Válalati informatika. Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válalati informatika. Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF"

Átírás

1 Válalati informatika Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF

2 Tartalomjegyzék ELÕSZÓ BEVEZETÉS ES VÁLLALATI SOFTVEREK MODELLEZÉSE Az Enterprise Software (ES) értelmezése Az ES modell felépítése ES világszoftverek kiválasztása ERP INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TELEPÍTÉSE Az Enterprise Resource Planning (ERP) értelmezése Az ERP modell algoritmusai ES+ERP=HES honosítása A MENEDZSMENT-ÜGYVITEL INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA ES+ERP=HES szoftverek menedzsment moduljai Döntéstámogató szoftverek a menedzsment szolgálatában Az INTERNET menedzsment funkciói AZ ÜZLETI ÜGYVITEL INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Beszerzés-Termelés-Elosztás ügyvitel informatizálás Anyag- és készletügyvitel informatizálás Személyügyvitel informatizálás Kereskedelmi ügyvitel informatizálás Mûszaki ügyvitel informatizálás A SZÁMVITEL INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Pénzügyi számvitel adatfeldolgozás Vezetõi számvitel adatfeldolgozás Számviteli adathordozók- adatáramlás- és adatkezelés szabályozás BEFEJEZÉS Összefoglalás Kérdések Irodalomjegyzék UTÓSZÓ...205

3 ELÕSZÓ A Vállalati informatika jegyzet az Európai Unió által Bolognában elfogadott felsõoktatási rendnek megfelelõen, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Karán, a Gazdálkodás és menedzsment szak hallgatói számára készült. A jegyzetben bemutatjuk az Enterprise Software (ES), Vállalati szoftverek és az Enterprise Resource Planning (ERP), Vállalati erõforrás tervezés szoftverek típusmodelljét és annak honosítását. A jegyzet, valamint a hozzákapcsolódó Példatár I III. kötetei segítséget adnak a gazdálkodás és menedzsment szak, közgazdász informatikus, vállalkozásszervezõ, statisztikai tervezõ-elemzõ szakirányú hallgatóknak a menedzsmentinformatika, az üzleti informatika és a pénzügyi-számviteli informatika felhasználói szemléletû módszereinek elsajátítására, a modellek, módszerek készségszintû begyakorlására. Az oktatás az ötödik és hatodik szemeszterben heti 1+2 órában folyik (kéthetente elõadás, hetente gyakorlat). A Tanszék az elõadásokat összevontan, szak és szakirány megkülönböztetése nélkül tartja. A gyakorlatokon a hallgatók tankörök szerint, csoportokban vesznek részt, PC munkahelyeket elfoglalva, a módszertani tananyag készségszintû elsajátítása érdekében. Mindkét félév gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy az elõadások témáiból félévenként megírt két zárthelyi dolgozat jegyének és a PC-n elkészített esetjátékok eredményeinek átlaga, plusz-mínusz a gyakorlati foglalkozásokon való vitakészség, aktivitás beszámításával. Feltételezzük, hogy a hallgatók a számítástechnika és a gazdasági informatika alapjai tantárgyakat sikeresen abszolválták és természetesen jó néhány alapozó tantárgyon mikro- és makro-közgazdaságtan, matematika, analízis, valószínûségszámítás, operációkutatás, (matrixalgebra) is túl vannak már, melyek ismerete segít eligazodni az ES és az ERP szoftverek, a menedzsment informatika, az üzleti informatika, valamint a számviteli informatika világában. A jegyzet zárófejezetében lévõ 79 összefoglaló tétel, majd a 209 kérdés irányt mutat a fõiskolai hallgatóknak a bonyolultnak tûnõ, de valójában egyszerû összefüggések megoldásában. A szerzõ a Magyar Tudományos Akadémia doktora óta dolgozik a felsõoktatásban. Tíz évet oktatott a Corvinus Egyetem jogelõdjénél, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Üzemszervezési Tanszékén. Több mint harminc éve Fõiskolánk professzora. Fõ kutatási területe a vállalati ügyviteli folyamatok modellezése és algoritmizálása. E témakörben egyetemi-fõiskolai tankönyvek, jegyzetek, példatárak, szakkönyvek, szakcikkek szerzõje, számos szoftverhonosítás (fõleg SAP) irányítója és tevékeny résztvevõje volt. A hallgatók és oktatók közötti kölcsönösen hasznos, harmonikus együttmûködés reményében, Tisztelettel: Ujváriné dr. Melich Katalin C.Sc tanszékvezetõ fõiskolai tanár Közgazdasági Informatika Tanszék Budapest, szeptember

4 1. BEVEZETÉS

5 1. BEVEZETÉS Bevezetés 2. ES Vállalati szoftverek modellezése 3. ERP Integrált vállalatirányítási információs rendszerek telepítése 4. Menedzsment ügyvitel informatikai támogatása 5. Üzleti ügyvitel informatikai támogatása 6. Számvitel informatikai támogatása 7. Befejezés KULCSFOGALMAK ES modell: Enterprise Software Vállalati szoftver. ERP modell: Enterprise Resource Planning Vállalati erõforrás tervezés. HES modell: Hypersuper Enterprise Software Hiperszuper vállalati szoftver. IVIR modell: ES+ERP= HES, Integrált vállalatirányítási információs rendszerek típusmodellje. Dekompoziciós algoritmus: Portfólió optimum a szûk erõforrás határnövekményének kiegyenlítõdése által. Szimplex algoritmus: Termékszerkezet optimum a szûk erõforrás egységre jutó fedezeti nyereség maximalizálásával. Erõforrás felhasználás maximalizálás a termelés programozás optimalizálásával. Ford-Vulkerson algoritmus: Termelési programok kritikus útjainak kritikus útja. Internet algoritmusok: , e-learning,-e-training, e-business, e-commerce. FI modul: Financial Accounting Information Pénzügyi számvitel informatizálás. CO modul: Management Accounting Information Vezetõi számvitel informatizálás. Joseph Marie Jacquard Angliában a XVIII. század közepén feltalálta a szövõgépek lyukkártya rendszerû vezérlését. Hermann Hollerit a XIX. század végén az Amerikai Egyesült Államok kormányától megbízást kapott a népszámlálás adatinak feldolgozására. A megbízást az Államok Elnökének visszaadta azzal az indoklással, hogy nem képes megbirkózni a mérhetetlen mennyiségû adathalmazzal. A sokféle adatcsoportosítás és adatösszegzés meghaladja saját- és a rendelkezésére bocsátott nagy létszámú apparátus lehetõségeit, képességeit. Mígnem egy alkalommal ellátogatott egy Jacquard technológiát alkalmazó amerikai textilgyárba, ahol hosszan tanulmányozta a lyukkártya láncolattal vezérelt szövõgépek mûködését. Innen jött számára az isteni szikra, ami szerint: Miért ne lehetne a lyukkártya rendszert adatfeldolgozásra is alkalmazni? A szikrából gyakorlati valóság lett. Így született meg az Informatika, az információ és a matematika ötvözeteként, amelynek elsõ hardvere a Jacquard-Hollerit lyukkártya által vezérelt adatfeldolgozó gép, szoftvere és adathordozója pedig a lyukkártya volt. Századokat átívelve, Thomas F. Wallace és Michael H. Kremzár 2001-ben megírta az ERP Vállalatirányítás (Enterprise Resource Planning Vállalati erõforrás tervezés) címû, az informatikában mérföldkõnek tekinthetõ mûvét.

6 12 VÁLLALATI INFORMATIKA Kedves Hallgató! A Vállalati informatika jegyzet innen folytatja az Informatika történetét! Mert nem elég Wallace és Kremzár informatika tudományát megismerni, hanem nekünk, közgazdászoknak ismernünk kell az alkalmazás, honosítás módszereit és gyakorlatát is! Erre a megismertetésre tesz kísérletet a Vállalati informatika címû fõiskolai jegyzet. Az elsõ fejezet jelen írás, a Bevezetés, kis informatika történi áttekintéssel. A második fejezet az ES integrált vállalatirányítási információs rendszerrel, az IVIR-rel foglalkozik. Elsõsorban itt az ES modell felépítésérõl van szó. Végezetül szempontokat fogalmazunk meg az ES világszoftverek kiválasztására. Azért világszoftverek, mert a globalizált gazdaság minden centrumában és minden perifériáján megtalálhatók. Az ES szoftverek Hermann Hollerit munkájának eredményei, tevékenységének csúcsa. H. Hollerit a népszámlálás adatainak lyukkártyán alapuló gépesítését oldott meg. Naumann János az elektronikus gépi számolás matematikai alapjait teremtette meg. Innen már csak egy ugrás, fél évszázad és megjelennek az IBM nagyszámítógépein a digitális elektronikus hardverek. Erre épülve kezdõdik meg egy informatizálási folyamat az emberi társadalom minden irányában, a mûszaki-gazdasági élet minden területén. Megszületnek az Oracle, Microsoft, SAP és további rendszerek, amelyek a vállalti vezetés-irányítás korábban soha nem látott lehetõségeit teremtik meg. Létrejön a számítógéppel támogatott integrált vállalatvezetés. A harmadik fejezet az ERP Integrált vállalatirányítási információs rendszerek (IVIR) telepítésérõl szól. Az ES gazdaságtörténeti évtizedeiben csupán a vezetés ügyvitelének számítógépes adatfeldolgozása, informatizálása, támogatás oldódott meg. Hol van még a vállalati vezetés-irányítás döntéselõkészítésének, informatikai megalapozásának, az Internet világháló felhasználásának az irányításba való bekebelezése? Az ezredforduló, a múlt-jelen, egy-egy évtizedében ez is megtörtént. Ez pedig az ERP rendszerek vállalatvezetés-irányítás döntéselõkészítési stratégiai megalapozása. Az ERP szoftverek az ES integrált adatbázisából, a vállalat piaci környezetrõl kapott információkból táplálkoznak. Ezeket az információkat adatbázisban rendszerezik, adattáblázatok, fantomfájlok szerint megszerkesztik, algoritmusok útján a vállalati döntéselõkészítéshez készre gyártják. Ebben a fejezetben szükséges értelmezni az ERP fogalmát. Az angol Enterprise Resource Planning kifejezés magyarra átültetve, vállalati erõforrás tervezést jelent. A mi szakmai zsargonunk szerint ez az anyag-gép-munkaerõ-tõke tervezés módszerét jelentené. Azonban Wallace-Kremzár korábban idézett világhírû szakkönyve ennél többet sugall, sõt ír le. Ennek fényében, ERP alatt vállalati stratégiai tervezést, stratégiai döntés-elõkészítést és információk gyártását értjük. Az ERP értelmezés címû alfejezet ezt a kérdéskört tárgyalja. Az ERP nagy ajándéka az algoritmustára. Errõl szól az ERP modell algoritmusai alfejezet. Az algoritmus képes kiszámítani a stratégiai döntéselõkészítés során felhasználható információkat, ezeket nyomon követi, a környezeti és erõforrás szerkezeti változásokat optimalizálja, visszacsatolja. Az ES+ERP=HES honosítás záró alfejezet leírja a ES+ERP integrált együttmûködésének adatmechanizmusait.

7 1. BEVEZETÉS 13 Az ERP honosítást az SAP III.-ban szereplõ Projekt Esetjáték mutatja be. A negyedik ötödik hatodik fejezet IVIR típusmodell a menedzsmentügyvitel-üzleti ügyvitel, számvitel informatizálásra. Az ezek begyakorlásához szükséges feladatokat az SAP Esetjátékok I II. (PERFEKT Kiadó Bp. 2004) címû kötetekbõl merítettük. A negyedik fejezet részletesen tárgyalja a menedzsment ügyvitel informatikai támogatását, benne az ES és ERP szoftverek menedzsment moduljait, a döntéstámogató szoftvereket, az Internet menedzsment funkcióit. Az ötödik fejezet a profitképzõ üzleti ügyvitel informatikai megalapozását írja le. Teljes részletességgel szerkezeti, adatfeldolgozási modellek bemutatásával a beszerzés-termelés-elosztás ügyvitel informatizálása szerepel. Majd fokozatosan elhagyva az adatfeldolgozási modulokban az elõzõ ismétlõdéseit, sorra vesszük az anyag- és készletügyvitel informatizálás, a személyügyvitel informatizálás, a kereskedelmi és mûszaki ügyvitel informatizálás módszertanát. A hatodik fejezet számvitel informatizálás. A Financial Accounting (FI) és a Management Accounting (CO) (Pénzügyi számvitel, Vezetõi számvitel) adatfeldolgozásának leírása. Itt foglalkozunk a számviteli adathordozók, adatáramlás és adatkezelés szabályozásával is. Hetedik fejezet a Befejezés. A jegyzetek általánosan elfogadott szerkezetének megfelelõen összefoglaljuk fõ mondanivalónkat, megszerkesztünk kérdéseket a tanulás megkönnyítése és irányultságának érvényesítése céljából, valamint megadunk egy kiemelt irodalomjegyzéket, a szorgalmas diákok szakirodalmi kutatásaihoz. A Szerzõ befejezõ gondolatait az Utószóban írja le. Budapest, szeptember Tisztelettel: Dr. Bodnár Pál D.Sc. fõiskolai tanár Közgazdasági Informatika Tanszék

8 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE ES VILÁGSZOFTVEREK KIVÁLASZTÁSA Az ES szoftverek elmúlt tíz évi fejlõdése nemcsak a számítógépek hálózatát, hanem a vállalatok folyamat szervezet hatáskör struktúráját is átalakították. Csökkent az irányítási szintek száma, egyes ügyviteli tevékenységcsoportok bekerültek a szoftverbe, a hatáskör-információkapcsolatok szorossá váltak, az emberek gondolkodásában is minõségi változások következtek be. Megfigyelhetjük, hogy a vállalatok többféle, viszonylag egyszerû rendszerek bonyolult interfészeken keresztül történõ mûködtetése helyett, egyre inkább egyetlen integrált rendszert üzemeltetnek, egyszerû interfészeken keresztül. A vállalatnak a piacon kapható szoftver-rengetegbõl kell kiválasztania a számára legmegfelelõbbet. Egy adott vállalatnak lehetnek jó és kevésbé jó választásai. Elsõ tennivaló a vállalt szerkezeti modelljének alapos megismerése annak érdekében, hogy kijelölhessük az ügyviteli folyamatokban, a szervezeti felépítésben és a hatáskörök telepítésében rejlõ változtatási, fejlesztési lehetõségeket. Második lépés azon szoftverek számbavétele, amelyek megfelelnek a vállalat technikai-gazdasági sajátosságainak. Például a gyártás tömegszerûségének, a gyártás rendszerének, meglévõ számítástechnikai adottságainak, és így tovább. Harmadik mozzanat a szoftver, illetve szoftverszolgáltató kiválasztása. Negyedik tennivaló a migrációs szoftverek elkészítése, ötödik a szoftverváltoztatási igények kezelése, hatodik a hatástanulmány elkészítése. a) A vállalat szerkezeti modelljének átrendezése Chris Gray szerint: Az ES rendszer úgy alakítható, mint a friss beton, amikor kiöntik. Azonban, ha egyszer megköt, már csak kalapáccsal lehet formálni Hogy sor ne kerüljön a kalapácsra, elsõ fontos lépés a vállalat alkalmassá tétele az ES (Enterprise Software) fogadására. Az Integrált vállalatirányítási információs rendszer (ES) honosításának útja az alábbi: IVIR=FOM+SZEM+HAM+IFO 9 4 ahol: IVIR Integrált vállalatirányítási információs rendszer, FOM Folyamatmodell, SZEM Szervezetmodell, oldal oldal

9 24 VÁLLALATI INFORMATIKA HAM IFO Hatáskörmodell, Információmodell. A szervezés menete: ügyviteli folyamatszabályozás, a szervezet ráépítése a folyamatokra, a hatáskörök telepítése a szervezetre, az információáramlás hozzárendelése a hatásköri rendszerekhez A gazdasági informatika alapjai címû jegyzet 3. fejezete ezt a szervezési folyamatot részletesen tárgyalja. b) A vállalat technikai-gazdasági sajátosságainak szerepe a szoftver kiválasztásában A vállalat technikai-gazdasági sajátosságai között a legfontosabbak a következõk: Technológiai szerkezet, Termékszerkezet, Tömegszerûség, Gyártási rendszer, Kereslet-kínálat egyensúlya, Vállalkozás mérete, Folyamatrend, Társasági forma, Hatáskör-megoszlás, Termelési kultúra, Informatikai kultúra, Gazdasági környezet. A szoftver kiválasztásban a technikai-gazdasági sajátosságok érvényesítése alapvetõ követelmény. Ezzel biztosítjuk a vállalat szerkezeti és informatikai modelljeinek összhangját. c) Szoftver és szoftverszolgáltató kiválasztása A vállalatvezetés a szoftverszolgáltatók áldozatává válhat, ha nem ismeri a saját IVIR-jének szerkezetét, ha nincs összhang az IVIR=FOM+SZEM+HAM+IFO modellek között. A kiválasztott szoftver kereskedõ nevesített javaslatokkal fog elõállni a FOM+SZEM+HAM változtatására. Ha a vállalatvezetés nincs tisztában a saját IVIR-jével, a szoftvercég minden jó szándéka ellenére hamis utakra terelheti Megbízóját. Az ES kiválasztásával kulcsfontosságú döntési szempont az egyszerûség. A rendszert a vállalat összes szervezeti szintjén, a vállalat összes munkavállalója használja. A siker egyik titka a szoftverkezelés egyszerûségében rejlik. Általában minél

10 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE 25 több a választási lehetõség, annál bonyolultabb a rendszer, és minél bonyolultabb a rendszer, annál több a lehetõség Az ES kiválasztásánál az eladó megfelelõ referenciát adjon. Szolgáltasson korábbi üzemeltetõket, akik elmondják az ES mûködés tapasztalatait. Ha ez nem történik meg, a Megbízó a továbbiakban ejtse a szélhámos szoftverkereskedõt. Át kell böngészni az üzleti szaklapokat a kudarcba fulladt megvalósításokról is. Az ilyen cégeket a potenciális partnerek körébõl ki kell zárni. A kiválasztott szoftvert a vállalat ügyviteli adatfeldolgozási moduljaihoz modulonként vállalatra kell szabni. Ebben a munkában a vállalat teljes menedzser gárdája aktív résztvevõ. A szoftver szakértõk a tanácsadó szerepét töltik be ebben a munkában. Az Enterprise Software gazdag tárházából 25 szoftvert nevezünk meg, fõleg a magyarországi forgalmazásra való tekintettel. Közöljük ezen szoftverek moduljait is. A fenti említést érdemlõ szoftverek körébõl hármat tömören tárgyalunk. Kiválasztásuk szempontjai a következõk voltak: árbevétel, profit, cégalkalmazottak száma, felhasználói kör számossága, vállalati nagyság (nagy közép kisvállalat) lefedése, ES integráció foka, ES piaci ára, bevezetés költsége. Az ES világszoftverek forrása a világháló, a 11., 12. és 17. számú szakirodalom, valamint az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottság Informatikai Munkabizottságának nemzetközi felmérése 2004-ben. A kiemelt szoftverek halmazából a három legjelesebb az ORACLE, a MICROSOFT és a SAP. A sorrend egyben piaci rangsort is jelent. A három szoftver történelmileg is jellemzõ tulajdonságot takar. Így a MICROSOFT FI és CO modulok (számvitel, költségelszámolás) kifejlesztésében jeleskedett, az ORACLE az üzleti ügyviteli modulokat fejlesztette ki, míg az SAP a stratégiai tervezésben hozott újat. Sorrend szerint e szoftverek a sorban elõbbre lévõket beintegrálják. Sorszám SZOFTVEREK MODULOK AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENSZERBEN 1. AUTOCAD (AD) Az elektronikus iparban a technológiai fejlesztés modul, a termékfejlesztés modul valamint a vállalatfejlesztés modul 2. CAD-CAM (CC) Ágazatoktól független, mûszaki tervezési modul, gyártmányfejlesztési modul, gyártásfejlesztési modul 3. CONTNET (CN) Tejipari, általában élelmiszeripari termelés-irányítási szoftver, benne programozási modul, gyártáskövetõ modul, költségnyilvántartó modul 4. E-LINK-A MOBIL Szállító-vevõ modulok, pénzügyi modul, számviteli modul, logisztikai modul, projekt-menedzsment, vezetõi információk modul oldal

11 26 VÁLLALATI INFORMATIKA Sorszám SZOFTVEREK MODULOK AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENSZERBEN 5. FOSS-FOBU (FF) Folyamatirányítási modul. 6. HEWLETT PACKARD (HP) Folyamatos gyártási rendszerekre termelés-irányítási modul, raktármodul, beszerzés modul 7. IFS-APPLICATIONS Üzleti modul, termelésirányítási modul 8. INFORM-COM (IC) Vállalati folyamatok modellezése, tervezése modul, vevõ-szállító modul, termelésirányítási modul, raktár modul, vezetõi információs modul 9. INFOSYS (IF) Gyógyszergyártásban termelésirányítási modul, kereskedelmi modul 10. LIBRA Pénzügyi modul, számviteli modul, készlet-gazdálkodási modul, tárgyieszköz modul, kereskedelmi modul, pénztármodul, karbantartási modul, szolgáltatási modul, vezetõi információs modul, városgazdálkodási modul, beruházási modul 11. MECHANICAL DESKTOP (MD) Elektronikus cégek mûszaki fejlesztési moduljai, termék-gyártás fejlesztés modul, beruházási modul 12. MFG/PRO (MP) Termelés tervezés, programozás, nyomon követés, erõforrás tervezés, kapacitásszükséglet számítás, termelésirányítás, készletgazdálkodás, projekt-menedzsment, beszerzés, értékesítés, pénzügy, számvitel, kontrolling, logisztikai modulok 13. MICROSOFT Pénzügyi, számviteli, elosztási, termelés-irányítási, raktári, kereskedelmi, projekt-menedzsment, ügyfélkapcsolat, üzleti tervezés és elemzés, adattárház, vezetõi információ modulok 14. MOVEX Pénzügyi, számviteli, termelésirányítási, készletezési, marketing, értékesítési, kapacitásszükséglet tervezés, költségszámítás, vezetõi információs rendszer modulok 15. MIS Menedzsment ügyvitel döntéstámogató szoftver modulok 16. NS OFFICE (NS) Folyamatos automatikus gyártási rendszerekre termelésirányítási modulok 17. MIR Minõségszabályozás moduljai: minõség-ellenõrzés, minõség biztosítás, gyártásközi- és végtermék-ellenõrzés modulok 18. OFFICE (OF) Marketing információs rendszer moduljai: piaci prognózis modul, piacelemzés modul, termékmarketing modul 19. ORACLE Üzleti intelligencia, ügyféladat-kezelés, adattárház, vezetõi logisztika, marketing és értékesítés, vevõ-szállító ellátási lánc, tervezés, beszerzés, termelésirányítás, kapacitás, pénzügy, számvitel, készletnyilvántartás, tárgyi eszköz, humánerõforrás modulok 20. SAP Üzleti intelligencia, ügyféladat-kezelés, adattár-ház, vezetõi információk, logisztika, marketing és értékesítés, vevõ-szállító ellátási lánc, tervezés, beszerzés, termelésirányítás, kapacitás, pénzügy, számvitel, készlet-nyilvántartás, tárgyi eszköz, humánerõforrás modulok 21. SUN SYSTEMS Logisztika, értékesítés, vevõk-szállítók, beszerzés, termelésirányítás, kapacitás, pénzügy, számvitel, személyügy, készletnyilvántartás, tárgyi eszköz modulok. 22. SUWHAR SYSTEM (SS) Profitképzõ modulok: pénzügy, számvitel, kontrolling, eszközgazdálkodás, humánerõforrás gazdálkodás. Logisztikai modulok: értékesítés, készletgazdálkodás, beszerzés, termelésirányítás, projektirányítás, karbantartás, minõség. Ügyviteli modulok: management, marketing, irodai munka

12 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE 27 Sorszám SZOFTVEREK MODULOK AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENSZERBEN 23. SV SCALA Pénzügy, logisztika, termelésirányítás, személyügy. Gyógyszeripari, vendéglátói, szállítmányozási alkalmazások. 24. VI BAAN Gyártási és kereskedelmi modulok, az elektronikai ipar, autóipar, építõipar, papíripar, nyomdaipar területén. 25. WEB SAS Analitikus ügyfélkapcsolat menedzsment modul, pénzügyi modul, menedzsment modul, szállítók modul, humánerõforrás modul, statisztikai elemzõ modul, adattárház, on-line internet kapcsolat. 3. ábra Világszoftverek ORACLE Az Oracle E-Business Suite jelenleg forgalomban lévõ verziója világszerte 6000, korábbi verzióival együtt összesen , Magyarországon több mint 50 különbözõ szervezet vállalat, pénzintézet, intézmény irányítási alaprendszere. Az Oracle elsõként hozta létre a rendszer Internet alapú verzióját, amivel 1998-ban jelent meg a piacon. A széles körû funkcionalitás és a magas fokú integráció mellett jelenleg is az E-Business Suite (elektronikus üzlet sorozat) az egyetlen olyan rendszer, amely a pénzügyektõl, a call centeres (telefonközpontos) értékesítésig minden területet az Internet technológiára épülõ moduljaival fed le. Így biztosítja az egyszerû rendszerkarbantartást, az informatikai központosítást, az ügyfél és alkalmazotti önkiszolgáló funkciók bevezetését és a teljes körû mobilitást a felhasználói oldalon. Az ORACLE verziók sztenderd moduljai a következõk: Pénzügyi számvitel, Vezetõi számvitel, Banki forgalom, pénzeszköz elõrejelzés, Marketing, Értékesítés, Logisztika, Termelésirányítás, Emberi Erõforrásgazdálkodás. Az Oracle Corporation (Társaság) a világ elsõszámú szoftverszállítója. Magyarországi leányvállalata az Oracle Hungary, amely több mint fél évszázada tevékenykedik Magyarországon, több milliárd forintos árbevétellel rendelkezik. A kft. dinamikusan fejlõdik, sikeres a kormányzati szektorban, a telekommunikációs cégeknél, a bankoknál, biztosítóknál, a közlekedésben, az egészségügy terén, az ipari és közmû szférában egyaránt. A Kaliforniában alapított és a világ 120 országában eredményes Oracle Corporation az elektronikus üzletviteli, e-business alapú mûködést biztosító Integrált vállalatirányítási információs rendszere sikerei mellett élénk érdeklõdés kíséri az internetes és intranetes fejlesztéseit, piacvezetõ e-business technológiáit.

13 28 VÁLLALATI INFORMATIKA MICROSOFT A Microsoft Navision verziója integrált vállalatirányítási információs rendszer a kis- és középvállalatok számára készült azzal a céllal, hogy összekapcsolja a különbözõ tevékenységeket és valós idejû adatokkal segítse a döntéshozatalt. Önkormányzati, egyéb közigazgatási nonprofit intézmények ügyviteli adatfeldolgozási rendszere is. A Navision (Adatirányító) nemzetközi tapasztalatokra épülõ rendszer. Az új verziók fejlesztésekor elsõdleges szempont a különbözõ országokból érkezõ felhasználói visszajelzések és új igények figyelembe vétele, beépítése a rendszerbe. Ennek következtében a Navision folyamatosan bõvül olyan funkciókkal, amelyek az üzleti élet változásával válnak szükségessé. Ugyanakkor minden egyes ország, így Magyarország részére is, lokalizált verzió készül, amely megfelel az adott ország törvényi elõírásainak és a vállalatok technikai-gazdasági típusismérveinek. Sztenderd moduljai a következõk: Pénzügyi számvitel: könyvelés, üzleti tervezés, jelentések, vevõk és szállítók kezelése, befektetett eszközök könyvelése, Anyagellátás: készletnyilvántartás, foglalások, helyettesítõ cikkek, raktárkezelés, visszáru kezelés, árkalkuláció, Termelésirányítás: rendelés-nyilvántartás, gyártási folyamatok nyomonkövetése, üzemi kapacitások optimalizálása, terhelése, programteljesítés figyelés, Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM: Customer Relationship Management): szerviz, elõrejelzések, Erõforrások: személyek, berendezések és létesítmények kezelése, Projektek: tervezés, ajánlatok, költségelszámolás, jövedelmezõség, Személyi nyilvántartás: személyi- és képzettségi adatok, munkaszerzõdések, hiányzások, statisztikai jelentések. A Naivision informatikai szempontból kétrétegû alkalmazás: adatbázis-kezelõ oldal és grafikus felhasználói felületû kliens alkotja. Az adatbázis-kezelõ a kiszolgáló számítógépen fut, míg a kliensek egy-egy munkaállomáson. A rendszer úgy is konfigurálható, hogy mindkét réteg egyetlen számítógépen fusson, ilyenkor nincs szükség külön kiszolgáló számítógépre. A Navision rendszer fejlesztése a Microsoft nemzetközi központjában történik. Mint ahogy azt már korábban említettük, a piaci visszajelzések, illetve a jelentkezõ új igények beépülnek a rendszer következõ verziójába. Ezt a nemzetközi verziót az egyes országokban mûködõ leányvállalatok lokalizálják, azaz megfeleltetik az adott ország törtvényi elõírásainak és felhasználói igényeinek. Az értékesítés, majd a rendszer bevezetése és az azt követõ szolgáltatások a helyi partnerek feladata. A Microsoft Business Solutions (Microsoft Üzleti Megoldás) hivatalos partnerei (Microsoft Certified Business Solutions Partner) (Microsoft Hiteles Üzleti Megoldás Partnerek) minden bevezetést megelõzõen a rendszert az adott vállalat mûködési folyamatainak is megfeleltetik, azaz testre szabják. Ezen túl, az egyes partnerek vállalják a felhasználók oktatását, valamint a rendszerfelügyeletet és tanácsadást is. Mindezek megfelelõ minõségét biztosítja a Microsoft minõsített partner menedzsmentje. Az Axapta integrált vállalatirányítási rendszer a közepes méretû, illetve közép-nagy vállalatok számára készült azzal a céllal, hogy összekapcsolja a különbözõ vállalati tevékenységeket, és valós idejû adatokkal segítse a döntéshozatalt.

14 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE 29 Az Axapta rendszer azon közép és közép/nagy vállalatoknak, vállalat csoportoknak ajánlható, akik akár a legbonyolultabb üzleti folyamataik menedzsment kiszolgálását is igénylik. Az Axapta ideális rendszere lehet az összetett vállalati modellnek, a komplex, nagy teljesítményû menedzsment implementációknak. A modern informatikai technológián alapuló rugalmas testreszabhatósága, robusztus standard funkcionalitása a megcélzott felhasználói kör számára optimális ár/teljesítmény arányú megoldást biztosíthat. Sztenderd moduljai a következõk: Pénzügyi számvitel, Vezetõi számvitel, Termelésirányítás, Készletnyilvántartás, raktárkezelés, Értékesítés és beszerzés, Elõrejelzések, Menedzsment. Az Axapta fejlesztése a Microsoft nemzetközi központjában történik, ahol a különbözõ országokból érkezõ felhasználói igényeknek megfelelõen születnek meg az új verziók. Az új verziók alapját a nemzetközi tapasztalatok alkotják. A különbözõ országokból érkezõ felhasználói visszajelzések alapján új funkciók kerülnek be a rendszerbe. Ezt követõen minden országban a helyi törvényi elõírásoknak és felhasználói igényeknek megfelelõ lokalizált verziót fejlesztenek, amely így alkalmassá válik az adott országban mûködõ vállalatok támogatására. Az Axapta rendszer nyelvileg és tartalmilag honosított formában áll rendelkezésre és indirekt üzleti modellben kerül a végfelhasználókhoz. A termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat hivatalos partnereik (Microsoft Certified Business Solutions Partnerek) biztosítják a Tisztelt Felhasználók számára. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a termék-követést, folyamatosan karbantartott honosítást, a bevezetési, testreszabási és egyéb karbantartási tevékenységeket. Mindezek megfelelõ minõségét biztosítja a Microsoft minõsített partner menedzsmentje. SAP R/3 A SAP (Systeme Anwendungen Produkte in der Datenverarbeitung, illetve angolul Systems Applications and Products in Data Processing) integrált szoftver. Más megnevezéssel: Systems Analysis Program Developtment. Magyarul: Rendszerhonosító és termeléstervezõ folyamat, illetve Rendszerelemzés és programfejlesztés. Az SAP AG (Systeme Anwendungen Produkte - Rendszer Alkalmazási Termékek) története 1972-ben kezdõdött, amikor három fejlesztõ önállósította magát az IBM németországi programozói központjából re a cég már 80 alkalmazottat foglalkoztatott, de semmi különlegeset nem mutattak fel sem a német, különösen nem a nemzetközi piacon. Termékük egy jó minõségû nagygépes számviteli rendszer volt, melyhez akkor mintegy közepes ügyfelet tudtak megnyerni. A fordulat annak köszönhetõ, hogy a versenytársak közül elõször ismerték fel az addig külön életet élõ négy nagy ügyviteli terület (termelés, logisztika, számvitel,

15 30 VÁLLALATI INFORMATIKA controlling) egységes, integrált rendszerbe foglalásának szükségességét és technikai lehetõségét. Az új termék 1985-ben jelent meg SAP R/2 néven, nagygépes assemblyben (szoftver füzérben) és egy új saját nyelven az ABAP-ban (Allgemeine Berichtsauswahl Processor-Általános listakészítõ processzor) programozva, batch feldolgozási technikával. A folyamatos fejlesztés során elõbb az assembly részeket váltották ki, majd egy jelentõs innovációs lépéssel áttértek az on-line feldolgozásra. A nyolcvanas évek végén a nagygépes világban ez igen merész lépésnek számított ban az SAP vezetése új utakat keresett a telítõdõ nagygépes piac mellett. Plattformnak a kliens/szerver architectúrát, operációs rendszernek a UNIX-ot választották. A fejlesztés kezdetekor ezek az eszközök még messze nem voltak képesek a szükséges feldolgozási teljesítményekre közepén azonban, amikor az elsõ R/3-at üzembe helyezték, már széles körben és nagy választékban kínáltak a hardvergyártók az R/3 környezetéhez alkalmas szervereket. Itt kezdõdött az R/3 diadalmenete, amelyet ma már világszerte több mint installáció, mintegy kétmillió felhasználó és kategóriájában stabil 60% körüli piaci részesedés jelez. Ez az elsõ európai, sõt német szoftver, amely tartósan piacvezetõ tud lenni az Egyesült Államok kíméletlen konkurenciaharcában is. Az SAP R/3 német üzemgazdasági alapokon álló szoftver. Gyökerei a nagygépes feldolgozások korába nyúlnak vissza, és ez egyszerre elõnye és hátránya is. Hátrányként emlegetik régies megjelenését, merev hierarchikusságát. Mások ezt elõnynek könyvelik el, letisztultságot és a felhalmozott ügyviteli know-how-t, a best-practice tapasztalatot emelik ki. Elmondhatjuk, hogy a rendszerben felhalmozott mintegy ezer emberév fejlesztõi munka és további több ezer emberévnyi tapasztalat egységes egésszé érett. Ezt a bonyolult és érzékeny rendszert azonban csak tulajdonságai ismeretével és tiszteletben tartásával lehet igazán kihasználni, jelentõs bevezetési költségeit megtérülõ beruházássá tenni. Az SAP rendszer alapvetõen tranzakció orientált ügyviteli adatfeldolgozó és tároló rendszer. Ezek a kitételek rögtön meghatározzák alkalmazásának kereteit is. Az R/3 tisztán moduláris felépítésû, egyes moduljai külön-külön adatbázisban tárolják az egyes üzleti események bizonylatait. Integráltságát nem a moduladatbázisok keresztbe olvasásával valósították meg, hanem azzal, hogy az egyes üzleti események eredménye, a tranzakciók, minden érintett modul adatbázisába párhuzamosan megteszik a szükséges bejegyzéseket. Ez a tárolókapacitás növelés, redundancia árán a rendszer stabilitását, teljesítményét és átláthatóságát növeli meg jelentõsen. A controllingra levetítve máris látható, hogy az R/3 tehát úgynevezett kétkörös rendszer, azaz a fõkönyvi és a controlling adatok elkülönülnek egymástól. SAP verziók sztenderd moduljai a management üzleti és számviteli modulokba rendezhetõk. Management modulok Az irodaautomatizálás modul (WF Workflow) egy információ-technológiai eszköz" az üzleti folyamat átszervezésének technológiai végrehajtásához. A workflow kezelõ rendszerek célja, hogy gyorsan elérhetõvé tegyék az információt és nagymérték-

16 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE 31 ben csökkentsék az átfutási, a várakozási és továbbítási idõt, és ezáltal növeljék az irodai kommunikáció és a szervezet hatékonyságát. A szakmai megoldások modul (IS - Industry Solutions) a különféle iparágazatok specifikus igényeinek kielégítését szolgálja, amelyet az SAP szakértõi az adott iparág meghatározó vállalataival, és a tanácsadó partnerekkel együttmûködve fejlesztenek. Ilyen szakmai megoldások léteznek például a gépjármûipar, a bank szektor, a gyógyszeripar, a vegyipar, az építészet, a biztosítók, az olaj és gáz, a közigazgatási szektorok, a telekommunikáció, a csúcstechnológia és elektronika, valamint a közmûvek és a kereskedelem területein. A folyamatos fejlesztés eredményeként az SAP rendszer újabb modulokkal bõvült: Treasury (TR), Vállalkozási kontrolling (EC), Befektetés menedzsment (IM), SAP Üzleti információk adattárháza. A projektrendszer modul (PS-Project System) magában foglalja a projekttervezéssel kapcsolatos feladatokat. Segítségével megvalósítható a komplex munkafolyamatok lebontása részfeladatokra, a hálózat-, határidõ- és költségtervezés. Az integrált projekt rendszer segíti a döntés-elõkészítést, adatokat biztosít az értékeléshez és projektbeszámolóhoz. Üzleti modulok A marketing modul (Public Relationis) a vevõkkel való kapcsolattartás nyilvántartásait, adatgyûjtését és feldolgozását végzi. Központi intézményei a coll-centerek, az ügyfélszolgálati irodák. A marketing modul piaci elõrejelzéseket készít a vállalat várható keresletére. A fejlesztési modul (Development Ware) a számítógépes mûszaki grafikai ábrázolás szoftvereit foglalja magába. Foglalkozik adatarchiválással, szervezeti egységek szerinti fejlesztési feladatok felosztásával és nyilvántartásával. Az értékesítési modul (SD-Sales and Distribution) funkciói tartalmazzák az árajánlatokat, visszaigazolásokat, szerzõdéseket, rendelésfelvételt, kiszállítást, számlázást. Az SD modulban rugalmas hitelvizsgálatra van lehetõség. Hitelkeret-vizsgálat lehetséges az értékesítési cikluson belül különbözõ idõpontokban a rendelés beérkezésétõl kezdve egészen a szállításig. Az értékesítési bizonylatokkal a gyakorlatban szokásos összes értékesítési tevékenység feldolgozható. Az értékesítési folyamat különbözõ fázisainak bizonylatai mindenkor tartalmazzák az adott üzleti eseményre vonatkozó összes információt, meggyorsítva a bizonylatáramlást és csökkentve a hibaforrásokat. Az anyaggazdálkodási modul (MM-Materials Management) felelõs az anyagszükséglet-tervezés, a beszerzés, a számlaellenõrzés, az anyagbevételezés, a készletgazdálkodás és a szállítóértékelés szervezésének és lebonyolításának támogatásáért. Az MM lehetõséget biztosít az optimális beszerzési forrás kiválasztására, naprakész információt szolgáltat a készletekrõl, a múltbeli és a várható jövõbeli felhasználásról, valamint a tervezett készletnövekedésrõl. A beszerzési döntéseket részletes kiértékelések, grafikonok, listák segítik. A rendszer nyilvántartja a mûködéshez szükséges anyagokat, árukat, és a potenciális beszerzési forrásokat, szállítókat. A termelésirányítási modul (PP-Production Planning) tartalmazza a hosszú- és rövidtávú gyártásszervezést, erõforrás-tervezést, átfogó és részletes ütemezést, gyár-

17 32 VÁLLALATI INFORMATIKA tásvezérlést támogató funkciókat. A termeléstervezés- és irányítás lebonyolítása is - mint minden más tevékenység - bizonyos alapadatokra épül. Ezek lehetnek: felhasználandó alapanyagok, dokumentumok, gyártási segédeszközök, darabjegyzékek (egy termék milyen komponensekbõl áll), a mûvelettervek (azokat a gyártási lépéseket írja le, amelyek a késztermék alapanyagból történõ elõállításához szükségesek, valamint az ehhez tartozó idõszükségletek), munkahelyek (a munkahelyek számára rendelkezésre álló kapacitást határozhatjuk meg itt; elkülönítve tehetjük meg a gépre, emberi erõforrásokra vonatkozóan; itt kezelhetõk a mûszakonként eltérõ kapacitás adatok). Az eszközgazdálkodási modul (AM-Asset Management) a vállalat eszközeivel kapcsolatos mûszaki, gazdasági tevékenységek kezeléséért felelõs. Az eszközgazdálkodás funkciói az SAP rendszerben: eszközök osztályozása többféle szempont szerint, lekérdezési lehetõségek: eszközmérleg, leltáregyeztetõ listák, tételes és összesített számviteli kimutatások, statisztikai célú beszámolók, egyedi beszámolók, gazdasági események: üzembe helyezés, nyilvántartásba vétel, felújítások, káresemények, selejtezések, értékesítések. Lehetõség van arra, hogy különbözõ értékcsökkenés-számítási módszerek szimulációjával az üzemi eredményeket optimalizáljuk. Az emberi erõforrás modul (HR-Human Resources) tartalmazza a munkaerõ-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátási funkcióit. Ilyenek például a törzsadat-kezelés, munkaidõ-gazdálkodás, bérszámfejtés, útiköltség-elszámolás. Megoldottak a munkaerõ-tervezés és a statisztikai kiértékelés részletei is. A HR-rendszer önállóan, és más SAP modulokkal együtt, integrált rendszer részeként is alkalmazható. A HR modul maga is több, egymástól függetlenül és integráltan is alkalmazható részbõl áll, így oldható meg, hogy csak az adott vállalat számára szükséges funkciók kerüljenek bevezetésre. Ezek a funkciók a többi modullal kapcsolatba hozhatók, de lehetõség van további komponensekkel való bõvítésre is. A minõségbiztosítási modul (QM-Quality Management) segítségével lehetõség van a teljeskörû minõségbiztosításra, amelyhez hozzákapcsolhatók a minõségtervezés és az analízis funkciói. Az integrált rendszer átfogó módon tartalmazza az ISO 9000-es szabvány sorozatnak megfelelõ minõségbiztosítási rendszer elemeit. Ezekben csatolják a szállításokhoz szükséges minõségi tanúsítványokat, amelyek egy-egy anyag specifikációit, illetve egy késztermék vizsgálati eredményeit dokumentálják. A minõségi bizonyítvány automatikus elkészítésekor a rendszer az alkalmazási környezetbõl származó információkat használja fel. A karbantartási modul (PM-Plant Maintenance) használatával lehetõség van a munkahelyek, munkaeszközök karbantartásának ütemezésére, szervezésére és lebonyolítására. A TMK tevékenység jelentheti a termelõ egység saját berendezéseinek karbantartását, valamint külsõ szervizszolgálatot. Ide tartozik a munka- és környezetvédelem is.

18 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE 33 Számviteli modulok Az R/3-rendszer számviteli alkalmazásai integrált megoldásokat tartalmaz, amely az összes vállalati területen alkalmazható. A számvitel és részterületei (könyvelés, controlling és treasury) meghatározó szerepet játszanak. Az egyes részterületek egymás közötti integrációjával, valamint a logisztikai és az emberierõforrás-alkalmazások bevonásával a vállalat összes részlege egységes irányítási eszközzel dolgozhat. A rendszer kielégíti a világ jelentõs ipari országai által támasztott igényeket a rendszer többnyelvûségével, a pénznemek rugalmas kezelésével és az adók, a beszámolók, valamint a fizetési forgalom adott országhoz igazított funkcióival. Az R/3-rendszer így biztosítja az egységes, határokon túllépõ konszolidációra alkalmas számvitel kiépítésének elõfeltételeit. A számvitel az SAP-ban a TREASURY, ACCOUNTING, CONTROLLING modulokból áll. Pénzügyi számvitel (FI): fõkönyvi könyvelés, szállító- és vevõkönyvelés, eszközkönyvelés, törvény szerinti konszolidáció, speciális statisztikai számítások. Treasury (TR): cash-menedzsment, treasury-menedzsment, pénzügyialap-menedzsment. Vezetõi számvitel (MA-CO) általánosköltség-controlling, termékköltség-controlling (pénz- és devizakereskedelem, értékpapírok és derivátumok), eredmény- és piaciszegmens-számítás. A számviteli modulok segítségével lehet elvégezni az üzleti tranzakciók pénzügyi, számviteli folyamatainak, az ellenõrzési és beszámoltatási kötelezettségeknek a lebonyolítását. A könyvelés és pénzügyi modul (FI-Financial Accounting) garantálja az ide vonatkozó magyar és a nemzetközi jogi elõírások betartását, amely egyben a rendszer nemzetközi alkalmazhatóságának elõfeltétele. A pénzügyi könyvelés funkciói: fõkönyvi könyvelés, szállító-, vevõ-, eszközkönyvelés, speciális könyvelések, konszolidáció. A számlakeretet az adott cég speciális igényeinek megfelelõen lehet kialakítani. A mérleg különféle típusok és célok szerint készíthetõ el. A gazdasági események rögzítése a bizonylati elv alapján történik. A rendszerben megvalósul az egyeztetõ könyvelés, azaz a szállítói, vevõi és az eszközszámlák analitikus számláin történõ mozgások közvetlenül megjelennek a hozzájuk rendelt fõkönyvi számlákon is, így az analitikák folyamatosan összhangban állnak a fõkönyvvel. A kontrolling modul (CO-Controlling) a vállalat belsõ könyveléséért, költséggazdálkodásáért felelõs. Feladata a különbözõ projektekkel kapcsolatos pénzmozgások követése, az eszközbeszerzés, a vállalat belsõ számviteli igényeinek koordinálása, fel-

19 34 VÁLLALATI INFORMATIKA ügyelete. A tényleges eredmények dokumentálása mellett a kontrolling fontos feladata a tervezés is. A ténylegesen elért eredmények és a tervek összehasonlításával megállapíthatók az eltérések, amelyek alapján az üzleti folyamatokba való beavatkozást el lehet végezni. A CO valamennyi használatos költségszámítási eljárást támogat: tény-, teljes-, rész-, közvetlen költség- és fedezetszámítás, forgalmi- és összköltségeljárás. A CO-modul több komponensbõl tevõdik össze, amelyek különbözõ feladatok feldolgozására alkalmasak. Például a költség- és árbevétel számításban gyûjtik a fedezetszámításhoz szükséges adatokat. Ezek automatikusan kerülnek át a pénzügyi könyvelésbõl a kontrollingba. A költséghely számítás segítségével kimutatható, hogy az intézménynél hol és milyen közvetett költségek merülnek fel. A költséghelyekhez költségkeretek rendelhetõk, amelyek betartását a rendszer automatikusan figyeli. A folyamatköltség számítás célja, hogy ne csak a funkciókat és a termékeket, hanem több osztályt átfogó üzleti folyamatokat is irányítani és felügyelni lehessen. A termékköltség-kontrolling meghatározza azokat a költségeket, amelyek egy termék elõállításánál vagy egy szolgáltatás teljesítésekor keletkeznek. Ezenkívül megállapítható a fedezeti pont - az ár alsó határa -, amelyért érdemes a vállalatnak a készletét értékesítenie. Szimulálható, hogy a termelési eljárásban bekövetkezett változások milyen hatással vannak az elõállítási költségekre. TR Treasury (TR) pénzügyi eszközöket kezelõ modul a cash management, treasury management és a pénzügyi alapok kezelését valósítja meg. SAP Business One A SAP Business One a kis- és középvállalatok IVIR-e. A kis- és középvállalkozások amellett, hogy gyakran versenytársak, kölcsönös elõnyöket is nyújthatnak egymásnak, és sikeres együttmûködésük javíthatja az adott ország nemzetközi versenyképességét. A kisvállalkozások különös szerepet játszanak a helyi és regionális gazdaságok fejlõdésében. A nagyvállalatok sokszor egyáltalán nem jelennek meg egy kisebb térségben, miközben a döntõ helyi piacokon értékesítõ kisvállalkozások hatékonyan hozzá tudnak járulni a helyi gazdasági fejlõdéshez. A verseny erõsödésében és fenntartásában a kisvállalkozásoknak van az egyik legfontosabb szerepük Európában, amikor hálózatokat, és más együttmûködési formákat alakítanak ki. Azok az országok, amelyekben a kisvállalkozások sikeresen teszik ezt, jobb eséllyel vesznek részt a világpiaci versenyben. A piacra belépõ új vállalkozások leggyakrabban kis- és középvállalkozások formájában jelennek meg, a kis cégek magukban rejtik a gyors növekedés lehetõségét, és folyamatos piaci jelenlétük is a verseny erõsítését eredményezi. A sikertelen vállalkozások távozása a piacról szükséges és természetes jelenség a piacgazdaságokban, mert a nem megfelelõ célra lekötött eszközökkel gazdálkodnak. Magyarországon a mûködõ vállalatok körében a évi adatok alapján mintegy 25 ezer kisvállalat és 5 ezer középvállalat található, amelyek összesen több mint 950 ezer embert, azaz a versenyszférában dolgozók 50%-át foglalkoztatják. A nemzetgazdaság teljesítményének és jövõbeli fejlõdésének igen fontos összetevõje az, hogy a kis- és középvállalatok mennyire képesek megfelelni a versenyfeltételeknek, és mennyire képesek megújulni.

20 2. ES VÁLLALATI SZOFTVEREK MODELLEZÉSE 35 A magyar gazdaság európai felzárkózását, és az egyensúlyi helyzet stabilitását a nemzetgazdaságban betöltött 50%-os súlyuk miatt a kis- és középvállalati szektor értékteremtõ képességének növelése biztosíthatja. Ennek elengedhetetlen eszköze a technológiai színvonal emelése, a kutatásfejlesztési tevékenységek erõsítése, valamint a külsõ tudományos-technológiai eredmények átvétele, hasznosítása, és legfõképpen az adók csökkentése, az adórendszer modernizálása. A magyar kis- és középvállalati szektor vállalatai által megvalósított innovációk körében túlsúlyban vannak a piaci nyomásra létrejött újítások. A szektorban a nagy verseny hatására kialakult egy technológia bevezetési kényszer, ugyanis, ha egy vállalat nem elég versenyképes, illetve innovatív, könnyen elvesztheti partnereit, nagyobb megrendelõit. A vállalatok versenyképessége és innovativitása között szoros a kapcsolat. A hazai vállalatok a felmérések szerint hasonló mértékben tartják magukat innovatívnak és versenyképesnek. A versenyképesség terén rosszul szereplõ ágazatok az innovativitásban sem jeleskednek. A leginnovatívabbnak a szolgáltatási szektorban mûködõ vállalkozások tartják magukat. A Business One egy olyan integrált vállalatirányítási szoftver, mely a néhány százmillió és pár milliárd éves árbevételû cégek számára nyújt lehetõséget, hogy üzleti folyamataikat optimalizálják. Egyszerûen használható, hiszen a felhasználó számára a már megszokott Windows környezet konvencióihoz alkalmazkodik. Gyorsan bevezethetõ rendszer, könnyen karbantartható, bõvíthetõ, más rendszerekkel könnyen integrálható. Az SAP Business One két rétegû kliens-szerver architektúrán alapul. A legtöbb alkalmazás a kliensen nyugszik, ez pedig azt jelenti, hogy a feldolgozás végrehajtása helyileg történik és nagymértékben független a szerver teljesítményétõl. Az SAP Business One kiszállítása tartalmaz egy Service Managert és két alkalmazható szolgáltatást, ek, faxok és SMS-ek SAP Business One-ból történõ elküldésére (levelezési szolgáltatás), továbbá rendszeres adatbázismentések készítésére (biztonsági mentés-szolgáltatás). Az SAP Business One olyan általános funkciókat nyújt, amelyek magukban foglalják az összes üzleti területet, valamint bizonyos innovatív bõvítéseket is, mint például ügyfélkapcsolat-kezelés. Az egyes országok speciális követelményeinek is eleget tevõ verziók fejlesztése folyamatos és közülük már számos rendelkezésre áll. A kis- és középvállalatok piaca nagyon sokrétû, a vállalatok jelentõs mértékben különböznek méretük, számítástechnikai hátterük, ágazati jellemzõik és területi elhelyezkedésük szempontjából. Az SAP a kis- és közép vállalati szektort a következõ módon osztja fel: mérleget nem készítõ kisvállalatok, fejlett kis- és középvállalatok, integrált mûködésû kis- és középvállalatok. A mérleget nem készítõ vállalkozások általában nem támasztanak különleges igényeket, ha üzleti szoftverrõl van szó. A legtöbb esetben ezeket az igényeket a legújabb Microsoft Office alkalmazásokkal is kielégíthetik. A fejlett kis- és közepes vállaltok ugyanakkor igénylik, hogy üzleti folyamataikat szoftverrendszerrel modellezhessék és felügyelhessék. Az SAP kifejezetten az ilyen vállalatok számára fejlesztette ki az SAP Business One-t. Támpontul szolgálhat, hogy

21 36 VÁLLALATI INFORMATIKA az SAP Business One legfeljebb 250 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok számára elõnyös megoldás. Az SAP Business One segítségével a vezetõk és a dolgozók is hatékonyabban elérhetik és felhasználhatják a számukra szükséges információkat, és így megalapozottabb döntéseket hozhatnak. Az egységes, integrált rendszer a sikeres üzleti mûködés valamennyi lényeges folyamatát lefedi. Ügyviteli folyamatok Pénzügyi számvitel Pénzügyi tranzakciók kezelése: fõkönyvi mûveletek, fõkönyvi számlabeállítás és -karbantartás, fõkönyvi feladások, árfolyam-korrekció és költségvetéskészítés, Banki mûveletek Pénzügyi feldolgozási feladatok elvégzése: pénzbeérkezések, csekk-kiállítás, betétkezelés, hitelkártyás fizetések, banki egyeztetések, Értékesítés és disztribúció Árajánlatok készítése, ügyfélmegrendelések bevitele, szállítások szervezése, készletegyenlegek készítése, számlák és vevõállomány kezelése, Beszerzés Beszállítói szerzõdések és tranzakciók kezelése: beszerzési megrendelések kiadása, készletinformációk frissítése, import tételek értékének kiszámítása, visszáruk és jóváírások kezelése, fizetések feldolgozása. Ügyfélkapcsolat-kezelés Értékesítési lehetõségek kezelése Az összes értékesítési lehetõség kezelése az elsõ telefonhívástól kezdve az ügylet sikeres lezárásáig, Üzleti partnerek kezelése Az ügyfelekkel, viszonteladókkal és beszállítókkal kapcsolatos összes információ kézben tartása: a kapcsolat történetének összegzése, számlaegyenleg, az értékesítési csatorna elemzése, Szervizkezelés A szervizfeladatok támogatása, szerzõdéskezelés, szerviz megtervezése, ügyfél interakciók nyomon követése, ügyféltámogatás. Gyártás Raktárgazdálkodás Készletszintek kezelése, tételkezelés, árlisták, különleges ármegállapodások, raktárok közötti szállítások, készletmûveletek, Jelentéskészítés Jelentések készítése a vállalati mûködés szinte minden aspektusáról: szállítói és ügyféltartozások, forgalom, cash flow, ügyfélkapcsolati események összegzése, könyvelés, raktári készletek, pénzügyi kimutatások, árképzés ügyféltevékenység. d) Migrációs szoftverek elkészítése A szoftver testre szabása után az ES integrált mûködése érdekében a vállalat sajátosságainak szellemében összekötõ, kiszolgáló, szerver szoftverek kidolgozása szükséges. Ezeket a toldalékszoftvereket a szakirodalom migrációs szoftverek néven tárgyalja. A migrációs szoftverek nem részei a kereskedelmi ES-eknek. Ezek elkészíthetõk a honosító vállalat szoftver szakembereivel, vagy harmadik külsõ megbízott szoftverfejlesztõ cégekkel. Például a Telecom NYrt. (korábban MATÁV Rt.) az SAP tele-

Vállalati informatika példatár. Dr. Bodnár Pál D.Sc.

Vállalati informatika példatár. Dr. Bodnár Pál D.Sc. Vállalati informatika példatár Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF Tartalomjegyzék Elõszó......7 I. kötet MENEDZSMENT ÜGYVITEL INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA...9 II. kötet ÜZLETI ÜGYVITEL IFNORMATIKAI TÁMOGATÁSA...97 III.

Részletesebben

Szoftveripar és üzleti modellek

Szoftveripar és üzleti modellek Szoftveripar és üzleti modellek Irodalom Michael A. Cusumano: The business of software Michael Hiltzik: Dealers of lightning Eric Raymond: A katedrális és a bazár Szoftver technológia Software engineering

Részletesebben

{simplecaddy code=1002}

{simplecaddy code=1002} {simplecaddy code=1002} Kiadványunkban ennek megfelelően igyekszünk bemutatni azokat a legfőbb előnyöket, amelyeket a legkorszerűbb ERP rendszerek bevezetése, használata biztosíthat a különböző szervezetek

Részletesebben

KFKI ISYS KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. K F K I I S Y S Informatikai megoldásaink teremtsenek értéket partnereinknél. Csendélet, 2001 Festmény-installáció, 30 darab fotó, olaj, vászon 250 x 360 cm Spengler

Részletesebben

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. bemutatkozás: Az Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. magyarországi és európai közép-, és nagyvállalatok számára nyújt informatikai

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

Szabó Zoltán & Fehér Péter. & ITSMfMagyarországMagyarország

Szabó Zoltán & Fehér Péter. & ITSMfMagyarországMagyarország Az informatikai szolgáltatásmenedzsment hazai helyzetéről 2009 Szabó Zoltán & Fehér Péter Budapesti CorvinusEgyetem & ITSMfMagyarországMagyarország A kutatás céljai Az IT költségvetés helyzete és az IT

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Lengyel Attila Tartalom Az Exact-ról Synergy Enterprise áttekintés Emberi erőforrás menedzsment Legfrissebb információk az Európai Uniós pályázatokról Közben

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert IT trendek és lehetőségek Puskás Norbert és kapcsolódó Üzleti technológiák elvárások T-Systems stratégia és innováció 2010 Gartner: CIO TOP 10 Technologies, 2011 Mobilizáció Hatások fogyasztói oldalról

Részletesebben

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon 6 5 4 3 2 997 998 999 Magyarorszag e-business i folyamatok átalakulása A változó üzleti környezet Mit is nyújt az e-business a vállalatoknak Hogyan válik egy tradicionális üzlet e- business alapú üzletté

Részletesebben

Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II.

Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II. Adat és információvédelemi kérdések a kórházi gyakorlatban II. Nagy István, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A Gartner Group elemzôi által használt és általánosan elfogadott besorolás szerint

Részletesebben

BI modul a lízing üzletágban. 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András

BI modul a lízing üzletágban. 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András BI modul a lízing üzletágban 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András Rövid cég- és terméktörténet Lízing fejlesztések, K+F 1996 óta Lízing éles rendszer 1999 óta Új név: AdviseSoft Kft. 2002 óta Jelenleg:

Részletesebben

Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés)

Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) 4. előadás Közepes és nagy nyomdaüzemek karbantartásának

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Exact Synergy Enterprise Időtervezés & Számlázás

Exact Synergy Enterprise Időtervezés & Számlázás Exact Synergy Enterprise Időtervezés & Számlázás Füles Károly, Lengyel Attila 2009 Exact Tartalom Az Exact-ról Exact Synergy Enterprise áttekintés Exact Synergy az Accace Kft-nél Ajánlattól a fizetésig

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig Atlanta Barcelona Berlin Vienna Budapest Bukarest Düsseldorf München Stuttgart Zurich www.ifua.hu Fekete Gábor ügyvezető partner 2007. március 21. Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig IFUA

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

11i Financial Applications Overview

11i Financial Applications Overview Oracle University Hívjon bennünket: 06-1-224-1830 vagy 06-1-224-1833 11i Financial Applications Overview Tanfolyam hossz: 5 Nap Amiről tanulni fog A 11i Financial Applications Overview tanfolyam áttekintést

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés. ZSOLDOS Kft. számára

Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés. ZSOLDOS Kft. számára Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés ZSOLDOS Kft. számára 1 TANÁCSADÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a ZSOLDOS Kft. (székhely: 8400 Ajka, Timföldgyári út 3.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL ELŐZMÉNYEK A gépgyártás területén tevékenykedő, mintegy 100 informatikai munkahelyet üzemeltető vállalat már egy évtizede a Lotus Domino levelező, csoportmunka

Részletesebben

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatások és alkalmazások Szemán József jozsef.szeman01@gmail.com E-BUSINESS ÉS E-COMMERCE Az Internet megjelenése új lehetőséget teremtett a vállalatok számára Új fajta kommunikációs,

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj. Beiskolázási keretszámok a 2015 2016-os tanévre Magiszteri képzés Kar Szakterület Szak állami tan díjas össze sen MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FIZIKA KAR KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR Matematika Informatika

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: 06(1) 236-6400 Fax: 06(1) 236-6464 info@iqsys.hu www.iqsys.

IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: 06(1) 236-6400 Fax: 06(1) 236-6464 info@iqsys.hu www.iqsys. értjük egymást level 2 certified company IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: 06(1) 236-6400 Fax: 06(1) 236-6464 info@iqsys.hu www.iqsys.hu H-9022 Győr, Bajcsy Zsilinszky

Részletesebben

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop Think customer 2001 Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan WorkShop Tóthné Katona Márta eadvisor Oracle Hungary Hogyan is kezdjünk hozzá? Értsük meg üzleti környezetünket: melyek a problémáink

Részletesebben

Klotz Tamás earchitect Oracle

Klotz Tamás earchitect Oracle Klotz Tamás earchitect Oracle Vállalati információ kezelés Az információ érték, vagyon (tőke) Az információ folyam maximalizálhatja a tőkét Tervezés Szolgáltatás Együttműködés Tranzakció feldolgozás Döntés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE!

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE! 2011 15. KIADÁS AZ ÜZLETET ELŐMOZDÍTÓ MEGOLDÁSOK A ONE LÉNYEGE BARÁTKOZZON MEG A VÁLTOZÁSOKKAL! Tegyen szert versenyelőnyre! LEGYEN URA A HELYZETNEK! Reagáljon növekvő vállalata igényeire KÉSZÜLJÖN FEL!

Részletesebben

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition

Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition Tarantella Secure Global Desktop Enterprise Edition A Secure Global Desktop termékcsalád Az iparilag bizonyított szoftver termékek és szolgáltatások közé tartozó Secure Global Desktop termékcsalád biztonságos,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

2007.7.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 187/5

2007.7.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 187/5 2007.7.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 187/5 A BIZOTTSÁG 847/2007/EK RENDELETE (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Záróvizsgát a hetedik - menedzserasszisztensi gyakorlati

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Nap Dyntell Business Intelligence

Alkalmazott Informatikai Nap Dyntell Business Intelligence Alkalmazott Informatikai Nap Dyntell Business Intelligence Salga Péter 2015. 10.16. 1 / 13 Miért ültök itt? 2 / 13 Cashflow négyszög 3 / 13 Mit csinál a vezető? 4 / 13 Mi a legfontosabb tudás a vezetőnek?

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

<Insert Picture Here> Teljeskörűen modernizált HR rendszer a Szerencsjáték Zrt-nél

<Insert Picture Here> Teljeskörűen modernizált HR rendszer a Szerencsjáték Zrt-nél 1 Teljeskörűen modernizált HR rendszer a Szerencsjáték Zrt-nél Németh Dóra, vezető tanácsadó, projektvezető, Oracle Hungary, Konzultációs Üzletág Fehér Csaba, vezető tanácsadó, Oracle

Részletesebben

Termékbemutató prospektus

Termékbemutató prospektus Breona Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. telefon: +36 1-814 - 2170 fax: +36 1-814 - 2171 imi.breona.eu, info@breona.hu Termékbemutató prospektus Az Irodai Mindenes a Breona Kft. iktató, dokumentum-

Részletesebben

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Dr. Prof. Emeritus Dr. hc. mult. Cselényi József egyetemi tanár Dr. habil Illés Béla Ph.D. tanszékvezető

Részletesebben

Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó

Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó LOGISZTIKAI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK DISZTRIBÚCIÓS LOGISZTIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE SORÁN Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó KÉRDÉSEK Mi az optimális megoldás? Fejlesztés céljai? Versenyképesség növelés,

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Informatikai biztonság, IT infrastruktúra

Informatikai biztonság, IT infrastruktúra Informatikai biztonság, IT infrastruktúra Informatikai biztonság Az informatikai biztonság az információk és az informatikai rendszerek védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól, változtatástól,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz Záróbeszámoló Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz A kutatás időtartama: 2005. január 2007. június Témavezető: Demeter Krisztina Résztvevők:

Részletesebben

MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA

MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA SAP VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ SZOFTVEREK, FEJLESZTŐESZKÖZEIK SZÁLLÍTÁSA, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA 2013. TÁRGYÚ ELJÁRÁS 1. RÉSZE: SAP VAGY

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Big Data tömeges adatelemzés gyorsan

Big Data tömeges adatelemzés gyorsan MEDIANET 2015 Big Data tömeges adatelemzés gyorsan STADLER GELLÉRT Oracle Hungary Kft. gellert.stadler@oracle.com Kulcsszavak: big data, döntéstámogatás, hadoop, üzleti intelligencia Az utóbbi években

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben

GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI...

GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI... Tartalom ELŐSZÓ... 7 GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI... 9 Bevezetés... 9 INFORMATIKA ALAPJAI... 11 A kezdetek technikai szempontból... 11 A kezdetek elméleti és technológiai szempontból... 14 Az információ...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI FAHASZNÁLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN Tudományos témavezető: Prof.

Részletesebben

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház jelentése 4. A

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Poízció Helyszín Hirdető oldal Hirdető cég Honlap elérhetőség. Feladatkör. Feltételek. Munkaidő. Előny

Poízció Helyszín Hirdető oldal Hirdető cég Honlap elérhetőség. Feladatkör. Feltételek. Munkaidő. Előny Poízció Előny Poízció Honlap eléhetőség 2016.05.20 legal counsel energiajog JOBRAPIDO/MONSTER E.ON Hungária Zrt. https://www.eon-hungaria.com/ A villamosenergia,- földgázkereskedelmi és hálózati terület

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

Népszámlálás 2011 Internetes adatgyűjtéssel

Népszámlálás 2011 Internetes adatgyűjtéssel Népszámlálás 2011 Internetes adatgyűjtéssel Kópházi József, Központi Statisztikai Hivatal Taby Tamás, IQSYS Zrt. Infotér - 2011 - Balatonfüred 1 Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói hajlandóság csökkenése

Részletesebben

INFORMATIKA TANSZÉK 3. sz. Államvizsga bizottság 2015. január 27. (kedd) A-201 terem. Takács Gábor Dr. Hatwágner F. Miklós Dr. Hatwágner F.

INFORMATIKA TANSZÉK 3. sz. Államvizsga bizottság 2015. január 27. (kedd) A-201 terem. Takács Gábor Dr. Hatwágner F. Miklós Dr. Hatwágner F. Elnök: Prof. Dr. Edelmayer András Tagok: és Biczó Zoltán Jegyző: Takács Gábor 10:20 100 Török Ádám ACGNX6 ( ) Kéring Tamás DF1ADV (Dr. Erdős Ferenc) Bosternák Balázs HFBV5B ( ) Sarkadi Nagy Gábor ASXL76

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS II.

MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS II. MICROSOFT DYNAMICS AX TERMELÉSIRÁNYÍTÁS II. A Microsoft Dynamics AX rendszer Termelésirányítás II. modulja bevezeti az útvonalkezelés fogalmát, amely lehetővé teszi az erőforrások jobb kihasználását. A

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Elektronika, mikroelektronika 1.1.1. Automatizálás, robot-vezérlı rendszerek 1.1.2. Digitális

Részletesebben

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS BEVEZETÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA 1 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői Összefoglaló...3 Projekt

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél Hogyan használja belső képzési céljaira egy KKV az e-scola Képzési Rendszert, miért választotta ezt a megoldást, hogyan vezette be, és milyen hasznokat nyer ki a képzési programból?! A cégről röviden A

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Könnyedén. és természetesen OPTEAMUS

Könnyedén. és természetesen OPTEAMUS Könnyedén és természetesen OPTEAMUS 01 Bevezetô Könnyedén és természetesen A számítógépes programok könnyen elboldogulnak a számokkal és ûrlapokkal, de legtöbbjük tehetetlenül áll a természet, az emberi

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

Pásztor Zsolt ügyvezető Blue System Kft. E-mail: zspasztor@bluesystem.hu

Pásztor Zsolt ügyvezető Blue System Kft. E-mail: zspasztor@bluesystem.hu BS-BÉR2001 BÉR2001-PLUS Komplex humáninformatikai rendszer Pásztor Zsolt ügyvezető Blue System Kft. E-mail: zspasztor@bluesystem.hu Legfontosabbnak ügyfél oldali elvárások egy humáninformatikai rendszerrel

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek 7. előadás: Stratégiai menedzsment és informatikai támogatás 2. Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/elekes Edit/Vezetoi_inf_rd

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Bálint Richárd Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 12. 24. Értesítési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. 1 IT infrastruktúra szolgáltatások

CÉGBEMUTATÓ. 1 IT infrastruktúra szolgáltatások CÉGBEMUTATÓ A Grúber és Társa Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt a magyar informatikai piac erős és stabil hazai pozíciókkal rendelkező, mértékadó cége 2001. óta. Az ügyfelek igényeinek teljes körű kiszolgálását

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉSÉHEZ

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉSÉHEZ SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a OmniPack Nonprofit Kft 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉSÉHEZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egy

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Részletes ismertetô. Termeléstervezés és -irányítás

Részletes ismertetô. Termeléstervezés és -irányítás Részletes ismertetô Termeléstervezés és -irányítás proalpha - Termeléstervezés és -irányítás Termeléstervezés és irányítás egyedi és sorozatgyártáshoz A proalpha integrált teljes körû megoldás részeként

Részletesebben

Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást?

Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást? Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást? Kelemen Róbert SAP Hungary robert.kelemen@sap.com SAP AG 2000 / 1 Az Internet hatása az üzleti életre Öt év múlva az Internet vállalat elnevezés

Részletesebben

Önálló laboratórium beszámoló

Önálló laboratórium beszámoló Önálló laboratórium beszámoló BME-TMIT Készítette: Sümeghy Tamás Pál Neptun-kód: GFHSRE Szak: műszaki informatikus Szakirány: Internet és infokommunikációs alkalmazásai E-mail cím: schumy@sch.bme.hu Konzulens(ek):

Részletesebben

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2010. június 2.

Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2010. június 2. GI pont(45) : Felvételi vizsga Mesterképzés, gazdaságinformatikus szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2010. június 2. A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre írja fel nevét, valamint

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gazdasági informatikus 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Gazdasági informatikus 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gazdasági informatikus 14. évfolyam (OKJ száma: 54 41 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Munkaterv a 2007. évre

Munkaterv a 2007. évre Munkaterv a 2007. évre A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, működtetésének

Részletesebben