Az Echo Innovációs Műhely. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: december 19. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Echo Innovációs Műhely. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2013. december 19. napjától"

Átírás

1 Az Echo Innovációs Műhely Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: december 19. napjától

2 Jogszabályi háttér Az Echo Innovációs Műhely Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt: évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi C. törvény a számvitelről I. A szervezetre vonatkozó adatok 1. A szervezet neve: Echo Innovációs Műhely Nevének rövidítése: Echo Egyesület 2. Székhelye, címe: 8000 Székesfehérvár, Tobak u Telephelyei: A telephelyen működő 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. szervezeti egység elnevezése: Fejér Megyei Civil Információs Centrum Kapocs Foglalkoztatási Iroda Projekt Iroda Echo Szociológiai Kutatóintézet 4. Alapításának éve: Alapító szerv: magánszemélyek 6. Alapítói jogokat gyakorló szerv Echo Innovációs Műhely közgyűlése neve és székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak u A szervezet által ellátott közhasznú feladatok: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, tudományos tevékenység, kutatás, fogyasztóvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, 2

3 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások 8. A szervezet gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó nonprofit szervezet. (KSH 529) Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9. Szakágazati száma: 9499 Máshová nem sorolható közösségi szolgáltatás 10. Működési területe: Magyarország közigazgatási területe. 11. A szervezet jogállása: Önálló jogi személy, képviselője az egyesület elnöke 12. A szervezet vezető megbízásának rendje: Az elnököt a közgyűlés választja. Megbízatása 3 évre szól. Az egyesület képviselője az elnöke. 13. A szervezet foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: A szervezet szakalkalmazottainak és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási jogviszonyára az Mt. rendelkezései az irányadóak. A szervezet önkénteseinek foglalkoztatására a évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 14. A szervezet célja: Alternatív nevelési és oktatási modellek, a nemformális és globális nevelés módszertanának széles körű megismertetése az oktatásban dolgozó szakemberekkel alkalmazás-központú modellek kidolgozása révén. Rendszeresen figyelemmel kísérni a magyar oktatási rendszer formai kereteinek és tartalmának alakulását, problémáit. Holisztikus szemléletű életfoma-modellek közvetítése a fiatalok számára, a testi, mentális, közösségi, környezettel való harmóniában élő komplex személyiségfejlődést központba állító szemlélet erősítése. Az interkulturális társadalom sokféleségéből adódó kihívásokra felkészíteni a helyi társadalmat (elsősorban a fiatalokat) az alkalmazkodás, a kommunikáció, az interetnikus tolerancia fejlesztésével és az interkulturális tanulás szemléletének kialakításával. Elősegíteni, hogy a helyi társadalom, különösen az oktatás- és iskolaügy, a helyi demokrácia és a fiatalok problémái a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapják. A helyi demokrácia erősítése a civil társadalom formális és informális csoportjainak fejlesztése és kontroll szerepének erősítése útján. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. 3

4 15. A szervezet alaptevékenységébe tartozó feladatok: Civil Információs és tanácsadó szolgáltatások biztosítása Szociológia kutatások és társadalomfejlesztő programok és szolgáltatások biztosítása Munkaerőpiaci integrációt segítő szolgáltatások és célzott programok szervezése 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A szervezet pályázatokból és bevételes rendezvényekből is gyarapíthatja vagyonát. Az egyesület céljaira rendelt vagyon felhasználási módjai: ösztöndíj nyújtása, költségtérítés, pályázati támogatás, az egyesület működési költségei, szerződéses ellenértékek kifizetése, egyéb, az alapszabályban foglalt célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, vagyonfelhasználás. Az egyesületi vagyonból részesedőkkel az egyesület megállapodást köt. A megállapodásban meg kell jelölni a támogatás célját, összegét, módját, a támogatás felhasználásának határidejét, valamint a támogatott beszámolási kötelezettségét, annak határidejét. Az Egyesület vállalkozói tevékenységet csak akkor folytathat, ha ezzel az egyesület célkitűzéseinek megvalósulását elősegíti. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységet a szervezet csak az egyesület profiljának megfelelő területen végezhet Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt semmilyen formában nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 17. Alapszabály: A Echo Innovációs Műhelyet az egyesület tagjainak május 17. napján összehívott alakuló ülése hozta létre az alapszabály elfogadásával, mely a megyei bíróságon történt bejegyzéssel nyerte el jogi státuszát. Az alapszabályt az október 16-i és a 2005 július 30-i közgyűlése módosította. A jelenleg érvényben lévő Alapszabályt az egyesület január 19-re összehívott Közgyűlése tárgyalta és hagyta jóvá. 18. A szervezet bélyegzője: A bélyegző leírása: Kör alakú, 32 mm átmérőjű bélyegző. A felső körívet követő szöveg: Echo Innovációs Műhely. A bélyegző közepén Echo Network felirat látható. A bélyegző nem kötelező eleme a cégjegyzésnek, a szervezet annak képviselője úgy jegyzi, hogy nevét a szervezet előírt vagy előnyomott neve fölé írja. II. A szervezet feladatai, tevékenysége, szolgáltatásai 1. A szervezet feladatai, tevékenysége: 4

5 Rendszeres társadalomtudományi kutatásokat végezni, különös tekintettel a nemformális nevelés, a közoktatás, a helyi demokrácia, a munkaerőpiac valamint az ifjúság területére. Elméleti és módszertani központok kialakítása és fejlesztése, támogatása a formális és nemformális valamint az informális nevelés és közösségfejlesztés érdekében. Az egyesület munkájában résztvevő tagok szakmai fejlődése, továbbképzése. A kutatások, megfigyelések eredményeinek, a megfogalmazódó javaslatoknak rendszeres nyilvánosságra hozatala, publikálása. A magyar társadalom helyzetének javításával kapcsolatos képzési és oktatási tevékenység folytatása. Szakértői közreműködéssel és mediátori tevékenységgel segíteni a települési és ágazati konfliktusok megoldását. Helyi ifjúsági fejlesztő programokkal segíteni a települési közösségeket ifjúsági feladataik hatékonyabb ellátásában. Az egyesület által alapított szervezetek munkájának koordinálása, az Echo Network mint civil kutatási és fejlesztési hálózat működtetése. Aktív kapcsolattartás a hasonló jellegű hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel. Foglalkoztatást és foglalkoztathatóságot segítő szakmai szolgáltatások működtetése Fejér megyében 2. A szervezet szolgáltatásai: Civil információs és tanácsadó valamint képző tevékenység biztosítása Ágazatközi együttműködések fejlesztése, pályázati projektek generálása Munkaerőpiaci integrációt és a foglalkoztatást segítő szakmai szolgáltatások szervezése Humán és társadalomtudományi kutatások és innovációs programok tervezése és szervezése Kézikönyvtár működtetése III. A szervezet szervezeti felépítése A szervezeti felépítést az egyesületi organogramja mutatja: 5

6 Network gazdasági igazgató Network stratégiai igazgató Network szakmai igazgató FEB Elnök Echo cégvezetők Irodavezetők Közgyűlés Egyesületi tagok Önkéntesek Alkalmazottak Alvállalkozók A Echo Innovációs Műhely tevékenységét a szervezet székhelyén és telephelyén végzi. A szervezet teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottakat alkalmaz valamint önkénteseket fogad. A foglalkoztatottak munkakörei: a) Egyesület elnöke b) Igazgatók c) Irodavezetők d) Cég és szervezetvezetők e) Beosztott alkalmazottak A munkakörökbe tartozó feladat- és hatásköröket az Iroda ügyrendje tartalmazza. 1. Egyesület elnöke: Az elnök magasabb vezető, feladata az egyesület tevékenységének összehangolása, fejlesztése, az Echo Nonprofit Networkkel való kapcsolattartás, a szervezeti munka hatékonyságának növelése. 6

7 Felelős a szervezet tevékenységéért, a tervek végrehajtásáért, a szervezet vagyonáért, valamint a szakmai munkára vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért. Részt vesz a szervezet költségvetésének összeállításában, az Echo Nonprofit Network gazdasági igazgatójával együttműködve biztosítja és ellenőrzi annak tervszerű felhasználását. Rendszeres kapcsolatot tart a társ szervezetekkel és intézményekkel és folyamatosan tájékozódik az Echo Nonprofit Network tagjainak tevékenységéről. Képviseli a szervezetet a hatóságok és más szervek előtt. Képviseleti joggal a szervezet más alkalmazottját írásban meghatalmazhatja. Részt vesz a fenntartó azon közgyűlésein, amelyeken a szervezettel kapcsolatos kérdéseket tárgyalják. Gondoskodik a munkakörök alkalmas személyekkel való betöltéséről. A hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a dolgozók szervezett szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja a dolgozók besorolását és illetményét. Kidolgozza, és szükség szerint módosítja a szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát. Jogosult az egyesületnek érkező küldemények felbontására, aláírja a kimenő ügyiratokat. Beszámolóban összegzi az egyesület éves tevékenységét, elkészíti a szervezet éves munkatervét. A vezetés feladatait az elnök látja el az irodavezetőn keresztül. Az elnök legalább 10 munkanapot meghaladó távolléte esetén a szakmai igazgató jogosult az alkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével - olyan intézkedésekre, amelyek a szervezet zavartalan működését biztosítják. Amennyiben a távollét meghaladja a 30 napot, úgy teljes jogkörben helyettesíti a szakmai igazgató. Az elnök feladata az oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységek folytatása a jelen alapító okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében. A elnök havonként vagy szükség szerint, ennél több alkalommal vezetői megbeszélést tart. Az elnök az egyesület munkatársainak évente két alkalommal szükség szerint több esetben is összmunkatársi értekezletet tart. 2. Szakmai igazgató Az egyesület szakmai irányítását az Echo Nonprofit Network együttműködési rendje alapján szakmai igazgató irányítja. Feladata: a mindenkori stratégiához igazodó, hálózati és munkaszervezeti szintű szakmai feladatok meghatározása, munkaszervezeti struktúra szakmai feladatokhoz igazodó fejlesztési irányainak meghatározása, a feladatok szakmai összetételének és jellegének megfelelő külső és belső személyi erőforrások meghatározása, a feladatértelmezés azonosságának és megfelelőségének biztosítása a munkát végzők és a munkát igénylők körében, munkaszervezetek és projektszervezetek szakmai irányításának ellátása, az ütemezés és a biztosítható erőforrás összhangjának megteremtése, a feladatvégzés során felmerülő váratlan akadályok elhárítása. Kiemelt feladatok: munkaszervezetek közötti szakterületi megosztás meghatározása, szakmai koordináció végzése, munkaszerveztek szakmai munkájának felügyelete, projektszervezet létrehozásának előkészítése, projekt megbízások kiadása, feladatvégzéshez szükséges személyi és tárgyi erőforrás meghatározása, szükség esetén erőforrások átcsoportosításának kezdeményezése, az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, 7

8 3. Stratégiai igazgató szakmai támogatás biztosítása a beosztott vezetők részére (vezető II.), a munkaszervezeteknek kiadott szakmai munkák előrehaladásának ellenőrzése, közbülső döntések meghozatala, az ehhez szükséges egyeztetések lebonyolítása, eltérések kezelése, minőség kontroll végzése, vagy végeztetése, a belső nyilvánosság felügyelete. Az egyesület stratégiai irányítását az Echo Nonprofit Network együttműködési rendje alapján stratégiai igazgató irányítja. A stratégiai szintű összehangolás és irányítás célja az Echo Network jövőképének, profilösszetevőinek, tagjai együttműködésének stratégiai időhorizontra vonatkozó meghatározása, a szervezeti keretek és működés fejlesztése, hálózatépítési, kapcsolatépítési céljainak és eszközeinek kimunkálása, azok alkalmazásának biztosítása, külső és belső kommunikációs stratégiájának meghatározása, gyakorlati alkalmazásának biztosítása, tudástárának, személyi, módszerbeli és erőforrás fejlesztési programjának kialakítása, megvalósításának felügyelete, az ezekkel kapcsolatos tagi egyeztetések lefolytatása, az elhatározott programok megvalósításának irányítása. Kiemelt feladatok az Együttműködési rend karbantartása, a hálózat szintű belső szabályozások kialakítása, az együttműködés szervezetei rendszerének kialakítása, fejlesztése, átstrukturálása, új munkaszervezetek létrehozása, szakmai iránymutatás a szakterületek fejlesztési kérdéseiben, kialakításában, projektszervezetek létrehozásának jóváhagyása, ad hoc teamek létrehozása eseti feladatokra, az együttműködő felek által, a közös feladatok végzése céljából, rendelkezésre bocsátott erőforrások feletti rendelkezési jog gyakorlása, illetve a hálózati szintű vezetőtárasak (vezető I.) és a beosztott vezetők (vezető II.) felhatalmazása e jogok meghatározott részének gyakorlására, az együttműködés stratégiai tervének kialakítása, a különböző szakterületi, időhorizonti tervek összehangolása, a hálózatfejlesztést szolgáló stratégiai és eseti együttműködések kialakítása, folyamatos kapcsolattartás a stratégiai partnerekkel, közreműködés a kiemelt projektek megtervezésének és megvalósításának folyamatában, külső nyilvánosság tervezése és szervezése, a munkaszervezetek felé a tevékenység specifikus továbbszabályozási feladatok meghatározása, időhorizonti és eseményhez kötött értékelések rendszerének kialakítása és működtetése. 4. Gazdasági igazgató A gazdasági igazgató közvetlen felettese az elnök. A gazdasági igazgató magasabb vezető. A pénzügyi vezető általános feladta a számviteli feladatok végzésének, pénzügyi elszámolásának és kontrolljának szervezése. Feladata: 8

9 az adott munkák számviteli feladataira és pénzügyi elszámolására vonatkozó jogi, megrendelői és szerződés szerinti előírások betartása és betartatása, a munkavégzésben közreműködő szervezetek gazdálkodási érdekeinek érvényesítése, a kifizetések és bevételek tervezett ütemének tartása, a saját és igénybevett idegen források szabályszerű és takarékos felhasználásának biztosítása. Kiemelt pénzügyi feladatok: pénzügyi terv készítése, készíttetése az együttműködésben végzett feladatokra, pénzügyi terv teljesülésének rendszeres ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele, pénzügyi forrásokkal való gazdálkodás összehangolása, házipénztár működetése számlázások, számla befogadások, pénzügyi és számviteli műveletek koordinálása, irányítása, belső erőforrás munkajogi lekövetése, az átcsoportosítások költség vonzatainak nyomon követése, az ezzel kapcsolatos elszámolások végzése, együttműködésben résztvevő tagok és munkaszervezetek közötti belső elszámolások végzésének koordinálása, irányítása, az együttműködésben végzett feladatokkal kapcsolatos kimutatások, jelentések, beszámolások készítése. 5. Irodavezető Az irodavezető szervezi, irányítja és összefogja az adott szakmai iroda munkáját és a szolgáltatások működtetését. Széleskörűen tájékozódik a szolgáltatások társadalmi és szakmai környezetéről. Gondoskodik az egyesület programjainak tervszerű, időarányos megvalósításáról. Az elnökkel és a pénzügyi vezetővel való konzultáció után dönt az egyes pályázati programokban való feladatok ellátásról. Szakmódszertani segítséget nyújt a szolgáltatásokat végző munkatársaknak. A rendszeres kapcsolatot tart a networkön kívüli intézményekkel, szervezetekkel. Elkészíti az iroda munkájáról a beszámolót és az éves munkatervet, melynek betartását folyamatosan ellenőrzi. Felelős az előírt statisztikai nyilvántartások és monitoring lapok vezetéséért, az irodai szabályzat betartásáért. Összeállítja a munkatársak személyre szóló munkaköri leírásait, gondoskodik állandó foglalkoztatásukról. Javaslatot tesz a munkatársak erkölcsi és anyagi elismerésére. Dönt a szabadságolásról, ellenőrzi a beosztottak munkavégzését. 6. Felügyelő bizottság Az egyesület működését a felügyelő bizottság ellenőrzi. A felügyelő bizottság tagjait az egyesület közgyűlése bízza meg. A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő. Megbízatásuk 3 évre szól. A felügyelő bizottság saját hatáskörében vizsgálja és ellenőrzi: az egyesület céljainak elérése érdekében végzett feladatok alapító okiratban foglaltak szerinti végrehajtását; a kuratórium döntéseinek szabályszerűségét; az egyesület gazdálkodását; az elnök intézkedéseinek szabályszerűségét. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, mely ülés nyilvános. A felügyelő bizottság ülését az elnök írásban hívja össze. A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontjait tartalmazó meghívót az ülés napját megelőzően 5 munkanappal kell postai vagy elektronikus úton ( , fax) eljuttatni. A felügyelő bizottság ülésein részt vesz az elnök, illetve a felügyelő bizottság kérése alapján az elnökség más tagja. 9

10 A felügyelő bizottság jogosult betekinteni az egyesület nyilvántartásaiba, jegyzőkönyveibe, dokumentumaiba. A felügyelő bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelő bizottság tagjai a elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek. 7. Cég és szervezetvezetők Az egyesület szakmai munkájának támogatására illetve más szakmai szolgáltatások biztosítására saját, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket hozhat létre. Ezen szervezetek formája az alábbi lehet: nonprofit kft, alapítvány, forprofit kft, zrt. Az egyesület által létrehozott vállalkozások illetve cégek vezetőit a közgyűlés nevezi ki, az alapítványok kezelőit a közgyűlés választja. A cégek, szervezetek működését önálló szabályzatok határozzák meg, 8. Alkalmazottak Az egyesület szakmai szolgáltatásait elsősorban szakmai végzettséggel rendelkező alkalmazottakon keresztül nyújtja. Az alkalmazottak közvetlen irányítását az irodavezető végzi. IV. A szervezet működésével összefüggő egyéb kérdések 1. Üzemelési idő Az egyesületi szolgáltatások jellemzően hétköznapokon óra között üzemelnek. Ettől eltérni a célcsoport igényeinek megfelelő szolgáltatások esetén lehet. Az iroda nyári és téli zárva tartás időpontjának megállapítására az irodavezető jogosult. Egy hetet meghaladó zárva tartás esetén a elnök előzetes hozzájárulása szükséges. Az elnök jogosult a két ünnepnap közé eső hétköznapokon vagy egyéb esetekben (rendezvények stb.) a szolgáltatások szüneteltetését legfeljebb egy napra elrendelni. A iroda rendszeres nyitva tartási időtől eltérő esetekben az irodavezető a fenntartót köteles előzetesen tájékoztatni és a lakosságot értesíteni. 2. A működés szabályozása Az egyesület működésére vonatkozó előírások, normák, ajánlott magatartási szabályok a jogszabályokban, belső szabályzatokban, irányelvekben és szakmai protokollokban kerülnek rögzítésre. A gazdálkodási szabályzatokat az Echo Nonprofit Network készíti el, melyek hatálya az egyesületre is Kiterjed. A szervezet belső szabályzatainak módosítását kezdeményezhetik a szervezeti egységek vezetői, a elnökség és a felügyelő bizottság. A szabályzatok aktualizálásáért a gazdasági szabályzatokat kivéve - az elnök és az illetékes szervezeti egység vezetője tartozik felelősséggel. 10

11 3. A szervezet irányítása, képviselete A szervezet élén az egyesület által választott elnök áll, aki határozott időre, 3 évre nyeri el vezetői megbízatását. Az elnök előterjesztésére a Közgyűlés meghatározza a szervezet használati szabályait, működésének módját, jóváhagyja a szervezet éves költségvetését, Szervezeti és Működési Szabályzatát, biztosítja a szervezet fenntartásához, a feladatok ellátásához szükséges törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az elnök a szervezet valamennyi dolgozója vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat. A szervezet vezetésének rendszere: a) A elnök a szervezet egyszemélyi felelős vezetője, a munkaköri leírásában meghatározott feladatkör, hatáskör és felelősségi kör szerint. Az elnököt akadályoztatása esetén a szakmai igazgató helyettesíti a jelen szabályzatban meghatározottak alapján. b) Utasítási jog, fegyelmi rend Az utasítási jogot az elnök gyakorolja, aki a feladat elvégzésére közvetlenül, vagy közvetve a szervezeti felépítésben meghatározott hierarchikus szintek alapján utasíthatja a dolgozót. c) Munkavédelmi ügyrend A szervezet munkavédelmi tevékenységéért az elnök a felelős. Az elnök egyszemélyi felelősségének megtartása mellett a munkavédelmi tevékenység operatív irányítását más, arra alkalmas dolgozóra is átruházhatja, ha ehhez írásban megadja a szükséges hatáskört. 4. Munkaterv A szervezet feladatait naptári évre elkészített munkatervben kell rögzíteni. A munkatervet az alapszabályban előírt feladatok és a munkatársak javaslatainak figyelembevételével az irodavezetők készítik el, összhangban az éves költségvetéssel. A elnök a munkatervi feladatok végrehajtásáról, a szervezet gazdálkodásáról évente beszámol a Közgyűlésnek. A feladatok végrehajtását a szervezet munkatársai szoros együttműködésben végzik. Vitás kérdésekben az elnök dönt. 5. Titoktartás A munkatársak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására, kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv., valamint A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv., továbbá az Sztv., és Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 11

12 V. A dolgozók kötelező képzése és továbbképzése A szervezet a dolgozók kötelező képzése és továbbképzése érdekében továbbképzési tervet készít az éves munkaterv részeként. A továbbképzési terv elkészítésekor figyelembe vehető minden olyan képzés, amely megfelel a hatályos jogszabályokban megadott feltételeknek. A továbbképzésben való részvételt a szervezet vezetése és a dolgozó egyaránt kezdeményezheti. A továbbképzési és a hozzá kapcsolódó beiskolázási terv a képzési év végéig módosítható. A módosítást a szervezet vezetése és a dolgozó egyaránt kezdeményezheti. A továbbképzési és a beiskolázási tervet időközönként aktualizálja és eljuttatja az alapítóhoz. A kötelező képzés és továbbképzés teljesülése a költségvetés és a pályázati támogatások függvényében történik. VI. Gazdálkodás, a költségvetés tervezése és végrehajtása A szervezet pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az Echo Nonprofit Network gazdasági igazgatója látja el. Az igazgató által elkészített gazdasági szabályzatok hatálya a szervezetre is kiterjed. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a az Echo Network belső kontrollrendszere tartalmazza. VII. Záró rendelkezések Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszíti az egyesület korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata. Székesfehérvár, december 19. Záradék: Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Echo Innovációs Műhely közgyűlése december 19-én hagyta jóvá. 12

13 13

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. Szabályzat 2/47 Tartalom 1. Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: / 2011-0981 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Debreceni Javítóintézete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Hatályos: 2011. április 01-től 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A javítóintézet

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 2/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY

A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A TA Az Alapítvány: 2009. évben, február hónap 05. napján egységbe foglalt szerkezetben került megalapításra. 1 A NEMZETKÖZI EGÉSZSÉG HÁLÓZAT

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS

NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS NAGY GÁSPÁR KULTURÁLIS KÖZPONT VASVÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(3o4.. számú előterjesztés

(3o4.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (3o4.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Kerületgondooksági és Településüzemeltetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és.működési

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ikt. sz.: 37-85/2015. 9. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZALA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014.. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TERÉZVÁROSI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM BEVEZETÉS 2 1. Általános információk 2 2. Szervezeti leírás 4 3. Működési leírás 8 4. A helyettesítés általános

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben