LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!"

Átírás

1 LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: ; Fax: ; 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az Országgyűlés december 17-ei ülésnapján elfogadta és december 31. napjával hatályba is lépett az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló évi CCXXXI. törvény. A hivatkozott törvény módosította a társasházakról szóló évi CXXXIII., valamint a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvényeket is. A törvénymódosítás egyes céljával és alapvető tartalmával, mint például a társasházak törvényességi felügyeletének meghatározása, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ), mint az ország legnagyobb lakásszövetkezeti és társasházi érdekképviseleti szervezete és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium stratégiai partnere teljesen egyetért. A megvalósult törvénymódosítás azonban egyéni képviselői indítványként benyújtott és elfogadott törvény, így semmilyen érdekképviseleti és ezzel összefüggő előzetes szakmai egyeztetésen nem ment keresztül. Ebből és az általunk képviselt lakásszövetkezetei, társasházi képviselők, hatálybalépést követő rövid időn belüli visszajelzéseikből is kiindulva szükségszerűen szót kell emelnünk az elhibázott törvény indokolt változtatásának, egyes előírásai visszavonásának fontossága érdekében,. Ebből adódóan sajnálatosnak és egyúttal elfogadhatatlannak is tartjuk a hatályba lépett törvény egyes rendelkezéseinek átgondolatlanságát, a végrehajtás során jelentkező értelmezési, néhány vonatkozásban felesleges, vagy megvalósíthatatlan elvárásait. Egy, november közepén, Budapesten, a Lurdy Házban tartott országos méretű társasházi, lakásszövetkezeti rendezvényen, ahol a törvénytervezetet beterjesztő képviselő úr is jelen volt, összegzetten felszínre került a végrehajtásban jelentkező fenntartások, de nem volt lehetőség a tervezethez fűződő egyetértő és értelmetlennek, feleslegesnek is tartott elemekhez részletes javaslat kifejtésére. A későbbiekben, a törvénytervezet országgyűlési vitájában sem mutatkozott igény ágazati véleményre, ellenkezőleg, az volt tapasztalható, hogy a törvényalkotás alapvetően a rezsicsökkentési kormányzati propaganda érdekét, nem pedig egy értelmes, a rezsicsökkentés lakásszövetkezeti, társasházi érvényesítésének célját szolgálja. Erre utaltak azok a kormánypárti, rendkívül káros és általánosító, végső soron hangulatkeltő képviselői véleménynyilvánítások is, melyek a rezsiköltség csökkentés elsinkófálására, szabotálására hivatkozva támogatták a tervezet elfogadását.

2 2 Ez az általánosító és az idesorolható házelnöki véleménynyilvánítás is a munkájukat tisztességesen és lelkiismeretesen végző társasházi, lakásszövetkezeti tisztségviselőket is azon nemtelen, felelőtlen közös képviselőkkel, lakásszövetkezeti igazgatósági tagokkal tette azonos megítélésűvé, akik ugyan elhanyagolható kisebbségben vannak, de törvényt sértenek. A hatályba lépett törvénynek sajnos ma mégis ez az első és legfájóbb hatása, hogy bizalmatlanságot keltett a közös képviselők, lakásszövetkezeti elnökök irányába és evvel el is tereli a figyelmet az elvárható rezsiköltség csökkentés érvényesítésének, értelmes céljának magvalósítási fontosságától. Tisztelt Miniszterelnök Úr! A fentiekben már utalt kedvezőtlen és csak általános értelemben megfogalmazott jelenségre tekintettel kérem, szíveskedjen a csatolt mellékletben részletezett érdemi és lényeges indokok miatt a lakásszövetkezeti és társasházi törvények egyes, ugyancsak e helyütt pontosan megjelölt módosított szakaszainak törlését az Országgyűlés 2014 tavaszi ülése felé kezdeményezni. Álláspontunk szerint a jogalkotó elismertségét, méltóságát az is jellemzi, ha képes a hibás, társadalmilag káros és egyúttal hátrányos hatást is előidéző jogszabályt, annak hatálybalépését követő időbeli korlát nélkül módosítani, azt kijavítani, helyes gyakorlattá alakítani. Ennek reményében terjesztjük be a már hivatkozott lakásszövetkezeti, társasházi törvény módosítására vonatkozó javaslatunkat. Indítványunkkal kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy a most felülvizsgálatra szánt törvények módosításakor, azok elfogadása előtt a jogalkotó elmulasztotta a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény 55/B. (1) szakaszában foglaltak teljesíteni, azaz az érintett érdekképviselet e tekintetben a LOSZ - véleményét kikérni. Egyúttal biztosíthatjuk Miniszterelnök urat, hogy a lakásszövetkezeti, társasházi tisztségviselők, közös képviselők, igazgatósági tagok, lakásszövetkezeti elnökök nem ellenzői a rezsiköltség csökkentés érvényre juttatásának, hanem ellenkezőleg maguk is szakmai tudásukkal arra törekszenek, hogy a tagi, tulajdonosi megbízásuknak minden tekintetben megfeleljenek. Egy tisztességes jogállamban elvárható, hogy a jogalkotó alapvetően feltételezi, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak érdekében végzett tisztségviselői tevékenységnél a jogkövető magatartás önmagában is természetes és az érvényesül is. Ezért is érthetetlennek tartjuk a meglévő és évek óta jól működő jogi szabályozási keretekbe történt értelmetlen és egyeztetés nélküli beavatkozást. Minderre tekintettel, joggal reméljük a sürgős módosítási igényünk méltányos kezelését. Budapest, január 27. Tisztelettel: Farkas Tamás elnök Melléklet: LOSZ törvénymódosítási indítványa

3 3 A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) javaslata a december 31-én hatályba lépett a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény és a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosítására I. Elsődlegesen leszögezzük, hogy a módosítási javaslatunk nem érinti az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló évi CCXXXI. törvényben módosított villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényt (VET), kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvényt, rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvényt, fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényt, egységes közszolgáltatói számlaképről szóló évi CLXXXVIII. törvényt A évi CCXXXI. törvény által módosított rendelkezések közül, csak a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény és a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvény II. fejezetben javasolt egyes rendelkezéseinek törlését kezdeményezzük. Fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy a lakásszövetkezeti és a társasházi törvényben december 31-vel hatályba lépett, évi CCXXXI. törvényi módosítások közül üdvözlendőnek tekintjük a társasházak törvényességi felügyeletéről szóló rendelkezést és továbbra is egyetértünk a lakásszövetkezeti, társasházi közgyűlési beszámolóban a rezsiköltség csökkentésből adódó közüzemi megtakarításának költség nemenkénti kimutatásával, az ehhez kapcsolódó hirdetmény minta melléklet nélkül. Elfogadhatónak tartjuk az ehhez kötött fogyasztóvédelmi rendelkezéssé minősítő intézkedést is, mivel álláspontunk szerint ezzel erősödik a közgyűlések kötelező beszámolójával kapcsolatos végrehajtási fegyelem, különös tekintettel a szankció alkalmazásának lehetőségére, eddig ugyanis a kielégítő és törvényi

4 4 feltételeknek nem minden tekintetben megfelelő pénzügyi elszámoláshoz nem fűződött személyes és kikényszerítő érdek. A LOSZ javasolja, hogy: II. A) a lakásszövetkezetekről szóló évi CXV. törvényben törlésre kerüljön: Az igazgatóság alcímébe beiktatott 24/B. 24/B. (1) a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve a 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a lakásszövetkezetek tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, b) minden év február 15. napjáig, írásban, a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tag és a nem tag tulajdonos lakása és nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításainak összegéről költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve, és (2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a lakásszövetkezet számára számlát, úgy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem tekintetében elegendő erre a tényre utalni. (3) Ha a lakásszövetkezet valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor az igazgatóság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a lakásszövetkezet a villamos energiát vagy a földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a lakásszövetkezet nem jogosult a rezsicsökkentésre. Törlésre javasoljuk továbbá: 1. melléklet a évi CXV. törvényhez A lakásszövetkezetek által alkalmazandó hirdetmény

5 5 B) a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvényben törlésre kerüljön: 43/A. (1) a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a 24. (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, b) minden év február 15. napjáig, írásban, a közös tulajdonú épületrészeket érintő és a 24. (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól a 24. (2) bekezdés a) és b) pontja alapján számított költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve, és (2) Ha valamely közüzemi szolgáltató az adott hónapban nem állít ki a társasház számára számlát, úgy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban e költségnem tekintetében elegendő erre a tényre utalni. (3) Ha a társasház valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor a közös képviselő vagy az intézőbizottság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a társasház a villamos energiát vagy földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a társasház nem jogosult a rezsicsökkentésre. Törlésre javasoljuk továbbá: 1. melléklet a évi CXXXIII. törvényhez A társasházak által alkalmazandó hirdetmény 1/ Indoklás Indokolatlannak tartjuk a lakásszövetkezeti és társasházi tagok, tulajdonosok számára a havonkénti és költség nemenkénti rezsiköltség csökkentésből származó megtakarítás kigyűjtését, annak hirdetmény útján történő közzétételét, annak 45 napig történő kifüggesztését

6 6 A rendelkezés azt feltételezi, mintha a lakásszövetkezeti és társasházi tagok, tulajdonosok havi fizetési kötelezettsége teljesítésekor csak közüzemi szolgáltatásokat fizetnének, ebből adódóan, - hasonlóan a külön tulajdonú lakásaikra megkapott közüzemi számlákhoz hasonlóan - indokolt lenne itt is az ebbe foglalt több közüzemi szolgáltatás egyenkénti (költség nemenkénti) megtakarítását is kimutatni. A tagi, tulajdonosi havi fizetési kötelezettség összege azonban nem hasonlítható egyik közüzemi szolgáltató számlájához sem (számlához meg kiváltképp nem), így értelmetlen a sok, - mintegy tényezőből álló közös költség tekintetében csak a közüzemi szolgáltatások megtakarítást ismertetni. Ez valójában az előző hónap vonatkozásában érdemi információt nem is ad, ha figyelembe vesszük azt is, hogy nem egy szolgáltató esetében a tárgyhavi számla csak egy korábbi ez lehet akár 1-2 hónapi - időszak mérőleolvasási adata alapján kerül kiállításra. Értelmezési gond e tekintetben, hogy lehet-e valós adatokat, ebből valós megtakarítást kimutatni, ha átalányt fizetnek a házkezelő szervezetek és csak fél, vagy egyéves elszámoló számla rendezi a valós fogyasztást és értelemszerűen a megtakarítást is. Ugyancsak értelmezési kérdés, hogy azoknak a pl. kéményseprő ipari közszolgáltatásoknak esetében, melyek csak évi egy, vagy két részletben esedékesek, miként kell a hirdetményben eleget tenni (a törvény azt mondja, hogy ha az adott szolgáltatótól a megadott időszakban nem érkezik számla, akkor erre utaló közleményt kell kifüggeszteni). Miért kell indokolni, ha nem egyetemes szolgáltatói jogviszony útján teljesül a közműszolgáltatás, hisz ezt pontosan törvényi előírás nem teszi lehetővé. Ezek a tények nem egyedi esetek, hanem széles gyakorlat szerint általánosnak tekinthetők. Mindezen túl értelmetlen költségvonzat is lesz, főként a kisebb lakásszámot kezelő házkezelő szervezeteknél a megtakarítás kimutatása, ha a megtakarítás Ft/lakás nagyságrendű, a hirdetményi kifüggesztés költsége meg ennek 6-8 szorosa. (hangsúlyoznánk, hogy a költség alatt nem a kigyűjtés munkadíjat, hanem annak anyag és anyag jellegű költségét értjük). Megjegyzendő, hogy a megtakarítás havi közzétételi kötelezettség a nagyobb, több száz, vagy ezer lakást kezelő házkezelő szervezetek esetében értelmetlen, az információs igényt kielégítő elváráson túl csak megmagyarázhatatlan meg nem térülő - ráfordítást (pl. számviteli szoftverfejlesztést) is szükségessé tesz. A 45 napig történő kifüggesztés is nehezen értelmezhető, mivel ilyen hosszú ideig hirdetményt eleddig semmilyen célból és okból nem volt gyakorlat alkalmazni, arról nem is beszélve, hogy a következő havi hirdetménnyel ez már egyrészt átfedést eredményez, másrészt a tagi, tulajdonosi tisztánlátást is befolyásolja. Az összehasonlíthatóságra vonatkozó esetleges gondolatot pedig pontosan a már fent is említett havi adatok szükségszerűen fennálló valóságtartalma kérdőjelezi meg. Végezetül e körben még meg kell említenünk, hogy egyes pl. a háztartási hulladék elszállítási közszolgáltatásnál több településen ráadásul nem is arányosan érinti a kimutatott megtakarítás a tagokat, tulajdonosokat, mivel a helyi önkormányzati szabályozásban meghatározott életkor felett e szolgáltatásfizetési kötelezettsége alól felmentést kapnak.

7 7 Összességében: a havonkénti kifüggesztés a tagi, tulajdonosi fizetési kötelezettségre semmilyen érdemi hatást nem fejt ki, a kimutatható megtakarítás pedig csak részben mutat valós értéket, így a vele szemben támasztott, és az érthetetlenül 45 napos időtartamra megjelölt tájékoztatási cél sem érvényesül, ugyanakkor a megtakarítással sincs összhangban a hirdetményi ráfordítás. Erre alapozva indítványozzuk a hirdetmény közzétételi kötelezettség törlését. 2/ Indokolatlannak tartjuk a lakásszövetkezeti és társasházi tagok, tulajdonosok számára a minden év február 15-ig a költség nemenkénti rezsiköltség csökkentésből származó megtakarítás kigyűjtését, annak írásban valamennyi tulajdonos részére részleteiben is kimutatni A hatályos lakásszövetkezeti és társasházi törvény jelenleg is tartalmazza a tagok és tulajdonosok részére a lakásszövetkezeti, társasházi épületenkénti pénzügyi beszámoló elkészítésének kötelezettségét, mégpedig a számviteli törvény, illetve annak e házkezelő szervezetekre is vonatkozó külön is hatályos kormányrendelete szerint, kiemelve az indokolt ágazati eltéréseket. Ennek végső határideje a tárgy év május 31-e. A hatályos jogi szabályozás a pénzügyi beszámolón túl a következő gazdálkodási időszakra vonatkozó költségelőirányzat elkészítését is kötelezően előírja. A pénzügyi beszámoló és elszámolás eredménye, valamint a költségvetési terv szükségszerűen maga után vonja a fizetési kötelezettség elemzését, azaz a számadatok alapján a tagi, tulajdonosi fizetési kötelezettségre vonatkozó javaslatot: hogy az változatlan, csökkenő, vagy növekvő mértékű legyen. A pénzügyi beszámoló csakis a valós tagi, tulajdonosi befizetéseket és a teljesített ideértve a rezsicsökkentésben érintett - szolgáltatások pénzügyileg is kiegyenlített költségeit tartalmazza. Ebből derül ki, hogy az előző időszak során az eredmény megtakarítást, vagy hiányt mutat. Ezt kell a lakóközösségeknek a várható tárgyévi költségvetési elvárásokkal összhangba hozni és dönteni arról, hogy a havi fizetési kötelezettséget miként alakuljon. Tény azonban, hogy a pénzügyi eredmény egyenlegének és rezsicsökkentésből származó és kimutatott megtakarítás költség nemenként összevont összege nem fog megegyezni, ebből következik, hogy ez utóbbi csak tájékoztató jellegű lehet, és nem képezheti alapját a fizetési kötelezettség megállapítására vonatkozó javaslatnak, amint ezt a törvényalkotó kimondva kimondatlanul mégis sugallja. Elfogadhatónak és érthetőnek is tekintjük a jogalkotó azon szándékát, hogy a tagi, tulajdonosi kör tisztában legyen a házkezelői szintű rezsiköltség megtakarítási hatásokkal, de ezt úgy és olyan formában tartjuk indokoltnak, hogy az ne zavarja meg a lakóközösségek tisztánlátását a költségek valós megjelenésében, azok mértékének megállapítása tekintetében. A törvénymódosítás megjelenése ugyanis a közvéleményben, az érintett lakóközösségekben azt vélelmezi, hogy itt kézzelfogható megtakarítás van, de amint már az előzőekben is utaltunk rá, az, hogy megtakarítás a házkezelő szervezet szintjén valóban létezik-e, azt csak és kizárólag a pénzügyi

8 8 beszámoló eredménye határozza meg. A széles körben hirdetett megtakarítás a lakásszövetkezeti, társasházi gazdálkodó szervezet esetén csak azt mutatja, hogy mennyit nem kellett kifizettünk, de azt nem, hogy valóban ennyit meg is takarítottunk. Erre hivatkozva értelmetlen azt elvárni, hogy a megtakarításként kimutatott összeget a házkezelő szervezetek lakástulajdonosai között fel lehet osztani, az meg egyenesen visszataszító állítás, hogy ezt az összeget a tisztségviselők, közös képviselők elszabotálják. Inkább óvatosságra lenne szükség, mert a lakásszövetkezetek, társasházak alulfinanszírozottak, így aztán minden jogszerűen ki nem fizetett számlabeli megtakarításnak ezer más helye lenne. A megtakarítás mértéke ugyanakkor felveti a ma sajnos egyre hangsúlyosabbá váló kintlévőséggel kapcsolatos összefüggést, azaz a hátralék nagysága, vagy annak alakulása hogyan hat a működés, gazdálkodás biztonságára, a lakásszövetkezetek, társasházak fizetőképességére, likviditására. Mindezek együttes hatása alapján nem életszerű a rezsiköltség megtakarítás február 15-i, idő előtti kimunkálási kötelezettsége, mert érdemben kimutatható értelme, hatása, vagy haszna nincs, így feleslegesen, korai időpontra helyezi az előző év zárlati munkáinak előkivitelezését. Ugyanakkor elismerendően megkerülhetetlen lesz az éves pénzügyi elszámolás összeállításakor a megtakarítás kimutatása is, így indokolt is csak azzal összekapcsolni. Az pedig jelen helyzetben értelmezési gond, hogy a kigyűjtés, az írásos költség nemenkénti kimutatást ki kell-e függeszteni, ha igen ezt is 45 napig, vagy csak a beszámoló közgyűlés időpontjáig, vagy nem kell kifüggeszteni, de meg kell küldeni valamennyi tagnak (e kettőt együttesen persze meg értelmetlen is lenne). Amennyiben ki kell küldeni minden tagnak, tulajdonosnak, akkor miért pont február 15-ig, amikor a közgyűlési meghívót, beszámolót a közgyűlést megelőző időpontban mindenképpen ki kell kiküldeni. Érthetetlen, hogy amikor megtakarítást törekszünk bemutatni, vele párhuzamosan, ráadásul kötelező jelleggel többletköltséget gerjesztünk. Mindezekre tekintettel szükségesnek tartjuk e határidőhöz kötődő kötelezettségeket megszüntetni. 3/ A hirdetmény formai és tartalmi kötelezettségének tőrvényi előírása álláspontunk szerint átgondolatlan és sok szempontból a végrehajtása is aggályokat vet fel. Azt készséggel elismerjük, hogy az elv gyakorta fontosabb, mint a kimutatható eredmény, de jelen esetben a törvényben megfogalmazottak teljesítése szükségszerűen olyan költségekkel jár, melyek önmagukban attól még nem tűnnek el, mert a jogalkotó a törvényben rögzítette, hogy mindezt többletdíjazás felszámítása nélkül kell teljesíteni. A nagyobb, több száz lakást kezelő lakásszövetkezetek, vagy társasház esetében gazdálkodó szervezet is működik az igazgatósággal, intéző bizottsággal az élén. Nyilván ezeknél a szükséges eszközök, papír, nyomtató patron, esetleges programfejlesztés és a közreműködő további személyek (adminisztrátor, gondnok, könyvelő stb.) díja a szükséges mértékben meg fog jelenni és mindez nem jelenti azt, hogy az igazgatóság, intéző bizottság tagjai többlet tiszteletdíjat számítanának fel, erről szó nincsen.

9 9 Egy házkezelő szervezet, mint gazdálkodó szervezet köteles számlával ellátva megvenni a szükséges eszközöket, és az alkalmazottak meg teljesen ingyen nem fognak közreműködni egy ilyen aggályosan teljesíthető kérdésben. Az ily módon megjelenő költségek viszont igen jelentős megterhelést jelenthetnek a házkezelő szervezetnek, természetesen az időráfordítást is ideértve, ugyanakkor ezzel szemben előfordulhat, hogy a ráfordítások meghaladják a kimutatható megtakarítást, ez pedig visszás hangulatot eredményezhet, ami álláspontunk szerint mindenképpen elkerülendő és egyúttal ellentétes is a tájékoztatási céllal. Hasonló eset fordulhat elő a lényegesen kevesebb lakást kezelő társasházaknál, vagy lakásszövetkezeteknél is, így célszerű e helyzetet megelőzni és a hirdetményi kötelezettséget eltörölni. A magas hátralékkal küzdő, főleg kisebb házkezelő szervezetek esetében e kötelezettség teljesítése még inkább tehernövekedést eredményez, ami pedig csak tovább rontja az amúgy is szűkös működési, gazdálkodási feltételeket. Megítélésünk szerint az állna a nonprofit jellegű gazdálkodást és autonóm önigazgatást, önszerveződést ellátó lakásszövetkezetekhez és társasházakhoz legközelebb, ha maguk tudják eldönteni, akár alapszabályukban szervezeti és működési szabályzatukban, hogy milyen formában kívánnak a lakásszövetkezeti, társasházi törvényben meghatározott beszámolási és értelemszerűen a rezsicsökkentésből is fakadó tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni. Erre egyébként a lényeges kereteket a lakásszövetkezeti, társasházi törvény eddig is meghatározta. Így semmi esetben sem helyeselhető, ha egy külön törvényi előírás önrendelkezési jogukat többletráfordítást is gerjesztve korlátozza. Természetesen, mivel az egyes épületek, lépcsőházak helyzete teljesen más lehet, módot lehet adni a tárgyi döntések lépcsőházankénti, épületenkénti meghozatalára, de kötelező tartalmi és formai előírás szabályozása mindenképpen elutasítandó. Ott ahol egyértelműnek tűnik egy előzetes számítás alapján, hogy a hirdetményi tájékoztató és kimutatás elkészítésével összefüggő társasházi, lakásszövetkezeti költségek mértéke meghaladja a várható megtakarítás összegét, gyakorlatilag ki is lehetne a hirdetményi kötelezettséget zárni és ezekben az esetkörökben mindenképpen indokoltnak tartanánk, ha a jogalkotó tiszteletben tartaná, mind a társasházi mind a lakásszövetkezeti körben a szervezeti autonómiát, és egyértelműen a társasházi és lakásszövetkezeti közösségekre bízná e kérdésben a döntést. Véleményünk és álláspontunk szerint a tagi, tulajdonosi tájékoztatás tartalmi és formai megoldásához bőségesen megfelelő lenne a helyi szabályozási kötelezettség fenntartása és annak időpontját illetően pedig a beszámoló közgyűlés időpontjához történő kötése. Aggályos és a szabályozásban nem is kellően megalapozott ismérvekkel kell szembesülni, amikor a figyelemfelkeltő, a tagok, tulajdonosok által jó látható helyen történő kifüggesztés alapjaként milyen hely tekinthető megfelelőnek, alkalmas-e erre pl. a lakásszövetkezet, társasház irodája, ami nem az adott épületben, de annak a közelében található. Kérdéses, hogy a kifüggesztést a lakásszövetkezet és társasház hogyan igazolja, ugyanis eléggé jó esély van rá,

10 10 hogy a tájékoztatók egy részét a tagok, tulajdonostársak (vagy bárki más) eltávolítják. Amennyiben pedig zárt, zárható, vagy védhető egységet próbálnak minden lépcsőházban kialakítani, akkor annak létesítése megint csak tetemes költséggel járna. Felmerültek olyan variációk, hogy a kifüggesztést lefényképezik, illetve tanúkkal, gondnokkal írásban leigazoltatják, hogy a kifüggesztés megtörtént, de mivel a kötelezettség arra is kiterjed, hogy 45 napig ennek a tájékoztatásnak kint kell lennie, a büntetésre akkor is mód lehet, ha a közös képviselő, illetve az igazgatóság nem győződött meg a későbbiekben arról, hogy a tájékoztatás még mindig ki van-e függesztve. Feltétlenül utalni szükséges arra, hogy mind a lakásszövetkezetek, mind a társasházak esetében van egy méretében be nem határolható tagi, tulajdonosi kör, akik negatívan, vagy nem mindig objektívan állnak hozzá a társasház, vagy a lakásszövetkezet működéséhez. Ők ezt a helyzetet és sajátos szabályozási előírást a saját, nem éppen korrekt céljaik eléréséhez bizonyosan fel fogják használni. Ezekre is tekintettel értelmetlennek tartjuk jelen szabályozást fenntartani, mivel ezzel a lakóközösségeken belül szabályozott keretek alapján megosztottságot és nem kívánatos ellentétek kiéleződését gerjesztjük, ez pedig semmi esetre sem cél. Véleményünk szerint a tárgyi hirdetmény nem folyásolja be a társasház, lakásszövetkezet közgyűlésének azt a jogát, hogy a rezsicsökkentésből eredő megtakarítás sorsáról, felhasználásáról, esetleges visszafizetéséről dönthessen. Ugyanezen okból értelemszerűen a közös képviselő és az intéző bizottság sincsen feljogosítva arra, hogy a közös költség mértékét csökkentse, megváltoztassa, ehhez közgyűlési döntésre van szükség. A közgyűlésen pedig, amint már az előzőekben erre utaltunk, nem a megtakarítási, hirdetményben közzétett adatok a mértékadók, hanem a pénzügyi elszámolás eredménye. Összességében álláspontunk szerint a tagi, tulajdonosi tájékoztatás nem a jelen szabályozás hirdetményi tájékoztatási kötelezettségén kell, hogy alapuljon, hanem a beszámoló közgyűlés írásos előterjesztésén. Ez költségkímélő megoldás is, mert egyidejűleg jelenik meg a valós pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató és a megtakarítást kimutató elvárt tájékoztatási kötelezettség is. Emiatt indokolatlannak tartjuk a hirdetmény(e)k határidőhöz kötött kifüggesztési kötelezettségét és egyértelműen a házkezelő szervezetek saját hatáskörében történő tájékoztatási kötelezettségének szabályozási feltételének biztosítását tartjuk elvárható megoldásnak. Ezzel egyidejűleg kiküszöbölhetőnek tekinthetjük a kifüggesztés körüli anomáliákat, a büntetési fenyegetettség nemkívánatos körülményét is. 4/ A hatályos jogi szabályozás a fentieken túlmutató ellentmondásokon, értelmezési kérdéseken és életszerűségtől messze távol álló elvárásokon kívül figyelmen kívül hagyja a vállalkozói alapon kivitelezett és a fűtéskorszerűsítési rezsiköltség megtakarításból kizárt lakóközösségeket, a lakásszövetkezeti, társasházi központi irodák, telephelyek rezsiköltség csökkentésben nem részesülő objektumait. Erre vonatkozóan, ha jelen körülmények miatt most nem is, de indokolt ismételten figyelmet fordítani, annak érdekében, hogy ne csak a rezsiköltség

11 11 csökkentés politikai marketing szintjén legyen előrelépés, hanem az ebben érintett lakóközösségek körében is legyen kimutatható rezsiköltség megtakarítás. Egyebekben hangsúlyozzuk azt az álláspontunkat, hogy a rezsiköltség megtakarítás az épületenergetikai korszerűsítésben, az abból származó megtakarításban rejlik, így ennek minél szélesebb körű megvalósítását szorgalmazzuk.

Rezsicsökkentés és a lakásszövetkezetek, társasházak

Rezsicsökkentés és a lakásszövetkezetek, társasházak Új törvényi intézkedések a rezsicsökkentés végrehajtásához Rezsicsökkentés és a lakásszövetkezetek, társasházak A 2013. december 31. napján hatályba lépett törvény módosította a társasházakról szóló 2003.

Részletesebben

eló zetes vitarendezési kérelmet

eló zetes vitarendezési kérelmet 1 dr. Farkas Edit Dr. Farkas Edit Ugyvédi Iroda H-1036 Budapest, Bécsi út 67. I. em. 1. tel: 06-1-453-2889 mobil: 06-309-824-650 fax: 06-1-453-2890 dr.farkasedit~farkas.jopasz.hu Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor úr részére miniszter. Földművelésügyi Minisztérium. Budapest Kossuth L. tér 11. 1055. Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Fazekas Sándor úr részére miniszter. Földművelésügyi Minisztérium. Budapest Kossuth L. tér 11. 1055. Tisztelt Miniszter Úr! Dr. Fazekas Sándor úr részére miniszter Földművelésügyi Minisztérium Budapest Kossuth L. tér 11. 1055 Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról 2014. június 27-én került benyújtásra a Magyar Országgyűlés elé az egyes közszolgáltatási tárgyú

Részletesebben

Közmű Akadémia-Budapest Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. szeptember 17.

Közmű Akadémia-Budapest Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. szeptember 17. Közmű Akadémia-Budapest Farkas Tamás Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök 2014. szeptember 17. LOSZ Közszolgáltatók kapcsolata a lakásszövetkezetekkel és a társasházakkal Közszolgáltatások

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT A l p o l g á r m e s t e r e 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-035 Pf: 5. Fax: 85/501-055 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu Ügyiratszám: 3867/2015. Ügyintéző: Bödőné dr.

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek 48 Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában 1 I. Bevezető gondolatok és az adókötelezettségek

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott Vincze Krisztián ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/244. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Egészségház működésével

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Otthonunk on-line 2016.0

Otthonunk on-line 2016.0 Otthonunk on-line 2016.0 2016.06. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja Ülést tartott a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnöksége 2016. június 15-én

Részletesebben

Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában. WP3 - Költségvetéstervezés. felülvizsgálata

Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában. WP3 - Költségvetéstervezés. felülvizsgálata Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában WP3 - Költségvetéstervezés felülvizsgálata munkacsomag Projekt azonosító: ÁROP 2007-1-A-2/ 2009. november 9. TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

A MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK ÉS TÁNCMŰVÉSZEK SZAKSZERVEZETE KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE 2014. ÁPRILIS 23. BESZÁMOLÓ

A MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK ÉS TÁNCMŰVÉSZEK SZAKSZERVEZETE KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE 2014. ÁPRILIS 23. BESZÁMOLÓ A MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK ÉS TÁNCMŰVÉSZEK SZAKSZERVEZETE KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE 2014. ÁPRILIS 23. BESZÁMOLÓ 2009-2014 HATÁROZATOK 2014 fejezet TARTALOM oldal BEVEZETÉS 1. Általános kérdések 5 1.1. Az érdekegyeztetés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég

1 Az EME Zrt. a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megalakulásával a továbbiakban nem nyújthat szolgáltatást. Az EME Zrt. honlapja szerint a cég Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2016/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-6781/2013., AJB-1359/2014., AJB-636/2014., AJB-7807/2013., AJB-7987/2013., AJB- 2258/2014., AJB-2223/2014.)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TAGDÍJSZABÁLYZATA

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TAGDÍJSZABÁLYZATA Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács TAGDÍJSZABÁLYZATA A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: Szakmaközi Szervezet) Elnöksége a Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Előadó: dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea A vizsgálat megindítása Az Elek Városban működő Pszichiátriai Betegek Otthonában élő ellátottak

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ELNÖK Transparency International Magyarország Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató Budapest Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy véleményezés és észrevételezés

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu J a v a s l a t o k a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Angol

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLATI MEGBÍZÁSOK FELTÉTELEI

A KÖNYVVIZSGÁLATI MEGBÍZÁSOK FELTÉTELEI (A 2006. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálataira hatályos. A standard 2. számú mellékletben található módosításai későbbi időpontban lépnek

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS TERVE SZJSZT-24/09/1 A Siófoki Városi Bíróság megkeresése A megkereső által feltett kérdések 1. A szakértő testület feladata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/676-3/2012. Üi: Veres Imre : (+361) 301-2930 : (+361) 301-2928 E-mail: imre.veres@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2008./ VIII.25./ számú h a t á r o z a t a Kiss László átmeneti segély iránti kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról Nyíregyháza

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 936 jelű Rosszindulatú daganatos betegségekre szóló kiegészítő biztosításának feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 936 jelű Rosszindulatú daganatos betegségekre szóló kiegészítő biztosításának feltételei Az NN Biztosító Zrt. 936 jelű Rosszindulatú daganatos betegségekre szóló kiegészítő biztosításának feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1435/2015. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes A vizsgálat megindítása Az ombudsmani jogvédelem szempontjából kulcsfontosságú,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről 1 Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-105/2004/39. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Nestlé Hungária Kft. (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztésének gyanúja

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon - 1- Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon A Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozata elnökségének véleménye a fenti című GKI tanulmánnyal

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Kossa György tű. dandártábornok

Kossa György tű. dandártábornok Kossa György tű. dandártábornok okf.iparboiztonság@katved.gov.hu B u d a p e s t, Mogyoródi út. 43. 1149 E:2012/1119 Tisztelt Országos Iparbiztonsági Főfelügyelő Úr! A BM OKF és a Biztonsági Tanácsadók

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben