A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA"

Átírás

1 A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító környezetvédelmi teljesítményértékelés. A környezetvédelmi auditálást arra feljogosított auditorok (szakemberek vagy szakintézmények) végezhetik. Az auditor a vállalat tulajdonosának megbízásából végzi tevékenységét. Az auditálási jelentés a megbízó vállalat tulajdonát képező bizalmas jellegű dokumentum. A környezetvédelmi auditálás minden esetben egy telephelyre vonatkozik. A több telephellyel rendelkező vállalatok auditálási dokumentációja az egyes telephelyek auditálási dokumentációjának összesítése alapján készíthető el. Az 1990-es évek kezdete óta - különösen a privatizációval összefüggésben - számos olyan feladat merült fel, amelynek során egyes vállalatok auditálása, ezen belül környezetvédelmi auditálása, szükségessé vált. Ezekben az auditálásokban a meglévő környezeti károk nagyságának és a kárfelelősségnek a megállapítása fontos - gyakran elsődleges - cél volt. Indokolt, hogy a környezetvédelmi auditálásra vonatkozó követelményeket áttekintsük, annál is inkább, mert a gyakorlat - a vonatkozó jogi szabályozás fejlődése és az auditálással foglalkozó sok vállalkozás miatt is - nem egységes. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt) a környezethasználat feltételeinek és hatósági engedélyezésének keretében meghatározza az előzetes és a részletes környezeti (hatás)tanulmány, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeit [1]. A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt (tehát új létesítmények esetében) környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A már működő létesítmények, technológiák környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. A vállalatok a környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeinek figyelembevételével saját környezetvédelmi teljesítményük értékelésére, tevékenységük átvilágítására, tevékenységük környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhetnek (végeztethetnek) és - kérelmükre - azt a környezetvédelmi felügyelőség jóváhagyja. Ez a felmérés a környezetvédelmi teljesítményértékelés. A tartalmi követelmények tekintetében ez a tevé- 1

2 kenység közel áll az 1990-es évek kezdete óta végzett környezetvédelmi auditáláshoz. A környezeti hatásvizsgálat, a környezetvédelmi felülvizsgálat és a környezetvédelmi teljesítményértékelés jogi szabályozása és tartalmi követelményrendszere más kiadvány tárgyát képezte, így ezzel e helyen nem foglalkozunk. Megállapítható, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat és így a környezetvédelmi teljesítményértékelés sok elemében fedi a környezetvédelmi auditálás nemzetközileg kialakult gyakorlatát, illetve az Európai Közösség által 1993-ban elfogadott és 1995 áprilisában hatályba lépett Tanácsrendeletében (1836/93) foglaltakat. Az EK Tanácsrendelete és a Kt megközelítési módja azonban eltérő, elsősorban a vállalati környezetvédelmi menedzsment vizsgálatának, auditálásának tekintetében. Az érvényes magyar jogi szabályozás ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Az erre vonatkozó nemzetközi előírások, illetve ajánlások a következő dokumentumokban találhatók: Council Regulation (EEC) 1836/93 ECO-Management and Audit Scheme (EMAS), június 29. BS 7750 Environmental Management Systems, január 15. ISO sorozat: Irányelvek a környezetvédelmi auditáláshoz, MAGYARORSZÁGI ELŐZMÉNYEK ÉS GYAKORLAT Az elmúlt években Magyarországon végzett környezetvédelmi auditálások igen eltérő mélysége és színvonala a jogi szabályozás fokozatos kialakulásával magyarázható és éneikül nem érthető meg. Ezért indokolt a magyarországi előzmények rövid áttekintése. Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló évi LIV. törvény 32. (2) bekezdése előírja, hogy az állami tulajdonú vállalatok átalakulása feltételeinek meghatározása során be kell szerezni a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter véleményét is [2]. A véleményt az átalakulási terv részét képező, a működéssel okozott esetleges környezeti károk rendezésére vonatkozó terv (35. (2) bekezdés f. pontja) alapján adják meg. A kárrendezési tervet az átalakulást kérelmező vállalatnak kell elkészíttetnie. Mivel a környezeti károk rendezésére vonatkozó terv tartalmi követelményeit szabályozó kormányrendelet 1992-ben nem jelent meg, a Környezetvédelmi Főfelügyelőség vezetője 1992 októberében rendelkezést adott ki a környezetvédelmi felügyelőségek részére az egységes értelmezés érdekében [3]. A rendezési terv a környezeti károkat felmérő állapotfelvétel eredményein alapul. A környezeti állapotfelmérés dokumentációja a rendezési tervhez tartozik. 2

3 Az állapotfelmérésnek tartalmaznia kell a vállalat által - múltban vagy jelenleg -folytatott azon tevékenységeket, - mind a vállalat telephelyein, mind azon kívül -amelyek a környezet szennyezését vagy károsítását idézték (idézik) elő, különösen azon esetekre vonatkozóan, amelyek jogszabályt sértő módon és mértékben történtek, s melyekből kártérítési, bírságfizetési vagy egyéb fizetési (pl. rehabilitációs) kötelezettség származott, vagy származhat. Egyéb fizetési kötelezettségnek minősül a jogszabályi előírások kielégítéséhez, valamint a hatósági határozatok végrehajtásához szükséges saját kiadás is. Az állapotfelvételt és a rendezési tervet az alábbi szerkezeti felépítésben kellett elkészíteni (a részletes kifejtést terjedelmi okokból mellőzzük): Általános információk. Az intézmény profiljának, tevékenységének leírása. Az intézmény helyszínének története. Az átvilágítandó terület jellemzése környezetvédelmi szempontból. Levegőszennyezési adatok. Víz- és szennyvízkibocsátás. Hulladékkezelés, tárolás, szállítás. Alapanyagkezelés és tárolás. Földalatti tartályok. Speciális anyagok. Külön kell foglalkozni az alább felsorolt anyagokkal: Zaj. azbesztek és azbeszttartalmú anyagok, poliklórozott bifenilek (PCB-k), aromás klórvegyületek, radioaktív anyagok. Kárelhárítási, kényszerintézkedési tervek. Röviden ismertetni kell az intézménynek az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítására vonatkozó terveit. Fel kell sorolni minden olyan múltbeli káreseményt, 3

4 amelynek következtében a kiszabadult anyagok vagy tűz miatt külső segítségre volt szükség. A rendezési tervnek, az időbeli ütemezés megadásával, tartalmaznia kell azon beavatkozásokat, teendőket, amelyek az állapotfelmérés során feltárt szennyezések, károsodások jogszabályi feltételeket kielégítő csökkentéséhez, felszámolásához szükségesek. A rendezési tervnek tartalmaznia kell a környezeti károsodásból származó várható költségeket, ide értve elsősorban a kárelhárítási beavatkozások költségeit, valamint kártérítéseket, jogerős bírságokat stb. [Az előzőek részben megfelelnek az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által évben közzétett és a későbbiekben tárgyalt követelményrendszernek (Standard Audit Report Formát)]. A környezeti állapot felméréséről rendelkezik a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter közleménye is (Magyar Közlöny, szám), amely az adóskonszolidáció során készítendő reorganizációs tervek környezetvédelmi tartalmát, követelményrendszerét írja elő [4]. Ez a jogforrás számos elemében megfelel a Környezetvédelmi Főfelügyelőség vezetője előbb ismertetett rendelkezésének, néhány vonatkozásában azonban (pl. természetvédelem) azon túlmutató. Ez a jogforrás kitér az adós környezetvédelmi tervének műszaki tartalmi követelményeire, annak ütemezésére, valamint az előidézett környezeti károsodások súlyosbodását és a környezeti szennyezések újabb környezeti elemre való továbbterjedését megakadályozó beavatkozások tervezésére. Ez utóbbi keretében elsősorban a talajszennyezésnek a felszín alatti vízkészletekbe vagy levegőbe jutását, továbbá bármely más környezet-egészségügyi kockázattal járó átterjedését kell vizsgálni. A jogi szabályozás továbbfejlődését jelenti a Környezetvédelmi Törvény [1], amely meghatározza a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményeit. Ennek ki kell terjednie az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására; a tevékenység folytatása során okozott környezetterhelések és igénybevételek adatokkal alátámasztott bemutatására; a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre; az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására; 4

5 a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítás érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására; a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre. A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének s ha ez nem lehetséges a környezetigénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni. A részleges felülvizsgálatnak az előzőekben írt feltételek közül a felügyelőség által megjelöltekre kell kiterjednie. A felülvizsgálatot az érdekelt saját költségén maga végezheti, illetőleg ilyen vizsgálat végzésére feljogosított személlyel vagy szervezettel végeztetheti. Az érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg a közölt adatok valódiságáért. A környezetvédelmi felügyelőség, ha ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás voltáról, illetve tartalmának részbeni vagy teljes valótlanságáról győződik meg, az érdekelt költségén új felülvizsgálatot végeztet (megismételt felülvizsgálat).a felügyelőség a megismételt felülvizsgálatról az érdekeltet köteles értesíteni; az érdekelt pedig köteles a felügyelőségnek, illetve a felügyelőség által megbízott szervezet(ek)nek a kért adatokat szolgáltatni és a kiegészítő méréseket elvégez(tet)ni. A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996.(VII.4.)KTM rendelet tartalmazza a környezetvédelmi auditálás területén a jelenleg érvényes követelményrendszert [5]. A különböző vállalatok által készített környezetvédelmi felméréseket, teljesítményértékeléseket, auditálási anyagokat a környezetvédelmi felügyelőségek a hivatkozott rendelet 2. számú melléklete (A teljeskörű felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalma) alapján bírálják el és értékelik. A helyes auditálási gyakorlat elősegítése érdekében a hivatkozott 2. számú mellékletet függelékben adjuk meg. A NEMZETKÖZI GYAKORLAT A nemzetközi helyzetet egyrészt az EBRD, a Világbank és az Európai Közösség által kiadott irányelvek, mint előírásrendszer, másrészt ezen a szakterületen hosszú ideje (esetenként évtizedek óta) tevékenykedő konzultáns cégek gyakorlata jellemzi. Meg kell azt említeni, hogy a nemzetközi szervezetek irányelvei az egyes országokban kialakult gyakorlat közös, és mások által is követhető, illetőleg követendő tapasztalatai alapján alakultak ki. Az EBRD környezetvédelmi auditálási jelentés tervezetre vonatkozó évi irányelvei (Standard Audit Report Formát) szerint a jelentésnek a következő szerkezeti felépítést kell követnie [6], [7]: 5

6 Összefoglaló, amely tartalmazza az auditálás során elvégzett tevékenységek felsorolását, a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat. A javaslatokban meg kell határozni a javításra irányuló beavatkozásokat és intézkedéseket, valamint az esetleges további vizsgálatok célját és irányait. 1. Bevezetés 1.1. Háttérinformációk 1.2. A telephely tevékenységének ismertetése 2. A telephely jellemzése 2.1. Telepítési körülmények 2.2. A telephely leírása, előtörténete és környezeti jellemzői 3. A környezetvédelmi irányítási (menedzsment) rendszer felülvizsgálata 3.1. A környezetvédelmi menedzsment rendszer szervezete, feladatok és felelősségek a vállalati struktúrában. Vállalati környezetvédelmi információs rendszer Levegőszennyező anyagok kibocsátása 3.3. Szennyvízkibocsátások 3.4. Hulladékgazdálkodás 3.5. Vegyi anyagok, tüzelő- és egyéb üzemanyagok, valamint oldószerek tárolása, kezelése és felhasználása 3.6. Zajvédelem 3.7. PCB tartalmú anyagok kezelése 3.8. Azbeszt tartalmú anyagok kezelése 3.9. Szükségintézkedési tervek Környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő üzemviteli és ellenőrzési előírások Felszín alatti vizek elszennyeződése, talajszennyezések 4. A környezetvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak, valamint vállalati stratégiáknak és előírásoknak való megfelelés vizsgálata 6

7 4.1. Levegőszennyező anyagok kibocsátása 4.2. Szennyvízkibocsátások 4.3. Hulladékgazdálkodás 4.4. Talajszennyezések 4.5. Vállalati környezetvédelmi stratégiák, előírások 5. Következtetések és javaslatok 6. Javaslatok további vizsgálatokra Mellékletek, felhasznált dokumentumok. Az EBRD környezetvédelmi auditálásra vonatkozó javaslata szerinti program részletesebb tartalmi követelményeit és a program végrehajtása során nyert tapasztalatokat később ismertetjük. Az Európai Közösség 1836/93 számú Tanácsrendelete az ipari vállalatok környezetvédelmi menedzsmentjének vizsgálatában és auditálásában történő önkéntes részvétel szabályait határozza meg [8]. Kötelező jelleggel az Európai Unió országai közül eddig csak az NSzK Bajorország tartományában vezették be (1995 októberétől kezdődően). A 1836/93 számú Tanácsrendelet a környezeti elemek felülvizsgálata tekintetében lényegében megfelel az EBRD Standard Audit Report Format-jában megjelölt tartalmi követelményeknek. Jelentősen nagyobb teret kap azonban a vállalat környezetvédelmi menedzsmentjének felülvizsgálata, ezen belül a feladatok és felelősségek hierarchiájának bemutatása és értékelése. Kiemelten foglalkozik a Tanácsrendelet az auditálási és megfelelőségi tevékenységek szervezésével, a környezetvédelmi auditorok akkreditálásával, ezek jegyzékbe történő felvételéről és ennek a jegyzéknek az EU tagországokban való közzétételéről. Ez utóbbi szabályok arra utalnak, hogy az auditorokat, az auditáló konzultáns cégeket igyekeznek megszűrni". 7

8 Az Egyesült Államokban, Kanadában és az Európai Unió országaiban folyó auditálási tevékenység korábban kialakult általános gyakorlata szerint a környezetvédelmi auditálást három fázisban végezték [9] (lásd az 1. ábrát): A környezetvédelmi auditálás fő elemei I. fázis: Problémafeltárás A rendelkezésre álló dokumentáció, elsősorban a korábbi felmérések eredményeinek áttekintése és értékelése. A telephelyre vonatkozó kérdőíves felmérés. Kapcsolatfelvétel az illetékes szakhatóságokkal (kiadott kötelezések, bírságok, panaszbejelentések). A telephely bejárása. II. fázis: Részletes értékelés Kiegészítő adatgyűjtés. Helyszíni vizsgálatok, szükség szerint (talaj, ill. felszín alatti vizek mintázása; hidrogeológiai vizsgálatok; geofizikai vizsgálatok; azbeszt, PCB minták vétele; laboratóriumi vizsgálatok stb.). Az üzemeltetési előírásoknak való megfelelés részletes elemzése. A károk okozóira vonatkozó felelősség meghatározása. Javaslatok a kárelhárításra, részletes költségbecsléssel. III. fázis: Igény szerinti elemek A vállalat környezetvédelmi rendszerének és menedzsmentjének értékelése. Segítségnyújtás a szakhatóságokkal történő egyeztetésekben. Kárelhárítási tevékenység részletes tervezése és elvégzése. Kapcsolattartás alvállalkozókkal és azok ellenőrzése. 8

9 Az Európai Unió országaiban a gyakorlat a következő években az EEG 1836/93 számú Tanácsrendeletnek és az ISO sorozatban foglalt környezetvédelmi auditálási irányelveknek megfelelően fokozatosan módosulni fog. Várható, hogy egyre több ország fogja ezeket kötelező jelleggel bevezetni. Indokolt, hogy a hazai gyakorlat is - a Környezetvédelmi Törvény, valamint az érvényes egyéb jogszabályok előírásait maradéktalanul betartva - ebben az irányban fejlődjön tovább. A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ AUDITÁLÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI A környezetvédelmi auditálás területén szerzett több éves gyakorlat alapján mód van néhány tapasztalat leszűrésére és megfogalmazására [10], [11]. Ezek röviden a következők: A környezetvédelmi auditálás jellemző ismérvei: a hatékony környezetvédelmi menedzsment rendszer egyik fontos és integráns eleme; segítségével meghatározható, hogy a vizsgált vállalat környezetvédelmi menedzsment programjai megfelelőek-e, és hogy mennyiben biztosítják a környezetvédelmi hatósági előírásoknak és kötelezéseknek, valamint a vállalati környezetvédelmi stratégiának és szabályzatoknak való megfelelést; rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosít. Ez utóbbi megfogalmazás minden elemét rendkívül fontosnak tartjuk. Ismeretes, hogy a vállalatok pénzügyi auditálása egy vállalkozás végleges adatokat tartalmazó mérlegének független könyvszakértő általi jóváhagyása, egyben annak igazolása, hogy a benne foglaltak megfelelnek a valóságnak és a számvitel követelményeinek. Ahogy a pénzügyi mérleg ellenőrzését évente kell végezni, a környezetvédelmi auditálást is rendszeresen kell végezni. Az első ízben végzett részletes auditálást követően legalább három évenként felül kell vizsgálni a korábbi auditálás megállapításait és részletesen elemezni kell a követelményeknek korábban meg nem felelt elemeket, valamint a hiányosságok kiküszöbölésére hozott intézkedések hatásait. A szisztematikus felépítés (pl. az EBRD programjának való megfelelés) azért fontos, mert az elkészült anyagok szerkezetét egy külföldi auditáló cég általában egy meglévő sémához hasonlítja és az attól való eltérést gyakran hiányosságnak minősíti. Ebben a vonatkozásban azonban kettős iránymutatást kell követni, mert figyelembe kell venni a 12/1996.(VII.4.)KTM rendelet 2. mellékletének felépítését is, amely a környezetvédelmi felügyelőségek követelményrendszerét tartalmazza. Mivel az auditálások célja többek között a felülvizsgálatnak, illetve teljesítményértékelésnek a környezetvédelmi 9

10 felügyelőségek által történő elfogadtatása, ez gyakran jelentős többletfeladatot ró az auditálást végzőre. A transzparens dokumentáció azt jelenti, hogy az auditálás során világosan és egyértelműen fel kell tárni a környezeti elemek állapotát és a környezetre gyakorolt hatásokat, a kialakult helyzet okait és a javítás érdekében korábban tett és még szükséges intézkedéseket. A dokumentált audit azt jelenti, hogy valamennyi megállapítást, következtetést hiteles dokumentumokkal alá kell támasztani. Ezek eredeti példányait célszerű és indokolt egy helyen összegyűjteni és megőrizni, pl. a vállalat ún. információs szobájában. A privatizációval összefüggő auditálások tapasztalatai nyomatékosítják ezt a követelményt. Az objektív értékelés az auditálás alapvető követelménye. Az objektivitást a vizsgált vállalattól minden szemponttól független auditorok biztosíthatják. Az összeférhetetlenséget minden esetben vizsgálni kell és kizárását nyilatkozatban kell rögzíteni. Az auditálásnak értékelést is kell tartalmaznia. Tehát nem elegendő a helyzet bemutatása, hanem ezt az érvényes vállalati és jogszabályi előírásokkal egybe kell vetni, meg kell állapítani az egyes környezeti elemek vonatkozásában az esetleges meg nem felelés mértékét, a kiküszöbölés érdekében tett és tervezett intézkedéseket, valamint a múltbeli és a jövőben várható trendeket. A környezetvédelmi auditálások fő típusai a következők: A környezetvédelmi menedzsment rendszer auditálása az ISO sorozat irányelvei szerint. A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés auditálása. Ez van a legközelebb a környezetvédelmi felülvizsgálat és a teljesítményértékelés tartalmi követelményeihez. A telephely vagy vállalat elidegenítésével összefüggő auditálás. A magyarországi gyakorlat alapján az elmúlt években végzett auditálások zöme ilyen, a privatizációval kapcsolatos auditálás volt. A beszállító cégek auditálása. A minőségbiztosítási rendszerek bevezetéséből következő tovagyűrűző hatáshoz hasonló követelményrendszer érvényesítéséről van szó. Nevezetesen: egy minősített auditálással rendelkező vállalat megkövetel(het)i azt, hogy a beszállító cégek is rendelkezzenek minősített auditálással. Környezetszennyezés csökkentésére irányuló auditálás csak azokra a környezeti elemekre terjed ki, amelyek nem feleltek meg a környezetvédelmi előírásoknak. Ilyen típusú auditálás lehet az ismételt, bizonyos rendszerességgel végzett auditálás. Az előbbiek kombinációja. 10

11 A környezetvédelmi auditálási programok kedvező hatásai a következőkben foglalhatók össze: A környezetvédelmi felelősséggel kapcsolatos nagyobb tudatosság kialakítása a vezetőkben és alkalmazottakban. A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálása, ebből eredően a vállalat tekintélyének és piacképességének növelése. A környezetvédelemért felelős személyek átlátják és jobban megértik a vállalat működését és a környezetvédelmi követelmények hatását. Összehasonlíthatóság a hasonló egységek (telephelyek) között, lehetőség a legjobb módszerek bevezetésére egy vállalati több egységében (telephelyén). A környezetvédelmi auditálás előnyei és hátrányai az auditálást végeztető vállalat szempontjából a következők: Előnyök: A követelményeknek való jobb megfelelés a feltárt hiányosságok kiküszöbölése révén. Kisebb bírságok, ill. a bírságok elmaradása a környezetvédelmi követelmények teljesítésének eredményeképpen. Kedvezőbb megítélés az alkalmazottak, a hatósági szakemberek, a tulajdonosok részéről. Ez utóbbiak abban érdekeltek, hogy a tulajdonukban lévő vállalattal ne legyen gond. Megtakarítási lehetőségek, részben a bírságok, szankciók elmaradása, részben pedig a jobb, racionális módszerek vállalaton belüli elterjesztése révén. Hátrányok: Forrásigény, az auditálás költségei az első teljesítményértékelés esetében jelentősek, a későbbiekben végzett rendszeres auditálások esetében kisebbek lehetnek. A működés zavarása, az auditálás folyamata időlegesen gátolhatja a normál üzemvitelt, az érintett vállalati személyek igénybevétele és az esetleges vizsgálatok végrehajtása miatt. A hatóságok a feltáró audit alapján beavatkoznak a vállalat működésébe, esetenként indokolatlan szigorúsággal sújtanak le a vállalatra a korábban általuk nem ismert, de a kör- 11

12 nyezetvédelmi auditálás során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében. Előfordulhat visszamenőleges hatályú szankcionálás is. Beruházási és üzemeltetési költségek felmerülése a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében. A helyesen és eredményesen végzett környezetvédelmi auditálás előnyei kompenzálják a felmerülő hátrányokat. A környezetvédelmi követelményeknek való meg nem felelést ugyanis mindenképpen meg kell a vállalatnak szüntetnie. Fel kell azonban hívni a figyelmet az auditor és a megbízó vállalat, valamint az auditálás eredményét, a környezetvédelmi teljesítményértékelést a környezetvédelmi hatóságnak benyújtó vállalat és a hatóság közötti korrekt, a környezetvédelmi problémák megoldását elősegítő együttműködés fontosságára. Szólni kell a kevéssé hatékony környezetvédelmi auditálasi programok okairól is. Ezek a következők lehetnek: A környezetvédelmi auditálás tárgyának és céljának helytelen megválasztása. Rossz szervezés, az időbeli ütemezés és a forrásigény helytelen felmérése. Nem megfelelően összeállított auditáló teamek, megfelelő képzettségű szakemberek hiánya. A vállalati menedzsment támogatásának hiánya. Hiányosságok a problémák gyökereinek feltárásában. Ugyanis az eredményes auditálás egyik célja éppen a problémák megoldása a kiváltó okok feltárása és a negatív hatások kiküszöbölése útján. Helytelenül elkészített jelentések, amelyek nem felelnek meg a szisztematikus felépítés, átláthatóság, dokumentáltság és objektív értékelés követelményeinek. A környezetvédelmi auditálás megállapításainak és javaslatainak mellőzése a vállalat további tevékenysége során. AZ EBRD KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITLÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATA HELYSZÍNI VIZSGÁLAT PROGRAMJÁRA A következőkben ismertetjük az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által termelő vállalatok (telephelyek) helyszíni vizsgálatához javasolt környezetvédelmi auditálasi programját [7]. 12

13 A magyarországi környezetvédelmi auditálások végrehajtása során az elmúlt években általában ez a program minta képezte a kiindulási alapot, amelyet azután a vállalat (telephely) jellegzetességeinek figyelembevételével módosítottak, kiegészítettek. Olyan speciális iparágak esetén, mint pl. vegyigyárak, olajfinomítók és feldolgozók stb., az EBRD elvárja, hogy az iparágra specifikus auditálási jegyzőkönyv mintát alkalmazzanak. Például olajmező auditálásához az olajtermelők társaságának auditálási jegyzőkönyv mintáját kell használni. Ha eltérő jegyzőkönyv mintát használnak, azt gondosan le kell ellenőrizni az EBRD általános auditálási jegyzőkönyv mintája szerint, annak igazolására, hogy minden kérdéscsoport szerepel benne. Például a dolgozók egészségére és a munkabiztonságra vonatkozó kérdések gyakran kimaradnak az iparági jegyzőkönyv mintából, habár ez az információ rendkívül fontos. Az EBRD általános auditálási jegyzőkönyv mintája olyan auditálási jelentési formát alkalmaz, amely megfelel a jegyzőkönyvben foglalt kérdéseknek. Ha eltérő jegyzőkönyv mintát alkalrnaznak, akkor előfordulhat, hogy az auditálási jelentés más szakaszokat, vagy más sorrendet tartalmaz. Más szakaszokkal kiegészíthető a jelentés, ha valamely speciális helyszínen erre szükség van. A vizsgálat végzésénél, illetve a jelentés összeállításánál meg kell adni azt az évet (vagy éveket), amely(ek)re az adatszolgáltatás vonatkozik. A dokumentáció belső használatra készül és az auditornak a munkájával kapcsolatban titoktartási nyilatkozatot kell tenni. A vizsgálat tagozódása szakmai és célszerűségi szempontok figyelembevételével a következő: 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A telephely neve: A telephely helyszíne: Az auditálás időpontja: Az auditálást végzők és munkahelyük: KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA Áttekintő térkép a telephelyről az épületekkel, tároló tartályokkal, vegyianyag és hulladéktárolók feltüntetésével. Térkép a környezetről (település vagy más lakott terület) a telephely és a környező városok, folyók és lakott helyek közötti távolság feltüntetésével. 13

14 Fényképek, a telephely egészének fényképe, valamint külön fényképek a speciálisan érdekes részletekről. A telephely története (környezetvédelmi szempontból lényeges, korábbi tevékenységek). Vegyianyag nyilvántartás. Ömlesztett anyag tárolására szolgáló tartályok nyilvántartása. A környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági engedélyek másolatai. Veszélyhelyzetek megelőzésére és felszámolására vonatkozó tervek. A dolgozók egészségügyi és biztonsági programjaira vonatkozó dokumentumok. Másolat a vállalat környezetpolitikai dokumentumairól. Légi felvételek (amennyiben rendelkezésre állnak). A megkérdezettek jegyzéke Telephelyen dolgozók, vállalati munkatársak pl. egészségügyért és biztonságért felelős igazgató, termelési igazgató. Helyi, regionális vagy országos hatóságok. 2. A TELEPHELY ADOTTSÁGAI A telephely neve: Utca, házszám: Egyéb címek (bérelt vagy saját épületek, vagyontárgyak): Postai cím: Telefonszámok: Telex/TWX/fax: A telephely vezetője: Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi felelősök neve: Az auditálásért felelős kapcsolattartó személy: 14

15 A telephely auditálása során megkérdezett személyek, munkahelyük, beosztásuk és a megbeszélések témaköre: Az alkalmazottak száma: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: Idénymunkások száma: A telephelyen egyidőben tartózkodó személyek maximális száma: A telephelyen nem alkalmazottként tartózkodó személyek száma: Munkarend: Műszakok száma: Napi munkaidő: Heti munkanapok száma: Munkahetek száma évente: Tervezett üzemleállások: A telephely, vagy bérlemény tulajdonosának neve: A telephely teljes területe: Az épületek száma: Az épületek teljes alapterülete: Ismertessék az alábbiakat: Nyersanyag tároló terület: Termelőüzem: Irodák/adminisztráció/adatfeldolgozás területe: Laboratóriumok/kutatási és fejlesztési részleg: Végtermék raktárak: 15

16 Hulladéktárolásra szolgáló területek a szennyvíztározókkal együtt: Műhelyek: Szennyvíztisztító: Közlekedési utak és parkolók: Kerítés hossza/portaépület: Étkező/büfé: Egyéb (orvosi rendelő, bölcsőde, lakóépületek stb.) A telephelyen gyártott és tárolt termékek felsorolása: Ismertessék röviden a tevékenységeket, ezek körében értelemszerűen a következőket: kutatás és fejlesztés, termelési folyamat, végtermék előállítás, minőségellenőrzés, csomagolás/nyomtatás, szállítás, kiegészítő tevékenységek (energia- és gőzellátás, adatfeldolgozás stb.). Mi az energiaforrás a telephelyen: Jelenleg: Tervezett: Technológiai folyamathő (gőz): Közvetlen fűtési mód: Közvetett fűtési mód: Hőszigeteltek az épületek az energiatakarékosság javítása érdekében? Jelenleg? Tervezik a hőszigetelés megvalósítását? Van energiatakarékossági program? Ismertessék! 3. A TELEPHELY TÖRTÉNETE Vannak az adott telephelyen kívül gyártó vagy tároló telepek lízingben vagy szerződéses bérleményként? Ismertessék a telephely történetét a jelenlegi üzemeltető előtti időszakra. Ismertessék az időpontokat, az üzemeltetőket, tevékenységeket, valamint az ismert vagy feltételezett környezetvédelmi problémákat, ezek körében az elfolyásokat, szennyvíz tározókat, feltöltött területeket stb. 16

17 Példa: Tulajdonos/üzemeltető Tevékenység/iparág Időpont Körnvezetyédelmi probléma XY autóalkatrészgyártás napjainkig olajhulladék, használt oldószerek, 1978-ban tűz Ismertessék az üzemben az építkezési és bontási műveleteket, valamint a telephely topográfiájában bekövetkezett összes változtatást! Mellékeljék a telephely térképét, valamint a korábbi és jelenlegi légi fényképeket, amelyeken látható a telephely és környezete. Mutassanak be minden jelenleg meglévő és korábbi építményt a telephelyen, ismertessék ezek életkorát és funkcióit! Ismertessenek a telephelyen korábban folytatott mindenféle vegyszer, növényvédőszer, veszélyes anyag, olaj vagy egyéb nyersanyag felhasználást. Mutassák be a korábbi tevékenységek és építmények helyszínrajzát, különös tekintettel az anyagtároló területekre, szennyvíz csatornákra, szennyvíz tározókra, szűrő mezőkre, kiszáradt kutakra, csővezetékekre, tartályokra stb. 4. A TELEPHELY KÖRNYEZETI JELLEMZŐI Írják le a terület topográfiáját! A létesítmény helyszíne: lapos területek, domborzat, völgy, nagyobb víztestek, kiemelkedések, növényzet, egyebek. Meteorológiai viszonyok: Uralkodó szélirány - télen és nyáron. Léghőmérséklet (maximum/minimum). A csapadék éves átlaga. Fagyos (fagymentes) napok száma Előfordul a helyszínen időszakos klimainverzió? Levegőszennyezettsége miatt ismert terület? Előfordul a térségben földrengés, szélvihar vagy más szokatlan időjárási jelenség? 17

18 Ismertessék a kapcsolódó területeken a földhasználatot! Földhasználat a környéken (városi, külterületi, ipari, falusias). Szomszédos üzemek és az ipari tevékenység formái két kilométeres körzetben. A legközelebbi lakott települések mérete és elhelyezkedése szélirányban és a széliránynyal ellentétes oldalon. Iskolák, kórházak, gyermekintézmények, templomok, vasútállomások, szanatóriumok és szociális otthonok 5 km-en belül. Parkok, természetvédelmi és vizenyős (berek) területek, vagy érzékeny élőhelyek a telephelytől 5 km-en belül. A legközelebbi rendőrség, tűzoltóság, mentők és más havária szervezetek telephelye. Védett területek, nemzeti parkok, természetvédelmi területek, világ, nemzeti örökségnek minősülő területek. Talajadottságok/geológia Van a helyszínen vagy a közelében tektonikai szerkezeti vonal? Volt-e szeizmikus mozgás a területen az utóbbi 100 évben? Folyt-e valaha bányászati tevékenység a területen (vannak-e felhagyott bányaüregek)? Ismertessék a telephelyen található talajszelvényeket. Voltak-e talajfeltáró próbafúrások? Ismertessék ezek eredményét és időpontját, amennyiben ezek rendelkezésre állnak Volt-e valaha a területen feltöltés? Ismertessék a feltöltési műveleteket (a telephelyre hozott talaj származási helyét, a feltöltés helyét, valamint a helyszínről kiemelt talaj sorsát stb.). Határozzák meg és ismertessék a geológiai viszonyokat a telephelyen a földfelszíntől az alapkőzetig. Végzett-e az üzem vagy a hatóságok valaha is talaj és/vagy talajvíz mintavételt? Ismert-e bármilyen talaj- vagy talajvíz szennyezés a közvetlen környezetben? Ismertessék! 18

19 Felszín alatti víz/hidrogeológia A felszínközeli vizek mélysége és áramlási iránya. A vízkivételre használt legfelső vízadó réteg mélysége és áramlási iránya. A telephelyen található minden kút elhelyezkedése, száma és használata? A kutak mélysége és a szivattyúzás mértéke (kivehető vízmennyiség)? Vizsgálati adatok. Milyen a kútkiképzés és csövezés? Milyen mélységig? Ismertessék a felszín alatti vizek felhasználását a létesítménytől 5 km-es sugarú körön belül (lakott településen ivóvízellátás; élelmiszeralapanyag és más termények öntözése; állatitatás; kereskedelmi vagy ipari felhasználás; nem hasznosított). Hidraulikus esés irányában lévő legközelebbi magán kutak és/vagy települések vízmű kútjai vízadó rétegének mélysége, helyszíne és iránya, az ellátott lakosság száma. Mi a talajvízfolyások befogadója, folyó, vizenyős terület (berek) stb.? Ismertessenek minden ismert és feltételezett helyi és a telephelytől távolabbi felszín alatti vízszennyezést! Felszíni vizek A telephely valamely része árterületen van-e? Feljegyeztek valaha árvizet? Következmények? Tett intézkedések? Ismertessenek minden felszíni víz előfordulást (neve, helye és távolsága) a telephelytől 5 km-en belül! Adják meg a vízminőségi osztályt! A vizenyős területekre (berek) is térjenek ki! Ismertessenek minden (ismert vagy feltételezett) felszíni vízbe történő kibocsátást a birtokolt területről/telephelyről. A telephelytől 150 méteres körzetben árkok, kiszáradt medrek, záportározók, bevágások, bemélyedések, amelyek fogadhatnak a telephelyről származó csapadékvizet. Van-e a területen bármilyen felszíni víz előfordulás, amely bármely forrásból szennyeződött? Hogyan kezelik az eső/csapadékvizet a telephelyen, az hova folyik? 19

20 5. LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSA Ismertessék az emisszióra (kibocsátásokra) vonatkozó országos érvényű jogszabályokat és előírásokat, amelyek érvényesek a létesítményre. Sorolják fel a jogszabályok hatálya alá tartozó levegőszennyező anyagokat. Mellékeljék a kibocsátásokra vonatkozó engedélyek/határozatok másolatát! Ismertessék a bejelentési kötelezettségeket a szokottól eltérő (rutin vagy rendkívüli) kibocsátások jelentése tekintetében. Az üzem emisszióforrásainak teljes száma (kémények és szellőzők), amelyek a környezeti levegőbe bocsátanak ki szennyező anyagokat. Ismertessék az emisszióforrások változásának történetét. Az egyes források kibocsátási ciklusa: Folyamatos Időszakos Mindkettő Ismertessék a levegőszennyező anyagok emissziójának monitorozási programjait, tanalmát és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezekre jogszabályi kötelezés van, vagy önként vállaltak. Adjanak róla áttekintést! Megfelel a létesítmény a kibocsátási határértékekre vonatkozó előírásoknak? 20

21 Az emisszióra vonatkozó adatokat célszerű táblázatos formában összerendezni a következők szerint: Kibocsátó forrás megnevezése: pl. P1 Légszenynyező anyag Kibocsátási határérték [kg/h] Jellemző kibocsátási érték Éves kibocsátás alakulása [t/év] Légszennyezési bírság [eft/év] [kg/h] '92 '93 '94 '95 '96 '92 '93 '94 '95 '96 SO 2 NO X Szilárd anyag A telephelyre az egyes kibocsátó források adataiból lehet összesítő táblázatot készíteni: SO 2 Légszennyező anyag A telephely légszennyező forrásainak összkibocsátása [t/év] Légszennyezési bírság [eft/év] '92 '93 '94 '95 '96 '92 '93 '94 '95 '96 NO X Szilárd anyag Az ilyen jellegű táblázatos feldolgozás jól áttekinthetővé teszi az adathalmazt, alkalmas a trendek bemutatására és jó szolgálatot tesz az összefoglaló jelentés készítésénél, valamint a környezeti károk és kárfelelősség megállapításánál. Hasonló jellegű, értelemszerűen összeállított táblázatos forma alkalmazható a többi környezeti elem vonatkozásában is. 21

22 Van érzékelhető bűz, szilárd anyag (por), aeroszol vagy pára a levegőben? az épületekben, épületeken kívül, de az üzemi területen belül, az üzemen kívül. Más, közelben lévő és a területre ható levegőszennyező források, ezek jellege, az üzemtől való távolságuk és elhelyezkedésük. A szomszédságban előfordult panaszok jellege és gyakorisága. Az üzem válasz-intézkedése. Van az üzemben szabványos intézkedési eljárás a véletlenszerű kibocsátások esetére és a lakossági panaszokra? Ismertessék ezeket! A szokottól eltérő, rendkívüli emissziós események története. A diffúz emissziók jellege a telephelyen, ezek csökkentésére tett intézkedések. Levegőtisztaság-védelmi előírások megsértése esetén tett bejelentések felsorolása, pl. figyelmeztetések (szóban vagy írásban), felszólítások, büntetések, nem formális megbeszélések és/vagy a létesítménnyel kapcsolatos kényszerítő intézkedések az utóbbi három évben, ezek okai és a jelenlegi helyzet. Jövőbeli tervek a levegőszennyezés csökkentésére. A telephely szerint illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóságok felsorolása. Csatolják a hatósági engedélyek/határozatok másolatait. A hatóság neve Címe Kontakt személv Telefonszám 6. VÍZ/SZENNYVÍZ KIBOCSÁTÁSOK Ismertessék az összes technológiai, ivóvíz és hűtővíz eredetét. Vannak vízminőségi adatok ezekre a vízforrásokra? Ismertessék! Ismertessék az üzem ivóvízellátásának megoldását. Ismertessék a múltban és a jelenben előfordult ivóvíz szennyezéseket. Megfelel az üzemi ivóvízellátás a hazai szabványnak? EU előírásoknak? 22

23 Ismertessenek minden szennyvíz kibocsátó forrást és a szennyvizek mennyiségét. Sorolják fel a határértékkel szabályozott szennyvíz komponenseket! A rendelkezésre álló szennyvíz minőségi adatok áttekintése. Kombinált a szennyvízgyűjtő-rendszer (technológia + laboratórium + hűtővíz + szociális + csapadék)? Állandó jelleggel Időszakosan Mindkettő Csatolják és ismertessék a biológiai és toxikológiai szennyvíz vizsgálatok eredményét. Kezelt/kezeletlen szennyvizek kibocsátása a következő befogadókba (jellemző adatok, menynyiségek): Vízfolyás, vagy folyó Városi szennyvíz-csatorna Tározó (helyszíni elhelyezés) Szennyvíztartály (szikkasztó) Záportározó Egyéb Helyeztek el valaha szennyvizet a helyszínen földmedencébe, szűrőmezőre, gyűjtőaknába, használták-e öntözésre stb.? Tisztították, illetve feltöltötték valaha ezeket a rendszereket? Milyen gyakorisággal? Tisztítás esetén mi lett a szennyvíziszap és az eltávolított szilárd maradék sorsa? Hogyan kezelik és tárolják a helyszínen a tűzoltásból származó szennyvizet? Sorolják fel a vízkibocsátási előírások megsértése miatti bejelentéseket, pl. figyelmeztetések (szóban vagy írásban), felszólítások, büntetések vagy nem formális megbeszélések és/vagy a létesítménnyel kapcsolatos kényszerítő intézkedések, ezek okai és a jelenlegi helyzet. A szennyvízzel kapcsolatos eljárásokban illetékes hatóságok felsorolása. Csatolják az engedélyek/határozatok másolatait! A hatóság neve Címe Kontakt személy Telefonszám 23

24 Városi szennyvíztelepre átadás csatornán keresztül A városi szennyvíztisztító telep neve Helye Névleges tervezési kapacitás A telep története. A településen befogadott szennyvíz megengedett határértékei. A létesítmény története a követelményeknek való megfelelés tekintetében. Az illetékes hatóságok által végzett felülvizsgálatok ismertetése. Az üzem szennyvíz kibocsátására vonatkozó engedélyek: Illetékes hatóság Kiadás időpontjai Lejárati idő Előkezelő műtárgy névleges kapacitása: Története Előkezelés típusa A telep tervezője Ki végzi az analízist a kötelező monitorozáshoz? Ki felelős a nyilvántartás vezetéséért? A követelményeknek való megfelelés ismertetése. Van szennyvízbevezetés a telephely csatornarendszerébe a környező kibocsátóktól (a szomszédságot beleértve)? Ha igen, vannak-e tényleges vagy potenciális gondok az előírásoknak való megfelelés tekintetében? Az előkezelés maradékainak sorsa. A szennyvízkezelés javítására készült tervek. 24

25 7. HULLADÉKKEZELÉS, -TÁROLÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -ÁRTALMATLANÍTÁS Ismertessék az országos/regionális/helyi jogszabályokat és előírásokat, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladék (beleértve a szennyvíziszap) kezelésére, tárolására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkoznak. A hulladékkal kapcsolatos eljárásokban illetékes hatóságok felsorolása. A hatóság neve Címe Kontakt személv Telefonszám A veszélyes hulladék keletkezése Ismertessék a veszélyes hulladékok jelenlegi és múltbeli keletkezési folyamatát. Részletezzék a hulladékforrásokat és mennyiségeket! Van az üzemnek, mint veszélyes hulladékot termelőnek, nyilvántartási száma? Ha igen, adja meg! A hulladék tárolását és lerakását/ártalmatlanítását megelőzően végeznek-e rendszeres elemzést, beleértve a mintavételt és az analízist? Történt-e valaha veszélyes hulladék kezelés, tárolás vagy lerakás/ártalmatlanítás a telephelyen? Ismertessék! Rendelkeztek ehhez engedéllyel? A nyomonkísérésre van-e bevezetett rendszer (fuvarlevél nyilvántartás) a telephelyen? Ismertessék! A veszélyes hulladék tárolása Mutassák be a veszélyes hulladék tárolását, tekintettel a tárolás megtervezésére, rendjére, a hulladék összeférhetőségére, a másodlagos felfogó rendszerekre, a hordók állapotára, a címkézésre, a raktár közlekedő útjaira (a hordósorok közötti távolságra) és a tárolási időre! Hogyan szállítják a hulladékot a hordókba és a hordókból, illetve a tartályokba és a tartályokból? Ismertessék a csapadékvíz elvezető és a kármentő rendszert az átrakó állomás területén! Veszélyes hulladék ártalmatlanítás Sorolják fel az összes veszélyes hulladékot, amelyet az üzem ártalmatlanít! Amennyire lehetséges, ismertessék az összes veszélyes hulladék ártalmatlanító létesítményt, amelyet valaha igénybe vett az üzem! Van ezeknek a létesítményeknek engedélye? Jártak 25

26 ezekben a létesítményekben, hogy megismerjék az ártalmatlanítási technológiát? Ismertessék a telephelyen folyó összes veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységet! Említsék meg a helyszíni földmedencéket, lerakókat, talajon történő elhelyezést, valamint a telephelyen hulladékégetőben, vagy egyéb hulladékkezelő rendszerben történő ártalmatlanítást! Megfelelnek ezek az ártalmatlanítási módok a szabványoknak és követelményeknek? Az országos előírásoknak? EU előírásoknak? Ismertessék a veszélyes hulladék elszállításának módját a telephelyről! A vállalat saját járműveivel végzik? Van a járműveknek engedélye a veszélyes hulladék szállítására? Úgy hagyja-e el a hulladék bármilyen formában a telephelyet, hogy vissza lehessen következtetni az üzemre a címke segítségtével vagy más módon? Történik-e valamely hulladékanyag esetében reciklálás vagy újrahasznosítás a telephelyen? Közöljék a reciklálási és újrahasznosítási technológiák teljes listáját! Van-e tervük az un. tiszta termelésre, illetve a szennyezés megelőzésére és a hulladékkeletkezés csökkentésére? Ismertessék! Különleges veszélyes hulladékok Ismertessék az üzemben keletkező olajhulladékok (kenő, hidraulikai, vákuumtechnikai, generátor olajok stb.) forrását, mennyiségét, kezelési tárolási és ártalmatlanítási eljárását! A technológiában keletkező folyékony és szilárd hulladékok, valamint iszapok sorsa. Hogyan és hol ártalmatlanítja az üzem a visszakerült selejt végtermékeket? Hogyan kezeli az üzem a selejtes nyersanyagot? Veszélyesnek nem minősülő hulladékok Ismertessék a veszélyesnek nem minősülő hulladékok forrását, mennyiségét, kezelését és tárolását, valamint az ártalmatlanítását, beleértve az üzemben keletkező kommunális jellegű szemetet és a technológia során keletkező egyéb hulladékokat! 8. ALAPANYAG KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Van anyagnyilvántartás a mennyiségek, valamint a tárolóhelyek feltüntetésével? Milyen gyakran vizsgálják ezt felül, hogy naprakész-e? Van az üzemnek külön nyilvántartása a veszélyes anyagokról? Kérjük csatolják! 26

27 Ismertessék a telephelyen tárolt és felhasznált veszélyes és mérgező anyagokat, illetve hulladékokat! Ismertessék ezek, valamint a múltban a telephelyen használt és tárolt veszélyes és mérgező anyagok maximális mennyiségét! Ezen anyagok bármelyikével kapcsolatban előfordult-e valaha rendkívüli esemény vagy baleset (elfolyás, tűz, sérülés stb,) Hogyan hozzák be ezeket az anyagokat (vasúton, tehergépkocsival stb.) és miben tárolják a telephelyen (hordó, tartály, zsák, siló, ciszterna, bunker)? Közvetlenül szállítja a vállalat ezeket az anyagokat, vagy alvállalkozókon/ellátókon keresztül? Elkülönítettek az összeférhetetlen anyagok? Ismertessenek minden szervezési és oktatási programot, amely a veszélyes anyagok tárolására és kezelésére vonatkozik. Csatolják a rendkívüli kiömlések esetére készült havária tervek tartalomjegyzékét, ha vannak ilyenek. Szerepel ezekben a tervekben a folyamatos nyilvántartás és a dolgozók oktatása? írják le a hordók és a hordótároló terület állapotát! hordók állapota (korrózió stb.), tárolási magasság, felszívó anyagok, eszközök a kiömlések felfogására, összeférhetetlen anyagok elkülönítése, címkézés, kármentők és kárcsökkentő intézkedések. Ismertessék a fogadóállomások elrendezését. Talajszinten, szint felett, vagy alatt helyezkednek el? Burkoltak/kővel burkoltak? Ismertessék a telephely csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornarendszerét! 9. TÁROLÓTARTÁLYOK Ismertessenek minden hatályos országos/regionális/helyi jogszabályt és előírást, amelyek föld alatti/felszíni/föld feletti tárolótartályok használatára és ezek rendjére vonatkoznak. A tűzrendészeti előírások körében szabályozzák ezeket? Írják le a tartályban, ciszternában és bunkerben tárolt hulladék anyagokat, a tartályok formáját 27

28 és kapacitását, a tartályok anyagát, korát, a szivárgást felderítő, illetve az alkalmazott talajvízfigyelő rendszert. Megfelelnek a tartályok a tervezésre vonatkozó követelményeknek? Vannak a tartályok épségének ellenőrzésére és a szivárgás felderítésére végzett vizsgálatok, illetve nyilvántartás a tartályok ellenőrzéséről? Szerezzék be a jelenlegi tartályelrendezési tervek másolatát, ezek körében Meglévő (használatban lévő) tartályok Eltávolított tartályok Felhagyott tartályok (ezek között a már nem használt és/vagy helyszínen feltöltött tartályok) Összekötő csővezetékek és csőalagutak (aknák) Szerezzék be a tartály nyilvántartást! 10. AZBESZT ÉS AZBESZT-TARTALMÚ ANYAGOK Használnak valamilyen azbeszt-tartalmú anyagot a telephelyen (pl. cső- és kazánszigetelésre; van-e azbesztcement a falakban és a tetőkben; vannak-e azbesztcsövek, mennyezeti burkolólapok, padozat, ciszternák és víztornyok stb.)? Mennyi van belőlük és milyen az állapotuk? Ismertessenek minden országos/regionális/helyi jogszabályt, amelyek az azbeszt és az azbeszt-tartalmú anyagok kezelési és ártalmatlanítási műveleteinek különleges eljárási követelményeire vonatkoznak! Történt-e valaha bontás vagy eltávolítás! művelet azbeszt-tartalmú anyagokkal kapcsolatban? Az anyagok sorsa? Ismertessék az eltávolítás technológiáját! Milyen mennyiséget távolítottak el? Alkalmaztak alvállalkozót? Lefedtek-e vagy más módon elhelyeztek azbeszt-tartalmú anyagot a telephelyen? Ismertessék! 11. POLIKLÓROZOTT BIFENILEK: PCB-K A transzformátorok, kondenzátorok, túlfeszültség-levezetők, hidraulikus berendezések és hőátviteli rendszerek száma a telephelyen. Történt-e felmérés annak meghatározására, hogy ezekben a berendezésekben van-e PCB, 28

29 vagy PCB-vel szennyezett olaj? Mennyi a fajlagos PCB tartalom ppm-ben kifejezve? Volt-e szivárgás valaha is a berendezésekből? Milyen intézkedéseket tett az üzem? A telephelyen tárolt PCB készletek helye és mennyisége? Ismertessék az országos/helyi előírásokat vagy jogszabályokat a PCB-k kezelésére, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó különleges követelményekről! Van jelenleg nem működő, nem használt vagy tárolt PCB-t tartalmazó eszköz az üzemben? Ismertessék! 12. RADIOAKTÍV ANYAGOK Határozzák meg az ionizáló (pl. nyomkövető, lézer stb.) és nem ionizáló sugárforrások fajtáját, mennyiségét és alkalmazását a telephelyen! Ismertessék a telephelyen folyó oktatási programokat a radioaktív anyagok kezelése, tárolása és ártalmatlanítása tárgyában! Szerepel ebben az alkalmazottak expozíciójának monitorozása? Ismertessék a telephelyen keletkező, radioaktív anyagokat tartalmazó hulladékfajtákat és mennyiségüket! Történik a telephelyen radioaktív hulladék ártalmatlanítás? Részletezzék az ártalmatlanítás módszereit, a befoglalást stb. Nyilvántartják-e a telephelyen a használt, tárolt vagy a telephelyen ártalmatlanított radioaktív anyagokat? Mennyi ideig? A radioaktív anyagok telephelyen kívüli ártalmatlanítása esetében ismertessék a szállítót, az ártalmatlanító létesítményt és az anyagok végső ártalmatlanításának módját! Nyilvántartják a telephelyen kívüli ártalmatlanítást és a radioaktív anyagok létesítményből történt elszállítását? Mennyi ideig? Rendelkeznek engedéllyel, az összes radioaktív anyagra és a sugárzást kibocsátó berendezésekre, illetve nyilvántartásba vette ezeket az illetékes hatóság? Az összes radioaktív anyagot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítják? 29

30 13. ZAJ Mekkora a megengedett környezeti zajszint? Nappal? Éjjel? Megfelel a létesítmény a zajszintre vonatkozó követelményeknek? Írják le a megengedettnél nagyobb zajszintű helyeket! Milyen berendezés okozza a zajt? Milyen intézkedéseket tesznek, illetve terveznek a zajszint csökkentésére? Van a létesítménynek naprakész zajtérképe? Milyen gyakran végeznek méréseket? Volt lakossági panasz a zaj miatt? Ha igen, hányszor évente? Hogyan kezelik ezeket? Milyen berendezések okozzák? Milyen intézkedéseket tesznek, illetve terveznek a zajszint csökkentésére? A munkahelyen megengedett zajszintek tekintetében megfelel-e az üzem az országos/regionális/helyi előírásoknak? Milyen védőeszközökre van szükség? Hozzájutnak ezekhez a dolgozók? Használják ezeket? 14. AZ ÜZEM RENDJE Tárolás: Van kijelölt terület külön a nyersanyag és a hulladékok számára? El van látva az összes tároló edényzet megfelelő címkével? 30

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján

Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján Készítette: Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Csendes Béláné Wessely Vilmos Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

IKR Agrár KFT. Biztonsági Elemzés

IKR Agrár KFT. Biztonsági Elemzés IKR Agrár KFT. Biztonsági Elemzés Növényvédő Szer Üzletág Füzesabony Területi Központ Készítette az IKR Agrár Kft. megbízásából az AGEL-CBI KFT. 2016.04.18 Verzió: 1.1 Agel-CBI Kft. Megrendelő: IKR AGRÁR

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél

Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 2. sz. 2006. p. 16 23. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Energiatakarékosság gazdasági épületek építésénél és üzemeltetésénél

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

környezetvédelmi engedély határozat

környezetvédelmi engedély határozat ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/02741/2010 Ügyintéző: Takács Sándor Karda József Kovács Márta Kellner Szilárd dr. Horváth Zsolt dr. Kalotás Zsolt Papp

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapest, 2006. február 27. Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 8001 Székesfehérvár Pf. 137 Fax: 22/313-564

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS A "kockázat" és értékelésének fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából,

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. /IV.26./rendelete a környezetvédelemről Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testülete a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben