I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1"

Átírás

1 Nyársapát Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/1997. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében az évi LXV. tv. valamint a többször módosított évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel Nyársapát község közigazgatási területén lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı: a/ magyar állampolgárokra b/ bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre c/ letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre d/ a magyar hatóságok által menekültként elismert személyre e/ azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozat szerint. (2) A rendelet hatálya kiterjed az átmeneti segély, étkeztetés ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti ellátások tekintetében az elıbbi pontokban foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. tv. rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is (3) Az e rendeletben szabályozott ellátások kérelemre vagy hivatalból lefolytatott eljárást követıen nyújthatók. A szociális ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmezı jövedelmi helyzetérıl kiállított nyilatkozatot, a jövedelmét megállapító számlákat, igazolásokat, szerzıdéseket. (4) A havi rendszerességgel mérhetı jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı 3 hónapban kapott jövedelmet kell igazolni. A havi rendszerességgel nem mérhetı jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı egy évi jövedelem igazolását kell mellékelni. (5) Amennyiben az igénylı vagy családtagja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve a kérelmezı által nyújtott igazolás valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a hivatal megkeresi a megyei Adóés Pénzügyi Ellenırzı Hivatalt a jövedelemadó alapjának igazolása tárgyában. (6) Az eljárás során a kérelmezıtıl vagyonára vonatkozó nyilatkozatot illetve adatot is be kell kérni. Vizsgálni kell, hogy a kérelmezınek illetve vele egy háztartásban élı családtagjának nincs-e az Sztv-ben megjelölt vagyona. Amennyiben a kérelmezı illetve tartásra képes és köteles hozzátartozója az Sztv-ben megjelölt vagyonnal rendelkezik, úgy nem állapítható 1 Módosította a 8/2004. (VI. 28.) önk. rend. 1. -a. Hatályos július 1-tıl.

2 2 meg részére olyan ellátás, amely méltányossági, vagy rászorultsági alapon egyébként járna. (7) 2 Az e rendeletben szabályozott eljárásokban elektronikus ügyintézésnek nincs helye. 2. A jogosulatlanul igénybe vett ellátások (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt pedig visszafizetésre illetve megtérítésre kell kötelezni. (2) Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt is, akinek részére a gyermeknevelési támogatás, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj és a legalább 3 hónapig folyósított átmeneti segély biztosításának idıtartama alatt visszamenılegesen rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a rendszeres pénzellátásra és szociális ellátásra együtt nem lett volna jogosult vagy a szociális ellátásért térítési díjat kellett volna fizetni. (3) A folyamatosan nyújtott szociális ellátás megtérítését legfeljebb a visszamenılegesen megállapított rendszeres pénzellátás összegéig a megtérítést elrendelı határozat meghozatalát megelızı egy évre visszamenılegesen lehet elrendelni. (4) A képviselı-testület méltányosságból a megtérítéstıl teljesen vagy részlegesen eltekinthet feltéve, hogy az ellátást jóhiszemően vette igénybe. 3. Adatkezelés (1) A jegyzı a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartás az Sztv ában foglalt adatokat valamint a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító jelét (TAJ szám), valamint adószámát is tartalmazza. 4. Hatáskörök (1) Az e rendeletben szabályozott feladat- és hatásköröket Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete gyakorolja. A képviselı-testülettıl átruházott hatáskörében dönt a polgármester: - átmeneti segély - munkanélküli jövedelempótló támogatás - köztemetés - személyis gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás - szociális otthoni beutaló - idıskorúak járadéka - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 Módosította a 8/2005. (IX. 19.) önk. rendelet 1. -a. Hatályos november 1-tıl.

3 3 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - közgyógyellátás - temetési segély - ápolási díj - rendszeres szociális segély (2) A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. Az ellátásról az önkormányzat értesíti a hatáskörrel rendelkezı illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejőleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. 5. Az ellátások folyósításának szabályai (1) A megállapított ellátások kifizetésérıl, folyósításáról, ellenırzésérıl az önkormányzat jegyzıje gondoskodik. (2) 3 A rendszeres ellátások kifizetése utólag történik, minden hónap 5. napjáig a helyben szokásos módon közzétett éves ütemterv alapján a helyi Takarékszövetkezet pénztárában. (3) Az esetenkénti pénzbeli kifizetések módját és idıpontját a megállapító határozat tartalmazza. (4) A rendszeres pénzbeli ellátásokra való jogosultság fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként az ellátás tovább folyósítható, vagy az ellátást a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. (5) A rendszeres ellátások havi összegét a kérelem benyújtásának hónapjában az alábbiak szerint kell folyósítani: a) a megállapított szociális ellátás teljes összege, ha a kérelmet a tárgyhó 16. napját megelızıen nyújtották be b)a megállapított szociális ellátás 50 %-a, ha a kérelmet a tárgyhó 16. napját követıen nyújtották be. II. fejezet Pénzbeli ellátások 6. (1) A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén szociális alapellátás keretében a jogosult számára munkanélküliek jövedelempótló támogatását, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, rendszeres szociális segélyt, idıskorúak járadékát, rendszeres gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. 7. Munkanélküli jövedelempótló támogatás 3 Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl.

4 4 (1) A munkanélküli jövedelempótló támogatás részletes szabályait az Sztv ai tartalmazzák. 8. Rendszeres szociális segély (1) 4 Az önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki a) egészségkárosodott (munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül) vagy b) nem foglalkoztatott, és vállalja a beilleszkedését segítı programban való részvételt, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. (2) Ha rendszeres szociális segélyben részesülı személynek van olyan ingatlan vagyona, amelybıl az ellátás egészben vagy részben fedezhetı, a folyósított támogatás összegét az önkormányzat a jogosult halálakor hagyatéki teherként az illetékes közjegyzınél bejelenti. Errıl a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell. (3) A rendszeres szociális segély összegét úgy kell megállapítani, hogy - az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át érje el, jövedelemmel rendelkezı esetén az egyéb jövedelmekkel együtt érje el - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70 %-át érje el, jövedelemmel rendelkezı esetén az egyéb jövedelmekkel együtt érje el. (4) A rendszeres szociális segély részletes szabályait az Sztv. 37./A-37/G -a tartalmazza. (5) 5 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a munkanélküli köteles az a) illetékes munkaügyi központtal együttmőködni, a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül, a késıbbiekben az általuk megadott idıpontban, de legalább 3 havonta egy alkalommal megjelenni. A munkaügyi központ által felajánlott munkát, amely a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább 6 hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel, köteles elfogadni. b) A beilleszkedést segítı programban részt venni. A beilleszkedést segítı program végrehajtására az önkormányzat képviselı-testülete együttmőködési megállapodás alapján a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségét (Cegléd, Dózsa Gy. u. 1.) jelöli ki. c) az önkormányzat által felkínált közmunkát, vagy az önkormányzat közremőködésével felajánlott egyéb munkát elfogadni, ha az az Sztv. 37/H (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel. (6) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben akkor állapítható meg rendszeres ellátás, ha a munkanélküli igazolja, hogy továbbra is együttmőködik az illetékes munkaügyi központtal. 4 Módosította a 8/2005. (IX. 19.) önk. rend. 2. (3) bekezdése. Hatályos szeptember 19-tıl. 5 Módosította a 8/2005. (IX. 19.) önk. rend. 2. (4) bekezdése. Hatályos szeptember 19-tıl.

5 5 (7) 6 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott aktív korú nem foglalkoztatott személy az illetékes munkaügyi központtal vagy az önkormányzattal nem mőködik együtt, a részére megállapított segély folyósítását meg kell szüntetni. Ebben az esetben nem állapítható meg újból a szociális segély a megszüntetést követı 6 hónapon belül. 8/A. Idıskorúak járadéka (1) Az önkormányzat idıskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek a) havi jövedelme b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetén a 95 %-át. (2) 7 Az önkormányzat idıskorúak járadékában részesíti az Európai Gazdasági Térség állampolgárát, illetve harmadik állam állampolgárságával rendelkezı egyeneságbeli rokonát, házastársát, amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. (3) A járadék havi összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a, egyedülálló esetén 95 %-a. (4) 8. (5) Az önkormányzat az idıskorúak járadékában részesülı személy halála esetén a folyósított járadék összegét - hagyatéki teherként - az illetékes közjegyzınél bejelenti. A bejelentés tényérıl a járadék megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell. 9. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a kiskorú részére, a családban történı nevelésének elısegítése és veszélyeztetettségének megelızésére, megszüntetésére, amennyiben: a) a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét b) és a családban történı nevelkedés nem áll a gyermek érdekeivel ellentétben. c) 9 a családnak nincs az Gyvt-ben meghatározottak szerinti vagyona d) 10 munkanélküli szülı, hozzátartozó igazolja, hogy együttmőködik az illetékes munkaügyi központtal. (2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jogszabályban elıírt nyilatkozatot a szükséges mellékletekkel együtt. (3) 11 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege 2003-ban gyermekenként 4.600,-Ft, a évet követıen megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 6 Módosította: 12/2001. (IX.14.) sz. önk. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: november 1-tıl. 7 Módosította: 8/2004. (VI. 28.) önk. rend. 2. -a. Hatályos július 1-tıl. 8 Hatályon kívül helyezte 3/2006. (II. 10.) önk. rendeletének 1. -a. Hatálytalan február 10-tıl. 9 Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl. 10 Megállapította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl.

6 6 %-ával. Az emelt összegő rendszeres támogatás havi összege évben gyermekenként 9.200,-Ft. (4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás óvodai, iskolai térítési díjfizetés formájában is megállapítható, amennyiben a támogatás megfelelı felhasználása más módon nem biztosítható. (5) 12 A feltételek fennállása esetén emelt összegő rendszeres támogatás illeti meg azt az adóköteles jövedelemmel nem rendelkezı, tartásra köteles nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, valamint idıskorúak járadékában részesülı hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt. (6) 13 A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás továbbfolyósítható addig az idıpontig, ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszonharmadik évének betöltéséig. (7) 14 A feltételek fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított támogatás továbbfolyósítható, ha a jogosult felsıfokú iskola nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 9/A. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a kiskorú részére, ha a gyermeket gondozó család a) idıszakos létfenntartási gondokkal küzd - szülık átmeneti munkanélkülisége b) létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került - hosszabb betegség, gyógykezelés - gyermek beiskolázása (tankönyv, iskolaszer, ruházat) - házastársi életközösség felbomlása - elemi csapás és a gyermek eltartásáról a család más módon nem tud gondoskodni. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jogszabályban elıírt nyilatkozatot a szükséges mellékletekkel. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként éves szinten a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (4) A támogatás természetbeni ellátás formájában is megállapítható az alábbiak szerint: - óvodai, iskolai térítési díj kiegyenlítése - tankönyv, egyéb iskolaszer - étkezési utalvány 9/B Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl 12 Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 3. (3) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl. 13 Megállapította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 3. (3) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl. 14 Megállapította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 3. (3) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl. 15 Hatályon kívül helyezte: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 8. (2) bekezdése. Hatálytalan: április 1-tıl.

7 Lakásfenntartási támogatás (1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a Nyársapát község közigazgatási területén lakó személynek, családnak, aki tulajdonosként, bérlıként vagy használóként igazoltan, életvitelszerően lakik a lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben. (2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élı személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerıs bírói határozattal megosztott lakás részeit. (3) A településen elismert minimális lakásnagyság, ha a háztartásban a) 1 személy lakik 35 nm b) 2 személy lakik 45 nm c) 3 személy lakik 55 nm d) 4 személy lakik 65 nm e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) Lakásfenntartási támogatás akkor nyújtható, ha a háztartásban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja. (5) Lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. (6) Havi költség az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az elismert havi költség évben 400,-Ft. (7) A lakásfenntartási támogatás havi összege a) a lakásfenntartás költségének 20 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (továbbiakban TM) szorzata, de nem kevesebb, mint 2.500,-Ft. A támogatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell megállapítani. (8) A (7) bek. b) pontja szerinti támogatás mértékének kiszámítása: TM =0,2 mínusz (egy fıre jutó havi jövedelem mínusz nyugdíjminimum 50 %-a osztva a nyugdíjminimum összegével, szorozva 0,1). A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 16 Módosította a 8/2004. (VI. 28.) sz. önk. rendelet 3. -a. Hatályos július 1-tıl.

8 8 (9) A támogatást az igénylés benyújtása hónapjának elsı napjától kell megállapítani. 11. Ápolási díj (1) 17 Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (2) 18 Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak és bizonyíthatóan a gondozási, ápolási teendık miatt keresı tevékenységet nem folytathat, emiatt fizetés nélküli szabadságon van, illetve egyéb keresı tevékenysége a beteg ápolása miatt szőnt meg. (3) 19 Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra jogosult a) az Európai Gazdasági Térség állampolgára, b) az Európai Gazdasági Térség állampolgárát ápoló hozzátartozó, amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. (4) 20 Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének. a) az (1) bekezdésben foglalt esetben 100 %-a b) fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személy gondozását végzı részére 130 % (5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (6) 21 Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv. 42. (1) bekezdésében foglaltakon túl, ha a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben a családban az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át meghaladja. 12. Átmeneti segély (1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került személy valamint idıszakonként vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személy részére, abban az esetben, ha kérelmezı önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, átmeneti segély adható Móodsította az 5/2005. (IX. 19.) önk. rend. (1) -a. Hatályos szeptember 19-tıl. 18 Módosította: 12/2001. (IX.14.) sz. önk. rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos: november 1-tıl. 19 Módosította a 8/2004. (VI. 28.) önk. rendelet 4. -a. Hatályos július 1-tıl. 20 Módosította a 8/2005. (IX. 19.) önk. rend. 2. (2) bekezdése. Hatályos szeptember 19-tıl. 21 Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl.

9 9 (2) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel, ha a kérelmezı háztartásában az egy fıre esı havi nettó jövedelem családok esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át. (3) Rendkívüli élethelyzet fennállta esetén jövedelemhatártól függetlenül megállapítható átmeneti segély, körültekintı környezettanulmány alapján. (4) Átmeneti segély évente családonként négy esetben nyújtható. (5) Átmeneti segély természetbeni ellátásként, az igénybevett szolgáltatás térítési díjaként is megállapítható. 12/A. 22 Tanulmányi ösztöndíj (1)Az önkormányzat ösztöndíjat állapíthat meg azoknak a szociálisan rászoruló, felsıoktatási intézményben tanuló, vagy tanulmányokat megkezdeni kívánó hallgatók számára, akiknek havi jövedelme, vagy családjuk egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) %-át b) az alábbi esetekben %-át - árva vagy félárva - családjában lévı eltartottak száma 3 vagy annál több - egyedül neveli gyermekét - valamilyen betegségben szenved, vagy rokkant, családjában folyamatos ellátást igénylı beteg vagy rokkant van, - eltartója/szülıje munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül - nem részesül kollégiumi ellátásban. (2) A szociális rászorultság igazolására csatolni kell - jövedelemnyilatkozatot mellékletekkel együtt - vagyonnyilatkozatot (3) Az ösztöndíj összege havonta maximum 5.000,-Ft/hallgató. (4)Az önkormányzat mindenben a Bursa Hungarica Felısoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételei szerint jár el. 13. Temetési segély 22 Megállapította: 10/2000. (XII.12. ) sz. önk. rendelet. Hatályos: december 12-tıl. 23 Módosította az 5/2004. (II. 16.) sz. önk. rendelet 2. -a. Hatályos február 16-tól. 24 Módosította az 5/2004. (II. 16.) sz. önk. rendelet 2. -a. Hatályos február 16-tól.

10 10 (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A kérelemben a jövedelemnyilatkozat mellé csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlák másolatát is. (3) 25 A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb koporsós, illetve hamvasztásos temetés költségének, évben ,-Ft-nak a) 15 %-a, ha a kérelmezı eltemettetı családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át meghaladja b) 30 %-a, ha a kérelmezı eltemettetı családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg c) különösen indokolt esetben 50 %-áig állapítható meg. (4) 26 Nem állapítható meg temetési segély annak a hozzátartozónak, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- ánál, egyedülálló esetén annak 250 %-ánál magasabb. 14. Természetben nyújtott szociális ellátások (1)Pénzbeli ellátás helyett egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás nyújtható. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: a) átmeneti segély b) lakásfenntartási támogatás c) rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás d) temetési segély (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelı segély, a közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztése. (3) A jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkezı dönt arról, hogy mely esetben nyújt természetbeni ellátást pénzbeli ellátás helyett annak érdekében, hogy a támogatás rendeltetésének megfelelı felhasználása biztosított legyen. 15. Közgyógyellátás (1) 27 Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedülálló esetén a 210 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 16. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 25 Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 6. (1) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl. 26 Módosította: 4/2003. (III.24.) sz. önk. rendelet 6. (2) bekezdése. Hatályos: április 1-tıl. 27 Módosította: 8/2006. (VIII.11.) sz. önk. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: augusztus 11-tıl.

11 11 (1) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítás szabályait az Sztv. 54. és 55. -ai tartalmazzák. (2) Nem állapítható meg egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság akkor, ha a kérelmezı és a vele közös háztartásban élı családtagja létfenntartást biztosító vagyonnal rendelkezik. Nem minısül létfenntartást biztosító vagyonnak az az ingatlan, amelyben kérelmezı és családja lakik. (3) A kérelem elbírálásánál a háziorvos, kezelıorvos illetve gyógyszerész egészségügyi állapotra, gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz beteg által kifizetett térítési díjára vonatkozó igazolását figyelembe kell venni. 17. Köztemetés (1) A köztemetésre vonatkozó szabályokat az Sztv a tartalmazza. III. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 18. Nyársapát Község Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében biztosítja a gyermekek napköziotthonos óvodai, iskolai napköziotthonos ellátását, étkeztetését. Értelmezı rendelkezések 19. (1) 28 A rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a tartalmazza. Záró rendelkezések 20. (1) 29 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. rendelkezéseit kell alkalmazni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv-ben, illetve a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben foglalt eltérésekkel (2) E rendelet május 1. napját lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (3) Hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a módosított 8/1993. (III.26.) számú önkormányzati rendelet. (4) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Labancz Árpád polgármester dr. Bicskei Krisztina jegyzı 28 Módosította: 10/1998. (XII.15.) sz. önk. rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos: december 15-tıl. 29 Módosította a 8/2005. (IX. 19.) önk. rendelet 3. -a. Hatályos november 1-tıl.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Értelmezı rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: * módosította a 4/2004.(II.24.)KKÖT r. ** módosította a 25/2006. (X.26.) KKÖT r.

2. Értelmezı rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: * módosította a 4/2004.(II.24.)KKÖT r. ** módosította a 25/2006. (X.26.) KKÖT r. KISZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 /V. 5./ KKÖT rendelete a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról és a folyósítás feltételeirıl

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet

19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. (Egységes

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben