A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI TAGINTÉZMÉNY VÁC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI TAGINTÉZMÉNY VÁC"

Átírás

1 A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI TAGINTÉZMÉNY VÁC 2013-ban elfogadott PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2600 Vác Kossuth tér 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Az iskola története Az iskola megszervezése Tárgyi feltételek Személyi feltételek Fenntartói és külső feltételek Az innováció során már megvalósult koncepció Az iskola hagyományai Az iskola jelene Célkitűzéseink NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A nevelés, oktatás, képzés célja Feladataink Általános feladatok Általános zenepedagógiai feladatok Személyiségfejlesztés A fejlődés jellemzői Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskola közösségei A közösségfejlesztéssel kapcsolatos általános feladatok: A közösségfejlesztéssel kapcsolatos egyénre szabott konkrét feladatok: Tehetség- és képességkibontakoztatást segítő program Felfedezni a tehetséget, képességeket Tehetség- és képességkibontakoztatás Sikerélményhez juttatás Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskolában folyó minőségirányítási, ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer A tanulói terhelés szabályozása, a beszámoltatás formái és rendje Az otthoni felkészüléssel kapcsolatos tevékenység formái és rendje A tanulók értékelésének általános szempontjai A magatartás és a szorgalom értékelése: A magasabb évfolyamba lépés feltételei A kapcsolattartás és tájékoztatás formái Kötelezően előírt taneszközökről szóló tájékoztatás A taneszközök kiválasztásának elvei

3 A külső és belső partnerekkel való kapcsolattartás formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködése A szülőkkel való együttműködés formái A továbbfejlesztés lehetőségei HELYI TANTERV A közismereti tanterv és a szakmai program tervezésének szintjei általában Európai szint Országos szint Helyi szint A közismereti tanterv A mellékelt közismereti óraterv értelmezése Közismereti tantárgyak hetes óraterve 2013/14-től kifutó, utoljára a 2012/13- ban az iskolába belépett 9. osztály számára Közismereti tantárgyak hetes óraterve 2013/14-től felmenő rendszerben Képzésünk kimenete, vizsgafelkészítés Érettségi vizsga Szakmai vizsga Felsőoktatási felvételi vizsga SZAKMAI PROGRAM Magánénekes Népi énekes Népzenész a hangszer megjelölésével jazz-hangszer (a szak megjelölésével) jazz-énekes Népzenész (szakmairány megjelölésével) Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) Célok, feladatok, fejlesztési követelmények leírása Kulcskompetenciák fejlesztése a szakmai oktatásban Kulcskompetenciák: Kiemelt fejlesztési feladatok: Záradék MELLÉKLETEK Környezetvédelmi program A környezeti nevelés fogalma Az alapelveket szabályozó jogi háttér A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai A környezeti nevelés színterei iskolánkban Erőforrások Nem anyagi erőforrások Iskolán belüli együttműködés Iskolán kívüli együttműködés

4 Anyagi erőforrások Alapelvek, jövőkép, célok Alapelvek, jövőkép Konkrét célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Módszerek Taneszközök Kommunikáció Minőségfejlesztés Továbbképzés Egészségnevelési program Az egészségnevelés törvényi háttere Helyzetelemzés, helyzetkép Hagyományok az egészségnevelés területén: Az egészségnevelés gyakorlati megvalósításának lehetősége Alapelvek, jövőkép, célok Tanórán kívüli céljaink Fogyasztóvédelem iskolai feladata

5 1. BEVEZETÉS NÉVADÓNK 2004-ben Kisfaludy Pikéthy Tibor zeneszerző, karnagy, orgonaművész (Komárom/Újszőny március Vác, július 21.) nevét vettük fel, amely kifejezi a hagyományos értékekbe vetett hitünket. A névválasztással missziót is teljesít, mert kiáll a becsületes hétköznapi pedagógiai és művészi szolgálat mellett. Pikéthy Tibor tanítói oklevelet a győri tanítóképzőben szerzett (1904) ben adták ki első zongoraművét. Magánúton elvégezte a Zeneakadémia tanárképző szakát (1907). Előbb Pannonhalmán, Ravazdon, majd 1915-től Vácott tanító, a püspöki székesegyház karnagya és orgonistája. Itt jelent meg könyve 1916-ban Schubert (Franz) és emlékei Magyarhonban címmel ban egyházzenei igazgató lett. Közben a Zeneművészeti Főiskolán karnagyi és zeneszerzői diplomát szerzett, tanára Herzfeld Viktor volt. Néhány évig a Nemzeti Zenedében is tanított. Nevéhez fűződik az első állami támogatású zeneiskola alapítása Vácott, ahol igazgatóként zeneelméletet és összhangzattant oktatott. Életműve 105 opus: zongora, szólóének-zongora, énekkari és orgonamű. Számos orgona-zongora és néhány énekkari műve nyomtatásban is megjelent. Béke mise című műve különösen nagy sikert aratott. Fiatal korában festőművésznek készült, fennmaradt néhány kitűnő akvarellje is, irodalomszeretete egész életében végigkísérte csakúgy, mint a magyar népzenéé. Népdalgyűjtésben és rendszerezésben is tevékenykedett. Élete utolsó szakaszában "elfelejtett" muzsikusként élt. Földi maradványait a váci Alsóvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra. ARCULATUNK A Pikéthy Tibor Zeneművészeti Tagintézmény az ország egyik legszebb részén, a Dunakanyarban, Vác városában működik 1988 óta. Intézményünk arculatát meghatározza, hogy viszonylag kis iskola, ennek ellenére gazdag a szakmai kínálata. A klasszikus zene mellett a régizene (ezt az elnevezést a klasszikus zenén belül egy speciális előadásmód, az úgynevezett historikus előadásmód megjelölésére használjuk) a népzene és a jazz szakok beindításával egyedülálló, komplex zenei képzést dolgoztunk ki. A zeneművészet e négy nagy területe között indokolatlanul hatalmas hézag volt. Iskolánk képzési rendszerében a klasszikus zene mellett a jazz, a régizene és a népzene elnyerte azt a rangot, amelyet méltán megérdemel. Fontosnak tartjuk e küldetés markáns megvalósítását és az ebből adódó lehetőségek kiaknázását. Célunk, hogy az egyes tantárgyakat hassa át ez a fajta komplex szemlélet, így például a klasszikus zeneirodalom, szolfézs-zeneelmélet oktatásában megfelelő helyet kapjon a népzene és a jazz is. 5

6 KÜLDETÉSÜNK Iskolánk legfontosabb feladata és kötelessége a zenei tehetséggel megáldott növendékek felfedezése, tehetségük ápolása és olyan közegbe való segítése, ahol a leginkább megvalósulhat, kibontakozhat hivatásuk. Mivel iskolánk művészeti iskola, természetes, hogy a zene mellett a humán tudományokra helyezzük a hangsúlyt, mint a magyar, történelem, művészetek története, idegen nyelv. Arra törekszünk, hogy a nálunk végzett diákok ne csak magasan képzett zenészek, hanem az általános műveltségi alapokat is birtokló, érzékeny emberek legyenek Az iskola története Az iskola megszervezése Az iskola alapítását több éves, sőt évtizedes előkészítő munka előzte meg. Már a hetvenes években felmerült az az ötlet, hogy az egyik legnépesebb megyének saját zenei szakközépiskolája legyen. Ennek szorgalmazása elsősorban Cs. Nagy Tamás zeneiskolai igazgató nevéhez fűződik. Az ő kitartó munkája nélkül ez az intézmény valószínűleg soha nem jön létre. A gyakorlati munka az 1987/88-as tanév során indult meg. Ekkor állt fel az iskola első tanári kara, amely lebonyolította az első felvételi vizsgákat is, külső segítséggel, elsősorban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola szaktanáraival. Az alapítás nem titkolt szándéka a Váci Szimfonikus Zenekar személyi gondjainak megoldása volt, ugyanis az eredeti elképzelés szerint az iskola tanárai és diákjai adták volna az együttes jelentős létszámát. Ezt a koncepciót igazolta az a tény, hogy az intézet első megbízott igazgatója, Szalay Miklós a zenekar karmestere volt. A későbbiekben ez a célkitűzés csak részben valósult meg. Az induló intézet a fentiekből következően az összes zenekari hangszeren indított tanszakot, ezen kívül a kitűnő helyi adottságokat kihasználva orgona és zongora szakot is. Ez a későbbiekben magánének, hárfa és szolfézs-zeneelmélet tanszakokkal bővült. A tanári kar kezdetben az alacsony óraszámokra hivatkozással javarészt zeneiskolai tanárokból állt, akik közül csak néhányan rendelkeztek középfokú tanításra jogosító oklevéllel is Tárgyi feltételek 6

7 Az első tanév 1988/89-ben indult. A közismereti oktatás a szomszédos Lővy Sándor Ipari Szakközépiskola /ma Piarista gimnázium/ épületében kezdődött el, az ott tanító tanárok közreműködésével. A zenei órák a Zeneiskolában, valamint a hozzá kapcsolódó, az előző tanév során átépített műemlék épületben zajlottak. A következő tanévben az intézmény megkapta a Mártírok úti óvoda épületét ideiglenes használatra, itt folyt tovább a közismereti tanítás, javarészt óraadó tanárokkal. Az iskola építése közben folyamatosan zajlott, időszakosan komoly anyagi nehézségekbe ütközve. Végül központi támogatással befejeződött az építkezés és az 1991/92-es tanév évnyitóján ünnepélyesen átadták az épületet. Tetőtere azonban a mai napig beépítésre vár. A növendékek kollégiumi elhelyezését városi középiskolai kollégiumok látják el Személyi feltételek Az új szárny birtokbavételével egyidejűleg kezdte meg tanulmányait a negyedik induló évfolyam, ezzel teljes lett az iskola tanulói létszáma, ami a statisztikai adatok szerint diák között mozog. Ez magában foglalja a párhuzamos képzést és az érettségi utáni szakképzést is. A párhuzamos képzés keretében a diákok közismereti tárgyakból érettségire készülnek fel. Az iskola fennállásának negyedik tanévétől lassan kialakult a főállásban itt dolgozó tantestület, valamint állandósult az óraadó tanárok köre is. A tanév folyamán az igazgató lemondásával Bokor György lett a pályázat kiírásáig a megbízott igazgató őszétől Szabó Ede, majd 1995-ös lemondása után megbízással akkori helyettese Szabó Katalin látta el a vezetői teendőket februárjától 2010 júliusáig Benyus Sándor volt az iskola vezetője, majd augusztustól Dr.Bednarik Anasztázia látja el az igazgatói, majd tagintézmény-vezetői teendőket szeptemberétől intézményünk önállóságát elvesztve a Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Tagintézményeként működik tovább Fenntartói és külső feltételek Az iskolát Vác Város Tanácsának VB-je alapította, melynek későbbi jogutódja Vác Város Önkormányzata 1996-ban működtetésének fenntartói feladatait Pest Megye Önkormányzatának adta át. Ennek fő okaként az iskola nem helyi érdekeltségét jelölte meg, hivatkozván elsősorban Pest megyei, Nógrád megyei, sőt országos beiskolázására. Ennek költségterheit több más iskolához hasonlóan nem tudta tovább felvállalni. Ennek ellenére a város életében tevékenyen részt vesz az iskola, elsősorban közművelődési feladatokat lát el. 7

8 2009 július 1-től az iskola gazdasági vezetését a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény (2600 Vác Március 15. tér 6.) látta el januárjától a PMIK volt az iskola fenntartója egészen 2013 március végéig, amikor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került, a Ceglédi Tankerület közvetlen irányítása alá Az innováció során már megvalósult koncepció Napjainkra kialakult és megszilárdult az iskola arculata. Megvalósult egy egységes, esztétikus és gazdag tartalmú honlap működtetése, amely nagyban hozzájárult az iskola ismertségéhez, elismertségéhez. Szép versenyeredmények, és felvételi sikerek gyarapítják dicsőség táblánkat. A felsőoktatási intézmények körében elismertséget szerzett magának intézményünk. Volt diákjainkat munkaszeretetük, hozzáállásuk és szakmai felkészültség miatt elismerés övezi. Többek közülük már vagy intézményünkben, vagy a szomszédos Bartók Béla Zeneiskolában tanítanak. Létrejött az együttműködés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakával a gyakorlati oktatás biztosítása érdekében. Hatékonyabb terem- és időgazdálkodást, tanítás-szervezést valósítottunk meg a heti két napon délutáni közismereti oktatás bevezetésével. Átalakítottuk a felvételik rendszerét. Bevezettük a komplex felvételt, mely időigényesebb, ugyanakkor növendék centrikussá vált, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk róla Az iskola hagyományai Iskolánkban az ünnepek meghittek, bensőségesek. A kis létszám, a családias hangulat miatt könnyebb bensőséges hangulatot teremteni, s mivel zeneművészeti szakközépiskola vagyunk, minden alkalommal felcsendül a muzsika. - Szeptember elején ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik az év, köszöntjük az első osztályosokat. - Szeptember folyamán tartjuk a tanulmányi kirándulásokat. - Október 1: a Zenei Világnapja, melynek városi és iskolai megünneplésében tanulóink és tanáraink egyaránt részt vesznek. - Október 6: megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki órák keretében. 8

9 - Az első osztályosok avatását és a Gólyabált már hagyományosan október elején rendezzük. - Október 23: évek óta rendszeresen úgy ünnepeljük, hogy virágot helyezünk el dr. Brusznyai Árpád emléktáblájánál. - Az adventi gyertyagyújtás ünnepe. Iskolai hagyomány, hogy advent első hetében elkészül az adventi koszorú, és minden héten közösen meggyújtunk egy gyertyát; az utolsót akkor, amikor a közös karácsonyi ünneplésre gyűlünk össze. - Decemberben hagyomány, hogy tanulóink karácsonyi hangversenyeket adnak a város különböző iskoláiban, óvodáiban. - Január 22: megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról. - Január végén a negyedikesek szalagavatója a legnagyobb esemény. Ezt a zeneiskola nagytermében szoktuk megrendezni, mindig teltház előtt. Ezután szalagavató bált tartunk a szülők, hozzátartozók és az alsóéves tanulók részvételével. - Március 15: iskolai keretben ünnepeljük műsoros összeállítással, felcsendül az alkalomhoz illő zene, elhangzik néhány irodalmi alkotás is.jó időjárás esetén levonulunk a Váci Ligetben található Honvéd emlékműhöz koszorúzásra. - Májusban a negyedikeseket búcsúztatjuk; az elsősök adják át a tarisznyát, a harmadikosok díszítik a termet. Az első ballagó osztállyal kezdődött el az a hagyomány, hogy az iskola belső udvarán a negyedikesek elültetnek egy kis fenyőt. - Június közepén zárjuk a tanévet, családias hangulatban. A kiváló tanulókat jutalomban részesítjük (könyv, lemez, pénzjutalom), átadásra kerül a Pikéthy díj, és emléklapok és közös muzsikálással veszünk búcsút egymástól. - Német nyelvet tanuló diákjaink évek óta néhány napot Vác testvérvárosában, Donaueschingenben töltenek, lehetőséget kapva élő nyelvi tudásuk fejlesztésére. Az angolosok 1997 őszén voltak először Londonban egy nyelvtanfolyammal egybekötött városnéző úton, melyet azóta már több hasonló követett. - Egész évben, kb. két hetenként közös iskolai növendékhangversenyeket tartunk (a tanszaki hangversenyeken kívül), melyeken a tanulók számot adnak fejlődésükről az egész iskola előtt, és rutint szereznek a nyilvános szereplésben. - Hagyományteremtő céllal megindult a tanári hangversenysorozat is. - Zenei ismeretterjesztést végzünk - Zenei produkciókkal lépünk fel kiállítások megnyitóin és a város egyéb rendezvényein is, a Váci Egyházmegye Táncházain, a Credo házban Az iskola jelene Tárgyi feltételek 9

10 A magas szintű oktató-nevelő munkának elengedhetetlen része az intézményen belüli személyi és tárgyi feltételek optimális biztosítása. Iskolánkban az oktató munkát segítő tárgyi feltételek: 5 tanterem (közismereti) 2 nyelvi terem 24 gyakorló terem 1 tornaterem 1 könyvtár 1 stúdió 1 kamaraterem (koncertek rendezésére) 1 zenekari próbaterem A gyakorló- illetve tantermekben 24 pianínó, a kamara- és a koncertteremben együttvéve 8 zongora, orgona, gyakorlóorgona, digitális zongorák, hárfa és ütőhangszerek nyújtanak lehetőséget gyakorlásra és koncertezésre. A pályázaton nyert pénzből egy országosan egyedülálló minőségű FAZIOLI hangversenyzongorát szereztünk be, amely a legkifinomultabb igényeket is kielégíti. A régizene tanszak kiváló minőségű csembalóval, és blockflötékkel gazdagodott. A népzene tanszak munkáját népi hangszerek segítik (cimbalom, tamburák, bőgő, népi furulyák, citerák, ütőgardon). Az intézmény kölcsönzés céljára is rendelkezik hangszerállománnyal (pl. réz- és fafúvós-, vonós hangszerek). Mindezen hangszereket folyamatosan karban kell tartani, és újakkal kell bővíteni. Erre a költségvetés és a pályázatok segítségével volt lehetőség régebben, ma ez lényegesen nehezebben finanszírozható. A zeneiskolával való kölcsönös az épülethasználatra vonatkozó megegyezés szerint iskolánk is használja az ottani nagytermet és az orgonát oktatásra, növendékhangversenyek és vizsgák lebonyolítására. Tantermeikben a zeneiskola házirendjének megfelelően növendékeink gyakorlási díj fejében gyakorolhatnak. A közismereti és zenei órákra való felkészülést segíti a 37oo kötetes könyvtár, amelyben a szépirodalmi könyveken kívül a zenei szakirodalom is megtalálható. Az állományt folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük. A könyvtárban video és egyéni zenehallgatásra is alkalmas fejhallgatós berendezés, valamint a sulinet program keretében számítógépek (az informatika tárgy oktatásához) találhatók. Ezeket is folyamatosan karban kell tartani, ami a rendszergazda feladata, valamint folyamatosan korszerű új gépekre kell kicserélni pályázatok segítségével. Az audio-vizuális oktatást segíti még: 4 Hi-Fi torony (zeneirodalom órákon) 3 TV-video berendezés (tantermek, könyvtár). Az iskola rendelkezik koncertek képi és hangi rögzítésére alkalmas kölcsönözhető felszereléssel is. A felvett anyag átjátszása és archiválása az adott pedagógus feladata. 10

11 A prezentációt segíti a multimédiás prezentációs csomag, amit az OM pályázatán nyert az iskola Személyi feltételek Az iskola pedagógusai Az iskola az Nkt.. idevonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő létszámú és szakos tanárokat alkalmaz: a közismereti és szakmai oktatás a mellékelt közismereti valamint szakmai óratervek szerint biztosítottak (lásd. a tartalomjegyzéket). Az intézmény szervezeti felépítését, struktúráját az SZMSZ, a munkaköri leírásokat pedig annak melléklete tartalmazza. Az iskola dolgozóinak alkalmazása a Kjt. idevonatkozó rendelkezései szerint történik. Az iskola pedagógiai munkát segítő és technikai dolgozói Az iskola titkári teendőit az iskolatitkár végzi. Az iskola állományában fűtő-karbantartó, takarító személyzet és portás van. Megbízási szerződéssel alkalmazunk üzemorvost, védőnőt, iskolaorvost, valamint az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően hangszerkarbantartót és iskolapszichológust Célkitűzéseink Az iskola célkitűzésének alapja az intézmény fenntartója által és az alapító okirat alapján meghatározott feladat teljesítése: az iskola művelje magas szinten sajátos célkitűzéseiből fakadó vállalt feladatát, és ezáltal tegye lehetővé végzett növendékei számára, hogy lehetőségeikhez mérten mind nagyobb százalékban helyezkedhessenek el a képességeiknek megfelelő területen. Célkitűzésünk megvalósítására megfogalmaztuk a helyi pedagógiai elveket, célés feladatrendszerünket. Ennek részletes elméleti kibontását nevelési programunk tartalmazza. Amint a későbbiekben kiderül, hangsúlyosnak érezzük a neveléssel kapcsolatos feladatunkat, mert az egyén boldogulásának letéteményét elsősorban ebben látjuk. A gyakorlati kivitelezés alapját a 3. részben szereplő helyi tanterv képezi. 11

12 2. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A nevelés, oktatás, képzés célja Kodály Zoltán világhírű magyar zenepedagógussal valljuk, hogy a zenei tehetséggel, a zene iránti fogékonysággal megáldott személyisége akkor bontakozhat ki igazán ha: - kiműveli értelemét - kiműveli szívét - kiműveli hallását - kiműveli kezét. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban. Célunk az, hogy nevelésünk, oktatásunk, képzésünk által segítsük ebben növendékeinket. Kiművelt értelem, kiművelt szív Az ember értelme által, annak fejlesztése által képes megállni a helyét az életben. Ezért az oktatás egyrészről az értelem fejlesztésének szolgálatában áll, amely által megtanul az egyén értelmesen és felelősen cselekedni, hogy képes legyen a társadalomban és a magánéletben ráháruló feladatok elvégzésére. A szociálisan kulturált, harmonikus, kiegyensúlyozott ember kialakításán túl célunk, hogy olyan személyiség formálódjék általunk, aki képes szeretni, másokért élni, önállóan gondolkozni, és meggyőződése szerint szabadon azt tenni, ami összhangban van kiművelt lelkiismeretével. Tudja megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, az értékest az értéktelentől. Lásson a dolgok mélyére, ismerje föl azok belső lényegét és valódi értékét. Kiművelt hallás, kiművelt kéz Zeneoktatásunk általános célja: a zenekultúra szintjének emelése saját körzetünkben, a világszínvonalú magyar zenekultúra ápolása, értékeinek továbbadása. Zeneoktatásunk konkrét célja, hogy a tanulók zenei adottságait kiműveljük, és olyan eszközöket adjunk a kezükbe, amelyek által megismerik és megértik a muzsikát. Elsőrendű fontosságú az olyan hallás képzése, amely a zene legkifinomultabb árnyalatait (harmónia, hangszín, kifejezés, polifónia stb.) is képes felismerni és értékelni. Ezáltal, még ha nem is lesz belőlük zenész, olyan világ nyílik meg előttük, amely semmilyen más eszközzel, módszerrel nem közelíthető meg. A hangszerjátékhoz szükséges technika kiművelésével pedig lehetőséget teremtünk számukra, hogy a zeneirodalom értékes kincseit maguk szólaltassák meg. 12

13 Minél fejlettebb a növendék hallása, képzelete, értelme, technikai képessége, annál elérhetőbb cél a művészi értelmezés, felfogás kialakítása. Tanítványainkat éppen ezért értelmileg, érzelmileg, intellektuálisan és művészi tekintetben is állandóan fejlesztenünk kell. Csak így érhetjük el, hogy a tanult zenemű tartalma tehát mindaz, amit belső hallás, képzelet, érzelem, esztétikai és értelmi felfogás előre meghatároz megvalósuljon Feladataink Általános feladatok A nevelés és oktatás a pedagógus tudatosan tervezett, szervezett tevékenysége, amely során fejleszti a gyermek személyiségét, motiválja őt az emberi értékek belsővé tételére. A növendék személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. A művészetpedagógiában ennek még nagyobb jelentősége van, ezért különleges felelősség hárul szakmailag és morálisan is a pedagógusra. A személyiségformálás során figyelembe kell vennünk a személyiségalakulás folyamatát meghatározó tényezőket: - a szociális magatartásformák elsajátítását (utánzás, empátia és azonosulás által) - a kompetencia (un. hatékonyság) késztetéséből fakadó aktivitást - az önszabályozó funkciók kialakulását. A személyiségfejlődés akkor kedvező, ha a normák követése az értékes célokért belső szükségletté válik. A nevelő feladata az értékes célok láttatásán túl, hogy az ellenőrzés és értékelés, a jutalmazás és büntetés által segítse az önszabályozó funkciók megfelelő alakulását. Feladata továbbá az optimális terhelés mértékének megtalálása (amikor a személyiség a leghatékonyabban tud fejlődni). Túlterhelés és alulterhelés egyaránt károsítja a személyiséget. A feladatok egyes összetevői Kötelesség és jog Feladatunk, hogy az oktatás során kialakítsuk neveltjeinkben a kötelességek és jogok közötti egyensúlyt, hogy minden diák érezze, tiszteletben tartják, tekintettel vannak rá, de ő is képes legyen mások jogainak tiszteletben tartására. Tedd azt, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, és kerüld azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek! Értékrend A nevelés és oktatás során a pedagógus a saját meggyőződéséből, világnézetéből fakadó értékrendjét mutatja a diáknak. A tanárnak vállalnia kell értékrendi döntéseit anélkül, hogy neveltjét szabad döntésében korlátozná. Érzelmi stabilitás 13

14 Az ember belső békéjének, boldogságának feltétele az érzelmi stabilitás, harmónia, kiegyensúlyozottság. Az önmagával megbékélt, derűs ember képes társaival is harmonikus kapcsolatot létesíteni. Feladatunk, hogy azokat a tanulókat, akik sérültek, kisebb-nagyobb problémákkal küszködnek, lehetőségeinkhez mérten segítsük problémáik kezelésében, megoldásában. Az értelem és akarat művelése A képzés egyik legfontosabb feladata az értelem és az akarat művelése, mert ezáltal lesz képes az ember intelligensen élni és viselkedni. Akaratunkra a legnagyobb hatással a képzeletünk van. A képzelet, a fantázia fejlesztése a zenészek nevelésében különösen fontos, hiszen ennek megléte a zeneművészetben nélkülözhetetlen. A szemléletes cselekvő, és a szemléletes képszerű gondolkodás után az ember egy magasabb fejlettségi szintre jut, kialakul a nyelvi, fogalmi gondolkodás. Az iskola feladata, hogy ennek fejlődését segítse. Hagyománytisztelet Fontos feladat továbbá, hogy az évszázadok alatt felhalmozódott értékeket megismertessük, megszerettessük növendékeinkkel. Az új generáció hagyománytisztelete abban áll, hogy mi pedagógusok miként teljesítjük hivatásunkat. A hagyomány és a tapasztalatok átszármaztatásával az alapvető emberi értékek továbbadását is lehetővé tesszük. Ezek az értékek a következők: - igazság - jóság - remény és bizalom - szépség - tisztesség és becsületesség. Ezek tartalmáról néhány mondatban: - Igazság és igazságosság Az igazság valaminek az igaz volta, a valóságot hűen tükröző, neki megfelelő tényállás. Az igazság a jelenségek sokoldalú, elmélyült vizsgálatát feltételezi. A teljes igazságot el nem érhetjük, csak törekszünk felé. Valaminek a megismerése annak további megismerését követeli. Az igazság jelenti az eddigi ismereteink felfedését a maga valóságában. A személyiségfejlődésben az igazság, a belső őszinteség kialakítását jelenti, amelyben nekünk is feladatunk van. Az igazságot követő tanár az igazság érvényesülését, érvényesítését kívánja, ezáltal lesz igazságos. Jóság A jóság szeretetből fakadó jóindulat, emberséges viselkedés. Ha valaki a jót választja, akkor helyesen tud élni szabadságával, ha a rosszat, beszűkül a szabadsága. Feladatunk, hogy az iskolai házirend betartatásával és példamutatásunkkal diákjainkat a jóra ösztönözzük. 14

15 - Remény és bizalom A remény a körülmények kedvező alakulásába vetett hit, a bizalom az olyan személyre irányuló érzés, akiben megbízunk. Nevelésünk alapfeltétele a bizalom. A gyermek fegyelmezhetősége gyakran attól függ, mennyire érzi szeretetünket, elfogadásunkat és bizalmunkat. - Szépség A szépség a belső igazság és jóság napfényre jutása. (Sík Sándor) A művészet segít feltárni létünk titkait, mert a művészi alkotás a tökéletesség utáni vágyból jön létre. A művészet erősíti a reményt, hogy majd elérjük a tökéletességet, ezért a művészet segíti a lélek fejlődését, finomodását. A művészet által szabaddá lesz az ember, mert segít az önmagunkra találásban és abban, hogy felülkerekedjünk önmagunkon. - Tisztesség, becsületesség A tisztesség és becsületesség jelenti az élet, az ember megbecsülését és az aszerint való viselkedést. Feladatunk, hogy erőnk szerint, őszinte törekvéssel ezeket az értékeket követésre alkalmasan, belső meggyőződéssel, mintaszerűen képviseljük Általános zenepedagógiai feladatok Nevelési feladat Zenei oktatásunk nem öncélú, hanem az egész személyiséget formáló tevékenység. Senkit sem taníthatunk zenére anélkül, hogy egész jellemét ne alakítanánk. A zenetörténet maradandó alkotásaival való foglalkozás kihat a növendék egész szellemi világára, ízlésére, eszmei meggyőződésére, erkölcsi eszményeire. Fő nevelési feladatunknak a tanulók lelkének formálását tartjuk a zene mint eszköz által. Hisszük, hogy a zene az ember belső világának jobb megismerését és kiteljesítését teszi lehetővé érzéki benyomások, élmények alapján. Oktatási feladat Legfőbb feladatunk a zenét befogadó, alkotó és újraalkotó zenészek képzése, az alkotó jellegű, értő műélvezői, befogadói magatartás elsajátíttatása. Erre, mint bázisra épülhet a tényleges alkotó tevékenységhez szükséges képességek fejlesztése. Fontos feladat a zenei ízlés kiművelése. Komolyan kell vennünk a gyermekeket, csakis művészi értékeket szabad mutatni nekik. A zenei ízlést csak kifogástalan remekművekkel formálhatjuk. A művészetben a rossz ízlés valóságos lelki betegség, amely kiéget a lélekből minden fogékonyságot. Elzárja a remekművekkel való érintkezéstől, s így a belőle áradó éltető fluidumtól, amely nélkül a lélek sorvad, zsugorodik olvashatjuk Balázs Bélától. Zenepedagógiai alapelvek és abból kiinduló feladatok 15

16 Minden pedagógiai gyakorlat azoknak az értékeknek mentén szerveződik, amelyeknek megőrzését, átörökítését, gazdagítását céljául tűzi ki. Ezért a pedagógiai program megfogalmazásakor is ezeknek az értékeknek a számbavételéből kell kiindulni. - Hagyomány elve Magában foglalja az alapvető emberi értékek átszármaztatását, amelyről korábban már szóltunk. Részét képezi az emberi társadalmak kultúrájának átörökítése, kiemelten gondolunk iskolánkban a zenei kultúrára. Ez utóbbi magában foglalja nemzeti-népi zenekincsünk továbbadását a felnövekvő nemzedéknek. Fontos feladatunk a magyar zenei élet kiemelkedő személyiségeinek és azok alkotásainak áthagyományozása, hiszen ezáltal is gyarapítjuk a növendékek zenei műveltségét. - Konkrétság elve A kreatív tevékenység a megismerés és alkalmazás során mindig az adott műalkotás vagy feladat konkrétságából indul ki, ezért nagy jelentősége van a fogalmi tisztánlátásnak, a lényeg világos megfogalmazásának és kiemelésének. Azért is fontos ez, mert a zenepedagógia a zenemű gyakorlásából indul ki, és tapasztalatok által jut az elméleti általánosításokhoz, amelyeket utána már tudatosan használ fel a művészi gyakorlatban. - Következetesség elve A művészeti nevelésben igen nagy szerepe van a helyes szokások kialakításának és automatizálásának (pl. gyakorlás, szereplés során). A nevelésben és képzésben egyaránt fontos még a pontosság, koncentráltság, munkafegyelem és önfegyelem begyakoroltatása, az igényesség kialakítása. Feladatunk mindezek következetes betartása és betartatása. - Közösségi nevelés elve Az iskolai nevelés, oktatás során feltárul, hogy az ember közösségi lény, és a közösségben a másikra van utalva. Meg kell tanulnia a közösségben kapcsolatok létesítését és ápolását, mindeközben megőrizve önmagát, saját önállóságát. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a szakmai moralitásnak. Az emberi morált magasabb rendű követelménynek tartjuk a szakmai érdeknél, a személyiség harmóniáját magasabb rendűnek a karriernél. Feladatunk ennek az elméletnek az átadása. Az iskolai oktatás, képzés egy része közösségben valósul meg. A közösségben nagy szerepe van az együttes tevékenységnek is. Feladatunk az egymásra figyelés, együtt dolgozni tudás begyakoroltatása a zenekari, énekkari, kamaraegyüttesi tevékenységek során is. Ehhez nélkülözhetetlen a másik elfogadására nevelés és az empátiás képesség fejlesztése. 16

17 Képessé kell tenni őket az alá-fölérendeltségi viszonyok elfogadására és az eszerint való viselkedésre. A közösségben is szükség van önállóságra. Igényesség és eredményesség csak az önállóság és felelősség illetve a szabadság és fegyelem egyensúlyában valósulhat meg. Bármelyik fogalom túlsúlya torz szemlélethez ill. gyakorlathoz vezet. A tanár feladata, hogy teret engedjen a tanulók önálló próbálkozásainak. Becsülje meg elképzeléseiket, vegye komolyan szándékaikat, de kívánja meg a felelősséget is. - Aktivitás elve Ez azt jelenti, hogy a tanuló aktívan, cselekvően vegyen részt saját személyisége alakításában, képességei fejlesztésében. A tanár feladata ebben a vonatkozásban a motiválás. - Rendszeresség, folyamatosság, tervszerűség elve Csak megfelelő rendszerbe ágyazott tervszerű és folyamatos tanulással és gyakorlással lehet színvonalas, eredményes munkát elérni. Ezt mind a pedagógusnak, mind a tanulónak szem előtt kell tartania, és ennek megfelelően kell cselekednie. - Életkori és egyéni sajátosságok elve Nevelésünk és oktatásunk során a diáknak életkorának és tanulmányi előrehaladásának megfelelően meghatározott követelményszinteknek kell megfelelnie. Feladatunk, hogy a növendékeket megismertessük a követelményszinttel, hogy tudják magukat mihez viszonyítani, és lássák a célt, amely felé haladniuk kell. Ezen túl feladatunk egyéni fejlettségükhöz mérten fejleszteni őket. 17

18 2.2. Személyiségfejlesztés A váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Tagintézmény pedagógiai programja A fejlődés jellemzői Az ideális tanár-diák viszony kialakítása érdekében különösen fontos az egyes életszakaszok jellemzőinek megismerése, hogy a pedagógus megfelelő módon tudjon segíteni növendékének. Az alábbiakban ezeket vesszük sorra, mindkét oldalról vizsgálva az egyes jelenségeket, jellegzetes megnyilvánulásokat. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI A ÉVESEK FEJLŐDÉSI JELLEMZŐI Ez az időszak az ember kibontakozásának legdöntőbb szakasza. Formálódásának alapja: milyen határokat fogad el és tart be az egyén. A FEJLESZTÉS, NEVELÉS TARTALMA ÉS MÓDSZEREI ( Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek) I. LEBONTÁS Tudatosan, illetve ösztönösen elutasítja gyermeki önmagát. Minden kamasz szenved attól, hogy nem képes normális, kiegyensúlyozott kapcsolatot fenntartani szüleivel és tanáraival. Hihetetlen nagy vágy van bennük a bensőséges, egyenjogú viszonyra, de ezt képtelenek megfelelő formában megjeleníteni. A felnőttek is szenvednek ugyanettől. Tudatosítani kell bennük, hogy a másik fél is töpreng, elhatározásokat tesz, próbálkozik a kapcsolat javításán. Már ezzel egyfajta kölcsönös tisztelethez és ebből fakadóan sajátos megértéshez tudjuk őket elvezetni. A lebontás egységei: I/a Rohamos testi fejlődés Piknikus alkatúak tovább híznak, aszténiás alkatúak tovább nőnek. Egyre fáradékonyabbá, sutábbá válnak, lusták. Legszívesebben abbahagynák a sportolást és minden testnevelési óra alól felmentetnék magukat. Épp a sportolás, a rendszeres testedzés tudja lerövidíteni ügyetlen korszakukat kellő terheléssel. A testnevelő tanár felelőssége, hogy túllendítse őket a holtponton úgy, hogy ez ne okozzon betegséget. kötelező sportorvosi vizsgálat (ugyanis a test tömege felével gyarapszik, a szív térfogata megduplázódik, de a légzőszervek, véredények nem fejlődnek úgy vérnyomásemelkedést válthat ki) 18

19 El kell fogadnia megváltozott önmagát. Önelfogadási harc. Segíteni kell őket helyes önértékelés kialakításában. A helyes önértékelés összetevői: 1. BEFOGADOTTSÁG Az a tudat, hogy befogadnak, elfogadnak a szüleim, a tanáraim, az osztály. 2. ÉRTÉKESSÉG Az a tudat, hogy helyes döntéseket hozok, fontos és értékes a munkám, a jelenlétem. 3. ALKALMASSÁG Az a tudat, hogy képes vagyok úrrá lenni a problémákon. Azt üzenjük feléjük: bármilyen vagy is, hozzánk tartozol. Objektív mértékhez kell eljuttatnunk. Azt üzenjük feléjük, hogy megállod a helyed a világban. Fontos felismertetni velük, hogy képesek voltak a múltban is a sikereket, kudarcokat átélni. Érdemes időszakonként a 15 év körüli korosztályt ütköztetni valódi szenvedésekkel, valódi problémákkal elvinni őket mozgássérült intézetbe vagy halmozottan károsult fiatalok otthonába. I/b Intenzív befelé fordulás Meg akarja érteni önmagát. Jelei: - felértékelődik a ruha, a hajviselet szerepe - nem érti, mi történik vele - pszichológiai könyveket olvas - egyedül akar lenni - nagy, filozófiai kérdésekről töpreng (élet, halál) - tele van tettvággyal, hősiességgel - tele van szeretetvággyal - úgy érzi, senki nem érti meg fantáziál naplót ír Jó nevelési eszköz lehet - ha nem olvasunk bele - egy év után elolvastatni írójával. Láthatja önnön fejlődését. - szexuális ingerei vannak - biológiai szinten is tele van bizonytalansággal, nem tudja megfogalmazni - állhatatlan, rapszodikus kedélyállapot jellemzi, ami a gyengédségtől a brutalitásig szélsőségesen képes befolyásolni őt Olyan könyvekhez kell hozzájuttatnunk a fiúkat, melyek nem csak a szexuális és biológiai tudnivalókat tartalmazzák, hanem az egész vonzalmat belehelyezik a házasságeszmény távlatába. Lényeg a távlat. Nagyon fontos a jó barát, barátnő szerepe, aki nálánál pár évvel idősebb, vagy megértő felnőtt, 19

20 - magányosnak érzi magát - állandó ingerlékenység és indulatosság jellemzi a kamaszt. aki ugyanezt átélte és tanácsot tud adni, akinek ad a szavára. I/c Önállósodás igénye Már biztonsággal átlátja szülei, nevelői gyengéit lázad. Kihull az ún. első naivitásból (tudniillik, hogy mindenben rábízhatja magát a felnőttekre). Az önállósodás igénye szembeállítja szüleivel és tanáraival, ugyanis mást jelent számára az önállósodás, mint a felnőttek számára. Nem szabad, hogy megmaradjon a lázadásban, mert nem lesz képes kiegyensúlyozott felnőtt életre. Lassan szükségessé válik az ún. második naivitás kiküzdése, ami azt jelenti: tudom, hogy sok a hazugság a felnőttek világában, én mégis esélyt adok a jónak, az igaznak. Nem fogok gyanakodva élni, a jó pártjára állok. A serdülő szerint az önállóság = másként élek, másként töltöm az időmet, másként gondolkozom, mint eddig. A szülők, tanárok szerint az önállóság = egyedül tudok helyes, jó döntést hozni, akaraterővel azt el tudom érni. Ebből az ellentétből az következik, hogy minden követelést és utasítást úgy él át, mint szabadságának korlátozását, és lázad ellene. Azt akarja tenni, amihez kedve van, amihez nincs, azt nem. Szerinte az önállóság egyenlő a tagadással. Feladatok: 1. Mindenáron fenn kell tartani és meg kell őrizni az élő kapcsolatot a tanulóval. Sűrű, akár napi praktikus beszélgetések során alapvető betekintést ad a fiatal saját életébe annak ellenére, hogy elzárkózik attól, hogy bárki is belelásson benső énjébe. Ezek a bizalmas beszélgetések érzelmileg feltöltik, és némi vigasztalást nyújtanak. 2. Az alapvető tiszteletet ne csak megköveteljük, hanem mi is adjuk meg. Ne gúnyolódjunk, ne lovagoljunk dolgokon. 3. Markánsan különbséget kell tennünk, mi az, ami a tanuló számára valóban káros, és mi az, ami minket idegesít vele kapcsolatban. (idegesítő például a hajviselete, furcsa öltözködése, lehúzó pl. ha anyagiakban megbízhatatlan, lop, csal stb.) II. A FELÉPÍTÉS A lebontás időszakát követi az egyensúly keresésének időszaka. Ez a szakasz vezeti el majd a fiatalt önmaga megtalálásához. A felépítés szakaszai: II/a Felnőttek utánzása és eredetieskedés A fiúknál az eszményképiség képekhez való ragaszkodásban is megjelenik. A képek arról árulkodnak, milyen életvitelt, életformát, világnézetet tart jónak, követendőnek az illető. Nem csak külsőségekben, hanem életvitelükben is követni akarják azokat. Rá kell döbbentenünk őket arra, hogy sokszor mennyire a birtoklás, a könnyű élet tartja fogva 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE... 6

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben