Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő testületének 7/2014. (VIII.21. ) számú rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről 8/2014. (VIII.21.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 41/2014.(VIII.21.) határozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló Szabályzat elfogadásáról 42/2014.(VIII.21.) határozata Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat megtárgyalásával kapcsolatos módosító indítvány elfogadásáról 43/2014.(VIII.21.) határozata Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadásáról 44/2014.(VIII.21.) határozata a Cibakházi Rendőrőrs Parancsnokának kinevezéséről 45/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Schum Gyuláné Nagyrév, Árpád út 53. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. 1

2 46/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Murai Lajosné Nagyrév, Árpád út 74. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. 47/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Kupeczki Istvánné Nagyrév, Zöld út 13. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. 48/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Sikala Zsuzsanna Nagyrév, Kossuth út 8. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. 49/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Kis Péter Nagyrév, Széchenyi út 16. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. 50/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Kruzslicz Szilvia Nagyrév, Árpád út 30/A sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztása. 51/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Somogyi Béla Ferenc Nagyrév, Árpád út 46. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (VIII.21.) önkormányzati rendelete a helyi képviselők tiszteletdíjáról 52/2014.(VIII.21.) határozata köztisztviselők jutalmazásáról 53/2014.(VIII.21.) határozata murva beszerzéséről 2

3 J e g y z ő k ö n y v mely készült augusztus 21-én 16,30 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Dari Csaba,, Tóth Gyuláné, Őze István képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja. A meghívóban kiadott napirendeket tárgyaljuk. VIII. napirend után IX: napirendi pont után önkormányzati rendeletet fogok előterjeszteni a helyi képviselők tiszeletdíjával, X. napirendi pont az egyéb kérdések megtárgyalása. Megkérdezi van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatosan? Kéri a módosított napirendek elfogadását. A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása Előadó: Sej János polgármester Sej János: Ez a támogatás az ÖNHIKI. Emlékeztek rá, hogy külön határozatot hoztunk, hogy Cibakházának 10,5 millió forintot kifizetünk, az Országgyűlési Képviselő Úr, ígéretet tett arra, hogy ezt valamilyen úton támogatja. Erre irányul a kérelmünk, ennek feltétele, hogy határozat legyen rá. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető-főtanácsost, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? Erdélyi Zoltánné: Nem kívánom kiegészíteni. Sej János: Van-e kérdés, vélemény?nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztést változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 3

4 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpont alapján támogatási igényt nyújt be évi rendkívüli önkormányzati támogatásra. Határidő: szeptember 30. Felelős: Keresztes Anita jegyző A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Sej János - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Pénzügyi ügyintéző helyben 5) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága - Szolnok 6) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 7) Könyvtár helyben 8) Irattár II. Napirend: A közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása Előadó: Keresztes Anita jegyző Keresztes Anita: A rendelet tervezetet mindenki megkapta. Kormányhivatal jelezte, hogy Nagyrév településnek is kell lenni egy ilyen rendeletének, melyet a közeljövőben ellenőrizni fognak, ezért került beterjesztésre ez a rendelet tervezet. 4

5 Sej János: Van-e kérdés, vélemény? Őze István: Nem muszáj utcanevet változtatni? Keresztes Anita: Nem. Az elmúlt évben több településen utcanév változtatás történt, mivel utca nem viselheti 20 századi önkényuralmi jelkép nevét. Sok településnek kellett utcanevet változtatni, rendeletet hozni, Nagyrévet ez nem érintette. Dari Csaba: Fel lehetne az ingatlan tulajdonosok figyelmét hívni arra, hogy az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlant házszámmal ellátni és karbantartásáról gondoskodni. Sej János: Önkormányzatnak az utcanevet kell kitenni ahol hiányzik. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő testületének 7/2014. (VIII.21. ) számú rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja a közterületnevek, valamint a házszámok megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása, a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében. (2) Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagyrév község közigazgatási területének teljes beépítésre szánt területén fekvő valamennyi építési telkére, illetve az ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire, használóira. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában használt fogalmakra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 2. -ban, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. -ban meghatározott fogalmakat kell érteni. 5

6 Hatásköri és eljárási szabályok 3. (1) Közterületnév, településrésznév, helyi jelentőségű közlekedési név megállapítása, megváltoztatása vagy megszűntetése hatáskörébe tartozik. (2) Az utcaelnevezésekhez ha a kisebbséget e minőségében érinti a Képviselő-testület köteles a kisebbségi önkormányzat javaslatát kikérni. (3) Utca elnevezését az utcában lakók 50 %-ának javaslata alapján bárki kezdeményezheti a polgármesternél. (4) A földrajzi név megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 4. (1) Az elnevezések előkészítési eljárása során alkalmazni kell a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet előírásait. (2) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. 5. (1) A Képviselő-testület döntéséről értesíteni kell: a) a közszolgálati szerveket, b) a személyi adat-és lakcím, valamint ingatlan-nyilvántartó szerveket, c) a közüzemek központjait, d) a cégbíróságot, e) az utcaelnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét, valamint gondoskodni kell a lakosság tájékoztatásáról és a Képviselő-testület határozatának közzétételéről. (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterület elnevezés általános szabályai 6. (2) A társasházak épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú utakat nem szükséges elnevezni. (3) Új utca nevét közterületként való bejegyzését követő 1 éven belül kell megállapítani. 6

7 (4) A közterület elnevezését a megállapításától számított 15 éven belül nem lehet megváltoztatni. (5) Ha egy utca a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek az elkülönüléstől számított 1 éven belül más nevet kell adni. (6) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás). 7. (1) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. (2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. (3) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, a) akinek közismert tevékenysége a nemzet, a város vagy a környék történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend; b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; c) akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Tét egészének vagy egy részének fejlődéséhez. (4) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját. (5) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévnek felhasználni. (6) Meglévő közterület nevét az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni. (7) A közterületnév, településrésznév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. (8) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. (9) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében, a város vagy a környék helyi történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. (10) A közterület elnevezésénél a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésére figyelemmel kell lenni. Közterületnevek megváltoztatása, megszűntetése 8. 7

8 (1) Közterületnév megváltoztatására csak törvényben, vagy kormányrendeletben foglaltak alapján kerülhet sor. (2) A földrajzi nevek megváltoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású hivatalos földrajzi nevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető, ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, ha a névvel jelölt mesterséges létesítményt megváltoztatták vagy átalakították, vagy ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő. (3) A történelmi hagyományokat őrző nevek nem változtathatóak meg. 9. (1) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével külön hatósági döntés nélkül az utca neve is megszűnik. 10. (1) Közterületnév változás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli. (2) Közterületnév változás esetén az állampolgároknak a változás személyi igazolványban, illetve lakcímigazolványban, valamint egyéb okmányokban történő átvezetésében közre kell működni. (3) Közterületnév változás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak az új elnevezést lehet használni. Utcanévjegyzék 11. (1) A község közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni. (2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza: a) az utcanév elő- és utótagját, b) az elnevezés, névváltoztatás időpontját, a képviselő-testületi határozat megjelölését, c) esetleges nemzetiségi elnevezést, d) utalást arra, hogy az utca bel- vagy külterületen található, e) a megszűnt utcanév elő- és utótagját, a megszűnés okát, a megszüntetés idejét, (3) Az utcanévjegyzék vezetéséről Nagyrév Község Önkormányzat Hivatala gondoskodik. (4) Az utcanévjegyzékbe bárki betekinthet. (5) Az utcanévjegyzéket a címjegyzék tartalmazza. 8

9 Utca-névtáblák 12. (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik. (2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az Önkormányzat feladata. A 14. (5) bekezdésében meghatározott esetben az utca-névtábla tisztántartása az ingatlan tulajdonosának feladata. 13. (1) Az utca-névtáblán fel kell tüntetni az utcanév elő- és utótagját rövidítés nélkül, a magyar helyesírás szabályai szerint. (2) Az utca-névtáblán feltüntethető a táblával jelzett tömb első és utolsó házszáma és a házszámnövekedés iránya. (3) Az utca-névtáblán feltüntetett neveknek pontosan meg kell egyezniük az utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal. 14. (1) Utca-névtáblát az utca kezdetén és végén, továbbá a tájékozódáshoz szükséges pontokon kell elhelyezni. Utca-névtáblát minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel lehet szerelni. (2) Az utca-névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható módon kell elhelyezni. (3) A műemlék jellegű, illetve helyi védelem alatt lévő területeken a tábla elhelyezése során a külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. (4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utca-névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az utca-névtábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. (5) Amennyiben az utca-névtábla telken (kerítésen) belül, a ház falán kerül kihelyezésre, úgy annak tisztántartásáért és láthatóságáért az ingatlan tulajdonosa, használója vagy kezelője a felelős. (6) Az utca-névtáblán, illetve annak szélétől számított 100 cm-en belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad. (7) Az utca-névtábla kihelyezéséről a kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv köteles a kihelyezés előtt 15 nappal értesíteni. (8) A közterületi névtáblák elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának költségei az Önkormányzatot terhelik. 9

10 15. (1) Megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát két év múltán az elhelyező szervnek el kell távolítani. Az ingatlanok számozásának szabályai 16. (1) A házszám az építési telken lévő épületnek az adott utcán (közterületen) belül megállapított sorszáma. (2) A sorszámokat a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg. (3) Az ingatlanok számozása arab számmal történik, 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó földrészig. (4) Kiegészítő jelzésnek a számok alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók. (5) Az utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3, stb.) az ott kialakult állapot figyelembevételével. (6) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban történik. (7) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik). (8) A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított, vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni. Házszámváltozás 17. (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. (2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi száma, 10

11 b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, c) az ingatlan házszáma téves, d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. (3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon át kell számozni. (4) Ha a társasház, vagy az abban lévő lakások számozása hibás, követhetetlen, illetve a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon át kell számozni. (5) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap (pl. 9/A, 9/B, 9/C, stb.). Ez a rendelkezés saroktelek megosztása esetén nem irányadó, ekkor az újonnan keletkezett ingatlan csak az érintkező közterület sorszámát kapja meg. (6) A kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni (pl ). (7) Házszám megváltoztatása esetén a változással járó technikai költséget (házszámtábla költsége) az Önkormányzat viseli. A változással járó egyéb költségeket a változással érintettek viselik (pl.: okmánycserék, nyilvántartások módosítása stb.). (8) Az (1) (7) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet. Házszámtábla kihelyezésének szabályai 18. (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az épületet házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni. (2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. (3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget a) új építmény esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, b) házszámváltozás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell teljesíteni. (4) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható 11

12 a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (5) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi lakás házszámát fel kell tüntetni. (6) Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként kell elhelyezni. (7) Az utcában a beépítetlen telkeket jól látható táblán feltüntetett helyrajzi számmal kell ellátni. (8) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is, a szám előtt vagy fölött kiírva. (Ebben az esetben a költségek az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelik.) 19. (1) Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül kihelyezni, eltávolítani, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos. Hatályba léptető és záró rendelkezések 20. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Nagyrév, augusztus 21. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet augusztus 22. napján lett kihirdetve. Keresztes Anita jegyző 12

13 III. Napirend: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása Előadó: Keresztes Anita jegyző Keresztes Anita: Képviselő-testület megkapta a rendelet tervezetet, 1 -al egészülne ki az SZMSZ az óvodavezető vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szabályait írja elő. Ezzel módosulna az SZMSZ. Sej János: Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét. 8/2014. (VIII.21.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.23.) rendeletét (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja. 1.. Az SZMSZ az alábbi 72/A. -sal egészül ki: XI. Fejezet Nagyrév Község Önkormányzat költségvetési szerveiben foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi szabályai 72/A.. (1) Jelen rendelkezéseit az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. (1) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfelelően a Nagyrévi Óvoda óvodavezetőjére kell érteni. (2) A 72/A. (1) bekezdésben foglalt személy a Vnytv. 5. (1) bekezdés cb) pontjában foglalt gyakorisággal vagyonnyilatkozatot tenni köteles. (3) A 72/A. (1) bekezdésben foglalt személy vagyonnyilatkozatának őrzésével és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárással összefüggő feladatokat a személyügyi feladatokat ellátó köztisztviselő útján a polgármester látja el. 13

14 (4) Jelen rendelet 63. (2)-(8), (11) bekezdését, valamint 64. (2) bekezdését és 66. (1) bekezdését a 72/A. (1) bekezdésben foglalt személyre azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes bizottság elnöke alatt a polgármester, az önkormányzati képviselő alatt a 72/A. (1) bekezdésben foglalt személy, a megbízás alatt jogviszony értendő. (5) A polgármester a nyilatkozattételre kötelezett személy vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratát az egyéb iratoktól elkülönítetten, de az egyes személyre vonatkozó dokumentumokat (beleértve a hozzátartozókat is) együttesen köteles kezelni. (6) A polgármester köteles a vagyonnyilatkozatok őrzése, kezelése során biztosítani, hogy a nyilatkozathoz csak a törvényben meghatározott szerv, személy férhessen hozzá. (7) A vagyonnyilatkozat felbontására a Vnytv. 11. (6) bekezdés az irányadó. (8) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméről és az adatkezelés jogszerűségéről a polgármester köteles gondoskodni. (9) A72/A. (1) bekezdésben foglalt személy felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljes körűek, és aktuálisak legyenek. (10) A 72/A. (1) bekezdésben foglalt személy és polgármester teljes felelősséggel tartozik a nála lévő vagyonnyilatkozati példány kezeléséért. 2.. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Nagyrév, augusztus 21. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző A rendelet kihirdetésre került: augusztus 22. Keresztes Anita jegyző IV. Napirend: A Közös Hivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat megtárgyalása és elfogadása Előadó: Keresztes Anita jegyző Keresztes Anita: A hivatal köztisztviselőire vonatkozik a vagyonnyilatkozat-tétel. Jogszabály írja elő, ilyen szintű szabályozás eddig nem volt. Fontos, hogy egységes legyen a Nagyrévi kirendeltségen és Tiszakürtön a szabályozás. Sok nyomtatvány van a mellékletben, hogy jól dokumentálva legyen a nyilatkozat bekérés és beadás is. Eddig csak jogszabály írta elő, nem volt így leszabályozva. 14

15 Sej János: Kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott előterjesztést változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 41/2014.(VIII.21.) határozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló Szabályzat elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről és a vagyongyarapodási vizsgálat eljárási rendjéről szóló szabályzat tervezetét és azt elfogadja. Nagyrév, augusztus 21. Határidő: azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Sej János - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár V. Napirend: Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat megtárgyalása és elfogadása Előadó: Keresztes Anita jegyző 15

16 Sej János: Ez már volt a testület előtt előző ülésen, és módosításra is került, de döntést nem hoztunk. Keresztes Anita: Előzőleg, mikor tárgyalta a Képviselő-testület, akkor felmerült a költségekkel kapcsolatban, hogy valós-e, takarja-e a költség, amit én meghatároztam a tényleges ráfordítást és ez került átgondolásra. Sej János: A 2.6. pontja. Jelentős terjedelmű adatmennyiség: a 20 A/4-es oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú másolás vagy szkennelés. Nem értek egyet, mint ahogy a korábbi ülésen is mondtam, hogy 20 db-ba limitáljuk, mert 20 db akkor ingyenes és azt kérheti minden nap. Aki 600 oldalt kér, az pedig fizet érte. Nem tartom indokoltnak, hogy jelentős terjedelmű adatmennyiséget szabályozzunk. Ha fizetni kell, akkor az első oldalért is fizetni kelljen. Másik észrevételem. A 4. oldalon a 4.7 pont. Másolás esetén mennyiségtől függetlenül, szkennelés esetén a jelentős terjedelmű 20 db A/4-es oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú- másolat esetén a 2.sz. mellékletben foglalt költségtérítést kell alkalmazni, ez alatti mennyiség esetén a szkennelés készítése térítésmentes. Ha elfogadjuk ezt amit az előzőkben mondtam, akkor ez a pont feleslegessé válik. A 4.8. pontban az utolsó előtti sorban szerepel a duplázódás. Ha valaki másolatot kér, le kell másolni, ki kell satírozni a személyes adatokat, majd ismételten le kell másolni és szkennelni. Írja, hogy így duplázódik. Ez le van írva, de nem igazán ide gondolom, hanem a 2.sz. mellékletbe. A 2. sz. melléklethez olyan megjegyzésem lenne, ami összefügg az 1 sz. melléklettel. Az adatok teljesítésének módját igényelheti az adatkérő. Adatot kérhet szóban, betekintést kérhet, adatokról másolat készítését igényli. A 2 sz. mellékletben benne van a fénymásolás, CD lemez, szkennelés. Nincs jelentős terjedelem. Kiegészíteném a megtekintéssel. Ez nyílván nem úgy történik, hogy bejön és egyedül megkapja az anyagot és átnézi, hanem a köztisztviselőnek jelen kell lennie. Erre óradíjat javaslok, ez olyan Ft./óra. Az adatkérő, ha sűrűn kér nagyobb mennyiségű adatot, ellehetetleníti a 3 fős köztisztviselői karnak a munkáját. Adatok kiadása előtt válik esedékessé a díj megfizetése. Ez legyen benne a 2.sz. mellékletben. Nem akarok utólag a pénz után menni. Keresztes Anita: Jogszabályban benne van. Sej János: Ezek az előzőekben elmondottak lennének a módosító indítványaim. Van a közvetlen közelünkben is olyan, aki oldalt igényelt. Ez egy folyamat. Ez le tudja úgy blokkolni a köztisztviselők munkáját úgy, hogy nem tudják határidőre megcsinálni a munkájukat, ezt viszont bünteti az Államkincstár, ha nem tartják a határidőt. Át kell gondolni ezt a szabályozást. Eddig is volt fénymásolási díj az Önkormányzatnál, az eszközök használatának díja a Polgármester hatásköre, azt módosítottam 70.-Ft.-ra azzal, hogy szociális, igazgatási célra a helyben lakók 20.- Ft-ért másoltathatnak. Dari Csaba: A jentős terjedelműt kivenni és az első laptól fizetni kelljen a díjat. Javasolnám, hogy a minimális óradíjat is az Ft-ot ki kelljen fizetni. Minden megkezdett óra. Keresztes Anita: Információs önrendelkezési jogról szóló törvény írja elő, hogy államigazgatási szerveknek kötelességük a kezelésükben levő adatokról adatot szolgáltatni. Állampolgároknak 16

17 egy alapjoguk, hogy ők informálódhatnak és ők kérhetnek közérdekű adatokról adatokat. Betekinthetnek, adatot kérhetnek, másolatot kérhetnek. Elektronikusan is kérhetik az anyagot. Jogszabály azt írja elő, 15 napon belül kell teljesíteni egy ilyen adatkérést. Jelentős terjedelemnél ezt még meg lehet toldani 15 nappal. Ha valamilyen oknál fogva nem teljesíthető az adatkérés, akkor 8 napon belül el kell utasítani. Jogszabály azt írja, hogy az adatokat tartalmazó dokumentumból, vagy dokumentum részről annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat, és az adatokat kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolt készítésért azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig költségtérítést állapíthat meg. Ennek összegéről kell tájékoztatni az igénylőt, mielőtt teljesítésre kerülne az adatkérés. Nem írja, a jogszabály, hogy óradíjat számítsunk. Azt sem írja, hogy nem lehet. Felmerült költség mértékéig írja. Ami szabályzatokat megnéztem egyikben sem volt ilyen. Van olyan hely, ahol a nagy mennyiségű adatkérés olyan terjedelmű, ami egy köztisztviselő 5 napi 8 órás munkáját vette igénybe. Ez csak a dokumentumok összeszedése. Egyetértek azzal, hogy megbéníthatja a hivatal működését, de jogszabály előírja, hogy az államigazgatási szerv teljesíti a közérdekű adatkérő kérését. Benne van a szabályzatban, hogy tájékoztatni kell az adatkérőt a díjszabásról, és ha vállalja a díj megfizetését, onnan kezdve 15 napon belül szolgáltatni kell az adatot részére. Dari Csaba: Nem zárja ki a díjmegállapítást. Keresztes Anita: Nem, de bírósághoz fordulhat. Sej János: Elgondolkodtam amikor a 70.-Ft-ot kiszámoltam, mert a bíróságok is 100.-Ft-ért másolnak, a 70.-Ft mit takar. Egy köztisztviselőnek óránkét oldalt kell átolvasni kiszűrni belőle azokat az adatokat amiket ki kell satírozni. Ez felmerült költség, ami nem kimondottan a munkájához kapcsolódik, ez plusz. Papír ára, fénymásoló karbantartási díja, festékpatron stb. Felmerülő költségek mértékéig Ft. óradíj, csak a bér és járulékai. Lehet menni bíróságra, de ezek a költségek felmerülnek. Van-e még kérdés, vélemény? Nincs. Módosító indítványom, amiről szavazni fogunk: pont csak annyi, hogy a 2. sz. mellékeltben levő költségtérítést kell alkalmazni pont jelentős terjedelem teljesen kiesik, - 2. sz. melléklet úgy módosul, hogy közérdekű adatok kiadásával kapcsolatosan fizetendő költségtérítés mértéke - a megtekintésre kért és másolás minden megkezdett óra bruttó Ft. - CD lemeznél, hogy plusz fénymásolás, szkennelés - szkennelésnél plusz fénymásolás. erre azért gondoltam, ha ránéz az ügyfél akkor áttekinthetőbb lenne. Kersztes Anita: Erről tájékoztatva van az ügyfél. Sej János: Ha benne van, akkor elállok ettől. Legyen benne viszont az, hogy az adatok átadása előtt köteles az igénylő megfizetni díjat az érvényes jogszabályok szerint. Felteszem szavazásra, hogy aki a módosító indítványt elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 17

18 42/2014.(VIII.21.) határozata Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat megtárgyalásával kapcsolatos módosító indítvány elfogadásáról A Képviselő- testület megtárgyalva a módosító indítványt miszerint pont kiegészül, hogy a 2. sz. mellékeltben levő költségtérítést kell alkalmazni pont jelentős terjedelem teljesen kiesik, - 2. sz. melléklet úgy módosul, hogy közérdekű adatok kiadásával kapcsolatosan fizetendő költségtérítés mértéke - a megtekintésre kért és másolás minden megkezdett óra bruttó Ft. - hogy az adatok átadása előtt köteles az igénylő megfizetni díjat az érvényes jogszabályok szerint. Nagyrév, augusztus 21. Határidő: azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Sej János - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár Sej János: Felteszem szavazásra, hogy a módosító indítvánnyal átírt szabályzatot elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 43/2014.(VIII.21.) határozata Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadásáról 18

19 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat tervezetét és azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Sej János - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár VI. Napirend: A Cibakházai Rendőrőrs Parancsnokának kinevezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása és elfogadása Előadó: Sej János polgármester Sej János: Mindenki megkapta az anyagot. Eddig megbízott parancsnokként látta el ezt a feladatot szeptember 1. hatállyal kívánja kinevezni a kapitányság vezető Csernus Krisztiánt őrsparancsnoknak. Támogatom a kinevezését. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 19

20 44/2014.(VIII.21.) határozata a Cibakházi Rendőrőrs Parancsnokának kinevezéséről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Egedi István r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető előterjesztését a Cibakházi Rendőrőrs Parancsnokának kinevezésével kapcsolatban és egyetért Csernus Krisztián r. hadnagy őrsparancsnoki kinevezésével szeptember 1-jei hatállyal. Határidő: augusztus 31. Felelős: Polgármester A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Sej János - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Kunszentmárton Rendőrkapitányság - Kunszentmárton 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár Sej János: A VII. napirendi pontot levettük, mivel visszavonta kérelmét a kérelmező. VIII. Napirend: Helyi választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása. Előadó: Keresztes Anita jegyző Keresztes Anita: Határozati javaslatokat megkapta a Képviselő-testület. Választási törvény írja elő, augusztus 31-ig, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjait megválasztja a Képviselőtestület. Egy szavazókörben a HVB látja el a Szavazat Számláló Bizottsági feladatot és a Helyi Választási Iroda Vezetője tesz a személyekre javaslatot, melyhez módosító indítvány nem nyújtható be. Minden személy vállalta a tisztséget, és jelenleg senki nem összeférhetetlen. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Schum Gyuláné Helyi Választási Bizottság tagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 20

21 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 45/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Schum Gyuláné Nagyrév, Árpád út 53. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Schum Gyuláné Nagyrév, Árpád út 53. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Schum Gyuláné Nagyrév, Árpád út 53. sz. alatti lakos értesülnek. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Murai Lajosné Helyi Választási Bizottság tagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 46/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Murai Lajosné Nagyrév, Árpád út 74. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Murai Lajosné Nagyrév, Árpád út 74. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Murai Lajosné Nagyrév, Árpád út 74. sz. alatti lakos értesülnek. 21

22 Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Kupeczki Istvánné Helyi Választási Bizottság tagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 47/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Kupeczki Istvánné Nagyrév, Zöld út 13. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Kupeczki Istvánné Nagyrév, Zöld út 13. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Kupeczki Istvánné Nagyrév, Zöld út 13. sz. alatti lakos értesülnek. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Sikala Zsuzsanna Helyi Választási Bizottság tagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 48/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Sikala Zsuzsanna Nagyrév, Kossuth út 8. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Sikala Zsuzsanna Nagyrév, Kossuth út 8. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: 22

23 - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Sikala Zsuzsanna Nagyrév, Kossuth út 8. sz. alatti lakos értesülnek. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Kis Péter Helyi Választási Bizottság tagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 49/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Kis Péter Nagyrév, Széchenyi út 16. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság tagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Kis Péter Nagyrév, Széchenyi út 16. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Kis Péter Nagyrév, Széchenyi út 16. sz. alatti lakos értesülnek. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Kruzslicz Szilvia Helyi Választási Bizottság póttagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 50/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Kruzslicz Szilvia Nagyrév, Árpád út 30/A sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Kruzslicz Szilvia Nagyrév, Árpád út 30/A sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja. 23

24 Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Kruzslicz Szilvia Nagyrév, Árpád út 30/A sz. alatti lakos értesülnek. Sej János: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Somogyi Béla Ferenc Helyi Választási Bizottság póttagságával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 51/2014. (VIII.21.) önkormányzati határozata Somogyi Béla Ferenc Nagyrév, Árpád út 46. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottság póttagjának történő megválasztása. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést, úgy határozott, hogy Somogyi Béla Ferenc Nagyrév, Árpád út 46. sz. alatti lakost Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja. Határidő: Azonnal Felelős: Keresztes Anita jegyző Erről: - Képviselő-testület tagjai helyben - Keresztes Anita jegyző - Somogyi Béla Ferenc Nagyrév, Árpád út 46. sz. alatti lakos értesülnek. IX. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása Előadó: Sej János polgármester 24

25 Sej János: Rendeletet alkotunk és emlékeztek rá, hogy rendelet alkotáshoz az összes megválasztott képviselő legalább felének szavazata szükséges, tehát legalább 3 fő képviselő szavazata. Szeretném elmondani, hogy ez a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelet azért ötlött fel bennem, mert a képviselők 4 évig nem vettek fel tiszteletdíjat. Nagyban hozzájárult ez is, de nagyban hozzájárul az is, hogy segítettek az Önkormányzatnak kilábalni a 45 millió forintos adósságból. Segítette a Képviselő-testület az én munkámat azzal, hogy mellettem álltak és jelentős tartalékkal tudjuk átadni a következő Képviselő-testületnek a terepet. Azzal, hogy a képviselők nem vettek fel tiszteletdíjat, csak a tiszteletdíj összege 7,5 millió forintot takarítottak meg az Önkormányzatnak és ehhez még a 27% járulék is hozzájön. Én úgy gondolom, hogy ez a 4 hónap tiszteletdíj a 48 hónaphoz képest, a megbecsülés és a képviselői munka elismerése miatt tartom szükségesnek. Azt kérem a képviselőktől, hogy egyéni érzelmeiket tegyék félre, és ahogy eddig segítették a munkámat, ezzel is segítsék azt, hogy valahogy tudjam elismerni anyagilag, azt, hogy mit tettek a településért. Akár azzal, hogy a határozatok meghozatalánál, akár a társadalmi munkában ingyenes segítség terén, hozzájárult, hogy így állunk. Ez a kis település nemcsak, hogy kilábalt az adósság spirálból. Mire az állami adósságrendezésre nem volt már hitelünk, 11 millió forintot vettünk fel a Takarékszövetkezettől de azt is megkaptuk az államtól támogatásként. Bebizonyítottuk azt, ha nem pocsékolunk, ha nem költekezünk, ha a polgármester tiszteletdíját arra költi, amire kapja, saját kocsival jár, meg ha a kötelező feladaton kívül nem vállalunk olyan plusz feladatot ami esetleg népszerű de adósságspirálhoz vezeti az Önkormányzatot. Mindehhez jó partnerek voltatok, segítettétek a munkámat. Ha így dolgozik a következő Képviselő-testület, nem lesz gondja. Ezt próbálom méltányolni azért terjesztem be ezt a rendeletet. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendelet tervezetet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (VIII.21.) önkormányzati rendelete a helyi képviselők tiszteletdíjáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 17. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) E rendeletet a polgármester kivételével a települési képviselőkre kell alkalmazni. (1) A települési képviselő munkájáért havonta ,- Ft tiszteletdíjra jogosult

26 (2) A tiszteletdíj a tárgyhót követő hónap 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző gondoskodik. 3. (1) A képviselő-testület tagját a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van. (2) A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselőtől, ha a képviselő-testületi munkáját önhibájából elhanyagolja, két egymást követő testületi ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt. (3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület tárgyalja meg. 4. (1) Ez a rendelet a szeptember 1. napján lép hatályba és szeptember 30. napján hatályát veszti. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit június 1. naptól kell alkalmazni. Nagyrév, augusztus Sej János polgármester P. H.... Keresztes Anita jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet augusztus 22. napján lett kihirdetve.... Keresztes Anita jegyző X. Napirend: Egyebek Előadó: Sej János polgármester Sej János: Keresztes Anitának is lesz egyebek között előterjesztése. 26

27 Keresztes Anita: 214. július 15. napján megkért Polgármester Úr, hogy tegyek javaslatot a Nagyrévi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők jutalmazására. A évi CIXIX. törvény (1) bekezdése kimondja, hogy a munkáját kimagaslóan, eredményesen teljesítő köztisztviselő jutalmazásban részesülhet. Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy minden évben értékelni kell a köztisztviselőket, már egy évben kétszer is. Törvény előírja, a teljesítményértékelésről szóló kormányrendelet, hogy milyen módon kell. Köztisztviselők éves első féléves értékelése megtörtént, ők még az eredményt nem kapták meg. A első és második féléves értékelés is megtörtént. A köztisztviselői létszám csökkent 5 főről 3 főre így 3 fő látja el a feladatot. Annyi feladatot nem vett el a járás, mint ahogy a média sugall az állampolgároknak, sőt jogszabályok változtatása miatt sokkal több feladat van amit el kell látni, ennek ellenére kisebb zökkenőkkel kiválóan végzik munkájukat, én ezért a köztisztviselőknek 1 havi jutalmat javasoltam Polgármester Úrnak. Sej János: Szeretném kiegészíteni. Van ennek egy kicsit szürkébb oldala is, ugyanis 3 éve körjegyzőséget hoztunk létre Tiszakürttel, azt követően közös hivatalként működünk decemberében körjegyzőség volt, ez azt jelenti, hogy közös köztisztviselői kar működik, csak az egyik része Tiszakürtön, a másik része Nagyréven dolgozik. Most jutott tudomásomra az elmúlt hónapban, hogy decemberében Tiszakürt a bennünket érintő tájékoztatást mellőzve a tiszakürti köztisztviselőknek és a jegyzőnek jutalmat fizetett. Ezt méltánytalannak tartom, ezt elmondtam a Jegyző Asszonynak is, hogy legalább neki egyforma mércével kellene mérni a köztisztviselőket, akár Tiszakürtön, akár Nagyréven dolgoznak decemberében már akár mi is megengedhettük volna magunknak, hogy ha ilyen javaslat érkezik hozzánk, hogy a nagyrévi köztisztviselők a tiszakürti köztisztviselőkkel egyforma jutalmat adjunk a köztisztviselőinknek akik Nagyrévért dolgoznak, vagy elutasítottuk volna. Az lett volna a korrekt, az lett volna a szabályos, ha ide is beérkezett volna javaslat. Képviselőtestület döntött volna arról, hogy kapnak, vagy arról, hogy nem kapnak. Így utólag nekem az önérzetemet is bántja, ez a dolog, mert semmivel nem különbek a tiszakürti köztisztviselők mint a nagyréviek. Legalább javaslat szinten együtt kellett volna kezelni őket. Jegyzővel kapcsolatos jutalmazás, egyértelműen szabályozva van a megállapodásban, hogy a polgármesterek feladata. Nem Tiszakürt polgármesterének, nem Tiszakürt Község Önkormányzatának, hanem a két polgármester kompetenciája, hogy a jegyzőt jutalmazza. Ebből mi ki lettünk hagyva, ez valahogy titokban maradt, lehet, hogy véletlenül. Azért gondolta, hogy ezt azért tegyük helyre. Nem másodlagosabb a három nagyrévi köztisztviselő sem. Ezért kértem fel a Jegyző Asszonyt, hogy tegye meg javaslatát. A javaslattal egyetértek. Van-e kérdés, vélemény? Őze István: Ez nemcsak a Jegyző Asszonyon múlt, hanem a tiszakürti polgármesteren is. Ha megállapodás csinálunk, illő betartani. Sej János: Nagy vitáink voltak a közös hivatal létrehozásáról, és ha akkor ez nyilvánosságra került volna, így megtudnak kerülni bennünket, lehet, hogy másképpen tárgyalunk. Nem gyarmatként szegődtünk Tiszakürthöz, hanem partnerként. Ezt sikerült is érvényesíteni a közös hivatal megállapodásában, de a körjegyzőség sem úgy működött, vannak zökkenők a közös hivatal kapcsán is. A munkáltatói jogok is mindkét polgármester kompetenciája, itt is vannak vitatható dolgok, akár átsorolás tekintetében is, ami nem felmentés, kinevezés. Néha utólag értesülök dolgokról. Örülök, hogy úgy ítélte meg a Jegyző Asszony, hogy olyan munkát végeznek a nagyrévi köztisztviselők, hogy a jogszabály szerint is jutalmat kaphatnak. 27

28 Keresztes Anita: Kiegészítésem van ezzel kapcsolatban. A jegyzővel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármester Úrnak az tényleges, a jutalmazás mindkét polgármester hatáskörébe tartozott volna akkor is, most is. A köztisztviselők viszont egy az egyben Tiszakürt költségvetését érintette. A jegyző is Tiszakürt költségvetését érintette. Abban a tájékoztatási kötelezettség nem történt meg, nem felróható az Önkormányzatnak sem és a jegyzőnek sem. Elmondanám, hogy én akkor sem, és most sem kezeltem gyarmatként, vagy másként a nagyrévi kirendeltséget és a köztisztviselőket sem és a törekvésem is mindig az volt és most is az, hogy egységes legyen a hivatal. Abban az időben a nagyrévi köztisztviselők kaptak 10% illetménykiegészítést, amit a tiszakürti köztisztviselők nem kaptak meg. Most sikerült elérni, a évben, hogy ők ezt megkapják. Ha arányában nézem a jutalmat, akkor nem jártak rosszabbul a nagyrévi köztisztviselők, azzal, hogy akkor nem kaptak jutalmat. Ebben egyetértek Polgármester Úrral, hogy a közös hivatalnak nem így kellene működnie, legalábbis a jogalkotó nem így találta ki a közös hivatal fogalmát. Legalább a szabályok a munkavégzésre, illetményre ( 10% kiegészítés ) egyéb juttatás egységesen kezeli a köztisztviselőket. Őze István: Ez olyan dolog, ha egy konyhában élsz, akkor illik tájékoztatni, hogy én hogyan gondolom. Én úgy gondolom. Keresztes Anita: Most működik a hivatal így, a körjegyzőség azért nem teljesen így működött, nem így alakult még akkor. Sej János: A körjegyzőségnek is a megállapodás szerint kell működnie. A közös hivatalnak is a megállapodás szerint kell működni, amit akkor kötöttünk. Én egy pillanatig nem mondtam, hogy ez anyagi kérdés, ez presztízskérdés. Van-e még kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 52/2014.(VIII.21.) határozata köztisztviselők jutalmazásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Keresztes Anita jegyző szóbeli előterjesztését a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyrévi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők jutalmazásáról és úgy határozott, hogy a köztisztviselők egy havi bérüknek megfelelő jutalomban részesülnek. Határidő: szeptember 5. Felelős: Keresztes Anita jegyző 28

Az utcanév és városrésznév fogalma

Az utcanév és városrésznév fogalma 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2000 (IV.21) önkormányzati rendelete az utca- és városrésznevekről, valamint azok jelöléséről Módosította: 8/2007 (II.23) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az utcanév

A rendelet hatálya. Az utcanév Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/6. (III. 22.) önkormányzati rendelete a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014 JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90877 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.- án 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L M Á R K Ó K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E LŐ-TESTÜLETÉNEK 7 / 2 0 1 4. ( I X. 2. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya. Értelmező rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai

A rendelet célja, hatálya. Értelmező rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes

Részletesebben

Hatásvizsgálati lap. I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást.

Hatásvizsgálati lap. I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: Vártás József jegyző Készítette: Vártás József jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Edelény Város Önkormányzat 2011. december 14. napján tartandó rendes, nyílt képviselő-testület

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

2. Általános rendelkezések

2. Általános rendelkezések Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának /2014. (.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának, emléktábla elhelyezésének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 46/2012. (XI.23.) sz. rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről Vác Város Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

3./ Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.augusztus 14-én megtartott testületi ülésének a./ jegyzőkönyve b./határozata c./ előterjesztése d./ tárgysorozata TÁRGYSOROZATA Napirendi javaslat:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai

Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 6. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: házszámozásról és a házszám, valamint a helyrajzi szám megjelölésének módjáról szóló

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet célja 1. 1 2. 2. A közterület-elnevezés általános szabályai. (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

A rendelet célja 1. 1 2. 2. A közterület-elnevezés általános szabályai. (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/1997.(VI.30.) Ör. sz. rendelete a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről (Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(III. 26.) önkormányzati rendelete a településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok házszámozásának szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezésérıl

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a helyi közút építésében érdekeltek együttműködéséről, valamint az útépítési érdekeltségi

Részletesebben

T E R V E Z E T Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12-i nyilvános ülésére.

T E R V E Z E T Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12-i nyilvános ülésére. 1 T E R V E Z E T Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12-i nyilvános ülésére. Tárgy: Temető utca átnevezése Bitter István utcára Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalta: Melléklet: Bazan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 225/2014. (VIII.27.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE ÁGI BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28-ai ülésére! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben