erdőkből való javak eladási jövedelme a kincstári erdőgazdaság javára, a kincstári mezőgazdasági birtok tartozékainak eladásából eredő jövedelem pedig a telepítési szolgálat javára legyen fordítva. Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy az eladásra szánt kincstári erdők eladása folytán a kincstári erdők feltárási beruházásaira az évi költségvetési törvénynyel biztosított tiszta jövedelmi többlet csökkenni fog, ezáltal pedig a kincstári erdők gazdaságának javítására irányított szintén fontos kormányzati tevékenységnek amúgy is igen szűkös anyagi eszközei hátrányos kihatású megrövidülést szenvedhetnek, gondoskodni kellett arról, hogy ilyen hatás be ne következzék s ezért a kincstári erdőbirtokból eredő javak eladási jövedelméből a törvénytervezet csak a talajra eső részt rendeli erdővásárlásokra, mig ellenben a faanyagokra eső jövedelemrészt a kincstári erdők fel-

9 tárási beruházásai javára utalja. Ekként a kincstári erdők hasznos beruházásai czéljára az előbb tárgyalt megrövidülésnek megfelelő tőkénél előreláthatólag nagyobb összeg jut ugyan, ámde gondolni kellett arra is, hogy a birtokeladások kapcsán történő birtokvásárlások a kincstári erdők állagát túlnyomó részben kihasznált erdőkkel, illetőleg erdőterületekkel fogják gyarapítani, amelyek jó ideig csak az üzem és kezelés költségeit szaporítják s ennélfogva olyan kiadási többleteket okoznak, amelyek megfelelő rekompenzáczió nélkül a feltárási beruházásokra fordítható évenkénti tiszta jövedelmi többleteket csökkentenék. Hasonló okból ugyanilyen elv jut kifejezésre a törvénytervezet 5. -ában is, mivel a kincstári erdők tiszta jövedelmezőségének emelkedésére a birtok állagában és állományaiban átmenetileg előreláthatóan a 4. rendelkezéséből folyólag bekövetkező változások is korlátozó kihatással lesznek, amit a megmaradó kincstári erdők feltárási beruházásainak lehetőleg gyorsított tempóban való létesítése révén lehet a legbiztosabb sikerrel ellensúlyozni. A törvénytervezet 4. -a a fentiek kapcsán a kincsátári erdőbirtokban sok helyen elkerülhetetlenül szükséges és nem egy helyen már égetően sürgőssé vált kikerekitéséhez, illetőleg a kincstári erdőket többé-kevésbbé eltagolő idegen birtokok megszerzéséhez kíván a földmivelésügyi kormánynak hathatós eszközt nyújtani. Olyan czél ez is, amelynek a valóságos szükséggel arányos szolgálatára a földmivelésügyi kormánynak költségvetésileg rendelkezésére bocsátható szerény hitelösszegek megközelitőleg sem elegendők, de amelyet a lehető leghathatósabban szolgálni szinte parancsoló állami érdek, mert a kincstári birtokba beékelt idegen ingatlanok folytán évről-évre kivédhetetlenül ismétlődő erdei kihágások és kártételek a kincstári erdőket a jelen és a jövő szempontjából egyaránt igen nagymértékű közvetlen és közvetett veszteségekkel sújtják s emellett több helyen a kincstári erdők feltárását, berendezését, gondozását, gazdasági fejlesztését és czélszerü kezelését is szerfölött nehezítik és drágítják. Ezek miatt elodázhatatlanul gondoskodni kell ebben az irányban is olyan megoldási módról, amely a segítést leginkább sürgető bajoknak a való szükséggel arányos mértékben való sürgős orvoslását az államháztartás ujabb megterhelése nélkül lehetővé teszi.

10 Erre legmegfelelőbbnek mutatkozik a kincstári erdőbirtokok zömétől félreeső fekvésű kisebb terjedelmű és ennélfogva kezelés és gondozás tekintetében aránytalanul költséges olyan kincstári birtokrészeknek czélszerü eladás, vagy csere utján való felhasználása, amelyeknek a kincstár birtokában való megtartását az azzal járó áldozatokkal fontosság tekintetében legalább is felérő érdekek nem kívánják. Ilyeneknek találtam 8 erdőigazgatási hivatal kerületében 41 darabban elszórva összesen mintegy 9410 kat. hold erdőterületet, 4 kat. hold belsőséget, 54 kat. hold legelőt, 697 kat. hold rétet és 13 kat. hold földadó alá nem eső területet, összesen mintegy 1, korona fa- és 3, korona talajértékkel (az utóbbihoz számítva néhány eladandó épület értékét is). E birtokrészek a fentiekben megjelölt czélt a megszerzendő idegen belzetek tulajdonosaival történhető megállapodásokhoz képest, részint közvetlen vagy közvetett birtokcserékre való felhasználás utján, részint a készpénzzel való vásárláshoz szükséges összeg megszerzése, részint pedig a cseréhez esetleg szükséges idegen ingatlan megvétele czéljából való eladás utján szolgálhatják. Éppen ezért felhasználásuk, illetőleg eladásuk, vagy elcserélésük módja tekintetében a törvénytervezet megszorító intézkedéseket nem tartalmaz, nehogy azokkal az akczió sikeres lebonyolításához nélkülözhetetlen szabad mozgás a czélrajutást nehezítő, sőt esetleg veszélyeztető hatású korlátozást szenvedjen. Azt azonban az állandó mezőgazdasági mivelésre nem alkalmas talajú erdők fentartásának nagy közgazdasági jelentőségére való tekintettel határozottan kiköti, hogy az eladásra és elcserélésre felhasználható erdőknek az 1879: XXXI. t.-czikk 2. vagy 4. -ának hatálya alá eső részeit csak olyan birtokosok tulajdonába szabad átbocsátani, akik erdejüket az idézett törvény 17. -a értelmében a földmivelésügyi miniszter által megállapított gazdasági üzemterv szerint kötelesek kezelni s ennek következéseképen a tulajdonukba átmenő ilyen kincstári erdőrésznek fentartása biztosítottnak tekinthető. Az adásvételi és csereügyletek lebonyolításának lehető könnyítése érdekében kívánatos lévén, hogy a befolyó pénzekkel a földmivelésügyi miniszter rendelkezhessék, a törvénytervezet 6. -a ugy intézkedik, hogy az ingatlan-eladások és cserék során befolyó

11 jövedelmet a jelen törvény értelmében való felhasználásáig az erdővásárlási alapban, illetőleg az országos telepítési alapban kell kezelni, a külön értékesített faanyagok eladásából befolyó jövedelmet pedig felhasználásáig alapszerüleg kell kezelni és gyümölcsöztetni. Folytatólag biztosítja azonban a tervezet az országgyűlés beható ellenőrzésének lehetőségét, amennyiben a 7. -ban elrendeli, hogy a földmivelésügyi miniszter a jelen törvény alapján tett intézkedésekről mindaddig, amíg e törvény végrehajtása befejeztetik, az országgyűlésnek minden évben jelentést tegyen. Annak érdekében, hogy az ország sik vidékén fekvő kincstári erdőkből tervezett eladások a gazdaságpolitikai szempontból ott továbbra is fentartani kivánt erdők sorsát veszélyeztető törekvéseket ne támaszszanak és ne is táplálhassanak, a törvénytervezet 8. -ába határozott rendelkezés vétetett fel az iránt, hogy az eladásra szánt birtokrészek kihasitása után az apatini erdőhivatal kerületében még megmaradó kincstári erdőbirtokokat, amelyek a közbeeső terméketlen és egyéb földadó alá nem eső területeken kivül már csak kat. holdat foglalnak el, állaguknak érintetlen fentartásával továbbra is erdőgazdasági czélra kell használni. Ez a rendelkezés teljes megokolást talál abban az elvitázhatatlan tényben, hogy a Duna-Tisza közén Bács-Bodrog vármegye délnyugati sarkában 15 község határán 19 darabra tagolva még megmaradó kincstári erdők ama teljes mértékben semmi mással nem pótolható hasznos szolgálatok mellett, amelylyel a környékükön fekvő községek népének különösen gazdasági, de ipari érdekeit is istápolják, a kincstár erdőbirtokain más helyen meg nem ismétlődő termőhelyi viszonyaiknál fogva, az államgazdaságot is közelről érdeklő különleges czélokra való rendeltetésük által olyan fontos szerep betöltésére hivatottak, amelyet az ármentesitett részek továbbmenő irtásából a jelenre várható szép bevétel, avagy a sokkal kisebb jelentőségű helyi érdekek kedvéért az állam már nem mellőzhet. A törvénytervezet 9. -a a törvény végrehajtását a 6. -ban foglaltakkal egybehangzólag a földmivelésügyi miniszterre bizza. Budapesten, évi május hó 26-án. Oróf Serényi Béla s. k. m. kir. földmivelésügyi miniszter.

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az alapozó tanulmány

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára és a 2009. évi díjak megállapítására.

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály J E L E N T É S

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály J E L E N T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály J E L E N T É S A Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2009. első negyedévében végzett munkájáról és tapasztalatairól

Részletesebben

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *)

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *) 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *) I. FEJEZET A tanitás kötelezettsége és szabadsága 1. Minden szülő vagy gyám, ide értve azokat is, kiknek házában gyermekek mint mestertanítványok

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Budavári Önkormányzat. A gyámhivatali ügyintézés területei

Budavári Önkormányzat. A gyámhivatali ügyintézés területei Budavári Önkormányzat A gyámhivatali ügyintézés területei 2008 A gyámhivatali ügyintézés területei Tájékoztató a gyámhivatali ügyintézés területeirıl Szerkesztette és összeállította: dr. Galántai Éva gyámhivatal-vezetı

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése fejlesztése,

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

382 Jelentés a Görög Országos Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről

382 Jelentés a Görög Országos Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 382 Jelentés a Görög Országos Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az önkormányzat

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az internetes vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az internetes vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az internetes vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatás Mit jelent az internetes (online) vásárlás? ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-175/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-175/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-175/2015. számú ügyben Előadó: dr. Somosi György Az eljárás megindítása A panaszos a Magyar Telekom Nyrt. eljárását sérelmező panasszal fordult az Alapvető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben