Témahét a kollégiumban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témahét a kollégiumban"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Témahét a kollégiumban Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Andiné Csorba Klára Barocsai Zoltán Dr. Buri Antalné Durgonics Ildikó Nyerges Tibor I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Kollégium Szekszárd, április 14.

2 Tartalom 1. Bevezetés Témahét a kollégiumban Témahét szervezésének főbb lépései A témahét feladatainak lebontása általában A téma feldolgozása A zárást követő feladatok elvégzése A 2009/2010-es tanév témahete /2010-es ütemterv A 2009/2010-es heti program /2010-es programok részfeladatai /2010-es témahét Határidő táblázat Felhasznált irodalom Mellékletek 1. sz. melléklet A témahét terve sz. melléklet Témahét határidő táblázata általános séma sz. melléklet Vendéglista sz. melléklet Levélminta esetleges rendőrségi bejelentési kötelezettséghez. 40 2

3 1. Bevezetés Intézményünkben 2009/2010 es tanévtől a témahét, mint új tanulásszervezési eljárás bevezetésre kerül, ezért évente áprilisban egy-egy integrált, a kollégiumi kerettantervi szempontokat érvényesítő kulcstémát dolgozunk fel. A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázatban foglaltaknak megfelelően a fenntarthatóság kritériumát fyelembe vesszük. Célunk, hogy a diákok érdeklődésének, életkorának megfelelő, minél színesebb fejlesztő programpalettát kínáljunk. 2. Témahétről általában A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott héten az intézmény minden tanulója (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok) ugyanazzal a témával foglalkozik. Az akár egy teljes hetet kitöltő témahét lényege a következő: A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon intézményben, illetve intézményen kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel, a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, egymásra épülhetnek a kötelező foglalkozások és választható programok. Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos tennivaló probléma, elvégzendő tevékenység áll. A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot várunk, amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására. 3

4 A témahét szervezésének alapelvei a pedagógiai programban rögzítetten szerepelnek. A témahét céljai: Célok Kollégium Egy konkrét feladat elvégzése Az életkori sajátosságoknak A kerettantervi logikának A kerettantervi integrációnak A kerettanterven túlmutató komplexitásnak Az adott közösség szükségleteinek A kollégium tanrendi kötöttségeinek megfelelő téma kiválasztása Egy probléma körüljárása Személyes érdeklődésből fakadó, a korosztályt foglalkoztató kérdések felvetése A tágabb környezet problémáinak megismerése Globális kérdések felvetése Különböző képességek egyidejű használata Az életkori sajátosságoknak a fejlettség adott szintjének megfelelő (ismeretszerzés, - feldolgozás, kreativitás, manuális, szervezési, együttműködési, egyéni, tehetség) képességek egyidejű kibontakoztatása Együttműködési készség fejlesztése A konkrét feladatok elvégzésére létrejövő csoportokban az együttműködés készségének kialakítása A csoportokon belüli munka önálló szervezése Egy adott probléma munkafázisokra való lebontása és feldolgozása, illetve a közös munka szintetizálása Rejtett tantervi célok Egymás megismerése, közösségformálás Egymás képességeinek, tehetségének felismerése Az együttdolgozás örömének felismerése Önállóság Munkaszervezés Társadalmi szolidaritás Szembesítés társadalmi helyzetekkel, problémákkal A külvilággal való kommunikálás szabályai Önismeret a váratlan helyzetekhez való Önálló gondolkodás Önálló véleményalkotás és mások véleményének tiszteletben tartása Szervezőkészség Váratlan helyzetek megoldása 4

5 A diákok képességeinek, tehetségének felismerése A vélemények különbözőségének felismerése alkalmazkodás Kompromisszumkészség fejlesztése Élményszerűség Örömszerzés az együttlét öröme A kimenet sikere Tapasztalatszerzés A kimenet sikere Önállóság Önkifejezés Szabadságélmény A célok elérése a projektpedagógia segítségével lehetséges. A projektoktatás sem nem módszer, sem nem reformpedagógiai irányzat, hanem egy tanulásitanítási stratégia. Nem a megtanítandó tananyagot helyezi a nevelés középpontjába, hanem a lehetőségekkel és korlátokkal rendelkező individuumot. Az oktatás fő mozgatórugója nem a tanítás, hanem az aktivitásra támaszkodó tanulás. (Hegedűs Gábor) A projektpedagógia sajátossága, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a téma a tanulók által kiválasztott és elfogadott legyen és a megoldása csoportban történjék, megszüntetve a hagyományos osztály / csoportkereteket. Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére, elrendezésére és feldolgozására van szükség. A hagyományos ismeret centrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott azságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ kísérelnek meg adni egy-egy azi kihívásra. (Lehoczky János) A témahét eredményességi kritériumai 5

6 A projekt-keretek közötti tanulásban megszűnik a verbális képességek fölénye. A pontos megfyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pontos kivitelezés mind egyenrangú és egyenértékű tényező lesz. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása egyéni képességeikhez azodik. A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól és csoporttól egyaránt. A csoport olyan momentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valami érdekeltsége. A közös alkotás erősíti az együvé tartozás élményét. A siker a kollektivitástól, felelős együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, konfliktuskezelés is része a projektpedagógiának. A tanár a projektben dolgozó csoportot nem hagyja magára, ugyanakkor irányító szerepe az együttműködés mozzanataiban szinte észrevétlenül van jelen, feloldódik a közös tervezés, cselekvés és értékelés mozzanataiban. Az is feladata, hogy a munka megfelelő fázisaiban beiktasson visszajelző, visszacsatoló szakaszt. A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben, az együttműködésen van a hangsúly (bár a csoportok közt lehet versengés). 3. A témahét szervezésének főbb lépései Cél megfogalmazása Ötletbörze Témaválasztás motiválás propagálás Információgyűjtés (célok és feladatok megfogalmazása) részfeladatok meghatározása, szervezőmunka elindítása: 1. programok 2. cél 6

7 3. idő 4. helyszín 5. módszer 6. eszköz 7. felelős meghatározása 8. fotózás 9. meghívók megtervezése 10. meghívók kivitelezése 11. vendégnévsor összeállítása (média, szülők, iskolavezetők) 12. meghívók postázása a vendégnévsor alapján 13. kollégisták kikérése az iskolából 14. vendéglátás 15. hideg vacsora ény 16. helyszínek berendezése 17. tornaterem, sportpályaénylés 18. rendőrségi bejelentési kötelezettség külső program esetén témahét tervezetének véglegesítése tájékoztatás 1. iskolavezetés tájékoztatása 2. szülők tájékoztatása 3. diákok tájékoztatása 4. média tájékoztatása 5. rendőrség tájékoztatása a téma feldolgozása 1. témahét megnyitása 2. vendégelőadók fogadása 3. programok lebonyolítása 4. esetleges projekt létrehozása anyaggyűjtés produktumok létrehozása a produktum összeállítása bemutatható formában a produktum bemutatása a zárást követő feladatok elvégzése: 1. értékelés 7

8 2. mérés 3. tapasztalatok összegzése 4. következtetések megfogalmazása 5. dokumentálás 6. publikálás 7. köszönő levelek elküldése. 4. A témahét feladatainak lebontása általában Témahetünket a kollégiumban legalább 4 napra tervezzük hétfőtől csütörtök -, ahol a kollégisták az iskolai tanítást követően késő estébe nyúlóan, szabadidő keretben vesznek részt a téma sokoldalú feldolgozását szolgáló rendezvényeken. Tervkészítés során SWOT analízist készítünk, számba vesszük erősségeinket, gyengeségeinket, lehetőségeinket, a veszélyeket. Tanév eleji értekezleten meghatározzuk a témahét a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjához azodó célját, megtervezzük az időpontját. Ezt többnyire áprilisra időzítjük, amikor az időjárás várhatóan kedvez a külső helyszíneken rendezett programokhoz. Témahét témájának meghatározása a diákok véleményét, érdeklődését fyelembe véve (ötletbörze, véleményláda) a nevelőtestület és a diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) közös feladata. Témaköreink kapcsolódnak a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (továbbiakban KNOAP) által meghatározott célokhoz, témakörökhöz, illetve nemzeti ünnepeinkhez, világnapokhoz, jeles évfordulókhoz. A témát és időpontot az intézményi Munkatervben rögzítjük. Februárban megkezdődik a konkrét tervezési folyamat. A diákok a pedagógusokkal együttműködve információt gyűjtenek programötletek, a programba bevonható partnerek, humánerőforrások tekintetében. Az ényeket 8

9 anyagi lehetőségeinkhez, eszközeinkhez, helyszíneinkhez azítjuk. Tanulóink és dolgozóink kapcsolati tőkéjét lehetőségeinkhez mérten felhasználjuk. Ütemtervet készítünk a főbb munkafázisok, felelősök, határidők megjelölésével. Nevelőtestületünk folyamatos, kiemelt feladata tanulóink motiválása és bevonása az összes munkafázisba, a tervezéstől a témahetet követő értékelés. Részfeladatok meghatározása során, a szervezőmunka elindításkor konkretizáljuk a fejlesztő munka fókuszait, a téma feldolgozását lehetővé tevő programokat, annak időpontját, helyszínét, módszereit, eszközényét, felelőseit, melyet áttekinthető, szemléletes, könnyen használható táblázatokban rögzíthetünk. (GANTT diagram ) Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy a témát a kitűzött céljainknak, fókuszainknak megfelelően komplexen közelítse meg. Ennek tevékenységközpontú, kooperatív módszerei - projekt, kiscsoportos tanulói prezentáció, gyűjtő és kutatómunka, work-shop, vetélkedő, kirándulás, drámajáték. Emellett beszélgető-kör, vitakör, kerékpár túra, zenés-táncos rendezvény, játékok, múzeum-, színház- és kiállítás látogatás, előadás színesíti témahetünket. A témahét munkálataiba intézményünk minden dolgozója bekapcsolódik, a feladatokhoz konkrét felelősöket rendelünk, számítva elhivatottságukra, kreativitásukra. (humán erőforrás-tervezés) A konkrét megvalósításhoz felmérjük a szükséges eszközényt, tervet készítünk a beszerzéshez, költségvetést készítünk, kötelezettség vállalást írunk, összehangoljuk a vásárlást. A témahét foglalkozásaihoz kollégiumunk közösségi színterei optimálisan megfelelnek, nagyrendezvényeinkhez az ebédlő, a társalgó, az aula és a belső udvar áll rendelkezésünkre. 9

10 Sportprofilú foglalkozásainkhoz használhatjuk a székhely intézmény kézilabda és kosárlabda pályáját, illetve tornatermét, asztalitenisz helyiségét. Kollégiumon kívüli programjainkhoz városunk kiváló adottságokkal rendelkezik. (látnivalók, nevezetességek, színház, múzeum, tárlat, mozi, wellness lehetőség, uszoda, erdei iskola, kiránduló hely, kerékpárút ) Témahetünk programjait elsősorban a kötelező tanórák előtti és utáni időpontokra, részben a tanulók szabadidejében 16 óra előtt, illetve óra után tervezzük. Partner iskoláinkkal együttműködve biztosítani tudjuk a témafeldolgozás komplexitását, így diákjaink szerda délutántól a csütörtöki tanórá folyamatosan a témahét programjain munkálkodnak. Közben persze kikapcsolódnak, jó kis csapat formálódik belőlük, közel kerülnek egymáshoz dolgozóink és diákjaink és a hét folyamán elkészül a gyűjtőmunka anyagából összeállított, több hét megtekinthető kiállítás. A témahetet záró rendezvény koronázza, ahol előzetesen értékeljük közös munkánkat. A programokhoz kapcsoló folyamatos háttérmunka a fotózás, mely elengedhetetlen feladat a témahét dokumentálásához, intézményi honlapon történő nyilvánosságra hozatalhoz. A vendégnévsor összeállítása a témahét a kollégiumi élet egyik kiemelkedő eseménye. Változatos programokkal, sokoldalú tanulásszervezéssel, és a szocializáció több színterére kiterjedő nevelési eljárásokkal egy komplex rendezvénysorozat, mely új ismeretek szerzését és a diákok készségeinek fejlesztését teszi lehetővé. Az I. Béla Kollégium, ezért fontosnak tartja, hogy a rendezvényen vendégek is megjelenjenek akár nézőként vagy esetleg szereplőként, szervezőként. Szülők, intézményvezetők, tanárok, sajtó és a média töltheti be a vendégnézők szerepkörét, ami számukra is egyfajta visszaazolás lehet a tanulókba fektetett munkájukról, vagy lehetőséget teremthet a diákok más oldalról való megismeréséhez. A szülők és tanárok betekinthetnek gyermekük/diákjuk kollégiumi életébe. A sajtó és a média ped tudósításaik révén hasznos funkciót töltenek be a rendezvény szempontjából és ez által az is értesülhet az esemény 10

11 összefoglalójáról vagy egyes részleteiről, aki személyesen nem volt jelen. A vendégnévsort a kollégiumon kívüli szervezők, szereplők is gazdagíthatják. Ide sorolhatóak az állami és civil szervezetek, kulturális és művészeti egyesületek, szülők, szponzorok, más oktatási-nevelési intézmény diákjai, diákcsoportjai stb. A témahét programjainak előzetes megtervezése után az előbb felsoroltakat ki kell gyűjteni, rendszerezni és annak alapján összeállítani a listát. A vendégnévsor összeállításával megbízott személynek fel kell keresni az egyes programok felelőseit és begyűjteni a programhoz tartozó nem kollégista résztvevők, csoportok neveit, levelezési címeit, címeit és egyéb esetleg fontos adatokat (melléklet). A végleges vendégnévsor kialakulásakor fel kell keresni a meghívók tervezésének felelősét és átadni a listát, mely ha később változik-kiegészül folyamatosan jelezni szükséges. Meghívók megtervezése A témahét alkalmából több céllal is meghívókat kell készíteni. Az előzetesen elkészített vendégnévsor alapján a témahétben érintetteket csoportokra lehet bontani és a meghívókat ennek ismeretében kell megtervezni. A tervezés folyamata nagymértékben kapcsolódik a kivitelezéséhez, de nem kell minden esetben ugyanannak a személynek végeznie. A felelősök meghatározásakor a nevelőtestület dönt, illetve osztja ki a feladatokat a kollégium dolgozói között. A produktum megtervezése nagy kreativitást, esztétikai érzéket és jó fogalmazókészséget ényel, amiket fyelembe kell venni a felelős meghatározásánál, hogy a munka minél gördülékenyebben és hatékonyabban menjen végbe. A meghívót annak felelőse fogalmazza meg, de a tagintézmény vagy intézmény vezetője hitelesíti aláírásával és a kollégium adminisztrátora gondoskodik postázásukról. A meghívónak tükröznie, reprezentálnia kell a témát, ami az adott hét középpontjában áll. Meghívó a szülőknek: A témahét alkalmat teremthet arra, hogy a szülők részt vegyenek kollégiumi rendezvényen, mint néző, szereplő vagy szervező, ezért mindenképpen tájékoztatni kell őket lehetőleg írásban is, ami többféleképpen történhet. A diákok kollégiumi ellenőrző könyvébe egy általánosan megfogalmazott, rövid, tájékoztató jellegű meghívót írunk, vagy ragasztunk (célszerűbb, mert gyorsabb és esztétikusabb). A rövid szöveg tájékoztatja a szülőt a témahét időpontjáról, helyszíneiről és az adott évben 11

12 központi helyre emelt témáról is, valamint a témahét részletes programjának elérhetőségéről az intézményi honlapon. Előfordulhat, hogy a szülők közül akad olyan, aki valamilyen formában szervezőként vagy szereplőként is meg tud jelenni a témahéten. Ebben az esetben előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés szükséges, hogy a megvalósítandó programban milyen mértékben és milyen szerepet tud vállalni a szülő. A segítségnyújtás mértékének véglegesítése után esetleg levélben is meghívót küldhetünk a diák közvetítésével, melyben egy részletesebb leírást adunk a témahétről és az adott szülő konkrét szerepéről. Meghívó az iskolavezetőknek: A város összes középfokú oktatási intézményében megtalálhatóak kollégista diákjaink, ezért mindenképp fontos hogy az intézmények azgatói tájékoztatást kapjanak a kollégiumban zajló rendezvénysorozatról. A meghívóban melyet levél formájában juttatunk el a vezetőkhöz mindenképpen nagyobb részletességgel kell beszámolni a tervezett programokról, központi témáról, időpontokról, helyszínekről, célokról, honlapon való elérhetőségről. A levélben esetleg mellékelni lehet a témahét részletes programját, mely így közvetve a diákok osztályfőnökeihez, szaktanáraihoz is eljuthat és tájékozódhatnak tanítványuk kollégiumi programjairól. Meghívó a média, sajtó irányába: A rendezvénysorozat alkalmat teremthet arra is hogy a város és a megye is jobban megismerhesse kollégiumunkat, ezért a helyi sajtóval (Tolnai Népújság, Szekszárdi Vasárnap) és médiával (Tolna Táj Televízió) fel kell venni a kapcsolatot. A meghívóban, amit telefonos egyeztetés után levélben és/vagy ben küldünk, pontos részletes programot kell közölni, hogy a média és a sajtó munkatársai ki tudják választani a város/megye számára a legérdekesebb, fyelemfelkeltő programot, programokat. A programok folyamatos alakulásáról, esetleges változásáról az intézményi honlapon való folyamatos frissítésről, képek, beszámolók feltöltéséről is tájékoztatni kell a helyi média és a sajtó résztvevőit. Meghívók kivitelezése A témahét meghívóit az előzetes tervezés után lehet megszerkeszteni, kivitelezni. Ha a kivitelező és a megtervező személye nem esik egybe, akkor nem árt egy 12

13 előzetes egyeztetés a technika adta lehetőségekről. A produktum megtervezése nagy kreativitást, esztétikai érzéket és mindenekfelett szövegszerkesztési ismereteket ényel (Office alkalmazások), amiket fyelembe kell venni a felelős meghatározásánál. A témahét rendezvényei mind egy adott téma köré csoportosulnak, ezért minden évben ki lehet találni egy szimbólumot, logót ami a rendezvénysorozat jelképévé válhat. Ezt a logót a meghívókba is érdemes beilleszteni képként, vagy vízjelként, mert elegánsabbá, stílusosabbá teszi és harmonizál a témahét egyéb nyomtatott és webes megnyilvánulási formáival. A meghívók tervezésének felelőse csoportokra oszthatta a vendégnévsor alapján a meghívottakat, ezért előfordulhat, hogy több meghívót is kivitelezni kell. A kollégiumi ellenőrzőbe kerülő meghívó szerkesztésénél fyelembe kell venni az ellenőrző könyv méretét, hogy be lehessen oda ragasztani. A levélben elküldött illetve a honlapra felkerülő meghívóknál már szabadabbak a szerkesztési lehetőségek és bővebben, szellősebben lehet az információkat közölni. Ha valamelyik meghívót kiadványszerkesztővel hoztuk létre, akkor a papírválasztás is elegánsabbá (pl.: márványpapír) vagy éppen aktualizálta (pl.: újrahasznosított vagy zöld alapszínű papír választása környezetvédelemről szóló témahét esetén) teheti a produktumot. A kiadványszerkesztő lehetőséget teremt arra, hogy szinte végtelen variációs lehetőséget kipróbáljunk a meghívó külalakjának formálásában. A logó mellett egyedi betűtípust és színkombinációt választhatunk, vagy a kiadványt több hasábossá tehetjük, így a meghívó szöveg mellett a rövid program, fellépők vagy a szponzorok listája is helyt kaphat. Végső soron még egy szempontot kell fyelembe venni, hogy a meghívók arculata minden esetben egységes legyen. Meghívók közvetítése a vendégnévsor alapján A vendégnévsort annak összeállítója juttatja el a postázás felelősének. A meghívók több csatornán keresztül juthatnak el a címzetthez: Postai úton levélben: A meghívók kivitelezése után a vendégnévsor alapján a kollégiumi adminisztrátor feladata a levelek postázása. Kollégiumi ellenőrző könyvön keresztül: A rövid, lényegre törő, méretre formázott meghívókat az adminisztrátor juttatja el a csoportvezetőkhöz, akinek feladata a papírok beragasztása az ellenőrző könyvbe. 13

14 Kollégiumi honlapon keresztül: A meghívó megtervezésének felelőse juttatja el a kollégiumi honlap szerkesztőjének, aki hirdetményként esetleg a témahét programjával együtt megjeleníti a honlap felületén. Kollégisták kikérése az iskolákból Kollégiumunkban a témahét több napos rendezvénysorozat, amelyben a diákok délutánonként a tanórák előtt és után programokon vesznek részt, projekteket valósítanak meg. Abban az esetben, ha a nevelőtestület úgy dönt, hogy a témahét utolsó napján a délelőtti órákban is programokat szervez, akkor a diákok számára mentességet kell kérni az iskolai tanórák alól és hiányzásukat a kollégiumnak kell azolni. A kollégisták kikérése az iskolákból a kollégiumvezető feladata, amiben a kollégiumi adminisztrátor (kikérők postázása) és a szociális munkás (diáknévsorok összeállítása) is segítségére lehet. A kikérés és a hiányzások azolása írásban történik, amit a kollégiumvezető személyesen vagy telefonon erősíthet meg az iskolák azgatóival. Ha a nevelőtestület úgy dönt, hogy a témahét nem tartalmaz délelőtti programokat, de egy teljes délutánt énybe vesz, akkor a diákok másnapi iskolai tanítási órákon való számonkérési kötelezettsége alól kell felmentést kérni. A nevelőtanároknak mindenképpen fel kell hívni a kollégista diákok fyelmét, hogy a tananyag utólagos pótlása nem szabad hogy elmaradjon. Vendéglátás A témahét rendezvényein fellépőket, meghívott vendégeket a kollégium megvendégelheti. A vendégfogadás minőségi kritériumainak rögzítésénél fyelembe kell venni a meghívottak, fellépők számát, a kollégiumban tartózkodás idejének mértékét és a rendezvénysorozat költségvetését. A vendéglátás megszervezéséről az előzetesen kijelölt személy gondoskodik, de a vendégfogadás a kollégium összes dolgozójának, diákjának feladata. A felelősnek a témahét véglegesítésekor kell megterveznie a vendéglátás helyszíneit, mennyiségi-minőségi kritériumait. Hideg vacsora ény A rendezvények felboríthatják a kollégiumi napirend jól megszokott menetét. A programok időpontja, helyszíne esetleg lehetetlenné teszi, hogy a kollégisták egy 14

15 kisebb csoportja vagy a teljes létszám részt vegyen az adott napszak étkezésén. Ebben az esetben a kollégistának egyénileg kell lemondani étkezését, vagy ha a diákok nagyobb csoportját érinti, akkor a programot szervező felelős, vagy a csoportját vezető nevelőtanár koordinálhatja az étkezések lemondását esetleg hidegcsomagban, vagy egyéb formában történő kiadását. Helyszínek berendezése A témahét rendezvényei énybe vehetik a kollégium bármely helyiségét, amely programok lebonyolítására alkalmas. A témahét tervezetének véglegesítésekor meg kell határozni az egyes programok (pl.:előadások, zenés estek) alkalmával a helyiség berendezéséért felelős diákcsoportot, ami állhat egy tanulócsoportból, szakköri csoportból vagy a gyerekek egy informális csoportjából is. A feladat felelőse mindenképpen egy személy (kollégium valamely dolgozója, diák) legyen, aki felveszi a kapcsolatot a rendezvény lebonyolítójával és szóban rögzítik, hogy milyen formában és medd kell be vagy átrendezni a termet. Az esetleges eszközényt (pl.: terítő, hangosítás) előre fel kell mérni. A visszarendezés felelőséről ugyanígy meg kell egyezni. Tornaterem, sportpályaénylés A sportversenyek, sport és egyéb bemutatók, szervezetek kitelepülése alkalmából helyszínként az intézményi vagy intézményen kívüli sportlétesítményeket szoktuk énybe venni. Az gimnázium tornaterme hetente több alkalommal is a kollégium rendelkezésére áll, ezért célszerűbb a programot az időpontokhoz azítani, de ellenkező esetben a program felelősének meg kell tudni, hogy a tornaterem foglalt-e az adott időpontban. A külső helyszínként funkcionáló sportpályák folyamatosan rendelkezésünkre állnak, de rossz idő esetén B tervet kell készíteni. Ha szükséges a pályák előkészítése, akkor azt a program felelősének kell megoldania diáksegítséggel. Ha a tantestület úgy dönt hogy délelőtti programokat is szervez és ez érinti a sportpályákat, mint helyszínt, akkor a gimnázium testnevelő tanáraival való konzultáció nélkülözhetetlen, hogy adott időpontban nehogy ütközés legyen a pályák használatát tekintve. Más intézmény tornatermének énylésekor fyelembe kell venni a helyiség nagyságát és a bérlés anyagi vonzatát. A témahét költségvetésének tárgyalásakor a külső terembérléseket nem szabad fyelmen kívül hagyni. 15

16 Rendőrségi bejelentési kötelezettség külső program esetén: A kollégium helyiségein kívül eső program szervezése rendőrségi bejelentési kötelezettséggel járhat. Ha a rendezvény hangosítást (pl.: főzés, bemutató vagy sportverseny esetén), idelenes útlezárást vagy forgalom elterelést (pl.: futóverseny) ényel, akkor a rendőrséggel konzultálni kell és írásban bejelentést kell tenni (2. melléklet) a rendezvény paramétereiről (okai, időpontok, helyszín, egyéb ). Ha a felelős szükségesnek ítéli meg a rendezvény lebonyolítása előtt telefonon tájékozódni lehet a bejelentés megtörténtéről, a levél megérkezéséről. Témahét tervezetének véglegesítése Amikor a programoknak kialakult a végső időpontjuk akkor egy táblázatba (3. melléklet) kell illeszteni őket, ami egy összképet tud adni a rendezvénysorozat tervéről. A táblázat több lényeges dologra is fel tudja hívni fyelmünket: Mikor ütköznek programok és helyszínek Melyik nap kevés illetve sok a program Mennyire változatosak a programok adott napon stb. A tervezetet véglegesíteni kell a témahét kezdete előtt legalább egy héttel és a kisebb változásokat, pontosításokat folyamatosan jelezni kell. A tervezet véglegesítésében a nevelőtestületnek és a DÖK-nek is részt kell vállalnia. Tájékoztatás A témahét rendezvénysorozatról valamilyen formában tájékoztatni kell az iskolavezetést, diákságot, szülőket, médiát. Tájékoztatni lehet a rendőrséget ha bejelentés történt külső program rendezéséről. Iskolavezetés tájékoztatása A témahét programját akár a meghívóval együtt vagy abba beépítve, összeszerkesztve lehet az intézmény vezetése számára eljuttatni. A programok időpontjáról, helyszínéről nagyon fontos hogy az intézményvezetés időben tájékozódjon, mert esetleg előzetesen egyeztetett kötelezettséget vállalt (pl.: a témahét megnyitóján való részvétel) vagy a programok közül szeretne részt venni valamelyiken. 16

17 szülők tájékoztatása A szülőket a kollégium értesítheti a témahét megrendezéséről az ellenőrző könyvön keresztül, de a programokról már részletesen a kollégiumi honlapon, a kollégiumban vagy a gyermekük által tájékozódhatnak. diákok tájékoztatása A legfontosabb talán a kollégium diákjainak tájékoztatása a rendezvénysorozatról, mert ők adják a programok tömegbázisát, résztvevőit. A csoportvezetők már csoportgyűlések alkalmával folyamatosan információkat közölhetnek a témahéttel kapcsolatosan, valamint a DÖK képviselői is tájékoztathatják a diákságot. A témahét programjainak véglegesítése után viszont egy az aulában központi, jól látható részen elhelyezett nagy hirdető faliújság felállítása szükséges, ahol a programok napokra lebontva időpontokkal, helyszínekkel ellátva megtekinthetők. A hirdető legyen színes, egyértelmű, szemléletes és egységes képet adjon a rendezvénysorozatról. A diákság fyelmét felkell hívni a honlapon való tájékozódásról is, ahol folyamatosan frissülnek a programok vagy esetleg változásokat, helyesbítéseket is közölhetünk. média tájékoztatása A média, sajtó mutatja be, ad beszámolót témahetünkről a szűkebb és tágabb környezetünk számára is, ezért mindenképpen fontos a részletes programtervezet eljuttatása a meghívóval együtt, hogy tervezni tudják megjelenésüket adott időpontban és helyszínen. rendőrség tájékoztatása A részletes program elküldése nem feltétlenül szükséges, de a bejelentéssel járó külső programok jelzése rendkívül fontos és nélkülözhetetlen. 5. A téma feldolgozása a témahéten az alapos előkészítést követően az előzetesen elkészített tervek (ütemterv, GANTT diagram ) alapján hatékonyan, gördülékenyen történik. A témahét megnyitása: A tanulók, dolgozók, vendégek részére a kollégium vezetője a megnyitó során ad tájékoztatást a programsorozatról, a célokról, feladatokról, a központi téma 17

18 feldolgozásának munkaformáiról. A megnyitón való nagyszámú résztvevő miatt a helyszín a kollégium ebédlője, ahol a szemléletesség elveit fyelembe véve, a motiválás erősítésére prezentációt lehet alkalmazni. A diákság képviseletében a diákönkormányzat vezetője nyitja meg a rendezvényt, ahol felkéri a diákokat az aktív részvételre, illetve a szervezési feladatokban való közreműködésre. A programok lebonyolítása A témahét tervezése, előkészítése során kijelöltük a felelősöket és meghatároztuk a programok helyszíneit, időpontjait, előadóit (külső, belső előadó). A naponkénti tájékoztatásban felhasználjuk a rendelkezésünkre álló infokommunikációs technikai eszközöket (kollégiumi rádió, honlap, hangos bemondó) és az előzetesen, központi helyre kihelyezett heti összesített programtervezetet. A programok kijelölt szervezői (tanár, DÖK) teljes körűen felelősek az egyes programok megvalósításáért. Gondoskodnak a helyszín előkészítéséről, a szükséges eszközök biztosításáról, a vendégelőadók fogadásáról, a jelenlévők regisztrálásról (jelenléti ív). Amennyiben a témahét tervezetében projekt(ek) megvalósulása is szerepel, a produktum létrehozásához a hét elején elkezdődik az anyaggyűjtés, melyet a projekt koordinátora irányít és folyamatosan fyelemmel kísér. A témahét végére a projekt összeáll és bemutatható formába kerül. (kiállítás, honlap, ) A témahét zárása A témahét utolsó napján az összeállított kiállítási anyag bemutatásra kerül és záróakkordként zenés estet szervezünk. 6. A zárást követő feladatok elvégzése A témahét végén a nevelőtestület a DÖK - kel együtt értékeli a rendezvénysorozatot. Az értékelés célja a programok minőségének, látogatottságának elemzése, az esetlegesen felmerülő tervezési, szervezési, 18

19 megvalósítási hibák feltárása. Az anomáliák elkerülésének módozatait is ekkor határozzuk meg. A következő témahét szervezéséhez újabb ötleteket gyűjtünk, azokat rendszerezzük és archiváljuk. A tanári és diák munka értékelése is ez alkalommal történik. mérés: a programok sikerességét részben a résztvevők számán tudjuk lemérni. Minden programhelyen jelenléti ívet vezetünk. Elemezzük a részvételi arányt, az érdeklődést, az esetleges távolmaradás okait. Elégedettségi kérdőívet állítunk össze. értékelés, tapasztalatok összegzése: a kérdőívek kiértékelését követően meghatározzuk a fejlesztési területeket, későbbi teendőket. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján jó eséllyel tudunk egyre sikeresebb témaheteket szervezni, ezért az értékelési eredményeket gondosan rendszerezve megőrizzük. következtetések megfogalmazása: az értékelés, mérés, tapasztalatok összegzése során adódik lehetőség a megfelelő következtetések levonására. A közösen levont és elfogadott tanulságok alapján kell a szükséges következtetéseket megfogalmazni az elkövetkező témahetek szervezéséhez hasznosítható formában. dokumentálás: a témahét szervezésének minden lépését dokumentáljuk jelenléti ívvel és fotók segítségével. pénzügyi elszámolás: a pénzügyi terv alapján el kell készíteni a pénzügyi elszámolásunkat. A beszámoló tartalmazza a tervezettől való esetleges eltérés okait. publikálás: témahetünket - a szakmai nyilvánosságon túl az intézményi honlapon megismertetjük az érdeklődőkkel. A helyi médiával történő kapcsolattartásnak külön felelőse van. Fontos a diákújságírók szerepeltetése. Köszönetnyilvánítás: A támogatóknak, valamint a protokoll listán szereplő vendégeknek a támogatást és a részvételt megköszönjük. Az intézmény vezetője a kiemelkedően teljesítő diákoknak, alkalmazottaknak köszönetet mond. 19

20 7. A 2009/2010-es tanév témahete Címe: Európaiság, magyarság, nemzetiségi lét a művészetek tükrében. Ideje: április április 15. és 26-án Deutsche Bühne Ungarn Német Színház előadása Célja: Társadalmi és személyes identitás, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése. Kulturális örökség tudatosítása. Kultúrák közötti együttműködés. Különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadása. Érintettek köre: éves tanulók. Tanárok, szülők, családok, ismerősök, barátok, meghívott vendégek. Fő feladat azonosítása, befejezés mérföldkővel: Intézményünkben tanuló különböző népcsoportok kultúrájának megismerése mesék, népzene, tánc, játékok, film, vetélkedő, tájház látogatás által. A téma megközelítése: A globalizáció idején - ami részben amerikanizációt is jelent - számunkra, Európa népei számára egyre fontosabb az europaizáció. Kontinensünk földi civilizációnkra gyakorolt hatása történelmi idők óta ismert. Ideérkezésünkkel honfoglaló eleink sajátos, olykor nehezen érthető hagyományokat honosítottak meg a Kárpát - medencében, ezzel együtt a Közép - európai régióban is. Keveredve a már itt élő népekkel, befogadva az utánunk jövőket, sajátos sokszínű kultúrát teremtettünk. Mai országhatárainkon belül is még mind izgalmas feladat megtalálni ezeket az értékeinket. Kollégiumunkban diákjainkon keresztül jelen vannak Dél-Dunántúl lakóinak sokszínű, gazdag népi hagyományai, művészetük. Ezek megismerésével és megismertetésével is eleget kívánunk tenni nevelési feladatainknak. 20

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok)

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. 2 Intézményünk neve: Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR Intézményünk címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. Intézményünk elérhetőségei: Telefon/FAX 06-1/353-1605

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ - VARGÁNÉ KISS ANNA

ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ - VARGÁNÉ KISS ANNA ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ - VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA

KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA KÜRT, A RÁD SZABOTT ISKOLA A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai programja Budapest, 2014. május 26. 1 1. A Kürt Alapítványi Gimnázium pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1. 1. A pedagógiai program összeállításában alapul vett főbb szempontok, a program felülvizsgálatának

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

59/2013.(VIII.9.) EMMI

59/2013.(VIII.9.) EMMI I. BEVEZETÉS 2010. márciusában készítettük el pedagógiai programunkat, meghatároztuk pedagógiai irányelveinket, célkitűzéseinket, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Bár az alapvető célok, feladatok

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben