Témahét a kollégiumban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témahét a kollégiumban"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Témahét a kollégiumban Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Andiné Csorba Klára Barocsai Zoltán Dr. Buri Antalné Durgonics Ildikó Nyerges Tibor I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Kollégium Szekszárd, április 14.

2 Tartalom 1. Bevezetés Témahét a kollégiumban Témahét szervezésének főbb lépései A témahét feladatainak lebontása általában A téma feldolgozása A zárást követő feladatok elvégzése A 2009/2010-es tanév témahete /2010-es ütemterv A 2009/2010-es heti program /2010-es programok részfeladatai /2010-es témahét Határidő táblázat Felhasznált irodalom Mellékletek 1. sz. melléklet A témahét terve sz. melléklet Témahét határidő táblázata általános séma sz. melléklet Vendéglista sz. melléklet Levélminta esetleges rendőrségi bejelentési kötelezettséghez. 40 2

3 1. Bevezetés Intézményünkben 2009/2010 es tanévtől a témahét, mint új tanulásszervezési eljárás bevezetésre kerül, ezért évente áprilisban egy-egy integrált, a kollégiumi kerettantervi szempontokat érvényesítő kulcstémát dolgozunk fel. A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázatban foglaltaknak megfelelően a fenntarthatóság kritériumát fyelembe vesszük. Célunk, hogy a diákok érdeklődésének, életkorának megfelelő, minél színesebb fejlesztő programpalettát kínáljunk. 2. Témahétről általában A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott héten az intézmény minden tanulója (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok) ugyanazzal a témával foglalkozik. Az akár egy teljes hetet kitöltő témahét lényege a következő: A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon intézményben, illetve intézményen kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel, a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, egymásra épülhetnek a kötelező foglalkozások és választható programok. Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló probléma, elvégzendő tevékenység áll. A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot várunk, amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására. 3

4 A témahét szervezésének alapelvei a pedagógiai programban rögzítetten szerepelnek. A témahét céljai: Célok Kollégium Egy konkrét feladat elvégzése Az életkori sajátosságoknak A kerettantervi logikának A kerettantervi integrációnak A kerettanterven túlmutató komplexitásnak Az adott közösség szükségleteinek A kollégium tanrendi kötöttségeinek megfelelő téma kiválasztása Egy probléma körüljárása Személyes érdeklődésből fakadó, a korosztályt foglalkoztató kérdések felvetése A tágabb környezet problémáinak megismerése Globális kérdések felvetése Különböző képességek egyidejű használata Az életkori sajátosságoknak a fejlettség adott szintjének megfelelő (ismeretszerzés, - feldolgozás, kreativitás, manuális, szervezési, együttműködési, egyéni, tehetség) képességek egyidejű kibontakoztatása Együttműködési készség fejlesztése A konkrét feladatok elvégzésére létrejövő csoportokban az együttműködés készségének kialakítása A csoportokon belüli munka önálló szervezése Egy adott probléma munkafázisokra való lebontása és feldolgozása, illetve a közös munka szintetizálása Rejtett tantervi célok Egymás megismerése, közösségformálás Egymás képességeinek, tehetségének felismerése Az együttdolgozás örömének felismerése Önállóság Munkaszervezés Társadalmi szolidaritás Szembesítés társadalmi helyzetekkel, problémákkal A külvilággal való kommunikálás szabályai Önismeret a váratlan helyzetekhez való Önálló gondolkodás Önálló véleményalkotás és mások véleményének tiszteletben tartása Szervezőkészség Váratlan helyzetek megoldása 4

5 A diákok képességeinek, tehetségének felismerése A vélemények különbözőségének felismerése alkalmazkodás Kompromisszumkészség fejlesztése Élményszerűség Örömszerzés az együttlét öröme A kimenet sikere Tapasztalatszerzés A kimenet sikere Önállóság Önkifejezés Szabadságélmény A célok elérése a projektpedagógia segítségével lehetséges. A projektoktatás sem nem módszer, sem nem reformpedagógiai irányzat, hanem egy tanulásitanítási stratégia. Nem a megtanítandó tananyagot helyezi a nevelés középpontjába, hanem a lehetőségekkel és korlátokkal rendelkező individuumot. Az oktatás fő mozgatórugója nem a tanítás, hanem az aktivitásra támaszkodó tanulás. (Hegedűs Gábor) A projektpedagógia sajátossága, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a téma a tanulók által kiválasztott és elfogadott legyen és a megoldása csoportban történjék, megszüntetve a hagyományos osztály / csoportkereteket. Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére, elrendezésére és feldolgozására van szükség. A hagyományos ismeret centrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott azságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ kísérelnek meg adni egy-egy azi kihívásra. (Lehoczky János) A témahét eredményességi kritériumai 5

6 A projekt-keretek közötti tanulásban megszűnik a verbális képességek fölénye. A pontos megfyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pontos kivitelezés mind egyenrangú és egyenértékű tényező lesz. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása egyéni képességeikhez azodik. A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól és csoporttól egyaránt. A csoport olyan momentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valami érdekeltsége. A közös alkotás erősíti az együvé tartozás élményét. A siker a kollektivitástól, felelős együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, konfliktuskezelés is része a projektpedagógiának. A tanár a projektben dolgozó csoportot nem hagyja magára, ugyanakkor irányító szerepe az együttműködés mozzanataiban szinte észrevétlenül van jelen, feloldódik a közös tervezés, cselekvés és értékelés mozzanataiban. Az is feladata, hogy a munka megfelelő fázisaiban beiktasson visszajelző, visszacsatoló szakaszt. A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben, az együttműködésen van a hangsúly (bár a csoportok közt lehet versengés). 3. A témahét szervezésének főbb lépései Cél megfogalmazása Ötletbörze Témaválasztás motiválás propagálás Információgyűjtés (célok és feladatok megfogalmazása) részfeladatok meghatározása, szervezőmunka elindítása: 1. programok 2. cél 6

7 3. idő 4. helyszín 5. módszer 6. eszköz 7. felelős meghatározása 8. fotózás 9. meghívók megtervezése 10. meghívók kivitelezése 11. vendégnévsor összeállítása (média, szülők, iskolavezetők) 12. meghívók postázása a vendégnévsor alapján 13. kollégisták kikérése az iskolából 14. vendéglátás 15. hideg vacsora ény 16. helyszínek berendezése 17. tornaterem, sportpályaénylés 18. rendőrségi bejelentési kötelezettség külső program esetén témahét tervezetének véglegesítése tájékoztatás 1. iskolavezetés tájékoztatása 2. szülők tájékoztatása 3. diákok tájékoztatása 4. média tájékoztatása 5. rendőrség tájékoztatása a téma feldolgozása 1. témahét megnyitása 2. vendégelőadók fogadása 3. programok lebonyolítása 4. esetleges projekt létrehozása anyaggyűjtés produktumok létrehozása a produktum összeállítása bemutatható formában a produktum bemutatása a zárást követő feladatok elvégzése: 1. értékelés 7

8 2. mérés 3. tapasztalatok összegzése 4. következtetések megfogalmazása 5. dokumentálás 6. publikálás 7. köszönő levelek elküldése. 4. A témahét feladatainak lebontása általában Témahetünket a kollégiumban legalább 4 napra tervezzük hétfőtől csütörtök -, ahol a kollégisták az iskolai tanítást követően késő estébe nyúlóan, szabadidő keretben vesznek részt a téma sokoldalú feldolgozását szolgáló rendezvényeken. Tervkészítés során SWOT analízist készítünk, számba vesszük erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket, a veszélyeket. Tanév eleji értekezleten meghatározzuk a témahét a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjához azodó célját, megtervezzük az időpontját. Ezt többnyire áprilisra időzítjük, amikor az időjárás várhatóan kedvez a külső helyszíneken rendezett programokhoz. Témahét témájának meghatározása a diákok véleményét, érdeklődését fyelembe véve (ötletbörze, véleményláda) a nevelőtestület és a diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) közös feladata. Témaköreink kapcsolódnak a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (továbbiakban KNOAP) által meghatározott célokhoz, témakörökhöz, illetve nemzeti ünnepeinkhez, világnapokhoz, jeles évfordulókhoz. A témát és időpontot az intézményi Munkatervben rögzítjük. Februárban megkezdődik a konkrét tervezési folyamat. A diákok a pedagógusokkal együttműködve információt gyűjtenek programötletek, a programba bevonható partnerek, humánerőforrások tekintetében. Az ényeket 8

9 anyagi lehetőségeinkhez, eszközeinkhez, helyszíneinkhez azítjuk. Tanulóink és dolgozóink kapcsolati tőkéjét lehetőségeinkhez mérten felhasználjuk. Ütemtervet készítünk a főbb munkafázisok, felelősök, határidők megjelölésével. Nevelőtestületünk folyamatos, kiemelt feladata tanulóink motiválása és bevonása az összes munkafázisba, a tervezéstől a témahetet követő értékelés. Részfeladatok meghatározása során, a szervezőmunka elindításkor konkretizáljuk a fejlesztő munka fókuszait, a téma feldolgozását lehetővé tevő programokat, annak időpontját, helyszínét, módszereit, eszközényét, felelőseit, melyet áttekinthető, szemléletes, könnyen használható táblázatokban rögzíthetünk. (GANTT diagram ) Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy a témát a kitűzött céljainknak, fókuszainknak megfelelően komplexen közelítse meg. Ennek tevékenységközpontú, kooperatív módszerei - projekt, kiscsoportos tanulói prezentáció, gyűjtő és kutatómunka, work-shop, vetélkedő, kirándulás, drámajáték. Emellett beszélgető-kör, vitakör, kerékpár túra, zenés-táncos rendezvény, játékok, múzeum-, színház- és kiállítás látogatás, előadás színesíti témahetünket. A témahét munkálataiba intézményünk minden dolgozója bekapcsolódik, a feladatokhoz konkrét felelősöket rendelünk, számítva elhivatottságukra, kreativitásukra. (humán erőforrás-tervezés) A konkrét megvalósításhoz felmérjük a szükséges eszközényt, tervet készítünk a beszerzéshez, költségvetést készítünk, kötelezettség vállalást írunk, összehangoljuk a vásárlást. A témahét foglalkozásaihoz kollégiumunk közösségi színterei optimálisan megfelelnek, nagyrendezvényeinkhez az ebédlő, a társalgó, az aula és a belső udvar áll rendelkezésünkre. 9

10 Sportprofilú foglalkozásainkhoz használhatjuk a székhely intézmény kézilabda és kosárlabda pályáját, illetve tornatermét, asztalitenisz helyiségét. Kollégiumon kívüli programjainkhoz városunk kiváló adottságokkal rendelkezik. (látnivalók, nevezetességek, színház, múzeum, tárlat, mozi, wellness lehetőség, uszoda, erdei iskola, kiránduló hely, kerékpárút ) Témahetünk programjait elsősorban a kötelező tanórák előtti és utáni időpontokra, részben a tanulók szabadidejében 16 óra előtt, illetve óra után tervezzük. Partner iskoláinkkal együttműködve biztosítani tudjuk a témafeldolgozás komplexitását, így diákjaink szerda délutántól a csütörtöki tanórá folyamatosan a témahét programjain munkálkodnak. Közben persze kikapcsolódnak, jó kis csapat formálódik belőlük, közel kerülnek egymáshoz dolgozóink és diákjaink és a hét folyamán elkészül a gyűjtőmunka anyagából összeállított, több hét megtekinthető kiállítás. A témahetet záró rendezvény koronázza, ahol előzetesen értékeljük közös munkánkat. A programokhoz kapcsoló folyamatos háttérmunka a fotózás, mely elengedhetetlen feladat a témahét dokumentálásához, intézményi honlapon történő nyilvánosságra hozatalhoz. A vendégnévsor összeállítása a témahét a kollégiumi élet egyik kiemelkedő eseménye. Változatos programokkal, sokoldalú tanulásszervezéssel, és a szocializáció több színterére kiterjedő nevelési eljárásokkal egy komplex rendezvénysorozat, mely új ismeretek szerzését és a diákok készségeinek fejlesztését teszi lehetővé. Az I. Béla Kollégium, ezért fontosnak tartja, hogy a rendezvényen vendégek is megjelenjenek akár nézőként vagy esetleg szereplőként, szervezőként. Szülők, intézményvezetők, tanárok, sajtó és a média töltheti be a vendégnézők szerepkörét, ami számukra is egyfajta visszaazolás lehet a tanulókba fektetett munkájukról, vagy lehetőséget teremthet a diákok más oldalról való megismeréséhez. A szülők és tanárok betekinthetnek gyermekük/diákjuk kollégiumi életébe. A sajtó és a média ped tudósításaik révén hasznos funkciót töltenek be a rendezvény szempontjából és ez által az is értesülhet az esemény 10

11 összefoglalójáról vagy egyes részleteiről, aki személyesen nem volt jelen. A vendégnévsort a kollégiumon kívüli szervezők, szereplők is gazdagíthatják. Ide sorolhatóak az állami és civil szervezetek, kulturális és művészeti egyesületek, szülők, szponzorok, más oktatási-nevelési intézmény diákjai, diákcsoportjai stb. A témahét programjainak előzetes megtervezése után az előbb felsoroltakat ki kell gyűjteni, rendszerezni és annak alapján összeállítani a listát. A vendégnévsor összeállításával megbízott személynek fel kell keresni az egyes programok felelőseit és begyűjteni a programhoz tartozó nem kollégista résztvevők, csoportok neveit, levelezési címeit, címeit és egyéb esetleg fontos adatokat (melléklet). A végleges vendégnévsor kialakulásakor fel kell keresni a meghívók tervezésének felelősét és átadni a listát, mely ha később változik-kiegészül folyamatosan jelezni szükséges. Meghívók megtervezése A témahét alkalmából több céllal is meghívókat kell készíteni. Az előzetesen elkészített vendégnévsor alapján a témahétben érintetteket csoportokra lehet bontani és a meghívókat ennek ismeretében kell megtervezni. A tervezés folyamata nagymértékben kapcsolódik a kivitelezéséhez, de nem kell minden esetben ugyanannak a személynek végeznie. A felelősök meghatározásakor a nevelőtestület dönt, illetve osztja ki a feladatokat a kollégium dolgozói között. A produktum megtervezése nagy kreativitást, esztétikai érzéket és jó fogalmazókészséget ényel, amiket fyelembe kell venni a felelős meghatározásánál, hogy a munka minél gördülékenyebben és hatékonyabban menjen végbe. A meghívót annak felelőse fogalmazza meg, de a tagintézmény vagy intézmény vezetője hitelesíti aláírásával és a kollégium adminisztrátora gondoskodik postázásukról. A meghívónak tükröznie, reprezentálnia kell a témát, ami az adott hét középpontjában áll. Meghívó a szülőknek: A témahét alkalmat teremthet arra, hogy a szülők részt vegyenek kollégiumi rendezvényen, mint néző, szereplő vagy szervező, ezért mindenképpen tájékoztatni kell őket lehetőleg írásban is, ami többféleképpen történhet. A diákok kollégiumi ellenőrző könyvébe egy általánosan megfogalmazott, rövid, tájékoztató jellegű meghívót írunk, vagy ragasztunk (célszerűbb, mert gyorsabb és esztétikusabb). A rövid szöveg tájékoztatja a szülőt a témahét időpontjáról, helyszíneiről és az adott évben 11

12 központi helyre emelt témáról is, valamint a témahét részletes programjának elérhetőségéről az intézményi honlapon. Előfordulhat, hogy a szülők közül akad olyan, aki valamilyen formában szervezőként vagy szereplőként is meg tud jelenni a témahéten. Ebben az esetben előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés szükséges, hogy a megvalósítandó programban milyen mértékben és milyen szerepet tud vállalni a szülő. A segítségnyújtás mértékének véglegesítése után esetleg levélben is meghívót küldhetünk a diák közvetítésével, melyben egy részletesebb leírást adunk a témahétről és az adott szülő konkrét szerepéről. Meghívó az iskolavezetőknek: A város összes középfokú oktatási intézményében megtalálhatóak kollégista diákjaink, ezért mindenképp fontos hogy az intézmények azgatói tájékoztatást kapjanak a kollégiumban zajló rendezvénysorozatról. A meghívóban melyet levél formájában juttatunk el a vezetőkhöz mindenképpen nagyobb részletességgel kell beszámolni a tervezett programokról, központi témáról, időpontokról, helyszínekről, célokról, honlapon való elérhetőségről. A levélben esetleg mellékelni lehet a témahét részletes programját, mely így közvetve a diákok osztályfőnökeihez, szaktanáraihoz is eljuthat és tájékozódhatnak tanítványuk kollégiumi programjairól. Meghívó a média, sajtó irányába: A rendezvénysorozat alkalmat teremthet arra is hogy a város és a megye is jobban megismerhesse kollégiumunkat, ezért a helyi sajtóval (Tolnai Népújság, Szekszárdi Vasárnap) és médiával (Tolna Táj Televízió) fel kell venni a kapcsolatot. A meghívóban, amit telefonos egyeztetés után levélben és/vagy ben küldünk, pontos részletes programot kell közölni, hogy a média és a sajtó munkatársai ki tudják választani a város/megye számára a legérdekesebb, fyelemfelkeltő programot, programokat. A programok folyamatos alakulásáról, esetleges változásáról az intézményi honlapon való folyamatos frissítésről, képek, beszámolók feltöltéséről is tájékoztatni kell a helyi média és a sajtó résztvevőit. Meghívók kivitelezése A témahét meghívóit az előzetes tervezés után lehet megszerkeszteni, kivitelezni. Ha a kivitelező és a megtervező személye nem esik egybe, akkor nem árt egy 12

13 előzetes egyeztetés a technika adta lehetőségekről. A produktum megtervezése nagy kreativitást, esztétikai érzéket és mindenekfelett szövegszerkesztési ismereteket ényel (Office alkalmazások), amiket fyelembe kell venni a felelős meghatározásánál. A témahét rendezvényei mind egy adott téma köré csoportosulnak, ezért minden évben ki lehet találni egy szimbólumot, logót ami a rendezvénysorozat jelképévé válhat. Ezt a logót a meghívókba is érdemes beilleszteni képként, vagy vízjelként, mert elegánsabbá, stílusosabbá teszi és harmonizál a témahét egyéb nyomtatott és webes megnyilvánulási formáival. A meghívók tervezésének felelőse csoportokra oszthatta a vendégnévsor alapján a meghívottakat, ezért előfordulhat, hogy több meghívót is kivitelezni kell. A kollégiumi ellenőrzőbe kerülő meghívó szerkesztésénél fyelembe kell venni az ellenőrző könyv méretét, hogy be lehessen oda ragasztani. A levélben elküldött illetve a honlapra felkerülő meghívóknál már szabadabbak a szerkesztési lehetőségek és bővebben, szellősebben lehet az információkat közölni. Ha valamelyik meghívót kiadványszerkesztővel hoztuk létre, akkor a papírválasztás is elegánsabbá (pl.: márványpapír) vagy éppen aktualizálta (pl.: újrahasznosított vagy zöld alapszínű papír választása környezetvédelemről szóló témahét esetén) teheti a produktumot. A kiadványszerkesztő lehetőséget teremt arra, hogy szinte végtelen variációs lehetőséget kipróbáljunk a meghívó külalakjának formálásában. A logó mellett egyedi betűtípust és színkombinációt választhatunk, vagy a kiadványt több hasábossá tehetjük, így a meghívó szöveg mellett a rövid program, fellépők vagy a szponzorok listája is helyt kaphat. Végső soron még egy szempontot kell fyelembe venni, hogy a meghívók arculata minden esetben egységes legyen. Meghívók közvetítése a vendégnévsor alapján A vendégnévsort annak összeállítója juttatja el a postázás felelősének. A meghívók több csatornán keresztül juthatnak el a címzetthez: Postai úton levélben: A meghívók kivitelezése után a vendégnévsor alapján a kollégiumi adminisztrátor feladata a levelek postázása. Kollégiumi ellenőrző könyvön keresztül: A rövid, lényegre törő, méretre formázott meghívókat az adminisztrátor juttatja el a csoportvezetőkhöz, akinek feladata a papírok beragasztása az ellenőrző könyvbe. 13

14 Kollégiumi honlapon keresztül: A meghívó megtervezésének felelőse juttatja el a kollégiumi honlap szerkesztőjének, aki hirdetményként esetleg a témahét programjával együtt megjeleníti a honlap felületén. Kollégisták kikérése az iskolákból Kollégiumunkban a témahét több napos rendezvénysorozat, amelyben a diákok délutánonként a tanórák előtt és után programokon vesznek részt, projekteket valósítanak meg. Abban az esetben, ha a nevelőtestület úgy dönt, hogy a témahét utolsó napján a délelőtti órákban is programokat szervez, akkor a diákok számára mentességet kell kérni az iskolai tanórák alól és hiányzásukat a kollégiumnak kell azolni. A kollégisták kikérése az iskolákból a kollégiumvezető feladata, amiben a kollégiumi adminisztrátor (kikérők postázása) és a szociális munkás (diáknévsorok összeállítása) is segítségére lehet. A kikérés és a hiányzások azolása írásban történik, amit a kollégiumvezető személyesen vagy telefonon erősíthet meg az iskolák azgatóival. Ha a nevelőtestület úgy dönt, hogy a témahét nem tartalmaz délelőtti programokat, de egy teljes délutánt énybe vesz, akkor a diákok másnapi iskolai tanítási órákon való számonkérési kötelezettsége alól kell felmentést kérni. A nevelőtanároknak mindenképpen fel kell hívni a kollégista diákok fyelmét, hogy a tananyag utólagos pótlása nem szabad hogy elmaradjon. Vendéglátás A témahét rendezvényein fellépőket, meghívott vendégeket a kollégium megvendégelheti. A vendégfogadás minőségi kritériumainak rögzítésénél fyelembe kell venni a meghívottak, fellépők számát, a kollégiumban tartózkodás idejének mértékét és a rendezvénysorozat költségvetését. A vendéglátás megszervezéséről az előzetesen kijelölt személy gondoskodik, de a vendégfogadás a kollégium összes dolgozójának, diákjának feladata. A felelősnek a témahét véglegesítésekor kell megterveznie a vendéglátás helyszíneit, mennyiségi-minőségi kritériumait. Hideg vacsora ény A rendezvények felboríthatják a kollégiumi napirend jól megszokott menetét. A programok időpontja, helyszíne esetleg lehetetlenné teszi, hogy a kollégisták egy 14

15 kisebb csoportja vagy a teljes létszám részt vegyen az adott napszak étkezésén. Ebben az esetben a kollégistának egyénileg kell lemondani étkezését, vagy ha a diákok nagyobb csoportját érinti, akkor a programot szervező felelős, vagy a csoportját vezető nevelőtanár koordinálhatja az étkezések lemondását esetleg hidegcsomagban, vagy egyéb formában történő kiadását. Helyszínek berendezése A témahét rendezvényei énybe vehetik a kollégium bármely helyiségét, amely programok lebonyolítására alkalmas. A témahét tervezetének véglegesítésekor meg kell határozni az egyes programok (pl.:előadások, zenés estek) alkalmával a helyiség berendezéséért felelős diákcsoportot, ami állhat egy tanulócsoportból, szakköri csoportból vagy a gyerekek egy informális csoportjából is. A feladat felelőse mindenképpen egy személy (kollégium valamely dolgozója, diák) legyen, aki felveszi a kapcsolatot a rendezvény lebonyolítójával és szóban rögzítik, hogy milyen formában és medd kell be vagy átrendezni a termet. Az esetleges eszközényt (pl.: terítő, hangosítás) előre fel kell mérni. A visszarendezés felelőséről ugyanígy meg kell egyezni. Tornaterem, sportpályaénylés A sportversenyek, sport és egyéb bemutatók, szervezetek kitelepülése alkalmából helyszínként az intézményi vagy intézményen kívüli sportlétesítményeket szoktuk énybe venni. Az gimnázium tornaterme hetente több alkalommal is a kollégium rendelkezésére áll, ezért célszerűbb a programot az időpontokhoz azítani, de ellenkező esetben a program felelősének meg kell tudni, hogy a tornaterem foglalt-e az adott időpontban. A külső helyszínként funkcionáló sportpályák folyamatosan rendelkezésünkre állnak, de rossz idő esetén B tervet kell készíteni. Ha szükséges a pályák előkészítése, akkor azt a program felelősének kell megoldania diáksegítséggel. Ha a tantestület úgy dönt hogy délelőtti programokat is szervez és ez érinti a sportpályákat, mint helyszínt, akkor a gimnázium testnevelő tanáraival való konzultáció nélkülözhetetlen, hogy adott időpontban nehogy ütközés legyen a pályák használatát tekintve. Más intézmény tornatermének énylésekor fyelembe kell venni a helyiség nagyságát és a bérlés anyagi vonzatát. A témahét költségvetésének tárgyalásakor a külső terembérléseket nem szabad fyelmen kívül hagyni. 15

16 Rendőrségi bejelentési kötelezettség külső program esetén: A kollégium helyiségein kívül eső program szervezése rendőrségi bejelentési kötelezettséggel járhat. Ha a rendezvény hangosítást (pl.: főzés, bemutató vagy sportverseny esetén), idelenes útlezárást vagy forgalom elterelést (pl.: futóverseny) ényel, akkor a rendőrséggel konzultálni kell és írásban bejelentést kell tenni (2. melléklet) a rendezvény paramétereiről (okai, időpontok, helyszín, egyéb ). Ha a felelős szükségesnek ítéli meg a rendezvény lebonyolítása előtt telefonon tájékozódni lehet a bejelentés megtörténtéről, a levél megérkezéséről. Témahét tervezetének véglegesítése Amikor a programoknak kialakult a végső időpontjuk akkor egy táblázatba (3. melléklet) kell illeszteni őket, ami egy összképet tud adni a rendezvénysorozat tervéről. A táblázat több lényeges dologra is fel tudja hívni fyelmünket: Mikor ütköznek programok és helyszínek Melyik nap kevés illetve sok a program Mennyire változatosak a programok adott napon stb. A tervezetet véglegesíteni kell a témahét kezdete előtt legalább egy héttel és a kisebb változásokat, pontosításokat folyamatosan jelezni kell. A tervezet véglegesítésében a nevelőtestületnek és a DÖK-nek is részt kell vállalnia. Tájékoztatás A témahét rendezvénysorozatról valamilyen formában tájékoztatni kell az iskolavezetést, diákságot, szülőket, médiát. Tájékoztatni lehet a rendőrséget ha bejelentés történt külső program rendezéséről. Iskolavezetés tájékoztatása A témahét programját akár a meghívóval együtt vagy abba beépítve, összeszerkesztve lehet az intézmény vezetése számára eljuttatni. A programok időpontjáról, helyszínéről nagyon fontos hogy az intézményvezetés időben tájékozódjon, mert esetleg előzetesen egyeztetett kötelezettséget vállalt (pl.: a témahét megnyitóján való részvétel) vagy a programok közül szeretne részt venni valamelyiken. 16

17 szülők tájékoztatása A szülőket a kollégium értesítheti a témahét megrendezéséről az ellenőrző könyvön keresztül, de a programokról már részletesen a kollégiumi honlapon, a kollégiumban vagy a gyermekük által tájékozódhatnak. diákok tájékoztatása A legfontosabb talán a kollégium diákjainak tájékoztatása a rendezvénysorozatról, mert ők adják a programok tömegbázisát, résztvevőit. A csoportvezetők már csoportgyűlések alkalmával folyamatosan információkat közölhetnek a témahéttel kapcsolatosan, valamint a DÖK képviselői is tájékoztathatják a diákságot. A témahét programjainak véglegesítése után viszont egy az aulában központi, jól látható részen elhelyezett nagy hirdető faliújság felállítása szükséges, ahol a programok napokra lebontva időpontokkal, helyszínekkel ellátva megtekinthetők. A hirdető legyen színes, egyértelmű, szemléletes és egységes képet adjon a rendezvénysorozatról. A diákság fyelmét felkell hívni a honlapon való tájékozódásról is, ahol folyamatosan frissülnek a programok vagy esetleg változásokat, helyesbítéseket is közölhetünk. média tájékoztatása A média, sajtó mutatja be, ad beszámolót témahetünkről a szűkebb és tágabb környezetünk számára is, ezért mindenképpen fontos a részletes programtervezet eljuttatása a meghívóval együtt, hogy tervezni tudják megjelenésüket adott időpontban és helyszínen. rendőrség tájékoztatása A részletes program elküldése nem feltétlenül szükséges, de a bejelentéssel járó külső programok jelzése rendkívül fontos és nélkülözhetetlen. 5. A téma feldolgozása a témahéten az alapos előkészítést követően az előzetesen elkészített tervek (ütemterv, GANTT diagram ) alapján hatékonyan, gördülékenyen történik. A témahét megnyitása: A tanulók, dolgozók, vendégek részére a kollégium vezetője a megnyitó során ad tájékoztatást a programsorozatról, a célokról, feladatokról, a központi téma 17

18 feldolgozásának munkaformáiról. A megnyitón való nagyszámú résztvevő miatt a helyszín a kollégium ebédlője, ahol a szemléletesség elveit fyelembe véve, a motiválás erősítésére prezentációt lehet alkalmazni. A diákság képviseletében a diákönkormányzat vezetője nyitja meg a rendezvényt, ahol felkéri a diákokat az aktív részvételre, illetve a szervezési feladatokban való közreműködésre. A programok lebonyolítása A témahét tervezése, előkészítése során kijelöltük a felelősöket és meghatároztuk a programok helyszíneit, időpontjait, előadóit (külső, belső előadó). A naponkénti tájékoztatásban felhasználjuk a rendelkezésünkre álló infokommunikációs technikai eszközöket (kollégiumi rádió, honlap, hangos bemondó) és az előzetesen, központi helyre kihelyezett heti összesített programtervezetet. A programok kijelölt szervezői (tanár, DÖK) teljes körűen felelősek az egyes programok megvalósításáért. Gondoskodnak a helyszín előkészítéséről, a szükséges eszközök biztosításáról, a vendégelőadók fogadásáról, a jelenlévők regisztrálásról (jelenléti ív). Amennyiben a témahét tervezetében projekt(ek) megvalósulása is szerepel, a produktum létrehozásához a hét elején elkezdődik az anyaggyűjtés, melyet a projekt koordinátora irányít és folyamatosan fyelemmel kísér. A témahét végére a projekt összeáll és bemutatható formába kerül. (kiállítás, honlap, ) A témahét zárása A témahét utolsó napján az összeállított kiállítási anyag bemutatásra kerül és záróakkordként zenés estet szervezünk. 6. A zárást követő feladatok elvégzése A témahét végén a nevelőtestület a DÖK - kel együtt értékeli a rendezvénysorozatot. Az értékelés célja a programok minőségének, látogatottságának elemzése, az esetlegesen felmerülő tervezési, szervezési, 18

19 megvalósítási hibák feltárása. Az anomáliák elkerülésének módozatait is ekkor határozzuk meg. A következő témahét szervezéséhez újabb ötleteket gyűjtünk, azokat rendszerezzük és archiváljuk. A tanári és diák munka értékelése is ez alkalommal történik. mérés: a programok sikerességét részben a résztvevők számán tudjuk lemérni. Minden programhelyen jelenléti ívet vezetünk. Elemezzük a részvételi arányt, az érdeklődést, az esetleges távolmaradás okait. Elégedettségi kérdőívet állítunk össze. értékelés, tapasztalatok összegzése: a kérdőívek kiértékelését követően meghatározzuk a fejlesztési területeket, későbbi teendőket. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján jó eséllyel tudunk egyre sikeresebb témaheteket szervezni, ezért az értékelési eredményeket gondosan rendszerezve megőrizzük. következtetések megfogalmazása: az értékelés, mérés, tapasztalatok összegzése során adódik lehetőség a megfelelő következtetések levonására. A közösen levont és elfogadott tanulságok alapján kell a szükséges következtetéseket megfogalmazni az elkövetkező témahetek szervezéséhez hasznosítható formában. dokumentálás: a témahét szervezésének minden lépését dokumentáljuk jelenléti ívvel és fotók segítségével. pénzügyi elszámolás: a pénzügyi terv alapján el kell készíteni a pénzügyi elszámolásunkat. A beszámoló tartalmazza a tervezettől való esetleges eltérés okait. publikálás: témahetünket - a szakmai nyilvánosságon túl az intézményi honlapon megismertetjük az érdeklődőkkel. A helyi médiával történő kapcsolattartásnak külön felelőse van. Fontos a diákújságírók szerepeltetése. Köszönetnyilvánítás: A támogatóknak, valamint a protokoll listán szereplő vendégeknek a támogatást és a részvételt megköszönjük. Az intézmény vezetője a kiemelkedően teljesítő diákoknak, alkalmazottaknak köszönetet mond. 19

20 7. A 2009/2010-es tanév témahete Címe: Európaiság, magyarság, nemzetiségi lét a művészetek tükrében. Ideje: április április 15. és 26-án Deutsche Bühne Ungarn Német Színház előadása Célja: Társadalmi és személyes identitás, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése. Kulturális örökség tudatosítása. Kultúrák közötti együttműködés. Különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadása. Érintettek köre: éves tanulók. Tanárok, szülők, családok, ismerősök, barátok, meghívott vendégek. Fő feladat azonosítása, befejezés mérföldkővel: Intézményünkben tanuló különböző népcsoportok kultúrájának megismerése mesék, népzene, tánc, játékok, film, vetélkedő, tájház látogatás által. A téma megközelítése: A globalizáció idején - ami részben amerikanizációt is jelent - számunkra, Európa népei számára egyre fontosabb az europaizáció. Kontinensünk földi civilizációnkra gyakorolt hatása történelmi idők óta ismert. Ideérkezésünkkel honfoglaló eleink sajátos, olykor nehezen érthető hagyományokat honosítottak meg a Kárpát - medencében, ezzel együtt a Közép - európai régióban is. Keveredve a már itt élő népekkel, befogadva az utánunk jövőket, sajátos sokszínű kultúrát teremtettünk. Mai országhatárainkon belül is még mind izgalmas feladat megtalálni ezeket az értékeinket. Kollégiumunkban diákjainkon keresztül jelen vannak Dél-Dunántúl lakóinak sokszínű, gazdag népi hagyományai, művészetük. Ezek megismerésével és megismertetésével is eleget kívánunk tenni nevelési feladatainknak. 20

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008 Témahét Egészség- és környezetvédelemi hét Projektterv 2009-2010 tanév Készítette: Jakubcsák Róbertné 1 A témahét címe: Környezet és Egészségvédelem Mottó: Az Egészség befektetés! Megvalósításának helye:

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Készült: Teleki Blanka Gimnázim, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Ady út

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tevékenység Dokumentum Megjegyzés. elérhetőségek. tájékoztató levél ( ), kapcsolatfelvétel. Megrendelés Megrendelő a jó gyakorlat kiválasztása

Tevékenység Dokumentum Megjegyzés. elérhetőségek. tájékoztató levél ( ), kapcsolatfelvétel. Megrendelés Megrendelő a jó gyakorlat kiválasztása Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola AZ ÖRÖM A TANULÁS PROJEKTMUNKA A KÉK MADÁR PROGRAMBAN JÓ GYAKORLAT ÁTADÁS FOLYAMATA Tevékenység Megjegyzés Megkeresés az átvevő

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben