TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT december 18-án megtartott ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének"

Átírás

1 Szám: /2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET Tiszaug Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 26/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 27/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2008.(I.30.) rendelet módosításáról 28/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET / A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet alkotása / 97/2013. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Előterjesztés a Képviselő-testület évi munkatervének megállapítására / 98/2013. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Király Zoltán Tiszaugi Holtág bérleti szerződése meghosszabbítása iránti kérelme / 99/2013. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Máté József 507/11 hrsz-ú és 507/20 hrsz-ú területek bérletéről / 100/2013.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Kovácsné Kupeczki Anett üzlethelyiség bérleti szerződés meghosszabbításáról / 101/2013. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Főplébánia Karitász Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése / 102/2013. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása/ 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: december 18-án megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelen vannak: 4 fő képviselő Dr. Lajos Krisztina aljegyző jelenléti ív szerint Trencsényi István képviselő az ülésről távolmaradt. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Új napirendi pontként kell felvennünk a nyílt ülésünknél a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítását. A zárt ülés napirendi pontjai a módosítással egyértelműen csúsznak. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet alkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Tiszaug Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról van szó. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérem a jegyző asszonyt, ismertesse a napirendi pontot. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: A vagyonrendelet megalkotása nem egyszerű feladat. Júniusban volt az előző rendelet tárgyalása, akkor a törvényesség észrevétellel élt és bizonyos elemeket kértek, hogy vegyünk ki belőle. Még ma is fél 4 után hívtak, hogy kérnek a rendeletünkben bizonyos módosításokat végrehajtani. A 8. szakaszban a Képviselő-testület rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó ingatlan vagyonról, valamint a legalább bruttó Ft egyedi forgalmi értékű önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról. illetve A polgármester rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó forgalomképes, bruttó Ft egyedi forgalmi értékhatár alatti önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használata adásáról, melyről az azt követő első képviselő-testületi ülésen be kell számolnia. Ezen szakaszokra azt mondták, hogy jogbizonytalanságot okoz, ezért a 8. szakasz a következőre változik: (1) A képviselő-testület értékhatártól függetlenül rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó ingatlan és ingó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, 2

3 bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról. A döntés előkészítése az Ügyrendi Bizottság feladata. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és helyiségek bérbeadása és elidegenítése a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint történik. (3) Az építési telkek, önkormányzati földterületek értékesítésének feltételeit a képviselő-testület külön határozatban állapítja meg. Ingó és ingatlan vagyonról is értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt. Azt mondták, hogy úgyis össze kell ülni havonta a Képviselő-testületnek a jogszabályi előírások és változások miatt, így ennek akadálya nincs. A 9. szakaszban a kiadott előterjesztésben az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmény vezetője önállóan dönt az intézmény tulajdonában és használatában lévő ingatlanok és ingóságok hasznosításáról. Az önkormányzati intézmény tulajdonában nincsenek ingóságok, így a rendeletből ki kell kerülnie a tulajdonában szónak. 12. szakasz (4)-(5) bekezdésében szereplő követelés elengedését is módosítani szükséges a következőképpen: (4) Ha a követelés elengedés nettó ,- Ft felett van, az elengedésre az Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. (5) A követelésről való lemondásra jogosult a követelésről részben vagy egészben mondhat le. Minden követelésről való lemondás elbírálására és döntésére jogosult megállapodhat a kötelezettel a követelés behajtása és beszedhetősége érdekében értéket képező és az önkormányzat számára hasznosuló szolgáltatás teljesítésében. Köthető részletfizetési vagy a követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jog szerződés is (így különösen beszámítási megállapodás, tartozásátvállalás, kezesi szerződés, zálogjogi szerződés stb.). Ezen rendeletet ezen módosításokon kívül még fejezetekre, alfejezetekre kell bontani. Ezen kiegészítésekkel és módosításokkal elfogadjátok Tiszaug Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendeletet? Gulyás Lajos alpolgármester: Láttam az anyagban 2,5 millió Ft-ot is. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: Nyílt pályázat esetében van a 2,5 milliós értékhatár. Korábban is benne volt a rendeletünkben, nem új dolog. A 6. tartalmazza, amely kimondja: (1) Önkormányzat vagyonát elidegeníteni, a vagyon használatát, a vagyon hasznosítását, valamint a vagyon tulajdonjogát átengedni ha törvény kivételt nem tesz 2.5 millió forintos értékhatár felett csak nyilvános indokolt esetben zárkörű versenytárgyaláson vagy pályázat útján, az összességben legjobb árajánlatot tevő részére lehet. (2) A 2,5 millió forint értéket el nem érő vagyon értékesítéséről a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, s a képviselő-testület ez esetben is a legjobb ajánlattevő javára dönt. Akár összehívásos is lehet. Ezekkel a módosításokkal elfogadjátok a rendeletet? Dr. Lajos Krisztina aljegyző: Több önkormányzatnak is visszaküldték a nyáron elfogadott rendeletet módosításra. Nagyon nehéz a vagyonrendeletet megalkotni. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 25/2013. (XII. 19.) önkormányzati RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. II. napirendi pont A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (X.8.) önkormányzati rendelet módosítását a szociális temetés miatt kell végrehajtanunk. Halasztásra kerül, biztos hallottátok, nem lép a következő évben életbe január 1-től fog életbe lépni, de mi már a rendeletünkbe belefoglaljuk. Kérdésem, szerencsés dolog-e oda tenni a szociális temetkezési helyet, ahol a szociális otthon lakóit temetik? Kocsis Józsefné képviselő: A sírhelyek rendben tartása is sokkal könnyebb, ha oda csak az ő gondozottjaik kerülnek arra a területre. El kellene választani őket. Attól, hogy valaki szegény, nem érheti hátrány. Mondjuk, ha murvával kialakított utat készítünk oda, akkor elválasztjuk a két területet egymástól, az jó lesz. Kocsis Józsefné képviselő: Van elég hely ott? Gulyás Lajos alpolgármester: 1 méter széles területet, utat murvával felszórni, az már jó lenne. A ravatalozó mögött már vannak temetve, úgy tudom. A szociális otthon a kerítés felé tud terjeszkedni. Maradjon a rendeletben így a szöveg, nem kellene rajta változtatni. Az út kialakítása már technikai megoldást igényel, a rendeletünket nem érinti. Gulyás Lajos alpolgármester: Pénzben is ki volt számolva, hogy a szociális temetés költsége Ft. Papp Csaba: A szociális temetés költségét az állam állja. Az a köztemetés költsége lehetett. 4

5 Igen, az a köztemetés díja. Szociális temetésnél más feltételek vannak meghatározva. Ebben a formában elfogadjátok a rendelet módosítását annak ellenére, hogy január 1-től lép hatályba? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26/2013. (XII. 19.) önkormányzati RENDELETE A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. III. napirendi pont A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2008.(I.30.) rendelet módosításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2008.(I.30.) rendelet módosítása a következő napirendi pont. Az anyagból tudjátok, hogy a szolgáltató a lakosság felé alkalmazta a július 1-től kötelező rezsicsökkentést. A hozzánk benyújtott nyilatkozatában az szerepel, hogy a lakosság részére kiállított számlákon a következő szöveg feltüntetésre került: A rezsicsökkentés törvény eredményeként az Ön megtakarítása:. Ft Csak a lakosság részére kell megtennie a rezsicsökkentést, irányunkban nem kell alkalmaznia. Kérem ezt a formát elfogadni. Annyit tesz a szolgáltató, hogy a EU díjat, amit fizetnie kell minden egyes kanyar után, azt bevállalja. Az EU díj kb. 300 Ft minden menetben. Ezt a költséget nem terheli sem a lakosságra, sem a vállalkozásokra. Kocsis Józsefné képviselő: Van az a környezetvédelmi törvény, amiben leírják, hogy mindenki akihez befolyik a víz és az elfogyasztott mennyiség után bizonyítania kell, hogy mennyit szállíttatott el. Az nálunk nincs és nem is lehet? Talajterhelési díjra gondolsz. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: A csatornázás esetén lesz a településen talajterhelési díj. Gulyás Lajos alpolgármester: Akkor a számlázás is ez alapján fog megtörténni majd. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 5

6 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati RENDELETE A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2008.(I.30.) rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. IV. napirendi pont A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet alkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet alkotásával kapcsolatban is az aljegyző asszony tudna tájékoztatást nyújtani. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (6) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzatok kötelesek meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Településünk még nem rendelkezik ilyen tárgyú rendelettel. A törvény kimondja, hogy a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ (XII.31.) Korm 148. (1)-(3) bekezdése részletezi a központi költségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseinek körét. Ilyen esetek pl.: kiküldetés elszámolás, kisösszegű beszerzések, szolgáltatások igénybevétele, ellátottak juttatása. Erről szól a rendeletünk. Egyetértetek az elfogadásával? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati RENDELETE A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet alkotása A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. 6

7 V. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület évi munkatervének megállapítására Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadását javaslom. Majd az aktuális módosításokat évközben megtesszük, ha szükséges. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 97/2013.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / A Képviselő-testület évi munkatervéről / A Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a határozat elengedhetetlen részét képező évi Képviselő-testületi munkatervét elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester, Határidő: december 31. Erről: Képviselők Intézményvezető Ügyrendi Bizottság elnöke Tagintézmény-vezető - é r t e s ü l n e k. 7

8 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi m u n k a t e r v e Az ülés várható időpontja: január 29. (szerda) A napirend tárgya és előadója: évi önkormányzati szervezésű kulturális, egyéb programok meghatározása, éves programterv jóváhagyása A évi költségvetés előirányzatait megalapozó tulajdonosi döntések előterjesztése (határozathozatal) Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézményvezető jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézményvezető Az ülés várható időpontja: február 5. Együttes ülés A napirend tárgya és előadója: Beszámoló a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi működéséről Beszámoló a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi gazdálkodásáról A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének előterjesztése (határozathozatal) Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Az ülés várható időpontja: A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek február 19. Tiszaug Község Önkormányzat évi polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok költségvetésének megállapítása Tiszaug Község Önkormányzat évi jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok közbeszerzési tervének elfogadása Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok határozatok végrehajtásáról Helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívás elfogadása polgármester Ügyrendi bizottság Bizottsági tagok 8

9 Intézményi térítési díjak módosítása (rendeletmódosítás) jegyző Ügyrendi bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető Az ülés várható időpontja: március 26. (szerda) közmeghallgatással egybekötött A napirend tárgya és előadója: Tájékoztató a település évi foglalkozatáspolitikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkozatás-politikai célkitűzésekről, lehetőségekről B-K Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjének tájékoztatója Tájékoztató a Tiszaugi Polgárőrség 2013 évi tevékenységéről, különös tekintettel a helyi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, fejlesztési céljaikról Tájékoztató a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról, tiszaugi tagintézményeinek fejlesztési irányairól Polgármester és Tagintézmény-vezető tájékoztatói Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről Dr. Mészáros József háziorvos, Petrezselyemné Szálas Ilona védőnő tájékoztatói Tájékoztató a település szociális helyzetéről Székelyné Kiss Anikó intézményvezető Az előkészítésért felelős megjelölése polgármester polgármester polgármester polgármester polgármester Polgármester, intézményvezető Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Ügyrendi Bizottság Ügyrendi Bizottság Ügyrendi Bizottság Az ülésre meghívandó személyek Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezető Napirend által érintett szervezetek képviselői Tájékoztató a évi önkormányzati polgármester Ügyrendi Bizottság beruházásokról, és a évi fejlesztési tervekről Sinka Ferenc polgármester tájékoztatója Tájékoztató a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezető 9

10 Társulás évi működéséről (gesztor beszámolója) (határozat hozatal) Vagyonleltár jóváhagyása (határozathozatal) polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezető Tájékoztató a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezető Társulás évi működéséről (gesztor beszámolója) (határozat hozatal) Tájékoztató a települési közművelődési polgármester tevékenységről Tájékoztató az önkormányzati szálláshely polgármester Ügyrendi bizottság tevékenység évi működéséről Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézmény vezető Közmeghallgatás Az ülés várható időpontja: április 30. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadási rendelet alkotás) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványának jóváhagyásáról Tájékoztató a évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzés tapasztalatairól Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezető polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezető polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezető Tájékoztató a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés évi tapasztalatairól jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezető évi költségvetés I. módosítása jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezető Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezetők, Tagintézmény-vezetők 10

11 Az ülés várható időpontja: május 28. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Falunappal kapcsolatos döntések (Tiszaugért díjra jelölés, anyagi támogatás) A 2014/15 nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, a maximálistól való eltérés meghatározása Beszámoló az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálatáról Az előkészítésért felelős megjelölése polgármester polgármester jegyző Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Ügyrendi Bizottság Ügyrendi Bizottság Az ülésre meghívandó személyek Tagintézmény-vezető Az ülés várható időpontja: augusztus 27. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek évi költségvetés II. módosítása jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezetők Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Tagintézmény-vezetők A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása jegyző Ügyrendi Bizottság Az ülés várható időpontja: október alakuló ülés A napirend tárgya és előadója: A polgármester illetményének megállapítása Az alpolgármester személyének megválasztása Bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosítása vagy új SZMSZ elfogadása (rendeletalkotás) Gazdasági Program elfogadása Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek 11

12 Az ülés várható időpontja: október 29. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek évi költségvetés III. módosítása jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezetők Tagintézmény-vezetők Beszámoló az önkormányzat évi polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, költségvetésének háromnegyed éves Intézményvezetők teljesítéséről Tagintézmény-vezetők Beszámoló a évi belső ellenőrzés megállapításairól, évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról jegyző évi költségvetési koncepció elfogadása polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági Tagok Előterjesztés a helyi adórendeletek módosításáról Előterjesztés a közszolgáltatásokat érintő díjtételek módosításáról jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Az ülés várható időpontja: november 26. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért Bizottsági állásfoglalás, Az ülésre meghívandó felelős megjelölése véleményezés szükségessége személyek Helyi rendeletek felülvizsgálata jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Önkormányzati szálláshelyek évi díjszabásának megállapítása polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Az ülés várható időpontja: december 17. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének megállapítására Helyi civil szervezetek számára nyújtott pályázati támogatás elszámolásának elfogadása Tiszaug, december 6. Az előkészítésért felelős megjelölése polgármester 12 Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Sinka Ferenc polgármester Az ülésre meghívandó személyek Bizottsági tagok, Intézményvezetők Tagintézmény-vezetők

13 VI. napirendi pont Király Zoltán Tiszaugi Holtág bérleti szerződése meghosszabbítása iránti kérelme Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A november 28-i ülésünkön a Király Zoltán Tiszaugi Holtág bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmének elbírálását elnapoltuk a mai ülésünkre. Minden akadály elhárult a hosszabbítás ügyében. A jelenlegi bérlet lejáratát követő újabb 5 évre kéri a jelenlegi bérlő a szerződés meghosszabbítását november 1-től már nem Ft bérleti díjat fizetne, hanem a következő 2 évben Ft-ot, majd az újabb 5 évre Ft-ra emelné a bérleti díj összegét. Kocsis Józsefné képviselő: A jelenlegi szerződés évben jár le. Ki kezdeményezte a bérleti szerződés meghosszabbítását? A bérlő kezdeményezte, itt van a kérelme. Megnézhetitek nyugodtan. Kocsis Józsefné képviselő: A hosszabbítással 2022-ig adjuk ki a Holt-Tiszát bérbe. Nem is a következő, hanem a még utána lévő Képviselő-testület munkájába avatkozunk be. Az kettő ciklus. Gulyás Lajos alpolgármester: Ott van a strand ügye, az is úgy volt. Kocsis Józsefné képviselő: Úgy érzem, hogy nem biztos, hogy ugyanazokat a hibákat el kell követnünk. Amikor a pályázat ki lett írva a Holt-Tiszára és Király Zoltán benyújtotta pályázatát, abban is 15 évre szóló bérlet szerepelt. 15 évre kérte a területet, amely igazából mezőgazdaság szempontjából nem távolság. Akkor fektetnek bele, ha a befektetés gyümölcsét is ők aratják le. Ez érthető is. 15 évre kérte, 10 évre kapta meg, amelyből 7 év telt el. Eddig a gondjaink nagy részét a holtággal kapcsolatban levette a vállalkozó a vállunkról. Gulyás Lajos alpolgármester: Többet is. A szerződés szerint a vizet sem neki kellett volna átengedni a Holt-Tiszába, hanem az önkormányzatnak, de ő megtette. A megkötött szerződések közül ez a szerződés az, amely leginkább teljesült. Biztos merem állítani, hogy ebből a megállapodásból folyik be a legtöbb bevétel. Nem beszélve a víziállások díjából befolyt bevételről. Összességében ebből a két tételből évente 3 millió Ft bevételünk származik. Nincs gondunk a vízzel. Algásodást és a halpusztulást is ő takarította ki. Milliókat vitt volna ki az önkormányzat kasszájából, ha nekünk kellett volna megcsinálni. Gulyás Lajos alpolgármester: Amit az ügyvédi költségre kifizet a telkek kimérésével kapcsolatban, az sem jön neki vissza 2 év alatt, valamint amit majd az útba fektet. 13

14 Lantos István földmérő fogja kimérni azokat a területeket is, amelynek a költsége kb Ft lesz. Bátran merem javasolni, hogy egészítsük ki a szerződést a feltüntetett feltételekkel. Kocsis Józsefné képviselő: Azért éreztem volna szerencsésebbnek, ha mindannyian itt vagyunk, hogy ne nekünk kelljen döntenünk. Jó lett volna, ha a kérelmező is itt van. Most azt az időket éljük, hogy az önkormányzatokat arra kényszerítik, hogy igenis sok önkormányzat vállalkozó legyen. Ha ezen az úton megyünk, akkor az elkövetkezendő testület sem, de még a következő testület sem tud elfelé dönteni. A felmondás lehetősége a szerződésben benne van, előtte 6 hónappal be kell jelenteni. Nem úgy, mint a strandnál, hogy előre kifizette a bérleti díjat és nem tudunk vele mit csinálni. Az miért nem járható út, hogy a következő Képviselő-testület ha nem lesz megelégedve, akkor 6 hónappal előtte felmondja a szerződést a vállalkozóval. Kocsis Józsefné képviselő: Azt is tudom, hogy volt már ilyen. Tigyi Istvánné képviselő megérkezett a Képviselő-testületi ülésre. Lakitelek önkormányzat hány fővel dolgozik? Ő szokott nektek a példa lenni. Kocsis Józsefné képviselő: Nem arra gondoltam pontosan. Nem Zoli munkájával nem voltam megelégedve. Akkor ez a te kérésed. Sem a személye, sem a munkája nem lehet ok erre a kérésre. 1 év alatt rendbe tette a vizet, visszahozta a horgászokat. Kocsis Józsefné képviselő: Még nem telt el a 10 év. A következő Képviselő-testületnek kellett volna erről döntenie. Értem, mit mondasz. A halászati tevékenységben is értem, hogy bele kell fektetni pénzt. Nem szívesen hoztam volna meg a döntést a többi képviselő nélkül. Gulyás Lajos alpolgármester: Arról nem tehetünk, hogy nem jön el valaki. Igazából akkor tud áldozni a tóra, ha van lehetősége. Nagy hiba, ha csak azt nézzük, hogy mit lehet belőle kihozni. Számoljunk Ft/kg hal árral éves horgászjegyet ad el évente Ft árral számolva az éves bevétele horgászjegyek értékesítéséből 8,5 millió Ft. Napijegyek is vannak, azt számoljuk 1-1,2 millió Ft-tal. Évi kb. 10 millió Ft bevétele származik a horgászjegyekből. Halőrt kell alkalmaznia, akinek a bérét Ft/hó-val és járulékokkal számolva kb. 2 millió Ft. Csónakot, motort, üzemanyagot, távcsövet, digitális fényképezőt és egyéb eszközöket neki kell biztosítani a munkavégzéshez. Évente300 mázsa halat beletesz a vízbe. 200 mázsa hal már horogérett, kifogható hal. 100 mázsa az egyéb. A beletett hal ára csak 400 Fttal számolva de nem annyi 12 millió Ft. Lássuk be, hogy neki emellett, ha megnő a busa, azt lehalásszák, abból is van haszon. Az algákat viszont megeszik, tisztíja a vizet. Árvíz esetén nagyon sok a kiadása, ha elromlik a szivattyú, neki kell megcsináltatnia. Az áram díját, amelyet 14

15 nem tudunk elszámolni és visszaigényelni, azt neki kell felvállalnia. Ha mindezeket a feladatokat nekünk kellene felvállalni, nem járnánk jól. Gulyás Lajos alpolgármester: A szivattyúzás kő kemény feladat. Annak költsége több millió forint. 2 éve nem volt víz a Holt-Tiszában, de ők 2 lépcsőben megoldották a szivattyúzást. 2 nagyteljesítményű szivattyú üzemeltetésével történt meg a víz átemelése. Gátakat építettek. Gulyás Lajos alpolgármester: Ebben teljesen igazat adok. A szivattyút sem akartam, hogy visszakerüljön az önkormányzathoz annak idején. Sokba kerül a fenntartása és a működtetése. Julika, a te véleményedre lennék kíváncsi. Tigyi Istvánné képviselő: Én nagyra értékelem és támogatom a fiatal vállalkozókat. A 90-es évek óta végig ültem a Holt- Tiszával kapcsolatos tárgyalásokat, döntéseket. Tudom, hogy az önkormányzat nem tudja felvállalni ezt a feladatot. Képtelen arra, hogy kezelje. Még pályázati lehetőség sem lesz, nem tudunk támogatást szerezni. A Tiszának nagyon kevés kell, hogy befulladjon. Támogatom a szerződés meghosszabbítását. Az inflációt bele lehetne foglalni? Felvetem neki, hátha elfogadja. Tigyi Istvánné képviselő: El kell neki fogadnia. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: Alku pozícióban maradunk, hiszen évben is mondhatjuk, hogy Ft a bérleti díj összege. A garasoskodás sokszor visszaüt. Nem szabad kúp látásúnak lenni. Ettől függetlenül felvetem a lehetőségét, de amint felmondja a szerződést - mert fel fogja - akkor felkérem a képviselőket, hogy keressenek új szolgáltatót, mert 6 hónap múlva megszűnik a szerződés. Én nem fogok senkit keresni. Kocsis Józsefné képviselő: Dehogy mondja. Gulyás Lajos alpolgármester: Egy halász sem fogja felvállalni, hogy pár évre fektessen a Tiszába pénzt. Ezzel hatalmas terhet vesz le a vállunkról. Kocsis Józsefné képviselő: Az előkészítést hiányolom. 15

16 Ez az anyag már a múltkori ülésen is rendelkezésetekre állt. Miért mondod ezt? Egyszer is bejöttél, hogy megbeszéljük? Volt 1 hónapod rá. Mindig azt mondtad, amikor elmentél az ajtó előtt, hogy most nagyon sietek. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: A múltkor is beszéltek róla. Kocsis Józsefné képviselő: Csak az éves bérleti díj befizetéséről volt szó. A szerződést így nem tárgyaltuk meg. Egyáltalán hajlandók e a képviselők a szerződést hosszabbítani?! Ha igen, milyen feltételekkel? Ha nem, akkor mit kíván tenni a Képviselő-testület? Az biztos, ha átteszi a székhelyét Öcsödre, akkor nem ide fogja fizetni a helyi iparűzési adót, a sok autó után a gépjárműadót és a Holt-Tisza hasznosítását sem folytatja. Tigyi Istvánné képviselő: Egy problémám van nekem. Van egy tárgyalási pozíciónk. Legyen a további, hogy információt gyűjtesz tőle. Van egy fix dolog, próbáld kicsikarni tőle az inflációt. Most feladatot adtok nekem? A Ft már egy emelés. Az utolsó 5 évben 1,5 millió Ft lesz a bérleti díj. Ez olyan, mintha követné az inflációt. Nem? Jelenleg 4,2 % az infláció mértéke, jövőre 2,4 %-ot mondanak. Ezzel tudunk számolni. Ez Ft-ot jelent, ha kiszámoljátok. Tigyi Istvánné képviselő: Azt nem tudhatod, hogy az infláció mértéke a következő időszakban mennyi lesz. Néhány tízezer forintért kockáztatunk? Lebeszélem vele. Úgy lenne az igazi, hogy ti is ott legyetek és a szemébe mondjátok. Kocsis Józsefné képviselő: Amikor te eljársz egy ügyben, te azt szívesen teszed. Van egy vállalásod, polgármesterként dolgozol. Mégis csak ez volt az elhivatás része. A tisztséggel járnak bizonyos kötelezettségek. Itt lehetett volna a tárgyaláson, ezt hiányolom. Gulyás Lajos alpolgármester: Hány alkalommal volt itt valaki, akinek a haszonbérleti szerződését meghosszabbítottuk? Kocsis Józsefné képviselő: Azok pitiáner ügyek voltak. Volt akinek meghosszabbítottuk a szerződést, nem volt itt, de Ft kárt okozott nekünk. 1.) Az 5 éves haszonbérleti szerződés meghosszabbításával ki ért egyet?! 3 igen és 1 tartózkodás. 2.) A szerződés módosításba az infláció követés belefoglalását ki támogatja? 1 igen szavazat. Egységes döntésre kellene jutnunk. 16

17 Gulyás Lajos alpolgármester: Annyit had mondjak, hogy Ft az összeg 2,4 % inflációval számolva. Ő önként vállalta, hogy az évi Ft helyett a jelenlegi szerződés utolsó 2 évében Ft bérleti díjat fizet. Gulyás Lajos alpolgármester: 1 évben kifizeti a 3 évre számolt infláció összegét. A bérleti díj Ft-ról Ft-ra emelkedik. A feltételek újratárgyalását bármelyik fél kezdeményezheti, ez a szerződésben benne van. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 98/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat / Király Zoltán Tiszaugi Holtág bérleti szerződése meghosszabbítása iránti kérelme / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Király és Társai Halászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (képviseli: Király Zoltán ügyvezető igazgató) és a Tiszaug Községi Önkormányzat között a 071., 072/1., 079/1., 079/2., 074/14 hrsz-ú 53 ha területnagyságú Holt-Tisza, valamint a halászati vízterületnek minősülő ingatlanok halászati jogra vonatkozó, jelenleg október 31. napjáig érvényes haszonbérleti szerződését további 5 évre meghosszabbítja, azaz október 31. napjáig új bérleti szerződést kötnek. Az eredeti haszonbérleti szerződés 2./ pontja a következőképpen módosul: A haszonbérlet november 1. napjától október 31. napjáig tizenöt gazdasági évre terjedő határozott időre szól., illetve a 3./ pontja a következőképpen módosul: A haszonbérlő az 1./ pont szerinti ingatlanok és a halászati jog haszonbérletéért haszonbérleti díjat fizet, mely az első 5 évben évente összesen Ft, azaz egymillió 00/100 forint, a 6-7 évben Ft, azaz egymilliókettőszázezer 00/100 forint, 8-10 évben Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint, évre Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint. 16./ pontja a következőképpen módosul: E haszonbérleti szerződés a határozott idő elteltével, október 31. napján megszűnik. 29./ pontja a következőképpen módosul: E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a termőföldről szóló évi LV. törvény, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény és végrehajtása tárgyában kiadott rendelet, valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv haszonbérletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Felkérik Sinka Ferenc polgármestert a haszonbérleti szerződést módosítására, hosszabbítására, annak aláírására. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Király és Társai Halászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Király Zoltán) 17

18 6064. Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 77. Pénzügy - helyben Polgármester Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. Tigyi Istvánné képviselő: Itt szeretném elmondani, a buszmegállóban hallottam, hogy legalább az ünnepek alatt árusíthatna halat a településen, hogy ne kelljen Kecskemétre beutazni érte a lakosoknak. Felhívom és megmondom neki. VII. napirendi pont Máté József földbérbeadás iránti kérelme Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Sinka Ferenc polgármester Máté József a Jókai utcán lévő 2 önkormányzati területre, építési telekre nyújtott be földbérbeadási kérelmet. A területek jelenleg gondozatlanok, rendezetlenek. Már hordtak is rájuk építési hulladékot. Ő kitakarítani, rendben tartaná. A területekre 500 Ft/hó bérleti díjat gondolt ő. A bérletet december 31-ig szeretné, ha engedélyeznétek. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 99/2013. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat / Máté József 507/11 hrsz-ú és 507/20 hrsz-ú területek bérletéről / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Máté József Tiszaug, Hunyadi út 8. szám alatti lakos részére az 507/11 hrsz-ú és az 507/20 hrsz-ú területeket bérbe adja január 1. napjától kezdődően december 31. napjáig. A bérleti díj összegét 500- Ft/hó díjban határozza meg a kettő területre vonatkozóan. A haszonbérleti szerződésben a bérleti díj mértékének módosítási jogát a tulajdonos önkormányzat fenntartja. Felkérik Sinka Ferenc polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Máté József Tiszaug, Hunyadi út 8. Pénzügy - helyben Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. 18

19 VIII. napirendi pont Kovácsné Kupeczki Anett üzlethelyiség bérleti szerződés meghosszabbításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Kovácsné Kupeczki Anett a zöldséges üzlethelyiség bérleti szerződését szeretné meghosszabbíttatni. Eddig évente hosszabbítottuk a szerződését, javaslom most is 1 évre meghozni a döntést. A szerződés többi pontja változatlan marad. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 100/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat / Kovácsné Kupeczki Anett üzlethelyiség bérleti szerződés meghosszabbításáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kovácsné Kupeczki Anett Tiszaug, Szabadság út 29. szám alatt lakó vállalkozóval december 01. napján kötött nem lakás célját szolgáló helyiség bérleti szerződését november 30. napjáig meghosszabbítja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Kovácsné Kupeczki Anett Pénzügy-helyben Képviselők Irattár - értesülnek. IX. napirendi pont Főplébánia Karitász Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Főplébánia Karitász Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése lenne a következő napirendi pont. A szolgáltatás nem kerülne nekünk semmibe, csupán a szerződést kell megkötnünk. Egyetértetek a határozat-tervezetben foglaltakkal? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 101/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat / Főplébánia Karitász Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Főplébánia Karitász Alapítvány (6000. Kecskemét, Plébánia köz 1.) fenntartásában működő Rév 19

20 Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal határozatlan idejű ellátási szerződés megkötését támogatják, mivel a szolgáltatás az ellátottak számára térítésmentes és a közösségi ellátások biztosítását az önkormányzat felé is térítésmentesen vállalják. Felkérik Sinka Ferenc polgármestert azt ellátási szerződés megkötésére. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Főplébánia Karitász Alapítvány Kecskemét, Plébánia köz 1. Főplébánia Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Kecskemét, Fecske u. 20. Sinka Ferenc polgármester Pénzügy-helyben Képviselők Irattár - értesülnek. X. napirendi pont Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása szükséges. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 102/2013. (XII. 18.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása/ Tiszaug Község Képviselő-testülete Sinka Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testület a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetét a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Sinka Ferenc polgármestert, hogy a döntésről az arra jogosultakat értesítse, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi lépéseket megtegye. Felelős : Sinka Ferenc polgármester Határidő: értelemszerű Erről: - Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - Irattár - é r t e s ü l n e k. 20

21 Melléklet 1. (módosítás): A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodásának november 29. napján kelt módosítása 1. Módosul a IV. fejezetének 3., 4., 5., és 8.a., pontjai az alábbiak szerint: A Társulás szervezete és működése 1) 3., A Tanácsban a polgármesterek egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Szavazni személyesen lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozathozatalához a tagok egyhangú, igen szavazata szükséges. A Tanács akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Tanács ülésére tanácskozási joggal vesznek részt a társult önkormányzatok jegyzői, és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői. 2) 4., A Tanács tagjai közül maga választja elnökét, alelnökét és határozza meg ügyrendjét. A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti. 3) 5., Az ülést össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal; - a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára; - az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére. 4) 8., A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket: a) a költségvetési szerv vezetője (intézményvezető) tekintetében a kinevezéséhez és felmentéséhez, vagy a vezetői megbízás adásához, visszavonásához kapcsolódó munkáltatói jogokat (míg az egyéb munkáltatói jogokat a tanács elnöke gyakorolja (fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás)), 2. Módosul a V. fejezetének 2. pontja, az alábbiak szerint: Munkáltatói jogok: 2., Az intézményegység, tagintézmény vezető felett a munkáltatói és az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A tagintézmények vezetőinek kinevezése, felmentése, a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testülete javaslatának figyelembevételével történik. Az érintett képviselő-testület a javaslathoz a helyben kialakított véleményezési eljárást lefolytatja. 3. Módosul a VI. fejezetének (A Társulás vagyoni viszonyai) 8., és 14., pontja, akként, hogy a felsorolt pontok törlésre kerülnek. 4. Az alábbiak szerint módosul a VII. fejezet 5., 6. első, második valamint negyedik bekezdése és 7., pontjai: Költségek viselése és megosztása: 1) 5., A Társulás intézményeinek külső forrásokból nem fedezett, illetve a helyi települési sajátosságok érvényesítését szolgáló működési kiadását, többletköltségét a társult 21

22 települési önkormányzatok átadott pénzeszközként, pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják. A feladatellátás központi költségvetésből nem fedezett összegét a gyermeklétszámok arányában, mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával kiszámolt, átadott pénzeszköz formájában biztosítják. 2) 6., A társulás, illetve a társulási tanács működtetésével összefüggő költségek viselése: - A Társulás működtetésével, adminisztrációs előkészítő és döntésvégrehajtó munkájával, illetve a fenntartott intézmény központi gazdasági szervezetének működtetésével kapcsolatos többletköltségek fedezetét (a feladatot ellátó munkatárs vagy munkatársak illetménye és járulékai valamint dologi kiadások) a tagok a gyermeklétszám arányában biztosítják. A mértékét a gyermeklétszám megoszlási arányának %-ával kiszámolt, átadott pénzeszköz formájában biztosítják. - a feladatellátással és a társulás működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a tagok a Tanács útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik. - Az intézmény, a társulás, a tagintézmények költségvetési tervezetét (költségvetési határozatot) a zárszámadását (költségvetési beszámolót) a Tanács előzetesen egyezteti a tagönkormányzatok pénzügyi munkatársaival. 3) 7., A tanács elnöke a költségvetési támogatás, és a társuló önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol. Az év végi beszámolót a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig a tanács elnöke elkészíti és a Tanács elé terjeszti. Évente 1 alkalommal április 30. napjáig a Társulás beszámol a társulás tagjainak a társulás működéséről, a társulási tanács tagja pedig a képviselő-testületnek a társulási tanácsban kifejtett tevékenységéről. 5.Módosul a VIII. fejezete 1., és 2., pontja, az alábbiak szerint: A Társulás szakmai és pénzügyi ellenőrzése: 1) 1., A Társulás, illetve az általa fenntartott intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a Tárulási Tanács megbízásából kirendelt belső ellenőr végzi. 2) 2., A Tárulási Tanács munkájának külön figyelemmel a IV./8. pontjában foglaltakra - ellenőrzésére, gazdaságossági és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználása és az elszámolás ellenőrzésére a Tárulási Tanács létrehoz 3 tagú pénzügyi bizottságot a tag önkormányzatok pénzügyi ügyekkel foglalkozó bizottságainak elnökeiből, annak érdekében, hogy évenként, minden év március 31. napjáig jelentést készítsék el, és annak eredményéről a Társulási Tanácsot tájékoztassák. 6.Módosul a IX. fejezetének 2., és 4., pontja, az alábbiak szerint: A Társulás tagsági viszonyai: 1) 2., Módosítás: A Társulásban részt vevő tagok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A módosítási javaslatokat beérkezésüktől számított 2 hónapon belül a tag önkormányzatok képviselő-testületei elé szükséges terjeszteni, az eljárás megindítása, a módosítás megvitatása, eldöntése érdekében. 22

23 2) 4., Kizárás: A Társulási Tanács egyhangú döntésével hozott határozatával - figyelemmel a Knt (3) bek.-ben foglaltakra - a naptári év július 1. napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásos felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre. Fontos oknak minősül: - a tag a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben legalább kétszer nem fizeti be, nem utalja át, - a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem tesz eleget különös tekintettel a Tanács munkájában való részvételre. 7.Módosul a X. fejezetének 2., pontja, az alábbiak szerint: Vegyes rendelkezések: 2., A társulási megállapodás november 29. napján keltezett módosítása az utolsó tag önkormányzat képviselő-testületi döntése meghozatalának napján lép hatályba. Z á r a d é k : A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma: LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata 6065 Széchenyi krt NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata 6032 Dózsa György u TISZAUG Község Önkormányzata 6064 Rákóczi út Lakitelek, november 29. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata 6065 Széchenyi krt. 48. Felföldi Zoltán NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata 6032 Dózsa György u. 34. Pap Sándor TISZAUG Község Önkormányzata 23

24 6064 Rákóczi út 51. Sinka Ferenc Melléklet 2: (egységes szerkezet): Társulási Megállapodás (a november 29. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege): Magyarország Alaptörvényének 32. cikk k., pontja alapján (szabad társulás elve), a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló évi XV. tv. 10. cikkében foglaltak szerint (helyi önkormányzatok egyesülési joga) valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezetének rendelkezéseire ( ) figyelemmel, egymás egyenjogúságának és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával, közös érdekeik és a kölcsönös előnyök mentén - a Mötv (1) bekezdésének 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátásáról társulás útján gondoskodnak, a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint: I. fejezet Általános rendelkezések 1. A társulás neve: Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (korábbi neve: Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás) 2. A társulás székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt A társulás tagjainak neve és székhelye: LAKITELEK Nagyközség Önkormányzata 6065 Széchenyi krt A társulásban képviseli: Felföldi Zoltán polgármester NYÁRLŐRINC Község Önkormányzata 6032 Dózsa György u A társulásban képviseli: Pap Sándor polgármester TISZAUG Község Önkormányzata 6064 Rákóczi út 51. -A társulásban képviseli: Sinka Ferenc polgármester A lakosságszámról az 1. számú melléklet rendelkezik. 4. A társulás döntéshozó szerve: A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatokat képviselő polgármesterekből álló Társulási Tanács. 5. A társulás működési/illetékességi területe: A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: tagok) közigazgatási területe. 6. A társulás jogállása: 24

25 A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A jogi személy jogképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek, azaz vagyona lehet, szerződést köthet. II. fejezet A társulás célja Annak elérése, hogy a tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati feladataikat - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 2.. (3) bekezdésben és 4..1./a pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot figyelemmel a 74.. (2) bek-ben foglaltakra - valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt) 14.. (2) bek. b., pontjában, a 42..-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátást - közösen, társulási keretek között, magasabb színvonalon lássák el. 1. A Társulás feladatköre: III. fejezet A Társulás feladatköre, feladatellátásának módja A 3. pontban megnevezett tagok a Mötv (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, azon belül a 6. (óvodai nevelés) és 8. (szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjában előírt helyi önkormányzati feladataikat valamint az Nkt. 46. (3) b. pontja alapján az intézményi közétkeztetést közösen látják el, a közös feladatellátásra köznevelési és gyermekjóléti intézményt tartanak fenn. 2. A feladatellátás módja: A 3. pontban megnevezett tagok kötelező köznevelési közfeladataikat (óvodai nevelés) valamint gyermekjóléti alapellátásaikat (bölcsődei nevelés) a társulásban való részvétellel, társulás keretében teljesítik. 3. A társulás által fenntartott intézmény és tagintézményeinek megnevezése: Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda Bölcsőde és Óvoda Intézmény, rövidített neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ( korábbi neve: Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda Bölcsőde Intézmény ) 1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye: 6065 Lakitelek, Kiss János utca 1/a. (mint székhelyintézmény) Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves korig telephelyei: 1./ 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 102. Ellátandó feladata: óvodai nevelés 3-6 éves korig 2./ 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. Ellátandó feladata: bölcsődei nevelés 3 éves korig 25

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének Szám: 337-19/2012. TISZUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. október 24-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 15/2012.(X.25) számú önkormányzati RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

2013. á p r i l i s 29.

2013. á p r i l i s 29. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. á p r i l i s 29. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.04.29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2010. március 31-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Mészáros János, Nagy Péter, Srutek Gabriella, Szivek Péter, Tordáné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben