Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot. E Stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Kormány ehhez kapcsolódóan elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia végrehajtását szolgáló es évekre szóló első cselekvési tervét január 13-án. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 250/2009.(XI.27.)Kt. határozatával elfogadta Szentes Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának (továbbiakban: Koncepció) felülvizsgálatát. A fenti dokumentumokhoz illeszkedve készült Szentes Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (továbbiakban: Terv). Szentes Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a város ifjúságát érintő ágazati intézkedéseit (gyermekvédelmi, szociális, lakásügyi, közművelődési, oktatási, esélyegyenlőségi, drogprevenció, stb.) a hozzá rendelt, feladatokra meghatározott forrásokkal együtt a Koncepcióban is megjelenített módon részben más alapdokumentumok tartalmazzák. Jelen Terv intézkedései többek között az említetteken felül vállalt feladatokat határozzák meg. Az Önkormányzat a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra összefogását erősíteni kívánja, hiszen a felnövekvő ifjúság ügye olyan átfogó, minden területet érintő, ágazatközi szemléletet feltételez, amely hosszú távon csakis széles körű együttműködéssel hozhat eredményeket. Tájékoztató a Cselekvési Terv kidolgozásának folyamatáról, lépéseiről 1. Adatgyűjtés a témára vonatkozó alapdokumentumokból, ill. a hivatal osztályaitól, irodáitól, a nevelési-oktatási intézményektől, civil szervezetektől A Cselekvési Terv alapdokumentuma Szentes Város Ifjúsági Koncepciója, melynek felülvizsgált, átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt változatát a Képviselő-testület 250/2009. (XI.27.)Kt. határozatával elfogadta. Emellett adatokat kértünk a hivatal osztályaitól, irodáitól, a városi nevelésioktatási/közművelődési intézményektől, a civil szervezetektől a következő témakörökben: a) Jogszabályi háttér felsorolása, amelyek alapján ifjúsággal kapcsolatos tevékenységeket folytat, fejlesztéseket készít elő vagy valósít meg az intézmény/szervezet. b) Azoknak a kidolgozás vagy megvalósítás alatt álló intézkedéseknek, fejlesztéseknek, programoknak a felsorolása, amelyek az elmúlt 2 évben történtek vagy az elkövetkezendő 2 év alatt fognak történni. 1

2 c) Rövid összegzés az intézmény/szervezet ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének lényegéről. d) Javaslataik az ifjúsági cselekvési tervvel kapcsolatban. 2. A SZIDÖK részvétele A SZIDÖK és mentorszervezete, a VE-GA Gyermek és Ifjúági Szövetség írásban nyújtotta be javaslatait, melyeket a Terv készítésénél figyelembe vettünk. 3. Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal (továbbiakban: CIK) részvétele A CIK a Cselekvési Terv összeállításának munkálataiban az Önkormányzat civil partnereként az NCA-hoz benyújtott pályázatában is vállalta, hogy összegyűjti tagjai álláspontjait a Terv kialakításához és részt vesz a folyamatban tanácsadó, véleményező szerepben. Ebben a témában lezajlott üléseiről jegyzőkönyv készült. A fentieket áttekintve és összevetve a Koncepcióval, a Stratégiával és a Kutatással rajzolódtak ki azok a csomópontok, amelyek a Cselekvési Terv egyes tételeiben öltöttek formát. Mivel az érvényes Ifjúsági Cselekvési Terv számos jövőbeni ifjúsági témájú pályázat kötelező mellékletét vagy hivatkozási alapját képezi majd, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el. /2010. (V.21.) Kt. Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város évre szóló Ifjúsági Cselekvési Tervét, és az alábbiak szerint dönt: Szentes Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) és Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) döntéseit és operatív tevékenységét illető intézkedések 1. A meglévő önkormányzati koncepciók felülvizsgálatakor és új ágazati koncepciók kialakításakor célszerű az ifjúsági terület amennyiben releváns külön megjelenítése, a területre vonatkozó ágazati elképzelések rögzítésével. Felelős: a Jegyző és az általa érintett irodák és osztályok 2. Szentes Város Önkormányzata lakásgazdálkodási koncepciója - 193/2000.(XI.24.) Kt. és Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/1995.(XII.22.)Kt. rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásáról*/2002. március 1. napjától a rendelet címe: A lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról (egységes szerkezetben) dokumentumok áttekintése, esetlegesen a Képviselő-testület döntésének függvényében - módosítása a szentesi fiatalok lakáshoz jutásának a lehető leghatékonyabb eszközökkel történő elősegítése érdekében. Felelős: Közigazgatási Osztály, Jegyzői Iroda Határidő: március Az Képviselő-testület döntésének függvényében a év folyamán ki kell dolgozni a város költségvetésében nevesítve szerepeltethető, önálló szakmai fejezeteket 2

3 tartalmazó, elkülönített ifjúsági keret kialakításának feltételrendszerét, amely a évi költségvetésben már szerepeltethető. A folyamatban a SZIDÖK véleményezési jogával élhet. Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda, Művelődési Iroda Határidő: december Az ifjúság sorsát alapvetően meghatározó kérdésekben az Önkormányzat évente a következő összegzéseket készíti el és jelenteti meg a sajtóban: május: a nyári tábori ajánlatokról; november: tájékoztatás a kistérségi munkaerő-piacról, a pályaválasztással kapcsolatos információk félévente: tájékoztatás a segítő szakemberek tevékenységi köréről, elérhetőségéről., Szociálpolitikai Osztály Határidő: a fentiek szerint 5. A SZIDÖK Szentes Város ifjúsági tanácsa. Munkáját a SZIDÖK Felnőtt Kollégiuma (továbbiakban: FK) és a Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal (továbbiakban: CIK) támogatásával végzi. A SZIDÖK javaslata alapján az FK és a CIK igény szerinti közös üléseit a továbbiakban a Művelődési Iroda és a mindenkori ifjúsági referens közösen hívja össze. Az ülések helyszíne a Polgármesteri Hivatal, időpontja minimálisan minden év március és október hónapja. Határidő: a fentiek szerint 6. A VE-GA Szövetség, valamint a SZIDÖK az ún. "Szentesi modell" tapasztalatai illetve eddigi kistérségi munkája alapján, együttműködve a kistérségi partnerekkel, dolgozza ki a kistérségi ifjúsági kerekasztal illetve a kistérségi párbeszéd fórum koncepcióját, figyelembe véve a "Szentes Kistérségi Többcélú Társulása Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve " című dokumentumban foglaltakat. Felelős: Polgármester Határidő: október A VE-GA Szövetség által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú Városi Diák Pince (továbbiakban: Pince) (Szentes, Kossuth u. 8.) fenntartási munkáinak elvégeztetéséről és a közműköltségek fedezéséről az Önkormányzat gondoskodik. Tervei között szerepel a Pince teljes felújítása pályázati forrásból. A sürgős és halasztást nem tűrő, a működéshez nélkülözhetetlen munkálatok elvégzéséről azonban az üzemeltető által kidolgozott és előre benyújtott fenntartási terv szerint, a Képviselő-testület döntése alapján intézkedni szükséges, élve a közfoglalkoztatási program kínálta lehetőségekkel és szakértelemmel. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Költségigény: a fent meghatározottak szerint Intézkedések a gyermekvédelem és az oktatás területén 8. Az iskolákban szaporodnak az igazolatlan hiányzások, a gyerekek egy része csavarog, a szabadidőt haszontalanul töltik el. Sokan nem készítenek házi feladatot, nem készülnek az órákra. Már felső tagozatos gyerekeknél találkoznak alkohol- és 3

4 drogproblémákkal. Egyre több bántalmazás jut az intézmények tudomására, de a gyermekek közötti verések, verekedések, zsarolások, fenyegetések száma is magasabb, mint az előző években. Több iskolában gondot okoz, hogy hivatalos keretek között igen kevés óra jut fejlesztésre, korrepetálásra. A Képviselő-testület felkéri az oktatási intézmények vezetőit, hogy adott esetekben a jelzőrendszeri tagok bevonásával, együtt gondolkodással tegyenek javaslatot a veszélyeztetett gyerekek helyzetének javítása érdekében, saját intézményükben erősítsék a szülőkkel való kapcsolattartást annak érdekében, hogy a szülő legyen partner a nevelésben, és a problémák megoldását ne csak kívülről várja. Az oktatási intézmények vezetői a Képviselő-testületi beszámolóikban részletesen térjenek ki a gyermekvédelem területén végzett munkára. Felelős: Szociálpolitikai osztály, intézményvezetők 9. Jelentős eredménynek számít az iskolapszichológus alkalmazása az önkormányzati fenntartású általános iskolákban, aki abban nyújt segítséget, hogy az iskola hatékonyan működő emberi közösség, a gyermekek és felnőttek érdekeit egyaránt szem előtt tartó rendszer legyen. A korszerű iskolapszichológiai szemlélet a prevencióra helyezi a hangsúlyt, ezért a gyerekek megismerésével, belső adottságaik feltárásával célja, hogy minél előbb felismerje a tanulási, beilleszkedési, magatartási vagy érzelmi problémákat, és az enyhébb eseteket helyben, az iskolában kezeljék. Felelős: intézményvezetők Határideje: évtől folyamatos Költségigény: 4 önkormányzati fenntartású általános iskolában összesen: Ft, (a évi költségvetés tartalmazza). 10. Önkormányzati anyagi jellegű hozzájárulás az általános iskolák jégpálya használatához, mely intézkedés az általános iskolások egészséges életmódra nevelését és új sportág népszerűsítését szolgálja. Felelős: Intézményvezetők, Művelődési Iroda és Számviteli és Tervezési Iroda Határidő: minden évben novembertől-márciusig terjedő hónapokra Költségigény: tanulónként havi egyszeri alkalommal utólagos elszámolással történő finanszírozással (a évi költségvetés tartalmazza). 11. A bűnmegelőzés kiemelt fontosságú az ifjúsági korcsoport körében: Szentes Város Önkormányzata minden évben Bűnmegelőzési Nap keretében adja át az ehhez szükséges információkat a célcsoport tagjainak, játékos formában, bevonva minél több intézményt, szervezetet, magánszemélyt, fiatalt. Felelős: Közigazgatási Osztály, Szentesi Családsegítő Központ Költségigény: Ft (a évi költségvetés tartalmazza). 12. A közoktatási törvény szerint az iskoláknak nem feladata diákönkormányzat létrehozása, működtetése. Ezért nem is szerepelhet az iskolai alapdokumentumokban jogi kötelezettségként. A demokráciára való nevelés azonban iskolai alapfeladat, aminek megvalósítása nem lehetséges demokratikus iskolai diákönkormányzat nélkül. Feladat, hogy a cselekvési terv időszakában a demokráciára való nevelés és annak pedagógiai megoldásai kerüljenek az iskolák nevelési tervébe. Szerepeljenek ebben a diákönkormányzatok demokratikus működéséhez illetve a SZIDÖK-höz kapcsolódó nevelési feladatok is. 4

5 Határidő: június 30. A Koncepció és a Terv végrehajtását elősegítő, az Önkormányzat vagy intézményei évi költségvetésében nevesítve szereplő, ifjúságot érintő intézkedések pályázati források bevonásával 13. A modern tanulási környezet megteremtése érdekében cél olyan intézményi környezet kialakítása, amely egyrészt alkalmas az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására, másrészt biztosítja a gyermekek számára a korszerű egészséges tanulási feltételeket. A kötelező tartalomfejlesztést a TÁMOP biztosítja a forrásokat. Ugyancsak kiemelt cél egészséges és korszerű tanulási feltételek, illetve az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése. Projekt megnevezése: Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában, projektazonosító: DAOP-4.2.1/2/2F-2f , Támogató szervezetek: Európai Szociális Alap és a Magyar Állam. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Határidő: szeptember 30. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: ,-Ft Önkormányzati saját erő: ,-Ft. 14. Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben a munkaerőpiac igényeinek való megfelelés, az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése érdekében a Klauzál Gábor Általános Iskolában (25 millió Ft), a Központi Óvoda Klauzál Utcai Tagóvodájában (7 millió) Ft), a Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodájában (7 millió Ft), a Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodájában (7 millió Ft). Projekt azonosító: TÁMOP 3.1.4/08/ Támogató szervezetek: Európai Unió, Európai Szociális Alap. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Határidő: augusztus 31. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Ft 15. Multimédiás oktatás feltételrendszerének biztosítása korunk iskoláiban a Klauzál Gábor Általános Iskola ( Ft), a Deák Ferenc Általános Iskola ( Ft), a Koszta József Általános Iskola ( Ft), a Petőfi Sándor Általános Iskola ( Ft) és Szentes Város Önkormányzata Ft) feladatellátási helyeket érintően. Alapvető célok az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító Infokommunikációs Technológia infrastruktúra megteremtése, többek között a sajátos nevelési igényű tanulók különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők integrált oktatását segítő speciális eszközök biztosítása. Projektazonosító: TIOP / , Támogató szervezetek: Európai Szociális Alap és a Magyar Állam. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. 5

6 Határidő: november 30. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Ft 16. Pályázati támogatással képesség-kibontakoztatás és integrációs felkészítés a Klauzál Gábor Általános Iskolában. A program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátrány kompenzációját hívatott elősegíteni. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Felelős: Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója Határidő: augusztus 31. A projekt teljes költségvetése: ,- Ft Ebből támogatás: Ft 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. és Számviteli és Tervezési Iroda Költségigény: a felvételt nyert tanulók számától és a Képviselő-testület döntésétől függően tanévenként 10 hónapon keresztül havonkénti meghatározott összeg. 18. A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása mellett a szentesi tehetséges fiatalok támogatásáért ismeretterjesztő előadások szervezésével, önszerveződő ifjúsági közösségek támogatásával, Tehetségpont létrehozásával intézményi-civil összefogásban fontos tenni. A Városi Könyvtár Nonprofit Kft. civil szervezettel együttműködve tervezi a fenti célok megvalósítását. Projektazonosító: TÁMOP 3.4.4/B-08/ , Támogató szervezetek: Európai Unió, Európai Szociális Alap. Az alább hivatkozott forrásokból Ft-ot a Könyvtár költségvetése tartalmaz, Ft-tal a partnerszervezete számol el a támogató felé. Felelős: Városi Könyvtár Nonprofit Kft. Határidő: december 31. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Teret kell adni a fiatalok önállóságának: azaz biztosítani kell helyet, eszközöket, információt, tudnivalót, valamint döntési lehetőséget, felelősséget számukra: ifjúsági közösségi tér formájában is, mely a fiatalok közösségi szükségleteire próbál válaszokat adni a közösségfejlesztés, közösségi szociális munka eszközrendszerével. A Képviselő-testület Dózsa-ház pályázati forrás segítségével történő átalakításával és a Családsegítő Központ használatába adásával biztosítani kívánja a fentieknek megfelelően a helyet és a megfelelő szakmai szolgáltatásokat. Ezen túl támogat és költségvetési lehetőségeinek mértékében elősegít minden olyan kezdeményezést, amely a fiatalok hasznos szabadidő-eltöltését lehetővé tevő infrastruktúra kialakítására irányul. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Felelős: intézményvezető, illetékes szakosztályok Határidő: december 31. A projekt teljes költségvetése: Ft 6

7 Ebből támogatás: Ft Önkormányzati saját erő: Ft 20. A közművelődési intézmények nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve olyan szakkörök, vetélkedők, versenyek, témanapok, témahetek szervezését részesítsék előnyben, melyre az adott oktatási intézménynek nincs lehetősége, hiszen anyagi háttere nem teszi lehetővé ezek fenntartását. Ezáltal a szerény körülmények között élő, tehetséges gyerekek is részt tudnak venni a foglalkozásokon, valamint kiemelkedő képességeik még inkább előtérbe kerülnek. A különböző kompetencia területek fejlesztésére, közösségi kapcsolatok elmélyítésére is lehetőség nyílik, önkifejezőbbek lesznek, nő önbizalmuk, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük is felszínre kerül. Projektazonosító: TÁMOP /10-1. Nyertes pályázat esetén a hivatkozott források a Művelődési Központ költségvetésébe beépítésre kerülnek. Felelős: Szentesi Művelődési Központ Határidő: december 31. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Ft Munkára nevelés, foglalkoztatás 21. Együttműködési gyakorlat kialakítása a munkára nevelő, környezeti nevelési akciók kidolgozásában a helyi vállalkozói szférával. Az adott cég vagy vállalkozás anyagi lehetőségeinek függvényében anyagi jellegű támogatással és tevékenyen (a szervező munkában is) résztvevővé válik. 22. A közfoglalkoztatásban résztvevő fiatalokat, pályakezdőket - az eddigi gyakorlatnak megfelelően, lehetőség szerint - a foglalkoztatás során olyan területen kell elhelyezni, amely képzettségének megfelelő munkatapasztalat és referenciák szerzését teszi lehetővé számukra, megkönnyítve ezzel az elhelyezkedést a nyílt munkaerő-piacon a programidő lejárta után. Felelős: Szociálpolitikai Osztály Forrásteremtés 23. Ösztönözni és személyre szabott, szervezett tanácsadással, előadásokkal, szakértői segítséggel támogatni kell a sportegyesületeket az ifjúsági és civil pályázati konstrukciókban elérhető támogatások megszerzésére, hogy a sportoló gyerekek, fiatalok minél alacsonyabb költségtérítés mellett sportolhassanak, így több (nehéz sorsú) gyermek és fiatal számára váljon elérhetővé a rendszeres, szervezett testmozgás. 24. A sikeres magyar-román határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló Eurorégiós Ifjúsági Központ projekt eredményeinek felhasználásával további pályázati lehetőségek függvényében minél több testvértelepüléssel szoros ifjúsági 7

8 együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy a felnövekvő generációk kapcsolatokra tegyenek szert, megismerjék egymás szokásait, értékeit a közös európai jövő biztosításáért., Polgármesteri Iroda Költségigény: pályázati önerők a pályázati kiírások és a Képviselő-testület döntése szerint. Az ifjúsági cselekvési terv hatályossága: a helyi ifjúsági cselekvési terv a évi feladatok végrehajtására, felelősök kijelölésére, az ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésére irányul, hatályos Szentes Város Önkormányzatának képviselőtestülete általi elfogadás napjától december 31-ig, illetve az újabb cselekvési terv elfogadásának napjáig. A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Városi Civil Tanács elnöke (Szentes, Jókai u. 71.) és általa az érintett ifjúsági civil szervezetek 4. SZIDÖK és Szentes Város Ifjúsági Polgármestere 5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 6. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 7. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 8. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 9. Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 10. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda Szentes, május 3. Szűcs Lajos alpolgármester 8

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Alpolgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 02-10286/2005. Témafelelős: Koromné Seri Anikó Tárgy: Szentes város ifjúsági koncepciója Melléklet: 1 db Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 717/2008. Melléklet: 1 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye sorszám a jelölt neve Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye jelölő szervezet(ek) önkormányzati képviselőválasztás roma kisebbségi önkormányzat választás kapott érvényes szavazat 2

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE Alsózsolca Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2 0 0 7. 2 0 1 2. 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 2. Céljaink... 4 3. A komplex Esélyegyenlőségi Program... 5 4. Helyzetelemzés (Alsózsolca

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben