ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Darus Utcai Általános és Magyar Német Két Tannyelvű Iskola Budapest XVIII. Darus u. 3. Budapest, november Ph.

2 I. BEVEZETŐ Iskolánk 8 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény. A költségvetési szerv neve: Darus Utcai Általános és Magyar Német Két Tannyelvű Iskola Darus Zweisprächige Grundschule für Deutsch OM azonosító: Székhelye: XVIII. ker Budapest, Darus u. 3. Telephelye (tagintézménye): XVIII. ker Budapest, Margó Tivadar u. 77. A költségvetési szerv tevékenysége (2009. december 31-ig): Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. Alaptevékenysége kiegészült két tanítási nyelven történő képzéssel szeptember 1-jétől. Az intézmény ellátja a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztését szeptember 1-től. Az intézmény ellátja a SOFI-EGYMI és a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógy-és fejlesztő pedagógusaival együttműködve a körzetébe tartozó beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus vagy nem organikus okokra visszavezethető enyhe rendellenességgel küzdő gyermekek együttnevelését szeptember 1-től. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Vállalkozói tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladat száma és megnevezése (2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok): Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetése Könyvtári állomány gyarapítása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: Munkahelyi étkeztetés 2

3 Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Az alapító okirat kiállítója, száma, kelte: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat 39/1996. (I.18.) számú, a 177/1996. (II. 29.) számú, a 435/1997. (IV. 24.) számú, a 295/1999. (III. 18.) számú, az 1412/1999. (XII.16.) számú és a 924/2000. (X. 26.) és az 1122/2003. (XII. 18.) számú, 316/2005. (IV.28) számú, 736/2006. (V.29) számú, a 397/2007. (IV.25). számú, az 1182/2007. (XII.20.) számú, a 694/2008. (IX.04). számú, 339/2009. (IV.23) számú, az 556/2009 (V.21). számú, 791/2009 (VI.18). számú és az 1119/2009. (IX.17) számú határozataival módosított 598/1994. (IV.28.) számú határozata. Az iskola elsődlegesen a Szentlőrinctelep gyermekeinek az iskolája. Az 1-8. évfolyamokon emelt szintű testnevelés, az 5-8. évfolyamokon emelt szintű matematikaoktatás, valamint a 3-8. évfolyamokon felmenő rendszerben magyar-német két tannyelvű oktatás folyik A szabadidő hasznos eltöltését biztosítják: - könyvtárunk, iskolai sportkörünk és szakköreink. HELYZETELEMZÉS Az iskola rövid története, jelenlegi szerepe a kerület életében Iskolánk Budapest peremkerületének egyik lakótelepi iskolája. A Szentlőrinctelep (volt KISZ-lakótelep) 1964-től 1974-ig épült; iskolájának első épületét (FEÁL épület: Margó Tivadar u. 77.) május 2-án adták át, átmeneti épületnek szánták. (Ekkor a tanulólétszám: 200 fő volt.) Ma is üzemel; az 1-2.osztályos tanulók otthona. A főépület 1974-ben készült el (Darus u. 3.) és szeptember 2-án került sor az ünnepélyes átadásra. Ekkor a tanulólétszám: 600 fő volt. A lakótelepi iskolák törvényei szerint a gyermeklétszám egyre nőtt, egészen 1983-ig (1200 gyerek) ben egy újabb tagintézménnyel bővült az iskola; a Diákcentrum udvarán kapott egy ún. Forfa épületet (Szélmalom u. 53.). Ekkor a tantestület létszáma 100 fő, 42 iskolai és 38 napközis csoport volt. Az iskola eredményei nevelési és oktatási szempontból jók, a mikrokörnyezet lakói szívesen hozzák ide gyermekeiket, sőt a vonzáskörzet ennél jóval nagyobb; átterjed a szomszédos lakótelepekre. Iskolánkban a két tannyelvű program beindításának alapja a nyelvtanulás iránt egyre növekvő társadalmi igény, melynek kerületünk önkormányzata is igyekszik megfelelni nevelésioktatási célkitűzéseiben. A német nyelv választását hazánk földrajzi helyzete és történelmi múltja is indokolja. A német nyelvet beszélik Ausztriában, Németországban, Svájcban és Lichtensteinben. Szinte egész Európában használják tanult idegen nyelvként. Hazánknak a nemzetközi együttműködésben való jelenléte egyre sürgetőbben veti fel az idegennyelv tudással szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket. A gazdasági és kulturális 3

4 kapcsolatok bővülése elengedhetetlenné teszi a német nyelv ismeretét. A két nyelven folyó tanítás a mindennapos német nyelvi órákon túl úgy valósul meg a programban, hogy 3-4. évfolyamon a rajz, testnevelés, környezetismeret, 5-8. évfolyamon az országismeret, történelem, testnevelés tantárgyakat két nyelven tanítjuk. Iskolánk kezdetektől testnevelés tagozatos. Az új módosított oktatási törvény adta lehetőségek alapján az 1996/97. tanévtől is folyik emelt szintű testnevelés-oktatás, valóban jó színvonalon. Mind a kerületi, mind a tagozatos iskolák közötti sportversenyeken szép sikereket érünk el. Az első emelt szintű matematikaoktatást az első évfolyamon az 1996/97. tanévben indítottuk felmenő rendszerben szeptember 1-jétől a 3. évfolyamtól felmenő rendszerben magyar-német két tanítási nyelvű oktatás indult évfolyamonként egy osztályban. A mikrokörnyezet igényei miatt az 1992/93-as tanévtől az 1. évfolyamtól biztosítjuk a német és angol nyelv tanulását. Személyi feltételek Az iskola jelenlegi dolgozóinak létszáma 64 fő. A pedagógusok szakos ellátottsága 100 %-os. A nevelő-oktató munkát főállású, döntően sok éve pályán lévő pedagógusok látják el. Nevelőtestületünk az új iránt fogékony, igényes, tartalmas minőségi munkavégzésre képes, konfliktusokat is vállalni tudó, jó vitakultúrával bíró pedagógusok közössége. A tantestület szerkezeti felépítése IGAZGATÓ 1.sz.igh. 2.sz.igh. 3.sz.igh. - könyvtáros gazd. előadó ált. és alsó felső tagozat tagozatvezető - iskolatitkár - pénzügyi előadó, tagozat - munka- és tűzvéd. pénztáros - alsó tag. mkv. - felső tag. mkv. - német mk-vez. felelős, iskolatitkár - technikai dolgozók - alsó-felső t. - of.mkv. - két tannyelvű oszt. - okt. technikus és napközi vez. - DÖK vez.tanár pedagógusai számítógép-kezelő - gyv. felelős - szülői szervezet - pénzügyi előadó - pályaválaszt. f. - pályaválaszt. f. - ISK vezető A nevelőtestület szervezetei: a munkaközösségek Hagyományos munkaközösségek: 1-2. évfolyam; 3-4. évfolyam; magyar-történelem; német és angol; természettudományi; technika-rajz-ének; testnevelés; osztályfőnöki; napközis munkaközösség. A munkaközösségek szervezik tagjaik számára az iskolai továbbképzéseket; egymással és más iskolákkal is kapcsolatban állnak. 4

5 Tevékenységük: bemutató foglalkozások, teljesítménymérések, vetélkedők, témamegvitatások, ünnepélyek, rendezvények előkészítése, lebonyolítása, pályamunkák készítése, pályaválasztás segítése, nyílt napok szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás az óvodával. Tárgyi, dologi feltételek: Az iskola két épületben működik. Főépület: Kétemeletes, 25 tanteremmel, kicsi udvarral, kevés zöld résszel beékelődik a lakótelep négy- és tízemeletes házai közé. A tornaterme 196 m 2, ebédlője 98,5 m 2 alapterületű. A főépületben 6 szaktanterem (fizika-kémia, rajz, ének, technika, 2 informatika),1 nyelvi labor, 1 sóterem, 1 könyvtár-olvasószoba van. A termek alapterülete megfelelő, egy főre kb. 3,5 m 2 jut. Világítása: neon. Fűtése: távfűtés. Tagintézmény: 10 tanterem, tanári, szertár, vizesblokkok, ebédlő, tornaszoba. A kihelyezett tagozat vitathatatlan előnye az elhelyezkedése: két forgalmas út összefutásának háromszögében egy kis füves domb aljában, szép fás udvar közepén. A háromszög alakú területen nincs más épület, a domb túloldalán egy műemlék-kápolna helyezkedik el. A tagintézmény fűtése: gáz, világítása: neon. Az iskola kapcsolatai SzSz: Iskolánk nyitott. A szülők kéréseikkel, problémáikkal szinte korlátlanul megkereshetik pedagógusainkat. A munkatervben rögzített találkozási formák: szülői értekezletek, fogadóestek, családlátogatások, kirándulások, színházlátogatások, klubdélutánok, iskolai rendezvények, nyílt napok, alapítványi bál. Az iskola pedagógiai programjának elkészítésénél is figyelembe vettük a szülők véleményét. Fenntartó: a kapcsolat demokratikus, segítőkész, elfogadó. A képviselőtestületi és az OKSIB ülések a bennünket érintő kérdésekben nyitottak, az időpontokról, napirendi pontokról időben kapunk értesítést. Az üléseken hozott határozatokat írásban kiküldik az iskolákhoz. Az OKSIB az évek során több alkalommal az iskolákban tartotta összejövetelét, így lehetőséget keresnek az intézmények közvetlen megismerésére. Környező óvodák: Az óvodai életből az iskolai életbe való átmenet megkönnyítése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a környező óvodákkal (1 2. o.). Ennek keretében: 1. Ősszel nyílt órára és azt követően tapasztalatcserére hívjuk iskolánk első osztályába járó tanulóink volt óvónőit. 2. Félévkor részt veszünk az óvodai szülői értekezleten, tájékoztatást adunk iskolánk kínálatából az ősztől tanköteles óvodások szüleinek. 3. Nyílt órán vendégül látjuk az óvodások szüleit, hogy ismerkedjenek tanítási módszereinkkel és gyermekeik jövendő tanítóival. 4. Tavasszal látogatást teszünk az óvodai nagycsoportokban; a látottakat megbeszélés követi. 5. Májusban tanítási órán látjuk vendégül a nagycsoportos óvodásokat. 6. Szeptemberben szerény ajándékkal várjuk az első osztályba érkezőket. Az óvodások műsorral készülnek, amelyet a tanévnyitó ünnepélyen adnak elő. 5

6 Nevelési tanácsadó: kapcsolatunk közvetlen és mindennapos. Segíti megoldani a problémás gyerekekkel kapcsolatos ügyeket. Pszichológiai vizsgálatokat végez, tanácsokat ad. Egyéni foglalkozásokat teremt a nehezen kezelhető gyerekeknek. Szakemberekkel biztosítja az iskolai gyógytestnevelés feladatainak ellátását. Fejlesztő pedagógus kihelyezésével segíti a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. SOFI EGYMI gyógypedagógusaival együttműködve biztosítjuk a körzetünkbe tartozó beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus vagy nem organikus okra visszavezethető enyhe rendellenességgel küzdő gyermekek együttnevelését. Gyermekjóléti szolgálat: Ha a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem lehet megszüntetni, segítséget kérünk, és folyamatos kapcsolatot tartunk a Szolgálattal. Munkatársaik a problémák megoldása érdekében esetmegbeszéléseket szerveznek, ahol az információk cseréje, rögzítése, a feladatok meghatározása és elosztása történik a szakemberek között. Családsegítő: Ha a család életében negatív változás következik be (anyagi problémák, szociális problémák), akkor a szolgálat megpróbál megoldást keresni és segítséget nyújtani. Egészségügyi szolgálat: Az iskolaorvos, illetve a védőnő hetenkénti rendszerességgel tartózkodik az iskolában; ők biztosítják a tanulók belgyógyászati ellenőrzését, a szükséges védőoltásokat, illetve szűréseket. A Közoktatási törvény 45. -a alapján gondoskodunk tanulóink rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, a tanulók fogászati, szemészeti, belgyógyászati vizsgálaton való részvételéről. PIHGY: (Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény) Az intézet feladata a szakmai irányítás; versenyeket, kiállításokat, továbbképzéseket szervez és rendez. Az intézet által szervezett rendezvényeken rendszeresen részt veszünk. Biztosítják intézményünk számára a rendszeres drámapedagógiai foglalkozások szakszerű lehetőségét. Kerületi könyvtár: Tanulóink önállóan búvárkodhatnak, kereshetnek irodalmat az iskolában kapott feladatik megoldásához. Művelődési házak: A kerületi művelődési házak színes programokkal igyekeznek biztosítani a kulturált szórakozás lehetőségét. Gyerekeink rendszeresen látogatják előadásaikat. Bp.XVIII. kerület Bókay Kert Nonprofit Kft. színes programjaival hozzájárul nevelésioktatási feladataink megvalósításához. Lehetőséget biztosít a csoportos szabadidő hasznos eltöltéséhez. (Rózsa színházbérlet) Rendőrség: Védelmet biztosítanak az esti órákban tartott nyílt programjainkon (Darus-bál); segítenek a drogprevencióban. Sportcsarnok: Mindenben segíti a kerület iskoláinak, gyermekeinek sportéletét. Helyet és időpontot biztosít iskolai sportrendezvények tartásához (Darus-nap). 6

7 Uszoda: A Park uszoda közelségét kihasználjuik, hiszen évek óta járnak alsós tanulóink úszásoktatásra heti 1-1 alkalommal. Minden évben dobogós helyezést szerzünk a diákolimpia vizes versenyein. II. TARTALMI KÉRDÉSEK Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog. /Szent-Györgyi Albert/ 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési - oktatási céljainkat két tényező határozza meg: a társadalmi igények és az iskola mikrokörnyezetének (önkormányzat, szülők, tanulók) elvárásai, szükségletei. Pedagógiai alapelveink: az életkornak megfelelő kognitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, az ismeretek megszerzésének eszközjellege, (1) differenciált képességfejlesztés, a tanulás motiválása, saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, készségfejlesztés (2) szülőföldünk, hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása, (3) az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia; a két tannyelvű tanulmányok során a német nyelvű országok kultúrájának és hagyományainak megismerése, (4) a humanista értékrendszer és a demokratikus magatartásformák kialakítása, (5) a Föld globális problémáinak (pl. környezetszennyezés) megértése, (6) a különféle kommunikációs csatornákon nyert információk (verbális, vizuális, audiovizuális, informatikus) értelmezése, feldolgozása, (7) az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása, prevenció, (8) a környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása, (9) a megismerésen alapuló önismeret kifejlesztése, a megfelelő pályaorientáció megalapozása, (10) a család mint alapvető közösség; szerepe, funkciója, a családtervezés fontossága, (11) a közösség ismérve, formái; egyén és közösség kapcsolata, az együttműködés szabályainak kialakítása, (12) a tanítási-tanulási folyamat fejlesztő ellenőrzése, értékelése. (13) tanulói kompetenciák kialakítása (tárgyi, módszertani, szociális, önfejlesztő kompetencia) (14) Arra törekszünk, hogy a tanulókat aránytalanul ne terheljük, kialakítsuk a színvonalas gondolkodás képességét, elkerüljük a hátrányos megkülönböztetés (különbségtétel, kizárás, korlátozás, kedvezményezés, zaklatás), illetve a közvetett vagy közvetlen diszkrimináció minden formáját. 7

8 Az iskola alapvető céljai Olyan iskolát szeretnénk, ahol a légkör, a tartalmas, együttes munkára sarkall, és a tanulók aktívan részt vesznek a tanítási-tanulási folyamatban. Hangsúlyos szerepet kap a nyelvoktatás, külföldi nyelvgyakorlás, nyelvi táborok. A társadalmi igényeket figyelembe véve hangsúlyt fektetünk a számítástechnikai eszközök tanórai, illetve tanórán kívüli használatára. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak a tanítási-tanulási folyamatban gyakran legyen részük sikerélményben, és szeretnénk, ha elkerülnék a kudarcokat, de felkészítjük őket azok kezelésére is. Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint gyermekközpontú, és kompetencia alapú. A program- és tantervkészítésnél, annak megvalósításánál egyensúlyba helyezzük a személyiségfejlesztést a közvetíteni kívánt ismeretekkel. Fontos célnak tartjuk a tudás megszerzését, az egész életen át tartó tanulás igényének a kialakítását, a kétnyelvű oktatásban a nyelvi készségek elsajátítását, a német nyelv használatát a mindennapi élet különböző színterein. Az iskola nevelés-oktatás alapvető célja a kulcskompetenciák fejlesztése, amelyek fontosak az európai polgárok számára ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a gazdasági és társadalmi változásokhoz, és ezáltal képesek legyenek alakítani saját sorsukat: - anyanyelvi kommunikáció - idegen nyelvi kommunikáció - matematikai kompetencia - természettudományos kompetencia - digitális kompetencia - hatékony, önálló tanulás - szociális és állampolgári kompetencia - kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség. A kulcskompetenciákra minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Célunk, hogy végzős diákjaink minden tárgyból feleljenek meg a tantervünkben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, és egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten teljesítsék a követelményeket; rendelkezzenek olyan biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek, a megszerzett tudást alkalmazni tudják. A nevelés keretében a legfőbb célkitűzésünk a közösségfejlesztő magatartás és tevékenység szükségleteinek kialakítása a személyiségben. Másodlagos nevelési célunk az önfejlesztő aktivitás szükségleteinek a kialakítása. 8

9 A pedagógiai célrendszer 1. közösségfejlesztő aktivitás szükségleti rétegei: ösz- - a szellemi, fizikai és közéleti munka szükséglete az elsődleges tön- - a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek nevelési cél ző védelmére, óvására irányuló szükséglet tartománya sajá- - a segítségnyújtás szükséglete tos- - a fegyelmezett magatartás szükséglete ság- 2. önfejlesztő aktivitás szükségleti rétegei a másodlagos cso - intellektuális- művelődési szükségletek nevelési cél port - esztétikai szükségletek tartománya - az egészséges életmód szükségletei ismeretek oktatási- végrehajtó jártasságok képzési sajátosság- készségek cél csoport képességek Célunk, hogy végzős diákjaink testileg, szellemileg és erkölcsileg egészségesek legyenek, és közülük minél többen rendelkezzenek az itt felsorolt, általunk fontosnak tartott tulajdonságok közül minél többel: öntevékeny, kreatív, jó koncentráló képességű, aktív a tanulásban, rendszeresség, kötelességtudat, igényesség is jellemzi, lelkiismeretes, kitartó, szorgalmas, ismeri önmagát, törekszik önnevelésre és önkontrollra, felelősségteljesen gondolkodó (a közösség és a saját dolgaiban is), humánus, toleráns, az egyetemes kultúra értékeit tisztelő, hazaszerető, aki tiszteli és ápolja a hazai kultúrát, hagyományokat és anyanyelvet, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott szabályait, érzelmileg is gazdag, szereti szüleit, nevelőit, társait, ismeri és betartja a civilizált társadalom hagyományos erkölcsi normáit, udvarias, figyelmes, mások szokásait és tulajdonát tiszteletben tartja, törekszik az előítélet- mentességre, a konfliktusok kezelésére, kész a megegyezésre, érdeklődő a társadalmi, jelenségek és problémák iránt, igény a közéletiségre, a demokrácia érvényesítésére. Az iskola legfontosabb feladatai A NAT a kiemelt fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást: - énkép, önismeret - hon- és népismeret - európai azonosságtudat egyetemes kultúra - aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés - gazdasági nevelés 9

10 - környezettudatosságra nevelés - a tanulás tanítása - testi és lelki egészség - felkészülés a felnőtt lét szerepére. Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulói képességstruktúra kialakítását. Olyan kompetenciamodellekben gondolkodunk, amelyek lehetővé teszik a tanulók teljesítményének kritériumokhoz kötött leírását. Az értékelés tehát nem a többi tanuló teljesítményéhez viszonyítva, hanem előre meghatározott kritériumok alapján történik. A minőségi tudás eléréséhez az alábbi kompetenciaháló nyújt segítséget: alapkészségek: írás, olvasás, számtani műveletek elvégzése, megértés, beszéd; gondolkodási képességek: kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, idegen nyelv ismerete, kritikus szemlélet, globális szemlélet, lényeglátás; személyes, érzelmi és szociális kompetencia elemei: felelősség, önértékelés, együttműködés, tisztesség, őszinteség, felelősségtudat, éntudatosság, önszabályozás, motiváció, empátia, önbizalom, megbízhatóság, lelkiismeretesség, alkalmazkodás, optimizmus, értékkövetés, aktivitás, eredetiség, rugalmasság, bizalom, türelem őszinteség, becsületesség. (A tanulói kompetenciákat részletesen a 2. fejezet tartalmazza.) Az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása A tanulók az 1-4. évfolyam életkori szakaszában találkoznak először tudományos igényű ismeretekkel, a legfontosabb magatartási és viselkedési normákkal, értékekkel. Információt szereznek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi összefüggésekkel ismerkednek, megtanulják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. Az indulási hátrányok csökkentése a tanulás terén, az esélyegyenlőség biztosítása Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsősorban a tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükséges az olvasási-számolási problémák gyors felismerése és preventív kezelése. Minden év szeptemberében szűrést végez a logopédus, a fejlesztő pedagógus az 1-2. évfolyamon. (Részletesen a 4. és 13. fejezet tartalmazza.) Értékközvetítés Az iskola pedagógiai értékközvetítő tevékenységének lényegét adó legfontosabb feladatok: - az erkölcsi ismeretek, - a család és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok részét képező ismeretek, - az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség, - a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, - a bűnmegelőzés, - a drogprevenció, - fogyasztóvédelmi nevelés. E körben minden pedagógusnak van feladata, mindig az adott tanórán, és a tanórán kívül 10

11 folyó munkájához igazítva a feladat végrehajtását. Az iskola egyik kiemelt pedagógiai törekvése az alapvető erkölcsi, etikai értékek közvetítése, amelyek a tanulói énkép kialakításának nélkülözhetetlen eszközei: a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészséges és biztonságos élet értékeinek közvetítése), az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önművelés, önbizalom, dönteni tudás, önértékelés, önuralom, kötelességtudat, lelkiismeretesség, kitartás, bátorság), a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, empátia, tolerancia, önzetlenség, önfegyelem, alkalmazkodás, igazmondás), a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (élethosszig tartó tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség, munkafegyelem, kötelességtudat, kitartás), a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes emberi kultúra értékei), pozitív érzelmi és tudati beállítódás a haza, az itt élő népek, hagyományaik és a vallások iránt, iskolai szinten fontos feladat az öntudatos, jogait és kötelességeit ismerő és érvényesítő állampolgár nevelése, a szép beszéd, kulturált megnyilatkozás, az anyanyelv ápolása, az idegennyelv-ismeret fontosságának felismerése, hasznosításának tudatosítása az ismeretszerzésben, más népek megismerésében, Az iskolai tevékenységek során tanulóinkat törekszünk megtanítani a demokratikus elvek tiszteletére, a konfliktusok elemzésére és a különböző konszenzusteremtő technikák gyakorlására. Tanulóink ezáltal képessé válhatnak a felelősségteljes gondolkodásra, a logikus érvelésre, melyek alapvető elemei a demokratikus attitűdök kialakulásának. A társadalom számára fontos magatartásformák kialakítása: a szellemi, fizikai és közéleti munka, az értékóvó magatartás (szellemi, kulturális, természeti értékek), segítőkészség, fegyelmezettség. Személyiségfejlesztés Kiemelt pedagógiai törekvésünk a személyiségfejlesztés. A kompetencia alapú oktatás keretében intézményünk a tananyagot a tanulók személyiségének fejlesztését középpontba helyezve közvetíti. A NAT-ban képviselt értékek a fejlesztési feladat és az ezekre épülő differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Célunk a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, a személyiség teljes kibontakozásának segítése. Azt szeretnénk elérni, hogy tanulóinkat jellemezze a: közösségi alkalmasság problémamegoldó készség önállóság, céltudatosság A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok és a tanulási 11

12 nehézségek enyhítésével, a széleskörű ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtésével törekszünk a sokoldalú személyiség kifejlesztésére az osztályfőnöki órákon is. A nyitottság, az érdeklődés kialakítása más emberek, életmódok, szokások iránt; a másság tudatosítása, elfogadása az idegen nyelvi órákon is megvalósul. (Részletesen a 2. fejezet tartalmazza.) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvetően fontos feladata. (A 3. fejezet tartalmazza részletesen.) A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és feldolgozása A problémamegoldó képesség kialakulásának érdekében szükséges az értelmes, kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztése. A tanulókhoz érkező nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása megkívánja a kialakított készségek, képességek és jártasságok folyamatos fejlesztését - a kétnyelvű tanításban német nyelven is. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Fontosnak tartjuk kötelező és választható tanítási órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt tanulóink tehetség- és képességkibontakoztatását. (Az 5. fejezet tartalmazza.) A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Amennyiben tanulóink beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdenek, feladatunk, hogy segítsük őket gyermekközösségünk életébe, szokásrendjébe történő mielőbbi beilleszkedésükben. (A 4. és 13. fejezet tartalmazza.) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása Nagy gondot fordítunk a tanulási kudarcnak kitett tanulóink felzárkóztatására, tekintettel arra, hogy ezek hátterében sokféle ok húzódhat meg. (A 7. és 13. fejezet tartalmazza.) Egészséges életmódra, családi életre nevelés A program fontos feladata az egészséges életmódra való nevelés erősítése, mely nem egy-egy tantárgy (biológia, testnevelés) kizárólagos feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe és az osztályfőnöki órák témáiba. A mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a családi értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenységek fejlesztésének általános eleme. 12

13 (Részletesen a 9. fejezet tartalmazza) Környezeti (környezetvédelmi) nevelés Az iskolai oktatás-nevelés folyamatában a cselekedj lojálisan, gondolkodj globálisan elvnek megfelelően támogatjuk a tanulói folyamatokra és tevékenységre épülő, az iskola egész képzési rendszerét átfogó környezeti nevelést, amely a globális látásmód kialakulásának alapvető eszköze. A szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése lehetővé teszi olyan állampolgárok nevelését, akik felelősségteljesen vesznek részt a közösség ügyeinek intézésében, és óvják, ápolják környezetüket. A német nyelvű órákon az autentikus szövegek, tananyagok feldolgozása újabb lehetőség e feladat megvalósításához, megerősítéséhez. (Részletesen a 10. fejezet tartalmazza) Pályaorientáció Korszerű, hasznos és praktikus ismeretek nyújtásával, idegen nyelv - ismeret elsajátításával, a kulturált és értékes szabadidő-eltöltésre szoktatással elősegítjük a helyes pályaválasztást és a tanulóknak az életben való eligazodását. A társadalmi igényeknek megfelelően felkészítjük a tanulókat a folyamatos tanulásra, arra, hogy a tanulás véget nem érő folyamat. Szociális ellátások biztosítása Az iskola által megfogalmazott célok (az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása) a szociális ellátások iskolai szintjének kialakítását kívánják meg. Alapvető feladat a szülők igényeinek megfelelően az iskola társadalmi környezetéhez alkalmazkodva az egész napos ellátások (ügyelet, napközi, tanulószoba) és a diákétkeztetés biztosítása. (Részletesen a 8. fejezet tartalmazza.) 13

14 Gyermekvédelem Mikrokörnyezetünk szociális helyzetének romlása, a társadalomban tapasztalható negatív viselkedési tendenciák megkövetelik a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel való fokozott törődést. (Részletesen a 6. fejezet tartalmazza.) A célok megvalósításának eszközei, eljárásai Az oktató-nevelőmunka, a tanítás-tanulás folyamatának irányítása A tervezésnél a tantervi követelményekből és a programban lefektetett célokból kell kiindulnunk. A tanítás-tanulás szervezésénél meghatározók a gyermekekben rejlő adottságok, képességek. Kibontakoztatásukkor fontos a helyes motiváció és a gyermekek sikerélményhez juttatása. Fontos: Az anyanyelv mellett más nyelvi kommunikációs rendszer létezésének tudatosítása, pozitív érzelmi viszony kialakítása a gyermekekben főként az idegen nyelvi órákon, szilárd alapon nyugvó artikulációs bázis kiépítése, az idegen nyelvi tudásvágy felkeltése és ébren tartása, az idegen nyelvi kifejezőképesség alapjainak lerakása, a hallás utáni szövegértés készségeinek megszerzése. A pedagógus felelőssége a helyes módszerek kiválasztása, a visszacsatolás lehetőségének megteremtése. A tanítás-tanulás színterei (A célok megvalósítását szolgálják a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek.) a) a kötelező tanítási órák b) a választható tanítási órák: biztosítják egyes tantárgyak hangsúlyos emelt óraszámban történő oktatását (matematika, testnevelés, német), c) a tanórán kívüli foglalkozások szolgálják: a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozást - felkészítést versenyekre, a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását fejlesztő foglalkozásokon (diszlexia, logopédia), a tananyagon kívüli témák iránt érdeklődő tanulók foglalkoztatását (szakköri, énekkari, könyvtári foglalkozások, színház-és múzeumlátogatások), tanulók sportolását, szórakozását, hazai tájak, természeti értékek megismerését (tan. kirándulások, táborok, erdei iskolák), d) a napközi otthon és tanulószoba napközis csoportok az iskola 1-6. évfolyamán: 1-4. évfolyamokon: osztályonként homogén csoportok szervezése; 5-6. évfolyamokon: a jelentkezők számától függően homogén, illetve heterogén csoportokat szervezünk; tanulószoba az iskola 7-8. évfolyamán. Fontos: a napközi és tanulószoba munkarendjének következetes betartása és betartatása, 14

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelőtestület elfogadta: 2004. 05. 28. A fenntartó jóváhagyta: 2004. 06. 15. Módosítva: 2007. 11. 16. Szakértői

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben