A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE"

Átírás

1 Dr. Gárdos István ügyvéd (Budapest) 1. ELŐZMÉNYEK A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE Egy időben jelent meg Kovács László Milyen jogi személy is az állam? című cikke és a Legfelsőbb Bíróságnak az úgynevezett metró-per 1 második fordulójában hozott jogerős (ám felülvizsgálati kérelemmel megtámadott) ítélete 2. Az egyidejűségen túl Kovács cikkét és a metró-ítéletet összekapcsolja, hogy mindkettő középpontjában az állam jogalanyiságának sajátosságai állnak, a cikk akár az ítélet elméleti háttereként is olvasható. E hozzászólás szerzője a metró-perben a Főváros jogi képviselőjeként járt el, és megdöbbent azon, hogy az alperesi védekezés és, azt elfogadva, az ítélet egyik alapvető eleme az az állítás, hogy az állam jogképessége korlátozott. Miután az állam jogképességét kétségbevonó álláspont a konkrét jogvitától független, általános elvi kérdésként a szaksajtóban is megjelent, indokolt az ellenvéleménynek is nyilvánosságot adni. Ez az írás azt kívánja bemutatni, hogy elvileg sem kifogásolható az állam polgári jogi jogalanyisága, és az sem vonható kétségbe, hogy a hatályos szabályok alapján az állam mint jogi személy abszolút jogképességgel rendelkezik, képes tényleges kötelezettséget keletkeztető szerződést kötni (amelynek megsértése esetén a sérelmet szenvedett felet polgári jogi jogorvoslat illeti meg). 2. VAN-E ELVI OKA, HOGY VITASSUK AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGÉT? 2.1 Az állam jogalanyiságára vonatkozó szabályozás módosítása Kovács, egyes történelmi előzmények felelevenítését követően, a hatályos szabályozás vizsgálatát azzal a kijelentéssel kezdi, hogy A megelőző korszakok szabályaihoz képest a változás [a Ptk évi módosítása során az állam jogi személyiségének kimondása] érthetetlen. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom jelezni, hogy az alapvető jogirodalmi művek nagy része (az elkövetett közismert jogalkotástechnikai hibák ellenére) e módosítás szükségessége mellett foglal állást, és annak tartalmát is egyértelműnek tartja. Kecskés László bírálja a módosítást megelőző jognak azt a koncepcióját, amely szerint az állam különleges 1 Az úgynevezett metróper valójában két per. Az első per 1998 őszén indult, miután az állam felmondta a Dél-Buda Rákospalota metróvonal ( 4-es metró ) beruházására a Fővárosi Önkormányzattal és a BKV Rt-vel kötött szerződést ( metró-szerződés ). Ekkor még nem volt esedékes fizetési kötelezettség, ezért az első per csupán annak megállapítására irányult, hogy a felmondás érvénytelen. E perben az első-és a másodfokú ítélet egyaránt, a felperesek kérelmének helyt adva, megállapította, hogy az állam nem volt jogosult felmondani a felek közötti szerződést. Az állam felülvizsgálati kérelemmel fordult a jogerős ítélet indokolásának néhány megállapítása ellen a Legfelsőbb Bírósághoz, amelynek részben helyt adtak, anélkül azonban, hogy ez a jogerős ítélet tartalmában lényegi változást eredményezett volna (Legf. Bír. Gfv. I /1999.). A jogerős és felülvizsgált ítélet ellenére az állam megtagadta a szerződésben meghatározott, időközben részben már esedékessé vált kötelezettségeinek a teljesítését. A Főváros ezért 1999 őszén újabb pert indított az állam ellen, ezúttal már teljesítésre és kártérítésre kötelezés iránt. E második metró-perben hozott első fokú ítélet, a már lejárt összegek tekintetében a kereseti kérelemnek helyt adva, fizetésre kötelezte az államot. Az állam fellebbezése alapján a Legfelsőbb Bíróság idén májusban hozott másodfokú ítélete a Főváros kereseti kérelmét elutasította, lényegében azon az alapon, hogy a felek között nincs és az adott kérdésben nem is lehetséges szerződés. A Főváros felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a második metró perben a Legfelsőbb Bíróság által hozott jogerős ítélet ( metró-ítélet ) ellen. 2 Lásd a Magyar Jog ez évi 7. számát és a Bírósági Határozatok ez évi 7. számát, amely 332. szám alatt, a szokásoktól eltérően teljes terjedelemben közli a Legf. Bír. Gf. I /2000. számú ítéletet. 1

2 jogalany, majd ezt írja: Mindezekből látszik, hogy az állam polgári jogi jogalanyiságának megítélésénél teljesen új elméleti alapokra kell helyezkednünk. Ezt a törekvést tükrözte a Polgári Törvénykönyv évben végrehajtott módosítása. 3 Az volt az új szabályozásnak az elvi jelentősége, hogy az államot jogi személynek tekintette, a polgári jog más jogalanyaival egyenrangú módon kezelte. 4 A nagy elvi jelentőségű új szabályozás [szerint] az állam (államkincstár) a polgári jog más jogalanyaival teljesen egyenrangú, előjogokat, immunitást nem élvez, ugyanolyan szabályok alapján tehető felelőssé és ugyanúgy perelhető, mint bármely más jogi személy. 5 Jobbágyi Gábor is egyértelműen jogi személynek tekinti az államot, 6 és megállapítja, hogy A Ptk. 28. (1) bekezdése összhangban van a korábbi magyar és külföldi megoldásokkal az állam jogalanyisága tekintetében. 7 A hatályba lépett új 28. (1) bekezdése szerinti szabályozás lényegi szempontjai a következők: [ ] az államot nem illetik meg többletjogok, az állam felelős a polgári jogviszonyokban az általa okozott károkért, szerződésszegésért. 8 Sárközi Tamás szerint pedig azért volt szükség az állam jogi személyiségének a kimondására, mert az állam egyre jobban képviselhetetlenné vált a polgári piacgazdaságban. 9 E hozzászólás szerzője nincs felkészülve arra, hogy az állam és a jogi személy fogalmak körül, ezek megjelenése óta napjainkig gyűrűző elméleti vitához érdemben hozzászóljon. Az előzőekben szereplő jogirodalmi hivatkozásokat gyakorlati szempontból tartom fontosnak. Kovács látszólag tisztán elméleti kérdéseket boncolgató cikke egy nagy horderejű jogvita idején (talán nem túlérzékenység feltételezni, hogy ahhoz kapcsolódva) jelent meg. Míg tudományos szempontból minden egyéni nézetnek helye lehet, úgy gondolom, hogy a jogbiztonság érdekében a jogalkalmazással és így az ítélkezési gyakorlattal szemben jogos elvárás, hogy vitás kérdésekben a jogi közmegegyezést leginkább tükröző, a köztudatban leginkább elterjedt állásponthoz igazodjon. 2.2 A jogi személyiség feltételei A jogi személyiség olyan konstrukció, amely legalábbis a hazai felfogásban nem nélkülözheti az állami, jogszabályi elismerést. A jogi személyiség megadása vagy meg nem adása szuverén jogalkotói döntés kérdése (az állam esetében az évi módosítást megelőzően ez a döntés nemleges, azt követően pedig igenlő volt). A magyar jogirodalomban megszilárdultnak tekinthető álláspont szerint azonban e jogalkotói döntés nem lehet önkényes, meghatározott feltételek együttes fennállása esetén indokolt valamilyen szervezet számára a jogi személy státuszt megadni. 10 E követelmény-lista leglényegesebb elemeinek megvizsgálása segíthet annak megítélésében, hogy indokolt volt-e az államot jogi személyiséggel felruházni. 3 KECSKÉS LÁSZLÓ: Magyar polgári jog. Általános Rész II. A személyek joga. Budapest, 1999, Dialóg Campus Kiadó 111. oldal. 4 KECSKÉS: i.m oldal. 5 GELLÉRT GYÖRGY (SZERK.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest, 1992, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó oldal. 6 JOBBÁGYI GÁBOR: Személyi jog. Miskolc, 1999, Novotni Kiadó oldal. 7 JOBBÁGYI: i. m oldal. 8 JOBBÁGYI: i. m oldal, kiemelések az eredetiben. 9 GELLÉRT GYÖRGY (SZERK.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest, 1999, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, (a továbbiakban: Magyarázat) 136. oldal. 10 KECSKÉS: i. m oldal, Magyarázat oldal. 2

3 2.2.1 Állandó szervezet, szervek Kovács elsősorban az állami szervek sokaságával indokolja azt a nézetét, hogy indokolatlan az állam mint olyan önálló jogi személyiségéről beszélni. Ebben támaszkodik Petrik Ferencre, aki szerint Az a fogalom ugyanis, hogy állam megfoghatatlan. Az államnak építőkövei vannak (minisztériumok, hatóságok, önkormányzatok stb.), s ezek összessége jelenti az államot. Mindegyiknek saját arculata, feladata és jogi személyisége van, s mindegyik megszólítható. 11 Kovács hozzáteszi, hogy Az állam nemcsak mint fogalom absztrakt, hanem mint jogi személy is. Ezzel kapcsolatban az első, általános ellenvetésünk az, hogy a megfoghatatlanság és az absztrakció a jogi személyek irodalmában talán leggyakrabban előforduló kifejezés, a jogi személyiségnek olyan sajátossága, amely különösen e fogalom kialakulásának kezdeti szakaszában, ameddig e fogalom nem vált természetessé a legnagyobb nehézséget okozta a jogi személyiség lényegét megragadni kívánó elmélet számára. Alaptalan tehát ezt a jelenséget az állam különleges sajátosságaként feltüntetni. Az állam megfelel a jogi személyek szervezetével kapcsolatos általános követelményeknek. Az állam szervezete kialakult, lényegi elemei tekintetében kellő állandósággal rendelkezik. Az állam szervezetére kétségkívül fennáll az is, hogy az elkülönül mind tagjaitól (az állampolgároktól), mind pedig a benne dolgozóktól (köztisztviselők, közalkalmazottak stb.), néha éppen ez az elkülönültség az állammal szembeni panaszok fő tárgya. Az állam szervezetében megtalálhatók mindazok a szervek, amelyek ellátják a jogi személyeknek a szakirodalomban leírt funkcióit: az államnak vannak döntéshozó szervei (az Országgyűlés, a Kormány stb.), végrehajtó szervei (minisztériumok, hatóságok stb.) és képviseleti szervei (témánk szempontjából legfontosabb a pénzügyminiszter általános törvényes képviseleti joga). Két további körülményt is érdemes figyelembe venni. Először is, az államnak nem minden szervezete rendelkezik jogi személyiséggel, így például nincs jogi személyisége sem az Országgyűlésnek, sem pedig a Kormánynak. Pedig ezek az államnak (mint jogi személynek) egyik alapvető funkcióját látják el, az államnak a legfontosabb döntéshozó szervei. A jogi személyiség nélküli szervezeti egységek léte feltételezi, igényli magának a jogi személynek a létét. Így például a helyi önkormányzatok és azok képviselő-testületei közötti viszony lényege, hogy az önkormányzat ad jogi személyként keretet a képviselő testület működésének 12. A másik érdekes kérdés, hogy tényleg rendkívüli sajátossága-e az államnak, hogy szerveinek egy része jogi személyiséggel rendelkezik, és akadálya-e ez annak, hogy az államot magát is jogi személynek tekintsük. A Ptk ának (1) bekezdése alapján a válasz egyértelmű: A jogi személy szervezeti egysége ugyan tipikusan valóban nem jogi személy, azonban jogszabály vagy jogszabályi felhatalmazás alapján akár alapító okirat is rendelkezhet úgy, hogy a szervezeti egység maga is jogi személy. Hatályos jogunk tehát ismeri azt az elvi lehetőséget, és kifejezett rendelkezéssel lehetővé teszi azt, hogy valamely jogi személy szervezeti egysége is jogi személy legyen, anélkül, hogy ez megfosztaná az anya jogi személyt e státuszától. Kovács cikkében Magyary Zoltán nyomán felveti, de azután, komolyabb vizsgálódás nélkül, elveti azt a lehetőséget, hogy a jogi személy állami szervezeteket esetleg az állam 11 PETRIK FERENC (SZERK.): Polgári jog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest, 2001, HVGORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: Kommentár), 64. oldal. 12 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. -a. 3

4 megbízottjainak kellene tekinteni, akik végső soron mind az állam javára illetve terhére végzik feladataikat. Úgy gondolom, érdemes e kérdést néhány, a témánk szempontjából különösen jelentős állami szervezet statútuma alapján alaposabban megvizsgálni. (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság jogi személy, amely a kincstári vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban az államot képviseli. 13 (2) A Magyar Államkincstár önálló jogi személy, amely a költségvetések végrehajtásával kapcsolatos feladatait a Magyar Állam nevében látja el. 14 (3) Az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság, amint a neve is mutatja, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság ( ÁKK ) 15. A pénzügyminiszter az ÁKK útján gondoskodik többek között az államadósság kezeléséről, a központi költségvetést terhelő adósság finanszírozásáról. 16 Az ÁKK feladata, hogy elkészítse a központi költségvetés finanszírozási tervét, kidolgozza az államadósság finanszírozási stratégiáját, szervezze az állami hitelfelvételeket, gondoskodjon az államadósság terheinek kifizetéséről stb. 17 Egyértelmű, hogy ezek az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervek az állam számlájára (javára és terhére) és az állam képviselőjeként járnak el. Megítélésem szerint, elméleti megközelítésben, e szervek tekinthetők akár a Ptk ának (1) bekezdésében írt értelemben a jogi személy állam szervezeti egységeinek (ebből a szempontból a részvénytársasági formában működő ÁKK minősítése nyilvánvalóan problematikus, bár feladatait tekintve beleillik a felsorolásba), akár pedig az állam törvényes megbízottjainak. Bármelyik magyarázat is a helytálló, e szervek léte mindenképpen feltételezi, nem pedig szükségteleníti az állam mint jogi személy létét Részvétel a vagyoni forgalomban Mivel a jogi személyiség a mellérendeltségen alapuló vagyoni viszonyokat szabályozó polgári jog kategóriája, a jogi személyiség akkor indokolt, ha az adott szervezet valamilyen mértékben megjelenik a gazdasági forgalomban. Amint azonban ezt Sárközi Tamás kifejti, ez nem azt jelenti, hogy csak gazdálkodó szervezetek lehetnek jogi személyek, hanem olyanok is, amelyek nem gazdasági tevékenységet folytatnak, de működésük igényli, hogy vagyoni jogaik és kötelezettségeik legyenek. 18 Egyértelműen alátámasztja ezt a nézetet az, hogy a hatályos Ptk. már nem is tartalmazza azt a feltételt, amely szerint az állam azoknak a szervezeteknek a jogi személyiségét ismeri el, amelyeknek a feladataik szükségessé teszik, hogy vagyoni jogaik és kötelezettségeik legyenek 19. Nyilvánvaló, hogy privatizált piacgazdaságban az állam általában nem vesz részt mellérendelt szereplőként közvetlenül a vagyoni viszonyokban. Egyes kormányzati közfeladatok ellátása azonban igényli a helyi hatalmi szervekkel illetve a piaci szereplőkkel való együttműködést. Ennek egyik törvényben szabályozott esete az állami tulajdon tárgyainak koncesszióba adás útján való hasznosítása. A koncesszió is polgári jogi jogviszony, amelyben az egyik szerződő fél, a koncesszióba adó az állam Áht. 109/C-109/D. -ok. Áht. 18/A-18/B. -ok. Áht. 18/F. (1) bekezdés. Áht. 113/A. (1) bekezdés. Áht. 113/A. (2) bekezdés. Magyarázat oldal. Az évi módosítás előtti Ptk a. A Ptk ai és a koncesszióról szóló évi XVI. tv. 3. -ának (1) bekezdése. 4

5 Úgy gondolom, hogy éppen a hatalommegosztás és a piacgazdaság körülményei között a jogállamiságnak adekvát és szép megnyilvánulása, ha az állam bizonyos közfeladatokat az abban érdekeltekkel kötött polgári jogi szerződések útján old meg. Az ilyen esetek előfordulása és jelentősége indokolja a jogi személyiséget még akkor is, ha ezeket az állam elsődleges működéséhez képest kivételesnek tekintjük. A 4-es metró például, nagyságrendje és hatása miatt országos jelentőségű beruházás. Ez a beruházás a tervek (és az ezek megvalósítására született országgyűlési, kormányzati és önkormányzati határozatok valamint az ezek alapján kötött szerződés) szerint a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzatának közös finanszírozásában valósul meg, a metró beruházója és majdani üzemeltetője a Budapesti Közlekedési Rt., ő köti meg saját nevében, de a két finanszírozó által ígért források terhére a beruházáshoz kapcsolódó hitel- és vállalkozási szerződéseket. A felek együttműködésének szabályozására a piacgazdasággal konform és a felek számára megfelelő biztonságot nyújtó egyetlen megoldás a polgári jogi szerződés. A mai viszonyok között felelős gazdálkodó vagy politikai szervezet szerződés nélkül hozzá sem kezdhet ilyen, több éven áthúzódó beruházás megvalósításához, nem vállalhatja annak a kockázatát, hogy bármelyik fél, de különösen a finanszírozók valamelyike évről évre döntse el, hogy akarja-e folytatni a beruházást és ahhoz milyen összeggel járul hozzá. Az állam feladatainak hatékony ellátásához tehát szükséges, hogy képes legyen polgári jogi szerződések megkötésére Elkülönült vagyon, önálló vagyoni felelősség A jogi személyiségnek lényeges feltétele, hogy a szervezet rendelkezzen olyan elkülönült vagyonnal, amellyel helyt tud állni kötelezettségeiért. Az évi módosítást megelőző szabályozás egyik alapvető problémája éppen az volt, hogy az állam nem volt jogi személy, de széles körű tulajdonnal rendelkezett, ezzel szemben az állami vállalatok jogi személyek voltak, tulajdon nélkül. Ez a visszásság az állam jogi személyiségének kimondásával és az állami vagyon jelentős részének privatizálásával jelentősen visszaszorult, lényegében az állami jogi személyek körére. Az állam jogi személyisége megszüntette azt az elméleti problémát, hogy a tulajdonos nem jogi személy, és talán ez vezetett a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörök és felelősségek rendezéséhez is. 21 Az állami tulajdon köre leszűkült, lényegében a kizárólagos állami tulajdon körére és az állami feladatok ellátását szolgáló vagyonra. Az állam jelentős mértékben kivonult a gazdasági szférából, illetve abban elsősorban gazdasági társaságok tulajdonosaként van jelen, azaz az állami tulajdon csupán a társasági részesedésekre, nem pedig a társaságok vagyonára terjed ki. A klasszikus állami feladatokat ellátó jogi személyek, elsődlegesen költségvetési szervek esetében nyilvánvalóan kisebb problémát okoz a tulajdon-nélküliség állapota, mint gazdálkodó szervezetek esetében. Az itt tárgyalt probléma szempontjából azonban ennek mégis jelentősége van, amint annak is, hogy e szervezetek tartozásaiért végső fokon az állam felel, értük a Ptk ának (1) bekezdése alapján az állam korlátlanul kártérítési, megtérítési és kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 22 E szervezeteket tehát bizonyos állami döntési és képviseleti jogok decentralizálásaként lehet felfogni, amelyek azonban végső soron, jogi értelemben is az állam, a központi költségvetés számlájára járnak el. Köztudomású, hogy e szervezetek a működésükhöz szükséges eszközökön felül vagyonnal nem rendelkeznek, sokszor azzal is csak nagyon szűkösen (gondoljunk, pl. az egészségügyi intézményekre), ezért vagyoni felelősségük alapja és forrása végső soron az állami vagyon. A nem költségvetési formában működő állami jogi személyek esetén is megfigyelhető az a tendencia, hogy a hitelezők e szerveket azonosítják az állammal. Ennek jele az e szervek Az Áht. kincstári vagyonra vonatkozó 109/A-109/J. -ai. KECSKÉS: i. m oldal. 5

6 hitelfelvétele esetén gyakran megkívánt állami kezességvállalás (lásd példaként a Magyar Fejlesztési Bank által ez év nyarán kibocsátott 450 millió euró összegű kötvényt). Természetesen ilyen kezességvállalást a kis hitelezők nem tudnak elérni, ebben az esetben is működik azonban egy implicit kezesi felelősség, a piaci szereplők feltételezik, hogy az állam nem engedi fizetésképtelenné válni szerveit (lásd a közszolgálati televízió vagy az állami egészségügyi intézmények esetét, amelyek működőképességét állami segítséggel lehet fenntartani). Kétségesnek tartom ezért a helytállóságát Petrik előzőekben idézett megállapításának, amely szerint az állami szervek mindegyike önállóan megszólítható. Mindenesetre úgy gondolom, hogy az állami tulajdon léte és az állam itt említett helytállási kötelezettsége is alátámasztja a jogi személyiség szükségességét. 3. MILYEN JOGI SZEMÉLY AZ ÁLLAM? 3.1 Még mindig különleges jogalany-e az állam? Jogképesség nem csupán jogi személyiségből fakadhat, a Polgári Törvénykönyv az állam jogalanyiságát kezdettől elismerte. A törvény miniszteri indokolása szerint e jogalanyiság sajátossága a jogi személyekkel szemben éppen az volt, hogy az az állam létéből folyik, külön elismerést nem igényel, az állam jogképességének korlátozásáról nem lehet szó. A Ptk. megszületése óta e tekintetben két alapvető változás történt: az évi módosítás következtében a jogi személyek jogképessége általában is abszolút lett, az évi módosítás következtében pedig az állam jogi személy lett. Egyértelműnek tűnik tehát az a jogalkotói akarat, hogy az állam polgári jogi jogalanyisága egyfelől abszolút, másfelől pedig a többi jogi személyével egyező legyen. Ehhez képest Kovács cikkének lényege és a metróítélet alapja az a felfogás, hogy az állam jogalanyisága különleges, különlegessége pedig elsősorban jogképességének, szerződőképességének korlátozottságában áll. Ebben a részben azt szeretném kimutatni, hogy ez az álláspont nem helytálló. A jogi személyiség illetve a jogképesség sarkalatos polgári jogi státuszkérdések, amelyek eldöntik, hogy egy adott szervezet lehet-e polgári jogi jogviszony alanya, létre tud-e hozni polgári jogi szerződést. Ezzel szemben, a cikkben és az ítéletben hivatkozott jogszabályok, kiemelten az Államháztartási törvény, az állam szerveinek eljárási rendjét és hatáskörét állapítják meg, nem érintik sem az állam jogképességét, sem pedig az általa kötött szerződések érvényességét. 3.2 A jogi személyek komplex szabályozás tárgyai Kovács az állam jogképességének sajátosságaira irányuló vizsgálódásait a következőképpen összegzi: A polgári jogi jogviszonyok létrehozásának tehát kettős feltétele van: meg kell felelnie egyfelől a közjog, másfelől a polgári jog szabályainak. A Kovács által leírt jelenség azonban nem állam-specifikus, éppen ellenkezőleg, közismert tény, hogy minden jogi személy magánjogi kapcsolatait, tevékenységének feltételeit valamint működésének és alapítóival való kapcsolatának szabályait jogszabályok (és jogszabály alapján hozott alapító okiratok) határozzák meg. Ez utóbbi szabályok a jogi személyek polgári jogi kapcsolataihoz képest belső jogviszonyaira irányulnak. A belső jogviszonyokra vonatkozó szabályok, alapvetően a jogi személy jellegétől függően, lehetnek közjogi vagy magánjogi jellegűek. A jogi személynek minősülő szervezetek általában komplex jogi szabályozás alá esnek, külső és belső viszonyaikat tehát nemcsak a polgári jog szabályozza. 23 Minden jogalany köteles a rá vonatkozó valamennyi jogszabályt a polgári jogi és a közjogi jogszabályokat egyaránt megtartani, a jogszabályok megsértése esetén szankcióra kell 23 Magyarázat 127. oldal. 6

7 számítani. E tekintetben tehát az állam mint jogi személy semmilyen sajátossággal nem rendelkezik. Az állam működésére vonatkozó jogszabályok tartalmukat illetően természetesen nagyon sok tekintetben sajátosak (például több és részletesebb belső működési szabályt tartalmaznak, mint a gazdálkodó szervezetekre vonatkozók), jellegük azonban megegyezik az egyéb szervezetek működésére vonatkozó szabályokkal: ezek nem az állam harmadik személyekkel fennálló polgári jogi viszonyaira, hanem saját belső jogviszonyaira irányulnak. 3.3 A közjogi szabályok és a polgári jogi jogviszonyok Az igazi kérdés ezért az, hogy a jogalanyok, közöttük az állam működését, belső jogviszonyait szabályozó, tipikusan közjogi, államháztartási, költségvetési jogi jogszabályok mennyiben hatnak ki e személyek polgári jogi viszonyaira, jogképességére, jogi személyiségére. A cikk és az ítélet e kérdésre adott válaszát, amely szerint ezek a szabályok a polgári jogi jogviszonyok létére közvetlenül kihatnak, megalapozatlannak és elfogadhatatlannak tartom. Egyetértés mutatkozik abban, hogy a jogi személyiség polgári jogi fogalom, 24 továbbá A jogi személyiség a szervezeti jogalanyiságnak csak polgári jogi része, mellérendeltségi autonómstruktúra-jellegű külső vagyonjogi viszonyaikra vonatkozik. 25 A jogi személyiség e speciális, korlátozott jelentése miatt nem magától értetődő, hogy a polgári jogon kívüli illetve a jog személyek belső viszonyait szabályozó jogszabályok miként befolyásolják az általuk megszólított jogi személyek külső, polgári jogi jogviszonyait. Míg a jogszabály megtartásának kötelezettsége általános követelmény, a jogszabály megsértéséhez fűződő szankció differenciált, függ a szabályozott jogviszony, a jogszabály és a jogsértés jellegétől. Elvileg egy jogszabály háromféle viszonyban lehet a polgári jogi kapcsolatokkal: (1) A Ptk ának (3) bekezdése alapján elvileg létezhet olyan jogszabály, amely eltér a jogi személyek abszolút jogképességét megállapító főszabálytól. Ilyen jogszabály létéről sem az állam, sem pedig egyéb jogi személyek vonatkozásában nincs tudomásunk. Ha azonban mégis létezne, akkor korlátozná az adott jogi személy szerződőképességét, tehát megsértése esetén nem jöhetne létre az a polgári jogi jogviszony, amelyre az adott személy illetve szervezet jogképessége nem terjed ki. (2) Vannak jogszabályok, amelyek bizonyos magatartásokat tiltanak. Az e jogszabályokat sértő szerződések semmisek. 26 Polgári jogi szankció alkalmazása azonban a jogszabálysértések elleni küzdelemnek nem a legmegfelelőbb eszköze. A semmisség jogbizonytalanságot, nehezen vagy egyáltalán nem rendezhető helyzetet eredményez, és sok esetben ártatlan szerződő feleket súlyt. A szerződési tilalom ráadásul az Alkotmány által is védett szerződési szabadságot korlátozza. 27 Ezért e szabályt megszorítóan kell értelmezni, minden egyes jogszabály egyedi értelmezése útján kell azt megállapítani, hogy a jogalkotó szándéka kiterjedt-e a szerződés ügyleti hatályának a megszüntetésére [ ] ez utóbbi általában akkor állapítható meg, ha a törvény a szerződés felek által meghatározott tartalmát vagy az Kommentár 68. oldal. Magyarázat 127. oldal. Ptk ának (2) bekezdése. Lásd pl. a 31/1998. (VI. 25.) AB határozat III. pontjának második bekezdésében írtakat. 7

8 abban kikötött szolgáltatást tiltja Ennek megfelelően, az utóbbi évek bírósági gyakorlata szűken értelmezi a Ptk-nak ezt a szabályát. 30 (3) A jogszabályoknak egy jelentős része olyan, hogy megsértése különféle (közigazgatási, munkajogi stb.) szankciót eredményezhet, de polgári jogi következménnyel nem jár. A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata szerint csak a polgári jogi szabályba ütköző szerződés tilos. Ha tehát a szerződés közigazgatási, munkajogi, pénzügyi jogi vagy más jogághoz tartozó jogszabályt sért, önmagában nem tilos. 31 A polgári jogon kívüli jogszabályokról esetenként kell eldönteni, hogy a fentiek közül melyik csoportba tartoznak, azaz van-e közvetlen alakító hatásuk a polgári jogviszonyokra, és, ha igen, akkor ez a hatás pontosan miben áll. Megítélésem szerint Kovács okfejtésében és a metró-ítélet indokolásában egyaránt alapvető tévedés, hogy az állam belső viszonyait szabályozó államháztartási és költségvetési jogszabályokat az állam vagyoni viszonyait szabályozó jogszabályoknak tekintik, és ebből az állam jogképességére illetve a szerződés érvényességére vonatkozó következtetéseket vonnak le. Mind a cikk, mind pedig a metróítélet úgy tünteti fel, mintha ez a jogértelmezés magától értetődő lenne, mintha a jogi személyek belső és külső jogviszonyai nem különülnének el, illetve a közigazgatási, közjogi jogszabályok között a polgári jogi jogviszonyokra való hatásuk alapján az előzőekben írt különbségek nem léteznének, fel sem merül az, hogy a szóban forgó jogszabályokat ebből a szempontból minősíteni kellene. 3.4 Az államháztartási, költségvetési szabályok jogi jellege A metró-ítélet az állam korlátozott jogképességét azzal indokolja, hogy Az állam az adófizetők pénzét használja fel, ezért tevékenységében szigorú garanciák szükségesek. E megállapítás helytállósága önmagában nem vitatható, sőt, azt is hozzá lehet tenni, hogy az Áht. elsődleges rendeltetése éppen az, hogy meghatározza azokat az eljárási és hatásköri szabályokat, amelyek megteremtik a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit 32. A kérdés csupán az, hogy e garanciális szabályoknak mi a polgári jogi relevanciájuk. Kovács és a metró-ítélet egyaránt elsősorban az államháztartási, költségvetési szabályokból vezeti le az állam jogképességét korlátozottságát és szerződéses szabadságának hiányát. Kovács szerint az Áht. szabályai az állam vagyoni viszonyairól szóló jogszabályok, amelyek meghatározzák, hogy milyen módon és milyen feltételek szerint létesíthet jogviszonyt az állam. A cikk és az ítélet egyaránt azon az állásponton van, hogy az állam közvetlenül csak akkor léphet szerződéses jogviszonyra, ha erre jogszabály kifejezett felhatalmazást ad, és mivel az Államháztartási törvény egyedül az állami kezességvállalásra tartalmaz felhatalmazást a költségvetési bevételek felhasználása körében az állam kizárólag kezességi szerződést köthet. Abból pedig, hogy a költségvetést és annak részeként az adott évben teljesíthető kiadásokat az Országgyűlés jogosult törvényben meghatározni, azt a következtetést vonják le, hogy e tekintetben szerződéses kötelezettségnek mivel az korlátozná az Országgyűlés törvényalkotó jogkörét elvileg nincs helye. 28 A Legfelsőbb Bíróság polgári konzultatív tanácskozása által elfogadott ajánlás és az annak alapjául szolgáló tanulmány, közzétéve a Bírósági Határozatok évi 12. számában. 29 Az Áht. 109/K. -ának (3) bekezdése alapján például semmis az olyan szerződés, amelyet a kincstári vagyon értékesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével kötöttek. 30 Magyarázat 555. oldal. 31 Magyarázat 555. oldal. 32 Az Áht. preambuluma. 8

9 Ez a felfogás az Államháztartási törvény és a költségvetés jogi természetének teljes félreértéséből fakad. E jogszabályok nyilvánvalóan nem az állam mellérendeltségen alapuló polgári jogi kapcsolatait, hanem belső szervezeti, működési, hatásköri és eljárási rendjét szabályozzák. 33 E jogszabályok címzettjei az egyes állami szervek, nem pedig a jogalanyok szélesebb köre, így különösen nem az állammal szerződő jóhiszemű harmadik személyek. Korábban, hasonló esetben a Legfelsőbb Bíróság is megállapította, hogy az államháztartási szabályok kizárólag az állam illetve a költségvetési szervek belső viszonyait szabályozzák, nem pedig ezek szerződéses kapcsolatait. A Legfelsőbb Bíróság akkor ebből azt a következtetést vonta le, hogy az ilyen jogszabályoknak kizárólag belső kógenciájuk van, azaz megtartásuk a címzett állami szerveknek kötelezettségük, megsértésük azonban polgári jogi következményekkel nem jár. 34 Mindezzel szemben a metró-ítélet szerint A közpénzügyek (közbevételek és kiadások) tehát nem az állami szervezetrendszer fenntartásának belső ügyét jelentik, hanem a magánautonómia [mármint az állam magánautonómiájának, azaz jogképességének] határait jelölik meg. Véleményem szerint a Legfelsőbb Bíróság korábbi ítélete a helyes álláspont, az védi a forgalom biztonságát és a jóhiszemű szerződő felek érdekeit. Ez az álláspont van összhangban a Ptk-nak azokkal a szabályaival, amelyekben a belső, közjogi szabályok és a polgári jogi kötelezettségek egyértelmű szétválasztásának követelménye fejeződik ki. Ilyenek, példaszerűen a következők: (1) a jogi személyek jogképessége abszolút (és az ultra vires elv érvényesülése megszűnt), 35 (2) a képviselő és a képviselt közötti belső viszonynak nincs közvetlen kihatása a képviselt személy és a másik fél között létrejövő (külső) jogviszonyra (így például, a képviselő, képviseleti körén belül érvényes szerződést hoz létre akkor is, ha eltért a megbízójától kapott utasítástól, a képviselt személy nem hozhatja fel a másik féllel szemben kifogásként azt, hogy a képviselő nem az utasításoknak megfelelően járt el), 36 valamint (3) a költségvetési szervek mint jogi személyek szintén abszolút jogképességgel rendelkeznek, és költségvetési fedezetre tekintet nélkül felelnek kártalanítási, kártérítési és jóhiszemű harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeikért. 37 A Legfelsőbb Bíróságnak a belső működési, eljárási szabályok belső kógenciájára vonatkozó álláspontja összhangban van azzal a polgári jogunkban következetesen érvényesülő és az előzőekből logikusan következő elvvel is, hogy mindenki maga viseli képviselője, egyéb megbízottja vagy alkalmazottja szabálysértő, gondatlan vagy egyébként sikertelen eljárásából fakadó veszteségeket. Az olyan megoldás, amely az említett garanciákat az állam szerződőképességének korlátozása illetve a belső szabályok megsértésével kötött szerződés semmisége révén érné el, a szabályszegő állami szervek eljárásából adódó minden kockázatot az állammal szerződő jóhiszemű harmadik személyre hárítana. Az állami költségvetés védelmét nem a polgári jogi kapcsolatokba való ilyen beavatkozással, hanem belső fegyelemmel és renddel, azaz az állami szervek eljárási, hatásköri és gazdálkodási szabályainak meghatározása és betartatása révén kell elérni Egyértelműen megállapítható ez az Áht. 1. -ából és számos tartalmi rendelkezéséből. Legf. Bír. Gfv.X /1998. BH 2000/214. A Ptk ának (3) bekezdése. A Ptk ai. A Ptk ának (1) bekezdése és 37. -ának (1) bekezdése. 9

10 3.5 Nincs alapja az állam korlátozott jogképességére vonatkozó álláspontnak Az a felfogás, hogy az állam jogképessége korlátozott, csak jogszabályi felhatalmazás alapján léphet közvetlenül szerződéses kapcsolatra, csak jogszabályban előírt szerződést köthet, ellentétes az állam jogi személyiségével, a jogi személyek abszolút jogképességével és a jogalanyokat megillető szerződéses szabadsággal. A Ptk. alapján az állam mint jogi személy a vagyoni viszonyok terén abszolút jogképességgel rendelkezik. Az Államháztartási törvénynek nem funkciója, hogy bármilyen módon szabályozza az állam szerződési képességét, és ezt nem is teszi. Az Államháztartási törvény nem tartalmaz az állam jogképességét korlátozó rendelkezéseket. Nem véletlen talán, hogy sem a metró-ítélet, sem a cikk nem jelöli meg azt a jogszabályt, amely a Ptk ának (3) bekezdése szerint az állam jogképességének korlátozottságát eredményezi. Az államnak mint abszolút jogképességgel rendelkező jogi személynek nincs szüksége jogszabályi külön jogszabályi felhatalmazásra ahhoz, hogy szerződést köthessen. Az Áht-ben sem úgy szerepel a kezességvállalás, mint az állam részére adott felhatalmazás, hanem mint egy olyan pénzügyi művelet, amely jelentősen (és a kötelezettség feltételes jellege miatt speciális módon) érinti a költségvetést, és erre tekintettel rá nézve speciális eljárási és hatásköri szabályokat állapít meg. A kezesség, mint egyetlen lehetséges közvetlen állami szerződéses kötelezettségvállalás koncepciója alapján kérdés, hogy a cikk és az ítélet logikája szerint hogyan értelmezhető például az állami hitelfelvétel. Nyilvánvalóan mutatja ennek az álláspontnak a tarthatatlanságát, hogy a cikk és az ítélet alapján az egyetlen logikus következtetés az, hogy ezek a metró-szerződéshez hasonlóan nem létező, nem kikényszeríthető szerződések. Ez a következtetés azonban, ha helytálló lenne, éppen az államháztartásra, amelynek védelmét szándéka szerint szolgálja, lenne katasztrofális hatással. A költségvetés az állami szerveknek szóló terv, 38 amely az előző alpontban írtak értelmében szintén olyan belső közjogi szabály, amelynek polgári jogi relevanciája nincs. Az Államháztartási törvény alapján a költségvetéssel kapcsolatban alapvető követelmény, hogy az a valóságnak megfelelően és teljes körűen vegye figyelembe a várható bevételeket és a felmerülő kiadásokat, beleértve a fizetési kötelezettségeket is. Igaz, hogy az Országgyűlés a költségvetési törvény megalkotása során szuverén, azonban mégis akkor jár el jogszerűen, ha a költségvetést úgy alkotja meg, hogy az eleget tegyen az előzőekben írt követelményeknek és ezáltal biztosítsa a fedezetet az állam szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez. Ha nem így jár el, azaz, ha az Országgyűlés nem irányoz elő kellő költségvetési fedezetet, ezzel nem szünteti meg az állam szerződéses kötelezettségeit. Ha emiatt az illetékes állami szervek nem teljesítik az adott kötelezettséget, akkor lehet, hogy ezek a szervek a rájuk irányadó belső szabályok szerint jogszerűen járnak el, az állam mint jogi személy azonban szerződésszegést követ el. Ez ellen a sérelmet szenvedett fél számára jogorvoslatnak van helye, és a bíróság a költségvetési fedezet hiányán alapuló kifogást nem fogadhatja el, marasztaló ítéletét pedig már költségvetési fedezet hiányában is teljesíteni kell. 39 Az előzőeken túl jól mutatja az itt bírált felfogás tarthatatlanságát és egyúttal a jogrendszer kapcsolódó szabályaitól való idegenségét az államháztartás részét képező költségvetési szervek abszolút jogképessége és az értük való állami helytállás kötelezettsége. Hiába védi tehát ez az elmélet a központi költségvetést az állam korlátozott jogképességével, azzal, hogy az állam elvileg közvetlenül nem léphet polgári jogi jogviszonyba, hiszen a költségvetési szervek (amelyek gazdálkodása Kovács szerint csaknem teljesen lefedi az állami feladatok Az Áht. 7. -ának (2) bekezdése. Az Áht. 12/A. -ának (1) bekezdése. 10

11 teljesítését ) tartozásaikért a költségvetési fedezeten túl is kötelesek helytállni, mégpedig a központi költségvetés terhére. Feloldhatatlannak tűnik az ellentmondás: a költségvetési szervek abszolút jogképessége révén érvényes szerződések jöhetnek létre a központi költségvetés terhére, de maga az állam lényegében nem rendelkezik jogképességgel szerződés létrehozására. 4. A JOGÁLLAMISÁG ÉS AZ ÁLLAM JOGKÉPESSÉGE 4.1 A jogállamiságból fakadó követelmények A metró-ítélet és Kovács egyaránt a jogállamiságra hivatkozva fejti ki az állam korlátozott jogképességére vonatkozó álláspontját. Nem derül ki azonban sem az ítéletből, sem a cikkből az, hogy konkrétan miért is sértené a jogállamiságot az állam abszolút jogképessége. A jogállamiságnak szerintünk is szerepe van e kérdés megítélésében, de egészen más megközelítésben: az állam polgári jogi viszonyait alakító jogszabályok meg kell, hogy feleljenek a jogállamiság követelményeinek, ezen belül különösen a diszkrimináció tilalmának és a szerződési szabadságnak. A diszkrimináció tilalma és a szerződési szabadság két olyan alkotmányos jog, amely a polgári jogi jogviszonyokban is érvényesül. Az Alkotmány 70/A. -ában megfogalmazott jogegyenlőségi tétel alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a polgári jogi jogalanyok [ ] között a vagyoni viszonyok körében tett megkülönböztetés kellő súlyú alkotmányos indok hiányában alkotmányosan megengedhetetlen. Mindebből következik, hogy a polgári jogi [ ] szabályozás során a jogviszonyok alanyait (beleértve az államot is) [ ] egyenlőnek kell tekinteni. 40 Az Alkotmánybíróság több ítéletében kimondta azt is, hogy a szerződéses viszonyokban a jogállamiság a szerződéses szabadságot jelenti, a piacgazdaság lényegi eleme a szerződéses szabadság [amely] önálló alkotmányos jog 41 A jogalanyok egyenjogúságának elve és a szerződéses szabadság a vagyoni viszonyok terén a jogbiztonságot szolgálja, a diszkrimináció és a szerződéses szabadság korlátozása pedig ezt veszélyezteti. Ezeknek az alkotmányos jogoknak a korlátozottságát valló állásponttal szemben alkotmányos követelmény tehát, hogy véleményét egyértelmű normával támassza alá, az ilyen norma pedig csak akkor alkotmányos, ha nem önkényes, megfelel a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerűség követelményének, ha az érintettek szempontjait hasonló figyelemmel, körültekintéssel és méltányossággal értékelték. 42 Egyértelműen megállapítható azonban, hogy a cikk és a metró-ítélet által hivatkozott jogszabályok nem tartalmaznak olyan egyértelmű normát, amely az állam számára előjogokat biztosítana vagy szerződéses szabadságát korlátozná. Amint ezt már említettük, az Áht. az állam szerveire állapít meg magatartási szabályokat, tehát fogalmilag e szabályok megsértését is csak az állami szervek követhetik el. Az itt bírált álláspont a szerződési szabadságnak az államtól való megvonásával minden ilyen szabálysértés hátrányos jogkövetkezményeit az állammal szerződő személyekre hárítaná, méltányos érdekeiket figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatná őket annak, hogy az állam szándékai megváltozása esetén bármikor egyoldalúan kibújhat vállalt szerződéses kötelezettségeiből (amint azt tette a metró-szerződés kapcsán). Az állam jogképességének és szerződéses szabadságának korlátozottságát képviselő álláspont lényegét tekintve annak tagadását jelenti, hogy az állam a többi féllel egyenrangú félként polgári jogi jogviszonyra léphet, megfosztja a szerződést attól a leglényegesebb sajátosságától, hogy a szerződésből A 33/1993. (V.28.) AB határozat II/2. pontja. A 64/B/1990. AB határozat és a 13/1990. (VI. 18.) AB határozat. Lásd a 35/1994. (VI. 24.) AB, a 66/1995. (XI. 24.) AB, a 31/1998. (VI. 25.) AB határozatokat. 11

12 kölcsönös kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére (Ptk ának (1) bekezdése). A metró-perből világosan látszik, hogy ez a jogértelmezés azt jelenti, hogy az állam szerződésben vállalt kötelezettsége ellenére bármikor meggondolhatja magát, egy beruházás közepén dönthet úgy, hogy megszünteti a finanszírozást, és a többi felet ezzel szemben semmi nem védi, semmilyen jogorvoslat nem illeti meg. Ez a felfogás tehát egyoldalú többletjogot, immunitást biztosítana az állam számára, amely amellett, hogy jogszabályi alappal nem rendelkezik összeegyeztethetetlen a diszkrimináció alkotmányos tilalmával, a polgári jogalanyok egyenjogúságának elvével valamint azzal a modern jogállamokban általánosan elfogadott alapelvvel, hogy az államot polgári jogviszonyban nem illeti meg mentesség a magatartása következményeiért való helytállás kötelezettsége alól (a relatív, korlátozott immunitás elve). 4.2 A polgári jogi jogalanyok egyenlősége Kovács, Petrikkel egyetértve, kétségbe vonja, hogy az állam az egyéb jogi személyekkel egyenrangú, velük azonos módon létesíthet polgári jogviszonyt, és az ítélet is azzal érvel, hogy az államot, más jogi személyektől eltérően, a vagyoni viszonyok terén sem illeti meg korlátlan autonómia. Amint erre máshol kitérünk, az állam jogainak ez a korlátozottsága valójában jogon kívüliséget eredményez az állam számára, amely elsősorban a vele szerződő feleknek hátrányos. Érdemes ezért megvizsgálni, hogy az állam mint jogi személy egyenlő-e a polgári jog egyéb alanyaival, vagy pedig az állam még mindig különleges jogalany. A polgári jogi jogalanyok és így a jogi személyek is, a valóságban nagyon is különbözőek. Ha csak a cselekvőképes magánszemélyekre vetünk egy pillantást, akkor is azonnal szembeötlő különbségeket láthatunk: gazdag és szegény, erős és gyenge, okos és buta, jó hírű és a köz megvetésével sújtott, vonzó külsejű és taszító, a miniszterelnök barátja és a hontalan munkanélküli gyereke. Mégis, bizonyos tekintetben ezek a személyek mind egyenlők. Míg a különbségek kemény valóságként érzékelhetőek, az egyenlőségek többnyire absztraktak, az erkölcs, a hit és a jog termékei. A jog számos egyenlőséget deklarál ezek között a személyek között. Ezek közül az egyenlőségek közül számunkra most annak van jelentősége, hogy valamennyien polgári jogi jogalanyok, polgári jogi jogképességgel rendelkeznek, azaz jogaik és kötelezettségeik lehetnek 43, a törvény védi jogaikat és törvényes érdekeiket 44, tiltja a jogaikkal való visszaélést 45, jogaik érvényesítése érdekében bírósági utat vehetnek igénybe 46 stb. Hasonló a helyzet a jogi személyekkel kapcsolatban is, azzal az egy lényeges különbséggel, hogy jogképességük nem terjed ki azokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva csupán az emberhez fűződhetnek. 47 Valamennyi polgári jogi jogalanyra tehát egyenlően vonatkoznak a polgári jog alapelvei és konkrét szabályai. Az állammal kapcsolatban nem véletlen, hogy e cikk elején hivatkozott szerzők azt emelik ki, hogy megszűnt a különleges jogalany státusz, hiszen történelmi tény, hogy a hatályos szabály egy olyan helyzetet váltott fel, amelyben az államot így minősítették. Annak ellenére, hogy az állam polgári jogi jogképességét ebben az időben sem vonták kétségbe, a különleges jogalanyisághoz a kivételezettség képzete fűződött. A jogi személyiség deklarálásával e kivételes helyzetnek is vége. Hatályos jogunk alapján polgári jogi szempontból az állam státuszának, jogalanyiságának különlegessége nem támasztható alá. Elvileg, az állam által A Ptk. 8. -ának (1) bekezdése. A Ptk. 2. -ának (1) bekezdése. A Ptk. 5. -ának (1) bekezdése. A Ptk. 7. -ának (1) bekezdése. A Ptk ának (3) bekezdése. 12

13 kötött szerződések léte és érvényessége szempontjából közömbös, hogy az állam jogi személy-e vagy nem, mindegy, hogy az állam jogképessége jogi személyiségéből fakad, vagy pedig jogi személyiség nélkül ruházza fel a jog az államot e státusszal. Ennek ellenére, úgy gondolom, hogy az állam jogi személlyé nyilvánítása összhangban van a rendszerváltás alkotmányos reformjával, amelynek egyik alapvető eleme a jogállamiság alkotmányos elvvé emelése. A polgári jogviszonyok terén a jogállamiság azt követeli, hogy valamennyi jogalanyt megillesse a szerződéses szabadság, senki ne élvezhessen a többiekkel szemben előjogokat, kiváltságokat, a szerződések azok tartalma szerint egyformán kössék a feleket, és mindegyik felet megillesse az a jog, hogy sérelem esetén bíróság előtt keressen jogorvoslatot. A jogalkotással szemben az Alkotmány azt a követelményt támasztja, hogy minden kivételes szabály feleljen meg az alkotmányosság követelményeinek, indokolt, méltányos, arányos legyen. A hatályos szabályozás alapján nem kérdőjelezhető meg az államnak a jogi személyiségéből fakadó szerződőképessége. Annak ellenére, hogy az állam belső viszonyai a közérdek védelme érdekében részletesebben szabályozottak, mint más jogi személyek esetében, ezek a szabályok polgári jogviszonyokban nem eredményeznek megkülönböztetett helyzetet az állam számára. A modern jogállamiságnak alapvető eleme, hogy polgári jogviszonyokban az államot nem illeti meg immunitás, azaz állam mivoltából fakadó felsőbbrendűségére való hivatkozással nem bújhat ki szerződéses kötelezettségei teljesítése alól. Szándékainak megváltozása, mint bármely más jogi személyt, az államot sem mentesíti vállalt kötelezettségeitől, még akkor sem, ha ez a változás a legfőbb államhatalmi szerv döntésében nyilvánul meg. Az Országgyűlés az állam legfőbb döntéshozó szerve, mégis csak az állam belső szerve, nincs hatalma arra, hogy az állam polgári jogi kapcsolataiban, a vele mellérendelt, egyenrangú pozícióban lévő felekkel szemben egyoldalúan lépjen fel a jogviszony tartalmának megváltoztatására vagy megszüntetésére. Ebben áll az államnak a polgári jog más alanyaival való egyenlősége. Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda 13

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai 1 Áttekintés: I. A KÖZKERESETI ÉS A BETÉTI TÁRSASÁG I.1 A közkereseti társaság A.) Lényege B.) A társasági forma sajátosságai

Részletesebben

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet

VÁLLALATI JOG. rsasági jog alapjai. Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) Oktatási segédlet VÁLLALATI JOG Oktatási segédlet Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban c. könyve alapján (HVG-Orac, 2013) dr. Verebics János, PhD, egyetemi docens BME GTK Üzleti jog tanszék Budapest, 2013.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok Az engedményezésre vonatkozó szabályok újragondolása a nemzetközi gyakorlat tükrében Gárdos Péter / 3 Az állam kártérítési felelõssége a közösségi jog megsértése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE

C/15 A KKT ÉS A BT TAGJAI, VAGYONA, KÉPVISELETE, A TAGOK FELELŐSSÉGE KKT 88. (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

I n d o k o l á s. 1 A kollégiumi vélemény tervezetét készítette: Dr. Kemenes István kollégiumvezető

I n d o k o l á s. 1 A kollégiumi vélemény tervezetét készítette: Dr. Kemenes István kollégiumvezető Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 2/2008. (XII. 4.) számú kollégiumi véleményével módosított, egységes szerkezetbe foglalt 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleménye 1 a jogi személy elkülönült felelősségéről

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk.

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott INDEX.HU Zrt. ( ) meghatalmazott jogi képviselőnk, Dr. Majtényi László (Dr. Majtényi László Ügyvédi Iroda ) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E törvény meghatározza a bírósági jogvédelem

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi I.u.40-44. 7.G.41.775/2004/11.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd

Részletesebben

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag

I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat I. modul Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag Írta: Dr. Homolya Szilvia Dr. Gyarmathy Judit Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 E szöveggel a kivonat hatályos: 2015.I.01- Elérhetőség e formában: www.maconka.hu

Részletesebben

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac liberalizálása hasonlóan az egészségügy privatizációjához mind a mai napig aktuális, a közvéleményt is foglalkoztató kérdés. Az

Részletesebben

Törvényi engedmény és késedelmi kamat

Törvényi engedmény és késedelmi kamat Törvényi engedmény és késedelmi kamat LESZKOVEN LÁSZLÓ * 1. A dolgozat témája közelmúltban látott napvilágot a Győri Ítélőtábla Pf. IV.20.110/2009/10. számú ítélete. 1 A tényállás témánk szempontjából

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad

ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad adás Jogviszonytan Jogalkalmazás a közigazgatk zigazgatásban 1 Áttekintés: A jegyzetben: I. rész. Jogtani és államszervezeti alapok A.) Jogtan B.) Államtan I. Jogviszonytan

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VEKTOR RT-VEL 1995-ÓTA HÚZÓDÓ ÉS 1997. ÓTA BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALATT LÉVŐ PER ÖSSZEGZÉSÉRŐL ÉS LEGÚJABB FEJLEMÉNYÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A Vektor

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Bercsényi u. 48. /fax 68/413-057 30/9288-690 mail: kincses@elender.hu adószám: 44420538-1-24 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Indítvány

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat III. Könyv: Családjog, VI. Cím: Házassági vagyonjog / 3 Külföldi kitekintés Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma Vázlat A kötelező alakiság megsértése Jogszabályba ütköző, jogszabály megkerülésére

Részletesebben

Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései.

Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései. Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. szeptember 14 Budapest Az élettárs köznapi értelemben is gyakran használt szó, azoknak a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

T/12791. számú törvényjavaslat

T/12791. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12791. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben

KÖZÖS JELENTÉSE. AJB-4992/2014. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége

Vezető tisztségviselő felelőssége Vezető tisztségviselő felelőssége az új Polgári Törvénykönyv alapján 2013. évi V. törvény Hatálybalépés: 2014. március 15. Szabályozási igény (1.) 1. Korlátlan felelősség: Aki egy vállalkozásban korlátlan

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Az ingatlan árverés intézményének fejlődése az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Szerző: Dr. Lukács Beatrix 2014. július 17. Bevezető 2014-et írunk, ami a bírósági végrehajtás szempontjából

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás 2008. évi CXII. törvény indokolása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Általános indokolás A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) módosítása -

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-4304/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-4304/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-4304/2014. számú ügyben Előadó: dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia Az eljárás megindítása Egy magánszemély beadvánnyal fordult hozzám, melyben az UNIQA Biztosító

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM *

Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Barzó Tímea A FEDEZETELVONÓ HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉSEKKEL SZEMBENI VÉDELEM * Csűri Éva rendszerezését elfogadva a házastársak által egymással kötött ügyletek többfélék lehetnek: házassági vagyonjogi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ELNÖK Transparency International Magyarország Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató Budapest Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy véleményezés és észrevételezés

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy 400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható legnagyobb

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. február 29. VII. évfolyam 2. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. február 29. VII. évfolyam 2. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. február 29. VII. évfolyam 2. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK... 3 BÜNTETŐ

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés doktori tézisei I. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzetéről a kelet közép -

Részletesebben

A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a LafargeHolcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása

A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a LafargeHolcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása A HCM 1890 (Magyar Cement) Kft. és a LafargeHolcim konszern közötti Részvény-per elzményei és jelenlegi állása (LafargeHolcim konszern egyesülés következtében a Holcim konszern, HCM 1890 Kft. névváltozás

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya

A R. 1. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: A rendelet hatálya /2006. (..). HM rendelet a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 17/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS Független biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezeten, illetve az e gazdálkodó szervezettel egyéb jogviszonyban álló gazdálkodó szervezeten belül biztosításközvetítői tevékenységet

Részletesebben