Varsány község Településrendezési Tervéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varsány község Településrendezési Tervéhez"

Átírás

1 MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását ezen rendezési terv alapján képező, Varsány község Önkormányzatának elfogadott településfejlesztési koncepciója határozza meg. A településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek készítésénél a magasabb szintű területfejlesztési tervek, koncepciók és programok vonatkozó részei is figyelembe vételre kerültek. A településrendezési terv összhangban van az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben foglaltakkal, amelynek igazolásával külön fejezetben foglalkozunk. A rendezési tervek tervlapjai az állami alapadatok felhasználásával készültek. A VIZSGÁLATI ALAPADATOK FORRÁSAI: - Körzeti földhivatal ingatlan nyilvántartási adatai. - Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter. - A KSH településre vonatkozó népmozgalmi és lakásadatai. - A Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása. - Az előkészítés során bevont érdekelt államigazgatási szervek adatszolgáltatása. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVHEZ KÉSZÜLT VIZSGÁLATOK : - térségi adottságok - településtörténet - népmozgalmi és lakásadatok - lakásállomány vizsgálat - tulajdonvizsgálat - településszerkezet - helyi értékvédelem - intézmények - tájrendezés és környezetalakítás - közlekedés ( hálózati és keresztmetszeti ) - közművesítés ( víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia ) - hírközlés ( távközlés, műsorszórás )

2 2 TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK : Varsány Szécsény várostól délnyugatra, közúton hat kilométerre fekvő község. A szlovákmagyar Határtól mindössze hét kilométerre elhelyezkedő település a balassagyarmati határátkelőhelytől 22 kilométerre, az ipolytarnócitól 25, s a somoskőújfaluitól 40 kilométerre van. Budapestről közel azonos távon, két irányból Vác, Hatvan útvonalakon Szécsényen keresztül érhető el. A legközelebbi vasútállomás is Szécsény városban található Varsány a Széchenyi-dombság kistáj területén fekszik. Domborzati adatok: A terület 149 és 442 m közötti tszf-i magasságú tagolt dombság, ill. a DK-i részen a Cserhát É-i hegylábfelszíne. A K-i, DK-i, D-i rész az átlagot ( 3,5 ) meghaladó vízfolyás sűrűségű. A kistáj NY-i részén NYÉNY- KDK-i, K-i felén pedig ÉÉNY DDK-i csapású, m átlagmagasságú andezittelérek adják a terület geomorfológiai gerincét. A teléreket keresztirányú eróziós völgyek szabdalják. A jellemző lejtésirány NY-on ÉNY-i, K-en É-i. Földtani adottságok: A kistáj kőzettani alapja felsőoligocén agyagmárga, homok, az ÉNY-i részeken helyenként vékony agyagos-vályogos takaróval a felszínen ill. annak közelében. DNY-on alsómiocén homok, homokkő és KDK NYÉNY-i csapású középső miocén andezittelérek fedik a felszínt. DK-en. K-en az alsómiocén és középmiocén slír, homokkő előfordulása a kistáj peremére, a pedimentre korlátozódik és a felsőoligocén képződmények közé ÉÉNY-i irányba több középmiocén andezittelér is kistáj szélességében benyomult. A felszínt ÉK felé növekvő vastagságban löszvályog fedi. Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül kiemelkedő a szécsényi agyag ( 1,7 Mt készlet ) és andezit ( 0,3 Mt ) előfordulás. Vízrajz: A kistáj összefüggő talajvize csak a Szentlélek- patak mentén alakult ki 4-6 méter átlagos mélységben, míg attól D-re fokozatosan mélyül és csak a völgyek mentén jelenik meg. A kistáj rétegvizekben sem bővelkedik. Az artézi kutak száma kevés, vízhozamuk jelentéktelen. Talajok: A kistáj közel 60 %-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. Ezek túlnyomóan harmadidőszaki vagy idősebb üledékeken képződtek, vályog vagy agyagos vályog mechanikai összetételűek. Erdősültségük kb. 65 %-os, 23 %-ban szántók. A földes kopárok egy része az agyagbemosódásos barna erdőtalajok lepusztulásával jött létre. A barnaföld részaránya 28 %, nagyobbrészt löszös alapkőzeten, részben harmadidőszaki üledékeken képződtek. Mechanikai összetételük ettől függően vályog, vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk és termékenységük is kedvező. Jelentős hányaduk 5 - nál kisebb lejtőszögű területen található és zömmel ( 72 % ) szántóterület. Lepusztulásuk következtében jött létre a kistáj földes kopárainak másik része. A patakvölgyekben alluviális homokon képződött réti és öntés réti talajok találhatók, amelyek területi részaránya nem jelentős.

3 3 Éghajlat: A kistáj mérsékelten hűvös mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi napfénytartam 1900 óra körül alakul, nyáron kevéssel 750 óra alatt, télen órán át süt a Nap. Az évi csapadék 610 mm, amiből kb. 360 mm a vegetációs időszakban hullik. Átlagosan 45 napig takarja a földeket hó, amelynek átlagos maximális vastagsága 22 cm körüli. ÉNY-i és NY-i az uralkodó szélirány, az átlagos szélsebesség pedig kevéssel meghaladja a 2 m/s-ot. Éghajlati szempontból a terület erdőgazdálkodásra és kevésbé hőigényes mezőgazdasági kultúrák termesztésére megfelelő. Növényzet: A terület növényföldrajzi térbeosztás tekintetében a Kosdi-dombság kistájéval teljes mértékben azonos. A potenciális erdőtársulások a gyertyános kocsánytalan tölgyesek és a cseres tölgyesek, a keményfás ligeterdők, valamint a szubmontán égeresek. Napjainkban a kultur akácosok is elterjedtek. A patakok mentén jellemzőek a magaskórós társulások, míg Szécsény térségében láp is található, amelynek legérdekesebb fája a mocsári kosbor. Az erdővel nem fedett területeken nyílt dolomit sziklagyepek jelentkeznek. A lágyszárú vegetációból elsősorban a felvidéki és kárpáti elemek emelhetők ki, mint pl. zergeboglár, a sugárkankalin, az ikrás fogasír stb. Az erdészileg hasznosított felületeket vegyes korú keménylombos és fényerdők fedik. A mezőgazdasági termesztésre a búza, a cukorrépa, a burgonya és a vörös here kultúrák a jellemzők. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET: Varsány első lakói bizonyára a Varsány törzshöz tartoztak, azaz a honfoglalás előtt a magyarsághoz csatlakozott alán ( jász ) néptöredék egyikéhez. Elnevezésének nyelvi származása az egyes számban használt alán, azaz asián, osian, illetve a többes számú Asiani alánok- szóból eredeztethető, amely etimológiailag azonos a magyar jász népnév eredetijével, ami csuvas jellegű török közvetítéssel kerülhetett a magyarba. A többfelé megtalálható magyar Varsány Dunavarsány, Hontvarsány, Kisvarsány s más helynevek némelyike azonban szláv eredetű is lehet. A XIV. század elején Varsány István birtokában van, akitől I. Károly király elveszi és Szécsényi Tamás főispánnak adományozza ben az Oinódi Czudar családé ben már Szécsényi Lászlóé és ezzel s szécsényi uradalomhoz tartozó ben az Országh és a Lossonczy családok birtoka. A XVI. Század közepén török hódoltsági terület. Hasszán bin Ahmed hűbérbirtoka ban Liptay Imre után Géczy András gyermekei és özvegye a terület urai ban mindössze három adóköteles házat írnak össze. Géczy, Nagy, Forgách, Gedei, Kubinyi, Lisznyay, Harmos, Pulszky, Ivánka, Baross, Rosner, Hoffmann, Glück, Klein családok tagjai rendelkeznek itt az idők során nagyobb birtokokkal. NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATOK: ( KSH SZERINT ) Lásd: 1. számú melléklet.

4 4 LAKÁSÁLLOMÁNY ÉS TULAJDON VIZSGÁLAT: A település lakóépületeinek helyszíni vizsgálata kiterjedt az épületek állagára, szintszámára és tetőformájára. Ezt egy vizsgálati tervlapon tüntettük föl. Az épületek állagát három kategóriába soroljuk, mégpedig jó állapotú, közepes állapotú kategóriába. A rossz állapotú épület kategóriába a gazdaságosan fel nem újítható bontásra javasolt épületeket soroltuk, a közepes állapotú épületek gazdaságosan felújíthatók. Az épületek szintszámának vizsgálatakor egy, másfél és kétszintes épületeket különböztetünk meg.( a lejtős terepnél az utcai homlokzat szintszámát tüntettük föl ) Az épületek tetőformáját a tervlapon jelöltük. Megkülönböztethetőek az utcával párhuzamos és arra merőleges tetőgerincű tetőformák, valamint a sátortetők. A tulajdonvizsgálatnál az Önkormányzati és egyéb tulajdonú területeket különböztettünk meg. TELEPÜLÉSSZERKEZET: Vizsgálat: A 2558 hektáron elterülő település bekötőútra keresztirányban, patak mentén települt egyutcás falu, újabb párhuzamos utcával. Varsány településközpontja őrzi egykori településszerkezetét. Az utak és a patakmeder nyomvonala nem változott. Legkorábban a Dózsa György, József Attila és Táncsics utcák épültek ki. A település legrégibb épületei ezen utcákon találhatók, melyek a népi építészet hagyományait őrzik oromzatos kontytetővel (palóckonty), tornáccal. A település térbeli fejlődését a továbbiakban Szécsény közelsége határozta meg. A település fokozatosan Szécsény irányában, a dombháton egymásra merőleges kiosztású utcákkal bővült. A település központjában helyezkednek el az intézmények. A település nyugati részén, a domb ellaposodó tetején található a futballpálya. A település észak-nyugati oldalán épült a TSZ major. A major területén jelenleg gazdasági és állattartó tevékenység is folyik. A településtől dél-nyugatra helyezkedik el a Tábi víztározó és attól nem messze a helyi védettséget élvező fehér fűzfa. A Tábi víztározótól Iliny felé vezető földút mentén mezőgazdasági kertes terület fekszik. A Szécsényi bekötőút mentén lévő régi major területén gazdasági tevékenység folyik, míg a Nógrádsipek felé vezető út mentén lévő másik major területén állattartást végeznek.

5 5 Javaslat: A település lakónépessége csökkenő tendenciát mutat, a természetes fogyás és a vándorlási veszteség miatt. Varsányból a legközelebbi városba, Szécsénybe a legnagyobb a lakónépesség vándorlása. A lakónépesség az elmúlt 30 évben egyenletesen 5 %-kal csökkent. A fenti adatok és körülmények figyelembe vételével becsülhető a következő időszak lakónépességének alakulása, amely várhatóan enyhén csökkenő tendenciát mutat ig 1700, nagy távlatban fő körüli lakónépességre lehet számítani. A településen az utóbbi tíz évben 36 lakás épült, amely a teljes lakásállomány 5,9 %-át teszi ki. Az épületállomány folyamatos megújulása érdekében lakóterületi fejlesztési lehetőségeket tártunk fel. Elsősorban a meglévő beépítésre szánt területen belül javasolunk lakóterület fejlesztést, amely 77 db beépíthető telket jelent. Tartalék lakóterület biztosítható beépítésre szánt területbe vonással az Ifjúság úttól keletre 55 db beépíthető lakótelekkel és a József A. út folytatásában, 17 db beépíthető lakótelekkel. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása javasolt a Széchenyi utcai TSZ major területén, a településen lévő, telepengedélyhez kötött tevékenységet végző vállalkozások elhelyezéséhez. A terület a Széchenyi útról közvetlenül megközelíthető, lakóterületek forgalomterhelése nélkül. A TSZ major északi részén lévő állattartó telep a rendezési terv távlatában változatlan funkcióval tervezett, de a lakóterületek közelsége miatt hosszú távon tartalék kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként hasznosítandó. A településen az intézmények fejlesztése a meglévő ingatlanokon biztosítható. A Hunyadi utcában a lakótelkekkel szemközti területen háztartásokat kiszolgáló gazdasági épületek elhelyezésére szolgáló építési helyet jelöltünk ki, a kedvezőtlen domborzati adottságok miatti beépíthetetlen udvarok miatt. A Tábi víztározó dél-nyugati oldalán tartalék üdülőterület kijelölését javasoljuk, közúti kapcsolat kiépítésével. A terület beépítését külön rendezési tervvel lehet szabályozni. A külterületi, korábban zártkertes övezetet mezőgazdasági kertes övezetként kell hasznosítani. A külterületen Szécsény felé vezető út mentén, a meglévő telephely területén beépítésre szánt terület került kijelölésre, kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként. A Nógrádsipek felé vezető út mentén lévő mezőgazdasági major területén állattartási tevékenység folyik. A lakóterületektől megfelelő távolságra helyezkedik el, ezért távlatban is mezőgazdasági állattartó telephelyként tartandó meg, mezőgazdasági major területi besorolásban.

6 6 INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEK: Varsány településen helyben biztosított a lakosság alapfokú ellátása. Az intézmény épületek a településközpontban helyezkednek el. Az intézmények fejlesztése a meglévő ingatlanokon biztosíthatók. Minden intézményt alkalmassá kell tenni az akadálymentes közlekedésre. Polgármesteri Hivatal (Rákóczi út 1.) A polgármesteri hivatal épülete a rendeltetésének megfelel, hosszú távon beavatkozás, változtatás nem tervezett. Általános Iskola (Szécsényi út 1.) Az általános iskolában 10 tanterem, 1 számítástechnika terem, 1 fizika-kémia terem, 1 tornaszoba, és 1 kondi terem található. A tanulói létszám 163 fő, az intézményben 14 pedagógus, 4 óraadó tanár, és 3 fő egyéb alkalmazott dolgozik. Az iskola fejlesztése érdekében új, korszerű tornaterem és szertár építendő. Ezen fejlesztések a meglévő ingatlanon biztosíthatók. Óvoda (Béke utca 10.) A 60 férőhelyes, 2 foglalkoztatóval és 1 étkezővel rendelkező óvodában üzemel egy 120 adagos főzőkonyha, amely az óvodán kívül kiszolgálja a napközisek, az idősek és a többi intézményben dolgozók étkezési igényeit is. Az 57 gyermek óvodai ellátásáról 4 óvónő, és 2 dajka, gondoskodik. A konyhában 1 élelmezés vezető, 1 szakács és 2 konyhalány dolgozik. A Az óvodához a korszerű igények kielégítése érdekében tornaszoba építendő. Ennek megvalósítására a meglévő ingatlan megfelel. Művelődési ház (Szécsényi út 2.) A művelődési ház (klubkönyvtár) felújítandó, tetőtér beépítéssel könyvtár, illetve teleház alakítható ki. A fejlesztések a meglévő ingatlanon megvalósíthatók. Orvosi rendelő (Rákóczi út 1.) A régi iskola épületében (Fő út 1.) új szociális és egészségügyi központ alakítandó ki, két orvosi rendelővel, gyógyszertárral, idősek napközi otthonával. Sportlétesítmények A futballpálya a Kossuth utca végén található, öltöző épülettel. Az utca végén burkolt parkoló építendő. A futballpálya területén változtatás nem tervezett. Üzletek: A lakosságot ellátó üzletek zömében a településközpontban találhatók. Törekedni kell az üzletek környezetbe illeszkedő, esztétikus kialakítására.

7 7 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: Vizsgálat: Településszerkezet, történeti leírás: A település bekötőútra keresztirányban, patak mentén települt egyutcás falu, újabb párhuzamos utcával. A vízfolyások és utak nyomvonala nem változott, a falumag őrzi egykori településszerkezetét. Legkorábban a Dózsa György, József Attila és Táncsics utcák épültek ki. A legtöbb hagyományos palóc lakóház ezen utcákban maradt fenn. A település a patak túlsó oldalán, Szécsény irányában fejlődött tovább párhuzamosan kialakított utcákkal. A műemléki védettségű templom és a Harmos-Kiss-kúria is ezen az oldalon található, amelyek a település terjeszkedésével a település központjába kerültek. A település területén lévő műemlék épületekről és helyi védelemre javasolható épületekről fotódokumentáció készült. Az épületek elhelyezkedését örökségvédelmi vizsgálati alaptérképen ábrázoltuk. A település részletes történeti leírása a településtörténeti fejezetben található. Varsány műemlékei: A település központjában találhatók az országos védelmű műemlékek: 1. Római katolikus templom: Plébániája ben már fennállott. Az irodalomban említett Ótemplom ma már erősen átalakított, csekély műemléki értékkel. Írásos adatai nincsenek, a plébánia új, ezelőtt Rimóc fíliája volt. Román stílusú, a XVIII. században átépítették, tornya XIX századi. Egyhajós, egyetlen homlokzat előtti toronnyal, főbejárata dél felé néz. Bővítéséről, alakításáról csak szájhagyomány tud, tornya azonban láthatóan XIX. századi építkezés téglából, holott a templomtest kőből épült. Romános, félköríves ablakok és ajtókeret, bádoggal fedett, gúla alakú toronysisak. A keleti hosszoldal ablaktalan, a lemálló vakolat alatt befalazott barokk kapukeret látszik. Utána egyszerű sekrestye következik, félnyeregtetővel, íves ajtónyílással. A szentély a hajóval azonos szélességű, szegmentíves záródású, a keleti hosszoldalon négy szalagkertes, záróköves ablak. Tetőzete kontytető, palával fedve. A templomot ovális terméskő fal veszi körül, csak a nyugati oldalon pusztult el.

8 8 2. Volt Harmos-Kiss-kúria: A volt Harmos-Kiss kúria körül épült, klasszicista stílusban, később átalakítva. Földszintes sarokház. Téglából épült, palafedésű kontytetővel, zsindely héjazatát és az ablakok zsaluit eltávolították. A mai ablakok népies ízlésben, cifrázott keretűek. Udvar felé egy kosáríves árkád egy ablak árkád két ablak. Az utcára néző rövidebb oldalon két ablak, közben kis szobortartó fülke. Utcai hosszoldalán négy ablak. Az udvar árkádnyílásai és a közöttük lévő ablak négy sima falpillér között. Magas talpazat, armírozott sávos díszítésű sarkok. Régészeti lelőhelyek: 1. r. k. templom környéke: templom körüli temető, cinterem 2. Alsó- és Felső-Táb puszta: középkori faluhelyek 3. Mai település belterülete: Kisvarsány és Nagyvarsány középkori faluhelyek Változtatási javaslatok: A műemlék épületek és azok környezetének megóvása és a műemlékek településképi érvényesülése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni az építési tevékenységek megfelelő szabályozásával. A műemlék épületek településképi környezetében javasolt a műemléki környezet területének kijelölése. Ezen a területen az építési tevékenységekhez az illetékes örökségvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. A műemlék épületek közvetlen környezetében alapvető változtatásokat nem terveztünk. A jelenleg romos állapotú, kihasználatlan műemlék kúria állagának hosszútávú megóvását annak célszerű hasznosítása jelentené. A műemlék épületek fenntartási és helyreállítási munkálatainál az eredeti, illetve hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát kell előnyben részesíteni. A műemléki környezetben csak olyan építési tevékenység folytatható, amely nincs zavaró hatással a műemlék épületek településképi megjelenésére. A régészeti lelőhelyek területén építési beruházás nem tervezett. Az országos védelemben nem részesülő, helyi jelentőségű építészeti értékek védelmével külön helyi értékvédelmi javaslatban foglalkozunk. Hatáselemzés: A műemléki környezetben az utcahálózat, a telekszerkezet, és a beépítési mód a kialakult állapotnak megfelelően megtartandó, illetve ehhez alkalmazkodva alakítható. A műemléki környezet kijelölésével a műemlékek kedvező településképi megjelenésének lehetőségei javulnak.

9 9 A régészeti lelőhelyek területe kijelölésre került. Ezen területen a földmunkával járó beruházások esetén a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Fentiek alapján megállapítható, hogy a régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának lehetősége biztosított. A szabályozási előírásokban a régészeti lelőhelyek védelmét ki kell hangsúlyozni. A rendezési terv alapvető változtatásokat nem tartalmaz a régészet szempontjából, ezért egyéb régészeti hatástanulmány készítése nem indokolt. A műemléki környezet területén környezeti terhelés növekedésre nem kell számítani, ezeken a területeken telepengedélyhez kötött tevékenységek nem folytathatók, az építési övezetekre meghatározott környezetterhelési határértékeket ettől függetlenül is be kell tartani. Összefoglaló: A rendezési terv biztosítja az örökségvédelem és természetvédelem érdekeinek érvényre juttatását, és biztosítja a település fenntartható fejlődésének lehetőségét. Az örökségvédelmi hatáselemzés alapján megállapítható, hogy a műemlékek védelme, megőrzése, továbbfejlesztése, valamint a régészeti értékek fenntarthatósága, megmaradása és bemutathatósága biztosított. HELYI ÉRTÉKVÉDELEM: Területi védelem: A település területén szétszórtan találhatók népi építészeti hagyományokat őrző lakóépületek, amelyek a település legkorábban kialakult utcáin nagyobb sűrűségben maradtak fenn. A Dózsa Gy. út és Táncsics út közötti területen máig fennmaradt a fésűs beépítési mód. Az egyes családok, hadak a lakóépületeket egymás mögött építették, a hátsókert felé haladva, közös udvarról nyílóan, majd ezen épületsorok közötti udvaron keskeny közlekedő utcák, közök alakultak ki. Ma is ezen utcákról történik a belső fekvésű épületek megközelítése. A korábbi rendezési terv ezen belső fekvésű telkek és a keskeny közlekedő utak megszüntetését irányozta elő. A belső telkek kis mérete és nehézkes megközelíthetősége rontja a településrész működőképességét, életképességét. Ennek köszönhetően a területen lévő épületek fokozatosan pusztulnak, az ófalu területe elértéktelenedik. A jelenlegi rendezési terv szerint adunk javaslatot ezen területek szabályozására, a keskeny közök zömének megtartásával, a telkek méretének növelhetőségével, és új építési telkek kialakíthatóságával, annak érdekében, hogy a pusztuló ófalu megújítása biztosítható legyen.

10 10 A település legrégibb, fent említett területeit, ahol a jellegzetes palóc lakóházak máig szép számmal fennmaradtak, helyi védelmű területként javasoljuk kijelölni, az ófalu építészeti karakterének megőrzése, továbbfejlesztése, visszaállítása érdekében. A helyi védelmű területen belül védett az utcahálózat szerkezete, az utcák szélessége, illetve a településkarakter, amely a palóc népi építészet jellegzetességeinek továbbélését segíti elő, a korabeli településmag területén. A helyi védelmű területen belül a népi építészeti hagyományokat őrző lakóépületeket lehetőleg az eredeti formájukban kell fenntartani, illetve visszaalakítani. Ezen a területen az új lakóépületek tömegalakítása, tetőformája, nyílásosztása, homlokzati anyaghasználata és vakolatszíne illeszkedjen a településen lévő hagyományos palóc lakóházakéhoz, az épületek hosszanti oldala párhuzamos legyen a keskeny közlekedő közökkel. A helyi védelmű területen az épületek tetőszerkezete csak hagyományos oromzatmagasságú és ereszkinyúlású, oromzatos kontytető lehet, os tetőhajlásszöggel, poltári, vagy azzal harmonizáló, natúr színű íves vágású cserépfedéssel, lehetőleg tetőfelépítmény nélkül. Az épületek homlokzata csak simított homlokzatvakolat lehet fehér színben. Ezen a területen a kerítések lehetőleg végükön hegyezett, kétfelé hasított gömbfából, vagy fűrészelt lécből épüljenek, sötétbarnára pácolt egységes színben. Egyedi védelem: A római katolikus kápolna nem áll országos műemléki védettség alatt, ezért építészeti értékei miatt helyi védelemre javasolt. A kápolna barokk, romantikus stílusban átépítették. A Szécsény felé vezető út mellett, egykor a falu végén álló kisméretű kápolna. A homlokzaton bejárat, kétoldalt egy-egy neogótikus ablak. Toszkán falpillérek a homlokzat sarkain és az ablakok mellett. Egyszerű, füles kapukeret, rojtmotívummal. Romantikus oromfal, középen kis ablak. Félkörös záródású szentély. Téglaépület, cserépfedéssel. A Dózsa Gy. út 24. szám alatti palóc népi lakóház önkormányzati tulajdonú. Az önkormányzat az épületet eredeti formájában állította helyre, faluház céljára. Az épületet építészeti értékei miatt javasoljuk helyi védelemben részesíteni. A település területén elszórva megtalálhatók a népi építészet hagyományait őrző oromzatos kontytetővel (palóckonty), tornáccal épült vályogházak. Ezen épületekről a teljesség igényével fotódokumentáció készült, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz. Az épületek közül bármelyik javasolható helyi védelemre, ennek kiválasztásánál a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Az egyedi épületek védelme fontos feladat, különös gondot kell fordítani a tetőszerkezetek egyedi oromzatdíszítésének védelmére.

11 11 Természetvédelem: A település igazgatási területén országos védelem alatt álló természetvédelmi terület nincs. Helyi védelmű természetvédelmi terület a község határában, Tábpuszta fölött található fehér fűzfa. Az egy tőről fakadó szomorúfűz faóriás háromezer négyzetméterre terjed ki. A rendezési tervben feltüntetett, természetközeli állapotokkal jellemezhető területeken nem kívánatos semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a természetes élőközösségekben (növénytársulásokban), és élőhelyekben maradandó károsodást vagy átalakulást eredményezne. A településtől D-re fekvő nagyobb földrészletek megszakított ökológiai folyosóként funkcionálnak. A Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit a helyi építési szabályzatban rögzíteni kell. A Natura 2000 területei jelenleg falmérés alatt állnak. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ELŐÍRÁSAI A településrendezési terv összhangban van az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. tv. előírásaival: A település területén lévő erdőgazdálkodási térség legalább 85 %-a erdőterület övezetbe, a mezőgazdasági térség legalább 85 %-a pedig mezőgazdasági övezetbe került besorolásra. Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe soroltuk. A településrendezési terv tartalmazza az országos ökológiai hálózat vonatkozó elemeit. A település területén kiemelten fontos érzékeny természeti terület, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, komplex tájrehabilitációt igénylő terület, és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület nem található. A település területe felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezetbe tartozik. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Varsány település szennyvíz-csatorna hálózata kiépült, Szécsényi szennyvíztisztítóval. A település területét nem érinti országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabály. Mátramindszent, június U s á k T i b o r Vezető településrendező tervező MÉK: TT /2001 (Architechton Építész Bt.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag

SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag KKT. KKT. 7700 MOHÁCS, HUNYADI JÁNOS U. 10. TEL./FAX: 69/300-487, MOBIL: 30/489-7800 SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS - Egyeztetési anyag Gáll Csaba okleveles építészmérnök vezető

Részletesebben

(2014-2019) Valkó Nagyközségi Önkormányzat. Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

(2014-2019) Valkó Nagyközségi Önkormányzat. Helyi Hulladékgazdálkodási Terv ' Valkó Nagyközségi Önkormányzat 2114. Valkó, Rákóczi u. 3.W06/28-483-443. GiW6/28-572-031. E-mail cím: hivatal@valko.hu Valkó Nagyközségi Önkormányzat Helyi Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2019) Szervezet

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 JÓVÁHAGYVA A 179/2005. (VIII. 25.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VIII. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.FEBRUÁR

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS SZAKVÉLEMÉNY MEDINA KÖZSÉG A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Összeállította: Kraft János Pécs, 2012. március 2 1. Előzmények, bevezetés Tolna megye területrendezési terve az általános

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP MEZŐNYÁRÁD KÖRNYEZET. Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 RÉGIÓ árosépítészeti és Műemléki Tervező Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. sz. Tel./fax: 36-06 - /46/ 327-924 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tervezők Tervezői nyilatkozat Településrendezési terv ÁTTEKINTŐ

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai

KELET VÁROSRÉSZ. Területi határai III.3. KELET VÁROSRÉSZ Területi határai Keleten és délen Eger MJV közigazgatási határa, északon a Vécseyvölgyi utca, nyugaton a Gárdonyi, Bástya, Mekcsey, Kertész, Hadnagy, Deák Ferenc, Sas és Kistályai

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 269/2006. (XI. 8.) ÖK sz. határozat A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT SZÖVEGES MUNKARÉSZE 65 3 A terület felhasználását meghatározó leírás 3.1 Területfelhasználás 3.1.1 Beépítésre szánt területek

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

TATA VÁROS Műemlék istálló Lovas pálya SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA VÁROS Műemlék istálló Lovas pálya SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TERVEZÉS-ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 15/2015. TATA VÁROS Műemlék istálló Lovas pálya SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tervező: Szakági közreműködő: László Tibor

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben