JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi tagok, Vincze András címzetes fıjegyzı, Dr. Pataki Anita aljegyzı, Baloghné Kiss Judit közgazd. ir. vez., Dr. Horváth Edit hatósági ir. vez., Bakos Katalin mővelıdési referens, Deme Nagyné Olajos Andrea pályázati referens, Karapné Gábor Zsuzsanna pályázati referens, Bácsi Lajosné jegyzıkönyvvezetı Béres László köszöntötte a képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Alföldi-Lakatos Gábor (igazolt), Baji Mária (igazolt), Komor Sándor (igazolt) képviselık az ülésrıl hiányoznak, jelen van 15 fı képviselı, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzıkönyv-hitelesítınek Bezzegné Csákó Katalin személyében tett javaslatot, akit a képviselı-testület 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett határozat hozatal nélkül megválasztott. A napirendi pontokra az alábbiak szerint tett javaslatot: 1.) A helyi iparőzési adóról szóló 20/2004.(V.21.) sz. rendelet módosítása Elıadó: Béres László polgármester; Baloghné Kiss Judit közgazd.ir.v. 2.) Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi belsı ellenırzési feladatait ellátó személy megválasztása Elıadó: Ölveti Lászlóné PB elnök 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelettervezet elfogadása Elıadó: Béres László polgármester, Bezzegné Csákó Katalin SZCSEB eln. 4.) Testvérvárosi kapcsolatok Pályázat benyújtása az Európai Unió és az EACEA programjára, cseretáborozás megrendezésére 2010-ben Elıadó: Vargáné Sırés Ilona OMISB eln. 5.) Új városi honlap készítése Elıadó: Vargáné Sırés Ilona OMISB eln. 6.) Gazdasági és Város fejlesztési Bizottság által tárgyalt témák Elıadó: Fekete István GVB eln. 7.) Gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos kérelem megtárgyalása Elıadó: Dr. Pataki Anita aljegyzı

2 2 Bernáth Bálint javasolta kerüljön fel napirendre a kommunális adó csökkentésének megtárgyalása. Béres László az elhangzottra reagálta, hogy a javaslatot elıször szakbizottságnak kell megtárgyalnia, a témát sokkal nagyobb volumenőnek tartotta annál, hogy így kerüljön napirendre. Bernáth Bálint kitartott javaslata mellett, melyet azzal indokolt, hogy más településekhez mérten Hajdúhadházon kimagaslóan magas ez az adónem. Béres László ismételten elmondta, hogy ez a téma sokkal nagyobb súlyú annál, hogy hirtelen, szakbizottsági tárgyalás nélkül napirendre kerüljön, mivel bevétel kiesést jelent, amit pótolni kell. Bár nem javasolta a kommunális adó csökkentésének napirendre tőzését, az elhangzott javaslatot szavazásra tette fel, amit a képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 8 tartózkodás mellet nem fogadott el. Vargáné Sırés Ilona felhívta a képviselı-testület figyelmét a Szervezeti-, és Mőködési Szabályzatra, mely tartalmazza, hogy rendkívüli képviselı-testületi ülésre nem lehet napirendi pontokat ilyen módon felvetetni, így az ilyen plusz témákat fel sem kell tenni szavazásra. Jelezte, hogy nem sok idı áll a rendelkezésére más irányú elfoglaltsága miatt, két napirendnek az elıadója, és nem szeretne meddı vitákat folytatni. Béres László egyetértett az elhangzottal, de Bernáth Bálint képviselıtársa nem akarta megérteni az általa elmondottat. Bozsányi Ferenc támogatta a Vargáné Sırés Ilona által elmondottat. Elmondta, hogy rendkívüli ülés esetében nem igazán kell igazolniuk a távollétet a képviselıknek az SZMSZ szerint. Kiss Sándor kérte, hogy a következı soros ülésre kerüljön elıkészítésre a kommunális adó témája, mivel szerinte annak csökkentésével mindenképpen foglalkozni kell ez évben. Amikor ez két éve téma volt, mivel ezer fıs aláírás győlt össze, azzal lett leseperve az asztalról, hogy évközben nem lehet adót módosítani. Azt akkor tudomásul vették, de ezt az ez évi költségvetésnél figyelembe kell venni. Volt, amikor a szemétszállítási díj és a kommunális adó egyként szerepelt, de mióta külön vált ez a két dolog, a kommunális adó esetében maximális emelésére került sor, és a szemétszállítási díj is megmaradt. Véleménye volt, ezzel mindenképpen foglalkozni szükséges, ha nem ezen az ülésen, akkor a következı soros ülésen. Baloghné Kiss Judit az elhangzottra reagálva elmondta, hogy a költségvetési koncepciót elızı év végén a képviselı-testület megtárgyalta, s akkor az adópolitika változtatásáról nem döntött. A helyi adó bevétel az önkormányzat hitelképességét befolyásolja, ha a kommunális adó csökkentésre, vagy megszüntetésre kerül, a hitelképességük is másként fog állni akár a pénzintézetek vonatkozásában, illetıleg a pályázati lehetıségeknél ez önerıként szolgál. Kérte azt is mérlegelni, hogy 10 millió forintos adókiesés a kommunális adó vonatkozásában mit jelent, mert ha annak a 10 szeresét ide tudja hozni az

3 3 önkormányzat pályázat útján, lehet belıle 100 milliót csinálni, és fejleszteni. Lehet ilyen döntéseket hozni, ami népszerő lenne a lakosság szemében, csak nem biztos, hogy ez a város érdekeit szolgálja. Béres László a témát lezárva elmondta, hogy az SZMSZ-nek megfelelıen Vargáné Sırés Ilona képviselıtársuknak igaza volt abban, hogy ezt a javaslatot fel sem kellett volna tennie szavazásra, de mivel Bernáth Bálint képviselıtársuk erıltette javaslatát, azért szavaztatta meg. Rostás Zsigmond a témához utolsóként szólva emlékeztetett, hogy annak idején ugyanúgy megszavazta ezt az adót Kiss Sándor is, Gyırfi Sándor képviselıtársával együtt ketten nem szavazták meg. Szerinte most a választások miatt jött elı ez a dolog. Nem tartotta helyesnek a három alpolgármester magasabb tiszteletdíját, azt is lehetne firtatni, hogy miért kapnak ık többet, mint bármelyik képviselı. Szerinte egyenlı arányban dolgoznak, semmivel sem tesznek többet az alpolgármesterek. Ha azt nézik, hogy költséget kell csökkenteni, akkor ilyen irányban is el kell gondolkodniuk. Kiss Sándor nem értett egyet az elhangzottal. Béres László felhívta képviselıtársai figyelmét, hogy ez az ülés rendkívüli testületi ülés, több képviselıtársuk is jelezte, hogy el kell menniük, kérte ne bocsátkozzanak olyan politikai vitákba, ami nem a rendkívüli ülésre tartozik. Szavazásra tette fel az általa ismertetett napirendi pontokat, amit a képviselıtestület 13 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett határozat hozatal nélkül elfogadott. 1.) A helyi iparőzési adóról szóló 20/2004.(V.21.) sz. rendelet módosítása Elıadó: Béres László polgármester; Baloghné Kiss Judit közgazd.ir.v. (rendelet-tervezet a jkv-höz mellékelve) Béres László elıször felkérte Baloghné Kiss Judit közgazdasági irodavezetıt a módosítás szükségességének ismertetésére, majd Ölveti Lászlónét, a Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Baloghné Kiss Judit elmondta, hogy a rendeletbıl az a felhatalmazás kerül hatályon kívül helyezésre, hogy a helyi adócsoport készpénz befizetést iparőzési adó vonatkozásában elfogadjon, mivel ez évtıl az APEH fogja beszedni az iparőzési adót, tehát ez a lehetısége a helyi adóhatóságnak megszőnik. Ölveti Lászlóné tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, és azt a képviselı-testületnek elfogadásra javasolta. A módosítása törvénybıl eredı. Béres László kérdés, észrevétel hiányában elfogadásra javasolta a rendelettervezetet a kiadottnak megfelelıen.

4 4 A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselıtestületének 1/2010.(I.28.) rendeletét a helyi iparőzési adóról szóló 20/2004.(V.21.) rendelet módosításáról. Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 1/2010.(I.28.) rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 20/2004.(V.21.) rendelet módosításáról Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény továbbiakban Htv. 1..(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja. 1.. A rendelet 5. -át hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejőleg a 6.. sorszáma 5. -ra változik. Záró rendelkezések 2.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályban, de rendelkezéseit január 1-tıl alkalmazni kell. Hajdúhadház, január 28. Vincze András sk. címzetes fıjegyzı Béres László sk. polgármester Záradék: Kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztve január 28. Vincze András sk. címzetes fıjegyzı 2.) Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi belsı ellenırzési feladatait ellátó személy megválasztása Elıadó: Ölveti Lászlóné PB elnök (elıterjesztés a jkv-höz mellékelve) Béres László elmondta, hogy az elıterjesztés az ülés elıtt került kiosztásra, melyet január 31-éig kell megtárgyalni a képviselı-testületnek. Az elıterjesztés lényege, hogy Farkas Lajos eddigi könyvvizsgáló nem hajlandó a kötelezı regisztráltatást elvégezni, mivel annál sokkal magasabb végzettsége van, ezért

5 5 más belsı ellenırt kell választani. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Ölveti Lászlóné tájékoztatott, hogy a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, tudomásul vették, hogy Farkas Lajos nem kíván ezen a területen tovább dolgozni. Az önkormányzat továbbra is a kistérségi társulás keretében kívánja ezt a feladatot ellátni, így ennek kapcsán azonos feltételekkel az erre a feladatra jelentkezett Rebron Kft-t, akinek képviselıje Varga Péter, javasolta megbízni. Fekete István kérdése volt, erre a feladatra került e sor pályázati kiírásra, vagy pedig valakinek az ismerıse ez a személy, s úgy került kiválasztásra. Baloghné Kiss Judit a kérdésre válaszolva elmondta, hogy erre a feladatra egy normatíva van, ami nagyon minimális, három éve nem emelkedett, és belsı ellenırök ezért az összegért nem vállalják el ezt a munkát. Véleménye volt, hogy hálásak lehetnek Varga Péternek, hogy ezért az összegért elvállalta. Amennyiben megversenyeztették volna, ennél olcsóbb ajánlatot nem kaptak volna, s mivel ezt a pénzt csak erre lehet felhasználni, így olcsóbb ajánlat esetén a fel nem használt összeget az államnak vissza kellene fizetni. Béres László felhívta a képviselık figyelmét, hogy az elıterjesztésben szerepel, hogy ez a Kft. a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás területén több helyen végez belsı ellenıri munkákat. Így elsısorban a társulásban lévı önkormányzatokkal egyeztettek ebben a témában - ki végzi ezt a munkát, és mennyiért -, s ennek alapján készült el az elıterjesztés. Csonka István hiányolta, hogy az elıterjesztésben nem szerepel a tiszteletdíj összege. Véleménye volt, hogy meg kell pályáztatni ezt a munkát, azt a választ nem fogadta el, hogy örülni kell annak, hogy ennyi összegért elvállalta a munkát. Baloghné Kiss Judit az elhangzottra reagálva elmondta, hogy ezt a feladatellátást a képviselı-testület átadta a kistérségnek. Az önkormányzatok és a kistérség között van egy olyan megállapodás, hogy magáról, a belsı ellenır személyérıl a képviselı-testület dönt, a pénz felhasználási jogosultsága a kistérségnél van, s nem a képviselı-testületnél, a belsı ellenıri számlák nem az önkormányzathoz érkeznek, hanem a kistérséghez. Erre a feladatra a kistérség kap egy normatívát, ami felosztásra került a kistérségi önkormányzatok között lakosságszám, illetıleg önkormányzati intézményarányoknak megfelelıen. Ez az összeg három éve ugyanazon a szinten van. Csonka István az elhangzottakra véleménye volt, hogy a kistérségnek kell megszavaznia ezt az elıterjesztést. Baloghné Kiss Judit közbeszólt, hogy a kistérség is meg fogja tárgyalni és szavazni a helyi önkormányzat döntésének megfelelıen. Csonka István közbeszólt, hogy nem kapott választ az illetményre vonatkozóan, valamint ismételten kifogásolta, hogy nem került megpályáztatásra.

6 6 Béres László türelmet kért az összeg vonatkozásában, aminek az irodavezetı asszony utánanéz, s tájékoztatni fogja róla a képviselı-testületet. Elmondta, hogy több belsı ellenırrel is történt egyeztetés... Csonka István közbeszólt, hogy nem látnak alternatívát. Béres László elmondta, hogy az alternatíva az volt, hogy az önkormányzatnak nincs kiegészítı támogatása a belsı ellenıri feladatokra, s vagy elvállalja annyiért, amennyi a hajdúhadházi önkormányzatra esı összeg, vagy nem kap senki megbízást. Sipos Sándor kérdése volt, hogy mennyi idı szükséges a megpályáztatáshoz, s mennyi idı telik el úgy, hogy nincs belsı ellenıre az önkormányzatnak. Véleménye volt, hogy kedvezı megoldás szerepel az elıterjesztésben, javasolta a határozati javaslat elfogadását. Béres László míg az irodavezetı asszony visszatér az ülésterembe javasolta térjenek rá a következı napirendi pontra, s az után zárják le ezt a témát. 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelettervezet elfogadása Elıadó: Béres László polgármester, Bezzegné Csákó Katalin SZCSEB eln. (rendelet-tervezet a jkv-höz mellékelve) Béres László felkérte a bizottság elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére. Bezzegné Csákó Katalin elmondta, hogy a szociális bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amit törvényi változás miatt szükséges aktualizálni, és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolt. Hortó József emlékeztetett, hogy a polgármester úr részérıl sokszor elhangzik, hogy Hajdúhadház a leghátrányosabb helyzető település. Véleménye volt, hogy itt már szociális rászorultságról nem lehet beszélni, mert már krízis helyzet van. A rendeletben többek között szerepel a tüzifa. Kérdése volt, hogy mikor kapott itt tüzifát valaki az utóbbi években. Szerinte egyetlen egyszer sem kaptak azok az emberek, akik már ott tartanak, hogy megfagynak ebbe a nagy hidegbe. Kevésnek találta a segélyezésre jutó évi 3-4 millió forintot, mivel szerinte az egyszeri segély kérelmekre a 3-4 ezer forint helyett, 8-10 ezer forintot kellene adni. Az elıterjesztést egyébként jónak találta, s annak örülne, ha a leírtaknak megfelelıen meg tudnák valósítani, pl. a temetkezés, és egyéb esetekben. Kérése volt figyeljenek oda a rászorult emberekre, ne várják meg, hogy nagyobb problémák legyenek, aki annyira rászorult, hogy krízis helyzetbe került, azt legalább tüzifával segítsék.

7 7 Béres László az elhangzottra reagálva elmondta, hogy a központi költségvetés elfogadásakor a szociális normatívák csökkentésre kerültek, Hajdúhadház esetében 11 millió forinttal. Visszakérdezett, ha központilag csökkentés van, helyi bevétel nincs, akkor mibıl adjon az önkormányzat. Abban tudtak segíteni, hogy több mint 600 embernek adtak munkát a közmunkaprogram keretében, így ık nem 28 ezer forintot kapnak, hanem 40 ezer forinton felüli összeget visznek haza. Hortó József elfogadta a választ, de jelezte, hogy kérése arra irányult, hogy a nagyon rászorultakat segítsék tüzifával. A közmunkaprogramban való munkát megköszönték, mert számukra az a lényeg, hogy nem segélyért állnak sorba az emberek, hanem a munkabérért mennek el. Béres László jelezte, hogy be lehet adni az átmeneti segélyt tüzifára, de az a baj, hogy az átmeneti segély keretösszege is kevés. Nem tudnak többet adni, mert ha központilag lecsökkentik a támogatást, akkor nincs mibıl adni. A témát lezárva javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselıtestületének 2/2010.(I.28.) sz. rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól. Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2010.(I.28.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúhadház Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (továbbiakban: Szt) 10. (l) bekezdésében, 17. (8) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 32. (1) bekezdésében és (3) bekezdésében, 32/B (1) bekezdésében, 37/A (1) bekezdésében, 37/D (2) bekezdésében és (5) bekezdésében, 37/H (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c.) pontjában, (2) bekezdésében, (9) bekezdésében, (10) bekezdésében, 41. (2) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében és (3) bekezdésében, 47. (1) bekezdésében és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az egyének, a családok mőködıképességének elısegítése és megırzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet f ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata a Szt.-ben szabályozott ellátásokon túl a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében

8 8 a.) pénzbeli ellátások keretében: idıskorúak járadékát, rendelkezésre állási támogatást, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, illetve temetési segélyt, b.) természetbeni ellátások keretében: rendszeres szociális segélyt, átmeneti segélyt, köztemetést, közgyógyellátást biztosít. A rendelet hatálya 2. (1) A Rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Hajdúhadház város közigazgatási területén élı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) az Szt. (6) -ában meghatározott hajléktalan személyekre. (2) A Rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A Rendelet hatálya kiterjed a.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b.) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 3. Az Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyként egyszeri segélyt és étkezést, illetve szállást nyújtani, ha ennek hiányában a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyeztetné. II. fejezet et ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 4.

9 9 (1) Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájánál lehet benyújtani, az idevonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelıen, rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével az alábbi mellékletekkel együtt: a.) igazolások, nyilatkozatok az igénylı és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók jövedelmivagyoni viszonyairól, b.) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban elıírt külön igazolások (orvosi igazolás, szakértıi vélemény, tb-igazgatási szerv igazolása, tanulói jogviszony igazolás, lakhatással kapcsolatos költségek igazolása, stb. ) (2) Az igénylı, illetıleg az ellátásban részesülı jövedelmi viszonyainak igazolásaként elfogadható bizonyítékok: a.) az igénylı, ellátásban részesülı és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmérıl szóló 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás; b.) a postai átutalással érkezı rendszeres jövedelmek, valamint rendszeres pénzellátások utolsó havi szelvénye; c.) vagyon hasznosításából származó jövedelmek esetén a hatályos szerzıdés, a havonta rendszeresen nem mérhetı jövedelmekrıl a kifizetı (egy évnél nem régebbi ) igazolása; d.) egyéni és társas vállalkozás esetén az elızı évi adóbevallás; e.) alkalmi munkából származó jövedelem esetén az igénylı, illetve az ellátásban részesülı és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók nyilatkozata az alkalmi munkából származó jövedelemrıl; f.) nyilatkozat arról, hogy az igénylı, illetve az ellátásban részesülı és a vele egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók semmilyen jövedelemmel nem rendelkeznek. (3) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei: a.) Az igénylı által benyújtott nyilatkozat tartalmazza aa.) az igénylı személyi adatait (név, szül. hely, szül. idı, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye); ab.) az igénylı havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ıstermelıi tevékenységbıl (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelme esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét;

10 10 ac.) dátumot, nyilatkozó aláírását. b.) A munkáltatói igazolás tartalmi követelményei: ba.) munkáltató adatai: név, telephely, adószám; bb.) munkavállaló adatai: neve (leánykori név), anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye; bc.) munkavállalónak a munkáltatóval fennálló jogviszonya megnevezése, idıtartama; bd.) munkavállaló munkaköre, kérelem benyújtását megelızı havi nettó átlagkeresete; be.) dátum, aláírás, hivatalos bélyegzı. (4) Ha a (2) bekezdés c.) pontja szerinti bizonyítékok nem szerezhetık be, azokat az ügyfél nyilatkozattal pótolhatja. (5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı 1 hónap. (6) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a (6) bekezdés szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt idıszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (7) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétıl eltelt idıtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység idıtartama alapján kell kiszámítani. (8) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt. c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. (9) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthetı megszőntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszőnt, az ıstermelıi igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetıleg a társas vállalkozást vagy egyéni céget törölték a cégjegyzékbıl.

11 11 5. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való elıkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. Az ügyintézık feladatkörükben gondoskodnak a szociális támogatások iránti kérelmekkel kapcsolatos elıkészítı eljárás lefolytatásáról, valamint a döntések határidıben történı végrehajtásáról. (2) A Polgármesteri Hivatal a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása az ellátás biztosítása, fenntartása és megszőntetése céljából az Sztv a szerinti nyilvántartást vezet. (3) A megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások kifizetésérıl és átutalásáról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága gondoskodik. 6. (1) A képviselı-testület szociális hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat szervei gyakorolják. (2) A Képviselı-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit: a.) lakásfenntartási támogatás megállapítása (Szt. 38. (9) ) b.) temetési segély megállapítása (Szt. 46. (1) ) (3) A Képviselı-testület a Szociális Családvédelmi és Egészségügyi Bizottságra ruházza át az alábbi hatáskörét: átmeneti segély megállapítása (Szt. 45. (1)) 7. (1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézıi feladatkörükben a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása céljából az elıkészítı eljárás keretében ellenırzik a támogatást igénylı személyek jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenırzés során lakáson, munkavégzés helyszínén helyszíni ellenırzést végezhetnek, amely tapasztalatait környezettanulmányban, (jegyzıkönyvben) rögzítik. (2) Amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a környezettanulmány lefolytatása során tudomására jut, vagy hivatalos tudomása van arról, hogy a kérelmezı életkörülményei a támogatás iránti kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakkal ellentétes, a támogatás folyósítása ügyében hozott döntés meghozatalához a hivatal felhívatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

12 12 Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhetı. (3) A lakás fenntartási költségeinek minısülnek a közüzemi díjak (gázdíj, víz- és csatornadíj, áramdíj), a lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelezı és önkéntes biztosítás díjai, az adó és -adójellegő befizetések, valamint a hiteltörlesztés). (4) Gépkocsi, mint vagyontárgy fenntartási költségeinek minısül a gépjármőadó, a kötelezı felelısség biztosítás díja, valamint a CASCO biztosítás díja. (5) Ha a környezettanulmány lefolytatása, illetıleg a jövedelem vélelmezése eredményeként bebizonyosodik, hogy a támogatást igénylı, illetıleg a támogatásban részesülı személy a támogatásra nem jogosult, az ellenırzést végzı köteles a támogatás elutasítására, csökkentésére, megvonására, visszatérítésére javaslatot tenni. 8. (1) A képviselı-testület hatáskörébe tartozó - jogosulatlanul igénybe vett - szociális ellátás megtérítését a támogatást megállapító önkormányzati szerv rendeli el. (2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból elengedheti, amennyiben annak megfizetése a kötelezett személy megélhetését - tartós betegség, elemi kár, vagy haláleset miatt - súlyosan veszélyezteti, és családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. (3) A megtérítésre méltányosságból részletfizetés, illetıleg csökkentés engedélyezhetı, ha annak egy összegben történı megfizetése a kötelezett személy megélhetését súlyosan veszélyezteti. (4) Amennyiben a hatáskör gyakorlója a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekő ügyfél, egyszerősített határozat hozható. (5) A pénzbeli ellátások és természetben nyújtott ellátások megállapítása iránt indult ügyekben újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. III. fejezet TÁMOGATÁSI FORMÁK Pénzbeli ellátások Idıskorúak járadéka 9.

13 13 (1) Idıskorúak járadékában részesül az a személy, aki a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltöttet, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, b) egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, c) egyedülálló, 75. életévét betöltötte, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (2) Az /1/ bekezdésben megjelölt irányadó nyugdíjkorhatár alatt az évi LXXXI tv.-ben ( a továbbiakban: Tny.-ben) szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni. (3) A jegyzı idıskorúak járadékában részesíti a Rendelet 2. (3) bekezdés b.) pontjában meghatározott személyt, amennyiben az e rendeletben és az Szt.-ben foglalt feltételeknek megfelel. (4) Nem állapítható meg az idıskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy a) elızetes letartóztatásban van, elzárás, illetıleg szabadságvesztés büntetését tölti; b) 3 hónapot meghaladó idıtartamban külföldön tartózkodik; c) a 2. (3) bekezdése alá tartozik, és határ menti ingázó munkavállalókat kivéve tartózkodási joga megszőnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 10. (1) Az idıskorúak járadékának havi összege a) jövedelemmel nem rendelkezı aa) 9. (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, ab) 9. (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a, ac) 9. (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a; b) jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. (2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri

14 14 el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegő járadékot kell megállapítani. (3) Amennyiben az idıskorúak járadékára jogosult nem teljes hónapban jogosult az ellátásra, napi összeget kell megállapítani a kérelem benyújtásának tárgyhónapjából még hátralévı napokra. Az egy napra esı támogatás összege a havi ellátás harmincad része. (4) Az idıskorúak járadékára való jogosultság megszőnésének hónapjában a támogatás összegére a (3) bekezdést megfelelıen alkalmazni kell. Aktív korúak ellátása 11. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idıtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresıtevékenység folytatása miatt a folyósítási idı lejártát megelızıen szüntették meg, és a keresıtevékenységet követıen az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelızı két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év idıtartamig együttmőködött, vagy g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszőnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból szőnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelızıen az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttmőködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresıtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem

15 15 haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. (3) A fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszáma, ahol a) az elsı nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelı szülı arányszáma 0,2-vel növekszik; b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; c) az elsı és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni; f.) az a) és b) pontok szerinti arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 12. (1) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejőleg a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével csak egy személy jogosult. (2) Egy családban egyidejőleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre állási támogatás ideértve az Szt. 37/C (4) bekezdése szerinti személyt is -, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. 13. Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki a) elızetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) az Szt. 3. (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, f) katonai szolgálatot teljesít, g) közoktatási, illetıleg felsıoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.

16 (1) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát a) annak a személynek, aa) akire vonatkozóan a 13. szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett, ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló, az Szt. 25. (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így különösen, ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, ac) aki keresıtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történı munkavégzést, ad) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerısen megállapította; b) annak az Szt. 35. (1) bekezdése, illetıleg Szt. 37/C. (4) bekezdése szerinti személynek, ba) aki a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, bb) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresık nyilvántartásából, bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidıig nem kezdeményezi az álláskeresıként történı nyilvántartását illetıleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg; (2) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetéstıl számított harminchat hónapon belül - ide nem értve az (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja, ad) alpontja valamint a b), illetıleg a 16. szerinti megszüntetési esetet - az elızetes együttmőködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. (3) A jegyzı a jogellenesen munkát végzı, rendelkezésre állási támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben részesülı személy ellátásának folyósítását a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerıs és végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerıre emelkedésérıl szóló értesítés megérkezését követı hónap elsı napjától egy hónap idıtartamra felfüggeszti.

17 17 Rendszeres szociális segély 15. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján a) egészségkárosodott személynek minısül, vagy b) az 55. életévét betöltötte, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élı gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy d.) a szülész-nıgyógyász szakorvos igazolásával igazolja, hogy legalább 12 hetes terhes, vagy e.) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet (a továbbiakban: ORSZI) szakvéleménye szerint legalább 40 %-os össz-szervezeti egészségkárosodottnak minısül, vagy f.) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára tekintettel állondó szakorvosi kezelésre szorul, rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követıen következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének idıpontját követı hónap elsı napjától kell folyósítani. (3) Az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv) a Szt. 37/D. szerinti együttmőködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. 16. (1) Az együttmőködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében Hajdúhadház Város Önkormányzata az együttmőködésre Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartói Társulás Mikrotérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatát (továbbiakban Családsegítı Szolgálat) jelöli ki. (2) A 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy köteles együttmőködni Hajdúhadház Városi Önkormányzattal és a Családsegítı Szolgálattal. 17. (1) A 16. (2) bekezdésben elıírt együttmőködés azt jelenti, hogy a 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy

18 18 a.) rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül ügyfélfogadási idıben - jelentkezik a Családsegítı Szolgálatnál, mint együttmőködésre kijelölt szervnél és nyilvántartásba veteti magát; b.) írásban megállapodik a Családsegítı Szolgálattal a beilleszkedést segítı programról, átveszi a jelentkezési idıpontok rögzítésére szolgáló Rendszeres Szociális Segélyben Részesülık Kiskönyve"-t; c.) legalább háromhavonta, a Rendszeres Szociális Segélyben Részesülık Kiskönyve"-vel az elıírt idıpontban személyesen megjelenik a Családsegítı Szolgálatnál a beilleszkedést segítı program betartásának figyelemmel kísérése érdekében; d.) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat; e.) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával együttmőködik, (2) A beilleszkedést segítı program kidolgozására és az együttmőködési megállapodás aláírására a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül kerül sor. (3) A beilleszkedést segítı program tartalma a 15. (1) bekezdés b.)- c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következıkre terjedhet ki: a) a Családsegítı Szolgálattal való kapcsolattartatásra; b) egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, életvezetési tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvételre; c.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére; d.) Álláskeresıi Klubban való részvételre. (4) A beilleszkedést segítı programban való részvétel során a Családsegítı Szolgálat és a 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy az írásbeli együttmőködési megállapodásban a.) meghatározza az elérendı célokat; b.) rögzíti a program tartalmát; c.) kiválasztja a megfelelı tevékenységet, szolgáltatást; 18. (1) A Családsegítı Szolgálat - írásos formában - haladéktalanul jelzi a jegyzınek, ha a 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget. (2) Amennyiben az elıírt idıpontban a 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy a Családsegítı

19 19 Szolgálatnál önhibáján kívül nem jelenik meg, úgy igazolási kérelmet terjeszthet elı az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidı utolsó napjától számított nyolc napon belül. Ha a megjelenési kötelezettség ténye az érintettnek késıbb jutott tudomására, a határidı a tudomásra jutáskor, akadályoztatás esetén az akadály megszőnésének napjától kezdıdik. (3) Az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidı utolsó napjától számított hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet elıterjeszteni. (4) A határidı elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejőleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 19. (1) Amennyiben a 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködési kötelezettségét a Családsegítı Szolgálattal önhibájából megszegi, úgy annak tényérıl, illetve a (2) bekezdésben foglaltakról 8 napon belül értesíteni kell. Az együttmőködési kötelezettség megszegésérıl szóló értesítés egy példányát meg kell küldeni a Családsegítı Szolgálatnak. (2) Ha a 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, úgy az aktív korúak ellátására való jogosultságát, illetıleg a rendszeres szociális segély folyósítását - a megszegés hónapjának utolsó napjával - meg kell szüntetni. (3) A 15. (1) bekezdés b.)-c) pontjai alapján rendszeres szociális segélyben részesülı személy az (1) bekezdésben foglaltak szerint együttmőködési kötelezettségét megszegi, amennyiben a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem jelentkezik, és nem veteti nyilvántartásba magát a Családsegítı Szolgálatnál, mint együttmőködésre kijelölt szervnél; b.) a beilleszkedést segítı programot nem írja alá; c.) nem teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat; d.) a Családsegítı Szolgálatnál az elıírt idıpontra szóló megjelenési kötelezettségének önhibából, illetıleg az újbóli felszólítás kézhezvételétıl számított 3 napon belül sem tesz eleget. 20. (1) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezı legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett részét. A

20 20 családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. (2) Ha a rendszeres szociális segély összege az (1) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegő ellátást kell megállapítani. (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy nem teljes hónapban jogosult az ellátásra, napi összeget kell megállapítani a kérelem benyújtásának tárgyhónapjából még hátralévı napokra. Az egy napra esı ellátás összege a havi ellátás harmincad része. (4) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság megszőnésének hónapjában a támogatás összegére a (3) bekezdést megfelelıen alkalmazni kell. 21. Közfoglalkoztatás (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - a 15. (1) bekezdésében foglaltak szerinti kivétellel - az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetıleg közfoglalkoztatásban vesz részt. (2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetıleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintő végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. (2) bekezdése b) pontjának megfelel, továbbá b) a munka ba) teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén az Flt a (2) bekezdése d) pontjának megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegét, vagy bb) részmunkaidıs foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történı oda- és visszautazás ideje az Flt a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott idıtartam felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegének idıarányos részét eléri. (3) Az önkormányzat közmunka, illetve közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében az (1) bekezdés szerinti személynek a.) b.) c.) parkgondozást, idény jelleggel hó eltakarítást, közterület tisztán tartást,

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2007. (IV.05) rendelete a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben)

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2007. (IV.05) rendelete a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2007. (IV.05) rendelete a szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete. 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselı testülete a szociális

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. (IV.1.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. (IV.1.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. (IV.1.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Készítette: dr.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya

Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról. A rendelet hatálya Esztergom Város Önkormányzatának 19/2010.(VI.30.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 51/2010.(XII.22.)* módosító rendelettel Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nyársapát Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/1997. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben