SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag"

Átírás

1 KKT. KKT MOHÁCS, HUNYADI JÁNOS U. 10. TEL./FAX: 69/ , MOBIL: 30/ SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS - Egyeztetési anyag Gáll Csaba okleveles építészmérnök vezető településtervező TT/1É július

2 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 2. SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Szeremle község a Dél-Dunántúli Régióban, Bács-Kiskun megyében fekszik. A Bajai kistérséghez, a város vonzáskörzetéhez tartozó, közigazgatásilag azzal közvetlenül szomszédos település. Területét nyugaton a Duna határolja, ez egyben a nyugati irányú közvetlen közlekedési kapcsolatait is lezárja. A település központja 6,5 km távolságra van az 51. főúttól, ezen keresztül kapcsolódhat be az országos közúthálózatba. A főúton 10 km-t megtéve Baja belterületén is áthaladva, majd az 55. főútra csatlakozva - lehet eljutni a bajai Duna-hídhoz, ezen keresztül pedig újabb 20 km megtételével már az M6-os autópálya is elérhető. A közigazgatásilag közvetlenül szomszédos települések: - Északon, északkeleten: Baja - Keleten és délen: Bátmonostor - Délen: Dunafalva - Nyugaton: Báta (szinte teljes egészében a Duna túloldalán) Szeremle közúton a Bajától délre - a város déli belterületi részén - az 51. számú főútból leágazó jelű szeremlei mellékúton (bekötőúton) közelíthető meg. Szeremle zsáktelepülés jellegét az oldja, hogy a múlt század végén a települést kelet-nyugat irányban átszelő bekötőút kifut a dunai töltésig, ahol a múlt század végén a töltés tetejét megerősítve és leaszfaltozva korlátozott használatú ideiglenes utat építettek ki Dunafalváig. A legközelebbi város a szomszédos Baja (8 km), Bátaszék (30 km) és Nagybaracskán áthaladva, valamint kompközlekedés igénybevételével Mohács (40 km). A megyeszékhely Kecskemét közúton 115 km, a déli határátkelőhely Hercegszántó 32 km távolságra van. A településnek vasúti kapcsolata nincs, de a bajai vasútállomás közelsége jó lehetőséget biztost a vasúti személyszállítás igénybevételére. A tömegközlekedés közúton buszjáratokkal (5 jártpárral) Baja felé biztosított, minden más település csak innen, átszállással érhető el A települések közötti kötődéseket a fent vázolt közlekedési lehetőségek alapvetően meghatározzák. A Baja felé kiépített vonalas infrastruktúra (úthálózat, energiavezeték- és, vízhálózat), a munkaerőmozgás (ingázás), valamint a történelmi hagyományok elsősorban a közeli városhoz való kötődést erősítik. A város közelsége emellett segítséget is jelent a helyi gazdasági társaságok és vállalkozások működéséhez, de a város lakosságelszívó hatása egyre nehezíti az egyes intézmények fenntartását, üzemeltetését. Térségi ellátású intézmény nincs a településen. A község lakosságának száma a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 1575, jelenleg 1502 fő - folyamatosan, de egyre kisebb mértékben csökkenő. Az utóbbi időben azonban megjelentek a környező kistelepülésekről, vagy akár a városból ideköltöző családok is.

3 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás Természetföldrajzi adottságok 2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Szeremle község teljes közigazgatási területe 3464 ha. A belterület nagysága 229 ha. A település az Alföld nagytáj, Dunamenti-síkság középtáj továbbá a Mohács sziget kistáj része. A kistáj 85 és 143 m közötti tszf-i magasságú ártéri síkság. Szeremle a kistáj Ny-i határán fekszik, ahol a löszös hordalékkúp-síkság meredek, m-es inaktív parttal szakad le a Dunára. A kistáj Würm közepéig a Ny-ról érkező patakok hordalékkúpja volt, ahova már csak a finomabb szemcséjű üledékek jutottak el. Jellemző a kistájra az ÉNy- DK-i, és az ÉK-DNy-i szerkezeti irányok, melyek a Duna folyásirányát is befolyásolták. A kistáj Baranya, és Bács-Kiskun megye területén helyezkedik el. Az éghajlatát tekintve meleg, mérsékelten száraz éghajlatú. A napfényes órák száma évente óra. Az évi középhőmérséklet 10,7-10,8ºC, a középhőmérsékletet meghaladó napok száma 196 nap, a fagymentes időszak hossza 200 nap. A legmelegebb nyári napok maximum hőmérséklete sok év átlagában 34,7ºC, a leghidegebb napok minimum hőmérséklete: 16,0-16,5ºC. Az évi csapadékösszeg mm. Az ariditási index 1, Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i. A kistáj fontosabb vízrajzi adatai, hogy a kistájat a Ny-i oldalán a Duna főmedre, K-i oldalon a Baracskai Duna határolja, ezekhez a nagy vízfolyásokhoz számos csatorna kapcsolódik. Az állóvizek száma jelentős, jellegzetesen főként holtmedrek az állóvizek. A talajvíz mélysége 2-4 m között van, sok helyen ennél sekélyebb. A terület a növényzetét illetően a Dél-Alföldi flórajárásba tartozik, potenciális erdőtársulásai a part menti bokorfüzesek, fűz-, nyár-, és égerligetek,. a tölgy, kőris, szil ligeterdők, vagy azok elnyárasodott változatai és a gyertyános kocsányos tölgyesek. A kistájon belül 7 féle talajtípus fordul elő, területileg azonban az öntéstalajok dominálnak, nyers öntéstalaj 14%, réti öntéstalaj 78%-os területi aránnyal vesz részt a terület talajainak alakításában. A község déli határában lévő talajok rendkívül termékenyek, országos szinten is kiemelkedőek, kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetébe tartoznak. A község igazgatási területén nem található az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő földrészlet, sem földtani veszélyforrás. Szeremle déli, Dunafalvával érintkező területe tartozik felszín alatti vizek kiemelt vízminőség-védelmi területéhez A kialakult településszerkezet A község szerkezetét alapvetően az egykori fő úthálózat határozza meg. A két legfontosabb út kelet-nyugat irányú, ezen belül a kialakult keresztutcák már sok esetben szabálytalan vonalvezetésűek. Az utcák között változó méretű és beépítésű telkek helyezkedne el, ez adja a település halmazos szerkezetét. Az újabb építésű délnyugati és keleti lakóterületek már szabályos osztású és beépítésű lakótelkekből állnak. A külterület nagy része szántóterület, ahol a területeket az intenzív mezőgazdasági tevékenység foglalja el. A belterület közvetlen közelében attól nyugatra - és attól kicsit

4 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 4. távolabb keletre - található két gazdasági terület, (szövetkezeti, állami gazdasági telephelyek), állattartó telep illetve géppark. Ezek megmaradásával hosszútávon lehet számolni. Kertes területek, a belterületet övező sávban, a falu délkeleti és nyugati oldalán alakultak ki. Tanyák csak elvétve, kis számban fordulnak elő, megjelenésük nem meghatározó, de meglétük fenntartható. Meghatározó jelentőségű, tájképvédelmi és védett természeti területek a települést körbevevő vízfolyások és holtágak, az azok mentén kialakult vizes élőhelyek és erdőterületek valamint az ártéri területek. A belterület egységes, szerves fejlődést mutat, ahol viszonylag kevés a közbeékelődő beépítetlen ingatlan. A települést keletről megközelítő, és egy kettős kanyar után keletnyugati irányban átszelő bekötő úttal (Fő utca) párhuzamos és arra közel merőleges utcák alakítják a lakótömböket. A település szinte teljes belterülete falusias lakókörnyezet, csak a délkeleti határán jelenik meg egy kisebb gazdasági tömb. A meglévő intézmények is a kialakult lakókörnyezetbe illeszkednek. Általánosan jellemző az oldalhatáron álló beépítés, de a Fő és Kossuth Lajos utcákban nagy számban találhatók a teljes telekszélességet elfoglaló zártsorú beépítésű lakóházak is. Az utcák legtöbbjében az épületek hagyományosan előkert nélkül az utcai telekhatárra épültek csak a később, a nyugati és keleti településszélen kialakult új beépítésű területeknél létesült előkert. Üdülőterülete nincs a községnek. Meghatározó belterületi zöldfelületi eleme korábban nem volt a településnek. A bekötőút észak-déli szakasza mentén (Hunyadi utca) az egykori agyaggödör helyén most van lehetőség a rekultiváció kapcsán jelentős értékű zöldfelület, közpark kialakítására, míg a Hunyadi és Fő utcák csatlakozásánál is csak az elmúlt évtizedben vált véglegessé a terület parkként történő használata. Ezen felül az utcák fásításával lehet még kedvezőbb környezeti és esztétikai hatást elérni a település zöldfelületi rendszerében. A nagy területigényű sportpálya is külterületen, a Kamarás-Duna (Sugovica) melletti ártéren foglal helyet. A terület telken belüli fejlesztése elhelyezkedése ellenére - indokolt. A település temetője a keleti oldalon közvetlenül csatlakozik a belterülethez, fejlesztési, bővítési területe hosszútávon biztosított A tervezett fejlesztések A Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervében szereplő övezetek A fenti tervben szereplő, a települést érintő területfejlesztési övezetek a következők: a) A település külterületének középső (a belterülettől délre fekvő) része kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe esik. Ennek megfelelően s általában a termőföldeket, mezőgazdasági területeket kis mértékben érinti a terv. A tervezett összekötő út által igénybe vett területeken kívül a csak a belterülethez keletről közvetlenül csatlakozó új gazdasági terület bővítése történik egykori mezőgazdasági termőterület kárára csak a szükséges mértékben, a védett szántóterületet nem érintve. A tervezett új gazdasági terület nagysága: 2,9 ha b) Kiváló termőhelyi adottságú erdő övezetbe tartozik a Duna, Kamarás-Duna és Öreg- Dunai melletti ártéri, valamint a Ferenc-csatorna felett erdőterületek egy része. E területek a tervben védett erdőterületek, használatuk a jövőben nem változik c) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe tartozik az előző pontban említett területek nagy része, ezek különböző természeti védettséget élvezve jelenlegi használatukban megőrizendő területként szerepelnek a tervi fejlesztési

5 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 5. elképzelésekben. Ezen felül ebbe az övezetbe kapott besorolást a település déli zártkerti területének egy része valamint a temető és környezete. Ezen területek felhasználása sem változik a jövőben a terv szerint. d) Kiemelten érzékeny, felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetbe tartozik a település igazgatási területének délnyugati, tulajdonképpen a dunafalvai vízbázishoz tartozó területe. Ez egyben része a fent felsorolt b) és c) övezeteknek is, jelenlegi használatában (erdőterület) nem lesz változás, ez pedig nem veszélyezteti a vízbázist. e) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezetbe tartozik a teljes közigazgatási terület. Tkp. a Duna szelvények közötti szakasz vízgyűjtőjén lévő befogadók tartoznak ide. Az övezet lehatárolása a települések közigazgatási területére vonatkozik, nem a természeti viszonyok alapján lehatárolt vízgyűjtő területként jelenik meg. f) Magterület és ökológiai folyosó övezetbe tartozik több, korábban - b) és c) pontokban - is felsorolt terület, valamint ezek mellett egy-két újabb természetközeli terület, rét, legelő. Ezen területek pontos lehatárolása megtörtént, védett természeti értékként kerülnek jelölésre a tervekben. g) Rendszeres belvízjárta területi övezetbe tartozik a település északkeleti szántóterülete. Beépített illetve beépítésre szánt területet a kijelölt övezet nem érint. A szántóterületről a belvizek a meglévő árkok segítségével, azok korszerűsítésével és karbantartásával elvezethetők. h) Nagyvízi meder övezetbe tartozik a a település teljes ártéri területe a Duna és a Kamarás-Duna (Sugovica) mentén. A évi eddigi legmagasabb dunai vízállás során bebizonyosodott, hogy a kiépített védművek megfelelő védelmet biztosítanak árvíz esetén. Az övezetben beépített illetve beépítésre szánt terület nincs. i) Vízeróziónak és széleróziónak kitett területi övezetbe sorolják a település teljes közigazgatási területét. A területrendezés leginkább a területfelhasználás változtatásán keresztül segíthetné az erózió elleni védelmet, de egyéb okok és érdekek miatt a nagytáblás mezőgazdasági termelés és birtokrendszer a jövőben nem változik A szél pusztító hatása elleni védekezésre leginkább a mezővédő erdősávok, fasorok uralkodó szélirányra merőleges telepítése, talajkímélő technológiák helyes megválasztása, kis adagokban történő öntözés, megfelelő növényszerkezet kialakítása, bizonyos esetekben pedig a művelési ág megváltoztatása a megfelelő mód, amelyet a rendezési terv jelenleg nem képes befolyásolni A településszerkezet fejlesztése A külterület történetileg kialakult tájszerkezete zömmel távlatban is megőrizendő. Alapvető szerkezeti változásra okot adó fejlesztés csak nagyon kis részben érinti a települést. Az országos közúthálózat fejlesztésének részeként tervezett, de csak távlati megvalósítás előtt álló Szeremle Dunafalva összekötő útnak a belterületet is elkerülő nyomvonala érint egy régészeti lelőhelyet, de elkerüli a természeti területeket. Javasolt nyomvonala jelenlegi mezőgazdasági utakat fed le, ezért majdani megépülése csak kis mértékben választja majd szét a jelenleg egybefüggő mezőgazdasági területeket. Azok használatát azonban az általa elfoglalt területek kivételével- semmiképpen nem módosítja. Emellett viszont jelentős kihatással lehet a térség fejlődésére. A községtől keletre és délnyugatra a településről kivezető jelenlegi összekötő út szintbeni csomóponti leágazással kapcsolódik majd a tervezett új összekötő úthoz. A vasúthálózat eddig is és ezután is elkerüli a települést, Szeremle településszerkezetét érintő hálózati fejlesztése nem tervezett.

6 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 6. A fentiek figyelembe vételével a külterületre vonatkozó alapvető feladatok: A külterületi meglévő gazdasági területek a kialakult telkeken belül fejleszthetők. A lakott területet övező termőföldeket védeni kell, bármilyenek is a tulajdonviszonyok. Védeni kell a termőföld termékenységét, és minőségét egyaránt. Az Országos Területrendezési Terv, valamint a megyei területfejlesztési terv szerint az integrált földhasználati rendszer alapelvének megfelelően a termőterületeket mindenütt arra, és olyan intenzitással kell hasznosítani, amire az a legalkalmasabb, illetve amit károsodás nélkül képes elviselni. Ennek értelmében a természeti adottságokon, és a történelmi hagyományokon alapuló tájhasználatot tovább kell folytatni. A település körbevevő összefüggő erdőterületek védendő és fejlesztendő természeti értékek. Szeremle területét az ökológiai hálózat jelentős mértékben érinti. Az érintett terület döntő többsége az ökológiai folyosó. Lehatárolását a településszerkezeti és a szabályozási terv tartalmazza. A település területén a Natura 2000 hálózat is megtalálható. Az ökológiai hálózat, és a Natura 2000 terület, mivel természeti területre vonatkoznak, mint két védettségi kategória sok helyen ugyanazt a területet fedi le. Ezen felül valamennyi rét és valamennyi további erdőterület, továbbá a természetközeli területek (nádas, mocsár) megtartandó természeti területek. Ezeken területeken a művelési ágváltáshoz a DDNP Igazgatóság hozzájárulása szükséges. A belterület, illetve a beépítésre szánt területek változásai, a szerkezeti fejlesztések elsősorban a lakó, valamint a gazdasági funkciók elhelyezését a beépítetlen belterületi tömbök felhasználását, és megújulását szolgálják. Emellett fontos fejlesztési feladat a zöldfelületek, parkok területének növelése, fejlesztése és kertészeti kialakítása. Lakófunkció számára kialakítandó területek A lakóterületi fejlesztések a jelenlegi belterületi határon belül maradnak. A már kialakult lakótömbökben is van még beépítésre váró építési telek. Elsődleges feladat a meglévő lakótömbökben az üres telkek beépítése, illetve az elhagyott épületek megújítása. Ezen túlmenően a közép- és hosszútávon fejleszthető lakóterületek: A Dózsa György és Béke sor utcák közötti tömb déli oldalának beépítése a meglévő hátsókertek leválasztásával, a Béke sor utca szélesítésével és a terület előközművesítése után. Hrsz: A köztársaság utcától északra fekvő lakótömbök a terület ár- és belvízvédelmi rendezéséig építési tilalom alatt állnak. Gazdasági funkció számára kialakítandó területek A meglévő majorok, a géppark fejlesztése, esetleges bővítése mellett új gazdasági területté alakítandó rövid- és középtávon: A Hunyadi utcától délre, a közpark mögött fekvő terület kereskedelmi és szolgáltató területként Hrsz: 398 A Hunyadi utcától délre fekvő hrsz ingatlanok telekrendezés után ipari területként A település keleti oldalán a és hrsz alatti ingatlanok ipari területként Különleges funkció számára biztosított területek Intézményi fejlesztési célokat szolgáló, a falusias lakóterületi funkcióba nem illeszkedő beruházások, feladatok számára biztosítandó területek: A külterületen, ártéren fekvő sportpálya szabadidős és sportcélokra tovább fejleszthető. Területi bővítése nem javasolt, a fejlesztés telken belül megoldható. Hrsz: 0167/3 A település keleti oldalán lévő temető bővítési területe hosszútávon biztosított. Hrsz: 0296/2-5

7 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 7. Üdülőterülettel nem rendelkezik a település, ilyen irányú fejlesztési elképzelés nem szerepel a közép és hosszú távú fejlesztési koncepcióban 3. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET FELHASZNÁLÁSA A település területének beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területeit a T-1 jelű településszerkezeti tervlap határolja le. 3.1 A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLET A település jelenlegi lakóterületei az OTÉK szerint falusias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolhatók. A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,5. Tervezett fejlesztés (falusias lakóterületként) Foghíjak ( beépítetlen telkek): Széchenyi utca 10 lakótelek Wesselényi utca 3 lakótelek A településen falusias lakóterületen elhelyezhető lakóépületek száma 15 db Hosszú távon a Béke sor utca tovább fejleszthető, bővíthető: lakótelek GAZDASÁGI TERÜLET A település gazdasági területeit a T-1 szerkezeti tervlap tünteti fel. A település meglévő külterületi gazdasági területei (a majorok) az OTÉK szerinti ipari terület területfelhasználási kategóriába sorolandó: Jelentős mértékű zavaró hatású területek. Rendezett telepek, de tájba illesztő fásításuk máig csak részben történt meg. Megoldandó a gazdaságok területének környezethez illesztése, növényesítése. A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0 Tervezett fejlesztés A területeken a telekhatár mentén 15 méter széles, kertészeti terv alapján megvalósított többszintes növényállomány telepítendő és tartandó fenn. Az újonnan beépíthető területek a következők: Ipari terület A település keleti oldalán, egykori külterületi földrészek bevonásával. 3ha A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0. A Hunyadi utcától délre, telekrendezés után felhasználható terület 1-1,5 A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0. Kereskedelmi-szolgáltató terület A Hunyadi utca déli oldalán, a közpark mögötti területen 0,6 ha. A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1, KÜLÖNLEGES TERÜLET A település különleges területeit a T-1 szerkezeti tervlap tünteti fel. A területek nagyrészt kialakultak, a terv távlatában jórészt megtartandók, jelenlegi területükön belül, vagy az mellett fejlesztendőek. Temető A belterületi temető területe megtartandó, bővítése jelenleg nem szükséges. A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,2. A telken belüli védőfásítás illetve a teljes terület

8 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 8. fásítása kertészeti terv alapján alakítandó ki. Sportterület A meglévő sportpályán fejlesztés a jelenlegi területen belül lehetséges. A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0, A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET Közlekedési területek Út Kategória Közlekedési terület jelenleg távlatban j. Szeremle (Dunafalva) Fő utcai rákötés az elkerülő útra Meglévő mezőgazdasági utak szélesítés esetén j. út jelenlegi átkelési szakasza (Hunyadi és Fő utca) Fő utcai rákötés az elkerülő útra Meglévő lakóutcák, szélesített kiszolgáló utak Meglévő kiszolgáló utak külterületi mellékút összekötő út külterületi mellékút, egyéb út K VI.C Belterületi mellékút, gyűjtőút B.V.c.C. belterületi mellékút, kiszolgáló út B.VI.d.C belterületi mellékút, kiszolgáló út B.VI.d.C külterületi összekötő út K.V.B külterületi bekötő út K.V.C külterületi mellékút, egyéb út K.VI.C külterületi mellékút, egyéb út K.VI.C Belterületi mellékút, gyűjtőút B.V.c.C. Belterületi mellékút, gyűjtőút B.V.c.C. belterületi mellékút, gyűjtőút B.VI.d.B-C B.VI.d.B-C szélessége tervezett: 20 m 20 m meglévő 4-12 m min. 10 m Meglévő m 20 m min.10 m meglévő 5-20 m Önálló gyalogút gyalogút Gyalogút K.X., B.X min. 4 m A Szeremle Dunafalva összekötő út ( j. út) számára Szeremlét elkerülő nyomvonalat javasolunk. Korábban több változatot is vizsgáltak, ezek közül az Önkormányzat által kiválasztott nyomvonalat szerepeltetjük a tervben. A jelenlegi nyomvonal (Hunyadi és Fő utca) továbbra is gyűjtőút marad (B.V.c.C). A közlekedési terület szélessége nem változik. A terület-felhasználás változásával összhangban néhány keskeny kiszolgáló út közlekedési területének kiszélesítését tervezzük (B.VI.d. B-D.). A közlekedési terület szélessége m. A tervezett utak javasolt keresztmetszeti kialakítását a tervezett jellemző keresztszelvények tervlapon mutatjuk be. Önálló kerékpárút a településen nem épül. A gyalogos közlekedés a belterületen általában az utak mindkét oldalán kiépített járdán biztosított. Vegyes forgalmú utcák a Kinizsi és Ady Endre és Rózsa utcák. Önálló gyalogút jelenleg a Fő utca és a Dózsa Gy. utcák között, a templom és az iskola mellett húzódik. Parkolóhelyek: A lakóterületekhez szükséges parkolóhelyek telken belül biztosíthatók. Az intézményekhez kapcsolódó parkolóigény ahol a meglévő telek ezek megépítéséhez nem elegendő a közterületeken jelenleg is biztosított. Új beruházás esetében meg kell követelni a gépjárművek telken belüli elhelyezését.

9 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 9. autóbusz-közlekedés A meglévő autóbusz közlekedésben lényeges változás nem várható. A Szeremle Dunafalva összekötés megépülése után a Baja Dunafalva közötti járatok áthelyezése lehetővé válik az új útszakaszra. kerékpár-közlekedés A kerékpár közlekedésnek mind a helyi forgalomban, mind a turisztikában egyre nagyobb szerepe van. A településen belüli gépjárműforgalom nagysága nem indokolja önálló kerékpárutak építését. Közmű- területek Szeremle teljes közműellátásából a csak a csatornahálózat kiépítése hiányzik. Megvalósítása a jelenlegi közterületek igénybevételével, a már meglévő vezetékes ivóvíz és földgázhálózat figyelembevételével kivitelezhető. Megvalósulásáig az egyedi szennyvízkezelés vagy egyedi szennyvíztisztító berendezéssel de legalább zárt szennyvíztárolóval biztosítandó. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez esetleg szükséges üzemi terület a kijelölt gazdasági területeken biztosítható, új közmű-terület kialakítására nincs szükség ZÖLDTERÜLET A település zöldterületi rendszere belterületen a települési parkokból, az utcai fasorokból és a belterületi telkek zöldfelületéből tevődik össze. A viszonylag keskeny közterületek és a sűrű beépítés a parkok és utcafásítás extenzív bővítését behatárolják. Meglévő, megtartandó, javítandó zöldterületek és zöldfelületek - Templomkertek és kapcsolódó intézmények (Hrsz 289, 291, 294, 297, 299) - Közpark a Hunyadi és Fő utcák kereszteződésénél. (Hrsz 401) - Széles, fásított utcafelületek (Kossuth L., Dózsa Gy. Rózsa, Wesselényi, Radnóti M., Új sor L utca) - Petőfi S. utca teresedése Tervezett fejlesztés A falu közterületeinek szakmailag megfelelő rendezésével (táj vagy kertépítész által készített terv alapján) a falu kialakíthatná mindazokat a tárgyi-környezeti feltételeket, melyek által a rekreációs, turisztikai értékei magas szintre fejleszthetők. Utcánként változó, de ugyanazon fafajjal és a helyhez illeszkedő növényzettel rendszert alkotó egységes fásítási módszer alkalmazása sokat segíthet az utcakép általános megjelenésén. A keskenyebb utak mentén egyöntetű cserje, vagy évelő növényzet ültetése barátságossá, és sajátossá teheti az utcaképet. A meglévő zöldfelületek kertépítészeti tervek alapján történő rendezése, újrabútorozása Rendezett településkép alakítható ki, ha egységesen kidolgozott utcafásítási rendszer szerint történik a fák telepítése. Az adottságokat kihasználva települési szintű közparkká fejlesztendő Hunyadi utca bevezető szakasza melletti egykori anyaglelőhely 1,2 ha ERDŐTERÜLET Az erdőterületek a külterületen jelenleg gazdasági és védelmi erdő minősítésűek. Kiváló termőhelyi adottságú erdő övezetbe soroltak ezen felül több szempontból védett természeti értéket képeznek a védelmi erdők. A település közigazgatási területen belül meglévő, és ez után telepítésre kerülő valamennyi erdőművelési ágú területnél figyelembe kell venni azt, hogy a meglévő erdők művelése, az erdők letermelése, és új erdő telepítése a szakmai felügyeletet biztosító Erdészeti Szolgálat ellenőrzése és szakmai felügyelete mellett végezhető. Tervezett fejlesztés

10 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 10. Az erdőterületek, mint a legmagasabb szintű ökoszisztémák olyan természetközeli állapotot tartanak fenn, melyek emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak. Valamennyi erdőterületet természeti területnek kell tekintenünk, melyet védenünk és őriznünk kell. Ezen túlmenően: A gazdasági területeken a környezethez való szerves kapcsolódás megköveteli hogy a területek növény-sávval legyenek lehatárolva, és a területen belüli, funkció nélküli területek is fásítva legyenek MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET A tájhasználat a morfológiai és a talajadottságok következtében nagyobb részt mezőgazdasági jellegű. A Duna vonalától, ill. a településtől K-re egyöntetűen szántóföldi növénytermesztés folyik. Csak néhány apróbb erdőfolt található a területen, a Duna menti erdős területeken kívül. A szántóterületek igényesen ápoltak. Jellegzetesen mezőgazdasági a táj a szántók környezetében, a nyitott látóhatárt erdőfolt alig-alig zavarja. A talaj védelme az állam és a földhasználó, ill. a beruházó és az üzemeltető közös feladata. A rét-legelőgazdálkodás is, mint tájhasználat is megjelenik a területen, első sorban a vízfolyások mentén kisebb- nagyobb foltokban. Ezek a területek természetközeli állapotuk folytán botanikai ritkaságokat is hordozhatnak magukban. A művelési ág megtartandó. A kisebb mocsarak, nedves rétek és nádasok un. vizes élőhelyek, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. Ennek értelmében valamennyi mocsár és rét szintén védendő természeti terület. Kertes területek csak a települést körbeölelő déli és nyugati területeken találunk. Ezek jellemzően beépítetlen ingatlanok. A kialakult szerkezet fenntartása mellett védeni kell a termőföld termékenységét, és minőségét egyaránt. Tervezett fejlesztés A kialakult mezőgazdasági célú hasznosítás megtartandó Az építési tilalommal terhelt északi belterületi ingatlanok belterületi kertként hasznosítandóak A vízfolyások melletti gyepfelületek és mocsarak jelenlegi állapotukban őrizendők meg VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET A települést tulajdonképpen körbeveszik a Duna és mellékágai illetve holtágai. Vízgazdálkodási területhez tartoznak - a folyóvizek, azok medre és parti sávja valamint védőtöltéseik. Ezek nyugaton a Duna, északon a Kamarás-Duna (Sugovica), Keleten a Ferenc Csatorna, délen dél-keleten az Öreg-Duna. - a közcélú nyílt csatornák, árkok medre és parti sávja - vízbeszerzési területek és védőterületeik A vízfolyások környezetében fokozottan figyelmet kell fordítani a környezetkímélő tevékenységek folytatására. Bárminemű hulladékot a vízbe helyezni tilos. A partvonal mentén hulladék lerakását - akár csak átmenetileg is- meg kell akadályozni.

11 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK 4.1. Művi értékvédelem Országos védelem A településen egy műemlék található: a) Fő utca hrsz:291 Református. templom, barokk Helyi védelem Az építészeti értékek helyi védettségét a terv alátámasztó munkarészeként elkészült értékvizsgálat alapján önálló önkormányzati rendelet szabályozza. Régészeti védelem a) A településen védetté nyilvánított régészeti lelőhely nincs b) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: Sorsz. A terület megnevezése KÖH száma Az érintett ingatlanok hrsz-a 1. Ifj. Fazekas Pál kertje , 459, Belterület , 447, Kozma János földje , 321, 322, Sánta Kálmán kertje , 283, Kőrösi Béni földje Görönd /1, 0162/3, 0162/7, 0172/23, 7. Temetőhegy /10-11, 8. Nagypandúr Felső Illés kertje , 231, Ártér /3 11. Dózsa György út Általános iskola , Mező utca 879, Téglaégető 088/1 15. Wesselényi utca 821/4, 821/6, 821/8, 821/10, 843, 846/1-2, 847, Fő utca Dögkút 0150/5 18. Borbácska dűlő 0160/ Táj- és természetvédelem A védett természeti értékeket a T-1 tervlap határolja le. Az ökológiai hálózatnak, -mely országos hálózat- a tervezési területre eső része feltüntetésre került a szerkezeti tervlapon. Ez a természeti területek egy részét foglalja magába. Az ökológiai hálózat területén a természeti állapot fenntartása kiemelten fontos feladat. Az ökológiai hálózat területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az ökológiai hálózat területére az évi LIII. törvény 53 (3) pontjában foglaltak az irányadóak. A település területén a Natura 2000 hálózat is megtalálható. Az ökológiai hálózat, és a Natura 2000 terület, mivel természeti területre vonatkoznak, mint két védettségi kategória sok helyen ugyanazt a területet fedi le. A Natura 2000 területekre vonatkozó rendelkezéseket a 275/2004 (X.8.) sz. kormányrendelet tartalmazza. Szeremle közigazgatási területén a Natura 2000 területeket a szerkezeti terv lehatárolja. A pontos helyrajzi számos lehatárolás a 14/2010(V.11)KvVM rendelet szerint ( pontban Gemenc HUDD10003 jellel)) melyek, un. különleges madárvédelmi területek, és a kiemelt jelentőségű természetmegörzési területek. (A tételes felsorolás a táji alátámasztó munkarészben)

12 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 12. Egyéb természeti területek a terven jelölt mocsaras területek, legelők, rétek területei. A területen az országos területrendezési tervről szóló évi XXVI. törvény, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény előírásait kell betartani Felszíni és felszín alatti vizek védelme Kiemelten érzékeny, felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetbe tartozik a település igazgatási területének délnyugati, tulajdonképpen a dunafalvai vízbázishoz tartozó területe. A terület használata jelenleg erdő, ebben változás lesz. Beépítésre szánt és intenzív szántóterületektől távol eső, védett területen található. A felszín alatti vizek védelmének érdekében be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait. Be kell tartani a vizek mezőgazdaság eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001 (IV. 3.) Kormányrendelet előírásait, különös tekintettel arra, hogy e rendelet 2. melléklete alapján a település nitrátérzékeny területen helyezkedik el. Szeremle kommunális és egyéb hulladéka 2004 óta a vaskúti regionális hulladéklerakóba kerül. A településtől délre fekvő egykori szilárd hulladéklerakó (hrsz 0160/30) 2002-ben, a folyékony hulladék leürítő hely (hrsz 0124/2) 2003-ban zárt be. Mindkét terület teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és rekultivációs terve elkészült. A község területén illegális szemétlerakó nem található Levegőtisztaság védelem Mivel a település a nagyobb forgalmú útvonalaktól távol esik, ezért levegője viszonylag jó minőségű a térség egyik legkevésbé szennyezett, legkevésbé terhelt levegőjű települése. A légszennyezettség nem számottevő. A közlekedési területek az új összekötő út - kijelölése során gondoskodni kell a valószínűsíthető forgalom függvényében szükséges védősávok, zöldsávok kialakításához szükséges területek meglétéről. Új utak csak ilyen védőterületek létesítésével építhetők. A meglévő gazdasági tevékenységek folytatása, a rendeltetési mód változások, új beruházások megvalósítása, valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység a jövőben csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet. A fűtési és technológiai célú energiaigények kielégítésénél a leginkább környezetbarát energiahordozót illetve a megújuló energiát hasznosító berendezéseket előnyben kell részesíteni Szennyvízkezelés Szeremlén nincs közüzemű szennyvízcsatorna-hálózat. Megépítése illetve a szennyvíztisztítás más módon történő végleges megoldása régóta fel-felvetődő probléma. Többféle terv és elgondolás ellenére eddig nem sikerült forrást találni a megvalósításhoz, de mielőbb meg kell találni a probléma megoldását. A település csatornával, vagy egyedi szennyvíztisztító közműpótló berendezésekkel, de rövid időn belül meg kell, hogy oldja a keletkező kommunális szennyvíz ártalmatlanítását. Addig az egyedi szennyvízkezelés kizárólag zárt szennyvíztárolókkal biztosítható. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez szükséges üzemi terület a kijelölt gazdasági területeken biztosítható, új közmű-terület kialakítására nincs szükség. A meglévő és még üzemelő szennyvíz-szikkasztókat folyamatosan meg kell szüntetni Zaj és rezgés elleni védelem Jelenleg zajkibocsátó üzem a településen nem található, a terület üzemektől származó zaj szempontjából nem terhelt. Egyéb zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység a

13 KARC-H10 Kkt. Szeremle - szerkezeti terv leírás 13. jövőben is csak úgy létesíthető, üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védett területeken. Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területen megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolásával, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. 5. INFRASTRUTÚRA HÁLÓZATOK 5.1. Közművesítés, energiaellátás Szeremle község úthálózatának állapota kielégítő, a belterületi utak jórészt aszfaltozottak, de egyes szakaszokon javításra szorulnak. A településen halad át az országos hálózat részét képező jelű bekötőút - az ezt kiváltó elkerülő szakasz a beépített területektől keletre és délre tervezett. Az út jelenlegi belterületi szakaszából ágaznak ki a lakóutcák: A településen a vezetékes ivóvízellátás a kiépített gerincvezeték-hálózattal 95%-ban megoldott. A község vízellátása a Baja Környéki Kistérségi Vízmű vízellátó rendszeréről biztostott. A vízbázis kútjai Dávodon találhatók. A közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 600 feletti. Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a jövőben is. A szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításra vár. Az elektromos hálózat kialakítása még az 1960-as években befejeződött. Az azóta már elhasználódott faoszlopok cseréje és a hálózat átépítése a év végére fejeződött be. Háztartási villamosenergia fogyasztók száma: 650. A vezetékes földgázellátást az 1990-es évtized közepén valósították meg. A település közigazgatási területére DK felől érkezik a 8 bar nagyközép-nyomású gázvezeték. A belterületen kialakított nyomásszabályozótól (hrsz821/1) 3 bar nyomású gerincvezeték épült ki. Háztartási gázfogyasztók száma: 390. Mind a nyomásszabályozó, mind pedig a hálózat rendelkezik szabad kapacitással, bővítése is megoldható Hírközlés A településen a telefonhálózat kiépült, az országos és nemzetközi távhívó hálózatba bekötötték. Üzemeltetője az EMITEL ZRt. A település körzetszáma: 79. A telefonhálózat részben alépítmény és kábel, jórészt légvezeték kialakítással létesült. Átfogó rekonstrukció nem tervezett, de a hálózat fejleszthető. A településen két mobiltelefon-torony épült: - a településtől keletre 1002 hrsz alatt Vodafone-torony /33 hrsz alatt, a Kamarás-Duna Kft majorjában Telenor-torony. A községben kábel-tv hálózat üzemel. Légvezetékkel épült ki, központja a Szabadság utcában található. A hálózat bővíthető. Tervezett fejlesztés A településen belül új út a tervezett új kiszolgáló út bekötésére épül a Fő utca folytatásában. Az út kategóriája: B.VI.d.B-D. A közlekedési terület szélessége: 20 m. Meglévő kiszolgáló utak szélesítése legalább 10 m közlekedési terület biztosításával történjen. Az új közlekedési területek szélessége: 14 m. A meglévő és tervezett utak szabályozási szélessége hosszú távon biztosítja - az akár a védőtávolságok betartásával egymás mellé fektetett közüzemi-, energia-ellátó- és hírközlési hálózatok kiépítését illetve fejlesztését. Mielőbb megoldandó a településen a szennyvízkezelés

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE

Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Szerkezeti terv leírás 1 MÁZA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS 1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE Máza Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET

1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET 1 1. ALAPADATOK, TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET Görcsönydoboka Baranya megye keleti részén található. Távolsága a megyeszékhely Pécstől jelentős. A legközelebbi városok Pécsvárad és Mohács. Ezek közül egyértelműen

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása

1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 2. melléklet a 161/2013. (VII.3.) képviselő-testületi határozathoz 1. Páty Község Településszerkezeti terve módosításának leírása 1.1 Térségi szerepkör Páty Község alapfokú, térségi szerepköre nem változott,

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben