Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot. E Stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Kormány ehhez kapcsolódóan elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia végrehajtását szolgáló es évekre szóló első cselekvési tervét január 13-án. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 250/2009.(XI.27.)Kt. határozatával elfogadta Szentes Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának (továbbiakban: Koncepció) felülvizsgálatát. A fenti dokumentumokhoz illeszkedve készült Szentes Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (továbbiakban: Terv). Szentes Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a város ifjúságát érintő ágazati intézkedéseit (gyermekvédelmi, szociális, lakásügyi, közművelődési, oktatási, esélyegyenlőségi, drogprevenció, stb.) a hozzá rendelt, feladatokra meghatározott forrásokkal együtt a Koncepcióban is megjelenített módon részben más alapdokumentumok tartalmazzák. Jelen Terv intézkedései többek között az említetteken felül vállalt feladatokat határozzák meg. Az Önkormányzat a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra összefogását erősíteni kívánja, hiszen a felnövekvő ifjúság ügye olyan átfogó, minden területet érintő, ágazatközi szemléletet feltételez, amely hosszú távon csakis széles körű együttműködéssel hozhat eredményeket. Tájékoztató a Cselekvési Terv kidolgozásának folyamatáról, lépéseiről 1. Adatgyűjtés a témára vonatkozó alapdokumentumokból, ill. a hivatal osztályaitól, irodáitól, a nevelési-oktatási intézményektől, civil szervezetektől A Cselekvési Terv alapdokumentuma Szentes Város Ifjúsági Koncepciója, melynek felülvizsgált, átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt változatát a Képviselő-testület 250/2009. (XI.27.)Kt. határozatával elfogadta. Emellett adatokat kértünk a hivatal osztályaitól, irodáitól, a városi nevelésioktatási/közművelődési intézményektől, a civil szervezetektől a következő témakörökben: a) Jogszabályi háttér felsorolása, amelyek alapján ifjúsággal kapcsolatos tevékenységeket folytat, fejlesztéseket készít elő vagy valósít meg az intézmény/szervezet. b) Azoknak a kidolgozás vagy megvalósítás alatt álló intézkedéseknek, fejlesztéseknek, programoknak a felsorolása, amelyek az elmúlt 2 évben történtek vagy az elkövetkezendő 2 év alatt fognak történni. 1

2 c) Rövid összegzés az intézmény/szervezet ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének lényegéről. d) Javaslataik az ifjúsági cselekvési tervvel kapcsolatban. 2. A SZIDÖK részvétele A SZIDÖK és mentorszervezete, a VE-GA Gyermek és Ifjúági Szövetség írásban nyújtotta be javaslatait, melyeket a Terv készítésénél figyelembe vettünk. 3. Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal (továbbiakban: CIK) részvétele A CIK a Cselekvési Terv összeállításának munkálataiban az Önkormányzat civil partnereként az NCA-hoz benyújtott pályázatában is vállalta, hogy összegyűjti tagjai álláspontjait a Terv kialakításához és részt vesz a folyamatban tanácsadó, véleményező szerepben. Ebben a témában lezajlott üléseiről jegyzőkönyv készült. A fentieket áttekintve és összevetve a Koncepcióval, a Stratégiával és a Kutatással rajzolódtak ki azok a csomópontok, amelyek a Cselekvési Terv egyes tételeiben öltöttek formát. Mivel az érvényes Ifjúsági Cselekvési Terv számos jövőbeni ifjúsági témájú pályázat kötelező mellékletét vagy hivatkozási alapját képezi majd, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el. /2010. (V.21.) Kt. Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város évre szóló Ifjúsági Cselekvési Tervét, és az alábbiak szerint dönt: Szentes Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) és Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) döntéseit és operatív tevékenységét illető intézkedések 1. A meglévő önkormányzati koncepciók felülvizsgálatakor és új ágazati koncepciók kialakításakor célszerű az ifjúsági terület amennyiben releváns külön megjelenítése, a területre vonatkozó ágazati elképzelések rögzítésével. Felelős: a Jegyző és az általa érintett irodák és osztályok 2. Szentes Város Önkormányzata lakásgazdálkodási koncepciója - 193/2000.(XI.24.) Kt. és Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/1995.(XII.22.)Kt. rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásáról*/2002. március 1. napjától a rendelet címe: A lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról (egységes szerkezetben) dokumentumok áttekintése, esetlegesen a Képviselő-testület döntésének függvényében - módosítása a szentesi fiatalok lakáshoz jutásának a lehető leghatékonyabb eszközökkel történő elősegítése érdekében. Felelős: Közigazgatási Osztály, Jegyzői Iroda Határidő: március Az Képviselő-testület döntésének függvényében a év folyamán ki kell dolgozni a város költségvetésében nevesítve szerepeltethető, önálló szakmai fejezeteket 2

3 tartalmazó, elkülönített ifjúsági keret kialakításának feltételrendszerét, amely a évi költségvetésben már szerepeltethető. A folyamatban a SZIDÖK véleményezési jogával élhet. Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda, Művelődési Iroda Határidő: december Az ifjúság sorsát alapvetően meghatározó kérdésekben az Önkormányzat évente a következő összegzéseket készíti el és jelenteti meg a sajtóban: május: a nyári tábori ajánlatokról; november: tájékoztatás a kistérségi munkaerő-piacról, a pályaválasztással kapcsolatos információk félévente: tájékoztatás a segítő szakemberek tevékenységi köréről, elérhetőségéről., Szociálpolitikai Osztály Határidő: a fentiek szerint 5. A SZIDÖK Szentes Város ifjúsági tanácsa. Munkáját a SZIDÖK Felnőtt Kollégiuma (továbbiakban: FK) és a Civil Ifjúságsegítő Kerekasztal (továbbiakban: CIK) támogatásával végzi. A SZIDÖK javaslata alapján az FK és a CIK igény szerinti közös üléseit a továbbiakban a Művelődési Iroda és a mindenkori ifjúsági referens közösen hívja össze. Az ülések helyszíne a Polgármesteri Hivatal, időpontja minimálisan minden év március és október hónapja. Határidő: a fentiek szerint 6. A VE-GA Szövetség, valamint a SZIDÖK az ún. "Szentesi modell" tapasztalatai illetve eddigi kistérségi munkája alapján, együttműködve a kistérségi partnerekkel, dolgozza ki a kistérségi ifjúsági kerekasztal illetve a kistérségi párbeszéd fórum koncepcióját, figyelembe véve a "Szentes Kistérségi Többcélú Társulása Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve " című dokumentumban foglaltakat. Felelős: Polgármester Határidő: október A VE-GA Szövetség által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú Városi Diák Pince (továbbiakban: Pince) (Szentes, Kossuth u. 8.) fenntartási munkáinak elvégeztetéséről és a közműköltségek fedezéséről az Önkormányzat gondoskodik. Tervei között szerepel a Pince teljes felújítása pályázati forrásból. A sürgős és halasztást nem tűrő, a működéshez nélkülözhetetlen munkálatok elvégzéséről azonban az üzemeltető által kidolgozott és előre benyújtott fenntartási terv szerint, a Képviselő-testület döntése alapján intézkedni szükséges, élve a közfoglalkoztatási program kínálta lehetőségekkel és szakértelemmel. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Költségigény: a fent meghatározottak szerint Intézkedések a gyermekvédelem és az oktatás területén 8. Az iskolákban szaporodnak az igazolatlan hiányzások, a gyerekek egy része csavarog, a szabadidőt haszontalanul töltik el. Sokan nem készítenek házi feladatot, nem készülnek az órákra. Már felső tagozatos gyerekeknél találkoznak alkohol- és 3

4 drogproblémákkal. Egyre több bántalmazás jut az intézmények tudomására, de a gyermekek közötti verések, verekedések, zsarolások, fenyegetések száma is magasabb, mint az előző években. Több iskolában gondot okoz, hogy hivatalos keretek között igen kevés óra jut fejlesztésre, korrepetálásra. A Képviselő-testület felkéri az oktatási intézmények vezetőit, hogy adott esetekben a jelzőrendszeri tagok bevonásával, együtt gondolkodással tegyenek javaslatot a veszélyeztetett gyerekek helyzetének javítása érdekében, saját intézményükben erősítsék a szülőkkel való kapcsolattartást annak érdekében, hogy a szülő legyen partner a nevelésben, és a problémák megoldását ne csak kívülről várja. Az oktatási intézmények vezetői a Képviselő-testületi beszámolóikban részletesen térjenek ki a gyermekvédelem területén végzett munkára. Felelős: Szociálpolitikai osztály, intézményvezetők 9. Jelentős eredménynek számít az iskolapszichológus alkalmazása az önkormányzati fenntartású általános iskolákban, aki abban nyújt segítséget, hogy az iskola hatékonyan működő emberi közösség, a gyermekek és felnőttek érdekeit egyaránt szem előtt tartó rendszer legyen. A korszerű iskolapszichológiai szemlélet a prevencióra helyezi a hangsúlyt, ezért a gyerekek megismerésével, belső adottságaik feltárásával célja, hogy minél előbb felismerje a tanulási, beilleszkedési, magatartási vagy érzelmi problémákat, és az enyhébb eseteket helyben, az iskolában kezeljék. Felelős: intézményvezetők Határideje: évtől folyamatos Költségigény: 4 önkormányzati fenntartású általános iskolában összesen: Ft, (a évi költségvetés tartalmazza). 10. Önkormányzati anyagi jellegű hozzájárulás az általános iskolák jégpálya használatához, mely intézkedés az általános iskolások egészséges életmódra nevelését és új sportág népszerűsítését szolgálja. Felelős: Intézményvezetők, Művelődési Iroda és Számviteli és Tervezési Iroda Határidő: minden évben novembertől-márciusig terjedő hónapokra Költségigény: tanulónként havi egyszeri alkalommal utólagos elszámolással történő finanszírozással (a évi költségvetés tartalmazza). 11. A bűnmegelőzés kiemelt fontosságú az ifjúsági korcsoport körében: Szentes Város Önkormányzata minden évben Bűnmegelőzési Nap keretében adja át az ehhez szükséges információkat a célcsoport tagjainak, játékos formában, bevonva minél több intézményt, szervezetet, magánszemélyt, fiatalt. Felelős: Közigazgatási Osztály, Szentesi Családsegítő Központ Költségigény: Ft (a évi költségvetés tartalmazza). 12. A közoktatási törvény szerint az iskoláknak nem feladata diákönkormányzat létrehozása, működtetése. Ezért nem is szerepelhet az iskolai alapdokumentumokban jogi kötelezettségként. A demokráciára való nevelés azonban iskolai alapfeladat, aminek megvalósítása nem lehetséges demokratikus iskolai diákönkormányzat nélkül. Feladat, hogy a cselekvési terv időszakában a demokráciára való nevelés és annak pedagógiai megoldásai kerüljenek az iskolák nevelési tervébe. Szerepeljenek ebben a diákönkormányzatok demokratikus működéséhez illetve a SZIDÖK-höz kapcsolódó nevelési feladatok is. 4

5 Határidő: június 30. A Koncepció és a Terv végrehajtását elősegítő, az Önkormányzat vagy intézményei évi költségvetésében nevesítve szereplő, ifjúságot érintő intézkedések pályázati források bevonásával 13. A modern tanulási környezet megteremtése érdekében cél olyan intézményi környezet kialakítása, amely egyrészt alkalmas az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására, másrészt biztosítja a gyermekek számára a korszerű egészséges tanulási feltételeket. A kötelező tartalomfejlesztést a TÁMOP biztosítja a forrásokat. Ugyancsak kiemelt cél egészséges és korszerű tanulási feltételek, illetve az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése. Projekt megnevezése: Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában, projektazonosító: DAOP-4.2.1/2/2F-2f , Támogató szervezetek: Európai Szociális Alap és a Magyar Állam. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Határidő: szeptember 30. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: ,-Ft Önkormányzati saját erő: ,-Ft. 14. Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben a munkaerőpiac igényeinek való megfelelés, az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése érdekében a Klauzál Gábor Általános Iskolában (25 millió Ft), a Központi Óvoda Klauzál Utcai Tagóvodájában (7 millió) Ft), a Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodájában (7 millió Ft), a Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodájában (7 millió Ft). Projekt azonosító: TÁMOP 3.1.4/08/ Támogató szervezetek: Európai Unió, Európai Szociális Alap. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Határidő: augusztus 31. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Ft 15. Multimédiás oktatás feltételrendszerének biztosítása korunk iskoláiban a Klauzál Gábor Általános Iskola ( Ft), a Deák Ferenc Általános Iskola ( Ft), a Koszta József Általános Iskola ( Ft), a Petőfi Sándor Általános Iskola ( Ft) és Szentes Város Önkormányzata Ft) feladatellátási helyeket érintően. Alapvető célok az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító Infokommunikációs Technológia infrastruktúra megteremtése, többek között a sajátos nevelési igényű tanulók különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők integrált oktatását segítő speciális eszközök biztosítása. Projektazonosító: TIOP / , Támogató szervezetek: Európai Szociális Alap és a Magyar Állam. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. 5

6 Határidő: november 30. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Ft 16. Pályázati támogatással képesség-kibontakoztatás és integrációs felkészítés a Klauzál Gábor Általános Iskolában. A program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátrány kompenzációját hívatott elősegíteni. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Felelős: Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója Határidő: augusztus 31. A projekt teljes költségvetése: ,- Ft Ebből támogatás: Ft 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. és Számviteli és Tervezési Iroda Költségigény: a felvételt nyert tanulók számától és a Képviselő-testület döntésétől függően tanévenként 10 hónapon keresztül havonkénti meghatározott összeg. 18. A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása mellett a szentesi tehetséges fiatalok támogatásáért ismeretterjesztő előadások szervezésével, önszerveződő ifjúsági közösségek támogatásával, Tehetségpont létrehozásával intézményi-civil összefogásban fontos tenni. A Városi Könyvtár Nonprofit Kft. civil szervezettel együttműködve tervezi a fenti célok megvalósítását. Projektazonosító: TÁMOP 3.4.4/B-08/ , Támogató szervezetek: Európai Unió, Európai Szociális Alap. Az alább hivatkozott forrásokból Ft-ot a Könyvtár költségvetése tartalmaz, Ft-tal a partnerszervezete számol el a támogató felé. Felelős: Városi Könyvtár Nonprofit Kft. Határidő: december 31. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Teret kell adni a fiatalok önállóságának: azaz biztosítani kell helyet, eszközöket, információt, tudnivalót, valamint döntési lehetőséget, felelősséget számukra: ifjúsági közösségi tér formájában is, mely a fiatalok közösségi szükségleteire próbál válaszokat adni a közösségfejlesztés, közösségi szociális munka eszközrendszerével. A Képviselő-testület Dózsa-ház pályázati forrás segítségével történő átalakításával és a Családsegítő Központ használatába adásával biztosítani kívánja a fentieknek megfelelően a helyet és a megfelelő szakmai szolgáltatásokat. Ezen túl támogat és költségvetési lehetőségeinek mértékében elősegít minden olyan kezdeményezést, amely a fiatalok hasznos szabadidő-eltöltését lehetővé tevő infrastruktúra kialakítására irányul. Az Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza az alább hivatkozott forrásokat. Felelős: intézményvezető, illetékes szakosztályok Határidő: december 31. A projekt teljes költségvetése: Ft 6

7 Ebből támogatás: Ft Önkormányzati saját erő: Ft 20. A közművelődési intézmények nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve olyan szakkörök, vetélkedők, versenyek, témanapok, témahetek szervezését részesítsék előnyben, melyre az adott oktatási intézménynek nincs lehetősége, hiszen anyagi háttere nem teszi lehetővé ezek fenntartását. Ezáltal a szerény körülmények között élő, tehetséges gyerekek is részt tudnak venni a foglalkozásokon, valamint kiemelkedő képességeik még inkább előtérbe kerülnek. A különböző kompetencia területek fejlesztésére, közösségi kapcsolatok elmélyítésére is lehetőség nyílik, önkifejezőbbek lesznek, nő önbizalmuk, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük is felszínre kerül. Projektazonosító: TÁMOP /10-1. Nyertes pályázat esetén a hivatkozott források a Művelődési Központ költségvetésébe beépítésre kerülnek. Felelős: Szentesi Művelődési Központ Határidő: december 31. A projekt teljes költségvetése: Ft Ebből támogatás: Ft Munkára nevelés, foglalkoztatás 21. Együttműködési gyakorlat kialakítása a munkára nevelő, környezeti nevelési akciók kidolgozásában a helyi vállalkozói szférával. Az adott cég vagy vállalkozás anyagi lehetőségeinek függvényében anyagi jellegű támogatással és tevékenyen (a szervező munkában is) résztvevővé válik. 22. A közfoglalkoztatásban résztvevő fiatalokat, pályakezdőket - az eddigi gyakorlatnak megfelelően, lehetőség szerint - a foglalkoztatás során olyan területen kell elhelyezni, amely képzettségének megfelelő munkatapasztalat és referenciák szerzését teszi lehetővé számukra, megkönnyítve ezzel az elhelyezkedést a nyílt munkaerő-piacon a programidő lejárta után. Felelős: Szociálpolitikai Osztály Forrásteremtés 23. Ösztönözni és személyre szabott, szervezett tanácsadással, előadásokkal, szakértői segítséggel támogatni kell a sportegyesületeket az ifjúsági és civil pályázati konstrukciókban elérhető támogatások megszerzésére, hogy a sportoló gyerekek, fiatalok minél alacsonyabb költségtérítés mellett sportolhassanak, így több (nehéz sorsú) gyermek és fiatal számára váljon elérhetővé a rendszeres, szervezett testmozgás. 24. A sikeres magyar-román határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló Eurorégiós Ifjúsági Központ projekt eredményeinek felhasználásával további pályázati lehetőségek függvényében minél több testvértelepüléssel szoros ifjúsági 7

8 együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy a felnövekvő generációk kapcsolatokra tegyenek szert, megismerjék egymás szokásait, értékeit a közös európai jövő biztosításáért., Polgármesteri Iroda Költségigény: pályázati önerők a pályázati kiírások és a Képviselő-testület döntése szerint. Az ifjúsági cselekvési terv hatályossága: a helyi ifjúsági cselekvési terv a évi feladatok végrehajtására, felelősök kijelölésére, az ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésére irányul, hatályos Szentes Város Önkormányzatának képviselőtestülete általi elfogadás napjától december 31-ig, illetve az újabb cselekvési terv elfogadásának napjáig. A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Városi Civil Tanács elnöke (Szentes, Jókai u. 71.) és általa az érintett ifjúsági civil szervezetek 4. SZIDÖK és Szentes Város Ifjúsági Polgármestere 5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 6. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 7. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 8. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 9. Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály 10. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda Szentes, május 3. Szűcs Lajos alpolgármester 8

SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt.sz.: U-22831/2013 Témafelelős: Virág Olga

SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt.sz.: U-22831/2013 Témafelelős: Virág Olga SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt.sz.: U-22831/2013 Témafelelős: Virág Olga Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: pszichológus álláshely kialakítása és a Koszta József Általános Iskolában 3. második osztály

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Györkőné Molnár Judit J Ó GYAKORLATOK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN Előadó: Györkőné Molnár Judit Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Óvodás gyermekek szociokulturális háttere nagyon változatos képet mutat. Szentlőrinci Kistérségi

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az igénybe vehető pedagógiai többlet szolgáltatások támogatása TÁMOP 3.4.2/B

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Bizottsági vélemények 2015. május 20. Kt. ülés

Bizottsági vélemények 2015. május 20. Kt. ülés Bizottsági vélemények 2015. május 20. Kt. ülés 3.) 2014. évi zárszámadási rendelet,, Szociális Bizottság 4.) 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 5.) SZVSZ Kft. 2014. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B)

A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) A PROTOKOLLOK SZEREPE A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN (TÁMOP 3.4.2-B) Szitó Imre fejlesztéskoordinátor, főmunkatárs EDUCATIO nkft A szakmai protokoll definíciója olyan eljárásokról

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben