2013/29. SZÁM TARTALOM. 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/29. SZÁM TARTALOM. 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről..."

Átírás

1 2013/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megjelent utasításairól A 2013/23. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések Elveszett IC kártya... 18

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 39/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az Egészségmegőrző program működtetésére vonatkozó egységes szabályozás kialakítása, továbbá hatásköri, és ügyviteli szabályok meghatározása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya az 1. számú mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya Jelen utasítás előírásait szeptember 17 és december 31. közötti időszakban kell alkalmazni. 2.3 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás gazdálkodás vezető a felelős. A program működtetéséért a Humán szervezetben koordinálásra kijelölt munkavállaló, a humánpartner koordinátorok, a humánpartnerek, a munkáltatói jogkörgyakorlók és asszisztenseik a felelősek, közreműködőként pedig részt vesznek benne a Társaság részére az egészségmegőrző program szolgáltatásait biztosító, illetve humánszolgáltatásokat végző szervezetek az e tárgyban kötött szerződések alapján. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasításban értelmezésre szoruló fogalom nincs. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az Egészségmegőrző program a személyi jövedelemadóról szóló évi CXII. törvény 70. (1) bekezdés (1a) b) pontja alkalmazásában béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül, az adófizetési kötelezettség és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli. 4.1 Az egészségmegőrző program célja A közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók fokozott éberséget és jó fizikai állapotot követelő körülmények között végzik napi munkatevékenységüket, melyhez elengedhetetlen a testi egészségük fenntartása. Az Egészségmegőrző program célja az 1. számú mellékletben meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - egészségének és munkavégző képességének megőrzése, - a megbetegedéseik megelőzése, - a szűrési program alapján kimutatott esetlegesen kialakuló betegségeik korai stádiumának felismerése, - a rizikófaktorainak meghatározása, - az éjszakai munkavégzés egészségügyi kockázatainak csökkentése. Az Egészségmegőrző prevenciós program azzal, hogy kiterjed az előzőekben felsoroltakra, hozzájárul a munkavállaló életminőségének javulásához, és ez által a hatékonyabb munkavégzéshez. 4.2 A Program tartalma A Program a következőket tartalmazza a rehabilitációs célú, fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézetekben: - komplex egészségügyi szűrési program /4. számú melléklet/, - az elvégzett vizsgálatok alapján a betegségek és a rizikófaktorok meghatározása, - felvilágosító előadások, tréningek /életmód, helyes táplálkozás, diétás tanácsadás, tréning, gyógytorna/, - az egészségi állapotra vonatkozó összegző szakorvosi vélemény, 2

3 - orvosi beutaló, reumatológiai szakrendelés javaslata alapján fizio- és balneoterápiás kezelés igénybevétele, - 7 napos (6 éjszaka) teljes ellátás /napi háromszori étkezés és szállás/. 4.3 A munkavállalói együttműködési kötelezettség tartalma A munkavállaló - önkéntesen vállalja a Programban történő részvételét az éves rendes szabadsága, terhére, - együttműködik a foglalkozásegészségügyi orvossal az egyénre szóló és egészségi állapotának megfelelő intézeti profil meghatározása érdekében, - részt vesz a szűrővizsgálatokon és a felvilágosító előadásokon, tréningeken, - szükség esetén - orvosi javaslatra - igénybe veszi a fizio- és balneoterápiás kezeléseket, - az intézeti összegző szakmai véleményt, javaslatot átadja a háziorvosának/ üzemorvosának, - akadályoztatás esetén az előírt határidőn belül jelzi a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a részvétel lemondását. 4.4 Az Egészségmegőrző program folyamata A pontos időütemezést a MÁV-START Zrt. részére biztosított tárgyévi felhasználható kapacitásokra és a turnus beosztásokra vonatkozó információ rendelkezésre állása határozza meg. A program konkrét operatív lebonyolítása az utasításban meghatározott ütemterv szerint történik Jelentkezés A program adott évi elindításakor a munkavállaló részvételi szándékát a 2. számú melléklet szerinti Igénybejelentő lap -on kezdeményezheti, amelyet a 3/a, illetve 3/b számú melléklet szerinti Mozgásszervi, illetve Kardiológiai Protokoll kérdőívvel együtt a humánpartnertől kap meg. A Protokoll kérdőívet - a megfelelő intézeti profil kiválasztása érdekében - a munkavállaló kérésére a foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki és tesz javaslatot az intézeti ellátásra (kizárólag egy típusúra). A javasolt intézetet a 3 foglalkozás-egészségügyi orvos az igénybejelentő lapon aláírásával igazolja. Orvosi záradék és pecsét nélkül az igénybejelentés érvénytelen. A munkavállaló a kitöltött és aláírt Igénybejelentő lapot az előírt jelentkezési határidőn belül megküldi, illetve átadja a munkáltatói jogkörgyakorló részére. Jelentkezési határidő: október 7. A kiállított protokoll kérdőívet a munkavállaló magánál tartja, és a Program kezdetekor az intézetbe viszi magával. A leadott jelentkezés csak a tárgyévre érvényes, vagyis az előző években leadott, de nem teljesített igényeket a programban való részvételi szándék esetén évente meg kell ismételni Férőhelyek felosztása, döntés a résztvevőkről A Humán szervezet év november 1.- december 15. közötti időszakra a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kfttől rendelte meg a felhasználható kapacitást. A Humán szervezetben kijelölt munkavállaló a rendelkezésre álló férőhelyeket létszámarányosan (az 1. sz. mellékletben felsorolt munkaköröket betöltők számának figyelembe vételével) szervezetenként felosztja és megküldi az érintett munkáltatói jogkörgyakorlók részére. Határidő: szerződéskötést követően azonnal A szervezeti egységeknél az elosztás helyi érdekegyeztetés keretében, az érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek bevonásával a munkáltató által koordinálva történik. A kapacitás elosztásánál azokat a munkavállalókat kell előnyben részesíteni, akik korábban még nem vettek részt a Programban. Az elosztásnál gondoskodni kell arról, hogy az esetleges visszamondások esetén elsősorban a szervezeten belülről lehessen a megüresedett helyeket feltölteni. Elbírálási határidő: október 11.

4 A döntés eredményéről a helyi egyeztetést követően a munkáltatói jogkörgyakorló írásban értesíti az érintett munkavállalókat az 5. sz. számú melléklet szerinti formában. A területi humánpartner koordinátor gondoskodik arról, hogy az 5. sz. melléklet szerinti értesítőt, az intézeti tájékoztatót (5 a/b/c. sz. mellékletek) az illetékes humánpartner személyre szólóan elkészíti, a munkáltatói jogkör gyakorlóval aláíratja és a munkavállaló részére dokumentáltan átadja, legkésőbb október 16-ig. Az asszisztensek, vagy a munkáltatói jogkörgyakorlók által kijelölt munkavállaló az egyes döntést követően, de legkésőbb a program indulását megelőző hónap 17-ig a 7. számú melléklet szerinti táblázatot - a programban résztvevők adataival kitöltve - haladéktalanul megküldik az érintett vezényleteknek és a Humán szervezetben kijelölt munkavállalóhoz, a címre. A humán szervezet munkavállalója minden hónap 25-ig EXCEL formátumban -ben megküldi a következő havi turnusbeosztást az érintett gyógyintézetek részére. A táblázatokat titkosított formában, minden egyes szolgáltatási egységnek eltérő, különböző jelszóval védett formában kell megküldeni. A jelszó képzése a következőképpen történik: o A jelszónak legalább 12 karakterből kell állnia. o A jelszó összetételében a következő 4 csoport közül legalább 3 csoport elemeiből, minimum kettő-kettő karaktert kell, hogy tartalmazzon: ékezet nélküli kisbetű (a-z); ékezet nélküli nagybetű (A-Z); szám (0-9) és különleges karakterek # $ % ^ & * ( ) _ + ~ - = \ ` { } [ ] : " ; ' < >?,. /). A jelszavakat a Szolgáltatóval elektronikus úton kell közölni. A jelszó és az azzal védett EXCEL táblázat együtt nem küldhető és együtt nem tárolható. Ha a munkavállaló lemondja a részvételét és helyette más vesz részt a turnusban, az asszisztens haladéktalanul jelzi a változást az érintett vezénylőnek, a Humán szervezetben kijelölt munkavállalónak, aki a változásról soron kívül értesíti az érintett gyógyintézetet. Amennyiben a pótlást helyi szinten nem lehet 4 megoldani, a Humán szervezetben kijelölt munkavállalóval kell egyeztetni. Az igénybevételek nyilvántartását a szervezeti egységek asszisztensei végzik, ahol az elutasított igénybejelentéseket is nyilvántartásba kell venni A munkavállaló visszajelzési kötelezettsége Ha a munkavállaló a programot a megjelölt időpontban bármely ok miatt nem tudja igénybe venni, erről a munkáltatói jogkörgyakorlót vagy az asszisztensét írásban (6. sz. melléklet) az igénybevételi időpont előtt legkésőbb 6 nappal, vis major esetén haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben a munkavállaló a programban önhibájából nem vesz részt és ezt a munkáltató felé nem jelzi, kártérítés címén a lefoglalt szállás költsége a munkavállalót terheli és a fizetéséből levonásra kerül A munkáltató kötelezettsége A munkáltató köteles belátása szerint az értesítésben megadott időpontra a munkavállaló részére szabadságot biztosítani A program értékelése Az Egészségmegőrző program működtetésével kapcsolatban a Humán szervezetben kijelölt munkavállaló részletes elemzést készít legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a tárgyévi igénybevétel tapasztalatairól a Humánerőforrás gazdálkodás részére. A program értékeléséről a Humánerőforrás gazdálkodás vezető beszámol a vezetői értekezleten, továbbá tájékoztatást ad az érdekvédelmi és érdekképviseletek részére is HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 27/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. Különszám I.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának rendjéről

5 5.2 Módosítások Nincsenek. ÉRTESÍTŐ Hatályon kívül helyezések 5/2012. (V.23. MÁV-START Ért. 11.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgatóhelyettesi utasítás az Egészségmegőrző program működéséről. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2.2. pont szerint kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Munkakörök listája 2. számú melléklet: Igénybejelentő Lap 3/a számú melléklet: Mozgásszervi protokoll kérdőív 3/b számú melléklet: Kardiológiai protokoll kérdőív 4. számú melléklet: Szűrési program 5. számú melléklet: Értesítés a programban történő részvételről 5/a számú melléklet: Tájékoztató az Egészségmegőrző programban történő részvételhez (Hévíz) 5/b számú melléklet: Tájékoztató az Egészségmegőrző programban történő részvételhez (Harkány) 5/c számú melléklet: Tájékoztató az Egészségmegőrző programban történő részvételhez (Balatonfüred) 6. számú melléklet: Lemondó nyilatkozat 7. számú melléklet: Résztvevői adatbázis Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

6 6 1. sz. melléklet Az Egészségmegőrző Programban résztvevő munkakörök 1. belföldi személypénztáros 2. féklakatos 3. hálózati személyszállítási főirányító 4. járműszerelő (Balatonfenyves kisvasút) 5. jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) 6. kocsivizsgáló 7. műszaki kocsiirányító előadó 8. nemzetközi személypénztáros 9. pénztárellenőr 10. számadó és jegypénztáros 11. számadó pénztáros 12. személyszállítási ügyeletes 13. szolgáltatásellenőr 14. utánfizetési pénztáros 15. tartalékos pénztárellenőr 16. táblázó, kocsitáblázó 17. területi személyszállítási főirányító 18. utaskísérő 19. VIP utaskísérő 20. vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) 21. vezénylő 22. vizsgáló főkalauz

7 7 2. sz. melléklet IGÉNYBEJELENTŐ LAP Az Egészségmegőrző Program igénybevételére A munkavállaló neve:.... Születési hely és idő:.... év hó. nap munkaköre: törzsszáma:... Szolgálati hely megnevezése:... Szolgálati hely kód:.. TAJ:... adóazonosító jel: A mellékelt mozgásszervi, illetve kardiológiai protokoll alapján kérem az Egészségmegőrző Program keretén belül a 7 napos (6 éjszaka) ellátás igénybevételét (kivéve a lent megjelölt időtartamot) az évi rendes szabadság terhére biztosítani. A Program igénybevételéről szóló Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem. A foglalkozás-egészségügyi orvos által javasolt Intézet (Hévíz, Harkány, Balatonfüred)*. */a megfelelőt kérjük aláhúzni. foglalkozás-egészségügyi orvos neve és bélyegzője Tárgyévben a részemre alkalmatlan időszak: hó.naptól hó.napig Elérhetőségem:..telefon, mobil telefon,.fax,. cím Kelt:. év....hó nap.. a munkavállaló aláírása Szervezeti egység Z Á R A D É K /. munkavállaló igénybejelentése az Egészségmegőrző programról szóló utasításban foglalt feltételeknek megfelel, a kért időpontra szabadságot biztosítok /..ok miatt nem engedélyezem. Kelt:. év....hó nap.. Humánpartner.. Munkáltatói jogkörgyakorló

8 MOZGÁSSZERVI PROTOKOLL KÉRDŐÍV 8 3/a. sz. melléklet 1. Tud-e arról, hogy valamilyen idegrendszeri vagy mozgásszervi fejlődési rendellenesség előfordult a családjában? * 2. Iskolás korában részesült-e gyógytorna kezelésben gerincelváltozás gerincferdülés, hanyag tartás, Schauermann kór miatt? 3. Kapott-e katonaság alóli felmentést mozgásszervi ok miatt? 4. Javasolták e már Önnek valamikor lúdtalpbetét viselését? 5. Volt-e Önnek csigolya, medence vagy alsó végtagi izület környéki vagy izületbe hatoló csonttörése? * 6. Van-e Önnek ún. anyagcsere cukor, zsír, purin (köszvény) betegsége? * 7. Túlsúlyosnak vagy elhízottnak tartja e magát? 8. Volt e Önnek ortopédiai menisectomia, ín és izomplasztika, synovectomia - vagy idegsebészeti porckorongsérv műtétje? * 9. Vannak-e a megterhelést követő pihenés alatt másnapra elmúló izületi vagy izomfájdalmai? 10. Elmondható-e Önről, hogy legalább havonta egy alkalommal aktívan kikapcsolódik? 11. Elmondható-e Önről, hogy sovány, dohányzó munkavállaló? * 12. Kezelték-e már Önt mozgásszervi /reumatológiai/ megbetegedés miatt? Eredmény:. válasz Az indikáció, a kontraindikáció és a munkavállaló igényének figyelembevételével, a javasolt Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet: * Hévíz, Harkány Kelt: év..hó..nap * A megfelelő aláhúzandó Foglalkozás-egészségügyi orvos

9 KARDIOLÓGIAI PROTOKOLL KÉRDŐÍV 9 3/b. sz. melléklet 1. Volt-e a szűkebb családjában szív - vagy érrendszeri betegségben elhunyt személy (szülők, nagyszülők, testvérek, unokatestvérek)? 2. Elhízott, dohányzó, italozó, mozgásszegény életmódú embernek érzi-e magát? * 3. Volt-e gyermekkori szívbetegsége vagy asztmája? 4. Tud-e arról, hogy a vércukra vagy a vérzsírja már egy-vagy két alkalommal magasabb volt? * 5. Volt-e trombózisa, embóliája, vagy vannak e kitágult alsó végtagi visszerei? * 6. Megszokott-e szédülni ill. elégedett e a memóriájával? * 7. Ön szerint stresszes-e a munkahelye? 8. Mértek-e Önnek már ismételten 140/80 hgm. feletti vérnyomást? 9. Volt-e már Önnek mellkasi szorító fájdalma? 10. Vert-e már össze-vissza a szíve mindenféle különösebb ok nélkül? 11. Kezelték-e már Önt szív- érrendszeri megbetegedés miatt? Eredmény:. válasz Az indikáció, a kontraindikáció és a munkavállaló igényének figyelembevételével a balatonfüredi Szív- Érrendszeri Rehabilitációs Intézetben történő részvétel javasolt. Kelt: év..hó..nap * A megfelelő aláhúzandó Foglalkozás-egészségügyi orvos

10 10 4. sz. melléklet SZŰRÉSI PROGRAM 1. Biológiai és fiziológiai paraméterek felvétele (testsúly, testmagasság, vérnyomás, pulzusszám, stb.) 2. Betegségelőzmények kikérdezése, kérdőíves felmérés 3. Belgyógyászati vizsgálat 4. Részletes mozgásszervi vizsgálat 5. Elektrokardiogram készítése 6. Laboratóriumi vizsgálatok: Vérkép Süllyedés Vizelet rutin Vércukor Se-bilirubin GOT GPT Gamma GT ALP Se-creatinin Cn Koleszterin HDL koleszterin TGC Se-húgysav 7. Fentiek alapján betegségek és riziko faktoraik meghatározása. 8. Mozgásszervi státusznak, munkakörnek megfelelő gyógytorna betanítása. 9. A kimutatott mozgásszervi betegségek anatómiai és élettani hátteréről, gyógyításáról felvilágosító előadás tartása. 10. Életmódi és diétás tanácsadás, testtömeg index számítás az elhízott, illetve mozgásszegény életmódú vendégeink számára. 11. Dohányzás leszoktatást segítő felvilágosító előadás, tréning. A tartózkodás végén összefoglaló szakorvosi jelentés készítése.

11 11 5. sz. melléklet Értesítés jelentkezés elbírálásáról. Munkavállaló részére (név, törzsszám).... A MÁV-START Zrt. Egészségmegőrző programjában való részvételi szándékát elbíráltuk, a döntésünk a következő: Ön a tárgyévi Egészségmegőrző programban részt vehet *.. év.. hó. napjától... év.. hó. napjáig a..-i Vasútegészségügyi Kht. Mozgásszervi / Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Intézetében. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az intézeti elhelyezést a megjelölt időpontban bármely ok miatt nem tudja igénybe venni, erről a munkáltatói jogkörgyakorlót vagy az asszisztensét írásban (6. sz. melléklet) az igénybevételi időpont előtt legkésőbb 6 nappal, vis major esetén haladéktalanul értesíteni köteles. Ellenkező esetben az egészségügyi intézményben felmerülő, a munkáltató által kiegyenlített szállásköltség az Ön fizetéséből kártérítési határozattal levonásra kerül. *A megfelelő aláhúzandó. Ön a tárgyévi Egészségmegőrző programban nem vehet részt *. Elutasítás esetén indoklás: Opcionális: Jelentkezése a férőhelyek korlátozott száma miatt került elutasításra, de Ön a tartalékok adatbázisába bekerült, így egy esetleges visszamondás során keletkező üres férőhely várományosa lehet. Kelt:,.. év. hó napján Üdvözlettel: Munkáltatói jogkörgyakorló

12 12 5/a. sz. melléklet Tisztelt Munkatársunk! Tájékoztató az Egészségmegőrző programban történő részvételhez (Hévíz) Értesítjük, hogy az Egészségmegőrző Program igénybejelentése alapján helyet biztosítunk Önnek a Vasútegészségügyi Kht. Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetében. Az Intézet címe: 8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 1. Telefonszáma: 06/83/ Az Intézetben a megjelölt napon reggel 8 órától lehet jelentkezni, a szobát 11 órától lehet elfoglalni. Kérjük, vigye magával: - az Értesítést a jelentkezés elbírálásáról - személyi igazolványát - érvényes betegbiztosítási kártyáját /TAJ kártyát/ - a foglalkozás-egészségügyi/háziorvos által kitöltött kérdőívet (protokoll lapot) - a háziorvos által kiállított 30 napnál nem régebbi rheumatológiai beutalót vagy a rheumatológiai szakrendelés által kiállított fürdőjegyet - a rendszeresen szedett gyógyszereit. Tájékoztatjuk, hogy a fürdőkezelések igénybevételekor a Szent András Gyógykórház kezelésenként önrész megfizetését kéri, amelyet a munkavállalónak a helyszínen kell fizetni.. Az elhelyezés 2 ágyas fürdőszobás szobákban történik. Az étkezés a felvétel napján ebéddel kezdődik, a távozás napján reggelivel fejeződik be. A távozás napján ebéd nem biztosított, a reggeli előtt eltávozók hideg élelmet nem kapnak. A személyi szükségletét képező ruhaneműn és tisztálkodási eszközökön kívül fürdőruhát, törölközőt, gyógytornához ruhát, vállfát stb. vigyen magával. A személygépkocsival érkezők részére parkolóhelyet az Intézet térítés ellenében tud biztosítani. Az esetleges gyógykezelésre előírt utasításokat saját érdekében kérjük, szíveskedjen betartani és az egészségügyi intézet házirendjének szabályaihoz alkalmazkodni. Jó pihenést kívánunk! Kelt:. év....hó nap MÁV-START Humán

13 13 5/b. sz. melléklet Tájékoztató az Egészségmegőrző programban történő részvételhez (Harkány) Tisztelt Munkatársunk! Értesítjük, hogy az Egészségmegőrző Program igénybejelentése alapján helyet biztosítunk Önnek a Vasútegészségügyi Kht. Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetében. Az Intézet címe: 7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Telefonszáma: 06/72/ Az Intézetben a megjelölt napon reggel 8 órától lehet jelentkezni, a szobát 11 órától lehet elfoglalni. Kérjük, vigye magával: - az Értesítést a jelentkezés elbírálásáról - személyi igazolványát - érvényes betegbiztosítási kártyáját /TAJ kártyát/ - a foglalkozás-egészségügyi/háziorvos által kitöltött kérdőívet (protokoll lapot) - a háziorvos által kiállított 30 napnál nem régebbi rheumatológiai beutalót vagy a rheumatológiai szakrendelés által kiállított fürdőjegyet - a rendszeresen szedett gyógyszereit. Tájékoztatjuk, hogy a fürdőkezelések igénybevételekor a Baranya Megyei Önkormányzat Fürdőkórháza kezelésenként önrész megfizetését kéri, amelyet a munkavállalónak kell fizetnie. Az elhelyezés 2, 3, illetve 4 ágyas fürdőszobás szobákban történik. Az étkezés a felvétel napján ebéddel kezdődik, a távozás napján reggelivel fejeződik be. A távozás napján ebéd nem biztosított, a reggeli előtt eltávozók hideg élelmet nem kapnak. A személyi szükségletét képező ruhaneműn és tisztálkodási eszközökön kívül fürdőruhát, törölközőt, gyógytornához ruhát, vállfát stb. vigyen magával. A személygépkocsival érkezők részére zárt parkolóhelyet az Intézet tud biztosítani, parkolási díj megfizetése ellenében. Az esetleges gyógykezelésre előírt utasításokat saját érdekében kérjük, szíveskedjen betartani és az egészségügyi intézet házirendjének szabályaihoz alkalmazkodni. Jó pihenést kívánunk! Kelt:. év....hó nap MÁV-START Humán

14 14 5/c. sz. melléklet Tájékoztató az Egészségmegőrző programban történő részvételhez (Balatonfüred) Tisztelt Munkatársunk! Értesítjük, hogy az Egészségmegőrző Program igénybejelentése alapján helyet biztosítunk Önnek a Vasútegészségügyi Kht. Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Intézetében. Az Intézet címe: 8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1. Telefonszáma: 06/87/ Az Intézetben a megjelölt napon reggel 8 órától lehet jelentkezni, a szobát 11 órától lehet elfoglalni. Kérjük, vigye magával: - az Értesítést a jelentkezés elbírálásáról - személyi igazolványát - érvényes betegbiztosítási kártyáját /TAJ kártyát/ - a foglalkozás-egészségügyi/háziorvos által kitöltött kérdőívet (protokoll lapot) - a rendszeresen szedett gyógyszereit. Az elhelyezés 2 ágyas fürdőszobás szobákban történik. Az étkezés a felvétel napján ebéddel kezdődik, a távozás napján reggelivel fejeződik be. A távozás napján ebéd nem biztosított, a reggeli előtt eltávozók hideg élelmet nem kapnak. A vonattal érkezőknek Balatonarács vasútállomáson célszerű leszállni, ahonnan kb. 300 m-es sétával a Táncsics Mihály utcán lehet az Intézetet megközelíteni. A személygépkocsival érkezőknek térítési díj megfizetése ellenében korlátozott számban parkolási lehetőséget tudnak biztosítani. Az esetleges gyógykezelésre előírt utasításokat saját érdekében kérjük, szíveskedjen betartani és az egészségügyi intézet házirendjének szabályaihoz alkalmazkodni. Jó pihenést kívánunk! Kelt:. év....hó nap MÁV-START Humán

15 15 6. sz. melléklet LEMONDÓ NYILATKOZAT Az Egészségmegőrző Programban történő részvételről A munkavállaló neve:... Születési hely és idő:.... év hó. nap munkaköre: törzsszáma: Szolgálati hely megnevezése: Szolgálati hely kód:.. TAJ:., adóazonosító jel: A vonatkozó utasítás alapján részemre biztosított 7 napos (6 éjszaka) egészségmegőrző programban történő részvételemet a... intézményben. év. hó.. naptól. év. hó.. napig tartó turnusban ezúton lemondom. Tudomásul veszem, hogy a lemondó nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha a nyilatkozat beérkezése 6 nappal, vis major esetén azonnal, megelőzi a fent jelzett turnusbeosztás kezdetét! Ellenkező esetben az egészségügyi intézményben felmerülő, a munkáltatóm által kiegyenlített szállásköltség a fizetésemből kártérítési határozattal levonásra kerül. Kelt:. év....hó nap. munkavállaló aláírása

16 16 7. sz. melléklet Turnus kezdete Turnus vége Név Szobaszám visszajelzés születési idő telefon mobil fax Szolgálati hely kódja Szolgálati hely neve Munkakör Törzsszám Vállalat 1/1 MÁV-START 1/2 MÁV-START alkalmatlan időszak

17 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ Tájékoztatás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megjelent utasításairól - Szeptember 18-án megjelent a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 13/2013. ( ) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. képzési tevékenységéről. - Október 01-jén kihirdetésre került a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. biztonságirányítási kézikönyvéről szóló 14/2013. (09.23.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás, mely hatályon kívül helyezte az ugyanilyen című 7/2013. VIG sz. utasítást. - Október 01-jén megjelent a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Egészségmegőrző programjának működéséről szóló 15/2013. ( ) VIG sz. vezérigazgatói utasítás. - Szeptember 18-án megjelent a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. 15/2013. ( ) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- GÉPÉSZET Zrt. képzési tevékenységéről. - Október 02-án megjelent a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Egészségvédő programjának működéséről szóló 16/2013. ( ) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a A 2013/23. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések 62/2013. sz. díjszabási rendelkezés a MÁV START Zrt. által az utazóközönség részére biztosított üzletpolitikai kedvezmények szabályozásának 1. sz. módosításáról 63/2013. sz. díjszabási rendelkezés Forma1 Magyar Nagydíj 64/2013. sz. díjszabási rendelkezés Kecskeméti Repülőnap 65/2013. sz. díjszabási rendelkezés - nem került kiadásra 66/2013. sz. díjszabási rendelkezés Alfa Fesztivál 67/2013. sz. díjszabási rendelkezés HungaRio Katolikus Ifjúsági Napok 68/2013. sz. díjszabási rendelkezés Rock Beach Fesztivál 69/2013. sz. díjszabási rendelkezés Budapest Kártya értékesítése 17 70/2013. sz. díjszabási rendelkezés a MÁV- START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító felügyeleti igazolvány érvényességéről és ellenőrzéséről - 1. sz. módosítás 71/2013. sz. díjszabási rendelkezés Sziget fesztivál /2013. sz. díjszabási rendelkezés Vívó világbajnokság 73/2013. sz. díjszabási rendelkezés nem került kiadásra 74/2013. sz. díjszabási rendelkezés Kisvasútra fel! - Pálházi Állami Erdei Vasút (PÁEV) 75/2013. sz. díjszabási rendelkezés a két- és többoldalú megállapodások gyűjteményének 10. sz. módosításáról 76/2013. sz. díjszabási rendelkezés a Ticket Agent jegykiadó rendszer bevezetésének 1. sz. módosításáról 77/2013. sz. díjszabási rendelkezés Szegedi Ifjúsági Napok - Utazási kupon akció 78/2013. sz. díjszabási rendelkezés a feláras vonatok belföldön történő igénybevételének szabályozása a 2012/2013.évi menetrendi időszakban 4. számú módosításáról 79/2013. sz. díjszabási rendelkezés Jegykiadási segédlet településekről és vasútállomásokról 80/2013. sz. díjszabási rendelkezés zeti Vágta /2013. sz. díjszabási rendelkezés Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 82/2013. sz. díjszabási rendelkezés a "MÁV-START Üzleti váróterem" (Business Lounge) igénybevételének szabályozásáról 83/2013. sz. díjszabási rendelkezés a vasúti polgárőrök utazásáról személyszállító vonaton 84/2013. sz. díjszabási rendelkezés a október 1-jétől érvényes díjszabási változások és elektronikus jegyértékesítési felületek programmódosításairól 85/2013. sz. díjszabási rendelkezés a október 01-jétől érvényes vasúti személyszállítás általános feltételei nemzetközi forgalomban (GCCC-CIV/PRR) című rendelkezés hatályba léptetése

18 Elveszett IC kártya ÉRTESÍTŐ 18 Ismeretlen körülmények között elveszett a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központ Debrecen részére kiadott, december 31-ig érvényes IC kártya. Az IC kártya érvénytelen; megtalálása esetén kérjük bevonni, és a megtalálás körülményeit tisztázó jegyzőkönyvvel a MÁV-START Zrt. Üzletszabályozás és menetkedvezmény szervezet részére (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) megküldeni.

19 19 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Ungvári Csaba vezérigazgató

ÉRTESÍTŐ 2015/38. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/38. SZÁM TARTALOM 2015/38. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2015. (IX. 22. MÁV-START Ért. 38.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2015.09.10. napjától 2016.06.30. napjáig tartó működtetéséről...

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.(III.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Jelentkezési tudnivalók

Jelentkezési tudnivalók Jelentkezési tudnivalók Résztvételi feltételek Csak abban az esetben lehetséges, ha rendelkezel az adott időszakra érvényes extrém sporttevékenységgel kiegészített életbiztosítással. Ha Pest megyében vagy

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2648/2015. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Hivatalomhoz állampolgári bejelentés érkezett a Baranya Megyei Gyermekvédelmi

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala. Informatikai Szabályozási Igazgatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala. Informatikai Szabályozási Igazgatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Informatikai Szabályozási Igazgatóság Végh Zoltán Mb igazgató MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt 1012 Budapest, Krisztina krt 37/a Tárgy: éves

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 389-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról Á ÚÁ Ö Ú É É Á É É É Ü Á ő É Á É Á ó é ó ó Í ú á ö ó ú á ó ó ő É á é é é ü Í á ó Ü É É ő ő ö á ó é é é ő ő É É Í ö á ó é é é ő ú Ó ó éí é é ő ö É É É É É Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24.-én

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

Mire figyel a hatóság? A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a kereskedelmi egységek illetve egyéb vállalkozások kapcsolata

Mire figyel a hatóság? A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a kereskedelmi egységek illetve egyéb vállalkozások kapcsolata Mire figyel a hatóság? A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a kereskedelmi egységek illetve egyéb vállalkozások kapcsolata Dr. ifj. Wernigg Róbert megyei tiszti főorvos Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz.

ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. ÉLETERİ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032.. Debrreccen Nagyerrdeii krrtt.. 98.. ssz.. ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint. k ö t e l e z e m

H A T Á R O Z A T. 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint. k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: FEO/001/00913-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1. A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1. adószám:

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság VESZPRÉM MEGYEI II. OSZTÁLY Veszprém Megyei II. ú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 14. napjára (péntek) 8.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK Lap: 1/7 BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK A társadalombiztosítási jogviszonyukat igazolni nem tudóknak szóló térítési díjjak illetve jogviszonnyal rendelkezők

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben