PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete"

Átírás

1 PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról Hatályba lépés napja: augusztus 26. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve augusztus 26.-tól szeptember 26.-ig került kihirdetésre. Pilis, szeptember 27. Dr. Illanicz György polgármester Kriskó Jánosné jegyzı

2 PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 6/l994. (VIII.26./ sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról Pilis Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az évi LXV. tv. 16., valamint az évi LXXVIII törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A. rendelet hatálya kiterjed Pilis Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló - minden lakásra, - nem lakás céljára szolgáló helyiségre /A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az ügyekre, melyekben - bírósági, felülvizsgálati kérelem elbírálása van folyamatban, ebben az esetben új eljárás elrendelése esetén is az eljárás megindításakor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. - melyekben a bérlı lakásbérleti joga a rendelet hatályba lépésekor már megszőnt, a visszamaradt jóhiszemő jogcím nélküli lakáshasználó a lakásbérleti jog megszőnésekor hatályos jogszabály alapján elhelyezésre tarthat igényt. Lakásbérleti jogviszony keletkezése 2. 1./ A bérleti jogviszonyt bérbe adó és bérlı szerzıdése hozza létre határozott vagy határozatlan idıre, illetıleg feltétel bekövetkezéséig. 2./ Bérbeadó: Önkormányzat, illetve az általa bérbeadói jogokkal felruházott szerv. 3./ Bérlı: A lakás illetve helyiség használója, akinek érvényes bérleti szerzıdése van az általa használt lakásra, illetve helyiségre. 2

3 3. 1./ Lakásbérleti jogviszony létrejöttének jogcímei: a./ szociális helyzet b./ elhelyezési kötelezettség teljesítése c./ közérdekő cél tejesítése. E rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzati tulajdonú lakások a./b./c. pontok szerinti megosztását e rendelet hatálybalépése idıpontját. 2./ Megüresedett lakást a megüresedést követı képviselı-testületi ülésen be kell jelenteni a bérbeadás jogcímének meghatározása céljából. 3./ a./ A Képviselı-testület a /1./bek. a./ és b./ pontok esetében a bérlıkiválasztási és bérbeadói jogok gyakorlásával és a bérbeadói kötelezettségek teljesítésével a jegyzıt bízza meg. b./ a /1/ bek. c. pontjában foglalt lakásbérleti jogviszony létrejöttekor a bérlıkiválasztási jog a képviselı-testület, illeti meg, az érdekelt szerv, intézmény javaslatának figyelemevételével. 4./ A lakásigénylık nyilvántartása a jegyzı feladata. 5./ A jegyzı vezeti a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartását / A lakásigény mértéke a bérlı és a lakásba vele együtt költözı hozzátartozók számától függıen a következı: - 2 személy 1-1,5 lakószoba, - 3 személy 1,5-2 lakószoba, - 4 személy 2-3 lakószoba Igény mértékének felsı és alsó határa. 2./ - A lakást önállóan és bérlıtársi viszonyban lehet bérelni. - Házastársak közök kérelmére bérlıtársi szerzıdés köthetı. Lakásigény 5. 1./ Lakásigény iránti kérelem benyújtásának feltételei: a./ a 3. /1/ bek. a./ pontjában meghatározott szociális helyzet alapján: 3

4 - A kérelmezınek a lakásigénylés idıpontjában legalább 5 éve Pilis község közigazgatási területén életvitelszerően kell laknia. - a lakásigénylı és a vele együtt költözı családtagok egy fıre jutó havi átlagjövedelme nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét. - A megüresedett lakás nagysága nem haladhatja meg az igénylı lakásigényének felsı határát. - A lakásigénylınek nem lehet Ft értéket meghaladó ingatlan, ill Ft értéket meghaladó ingó vagyona, nincs beköltözhetı lakása. - A lakásigénylı az ország területén nem rendelkezhet lakásbérleti joggal. b./ A 3. /1/ bek. b./ pontjában meghatározott elhelyezési kötelezettség teljesítése esetében - azt a bérlıt kell elhelyezni, akinek önkormányzati bérlakását az építési hatóság jogerısen életveszélyesnek nyilvánította vagy a bérlakást elemi kár érte. c./ A 3. /1/ bek. c./ pontjában meghatározott közérdekő cél teljesítése esetében amennyiben a letelepítéshez önkormányzati érdek főzıdik önkormányzati lakás biztosítható kérelmezı részére. 2./ Meg kell tagadni a bérbeadást attól a kérelmezıtıl, - aki a lakást birtokháborítással foglalta el, önkényes lakásfoglaló, - aki korábbi bérleti jogviszonyáról térítés ellenében lemondott. 1./ Bérleti szerzıdés bérbeadó és bérlı között 6. a./ A 3. /1/ bek. a./ pontja esetében határozott vagy határozatlan idıre, illetıleg valamennyi feltétel bekövetkezéséig. /bérlakás/ b./ A 3. /1/ bek. c./ pontja esetében csak a munkaviszony fennállásának idejére, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig köthetı./szolgálati/ c./ A bérleti szerzıdés tartalmazza: - a bérbeadó és bérlı adatait, a bérlet tárgyát, - az együtt költözı személyek adatait, - a bérleti szerzıdés létrejöttének idejét, és a hatályát, - a lakbért és annak fizetési módját és feltételeiket - a bérbeadói és bérlıi jogokat és kötelezettségeket - a bérlet megszőnésének fel tételeit, lehetıségei és jogkövetkezményeit, - jogviták eldöntésének lehetıségeit, - a lakáshasználati díjat /jogcím nélküli lakáshasználó esetében/ d./ A bérleti szerzıdés 5 példányban készül. 2./ Bérbeadó és bérlı jogait és kötelezettségeit rögzítı megállapodás tartalmi követelményeinek meghatározásával Képviselı-testület a jegyzıt bízza meg az évi LXXVI. törvény II. fejezetében foglaltak alapján, 4

5 Kivétel: - a lakbér összegének meghatározása, - használati díj mértékének meghatározása jogcím nélküli lakáshasználó esetében, - pénzbeli térítés mértékének meghatározása határozatlan idıre kötött szerzıdés felmondása esetén bérlı cserelakásra jogosult, - lakás átalakítás és korszerősítés költségtérítés 3./ Önkormányzati lakások és helyiségek bére évben: a./ Lakások: Rákóczi út 40 összkomfortos 30.- Rákóczi út 42 összkomfortos 30.- Kossuth L út. 49. összkomfortos 30.- Rákóczi út 67./fsz./ összkomfortos 22.- Kossuth L. út 59/b. összkomfortos 40.- Attila u. 6. összkomfortos 30.- Kossuth L.út.28. komfortos/2 lakás/ 20.- Kossuth L.út.59/a komfortos 20.- Luther tér 1 komfortos 20.- Dózsa Gy.út 33. komfortos 20.- Széchenyi út.28. komfortos 20.- Rákóczi út 67./em./ komfortos 15.- Kávai út 1 komf.nélküli 8.- Vágóhíd út 22. komf.nélküli 8.- Madách út 31. komf.nélküli 8.- Dózsa Gy út.33 komf.nélküli 8.- Harang út.18. komf.nélküli 8.- Vasút út. ll. komf.nélküli 8.- 5

6 b./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bére: Bérbeadó és bérlı megállapodása, de nem lehet kevesebb az itt felsoroltaknál. - garázsok : Ft/év/négyzetméter Kossuth L. u. 24. ügyvédi iroda Ft/év/négyzetméter Kossuth L. u. 24. raktár h Ft/év/négyzetméter Kávai u. 1. üzl.h./elszom/ Ft/év/négyzetméter Kávai u. 1. üzl.h/könyv/ Ft/év/négyzetméter Dózsa Gy. u. 33. sportközpont Ft/hó+áfa öltözı büfé Kossuth L. u. 24. IPOSZ Ir.h. díjmentes 4./ A továbbiakban a lakások és a helyiségek béreit évenként a költségvetés tárgyalásakor kell megállapítani. 5./ Használati díj mértéke /Jogcímnélküli lakáshasználó esetében / - lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a lakbér és a bérleti díj egy havi összegével egyezı, a lakbéren és a bérleti díjon felül. - Hat hónap elteltével elemelni kell a használati díjat: - 50 %-al hat hónap elteltével, - 70 %-al hét hónap elteltével, - 80 %-al nyolc hónap elteltével, %-al minden további hónap elteltével. 6./ Pénzbeni térítés mértéke / ha a bérlı lemond a bérleti jogáról, és nem tart igényt másik lakásra, amennyiben az önkormányzat igényt tart a lakásra/ - összkomfortos lakás esetében a lakás 80%-os értéke - komfortos lakás esetében a lakás 70 %-os értéke - komfort nélküli lakás esetében a lakás 60 %-os értéke 7./ Igénybevételi díjat nem állapítunk meg. 8./ Költségtérítés beruházás esetében: Az indokolt és engedélyezett beruházási költségek a bérleti díjból levonhatók. 6

7 1./ Önkormányzati tulajdonban lévı lakást nem lakás céljára csak a Képviselı-testület engedélyével és kivételesen lehet bérbe adni. - közérdekő, lakossági érdekeket szolgáló ellátás biztosítása, - közérdekő, kulturális hagyomány megırzését, ápolását, szolgáló cél megvalósítása, - oktatási, sport, és szabadidıvel kapcsolatos célok megvalósítása céljából / Magánszemély részére az /1/ /bek-ben megfogalmazott célok megvalósítására az engedélyt csak akkor lehet kiadni, ha állami, önkormányzati vagy társadalmi szervezet e cél megvalósítására nem jelentkezik. 3./ Bérlı a saját maga által használt lakásnak egy részét csak a bérbeadó elızetese engedélyével és akkor használhatja más célra, ha az általa végzett tevékenység a lakosság alapellátásának a kielégítését kívánja szolgálni. A bérleti szerzıdést ebben az esetben módosítani kell. 8. Jogcím nélküli lakáshasználó /1./ a./ Jogcím nélküli lakáshasználó az a személy, aki nem rendelkezik érvényes bérleti szerzıdéssel az általa használt lakásra illetve helyiségre. b./ Az a személy, aki nem az 1. sz. mellékletben meghatározott jogcím szerint használja a lakást. c./ Jóhiszemő jogcímnélküli lakáshasználó az a személy, aki a bérlı halálát követıen a lakásban visszamaradt, és a bérleti szerzıdéskor a bérlıvel közösen költözött a lakásba, vagy a késıbbiek folyamán a bérbe adó hozzájárulásával jelentkezett be, vagy akit a bérlı fogadott be azokban az esetekben, amelyeknél nem kell a befogadáshoz a bérbeadói hozzájárulás. d./ Rosszhiszemő lakáshasználó az a személy, aki nem tartozik az a./b./ és c. pontban meghatározottak körébe. 2./ Az önkormányzat tulajdonában lévı lakás jogcím nélküli használója a jogcím nélküli használat kezdetétıl a 6. /5./bekezdésében megállapított mértékben használati díjat köteles fizetni. 3./ Jogcím nélküli lakáshasználó kiköltöztetésének végrehajtását a bíróságtói a jogcím nélküli használat kezdetétıl számított 30 napon belül kell kérni. 7

8 9. A lakásbérlet megszőnése 1./ A lakásbérlet megszőnik a./ Bérbeadó és bérlı közös megegyezésével, b./ Felmondással, c./ A bérlı halálával, d./ Lakáscserével, e./ Bírósági ítélettel, f./ Határozott idıre kötött szerzıdés esetén a határnap bekövetkezésekor, g./ A lakás megsemmisülésével. 2./a./ Közös megegyezéssel történı megszüntetést: - A bérbeadó a bérlı részére másik lakást ad bérbe./ a bérlı az új lakásra vonatkozó feltételeket vállalja, a lakást üresen, tisztasági meszeléssel, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotba átadja/ - Bérbeadó pénzbeli térítést fizet a 6. /5/ bekezdésében foglaltak alapján. /a bérlı köteles a lakást üresen, tisztasági meszeléssel, rendeltetésszerő állapotban átadni, és elhelyezésérıl maga gondoskodni/ A közös megegyezés tartalmát írásos megállapodásba kell foglalni. A megállapodás tartalmazza - A felek megnevezését és megállapodásbeli minıségét - a felek feltételeit és nyilatkozatait, - a bérlı az új lakás bérletére vonatkozó feltételeket vállalja, - a lakást üresen, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapodban visszaadja, - elhelyezésérıl pénzbeli térítés esetén maga gondoskodik, - a megállapodásban foglaltak végrehajtásának határidejét, - pénzbeli térítési díj kifizetésének feltételeit, határidejét: csak a lakás visszaadása után és egy összegben fizethetı ki. b./ Felmondással történı megszüntetés: 1./ a bérbeadó az önkormányzat tulajdonában lévı lakás bérlıjével határozatlan idıre kötött bérleti szerzıdést felmondhatja. - közérdekbıl, - ha a bérlı nem teljesíti a szerzıdésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeit, - a lakást rendeltetésével ellentétesen használja a bérlı, - rosszhiszemő jogcímnélküli lakáshasználó esetében. 2./ A kötelezettség szegés megszüntetésére s bérlıt írásban, határidı megjelölésével kell felszólítani. 8

9 - a lakbérfizetési kötelezettség elmulasztása esetén 8 napos határidı a fizetésre, és további 8 napon belül felmondás, - egyéb kötelezettség szegés esetén a határidıt követı 15 napon belüli felmondás, 3./ A felmondási idı 15 napnál nem lehet rövidebb. c./ A bérlı halálával megszőnı bérleti jogviszony esetében, ha van lakásbérleti jog folytatására jogosult személy a lakásban, akkor vele új szerzıdést kell kötni. d./ Lakáscserével történı bérleti jogviszony megszőnése: - Bérlı a lakást a bérbeadó hozzájárulásával elcserélheti másik önkormányzati lakással, - egy lakás bérleti joga több lakásra is elcserélhetı - A csereszerzıdést írásba kell foglalni. - A 3. /1/ bek. c./ pontjában meghatározott lakások /szolgálati lakások/ esetében lakáscserét engedélyezni nem lehet / A bérlı halála esetén a lakásbérleti jog folytatására az a személy jogosult, akit a bérlı a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatott be, és a bérlı halálakor vele életvitelszerően együtt lakott. /A bérleti szerzıdés felek jogai és kötelezettséget részére tartalmazza a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személyek körét./ 2./ A bérlı halála esetén az eltartó akkor jogosult a lakásbérleti jog folytatására, ha a tartási szerzıdést a bérbeadó jóváhagyta, és a jóváhagyást követıen a bérlı haláláig legalább 1 év eltelt, és az eltartó teljesítette a tartási kötelezettségét. 3./ Közérdekő célból, szolgálati lakásként bérbeadott lakás esetében lakásbérleti jog folytatásra semmilyen lehetıség nincs. 4./ A lakásban a bérlı halála után visszamaradt, a bérleti jog folytatására nem jogosult személy elhelyezésérıl saját maga köteles gondoskodni. 11. Albérlet Önkormányzati lakás, vagy lakrész albérletbe nem adható. 12. Helységbérlet szabályai A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszőnésére a lakásbérlet szabályait kell alkalmazni az 9

10 alább eltérésekkel: - A megüresedett vagy újonnan épült helyiségek bérleti jogát pályázat útján lehet megszerezni. - A bérleti díj a felek megállapodása alapján került megállapításra, de nem lehet kevesebb a 6. /3/ bek. b./ pontjában meghatározott összegnél. - A bérleti szerzıdés akkor is megszőnik, ha a bérlı gazdasági tevékenysége bármilyen okból megszőnik, kivéve, ha a bérlı halálát követıen a vállalkozást özvegye, vagy örököse gyakorolja tovább. - A határozatlan idıre kötött bérleti szerzıdés felmondási ideje egy évnél rövidebb nem lehet. - Bérleti jogot elcserélni, átruházni nem lehet / Önkormányzati lakások és helyiségek közül elidegeníteni - A 2. sz. mellékletben kijelölt, határozatlan idıre bérbeadott lakásokat lehet. - Közérdekő cél kielégítésére kijelölt lakás elidegeníteni nem lehet. 2./a./ A lakás vételi jogával élhet: - Elıvásárlási joggal a bérlı, és a bérlı hozzájárulásával az egyeneságbeli rokona. - Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostárs. - Vételi joggal egyéb magánszemély. b./ A vételi joggal írásban március 31-ig lehet élhet. 3./ A lakások vételárának mértéke: A mindenkori tényleges forgalmi értéket alapul véve az eladó és vevı közös megegyezésével. 4./ Értékcsökkentı tényezık: - a lakottság ténye /50 %/ 5./ A vételár kifizetésének lehetıségei: a./ Egyösszegő kifizetés esetén a vételár 60%-a, a kifizetendı összeg. b./ 10- %-os elıleg kifizetése esetén 25 éves kamatmentes részletfizetés. c./ Elıleg nélküli vásárlás esetén 10 %-os kamattal 25 éves részlefizetés. 6./ Kamatmentes vagy kedvezı kamatozású részletfizetés esetén a befizetés esetleges elmaradásakor a fennmaradó összegre a mindenkori kamatokat kell felszámolni, és a megfizetést bírósági eljárással kell foganatosítani / Az önkormányzat a lakások elidegenítésébıl származó, az elidegenítés költségeinek összegével csökkentett bevételét elkülönített számlán köteles vezetni. 2./ Ezt a bevételt csak a r tulajdonában lévı épületek felújítására, korszerősítésére, esetleg új lakás építésére használhatja. 10

11 Ezzel az összeggel azonos mértékő pénzintézeti kölcsön vehetı igénybe, mely visszafizetéséhez az állam garanciát vállal, és kamatainak visszafizetésére támogatást nyújt. 15. Vegyes rendelkezések 1./ Az önkormányzati lakást annak a személynek kell bérbeadni, aki a rendelet hatálybalépésekor a lakást jóhiszemő jogcím nélküli személyként használja, és nem rendelkezik bérleti szerzıdéssel. 2./a./ Rosszhiszemő jogcímnélküli lakáshasználó az elhelyezésérıl maga köteles gondoskodni. b./ E rendelet hatálybalépését követın a lakás és helyiség kiürítésével, átadásával, használatával kapcsolatos, illetıleg a felmondás érvényességét megállapító határozatok végrehajtásának elrendelése és foganatosítása bírósági végrehajtásra tartozik. 3./ Szükséglakást határozatlan idıre bérbeadni nem lehet. 4./ Bérbeadói hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról harminc napon belül nyilatkozni kell. 5./ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 6./ Egyidejőleg hatályát veszti a Pilis Nagyközségi Közös Tanács 4/1982./XI. 10./ és 5/1982./XI. 10./ számú tanácsrendelete. Pilis, augusztus 11. Dr. Illanicz György polgármester Kriskó Jánosné jegyzı 11

12 1. sz. melléklet az Önkormányzat 6/1994. sz. rendeletéhez Közérdekő célok kielégítésre szolgáló lakások/szolgálati lakások: Címe. Komfortfokozata: Alapterülete Bérlıje 1./ Pilis, Rákóczi út 40. összkomfortos 83 m2 Dr. Legeza Margit 2./ Pilis, Rákóczi út 40. összkomfortos 108 m2 Dr. Fajta György 3./ Pilis, Rákóczi út 40. összkomfortos 45,4 m2 Parádi Rozália 4./ Pilis, Rákóczi út 40. összkomfortos 62 m2 Czombor Anikó 5./ Pilis, Rákóczi út 40. összkomfortos 63 m2 Keveházi Márta 6. /Pilis, Rákóczi út 42. összkomfortos 58 m2 Malik Jánosné 7./ Pilis, Kossuth L. út 49. összkomfortos 100 m2 Dr. Hajdinák Zoltán 8./ Pilis, Rákóczi út 67. összkomfortos 92 m2 Dr. Nemeh Aziz Soulima 9./ Pilis, Kossuth L 59/b. összkomfortos 100 m2 Dr. Varga Dénesné 10./ Pilis, Attila u. 6. összkomfortos 40 m2 Dankéné Miklós Csilla 11./ Pilis, Kossuth L. u. 28. komfortos 56 m2 Karakas Mariann 12./ Pilis, Kossuth L. u komfortos 51 m2 Lugosiné Pelczhoffer Erszébet 13./ Pilis, Kossuth L. 59/a. komfortos 100 m2 Kovács Károlyné 14. Pilis, Luther tér 1. komfortos 49 m2 Kurucz László 15./. Pilis, Dózsa Gy. u. 33. komfortos 62 m2 Baráth Bálint 16./ Pilis, Széchenyi u. 28. komfortos 73 m2 Losányi Tamásné 17./ Pilis, Rákóczi út 67. összkomfortos 89 m2 Metzger György 2./ Szociális helyzet alapján bérelt lakások/bérlakások. 1./ Pilis, Kávai út 1. komfort.nélk. 40 m2 Miklós József 2./ Pilis, Vágóhíd u. 22. komfort.nélk. 27 m2 Kósa Sándor 3./ Pilis, Madách u. 31. komfort.nélk. 18,5 m2 Földi Jánosné 4./ Pilis, Dózsa Gy. u komfort.nélk. 40,35 m2 Holmek Istvánné 5./ Pilis, Dózsa Gy. u. 33. komfort nélk. 44 m2 Sebık Ferencné 6./ Pilis, Dózsa Gy. u. 33. komfort.nélk. 42 m2 Berkesi Jánosné 7./ Pilis, Harang u. 18. komfort.nélk. 15 m2 Lengyelfalvi Erzsébet Leánya: L. Éva 12

13 8./ Pilis, Vasút u. 11. ¼-es résztul. 10m2 Osztos Mihályné 3./ Szükség lakás nincs! Nem lakás céljára szolgáló helyiségek: 1. Pilis, Kossuth L u. 24. IPOSZ H. 25 m2 Helyi Ipartestület 2. Pilis, Kossuth L u. 24, Ügyv. Ir. 28 m2 Dr. Vágó Zsuzsnna 3. Pilis, Kossuth L u. 24, raktár 31,3 m2 Nagy Mihály vállalk. 4. Pilis, Kávai u. 1. üzleth. 27 m2 ELSZOM Szolg.társaság 5. Pilis, Kávai u. 1. üzleth. 52 m2 Pult Könyvterj.Kft. könyvesbolt 6. Pilis, Dózsa Gy. u. 33. Irodahelyiség Faluvédı Egyesület 7. Pilis, Dózsa Gy. u. 33. Sportközpont 277 m2 Illés Tibor vállalkozó 8. Pilis, Dózsa Gy. u. 33. öltözı-sportbüfé Pilisi Sport Egyesület 9. Lakáshoz tartozó garázsok. Pilis, augusztus 11. Kriskó Jánosné jegyzı 2. sz. melléklet az Önkormányzat 6/1994. sz. rendeletéhez Elidegenítésre javasolt lakások: 1./ Pilis Harang u. 18. szükséglakás Lengyelfalvi Éva 300 ezer Ft 2./ Pilis Vasút u. l1. ¼ ed rész lakás Ocztos Mihály 100 ezer Fi 3./ Pilis Madách u. 31. komfort nélk. lakás Földi Jánosné 500 ezer Fi Pilis, augusztus 11. Kriskó Jánosné jegyzı 13

14 A lakások és helyiségek ismérvei / törvényi melléklet/ A 6/1994. sz. lakásrendelethez E Törvény alkalmazásában: 1./ Lakás az olyan összefüggı helységcsoport, amely a a./ helyiségei; b./ közmővesítettsége, c./ melegvíz-ellátása; és d./ főtési módja. alapján valamelyik komfortfokozatba /összkomfortos, komfortos, félkomfortos,komfort nélküli/ sorolható. 2./ összkomfortos az a lakás, amely legalább a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiséggel és WC-vel;. b./ közmővesítettséggel /villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel/; c./melegvíz-ellátással /táv-,tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel; gáz vízmelegítıvel/ és d./központos főtési móddal /táv-, egyedi központi vagy etage főtéssel/ rendelkezik. 3./Komfortos az a lakás, amely legalább a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiséggel, fürdıhelyiséggel és WC-vel; b./ közmővesítettséggel, c./ melegvíz.ellátással és d./ egyedi főtési. móddal /szilárd-vagy olajtüzeléső kályhafőtéssel, elektromos hıtároló kályhával, gázfőtéssel/ rendelkezik. 4./ Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyiséggel, továbbá fürdıhelyiséggel, WC-vel; b./ közmővesítettséggel/legalább villany és vízellátással/ és c./ egyedi főtési móddal rendelkezik. 5./Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább a./ 12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyiséggel, WC használatával és. b./ egyedi főtési móddal rendelkezik, valamint ő c./a vízvétel lehetısége. biztosított. 6./ Szükséglakás az olyan helyiség /helyiségcsoport/, amelynek /amelyben legalább egy helyiségnek/ 14

15 a./ alapterülete hat négyzetmétert meghaladja; b./külsı határoló fala legalább tizenkét centiméter vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékő fal; c./ ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá d./ főthetı;és' e./ WC használata, valamint a vízvétel lehetıség biztosított. 7./ A lakás helyiségei általában a./ a lakóhelységek: lakószoba, hálófülke, hall, étkezı, lakóelıtér; b./ a fızıhelységek: konyha, fızıfülke, c./ az egészségügyi helységek: fürdıhelyiség /fürdıszoba, mosdó, zuhanyzófülke/, WC; d./ a közlekedési helyiségek:éléskamra, /lomkamra/, öltözı /gaderobe/. 8. Lakószoba az a helyiség, amelynek a./ alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja b./ külsı határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékő fal; c./ ablaka közterületre, udvarra, kertre, vagy üvegezett verandára /folyosóra/ nyílik; d./ melegpadlója van; továbbá e./ főthetı; végül f./ legalább egy kétméteres - ajtó és ablak nélküli falterülettel rendelkezik. 9. Félszoba az olyan lakószoba, amelynek az alapterülete a 12 négyzetmétert nem haladja meg. 10. Két- vagy többlakásos házingatlanban a./ a közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, 13. közös fürdıszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi-és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástérség(a: pince- és padlásrekeszek kivételével) az épületben lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerő használatához szükséges mértékben, b./ a közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsıház, a folyosó, a függıfolyosó az épületben lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerő használatához szükséges mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része. 11. A lakáshoz tartozó helyiségek általában: a tüzelıtároló (fáskamra, pincerekesz),padlásrekesz. 12. Nem lakás céljára szolgáló helyiség az: amely kizárólag ipari, építıipari, mezıgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, mővelıdési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. 13. Jogcím nélküli lakáshasználó az, aki lakását bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. 14. Mőemléképületben lévı lakás: a mőemlékben, a mőemlék jellegtő épületben és a városképi szempontból mőemlékké nyilvánított épületben lévı lakás. 15

16 15. A lakásberendezések általában a következık: a./ fızıkészülék (tőzhely,fızılap stb.), b./a főtıberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos határoló kályha stb,), c./ melegvíz ellátó berendezés (gáz vízmelegítı, villanybojler, fürdıkályha), d./ egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdıkád, zuhanyzó, mosdó, WC-tartály, WCcsésze stb. a hozzá tartozó szerelvények), e./ a szellıztetı berendezés (páraelszívó stb.), f./ a beépített bútor (ruhásszekrény,konyhaszekrény stb.), g./ a redıny, vászonroló, napvédı függöny, h./ a csengı és a kaputelefonnak a lakásban levı készüléke, i./ a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak. 16./ Az épület központi berendezései általában a következık: a./ központi főtés- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban lévı vezetékszakaszt és főtıtesteket (radiátor stb.) is, b./ a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban lévı vezetékszakaszt is, c./ az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévı vezetékszakaszt is, d./ a több lakást szolgáló szellıztetı berendezés, e./ a központi antenna az erısítı berendezéssel, ideértve a lakásban lévı vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is, f./ a.kaputelefon és felcsengetı berendezés a vezetékhálózattal,. g./ a személy- és teherfelvonó, h./ a házi szemét győjtésére szolgáló berendezés, i./ a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel, j./ a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetıleg elszikkasztására szolgáló berendezés. 17. A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen: a./ a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítsa, b./ a felvonó használatának biztosítása, c./ a kapunyitás, d./ a központifőtés és melegvíz-ellátás, e./ a közös használatra szolgáló helyiségekben lévı olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhetı,. f./ a rádió- és televízióadók vételének biztosítása. 16

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos vagy összkomfortos lakás és - lakás helyreállításának vállalásával történő bérbeadásra nagykorú

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3.

A rendelet célja 1. A személyes gondoskodás formái 3. Homokmégy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011 ( III.04.) számú rendelete az 1/2010(II.18.) számú rendelettel módosított 2/2009 (III.26.) rendelet módosításáról a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995.(X.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2000./II.24./,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Átvétel dátuma:. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Adó-visszatérítési támogatás igénylés a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI LAKÁSGAZDÁLKODÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI LAKÁSGAZDÁLKODÁSRÓL Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI LAKÁSGAZDÁLKODÁSRÓL I. A LAKÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2010. január 01-jén az Önkormányzat

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben