A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!"

Átírás

1 A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendeletei (18-19) d.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés eskütétel tárgyában T á rg ysoroza t : 2/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 2/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 3/a.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) rendelet módosítása tárgyában 3/b.) Beszámoló az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról 4.) Előterjesztés a Balkány Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006.(II.15.) rendelet módosítása tárgyában 5.) Előterjesztés a Balkány 65/5 hrsz.-ú ingatlan adásvétele tárgyában 6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás tárgyában 7.) Tájékoztató a 2007/2008. évi oktató, nevelő munka értékeléséről, valamint a 2008/2009-es tanítási év beindításának helyzetéről Előadó: oktatási intézmények vezetői 8.) Előterjesztés a évi városnapi rendezvény tárgyában 9.) Egyebek - Előterjesztés a Balogh F Kft. megkeresése tárgyában

2 - 2 - Zárt ülés keretében: 1.) Előterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában 2.) Első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelmének elbírálása Kelt.: Balkány, szeptember 10. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

3 J e g y zőkönyv Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. szám) Jelen vannak: Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, ifj. Oláh János tanácsnok, Győri István, Halmos János, Hetey Vilma, Járási Edit, Keszler János, Kékesi József, Kiss Sándorné, Papp István, dr. Paraicz Ervin Tamás, Rácz Imre képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, Hanászné dr. Mezősi Mariann irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető, Szabóné Kala Margit irodavezető, Balla Andrásné mb. óvodavezető, Réti Gáborné iskolaigazgató, Bolváry Lászlóné a Balkányi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője, Pásztor László a Balkányi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szőke Attila a Dél-Nyírségi SZOGOK vezetője, Maduráné Bíró Ágnes bizottsági tag, Balogh Ferenc a Balogh F Kft. képviselője Távol maradt: Demendi László igazoltan távol Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 12 fő, 1 fő, Demendi László Képviselő Úr hivatalos elfoglaltsága miatt igazoltan van távol. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokra azzal a módosítással, hogy 1.) napirendi pontban javaslom az Eskütétel tárgyában című előterjesztést. Értelemszerűen így a többi napirendi pont eggyel tolódik. 9.) Egyebek napirendi pontban javaslom tárgyalni a Balogh F Kft. megkeresése tárgyában című előterjesztést. Zárt ülés keretében 2.) napirendi pontként az Első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelmének elbírálása című napirendet. Kérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirendi javaslattal kapcsolatosan kérdésük, észrevételük, javaslatuk van, azt elmondani szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

4 - 2 - Aki a napirendi pontokat el tudja fogadni, és a napirendre történő felvételével egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze! A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 12 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2008.(IX. 10.) számú határozata (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület a szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 1.) Előterjesztés eskütétel tárgyában 2/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 2/b.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 3/a.) Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) rendelet módosítása tárgyában 3/b.) Beszámoló az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról 4.) Előterjesztés a Balkány Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006.(II.15.) rendelet módosítása tárgyában 5.) Előterjesztés a Balkány 65/5 hrsz.-ú ingatlan adásvétele tárgyában 6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás tárgyában

5 - 3-7.) Tájékoztató a 2007/2008. évi oktató, nevelő munka értékeléséről, valamint a 2008/2009-es tanítási év beindításának helyzetéről Előadó: oktatási intézmények vezetői 8.) Előterjesztés a évi városnapi rendezvény tárgyában 9.) Egyebek - Előterjesztés a Balogh F Kft. megkeresése tárgyában Zárt ülés keretében: 1.) Előterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában 2.) Első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelmének elbírálása 1.) számú napirend: - Előterjesztés eskütétel tárgyában A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 2. h.) pontja alapján az önkormányzati képviselők megbízatása megszűnik a képviselő halálával. Dr. Szilágyi Zsolt László július 21. napján elhunyt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény 53. (3) bekezdése szerint, ha a települési kislistáról vagy a kisebbségi kislistáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A Helyi Választási Bizottság 53/2008.(VIII.18.) számú határozatával megállapította, hogy a megüresedett helyre Kékesi József jelölt lép. Felkérem a Tisztelt Jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni. Kékesi József képviselő eskütétele. Esküvevő: Pálosi László polgármester Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt, és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Balkány javát szolgálom.

6 Pálosi László polgármester átadja a megbízólevelet /a.) számú napirend: - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet véleményezte az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Győri István az Ügyrendi Bizottság levezető elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. A 151/2008.(VI.26.) számú határozat, amelyben a Nyír-flop Kft. írásban számol be a balkányi konténerek sorsáról és hollétéről, ezt az Ügyrendi Bizottság nem fogadta el, mivel az előzőben nyolc konténerről volt szó, most 25- ről. Van olyan képviselő, aki határozottan tudja, hogy 50 vagy 51-ről, így az lenne a Bizottság javaslata, hogy kérjük fel a Jegyző Asszonyt, keresse meg a szerződést, ami szerint lett ez vásárolva, és ami szerint ez pontosan át lett adva a Nyír-flop Kft-nek. A másik, a telefonnal kapcsolatos. A képviselő-testület már hozott egy olyan határozatot, hogy a Polgármester Asszony a telefont szolgáltassa vissza. Tudomásom szerint a szám megszűnt, vagy le lett tiltva, ez nem történt meg, ebben kérnénk a Jegyző Asszony segítségét, tegye meg a megfelelő lépéseket, hogy ez a telefon visszakerüljön az önkormányzathoz. Ezekkel a kiegészítésekkel, elfogadásra javasolja a Bizottság a képviselő-testületnek. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a 141/2008.(VI.26.) számú határozatot vizsgálta, és a jelentésben foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A 146/2008.(VI.26.) számú határozatot tárgyalta még a Bizottság, itt is tudomásul vesszük az árajánlatot. A 185/2008.(VII.16.) számú határozatot. Érthetetlennek tartja a Pénzügyi Bizottság, és nem értünk egyet ezzel a magatartással, sajnáljuk, a döntést a képviselő-testületre bízzuk. Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselő-társaimat, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Rácz Imre képviselő: A 141/2008.(VI.26.) számú határozat. Az Ügyrendi Bizottság elnökének, dr. Szilágyi Zsoltnak volt egy alkalom, amikor felkérte a Polgármester Asszonyt a szabadságok rendezésére. Ennek a feladatnak nem tett eleget, és ezért javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal ne fizesse ki a szabadságolásra elszámolható összeget, a múlt testületi ülésen valakit meg is bíztunk, hogy nézzen utána ennek az összegnek. Nem tudjuk elfogadni, hogy a

7 Polgármester Asszony a beosztottakra nézve, az intézményvezetőkre nézve értette, hogy a szabadságot ki kell adni, saját magára nem. Ha ez így történt, akkor menjen a Bíróságra, és bizonyítsa be, hogy esetleg mi úgy fogalmaztuk meg ezt a határozatot, hogy ő félreértelmezte, és csak a beosztottaknak kell a szabadságolását elrendezni. A 146/2008.(VI.26.) számú határozat. Továbbra is fenntartom azt a kérésemet, hogy a felelősét keressük meg, miként maradhatott ki az A épület teljes felújítási költsége a pályázatból. A kivitelező az elmaradt munka értékével csökkentett áron nyerte el a pályázatot, és ezt a munkát az önkormányzat a saját finanszírozásban mégis elvégezteti, melyet már pályázat nélkül. Most ezzel, hogy kaptunk itt egy árajánlatot, hogy mennyiért vizsgálnák meg, én arra lennék kíváncsi, hogy amikor ez a kivitelező ezt a pályázatot elnyerte, akkor száz millió forinttal nyerte el olcsóbban, mint az eredeti pályázatunk, és akkor most száz millió forintot rakjon hozzá az önkormányzat mégis, mert azt az A épületet mégis meg kell javítani, és nem győzzük a milliókat mellé rakni. Továbbra sem fogadom el, hogy nem merjük ezt a vizsgálatot elvégeztetni, meg kell keresni a felelősét. Nyíregyházára mentek el emberek aláírni a szerződést, azok biztos tudják, hogy mit írtak alá. Mint képviselők, miért nem tudhatjuk, hogy benne volt ez az A épület, nem volt benne, ha nem volt benne, ki hagyta ki, miért hagyta ki? Itt sok a zűrzavaros kérdés, amire mint képviselő, úgy néz ki, hogy nem tudok választ kapni, valakinek az akadályoztatása miatt, úgy érzem. A mezőőrök. A 9 ezer hektárból hektárra jelentkeztek a gazdák, akik őriztetni akarják a területüket, és hozzá kívánnak járulni valamilyen összeggel a mezőőri őrszolgálat működtetéséhez. Nem tudom, hogy a kommunikáció nem jó, egy három gömbös fagylalt áráért egy hektár földet őriznek egy évig, milyen gazda az, én nem akarok senkit minősíteni, aki ennyit nem áldozni a területére. Ha itt Balkányban híre megy annak, hogy itt nincs mezőőr, akkor az összes bökönyi meg érpataki tolvaj itt fog kikötni. Én nem tudom, hogy a kommunikáción múlik, vagy min múlik, vagy tényleg annyira nem akarunk áldozni egy fillért se a saját érdekünkben. Én javaslom, hogy még decemberig csak legyenek, úgyis lenniük kell a szabadságolások miatt, nem tudom, hogy mi ennek az útja. Vagy a Balkányi Beszélőben, vagy valahogy ezt közzé kellene tenni. Vagy nem hiszik el az emberek, hogy akkor meg fogja szüntetni az önkormányzat? És akkor még megkérdezném, hogy a 186/2008.(VII.16.) számú határozat. Ez a két fő a legalkalmasabb, hogy az Okmányirodában dolgozzon? Pletyka szinten hallom, hogy ki az a két fő. Ki döntötte ezt el? A legutóbbi testületi ülésen magyaráztuk, hogy egyetemmel rendelkező emberek kerülnek oda, most meg, ha jól tudom, érettségivel kerülnek oda. Akkor most a múltkor nem állta meg a helyét, hogy magasabb fokú iskola kell oda, vagy most elég ez is, vagy akkor is elég lett volna? Ki döntötte el, hogy ez a hölgy kerüljön oda? Keszler János képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a gépjármű ügyintézés mikor áll vissza? Nagyon fontos lenne, nem tudjuk elintézni az ügyeinket. Tudjuk, hogy mi történt, és miért történt, de mi, mint képviselők, erre érdemleges választ nem kaptunk. Van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.

8 - 6 - Amennyiben nincs, végig mennénk azokon a dolgokon, amiket a két bizottság felvetett. Az egyik a 141/2008.(VI.26.) számú határozat. A volt polgármester szabadságolásának megvizsgálása tárgyában. A kimutatás elkészült, a képviselő-testület tagjai megkapták. Rácz Imrének volt az a módosító indítványa, hogy ne fizessük ki ezt a pénzt. Mád módosító indítvány nem érkezett ezzel kapcsolatban. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a volt polgármester szabadását ne fizesse ki, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2008.(IX. 10.) számú határozata (Z1) szabadságmegváltás tárgyában A Képviselő-testület: 1.) megvizsgálta a volt polgármester ki nem vett szabadságáról szóló kimutatást, az abban szereplő 63 napra eső szabadságmegváltás összegének kifizetését nem engedélyezi. A másik a 146/2008.(VI.26.) számú határozat. Én arra kaptam felhatalmazást, hogy a most folyó beruházásnak a pénzügyi és műszaki ellenőrzésére szerezzek be árajánlatot, mert ez volt a probléma eddig. Ezt az árajánlatot mindenki megkapta. A Képviselő Úr módosító indítványa pedig most arról szól, hogy vizsgáltassuk meg, hogy az A épület annak idején miért nem került be a pályázatba, miért maradt ki a pályázatból. Tehát, ez egy teljesen más irányvonal, ami most itt elhangzott. Oláh János alpolgármester: Én úgy értelmeztem, hogy Rácz Imre Képviselő Úr arra lenne kíváncsi, amit közülünk senki sem látott, hogy a kivitelező és az önkormányzat között milyen szerződés született. Ez a szerződés szerintem fellelhető, és ezt a szerződést kéri, hogy ismerjük meg, hogy miért volt az száz millió forinttal kevesebb pénzért elvállalva, mint a pályázat. És, hogy ebből hogy maradt ki egy épületrész mégis, ami most nekünk 26 millió forintba kerül.

9 Semmi akadálya. A következő testületi ülésre behozzuk ezt a szerződést, de bejön Képviselő Úr a hivatalba, és megnézheti Rácz Imre képviselő: Amikor kiírtuk ezt a pályázatot, akkor száz millió forinttal kevesebbért vállalta el ez a beruházó Nyíregyházán, nem tudjuk milyen okból. Akkor is mondtam, hogy miért nem annyiért csinálja, amennyit nyertünk? Azt tudni kell, hogy az önkormányzat semmit nem nyert ezen, mert a száz milliót, azt az állami támogatásból vonják le, nem a mi saját erőnkből. És akkor eltelt egy év, és valakinek az eszében megötlött az, hogy ez az A épület nincs benne, ami majd száz millió forintos munka lesz. Én úgy érzem, hogy azt a száz millió forintot elvállalták, akkor tudták, hogy majd ennek az épületnek a száz millió forintos munkáját ki fogjuk venni belőle, és egy év után, vagy másfél év után ez jelentkezni fog. Ha egy iskolát felújítunk, én úgy gondolom, hogy azt úgy újítsuk fel, hogy az A épülettől kezdve mindent felújítunk. Én azt vélem felfedezni, hogy itt valami nem tiszta. És ezt a vizsgálatot szeretném, ha valaki elvégezné, és nekem azt mondaná, hogy az A épületet Anikó felejtette ki, és ezért Anikót el kell marasztalni. Nevezzük meg azt, aki ezt kihagyta. Ez így működne részemről, és akkor meggyőződnék arról, hogy itt semmi simliskedés nem volt, valaki hibázott. Száz millió forint egy ilyen munkánál, százalékban lehet, hogy elég kevés, de nagyon sok pénz valakinek. Szeretném, ha az derülne ki ebből, hogy az A épület miért maradt ki, ki hagyta ki szándékosan, ha kihagyta? Én hallottam olyat is, mint amit mindnyájan hallottunk, hogy azért, mert először a pályázatot nyertük, utána ahhoz terveztük a költséget, utána meg kevés lett, sokféle variáció van, én szeretném ezt letisztázni. Mariann biztosan tudja, Török László biztosan tudja, Gyulai László tudja. Ha őszinték lennének, elmondanák, de nem őszinték, nem mondják el. Sajnálom. Hanászné dr. Mezősi Mariann irodavezető: Amikor a címzett pályázat összeállításra került, akkor én még nem voltam itt Balkányban, egyrészt. Másrészt viszont az Állami Számvevőszék ellenőrzést folytatott a címzett beruházással kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ennek a jegyzőkönyve a képviselő-testület előtt már ismeretes. Mindent vizsgált. Az igénybejelentésünket, a műszaki tartalmat, a közbeszerzési eljárást, az az alapján megkötött szerződéseket, az elszámolásokat, mindent. Nem talált hiányosságot, jogszabálysértést. Rácz Imre képviselő: Nem is feltételezem, hogy még abba a hibába is beleesünk, hogy valamit leszámlázunk, ami nincs elvégezve. Arra csak vigyázunk talán. Hanászné dr. Mezősi Mariann irodavezető: Nem mi számláztunk, hanem ami számlát benyújtottak hozzánk, és mi kifizettünk, azt vizsgálták. Következő testületi ülésre behozzuk a szerződést.

10 - 8 - Halmos János képviselő: Annyit szeretnék elmondani, hogy az A épület, amikor a címzett pályázat be lett adva, már akkor sem szerepelt benne, tehát a pályázatnak sem volt része. A költségvetés sem tartalmazta az A épületet. Most az, hogy száz millió forinttal olcsóbban vállalta el a kivitelező, ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt, ezen a nyílt közbeszerzési eljáráson nem tudom hányan, nyolcan, tízen adtak árajánlatot. Ez a cég, ez száz millió forinttal adott olcsóbb árajánlatot attól, mint amennyi volt ennek a költségvetése. Tehát, itt csak így jön össze a száz millió forint körüli különbözet. A címzett támogatásnak az A épület része sem volt. Azért kellett leállítani, amikor elkezdte a kivitelező kiszedni a nyílászárókat, mert az A épületre kiállított számlákat az önkormányzat be sem fogadhatta. Lehetett pályázni 1 milliárd 200 millió forintra. Ha az A épület is benne lett volna, akkor 1 milliárd 500 millió forint lett volna, és akkor alapból nem fogadják már be a pályázatot sem. Hogy ennyire egyszerűen mondjam el. Lezártam a vitát. Be fogjuk hozni a következő testületi ülésre a szerződést, és megmutatjuk, hogy mindenki megnyugodjon. A következő a 151/2008.(VI.26.) számú határozat, a Nyír-flop Kft. Én azt a határozati javaslatot teszem, hogy nem fogadja el a képviselő-testület a Nyír-flop Kft. tájékoztatóját, és felkéri, hogy az eredeti átadás-átvétel szerint számoljon be a konténerek hollétéről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2008.(IX. 10.) számú határozata (C8) a Nyír-flop Kft. tájékoztatása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) a Nyír-flop Kft. balkányi konténerek sorsáról és hollétéről adott tájékoztatásában foglaltakat nem fogadta el. 2.) felkéri, hogy az eredeti átadás-átvétel szerint írásban számoljon be a konténerek hollétéről. A 185/2008.(VII.16.) számú határozat. Rácz Imre Képviselő Úrnak volt az a javaslata, hogy maradjon meg december 31-ig a mezőőri őrszolgálat, ha jól értettem.

11 - 9 - Rácz Imre képviselő: Igen, és addig a Balkányi Beszélőben, vagy egyéb módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos ez a feladatellátás. Nem tudom, mi lenne a jó megoldás. Azt is furcsának tartom, hogy aki a Perkedpuszta környékén kerül, az egyetlen egy embernek az aláírását nem tudta behozni. Hát, akkor nem tudom, a mezőőrrel ott esetleg nincsen baj? Ha egy gazda se gondolja, hogy oda mezőőr kell, akkor az a mezőőr nem csinált ott semmit. Ez az én véleményem. Nekem kizárólag az a bajom, hogy újra elodázzuk a kérdést. Már nyúlunk másfél éve, mint a rétestészta, és különböző dolgokat találunk ki, hogy hátha mégis csatlakoznak a gazdák, hátha mégis aláírják, és most megint el lehet húzni december 31-ig, hogy hátha a gazdák majd meggondolják magukat, és mégis aláírnak. Egyetlen egy probléma van, ha január 1-jével mondjuk fel, akkor onnantól kezdődik a felmondási idő és a végkielégítés. Most szeptember van, tehát ha már most döntünk, akkor biztos, hogy január 1-jéig biztos, hogy lesz mezőőr, mert a felmondási időt ledolgoztatjuk. Itt az almaszedés kellős közepén nekik muszáj lesz dolgozni, de egyszer és mindenkorra erre szerintem pontot kellene tenni, márpedig azért is, hogy tudjuk azt, hogy a költségvetésben a jövő évre hogy tervezhessünk. Keszler János képviselő: Elég sok mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez a mezőőri szolgálat tovább működhessen. Ahhoz képest, ahonnan elindultunk, éveken keresztül nagyon sokat próbálkoztunk fórumokon, egyeztettünk, stb. Már azért közel 1200 hektárnyi összegyűlt, már ez is valami. Én, amikor leadtam a nyilatkozatomat, de azt hiszem, hogy testületi ülésen is már többször hangoztattam, hoztam rá példát is, megoldható, hiszen más községekben is, városokban is működik. Látjuk, hogy milyen megosztás van az erdő és a szántó között, emiatt is, és a lopások is elsősorban az erdőket érintik, korábbi tájékoztató alapján is, emiatt én többször elmondtam, és most is megerősítem, és én azt támogatnám, hogy minden művelési ágra vetítsük ki. És én azt hiszem, hogy ezt a kevés összeget bárki ki tudná fizetni, és jó példával szolgálnánk más községek, városok előtt is. De én ezt le is írtam, de nem látom itt benne, én leírtam, hogy is képzelem ezt el. Szeretném, ha a képviselő-testület ezt támogatná, már ez is haladás, ezek szerint Balkány lakossága, és a balkányi gazdák, termelők borzasztó lassan akarják megérteni a jogi dolgokat. Követelni követelhet mindenki, úgy érzi, a jogait, azt hangoztatja, de a kötelezettségeiket szépen el akarják tusolni. És főleg azok, akik komolyabb területtel rendelkeznek, de most már azért megoszlik ez az arány. Én még egyszer mondom, akkor támogatom, ha egyedül maradok is, ha minden művelési ágra kivetik. Köszönöm szépen. Ez a nyilatkozat nélkül, ugyanúgy, mint a kommunális adó, hiába vetem ki, ha nem jön be, és nem írja alá a nyilatkozatot, nem vethetem ki. Ezt meg kell érteni. Mi már megpróbáltunk mindent. Ez a sokadik próbálkozás. Azokra, akik most leadták a nyilatkozatukat, rájuk kivethetem. De a többire nem. Tehát, akiknek itt van a nyilatkozatuk, és azt nyilatkozták,

12 hogy igen, fizetni akarják, azoknak holnap reggel ki lehet vetni a mezőőri járulékot. De erdőre nem, mert a törvény szerint erdőre nem lehet. Most a 9 ezer hektár terület tulajdonosából ha tulajdonosa gondolja úgy, hogy ő kifizeti ezt a kevés mezőőri járulékot, a többiek még arra sem hajlandóak, hogy kitöltsék ezt a nyilatkozatot. Akár igent, akár nemet. A többi 7 ezer hektár terület tulajdonosa azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy van-e mezőőr, vagy nincs, ő nem fizet. Én kompromisszumos megoldásként javaslom, hogy szeptember 30-val szüntessük meg a mezőőri őrszolgálatot, természetesen a felmentési időt még le kell dolgozniuk, a szabadságukat ki kell adni, tehát nagy valószínűséggel, ha most felmondjuk szeptember 30- val, még jövőre is fogunk fizetni a mezőőrök után járulékot, és egyéb terheket. Győri István képviselő: Nekem több kérdésem lenne, de az egyik az, hogy a mezőőrök milyen nagyságú terület fölött kérdezték meg a tulajdonosokat? Egy hektár, öt hektár, tíz hektár? Mert engem például meg sem kérdezett senki. A másik pedig az, hogy mennyi támogatást kapunk rájuk az államtól? Éves szinten kapunk rájuk ezer forintot. Most alap szinten működnek, ruha pedig már járna nekik, tehát, ténylegesen az alap tartalékon, és így kerül nekünk ezer forint körüli összegbe a mezőőri szolgáltatás. Győri István képviselő: A másik dolog pedig. Jött már hozzám olyan megkeresés, hogy ha lesz mezőőri őrszolgálat, akkor sokkal szigorúbb feltételekkel, teljesen más módszerrel, és olyan módszerrel legyen mezőőr, hogy tudják őket rendszeresen ellenőrizni, és folyamatosan találják őket a területen, és ezzel szemben legyen követelés a mezőőrök felé, hogy legalább heti rendszerességgel tudják bizonyítani azt, hogy igenis ott jártak, mit láttak. Aki a munkáltatójuk, az igenis igazolja, és tudja ezt követni. Ezt lehetetlen megoldani. Ezt csak a gazdák tudják megoldani. Ha a gazdák fizetnek, akkor a gazdák jogosan kérik számon a munkát, és a gazdával lehet leigazoltatni. Itt a Hivatalban a jegyzőnek, bárkinek arra energiája, hogy mind a négy mezőőrt napról-napra területenként ellenőrizze, hogy most hol járt, abszolút lehetetlen. Egyet sem tudunk követni, nem hogy négyet. Oláh János alpolgármester: Ez a mezőőri dolog már két éve vajúdik. Engem most nagyon megdöbbentett ez a három vagy négy éves szabadság dolog, hiszen egyértelműen ki volt a Polgármester Asszonynak adva, hogy a szabadságokat hozza egyenesbe, erről testületi határozat van. Tehát, itt újra eljutottunk odáig, hogy sok-sok embernek ezek szerint még lóg a szabadsága. Ez megint milliós nagyságrendű kifizetést fog igényelni. A mezőőrök munkájáról mondhatnánk jót is, rosszat is. Én azt mondom, hogy ilyen feltételek mellett az önkormányzat, csak jótékonyságból nem

13 vállalhatja fel sem egy, sem kettő, sem négy mezőőrnek azt, hogy legyen fizetett járuléka, meg kapjon fizetést. Ez a munka, amit ők most végeznek, az semmire sem jó. Ugyanúgy lopják az erdőket, lopják a kukoricát, lopnak bármit, tehát, itt nem történt olyan dolog, az én tudomásom szerint egyetlen egy esetben sem, hogy a mezőőrök ide bejöttek volna, és a jegyzőnek bejelentették volna, hogy tetten érték ezt vagy azt a tolvajt. Az őrzés, mivel a gazdák sehogy sem állnak ehhez a dologhoz, mert mint kiderült, kb. 10 %-a tart igényt rá, én azt mondom, hogy ezt mi tovább így nem csinálhatjuk. Több, mint 8 millió forintot kidobni azért, hogy 3-4 embernek legyen munkaköre. Jó példák vannak arra, hogy a gazdák a gyümölcsösökben összefognak, és kerülőt fizetnek, és az kerülő konkrétan ellátja azokat a feladatokat, amit egyébként ezek a mezőőrök nem végeznek el. Tehát, ha ez így nem jó a gazdáknak, nem kell erőltetni. Azok az emberek, akiktől majd fognak lopni, vagy azok fogják kezdeményezni, hogy legyenek újra mezőőrök, én most is mondom, hogy egyetértek azzal, aki azt mondta, hogy szigorúbb feltételekkel. Én tudok olyan mezőőrökről, akik hetekig dolgoznak Pesten, össze-vissza, más munkakörökben. Akkor nem tudom, ő nem szabadságon volt? Mi meg majd most kifizetünk megint 2-3 millió forintot szabadságmegváltás címén? Ezek a mezőőrök el vannak engedve, nem kéri őket számon senki, nincs nekik beszámolási kötelezettségük akár hetente, akár kéthetente, nem fogtak még meg senkit, nem hoztak még ide senkit, hogy lopáson érték. Akkor én megkérdezem, hogy még száz forintot is minek fizessünk ki nekik? Lehet mellettük kampányolni, de gondoljon bele az, aki kampányol mellettük, hogy honnan fog még hat millió forintot ehhez a kettőhöz hozzátenni. Köszönöm szépen. Keszler János képviselő: Alpolgármester Úr szerintem félreértette azt, amit mi itt elmondtunk. Mi nem kampányolunk senki mellett. Egy dolgot elmondok, amit tudok is, és azt hiszem, hogy igazolják is, Hegyes Feri több fatolvajt elkapott, behozta a fát saját autójával a Hivatal hátsó udvarára, és ő járkált a Bíróságra. És akkor most ment aláíratni a nyilatkozatokat, és persze, hogy nem írták neki alá. A számonkérés rendszeressége. Biztos, hogy van nekik megfelelő füzet, mint a vadőröknek is volt, amibe be kell írni, hogy hol volt, és mi volt. Van nekik vezetőjük is, egymás között választottak valakit. A másik, ezen a listán nem látom az Önkormányzatot az 519 hektárral. Igen vagy nem? Hogy nyilatkozik? Engem senki nem keresett meg ez ügyben, de tudomásom szerint a Jegyző Asszonyt sem. Természetesen, igen, ha megkerestek volna. Rácz Imre képviselő: A mezőőrök beszámolója szerint 23 tetten érés volt a tavalyi évben, amit lepapíroztak. Akkor dokumentálva csak lett, a beszámolóban ez volt, senki nem kételkedett benne, feljelentés történt benne, úgyhogy fogtak el embereket. Az más dolog, hogy a mai törvények szerint tízezer forint érték alatt nem intézkednek semmit. A többség akaratát, természetesen én is tudomásul veszem, ha nem kell mezőőr, nem kell. A vadászok fizetnek valamennyi összeget az önkormányzatnak. Az nem segíthet be esetleg a ezer forintba?

14 Dr. Paraicz Ervin Tamás képviselő: Csak kérdezni szeretném, hogy mennyit kap az önkormányzat az államtól a mezőőrök után? Karóczkai Istvánné jegyző: Ft-ot. Dr. Paraicz Ervin Tamás képviselő: Kötelezve vagyunk mi arra, hogy ezt az összeget kiegészítsük, és négy mezőőrt foglalkoztassunk, vagy meg lehet-e azt csinálni, hogy amit úgyis megkapunk, abból egy szorgalmas, becsületes, vagy akár kettő mezőőrt foglalkoztassunk tovább? Dr. Paraicz Ervin Tamás képviselő: Többet ér, ha egy vagy kettő tényleg szorgalmasan, becsülettel végzi a munkáját, mert ezek szerint van ilyen közöttük, mint ha négy van, de mint ahogy hallottuk, Pesten dolgozik közben. Ezt a pénzt tényleg megkapjuk, és ebből egy vagy két szorgalmas mezőőrt meg tudunk fizetni, én felvetnék egy ilyen kompromisszumos megoldást, hogy ezt a pénzt ne hagyjuk veszni, ha nem vagyunk kötelezve, hogy hozzárakjunk még hat millió forintot, hanem megtehetjük, hogy csak ezt a két mezőőrt foglalkoztatjuk tovább. Köszönöm szépen. Erre válaszolva, ezt a támogatást négy főre kapjuk. Ha lecsökkentjük kettőre, akkor természetesen a fele támogatás jön. De természetesen akkor a költség is fele, durván akkor Ft körül van. Tehát, akkor is van közte 3,5-4 millió forint, amit nekünk hozzá kell tenni. Tehát, akkor természetesen a veszteség úgymond csökken, de akkor is hozzá kell még tenni bőven. Oláh János alpolgármester: Fölvetődött itt, hogy a vadászok, amit fizetnek, a közös képviselő én vagyok. Az utolsó ülésünkön arról született döntés, hogy befizettünk több mint négyszáz ezer forintot, ez számlán van, és olyan döntés született, hogy ezt pillanatnyilag semmire nem használjuk. Olyan elképzelésünk van, hogy ha két vagy három év összegyűlik, akkor vagy valamelyik mezőgazdasági utat lehetne megcsináltatni belőle, vagy majd amire fognak dönteni. Tehát, ez a pénz megvan, számlán van, én nyitottam a számlát, mint közös képviselő, Biriben van a Takarékszövetkezetnél, 414 ezer forintot fizettek be. Ez a pénz megvan. Ha összeül a Földtulajdonosok Közössége, és úgy döntenek, hogy ezt őrzésre fordítsuk, akkor én oda fogom utalni. Ha úgy fognak dönteni, hogy ebből földutat javítsunk, akkor oda fogom utalni. Tehát, ez annak függvénye, hogy fognak dönteni a földtulajdonosok. Most úgy döntöttek, hogy pillanatnyilag ne fordítsuk semmire, ez a pénz maradjon a számlán, és ha több lesz belőle, akkor esetleg nagyobb dologra is lehet fordítani. Akár erre is lehet fordítani. Én nem tartom rossznak a Paraicz Képviselő Úr javaslatát. Igaz, hogy akkor csak e Ft

15 támogatást kapnánk, de ha két mezőőrben gondolkodunk, akkor az egyiknek oda lehet adni a déli területet, a másiknak az északi területet, és akkor lényegében az e Ft-ot, amit kapnánk, a 8 millió forint lecsökkenne 4 millióra, tehát az önkormányzatnak is kevesebb pénz lenne, amit hozzá kellene tenni. De ettől függetlenül én most is azt mondom, hogy a földtulajdonosoknak tovább kellene ezt a nyilatkozattételt vinni, ha hektárt aláírtak, lehet, hogy októberig vagy novemberig aláírnak háromezret, vagy többet. Akkor viszont fenn tudjuk tartani a mezőőri őrszolgálatot. Balogh Ferenc, a Balogh F Kft. képviselője megérkezett az ülésterembe. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki azzal egyetért, hogy október 1-jével a mezőőrök létszáma kettő fővel csökkenjen, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 7 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. Aki december 31-ig a négy fő mezőőri létszámot meg kívánja tartani, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2008.(IX. 10.) számú határozata (Z1) a mezőőri őrszolgálat fenntartása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) kinyilatkozza, hogy december 31-ig a négy fő mezőőri létszámot meg kívánja tartani. Oláh János alpolgármester:

16 Javaslom, hogy a szabadságukat azonnal vegyék ki, mert ilyen nem létezik, hogy négy évi szabadságokat most adunk kifelé. Azonnal vegyék ki Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy december 31-ig a mezőőrök szabadságát adja ki, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2008.(IX. 10.) számú határozata (Z1) szabadság kiadása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) felkéri a jegyzőt, hogy a mezőőrök szabadságát december 31-ig adja ki. A 186/2008.(VII.16.) számú határozat. A véleményem az, hogy az előző polgármester kijelentette, hogy a kisujját sem mozdítja tovább az Okmányiroda létszámának emelésével kapcsolatban. A balkányi Okmányiroda alokmányiroda. A munkáltatói jogokat a nagykállói jegyző gyakorolja. A pályázatot a nagykállói jegyző írta ki. Tudomásom szerint húszon felül pályáztak erre a két létszámra. Nekem egyetlen egy kikötésem volt a nagykállói jegyző felé, személy nélkül, kizárólag azt kértem tőle, hogy a pályázók közül mindenképpen előnyben részesítse a balkányiakat. Dr. Török László tájékoztatása szerint csak ez a két fő jelentkezett Balkányból, akik most Nagykállóban folyamatosan dolgoznak állományban a Nagykállói Okmányirodában, és a Nagykállói Okmányirodában mind a kettő el fogja sajátítani a gépjármű ügyintézést, illetve ahhoz, hogy hivatalosan át tudjanak jönni Nagykállóból dolgozni, még el kell végezniük egy tanfolyamot. A tanfolyamra történő beiratkozás tudomásom szerint megtörtént, de ismétlem, nem én vagyok a munkáltatójuk, én a nagykállói jegyzőtől kizárólag kérhetek, és nem utasítok. Keszler János képviselő: Bárhogy is volt, de éppen Polgármester Úrhoz jött a harmadik személy, akiről én tudok, ő többször megkérdezte, hitegette Polgármester Úr, és sajnos nem ő lett főiskolai végzettséggel sem, és balkányi. Köszönöm szépen.

17 Ezt visszautasítom, mert én nem hitegettem senkit. Egy a lényeg, azt lehet felvenni, aki pályázik, aki nem pályázik, azt nem lehet felvenni. És nem én vettem fel, hanem a nagykállói jegyző Keszler János képviselő: Jó, de ha a Polgármester tud egy harmadik személyről, akkor annyi rálátása csak van, hogy ha van még egy jelentkező, és megfelelne, akkor azt mondom neki, hogy ha nem tudod, hogy mi a sora, vagy nem hallottad, vagy információ hiányában szenvedsz, akkor légy oly kedves, hiszen a nagykállói jegyző megpályáztatta, akkor próbálj már onnan információt szerezni. Én azt sem tudom, hogy hol kell ennek a pályázatnak megjelennie. Dr. Török László megjelentette ezt a pályázatot, ahol meg kellett jelentetni. Erre a pályázatra kettő balkányi lakos jelentkezett. Nem több, kettő. Azt nem lehet felvenni, aki nem pályázik. Járási Edit képviselőnő: Ki ez a két fő, szabad tudni? Az egyik Oláh Jánosnak a lánya, a másik pedig Szuhi Réka. Keszler János képviselő: A harmadik pedig Bokányinénak a lánya lett volna. Aki nem pályázott. És mivel nem pályázott, így automatikusan nem lehetett felvenni. Köszönöm szépen. Keszler János képviselő: Mikor lesz beindítva újra Balkányban a gépjármű ügyintézés? Elvégzik a tanfolyamot. Dr. Török László a munkáltatójuk, ha Török László úgy gondolja, hogy a tanfolyam elvégzése után alkalmasak a gépjármű ügyintézésre, akkor lesz, előreláthatólag január 1-jétől, de amennyiben a tanfolyam nem végződik el, hivatalosan nem teheti őket át. Kis türelmet kér Török László, ezen túl kell esni. Van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása, észrevétele? További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

18 Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 2/b.) számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük? Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Kérem, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 13 igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2008.(IX. 10.) számú határozata (C5) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) a 32/2008.(II.12.), a 141/2008.(VI.26.), a 142/2008.(VI.26.), a 146/2008.(VI.26.), a 151/2008.(VI.26.), a 153/2008.(VI.26.), a 163/2008.(VI.26.), a 190/2008.(VII.29.), a 185/2008.(VII.16.), a 186/2008.(VII.16.), a 191/2008.(VII.29.), a 198/2008.(VIII.21.), a 200/2008.(VIII.21.), a 202/2008.(VIII.21.), a 204/2008.(VIII.21.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta. 2.) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

19 - 17-3/a.) számú napirend: - Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) rendelet módosítása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, és a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezték. Felkérem a Bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleményezte a napirendet. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Győri István az Ügyrendi Bizottság levezető elnöke: Az Ügyrendi Bizottság is véleményezte a napirendet. A rendelet-tervezetet változatlan formában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Paraicz Ervin Tamás a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság is véleményezte az előterjesztést, és a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) rendelet módosítása tárgyában című előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 13 igen szavazattal az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) rendelet módosítása tárgyában című előterjesztésben foglaltakat elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

20 Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.10.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) rendelet módosításáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008.(III.04.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg e Ft bevétellel e Ft kiadással (2) A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 8. és 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. és 5. számú melléklete szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 3. számú melléklete alapján hagyja jóvá. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete szerint. Záró és vegyes rendelkezések 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététellel gondoskodik. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék:

21 A rendelet kihirdetve: szeptember... Balkány, szeptember Karóczkai Istvánné jegyző 3/b.) számú napirend: - Beszámoló az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, és a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezték. Felkérem a Bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Győri István az Ügyrendi Bizottság levezető elnöke: Az Ügyrendi Bizottság is véleményezte a napirendet. A rendelet-tervezetet változatlan formában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság véleményezte az előterjesztést. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Paraicz Ervin Tamás a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság is véleményezte az előterjesztést, és a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Rácz Imre képviselő: Hogy lett 161 %-os ez a kamattúlfizetés? Nem ártana, ha a képviselő-testületnek elmondaná a Pénzügyi Irodavezető, mert tegnap sem értettem, lehet, hogy ma sem fogom, de nekem ez azt jelenti, hogy 161 %-ot teljesítettünk, akkor ez év végére eléri a 320 %-ot. Én úgy gondolom, hogy ezt csak úgy lehet elérni, ha dupla ennyit veszek fel a bankból. Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető: A legegyszerűbb ugye azt mondani, hogy alul van tervezve, mert aki a költségvetést készítette, az január 1-jén még nem látta, hogy a jegybanki alapkamat, a forint erősödése hova fog vezetni, emiatt a bank hogy emeli a kamatokat. Ezt elmondtam a Pénzügyi Bizottság ülésén is, hogy valószínű, ez a könyveléstechnikából adódhat, ugyanis a kamatokat háromféle helyre kell könyvelni. Most nem mondom, hogy ez nem 120 %, ha a könyvelésemet átnéztem.

22 Halmos János képviselő: Az átadott pénzeszközök időarányosan nem kerültek kifizetésre. Történt-e azóta ebben valamilyen változás? Igen. Ez június 30-i állapotot tükrözi. Tegnap is utaltunk, igyekszünk folyamatosan teljesíteni. Még van egy kis lemaradásunk, de most már majdnem hogy a háromnegyed éves szintet közelítjük. Még van egy kis lemaradásunk, igyekszünk pótolni, amennyire lehet, hátha most a helyi adóból szépen fog jönni, és abból utolérjük magunkat. Most a legszükségesebbeket mindenképpen utaltuk. Van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat el tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület 13 igen szavazattal az önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2008.(IX. 10.) számú határozata (C3) az önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolójáról A Képviselő-testület: 1.) az önkormányzat a évi I. félévi beszámolójának teljesítését e Ft bevétellel e Ft kiadással jóváhagyja.

23 ) számú napirend: - Előterjesztés a Balkány Város Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006.(II.15.) rendelet módosítása tárgyában (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) A napirendet az Ügyrendi Bizottság, valamint a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság véleményezték. Felkérem a Bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertetni szíveskedjenek. Győri István az Ügyrendi Bizottság levezető elnöke: Az Ügyrendi Bizottság is véleményezte a napirendet. A rendelet-tervezetet változatlan formában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Paraicz Ervin Tamás a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság is véleményezte az előterjesztést. A pénteki ügyfélfogadással kapcsolatban voltak különböző vélemények. De végül is a rendelettervezetet elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Rácz Imre képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy miért ne legyen pénteken ügyfélfogadás? Mi indokolja ezt? Papp István képviselő: Rendkívüli indok esetén, pl. halálesetnél úgy kellene megoldani, hogy ők mégis bemehessenek az ügyüket elintézni. Keszler János képviselő: Módosító indítványom lenne. Az Ügyrendi Bizottság létszáma legyen hat fő, a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottságé pedig 7 fő legyen. Javaslom, hogy válasszuk külön a rendelettervezet két paragrafusát, és külön tárgyaljuk azt.

24 Az ügyfélfogadás rendje. Én elmondtam a bizottsági ülésen is, azon az ülésen Jegyző Asszony nem tudott egyéb elfoglaltsága miatt jelen lenni, de biztos meg fog benne erősíteni, hogy soha nem zártuk be az ajtót. Nekem, mint polgármesternek hivatalosan kéthetente kedden van fogadóórám, de természetesen, ha hétfőn, szerdán, csütörtökön, akár pénteken keresnek, és itt vagyok, akkor nyitva az ajtóm, és bárki bármikor bejöhet. Ugyanez vonatkozik a Jegyző Asszonyra is. Hozzá is, ha itt van, bármikor bemehetnek. Megkérdezem, hogy kikből állna az Ügyrendi Bizottságban a hat fő? Keszler János képviselő: Mondom a javaslatomat. Győri István, Keszler János, Halmos János, Hetey Vilma, ifj. Rácz Imre és Kékesi Zsolt. A Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottságba pedig dr. Paraicz Ervin Tamást, Járási Editet, Kiss Sándornét, Kékesi Józsefet, Gyeskó Jánosnét, Néző Ferencet és Maduráné Bíró Ágnest javaslom. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek a napirenddel kapcsolatosan további kérdése, hozzászólása, javaslata? Dr. Paraicz Ervin Tamás képviselő: Nekem ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A bizottsági ülésen szintén felmerültek kérdések, de mi már ilyen formában szavaztuk meg. Mi úgy lettünk tájékoztatva, hogy a két érintett, Kékesi József és Hetey Vilma a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottságba szeretnének jönni. Megkérdezem őket, hogy ők melyikbe szeretnének inkább kerülni? Mert, ha nem az Ügyrendi Bizottságba szeretne Hetey Vilma Képviselőnő, mint ahogy Keszler Képviselő Úr javasolta, akkor eléggé döntő lehet. Hetey Vilma képviselőnő: Polgármester Úr valóban megkérdezte tőlem, hogy melyik bizottságba szeretnék menni. Úgy gondolom, hogy szakmailag nekem a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság lenne a megfelelő, de bármelyik bizottságba bekerülök, azt gondolom, hogy nekem teljesen mindegy. Én az előterjesztésemben is ezt írtam, és úgy gondolom, hogy a Képviselő Asszonynak a szociális rész sokkal szakmaibb lenne. Hetey Vilma képviselőnő: Én fölöslegesnek tartok nyolc embert ebbe a bizottságba. Ennek a bizottságnak a munkája %-ban olyan döntési sorozat, amelyet a hivatali dolgozók tisztességgel, becsülettel elkészítenek. Én az Ügyrendi Bizottság tagságát szívesen elvállalom, mert azt gondolom, mert azt gondolom, hogy ebbe a bizottságba az eddigi tapasztalataim alapján nem kell nyolc fő.

25 Én tisztelettel jelzem, hogy belementünk a személyi részbe, és zárt ülést kell tartani. Most annyiban állnánk meg, hogy szavazunk a rendeletről. És természetesen a rendelet elfogadása után visszatérnénk a személyekre. Külön bontanánk a rendeletet két pontra. Először szavaznánk a Hivatal munkarendjéről. Van-e ezzel kapcsolatosan még valakinek további kérdése, hozzászólása javaslata? Hanászné dr. Mezősi Mariann irodavezető: A rendelet-tervezet 2. -ának 5./ pontja A hivatal munkarendje alatt lenne még az a mondat, hogy A hivatalos munkaidőn belül az ügyfélfogadás időtartama. Ez így van most az SZMSZ-ben, csak ez a mondat kimaradt a rendelet-tervezetből. Van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása javaslata? További kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Aki ezzel egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezet 2. -ának 5./ A hivatal munkarendje: pontja alatt szerepeljen az, hogy A hivatalos munkaidőn belül az ügyfélfogadás időtartama, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta. Aki egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezet 1. -ában az Ügyrendi Bizottság létszámát 6 főben, a Pénzügyi Bizottság létszámát 5 főben, a Közbeszerzési Bizottság létszámát 5 főben, valamint a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság létszámát 7 főben határozza meg a képviselőtestület, az kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el. Aki egyetért a rendelet-tervezet 1. -ának az előterjesztés szerinti formában való elfogadásával, miszerint az Ügyrendi Bizottság létszámát 5 főben, a Pénzügyi Bizottság létszámát 5 főben, a Közbeszerzési Bizottság létszámát 5 főben, valamint a Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság létszámát 8 főben határozza meg a képviselő-testület, az kézfelemeléssel jelezze azt.

26 A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2008.(IX.10.) számú rendelete a Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006.(II.15.) számú rendelet módosítása tárgyában Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006.(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az SZMSZ 4. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület állandó bizottságai és maximális létszámuk: 1. Ügyrendi Bizottság 5 fő 2. Pénzügyi Bizottság 5 fő 3. Közbeszerzési Bizottság 5 fő 4. Jóléti-, Oktatási és Sport Bizottság 8 fő 2. Az SZMSZ 6. számú mellékletének VI/5. Pontját az alábbiak szerint módosítja: 5./ A hivatal munkarendje: A hivatali munkaidőn belül az ügyfélfogadás időtartama: Hétfő: 8:00 12:00 Kedd: 8:00 12:00 és 12:30 16:45 Szerda: 8:00 12:00 és 12:30 15:45 Csütörtök: 8:00 12:00 Péntek: ügyfélfogadás nincs. 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététellel gondoskodik. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: szeptember...

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. január 26. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 70/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozat 71/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 05-én tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak:

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 7-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. január 22. Az

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.- án (kedd) délután 17 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.- án (kedd) délután 17 órai kezdettel. 288 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.- án (kedd) délután 17 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. november 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben