Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés. Tevékenységrendszer"

Átírás

1

2 C s a l á d Kapcsolatok Zökkenő mentes óvoda-iskola átmenet : Harmonikus személyiség fejlődés Tevékenységrendszer S z a b a d J á t é k Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Fő feladatok Komplex egészségnevelés: Az egészséges életmód kialakítása, Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása G y e r m e k k é p, ó v o d a k é p Személyi- tárgyi feltételek Kapcsolatok Segítő intézmények, Gyermekorvos, fogorvos, védőnő Gyermekjóléti szolgálat Pedagógiai szakszolgálat Gyámügy Társ intézmények Bölcsőde, Óvodai feh-ek Richter óvoda DOKI Zeneiskola Fenntartó Kisebbségi önkormányzat Közművelődési intézmények Könyvtár Művelődési ház Civil szervezetek 2

3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ.1.old. Adatok 2.old. Személyi és tárgyi feltételek 2.old. Törvényesség biztosítása 3.old. A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása.4.old. A nevelőmunka céljai, alapelvei, feladatai, profiljai.. 4.old. A feladat ellátási helyenkénti helyi óvodai nevelési programokban jelenlévő egyedi arculat biztosításának kinyilvánítása 4.old. Innovatív törekvések és az óvodapedagógusok módszertani szabadságának biztosítása.. 4.old. A gyermek mindenek felett álló érdeke 4.old. A család és az óvoda szerepe a 3-7 éves korú gyermek nevelésében..4.old. I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA..5.old. II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP...5.old. Gyermekkép 5.old. A gyermek, mint egyedi személyiség és szociális lény 5.old. A gyermek fejlődésének meghatározói 5.old. A 3-7 éves gyermek szükségletei..5.old. Óvodakép 5.old. Az óvoda, mint szakmailag önálló nevelési intézmény 6.old. Az óvodai nevelőmunka alapvető funkciója 6.old. Nevelési alapelveink.6.old. Az alapelvek megvalósításának feladatai 6.old. Az óvodapedagógus modell..7.old. A nevelőmunkát segítő dajka...7.old. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...8.old. Általános feladatok...8.old. Az egészséges életmód kialakítása...8.old. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés.9.old. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása...12.old. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE...12.old. Befogadás, beszoktatás..12.old. Nyitva tartás...12.old. Heti és napirend.13.old. V. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI...13.old. Közvetlen és közvetett partnerek 13.old. A kapcsolattartás célja. 13.old. A kapcsolattartás elvei..13.old. A kapcsolattartás feladatai...14.old. A kapcsolattartás tartalma...14.old. VI. A GYERMEK MEGISMERÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE, DIFFERENCIÁLT, EGYÉNI KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉG FEJLESZTÉS, NEVELÉS...14.old. A differenciált egyéni fejlesztés alapelvei...14.old. A fejlesztés feladatai.14.old. A fejlesztés területei...14.old. A fejlesztés folyamata 14.old. 3

4 A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése.14.old. Fejlettségmérés..14.old. VII. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI.15.old. Tevékenységrendszer..15.old. Játék 15.old. Verselés,mesélés 15.old Ének, zene, énekes játék, gyermektánc.15.old. Rajzolás, mintázás, kézimunka 15.old. Mozgás 15.old. A külső világ tevékeny megismerése...15.old. Munka jellegű tevékenységek 15.old. Tanulás..15.old. Ünnepek, hagyományok...15.old. Az ünnepek, hagyományok szervezésének alapelvei 15.old. Az ünnepek, hagyományok szervezésének feladatai 16.old. Az óvodai intézmény egységben jelen lévő ünnepek, hagyományok old. Az óvodai intézményegység közös rendezvényei, programjai.. 16.old. A feladat ellátási helyenkénti egyéb jeles napok, sajátos hagyományok.16.old. VIII. GYERMEKVÉDELEM 16.old. Az óvodai gyermekvédelmi munka célja 16.old. A gyermekvédelmi munka feladatai 17.old. IX. ALAPFELADATON TÚLI SZOLGÁLTATÁSOK 18.old. Az alapfeladaton túli szolgáltatásokra vonatkozó alapelvek.18.old. Az alapfeladaton túli szolgáltatások területei.18.old. A feladat ellátási helyenkénti alapfeladaton túli szolgáltatások...18.old. X. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE..19.old. Iskolaérettség.19.old. XI. AZ ÓVODA SZAKMAI DOKUMENTUMAI 20.old. Kötelező dokumentumok.20.old. Nem kötelező dokumentumok.20.old. MELLÉKLETEK Kapcsolattartási mátrix Az óvodai felvétel rendje Az iskolába lépés rendje Zöld levelecske helyi óvodai nevelési program Ép testben, ép lélek helyi óvodai nevelési program Ép -kéz-láb helyi óvodai nevelési program 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 4

5 BEVEZETŐ Dorog városában a 2010/11 tanévtől alapított Dorogi Óvoda, Magyar - Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (DOKI) a külső tv. szabályozás következtében, január 1.-jével külön vált. A december 31-ig óvodai intézményegységet alkotó három óvodai feladatellátási hely, a fenntartó döntése értelmében, Dorog Városi Óvoda néven működik tovább, mint önkormányzati fenntartású intézmény, Dorog, Hősök tere 2.(Zrínyi óvoda) székhellyel. A dorogi óvodák egységes óvodai nevelési keretprogram bevezetésének előzményei: A DOKI óvodai intézményegységének (OVI) óvodai nevelési programját (ONP) 2010-ben, Szrnka Anna irányításával és szerkesztésében, az akkori óvodavezetői team állította össze (Schmeráné Eichardt Gizella, Szrnka Anna, Uitz Sándorné), Montay Beáta folyamat tanácsadó, Hernádi Krisztina kompetencia területi mentorokkal és a nevelőtestületekkel történt egyeztetések, valamint Lendvai Lászlóné óvodai szakértő továbbképzési programja alapján. A program készítés folyamán egyszerre több feladatot kellett megoldani, több szempontot kellett figyelembe venni: Az addigi óvodánkénti külön helyi óvodai nevelési programok (HOP) helyett egy óvodai intézményegység közös programját kellett összeállítani, úgy hogy a jól működő helyi gyakorlatok is folytatódhassanak. Az OVI ONP t meg kellett feleltetni az Óvodai nevelés országos alapprogramjának (AP), melyet 2009/10-ben módosítottak. Be kellett építeni, a TÁMOP / pályázati szerződésnek megfelelően, a kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálását a bevezető csoportokban, és felmenő rendszerben történő részleges adaptálását. Az Alapító Okiratnak megfelelően a Sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelésének feladatait is beépítettük programba. A célok, feladatok, nevelési- módszertani- nevelési elvek, fő tevékenységek, differenciált egyéni fejlesztés, gyermekvédelmi teendők, iskolaérettségi kritériumok meghatározása a fenti szempontok alapján történt. Meghatároztuk a fő profilt, közös területeket, de egyben a sajátos feladatellátási helyenkénti HOP -okban érvényre juthatnak a helyi sajátosságok - profilok - is. Ezt a koncepciót a helyi tárgyi feltételek, az emberi erőforrás jellemzői ( további képzettségek), valamint a HOP -ok előző években, a szülők és a fenntartó által jónak minősített megvalósulása, az értékőrzés és a hatékony erőforrás gazdálkodás indokolja. A HOP -ok az OVI ONP mellékletét alkotják, melyekben: a bevezető, a feladat - ellátási helyekre jellemző adatok, személyi és tárgyi feltételek, keret heti és napirend, a gyermek megismerése, fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése a helyben szokásos módon tevékenységrendszer részletes bemutatása (a tervszerű óvodai tanulási folyamat rendszere, tartalma, szervezeti formái, módszerek, feladatok), a kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása a tanulási folyamatban, a fenntarthatósági terv, jó gyakorlatok és a saját fejlesztések beépítése, helyi jeles napok, hagyományok, helyi prevenciós vagy/és alapfeladaton túli szolgáltatások, a gyermeki fejlettség elvárt kimeneti jellemzői részletesen, a HOP megvalósításához szükséges alapvető szakirodalom, a HOP megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések listája található. A HOP -okat a feladatellátási helyenként megbízott óvodapedagógusok készítették el az OVI ONP alapján. Az OVI ONP mellékletében található továbbá az óvodába és az iskolába lépés rendje, a szakmai kapcsolatrendszer működésének komplex szabályozása. Az elkészült óvodai nevelési programnak az OVI VÁR közös nevet adtuk. OVI= Az óvodai intézményegység rövidítése, és az óvoda közkedvelt neve. A VÁR nem mozaik szó, szinonimáival utalunk az alábbiakra: szeretettel várjuk a gyermekeket az óvodába,

6 a várban biztonságot nyújtunk számukra, a várépítés a gyerekek egyik kedvenc elfoglaltsága, ezzel utalunk a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra, a különféle elemekből álló várral érzékeltetjük azt is, hogy az intézmény több részből, feladatellátási helyből, áll, a sok szín használata a változatos tevékenységrendszerre utal. formai szempontból érzékeltetjük az egymásra épülő nevelési és kapcsolatrendszert. Ezen belül mindhárom feladatellátási helyen megmaradnak a HOP -ok nevei is, amelyek a helyi specialitásokra utalnak. Az ONP ban * jelölést helyeztünk el azoknál a pontoknál, ahol a HOP okban további információ, szabályozás található. A 2012/13-as nevelési évben a szervezeti átalakulás és az alapvető országos óvodai szakmai dokumentum Az Óvodai nevelés országos alapprogramja - módosítása következtében két alkalommal kellett módosítani stratégiai dokumentumunkat: 1. A január 1.-jével hatályba lépő módosított óvodai Alapító Okirat, a Közoktatási törvény hatályát vesztő, a Nemzeti Köznevelési Törvény hatályba lépő paragrafusainak és az EMMI rendelet szabályozásának megfelelően el kellett végezni az OVI VÁR ONP és mellékleteinek korrekcióját. A keretprogram szerkezetét, tartalmi elemeit csak a külső törvényi változásoknak megfelelően volt szükséges módosítani szeptember 1-jével érvénybe lép a 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. Az óvodáknak a módosított alapprogram alapján felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a helyi programjaikat, melynek a rendelet értelmében a jövőben nem nevelési, hanem pedagógiai program a neve. A vezetői team döntése értelmében, a Dorog Városi Óvodában, a továbbiakban is keretprogramként alkalmazzuk az OVI VÁR ONP-t, megfeleltetve az érvénybe lépő országos alapprogramnak, OVI VÁR Pedagógiai Keretprogram néven (OVI VÁR PKP). Megtartottuk a program formai-szerkezeti felépítését, tartalmi szempontból azonban elkészítettük a szükséges változtatásokat. Ezeket dőlt betűvel és aláhúzással emeltük ki. A feladatellátási helyeken, az PKP alapján módosítottuk a helyi óvodai nevelési programokat (HOP) is, melyek változatlanul a keretprogram mellékleteit képezik. Adatok Az intézmény neve, címe: Dorog Városi Óvoda Dorog, Hősök tere 2. Székhely neve, címe Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda 2510 Dorog, Hősök tere 2. Telephelyek neve, címe: Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 2510 Dorog, Otthon tér 8. Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. Óvodai férőhely összesen: 385 2

7 Csoportok száma összesen: 16 Az óvoda napi leghosszabb nyitvatartási ideje: 11 óra 30 A nyitva tartás feladatellátási helyenként különböző, a szülői igények és a személyi ellátottság függvényében. Szociokulturális környezet Dorog város ipari település. A gyermekeink többsége lakótelepen élő családokból kerül ki. Magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma (munkanélküliség, rohanó életmód, anyagi helyzet romlása stb.). Természeti, társadalmi környezet Dorog környéke bővelkedik természeti szépségekben. A közelben erdők, hegyek, tavak, parkok találhatók (Palatinus- tó, Lóga- tó, patak, szőlőhegy stb.), a játszótér azonban kevés a városban és a meglévők állaga is hagy kivetnivalót maga után. Az épített környezet kultúrértékei (Bányász Múzeum, Mária barlang, Hősök tere, Petőfi tér, Otthon tér, Szt. Borbála emlékmű, Művelődési ház, zenepavilon stb.) is helyszínül szolgálhatnak élményszerző sétáinkhoz, kirándulásainkhoz. Megfigyelhetik a szelektív hulladékgyűjtést, a gyűjtőhelyeket is. Sajnos azonban több negatív példát is be tudunk mutatni a gyermekeknek a környezetvédelmi nevelés során (szemetes, megrongált játszóterek, kiborított szemétgyűjtők, összefirkált falak például a vasútállomás környéke stb.) Dorog Város Egyesített sportintézménye rendelkezik sportpályával, uszodával, sportcsarnokkal. Személyi és tárgyi feltételek az óvodai intézményegységben* Személyi feltételek * Létszámok (fő) Óvodapedagógus Óvodapedagógusok engedélyezett létszáma jelenleg összesen: 34 Óvodapedagógus igény a csoportok száma, a jelenlegi heti nyitva tartás és a kötelező órák alapján: 35 Egy fő óvodapedagógus hiány a Zrínyi óvodában van. A már több éve létszámhiánnyal küzdő óvodában 2013.szeptember 1-től 1 fő óvodapedagógus felvétele indokolt. Az óvodában nyitástól zárásig jelen van óvodapedagógus. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében, a gyermekekkel való foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja szeptember 1-től a Nemzeti köznevelési törvény értelmében: három csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztenst kell alkalmazni. Ez a Dorog Városi Óvodában a jelenlegi engedélyezett csoportlétszámok alapján összesen: 5 fő gyermeklétszám között 0.5 fő óvodapszichológus felvételére van szükség. 3

8 Dajka Dajkák száma összesen:16 fő Minden óvodai csoportban 1 fő szakképzett dajka biztosított nevelőmunkát segítő alkalmazottként. Óvodatitkár: 3 fő Kisegítő személyzet Dorog város Kincstári Szervezete alkalmazásában biztosított takarító és gondnok valamint az ELÁMEN Rt alkalmazásában konyhalány minden feladat ellátási helyen. Alapképzettség Minden óvodapedagógus szakképzett. Minden dajka szakképzett. Óvodapedagógusok további képzettsége* Tárgyi feltételek * Épületek Részben megfelelnek. Helyiségek Nem minden telephelyen biztosított minden szükséges helyiség. Több csoportszoba rendkívül kicsi alapterületű. Berendezés Alapberendezés biztosított. Eszközellátottság Nevelési program megvalósításához szükséges alapfelszerelés rendelkezésre áll. Udvar Többnyire megfelelnek az MSZN 117 szabványnak. Elsősorban a szabványnak megfelelő esési felület és az árnyékolás hiányos. Összességében megállapítható, hogy évek óta kizárólag a legsürgetőbb egészség és balesetvédelemhez kapcsolódó karbantartási teendők elvégzése történt meg. Feltétlenül szükséges az óvodák legfontosabb felújítási teendőinek felmérése és ütemezése. Törvényesség biztosítása A ONP elkészítésének törvényi hátterét tartalmazó: Alapvető külső szabályozók ENSZ által elfogadott egyezmény a gyermekek jogairól évi LXXIX. Többször módosított Ktv. hatályos paragrafusai 137/1996 (VIII. 28) A nemzeti köznevelésről szóló évi évi CXC. Tv. hatályos paragrafusai. A nemzeti köznevelésről szóló Tv végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.rend. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésnek irányelve SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve 2/2005.(III.1.) OM rendelet évi XXXI. Tv a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1/1998.(VII. 24.) OM rendelet az intézményekben kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke Dorog város önkormányzatának döntése az intézményszerkezet átalakításról, Alapító okirat 4

9 Alapvető belső szabályozók A SZMSZ, Házirend, MVSZ, Éves munkaterv A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptálása A Dorog Városi Óvodában a kompetencia alapú óvodai programcsomagot felmenő rendszerben részlegesen adaptáljuk tovább a továbbiakban is, a TÁMOP / pályázati szerződés alapján, a 2010/11 es tanévtől, az 5 éves fenntartási kötelezettségünknek megfelelően. BEVEZETŐ Az Dorog Városi Óvodában történő óvodai nevelőmunka céljainak, alapelveinek, feladatainak, profiljának meghatározása Az óvodai nevelés alapja a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeki jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, és az egyenlő hozzáférés biztosítása minden óvodás korú gyermek számára. Az óvodai nevelőmunka céljait, alapelveit, feladatait ezzel összhangban fogalmaztuk meg. Minden feladatellátási helyen hangsúlyos volt a nevelőmunkában az egészségnevelés, ezért az óvodai intézményegységben profilként határoztuk meg ezt a területet 2010-ben, így a 2013-ban érvénybe lépő ONOAP e területre vonatkozó módosításaival már az akkori keretprogramunk szabályozása is harmonizál. A feladatellátási helyenkénti helyi óvodai nevelési programokban jelen lévő, egyedi arculat biztosításának kinyilvánítása Az OVI egészségnevelő profilja a HOP -okban különböző hangsúlyokkal jelenik meg konkrétan: a Hétszínvirág óvodában Zöld levelecske címmel saját HOP alapján, környezeti nevelési hangsúllyal - 4. sz melléklet a Petőfi óvodában a Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Programot adaptáljuk, Ép testben, ép lélek címmel, ének - zenei hangsúllyal - 5. sz. melléklet a Zrínyi óvodában Ép -kéz-láb címmel saját HOP alapján mozgásharmónia fejlesztés hangsúllyal. 6. sz. melléklet Innovatív törekvések és az óvodapedagógusok módszertani szabadságának biztosítása Az PKP ban és a HOP -okban továbbra is figyelembe kell venni, az óvodákban TÁMOP pályázati támogatással bevezetett kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásának vállalásait, mely szerint a programcsomagot részlegesen adaptáljuk 5 évig. A programcsomag bevezetésének legfontosabb hozadéka, hogy a projekttervezés, a játékos tanulási tevékenységek komplexitása a nevelési programok szerves része. Az AP alapján az PKP -ban biztosítjuk a pedagógusok nézeteinek, értékrendjének és széleskörű módszertani szabadságának érvényesülését, az OVI VÁR PKP és a telephelyek óvodapedagógusai által alkalmazott HOP -ok keretei között. A gyermek, mint fejlődő személyiség A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A család és az óvoda szerepe a 3-7 éves korú gyermek nevelésében A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda ebben kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 5

10 A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása Az emberi és gyermeki jogok tiszteletben tartásához alapvető, hogy ezek az óvodai dolgozók és a szülők körében is ismertek legyenek. Gondoskodunk arról, hogy minden érintettel megismertessük őket. Minden gyermeket egyenlő eséllyel kell részesítenünk színvonalas ellátásban: biztosítjuk, hogy a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű gyermek részt vehessen minden óvodai tevékenységben. A gyermek védelme, harmonikus fejlődésének biztosítása A gyermek harmonikus fejlődésének segítését a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával, körültekintő, egymásra épülő szabályozással alapozzuk meg. A fő feladataink komplex megvalósításán, a gyermeki szükségletek kielégítésén, képességeinek, kompetenciáinak, attitűdjeinek, egyéni differenciált készség és képességfejlesztés megvalósításával biztosítjuk. I. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének segítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem és a sajátos nevelési igény figyelembevételével ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását ismelyet az egészségnevelés komplex megvalósításán keresztül, sajátos helyi HOP -ok alapján segítünk feladat ellátási helyenként. A testi- lelki egészség a nevelés, fejlesztés, harmonikus fejlődés alapja. II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekkép Az óvodapedagógiai munka során a gyermeki személyiségből indulunk ki. A gyermek, mint egyedi személyiség és szociális lény A gyermeki személyiség mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai lény egyszerre. Ezért az óvodában egyaránt fontos az én tudat erősítése, a gyermek által igényelt differenciált bánásmód, egyben a társas szükségletek, igények kielégítése a korosztályával közösen átélt élményszerű tevékenységek során. Mindezt oly módon kell megoldani, hogy az alapvető közösségi normákkal, értékekkel is megismerkedjenek. A gyermek fejlődésének meghatározói A gyermek fejlődését genetikai adottságai, a fejlődés törvényszerűségei, a spontán és tervszerű környezeti hatások egyszerre határozzák meg. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő személyi és tárgyi környezet biztosítását, így különösen: Az óvodapedagógusok alapos szakmai felkészültséget, alkalmasságát, amelynek egyik lényeges eleme a korosztály és az egyes gyermek alapos ismerete. Biztonságos, higiénikus, barátságos, esztétikus, szakszerű óvodai miliőt. A 3-7 éves gyermek szükségletei A fejlődő gyermeknek egyénenként és életkoronként, életkori szakaszonként változó szükségletei vannak, ennek kielégítése érdekében: Gyermekközpontú, elfogadó, befogadó, szeretetteljes, egyéni szükségletekből kiinduló óvodai légkört alakítunk ki. 6

11 Óvodakép Az óvoda, mint szakmailag önálló nevelési intézmény 1. A Dorog Városi Óvodában, a sajátos HOP -ok alapján jelen van a sokszínűség is. A HOP -okban egyszerre biztosított az eddigi bevált, jól működő (partneri igényfelmérések eredményei) feladatellátási helyenkénti sajátos arculat megőrzése és az innovatív törekvések megjelenése. A helyi sajátosságok elsősorban a tevékenységrendszerben - ezen belül a játékos tanulás, a hagyományok, jeles napok körében - a szakmai tervezésben, a gyermekek fejlődésének dokumentálásában, szolgáltatásokban jelennek meg. 2. Családi nevelés kiegészítőjeként segítjük a gyermekek nevelését 3- éves korától iskolába lépésig. 3. Feladatellátási helyenként az adottságok függvényében biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. 4. A tevékenységrendszerrel és a tárgyi környezettel lehetővé tesszük a környezettudatos magatartás megalapozását, melyet az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítása és a külső világ tevékeny megismerésének irányítása során tudunk segíteni leghatékonyabban. 5. Igény, szükség esetén a migráns gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését, nyelvi nevelését, társadalmi integrálását. 6. Igény esetén biztosítjuk az SNI gyermekek szakszerű óvodai nevelését. Az óvodai nevelőmunka alapvető funkciója Óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció: gondoskodunk a ránk bízott gyermek biztonságáról, a társas közegről, nevelésükről, fejlesztésükről. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Nevelési alapelveink 1. A gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 2. Maradéktalanul biztosítani kell a gyermekek mindenek felett álló érdekeit, az ENSZ által deklarált jogait, valamint teljesítenünk kell a Gyermekvédelmi és az Oktatási törvény által számunkra meghatározott feladatokat, mely szerint az óvoda elsődleges prevenciót lát el. 3. Nevelőmunkánkban a gyermekek személyiségfejlődését az egyéni készségek és képességek, kompetenciák kibontakozatásán keresztül segítjük. 4. Kiegészítjük a családi nevelést, és óvodapedagógiai módszerekkel megvalósítjuk azt, amit a család jellegéből adódóan nem tud teljes mértékben (pl. szocializáció). 5. Óvodapedagógiai munkánkban törekszünk a szereteten, elfogadáson alapuló nevelői magatartásra, a toleranciára és a meleg-megengedő, de következetes bánásmódra. 6. Az egészség, mint érték közvetítése az óvoda teljes működését, nevelőmunkáját meghatározza. 7. Az eredményes nevelőmunka érdekében nagy jelentőséggel bír az óvodás gyermek érdekeinek, igényeinek megismertetése a partnereinkkel. 8. Szem előtt tartjuk, hogy a mással nem helyettesítő játék az óvodás gyermek alapvető tevékenysége, ezért az óvodai életet úgy tervezzük és szervezzük, hogy az ne sértse a gyermekek szabad játékát és a játékidőt, mely az óvodások napjának nagy részét kiteszi. 9. Nevelési módszereink, intézkedéseink megválasztásánál alapvető: a gyermekek fejlődési jellemzőinek, az eltérő fejlődési ütem, egyéni adottságok, a gyermeki kíváncsiság, cselekvési és mozgásvágy, önállósági törekvés, a családi háttér, a családi nevelés jellemzőinek figyelembe vétele. 10. Egyaránt biztosítjuk a tehetség jeleinek felismerését, fejlesztését és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, valamint a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését. 11. Az egyénre szabott pozitív értékelésre, példaadásra építünk, amivel megerősítjük a helyes magatartásformákat. 7

12 12. Az alapvető erkölcsi, akarati tulajdonságok, valamint a közösségi lényhez illő viselkedési formák megalapozásának feladatait a nevelőmunkában folyamatosan érvényre juttatjuk. Az alapelvek megvalósításának feladatai Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a 1. Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről 2. Testi, lelki és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása érdekében a sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről: Így elsősorban a mással nem helyettesítő játékról, Életkorhoz és egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről Az óvodás gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről. Az óvodapedagógus modell Szakirányú, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik (Kivételt képeznek, a már rendszerben lévő, jogszabály alapján mentességet élvező óvodapedagógusok) Alapos az óvodapedagógiai felkészültsége. Jól ismeri a korosztály fejlődési jellemzőit, alapvető szükségleteit. Következetesen gondoskodik a gyermekek testi-lelki épségének megóvásáról, biztonságáról. Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló elfogadó, empatikus, odafigyelő magatartással. Törekszik a gyermekek alapos egyéni megismerésére, az egyéni, differenciált bánásmód alkalmazására. A gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetít a szülők, kollégák felé. Igénye van az önképzésre, rendszeresen részt vesz belső és külső tovább képzéseken. A szülővel való kapcsolttartásban kezdeményező, segítő, türelmes, kultúrált, inkluzív szemlélettel a családhoz igazított eljárásokat alkalmaz. Az óvoda minden alkalmazottjával, különösen közvetlen kolléganőivel jó együttműködésre törekszik, segítőkész. A dajka munkáját irányítja, koordinálja. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a csoportban együtt dolgozó felnőttek barátságos, nyugodt kapcsolattartásukkal biztonságérzetet, kiegyensúlyozottságot és bizalmat keltsenek a gyermekekben és a szülőkben. Szeret csapatban dolgozni: állandó vagy alkalomszerű helyi vagy óvodaközi munkacsoportokban, teamekben szerepet vállal. Aktívan részt vesz a folyamatos intézményi innovációban. Munkavégzésében önálló, megbízható. A kötelező órákon túli tervező, szervezőmunkában igényes, szorgalmas, segítőkész, kreatív. Az adminisztrációs, számítástechnikai feladatok végzésében igényes, pontos, precíz. Tevékenyen rész vesz az esztétikus, barátságos óvodai környezet alakításában: gyermeki tevékenységekhez, dekorációhoz, rendezvényekhez eszközöket készít, szépíti a csoportot, öltözőt, folyosót, tornaszobát, udvart. Szükség szerint támogatja, segíti a különböző feladat ellátási helyeket. A közös DVÓ szintű események, programok, rendezvények során aktív, érdeklődő, segítőkész, együttműködő. Etikusan, kultúráltan viselkedik az óvodán kívül is. A nevelőmunkát segítő dajka Dajka szakképzettséggel rendelkezik. Ismeri a nevelési programot. Az óvónő irányításával végzi dajkai feladatait. Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló elfogadó, empatikus, türelmes, odafigyelő magatartással. Folyamatosan gondoskodik a gyermekek komfort érzetének biztosításáról. A rábízott higiéniai feladatokat pedánsan ellátja. Dajka társaival összehangolja munkáját, együttműködik velük. 8

13 Mindent megtesz az óvónőkkel való zökkenőmentes, eredményes együttműködés érdekében. Munkavégzésében önálló, pontos, precíz, szorgalmas. A folyamatos étkeztetés, pihenés és gondozási feladatok végzésében az EPKP, HOP és az óvónő irányítása alapján önállóan végzi feladatait. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Kultúráltan, segítőkészen viselkedik a kollégákkal, szülőkkel egyaránt. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI* Általános feladatok Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai intézményegység minden óvodájában kiemelt terület az EGÉSZSÉGNEVELÉS. Az általános feladatok megvalósítását KOMPLEX egészségnevelő tevékenységként (EGÉSZ -ség) értelmezzük, az óvodai nevelőmunka egészében érvényesítünk, a feltételek biztosításától a szokásrendszer kialakításáig, mely az óvodai élet minden mozzanatában jelen van. Ez a hármas feladatkör adja a nevelőmunka alapvető kereteit. Az egészséges életmód kialakítása Az élet és az egészség, mint alapvető érték az OVI VÁR PKP ban: Az egészség fogalom értelmezése: nem betegség nélküli állapot, hanem testi-lelki- szociális jólét. Feladatok Feltételek biztosítása Biztonság Higiénia Egészséges környezet Megvalósítás A védelmi szabályzatokban foglaltak szigorú betartása. A munkavédelmi szemléken tapasztalt hiányosságok megszüntetése A baleset és egészségvédelmi munkaköri leírásban foglaltak szigorú betartása. Az udvaron az évente (az éves munkatervben) felülvizsgált és elkészített szabályozás, területbeosztás szerint felügyelünk a gyermekekre. A csoportokhoz elkészítjük a balesetvédelmi oktatás anyagát, melyet a naplóba rögzítünk. A gyermekek életkorához igazított módszerekkel meg kell tartani az oktatást : (Tartalma- Helyiségek, tevékenységek viselkedési szabályai, évszakonkénti biztonságos szabadtéri viselkedés és közlekedés szabályai) Kirándulásokra 8 Főgyermek /1 felnőtt, Sétáknál 10Fő/ 1 felnőtt, Udvari tartózkodásnál 10fő/ 1 felnőttet biztosítunk. A gyermekek biztonságát és nyugalmát messzemenően figyelembe vevő Házirend készítése és betartása, betartatása Biztonságos udvari mobil játékok, a stabil játékok szabványnak megfelelő elhelyezése és megfelelő esési felület biztosítása Balesetveszélyes eszközök (pl. kézimunka, barkácsolás eszközei közül a vágó és szúró eszközöket) a gyermekek elől elzárt helyen tároljuk, ezekkel kizárólag felnőtt felügyelete mellett tevékenykedhetnek A fektető ágyak stabil állapotát rendszeresen ellenőrizzük. Az ágyak elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy az ágyak között biztonságosan lehessen közlekedni. Az épület helyiségeinek, nyílászáróinak és az udvar rendben, tisztán tartása. 9

14 Fertőző betegségek megelőzése A személyi higiéné végzésének feltételei (Öltözködés, testápolás feltételei) A pihenés feltételei A kultúrált étkezés, egészséges étkezési szokások feltételei Különös tekintettel a napi portalanításra. A berendezés, felszerelés napi portalanítása, rendszeres fertőtlenítése. A textíliák rendszeres mosása, fertőtlenítő vasalása. Esztétikailag is rendezett környezet. A dísznövények és az udvari növények rendszeres gondozása. Rendszeres (napi többszöri) szellőztetés. Napi alapos levegőcsere (huzat) a helyiségekben, abban az időszakban, amikor a gyermekek nem tartózkodnak a helyiségben, így különösen pihenés előtt. Eszközök, berendezési tárgyak, burkolatok, ajtók rendszeres, de legalább kétheti fertőtlenítése (fertőző betegségek időszakában gyakrabban). A gyermekek egyéni higiénés felszerelésének elkülönített tárolása a mosdókagylók fölötti polcokon, napi tisztítása (jellel ellátott fogpohár, fogkefe). Kis méretű mosdók és WC kagylók biztosítása a mosdóhelyiségekben. Folyékony szappan és papír kéztörlő biztosítása. Lehetőség a saját felszerelés elkülönített elhelyezésére (pl. jellel ellátott szekrény, polc, fogas, ruhazsák, tornazsák). Rendszeres kézmosás, mosakodás lehetősége a napirendben. Rendszeres, napi fogmosás lehetősége. A nyári időszakban, az udvari tevékenységek befejezésekor zuhanyozás vagy mosakodás lehetősége. Az udvarra menetelnél különösen figyelünk a folyamatosságra az öltözködés folyamán a bemelegedés, izzadás elkerülése miatt, akik már elkészültek, egy-két kisebb csoport már kimehet kísérettel. Törekszünk az egészséges fekvőfelületet biztosító, gyermekek méretéhez igazodó, kényelmes ágyak biztosítására. A gyermekek saját pizsamába öltöznek át, saját ágynemű használat. Csendes, meghitt körülmények biztosítása (pl. mese, ének, halk zene, gyertyafény, igény esetén simogatás stb.) Nyugodt feltételek (felnőttek csendes beszéde vagy tevékenysége- folyamatos felkeléskor is), korcsoportnak és egyéni szükségleteknek egyaránt megfelelő pihenő idő. Folyamatos felkelés, csendes tevékenység felkínálása, a nem alvóknak. Az étkeztetést ellátó konyha felé rendszeresen jelezzük észrevételeinket. A rászoruló gyermekek számára szülői kérésre igényeljük a konyhától a külön étkeztetést (pl. allergiák). Megfelelő, kényelmes hely, elegendő idő biztosítása a nyugodt étkezésre. Esztétikus, terített asztalnál étkeznek a gyermekek. A kisebbeknek a darabos ételeket (pl. hús szelet) apró darabokra kell vágni Egész nap lehetőséget kell biztosítani a folyadék kiegészítésre ( a víz, limonádé, vagy mézes, citromos tea, frissen préselt gyümölcslé vízzel hígítva) a gyermekek által látható helyen kell tartani, többször kínálni kell őket, száraz meleg és mozgásos tevékenységek esetén különösen. A tavaszi, nyári, kora őszi (melegebb, szárazabb) időszakban az udvaron tartózkodás idejére folyamatosan biztosítani kell a folyadékot. A szülőktől kizárólag zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcslevet fogadunk el. Amennyiben lehetőség van rá, szervezünk vitaminnapokat, amikor zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a gyerekek (Kis kerti betakarításokkor, szüretkor, szülői felajánlás, vagy alapítványi támogatás útján) Változatos formában: egészben, gyümölcstálon esztétikusan szeletelve, elhelyezve kínáljuk. Gyümölcsök és zöldségfélék fogyasztása az alapos, folyóvízben történt lemosás után történhet, melyben a gyermekek is részt vesznek. Mentálhigiéné feltételei A túl stimuláció kerülése -a csoportszobák színösszeállításában is a megnyugtató hatású pasztellszínek (lila, krém, zöld,) használata (pl. a textíliák, falak színe). Élénk színeket dekorációkban használunk. Barátságos, esztétikus tárgyi környezet biztosítása (dekorációk). A zsúfoltság kiküszöbölése a szervezéssel, a rugalmas, folyamatos napirendben. Példamutató, nyugodt, derűs, biztonságérzetet keltő nevelői jelenlét. 10

15 Szociálhigiéné feltételei Egyéb egészségügyi feltételek Gyermekek gondozása A gyermek egészségének védelme, edzése Testi szükségletek, mozgásigény kielégítése A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés segítése A gyermekek testi képességeinek fejlesztése Környezettudatos magatartás megalapozása Környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása Prevenció, korrekció Élmény teli, derűs, kedvező közösségi légkör megteremtése, a felnőttek egymás közti viszonyában és a felnőtt gyermek kapcsolatokban is. Példamutató, nyugodt, derűs, biztonságérzetet keltő nevelői jelenlét. A kinti fényviszonyoknak megfelelően használjuk a világítást. A gyermekek tevékenységközpontjait úgy alakítjuk ki, hogy a mesterséges világítás megfelelő legyen a jó látási viszonyokhoz, különösen pl. az ábrázoló, kézimunka jellegű tevékenységekhez, mesekönyv nézegetéshez. Étkezés, öltözködés, tisztálkodás, pihenés segítése a gyermekek egyéni szükségletei szerint. (Igény esetén tevőleges segítség, majd az önállósodás függvényében fokozatos áttérés a magyarázatra). A gyermek önkiszolgálásban, öltözködésben, személyi higiénés teendők ellátásában, kultúrált étkezésben önállóvá válását segítjük. A mindennapi levegőzések, szabadtéri tevékenységek, séták, kirándulások, lehetőségén keresztül. Csak szélsőséges időjárás esetén nem levegőztetjük a gyermekeket (Eső, vihar, nagy szél, szélsőséges hideg vagy meleg). Megoldjuk az egészségvédelem szempontjából fontos, tevékenységnek és levegő hőmérsékletnek megfelelő öltözködést, melyhez szükség van a gyermekek réteges öltöztetéséhez, ezért ezt propagáljuk a szülők körében is. A napi és heti rendben lehetőség megteremtése a testi szükségletek kielégítésére - esetenként nyugodt, intim - kielégítésére és sok szabad mozgáslehetőségre, elsősorban a szabad levegőn. Gyermeki tevékenységek során változatos benti és szabadtéri mozgáslehetőségek során, tervezett, irányított formában (pl.: szervezett testnevelés, mindennapos testnevelés stb.) Nagymozgások, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, finommozgások Testséma, testfogalom Dominancia Erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség fejlődésének segítése a mindennapi szabad és tervszerű, szervezett mozgástevékenységek, séták, kirándulások során. A gyermekek számára először személyes tárgyai, holmija (ruházat, tisztasági felszerelés, játék) vonatkozásában, az általa használt eszközök kezelésében (játékeszközök), a közvetlen környezetében (csoportszoba, öltöző) végül a társadalmi, természeti és tárgyi értékek, szépségek megbecsülésére irányítjuk figyelmüket. A gyermekek testi-lelki állapotában, viselkedésében bekövetkező negatív és pozitív változások észlelése, befolyásolása (Pl. beszéd, mozgás, észlelés és viselkedés átlagtól és az életkori fejlődési jellemzőktől való eltérés, betegségre utaló tünetek) észlelése, intézkedés: jelzés a 11

16 Egészségügyi gondozás szülő, kompetens szakemberek felé, együttműködés. A személyi és tárgyi feltételek függvényében óvodánként változó prevenciós, korrekciós feladatokat is ellátunk (pl. mezítlábas, zartásjavító torna). Az óvoda orvosa és védőnője által meghatározott formában történik. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Feladatok Érzelmi kiegyensúlyozottság biztosítása A beszoktatási folyamat segítése Érzelmi biztonság, derűs, kiegyensúlyozott óvodai és csoport légkör kialakítása, felnőttek példa adása Életkori sajátosságoknak megfelelő, közös élményekre épülő mozgás és játék központú, tevékenységrendszer biztosítása Életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési, fejlesztési módszerek alkalmazása Egyéni szükségleteknek, fejlődési ütemnek megfelelő nevelés Az erkölcsi és a közösségi nevelés segítése A közösségi együttlét során az erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakulásának segítése, közösségi szokás és normarendszer megalapozása Szűkebb, tágabb környezet megismertetése Megvalósítás Folyamatos, anyás (szülős) beszoktatás, befogadás. A gyermekhez igazított időtartam, módszer. Az óvoda alkalmazottainak egymás közti kapcsolatát, kommunikációját, az alkalmazott- gyermek és a gyermekek egymás közti kapcsolatát a pozitív attitűd kell, hogy jellemezze. Bizalom teli, biztonságérzetet keltő óvodai légkör kialakítására törekszünk. A fő tevékenységeken belül sokszínűség, változatosság biztosítása. Játék Külső világ tevékeny megismerése Mesélés, verselés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Tanulás Munka jellegű tevékenységek Érthető beszéd, magyarázat. A cselekvő, képszerű gondolkodáshoz igazodó cselekedtető, tevékenykedtető megismerési folyamat lehetőségének megteremtése. Az irányított tevékenységek játékos vezetése. Önkifejezés, kreativitás lehetősége. Egyénre szabott reális, ösztönző értékelés, pozitív példaadás. Egyéni fejlődési jellemzőkhöz, szükségletekhez igazodó nevelési, fejlesztési módszerek választása. Annak elfogadásának kialakítása, hogy az emberek különböznek egymástól. Együttérzés, segítőkészség, figyelmesség megalapozása. Önállóság, önfegyelem önuralom, kivárás, kitartás, feladat és szabálytudat kialakulásának segítése. Együttműködés, kooperáció (egyéniségnek megfelelő helyen és szerepbenirányító, alkalmazkodó stb.), kultúrált viselkedés (udvariassági kifejezések, és viselkedési formák, elfogadás, tolerancia, türelem stb.) alakítása. A nagycsoportosok körében a napszaknak való köszönés megismertetése, alkalmazása. Az óvodások számára elsősorban a külső világ tevékeny megismerése, ünnepek, hagyományok, jeles napok, a munka jellegű tevékenységek, személyi higiénés feladatok ellátása közben biztosítunk tapasztalatszerzési lehetőségeket tervszerű formában. A szűkebb, tágabb környezet, népi hagyományaink, jeles napjaink megismertetésével megteremtjük a jóra, szépre való rácsodálkozás lehetőségét, a 12

17 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló A nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült (SNI) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM) Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Tv szerint Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos (HHH) helyzetű gyermekek és családjaik segítése hazaszeretet megalapozását. Mindkét esetben törekszünk olyan szervezeti keretekben történő tevékenykedtetésre, amelyben több lehetőség van a differenciálásra (mikro csoportok). Speciális ismereteket igényel, szükség esetén szakemberek közreműködésével valósítjuk meg a sajátos, gyermek számára szükséges törődést (Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, konduktor stb.). Feltételek megléte esetén prevenciós, korrekciós tevékenységek lehetőségének megteremtése. Olyan tevékenységek kínálása, differenciált módszerek alkalmazása, amelyben tovább fejlődhetnek a gyermekek tehetség jeleit mutató területeken a kiemelkedő, általános vagy speciális képességei, illetve motiváltsága, kreativitása. A gyermekek nyilvántartásba vétele, szülők tájékoztatása jogosultságairól, segítő intézményekről, elérhetőségekről, szükség szerint családlátogatások, eset megbeszélések tartása, differenciált pedagógiai módszerek alkalmazása. A segítő intézményekkel, speciális felkészültségű szakemberekkel a lehető legjobb kapcsolattartás ápolása. Probléma esetén jelzési kötelezettség ellátása. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Feladatok Anyanyelvi nevelés A pozitív mintaadás A beszédre késztető bensőséges, bizalmas légkör megteremtése A gyermekek meghallgatására, a folyamatos beszélgetés Tudatosan fejlesztjük a gyermek anyanyelvi, kommunikációs képességeit. Értelmi fejlesztés és nevelés Változatos tevékenységek biztosítása További élmények Megvalósítás A felnőttek példamutató beszéde valamint a nem verbális kommunikáció alkalmazása alapvető elvárás az óvodapedagógusoktól. A nem verbális kommunikáció során rendkívül fontos az eltúlzott reakció érzékeltetése, mert az óvodás korú gyermek ezt jobban érti a szemléletessége miatt. A gyermekek természetes beszédkedvének fenntartására, ösztönzésére kell törekednünk, figyelemmel, érdeklődve fordulunk feléjük. Meghallgatjuk őket és társaikat is erre ösztönözzük. Figyelnünk kell arra, hogy olyan válaszokat adjunk, mely a gyermek számára érthető, elfogadható. Nem javítgatással, hanem példaadással, változatos anyanyelvi kommunikációs készségeket és képességeket fejlesztő játékokkal. A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére, meglévő tapasztalataira, ismereteire és élményeire épülő tevékenységek A gyermeket körül vevő természeti és társadalmi környezetről további 13

18 biztosítása A gyermek meglévő tapasztalatait rendszerezzük, bővítjük. Az értelmi képességeket ösztönző környezetet biztosítunk. Tudatosan fejlesztjük a gyermek értelmi képességeit. tapasztalatok szerzésére lehetőségeket biztosítunk élményszerző megfigyelések, séták, kirándulások, kísérletek stb. során. Különböző tevékenységekben és élethelyzetekben valósítjuk meg konkrét cselekedtetés útján. Különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő feltételeket biztosítunk, mit például: szabad alkotás lehetősége a rendelkezésre álló tárgyakból, eszközökből, gyűjtött természeti kincsekből. Egyéni ötletek megvalósítása az egyes tevékenységekben, így elsősorban a játékban. Sokoldalú érzékelés, észlelés Emlékezet, felidézés, figyelem, megfigyelőképesség, képzelet és kreativitás, alkotóképesség, gondolkodás. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE* Befogadás, beszoktatás Az óvodai felvétel rendje - 2. sz. melléklet. Nyitva tartás Nyitva tartás a Hétszínvirág óvodában Zrínyi és a Petőfi óvodában Heti és napirend* Heti és napirend szervezésének elvei 1. A napirendben és a heti rendben a megfelelő időtartamú párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek lehetőségét tervezzük és szervezzük, beleértve a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozásokat is. 2. A rugalmas és folyamatosságot biztosító napirendben lehetőséget biztosítunk az egyes tevékenységek közti harmonikus arányokra, a játék kitüntetett szerepére, a várakozási idő minimalizálására. 3. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot, kiszámíthatóságot ad a gyermeknek. 4. Figyelembe vesszük a különböző tevékenységek időigényét, a gyermek szükségleteit, érdeklődését helyi szokásokat, hagyományokat. 5. Az óvodai élet szervezésekor szem előtt tartjuk, hogy a gondozásnak fontos szerepe van a gyermek komfortérzetének biztosításában, a felnőtt- gyermek kapcsolat és kommunikáció fejlődésében, és az önállóság alakulásában, ezért erre mindig oda kell figyelni, megfelelő időt kell szánni. 6. A nevelőmunka csak a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével szervezhető meg. A heti és napirend kialakítás feladatai 1. A napi és heti rendet a HOP - ok keret heti és napirendjei alapján a csoportok óvodapedagógusai állítják össze. 2. A napi és heti rend tervezését szükséges esetben össze kell hangolni az egyes gyermekcsoportok között (pl. helyiséghasználat). 14

19 V. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Közvetett és közvetlen partnereink Szülők Segítő intézmények, szakemberek 1. Gyermekjóléti szolgálat 2. Gyermekorvos, védőnő 3. ANTSZ 4. Pedagógiai Szakszolgálat 5. Gyámügy Társintézmények 1. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2. Óvodai székhely, telephelyek 3. Richter Gedeon RT óvodája 4. DOKI Általános iskolai székhely, feladat ellátási helyek 5. Erkel Ferenc Zeneiskola 6. Dorog város egyesített sportintézménye Egyéb intézmények 1. Idősek otthona Fenntartó 1. Dorog Város Önkormányzata Ezen beül napi kapcsolattartás Dr. Tittmann Réka osztályvezetővel és a Kincstári szervezettel Kisebbségi önkormányzatok 1. Német 2. Szlovák 3. Cigány Közművelődési intézmények 1. József Attila Művelődési Ház 2. Arany János Városi Könyvtár Civil szervezetek 1. Óvodai alapítványok 2. Nap-út alapítvány 3. Háttér a dorogiakért egyesület 4. Környezetvédelmi egyesület 5. Bio -kultúra egyesület A kapcsolattartás célja 1. A gyermek szükségleteinek, fejlettségének megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesüljön. A kapcsolattartás elvei 1. A kapcsolattartás kölcsönösségre épül. 2. A kapcsolattartást nyitottság, együttműködő és segítőkészség jellemzi. 3. A kapcsolattartás egyenlő részvételt igényel. 4. Nyitott, partnerközpontú, családbarát - inkluzív szemlélet jellemzi. A kapcsolattartás feladatai Az átmenetek segítése 1. Család-óvoda 2. Bölcsőde-óvoda 3. Óvoda- iskola A kapcsolattartás tartalma Kapcsolattartási mátrix - 1. sz. melléklet 15

20 VI. A GYERMEK MEGISMERÉSE, FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE, DIFFERENCIÁLT, EGYÉNI KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, NEVELÉS* A differenciált egyéni fejlesztés alapelvei 1. A gyermek és a család alapos ismeretére épül. 2. A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógus a közösségen belül, elsősorban kisebb (mikro) csoportokban tudja ellátni az óvodai tevékenységek során. 3. Törekedni kell az egyénre szabott, hatékony hátránycsökkentésre. 4. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítanunk kell a törvény által előírt habilitációsrehabilitációs órákat. 5. A sajátos nevelési igényű gyermekek maradéktalan és hatékony ellátásában hosszú távú célunk, hogy a gyermekkel foglakozó óvodapedagógusok közül legyenek olyanok, akik rendelkeznek sérülésspecifikus szakképzettséggel is. A fejlesztés feladatai A gyermek megismerésének feladati 1. A gyermek anamnézisének felvétele (Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartva). 2. Családlátogatások tapasztalatai. 3. Befogadás, beszoktatás alatti megfigyelés tapasztalatai. 4. A gyermek folyamatos megfigyelésének tapasztalatai, elsősorban a játékban. Készség és képességfejlesztési feladatok 1. Testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) 2. Testséma, testfogalom, dominancia 3. Mozgás képességek (nagymozgásoktól a finommozgásokig) 4. Egyensúlyérzék 5. Érzékelés, észlelés (Auditív, vizuális, taktilis, kinesztétikus) 6. Értelmi képességek (Figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, felidézés, gondolkodás, kiemelten a képzelet, kreativitás). 7. Anyanyelvi, kommunikációs képességek 8. Érzelmi képességek (kiegyensúlyozottság, pozitív énkép, érzelemszabályozás) 9. Akarati képességek (Önállóság, önfegyelem önkontroll, kivárás, kitartás, feladat és szabálytudat) 10. Erkölcsi képességek (Elfogadás, együttérzés, segítőkészség, udvariasság) 11. Szociális képességek (Együttműködés, kooperáció) A fejlesztés területei 1. A HH, ezen belül különösen a HHH gyermekek fejlesztése, segítése 2. BTM gyermekek fejlesztése, nevelés szakvélemény alapján 3. SNI - ből eredő hátrányok kompenzálása, szakvélemény alapú fejlesztése, nevelése 4. Tehetséggondozás A fejlesztés folyamata 1. Bemeneti (óvodába lépés) fejlettségi szint rögzítése megfigyelés alapján. 2. Az egyéni fejlesztés területeinek meghatározása a gyermek személyi anyagában. 3. Félévenkénti fejlettségi szint rögzítés, megfigyelés alapján. 4. Együttműködés a szülővel (tájékoztatás a gyermek fejlődéséről - korrekcióra szoruló illetve a tehetség jeleit mutató fejlődési területek is!- beszélgetés). 5. Differenciált, egyéni nevelés, készség és képességfejlesztés megvalósítása a nevelési, fejlesztési módszerek, tevékenységek, feladatok egyénre szabott alkalmazásával. 6. SNI gyermek esetében egyéni fejlesztési terv vezetése segítő szakember segítségével. 7. Szükséges esetben jelzés kompetens szakembereknek, szakmai segítség igénybevétele. A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése, rögzítése* 1. Az óvodai telephelyenként alkalmazott kötelező és nem kötelező feljegyzések és/vagy mérések formájában, legalább félévente. Kötelező dokumentum: fejlődési anyag gyermekenként. 16

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÓSA UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 Debrecen, Pósa u. 49. Intézmény OM - azonosítója: 030893 Készítette: Kardosné Nagy Mária Óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÁTAI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTAI PITYPANG ÓVODA 201654 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 AZ ÓVODA ADATAI Az óvoda neve: BÁTAI PITYPANG ÓVODA Címe: 7149. BÁTA Óvoda u. 4. Telefonszám: 06-74/ 490-623 Tagóvoda neve: Bátai Pitypang Óvoda Sárpilisi

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M OM: 032015 Salgótarjáni Összevont Óvoda P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Salgótarján 2013. Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben