Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma"

Átírás

1 Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Jójárt Eszter főtanácsadó, Kúria Polgári Kollégiuma

2 Vázlat A kötelező alakiság megsértése Jogszabályba ütköző, jogszabály megkerülésére irányuló és nyilvánvalóan a jóerkölcsbeütköző szerződések Lehetetlen szolgáltatás Fogyasztói jogok (tisztességtelenség, egyéb) Késedelem és az érvénytelenség (Late Payment ie.) Részleges érvénytelenség és teljes érvénytelenség Az érvénytelenség jogkövetkezményei Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai

3 A kötelező alakiság megsértése Jognyilatkozat fogalma, a megtétel módja [Ptk. 6:4. (1)-(2) bek.] Kötelező alakiság funkciója: kötelezettségvállalás komolyságának jele + bizonyítás megkönnyítése Kötelező alakiság forrása: jogszabály vagy a felek rendelkezése Kötelező alakiság hatóköre: jognyilatkozat megtétele, módosítása, megerősítése, visszavonása, megtámadása + a jognyilatkozat alapján létrejött jogviszony módosítása, megszüntetése is ebben az alakban érvényes [Ptk. 6:6. ] Utaló szabályok: Ptk. 6:9., 6:10.

4 A kötelező alakiság megsértése Ún. nyilatkozati hiba esetköre, jogkövetkezménye mindig semmisség: a jognyilatkozat/ szerződés teljesérvénytelensége bírósági érvényessé nyilvánítás kizárt, a felek általi, teljesítés elfogadásával történő orvoslás (meghatározott kivételekkel) lehetséges: Ptk. 6:94. ; a felek akaratából történő érvényessé válás teljeskörűen lehetséges: Ptk. 6:111. (1) bek.

5 A kötelező alakiság megsértése Egyszerű írásbeliség (Schriftform): 6:7. (2) bek.: legalább a lényeges tartalom írásba foglalása [XXV. PED; 6:63. (2)-(5) bek., 6:70. ] + aláírás De! kivétel: Textform[6:7. (3) bek.]: 3konjunktív feltétel Írásbeli-e a távirat, a telex, a telefax, az , a chat? NEM Írni, olvasni nem tudó vagy nem képes személy, adott nyelvet nem értő személy esete: 6:7. (4) bek.

6 A kötelező alakiság megsértése Írásbeliség formái: Pp , 2001:XXXV. tv. egyszerű okirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, közokirat Ügyvédi (jogtanácsosi) ellenjegyzés kívánalma, ill. közokirati forma Ptk. rendel írásbeliséget érvényességi kellékként: Kötelmi és szerződési általános szabályok: meghatalmazás [6:15. (2) bek.], megállapodás az elévülés idejéről [6:22. (3) bek.],

7 A kötelező alakiság megsértése Ptk. rendel írásbeliséget érvényességi kellékként: Kötelmi és szerződési általános szabályok: a teljesítés elismerése (tartozáselismerés) [6:38. ], előszerződés [6:73. (2) bek.], elektronikus szerződéskötés [6:82. (1) bek. b) pont], teljességi záradék [6:87. ], kötbér kikötése [6:186. (2) bek.], jogvesztés kikötése [6:190. (1) bek.],

8 A kötelező alakiság megsértése Ptk. rendel írásbeliséget érvényességi kellékként: Kötelmi különös szabályok: tulajdonjog-fenntartás; elő- és visszavásárlási jog, vételi és eladási jog alapítása; ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás; utazási szerződés; tartós közvetítői szerződés megszűnését követő versenykorlátozás; bizalmi vagyonkezelés; haszonbérlet; kezesség; garancia; tartási és életjáradéki szerződés

9 Jogszabályba ütköző szerződés és jogszabály megkerülésére irányuló szerződés Összefoglaló nevük: tilos szerződés [Ptk. 6:95. ] Ún. célzott joghatás hibái = tartalmi hibák Jogszabályba ütközés jogszabály megkerülésével Jogszabály fogalma: Alaptörvény T) cikk (2) bek., Alaptörvény E) cikk (2)-(3) bek. és Ptk. 8:1. (2) bek., Alaptörvény Q) cikk (2)-(3) bek.

10 Jogszabályba ütközés: Ptk.-baütközés: Tilos szerződés kógens (imperatív) normák megsértése kifejezett tilalom megsértése relatíve diszpozitívnormák megsértése, illetve a diszpozitivitáskereteit sértő felek általi szerződéses kikötés alapelvek megsértése: vitatott más jogszabály polgári jogi jellegű normájába ütközés: jogi norma és tényállásfüggő!

11 Tilos szerződés Tilos szerződések elhatárolása: más érvénytelenségi okoktól, különösen: a lehetetlen szolgáltatásra irányulástól a tisztességtelenségtől a nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközéstől elhatárolás szempontjai: egyes érvénytelenségi okok speciális feltételeinek való megfelelés vagy többlettényállási elemek hiányában csak jogszabályba ütközés, ill. jogszabály (céljának) megkerülése

12 Tilos szerződés Tilos szerződések jogkövetkezménye: semmisség (körülményektől függően a szerződés részleges vagy teljes érvénytelensége), kivétel: jogszabály más jogkövetkezményt fűz alkivétel: semmisség más jogkövetkezmény mellett is, ha ezt jogszabály kifejezetten kimondja vagy a norma céljából ez következik Ptk. kógens szabályába ütközésnél és más olyan polgári jogi normánál, amelyet olyan jogszabály tartalmaz, ahol a Ptk. mögöttes: semmisségi ok (cél vizsgálata nélkül), másutt cél vizsgálata szükséges, ha a semmisséget a jogi norma kifejezetten nem mondja ki

13 Tilos szerződés Ptk.-nál nem szól a semmisségről, mégis kógens (imperatív) a norma: 3:90. : ún. továbbtársulási tilalom, ill. kiskorú korlátlan felelősségének kizártsága 4:217. (3) bek.: tartási kötelezettség speciális teljesítése Haszonélvezeti jog meghatározott időhöz kötöttsége [5:147. (4)-(5) bek.], átrhuzáshatóság kizárása: 5:148. (1) bek. Engedményezhető követelés [6:194. (1) bek.], átruházható jog [6:202. (1) bek.] Ptk. maga is más jogkövetkezményt fűz: 6:60. : jogszabály szerződéses tartalommá válása ennek tartalmi korlátai! (vitatott: kógens vagy diszpozitívszabály minden esetben való automatikus befűződése, illetve csak ha a jogi norma ezt kifejezetten kimondja, egyébként a befűződés bírói érvényessé nyilvánítás útján)

14 Tilos szerződés Példák más jogszabályokra: Btk.: tévedésbe ejtés és csalás [BH , BH ] Koncessziós tv.: BDT Tpt. 11. (3) bek.: kartelltilalomba ütköző megállapodás semmissége (is) Kbt. 127.

15 Fogalma: Jóerkölcsbeütköző szerződés időben és térben változó fogalom az adott társadalom általános értékítéletébe ütközés szerződés tartalmi kontrollja (nem a szerződő felek magatartáskontrollja) döntően objektív, de azért szubjektív elemek is Nyilvánvaló jelző szerepe Szubszidiárius jelleg: EBH 2012.P.17.

16 Jóerkölcsbeütköző szerződés Elhatárolása: tilos szerződésektől, tisztességtelenségtől, fedezetelvonó ügyletektől Esetcsoportok a bírói gyakorlatban Családi kapcsolatok: házassági vagyonjog Tartási, öröklési, gondozási szerződés Lelki uzsora Harmadik személy megkárosítása (hitelezők kielégítési alapjának elvonása) Kapcsolódása az alapelvekhez (1:3-1:5. )

17 Lehetetlen szolgáltatásra irányuló Fogalma: Ptk. 6:107. (1) bek. szerződés Viszonya a tilos szerződéshez, a lehetetlenüléshez Problematikus: vizsgálati időpont: szerződéskötés a jog nem kívánja megfosztani a felek által célzott joghatástól a szerződést, ha a teljesítés időpontjára a hiba orvosolható/orvoslódhat ha a teljesítés időpontjára vetítve a hiba orvoslása kizárt szerződésszegés ([pikusan: hibás teljesítés), ennek ellenére új Ptk. is meghagyja, csak tesz egy kivételt Kivétel: 6:107. (1) bek. 2. mondat: nem lehetetlen a szolgáltatás azért, mert a kötelezett a szerződéskötéskor nem rendelkezik a szolgáltatás tárgyával (a szabály pontatlan!)

18 Lehetetlen szolgáltatásra irányuló Fajtái: szerződés fizikai: adott szolgáltatás teljesítése a körülmények miatt nem megvalósítható: Objektív: adott technika, tudomány állása mellett senki által sem teljesíthető: ez semmisségi ok Szubjektív: adott technika, tudomány állása mellett teljesíthető, csak arra a kötelezett nem képes: nem érvénytelenségi, hanem legfeljebb szerződésszegési ok (ha a szolgáltatás személyhez tapad és közreműködő igénybevétele kizárt) jogi: valamely jogszabályi előírás tilalmat fogalmaz meg: semmiség itt is lehet(de! tényállásfüggő; pl. kontárszerződések már nem semmisek) Objektív: tevékenységi tilalom Szubjektív: valamely személyre vonatkozó tilalom gazdasági: a bírói gyakorlat nem ismeri el

19 Lehetetlen szolgáltatásra irányuló Jogkövetkezménye: szerződés a szerződés részlegesérvénytelensége: ha a hiba egy jól elkülöníthető, a szerződés egészére ki nem ható feltételre vonatkoztatható (noha az új Ptk. nem tartotta meg a régi Ptk. érthetetlen, ellentmondó, jogellenes vagy lehetetlen feltétel semmisségére vonatkozó szabályt, ez továbbra is levezethető a részleges érvénytelenség fogalmából) a szerződés teljesérvénytelensége: ha a főszolgáltatásról van szó vagy olyan mellékszolgáltatás lehetetlenségéről, amely nélkül a felek nem kötötték volna meg a szerződést (ill. a fogyasztói szerződés nem teljesíthető)

20 Fogyasztói jogok Fogyasztó fogalmának megváltozása: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy [8:1. (1) bek. 3. pont] igazodás az irányelvekhez: fogyasztó egy kivétellel a szervezett utazási formákról szóló június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv mindig természetes személy szövegezés igazodása a fogyasztók jogairól ( ) szóló október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvéhez ( cél elhagyása nem problematikus) magyar jogrendszer szintjén egységesebbé válás

21 Fogyasztói jogok Fogyasztói szerződés definiálásának elmaradása, de annak lényege változatlan: fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés (kellékszavatosság, jótállás: nincs speciális fogalom, ok: többletvédelem a korábbiakhoz képest) Vállalkozás: a gazdálkodó szervezet taxativitásra törekvő felsorolását felváltó absztraktabb szabály, tevékenység felől közelít:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy [8:1. (1) bek. 4. pont]

22 Fogyasztói jogok Többletvédelem: csak egy része a Ptk.-ban: fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása [6:79. ] általános és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek tisztességtelensége [6:103-6:105. ] fidúciatilalom[6:99. kivételi köre fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésre eleve nem vonatkozik!] fogyasztói jogot csorbító feltétel semmissége [6:100. ]: generális hatókör, de emellett egyes speciális szabályok is pl. kellékszavatosságnál, jótállásnál [6:157. (2) bek., 6:158., 6:162. (2) bek., 6:163. (2) bek.], egyes szerződéstípusoknál [pl. fogyasztói zálogszerződés és kezesség]

23 Fogyasztói jogok Többletvédelem: termékszavatosság [6:168-6:170. ] új jogintézmény: kellékszavatossággal!; termékfelelősséggel, bár bizonyos jegyekben mindkettőhöz hasonlít [fogyasztó választási joga] uniós inspiráció, de uniós jogforrás nem írja elő, nem valósítja meg csak vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetére biztosított igény (szemben a kellékszavatossággal és a termékfelelősséggel) gyártó (termék előállítója és forgalmazója is) és fogyasztó közötti reláció: gyártóval szembeni közvetlen igény igény dologias jellege (határidőn belül a tulajdonosváltozás nem érinti 6:170. ) közlési (késedelem nélkül; vélelem: felfedezés utáni 2 hónap) és igényérvényesítési ( forgalomba-hozataltól számított 2 év) határidők

24 Fogyasztói jogok Többletvédelem: termékszavatosság [6:168-6:170. ] igény tartalma, érvényesíthető jogok: hibás termék kijavítása vagy kicserélése, kijavított/kicserélt dolog után a kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli termékhiba: a termék nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal van kimentési lehetőség(ebben hasonlít a termékfelelősséghez) 6:168. (3) bek.: gyártó mentesül, ha bizonyítja: terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

25 Fogyasztói jogok: általános és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek Az általános, illetve egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel fogalma, elhatárolásuk [6:77., 6:103. (1) bek.] egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelensége csak fogyasztói szerződésben eredményez érvénytelenséget [6: :102. ] Védelem 2 lépcsője: 1. lépcső: szerződéses tartalommá válás [6:77-6:81., kül. tek. 6:78. ] 2. lépcső: a szerződés tartalmává vált kikötés érvénytelensége: relatív semmisség[6:103. (3) bek.] Szerződésértelmezés: in dubio contra proferentem [6:86. (2) bek.]

26 Fogyasztói jogok Tisztességtelenség fogyasztói szerződésben: Formája, forrása: kifejezett jogszabályi minősítés [6:104. ] exemplifikatív felsorolás ún. fekete lista (tisztességtelenség megdönthetetlen vélelme); ún. szürke lista (tisztességtelenség megdönthetősége a kikötést megfogalmazó, ill. alkalmazó fél által) generálklauzula: 6:102. alkalmazandósága a 6:103. (1) bek.-re tekintettel + 6:103. (2) bekezdés Bizonyítás és ellenbizonyítás, bíróság szerepe más a két esetben

27 6:102. [Tisztességtelen általános szerződési feltétel] (1) Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg. (2) Az általános szerződési feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, a kikötött szolgáltatás rendeltetését, továbbá az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát. (3) A tisztességtelen általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatástmegállapító vagy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési feltételekre, ha azok világosak és érthetőek. (4) Nem minősül tisztességtelennek az általános szerződési feltétel, ha azt jogszabályállapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. (5) Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált tisztességtelen szerződési feltételt a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja.

28 6:103. [Tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben] (1) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a tisztességtelen általános szerződési feltételre vonatkozó rendelkezéseket- az e -ban foglalt eltérésekkel -alkalmazni kell a vállalkozás által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyaltszerződési feltételre is. A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az általános szerződési feltétel és a vállalkozás által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelen voltát önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű. (3) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel semmis. A semmisségre a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. Világosság és érthetőség = egyértelműség

29 Fogyasztói jogok: 2/2011. PK vélemény Szerződés fogyasztói jellegét a bíróság hivatalból észleli; kétség esetén a fogyasztó bizonyítási kötelezettsége: PK vél. 1. pont Vélelem az egyedi megtárgyalás hiánya mellett; ellenbizonyítás: kikötés megfogalmazója/alkalmazója: PK vél. 2. pont Tisztességtelenség megállapíthatósága: generálklauzulához [6:102. (1) bek.] fűzött értelmezési segédlet: PK vél. 3. pont Pertárgy-érték szerepe a hatáskör tekintetében tisztességtelenségre hivatkozó alperesi védekezés vagy alperes javára való hivatali észlelés esetén: PK vél. 4. pont Kikötést megfogalmazó/alkalmazó székhelye szerinti bíróság illetékességének kikötése tisztességtelen; iránymutatás a bíróság eljárására ebben az esetben: PK vél. 5. a) és b) pont

30 Fogyasztói jogok: közérdekű kereset ÁSZF (!) tisztességtelensége miatti érvénytelenség megállapítása, alkalmazástól való eltiltás tekintetében: egyéni igényérvényesítés mellett biztosítandó a közérdekű is [fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv preambuluma (23)-(24) bek.; 7. cikke], Ptk. 6:105. : közérdekű keresetindításra jogosultak: (1) bek. [de! más jogszabály is meghatározhat ilyet] ergaomneshatály, res iudicatahatás, kivéve: keresetindításig már teljesített szerződések: (2) bek., 3/2011. PK vélemény 4. pont már alkalmazott és még nem alkalmazott ászfis (eltiltás alkalmazástól/alkalmazásra ajánlástól), eljárás során módosított ászfis: 3/2011. PK vélemény 6. pont közlemény közzététele alkalmazott és még csak alkalmazásra ajánlott esetén is: (2) és (5) bek. + 3/2011. PK vélemény 7. pont

31 Fogyasztói jogok: közérdekű kereset Közérdekű keresetindítás speciális szabályai: ászftisztességtelenség miatti semmisségének megállapítása akkor is, ha a kikötés más okbóliis semmis: 3/2011. PK vélemény 1. pont keresetindítás határidő nélkülisége máj. 1. után: 3/2011. PK vélemény 2. pont illetékesség: 3/2011. PK vélemény 3. pont perbeli egyezségkötés kizártsága: 3/2011. PK vélemény 5. pont közlemény közzétételére vonatkozó eljárási szabályok: 3/2011. PK vélemény 7. pont

32 Fogyasztói jogok: 2/2012. (XII. 10.) PK vélemény 1-4. pontja Tárgya: a fogyasztói kölcsön-és pénzügyi lízingszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános, ill. egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog Kamat, költség, díj ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosításának joga törvényi felhatalmazás alapján és feltételekkel lehetséges jogszerűen; ennek sérelme: jogszabályba ütközés: 1. vizsgálati lépcső tisztességtelenség: 2. vizsgálati lépcső egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés: nem esik a 6:102. (3) bek. alá, ezért tisztességtelensége vizsgálható jogszabályba nem ütköző feltétel is lehet tisztességtelen, ha: jogszabály keretszabály, tartalmát a felek rendelkezése adja; vagy jogszabályi keret sérül

33 Fogyasztói jogok: 2/2012. (XII. 10.) PK vélemény 6. pontja [+2/2014. PJE hat. 2. pont] Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára - a fogyasztó hátrányára - indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés különösen akkor tisztességtelen - feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba -, ha: a)tartalma a fogyasztó számára nem világos, nem érthető (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve); b)az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis az ok-lista hiányzik, vagy van ok-lista, de az csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz (tételes meghatározás elve); c)az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő félnek módja van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve); d)az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem a körülmények változásának mértékében hatnak a kamatra, költségre illetve díjra (ténylegesség és arányosság elve); e)a fogyasztó nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására (átláthatóság elve); f)a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát (felmondhatóság elve). g)kizárja, hogy a fogyasztó javára bekövetkező feltétel változás hatása a fogyasztó javára érvényesítésre kerüljön (szimmetria elve).

34 Fogyasztói jogok: 2/2014. PJE hat. 2. pontja és 2/2012. (XII. 10.) PK vélemény 8. pontja Σaz egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés nem tisztességtelen, ha a fogyasztó számára világosan és érthetően meghatározza, hogy a PK véleménynek megfelelő ok-listában megjelölt körülmények változásai milyen módon és mértékben hatnak ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére; egyben pedig lehetővé teszik annak ellenőrizhetőségét, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra a szerződéses rendelkezések betartásával az arányosság, a ténylegesség és a szimmetria elvének érvényre juttatása mellett került-e sor Tisztességtelenség jogkövetkezménye: ok-listában szereplő tisztességtelen kikötés vagy kikötésrész kiesik (nem vált ki joghatást), a szerződés egyebekben változatlan feltételekkel köti a feleket: csak részleges érvénytelenség! a bíróság az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő érvénytelen szerződési feltételt a bírói érvényessé nyilvánítás körében nem módosíthatja [Banco Espanol- és Kásler-ügy]

35 Késedelem és az érvénytelenség A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv átültetése Célja: fizetési késedelem visszaszorítása vállalkozások között, illetve az állami szektor mint késedelmes kifizető és a vállalkozás között Esedékességi, késedelemi kamatmértékre és behajtási költségátalányra vonatkozó speciális szabályok Alkalmazandóság: a július 1. napján és ezt követően megkötött, illetve a pénztartozás és a késedelmi kamat vonatkozásában a felek, illetve a bíróság által ezen időpontot követően módosított szerződésekre alkalmazandóak (régi és új Ptk. vonatkozó szabályai is) Érvénytelenség vonatkozásában az irányelv 7. cikke adja a kiindulópontot: ahol engedett mozgásteret az irányelvi szabályozás, ott megtámadhatóság ahol nem engedett mozgásteret az irányelvi szabályozás, ott semmisség

36 Késedelem és az érvénytelenség Megtámadhatóság: a 2. cikk 5. pontja és 7. cikk (1) bek. c) pontja a contrarioértelmezése alapján a nem-törvényes késedelmi kamat korlátozásavállalkozások egymás közötti szerződésénél, a késedelmi kamat esedékességét a 3. cikk (3)-(5) bek.-benmeghatározott határidőt követő naptól eltérően meghatározó kikötés, az irányelv 3. cikk (3)-(5) bekezdése szerinti határidőtől a jogosult vállalkozás hátrányára a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul eltérő szerződési kikötésazzal, hogy a 60 napot meghaladó ilyen kikötés az ellenkező bizonyításáig tisztességtelen az irányelv 3. cikk (4) bek. és 4. cikk (5) bek. értelmében vállalkozások közötti szerződésben, illetve szerződő hatósággal kötött szerződésben a 30 napos átadás-átvételi eljárástól eltérő időtartamú átadás-átvétel az irányelv 4. cikk (5)-(6) bekezdése és 7. cikk (1) bek. c) pontja alapján a 30 napot meghaladó, de 60 napnál nem hosszabb időtartamú fizetési határidő kikötése szerződő hatóság vonatkozásában

37 Késedelem és az érvénytelenség Semmisség: az irányelv 7. cikk (2) bek. értelmében a késedelmi kamat kizárása, a 2. cikk 5. és 6. pontja és 7. cikk (1) bek. c) pontja értelmében a törvényes késedelmi kamat korlátozásaszerződő hatósággal való szerződésnél, kivéve késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a 7. cikk (1) bek. c) pontja alapján, az irányelv 6. cikk (1) bek. szerinti behajtási költség kizárása, illetve a 40 eurónál kevesebb összegben való kikötése[viszont a 7. cikk (1) bek. c) pontja értelmében a felek bármilyen típusú szerződésben a negyven eurótól felfelé érvényesen eltérhetnek], a késedelmi kamat esedékességét a 4. cikk (3) bek. és (6) bek.a szerződő hatóságok fizetési kötelezettségére vonatkozó határidőt követő naptól eltérően meghatározó kikötés az irányelv 4. cikk (4) és (6) bek. és 7. cikk (1) bek. c) pontja értelmében a 60 napot meghaladó fizetési határidő szerződő hatósággal való szerződés esetén, a 60 napot meghaladó részében

38 Részleges érvénytelenség Megelőzi a teljes érvénytelenséget, feltétele (6:114. ]: érvénytelenségi ok/hiba lokalizálhatósága a szerződés jól elkülöníthető, önálló, osztható részére, ne érintse a főszolgáltatást vagy a szerződés kötelező tartalmi elemét, ne érintsen olyan szerződési feltételt, amely nélkül a felek nem kötöttek volna szerződést (vagy azt más tartalommal kötötték volna meg); illetve fogyasztói szerződés esetén: amely nélkül a szerződés teljesíthetetlen Σ fentiek nem teljesülése: eleve teljes érvénytelenség vagy átfordulás teljes érvénytelenségbe Problematika: suigeneris jogintézmény (önálló fogalom és jogkövetkezmény egyben) vagy pedig az érvénytelenség egyik fajtája, az érvénytelenségi jogkövetkezmények meghatározott részre való alkalmazása? válasz: 6:114. és 6: egymáshoz való viszonyának értelmezésétől függ 2 féle álláspont értelmezés nehézsége: 6:114. rendszertani elhelyezése és a (1) bek. 1. mondata

39 Részleges érvénytelenség Egyik álláspont: sui generis jogintézmény fogalma és egyben jogkövetkezménye: az érvénytelen rész nem válthatja ki a felek által célzott joghatást, az kiesik a szerződésből, a szerződést anélkül kell érvényesnek tekinteni és teljesíteni; további kérdés: ha van kógens (imperatív), ill. diszpozitívszabály, az befűződik-e, s hogyan/mikor a kieső helyére [6:59-6: :63. (4) bek. értelmezhetősége: itt is 2 álláspont] 6:110-6:113. -oknem alkalmazhatóak az érvénytelen feltételre; sértenék a magánautonómiát, a szerződési szabadságot 6:114. (1) bek.-ea 6:108. (1) bek. 1. mondatára+6:109. -ra+6:115. -ravonatkozik, ill. a részleges érvénytelenségen alapuló vagyonmozgásra alkalmazható a 6:110-6:113. ebben a megközelítésben bírósági érvényessé nyilvánítás csak tejes érvénytelenségnél lehetséges, mely összhangban van a Banco spanol és a Kásler-ügyekkel

40 Részleges érvénytelenség Másik álláspont: a részleges érvénytelenség csak az érvénytelenség egyik fajtája: erre utal a 6:114. (1) bek. és a 6:108. (2) bek. is érvénytelen kikötésre is alkalmazható a 6:110-6:113., kivéve: fogyasztói szerződésben szereplő tisztességtelen ászf/egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel esete [Banco Espanol, Kásler] Eljárásjogi kérdések: mire kell irányulnia a keresetnek (vö. ea. vége)

41 A teljes érvénytelenség jogkövetkezményei Normatani premissza: érvénytelenség maga egy (objektív) jogkövetkezmény (joghatás), amely egyes polgári jogi normák megsértéséhez kapcsolódik, De! az érvénytelenségnek magának is van hipotézise (a fogalma, illetve az elsődleges jogkövetkezménye) számos nehézség, félreértés forrása Fogalma (elsődleges jogkövetkezménye): az érvénytelen szerződés egésze nem válthatja ki a szerződéskötés időpontjában már létező jogi hiba miatt a felek által célzott joghatást semmisség és megtámadhatóság egységes jogkövetkezménye az érvénytelenség részleges érvénytelenséghez képest: átfordulás teljesbe vagy eleve kizárt a részlegesség (pl. alakiság)

42 A teljes érvénytelenség jogkövetkezményei Érvénytelenség speciális, további jogkövetkezményei nem minden jogrendszerben ismertek: régi Mtj.-bensem voltak azok, itt: reivindicatio, ill. jogalap nélküli gazdagodás és kártérítés Régi és új Ptk. miért tartalmaz speciális szabályt a további jogkövetkezményekre? igényérvényesítés és elszámolás megkönnyítése érdekében (természetbeniség, kölcsönösség, elévülés értelmezése; jogalap nélküli gazdagodás szerinti elszámolás bonyolultsága: duplikálás: érvénytelenség és járulékos igények tekintetében) 1/2005. PJE hat., 267. PK állásfoglalás, 1/2005., 1/2010., 2/2010., 3/2010. PK vélemények jogfejlesztő szerepe

43 A teljes érvénytelenség jogkövetkezményei Régi Ptk.-hozképesti változás az új Ptk.-bana PK vélemények vívmányainak figyelembevételével, beépítésével: érvénytelenség fogalma (elsődleges jogkövetkezménye) tételes szerepeltetése [6:108. (1) bek. 1. mondat] megállapítás [6:108. (1) bek. 1. mondat és (2) bek.] és marasztalás szétválasztása [6:108. (1) bek. 2. mondat és (2)-(3) bek. marasztalás határidőhöz (elbirtoklás és elévülés) és kereseti kérelemhez kötése [6:108. (1) bek. 2. mondat és (3) bek.] eltérés semmisség és megtámadhatóság között [6:88-6:89. ]: határidő perbeli legitimáció jogcímhez kötöttség tekintetében

44 A teljes érvénytelenség jogkövetkezményei Régi Ptk.-hozképesti változás az új Ptk.-bana PK vélemények vívmányainak figyelembevételével, beépítésével: kárveszély átszállásának szabályozása [6:109. ] érvénytelenség jogkövetkezményeivel orvosolható igények és nem orvosolható, ún. járulékos jogkövetkezmények [6:115. ] elválasztása hatályossá nyilvánítás helyett alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése [6:113. ] állam javára marasztalás megszüntetése; 6:113. (3) bek.: uzsora esetén pénzbeli visszatérítés elengedhetősége

45 A teljes érvénytelenség jogkövetkezményei Érvénytelenség további (vagylagos) jogkövetkezményei az új Ptk. alapján: 1. a szerződés felek akaratából történő érvényessé válásának [ex tunc vagy ex nunc: 6:111., 6:94., 6:88. (2) bek.]; ennek hiányában a bírósági érvényessé nyilvánításnak [6:110., ex tunc] az elsődlegessége, ha ez nem lehetséges, akkor 2. eredeti állapot helyreállítása[ex tunc] 6:112. : csak természetben, csak kölcsönösen, visszatérítési kötelezettség elévüléstől és elbirtoklástól függetlenül, eredeti értékegyensúlyról való gondoskodás kívánalma +1/2010. PK. 10. pont 3. az alaptalan gazdagodás pénzbenimegtérítése [ex tunc], ha az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges vagy valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti 6:113. (1) bek., kivéve: ue. (2) bek.

46 A teljes érvénytelenség jogkövetkezményei Járulékos igények: Ptk. 6: /2010. PK vél. 10. pontja mindig többlettényálláson alapulnak mindig az érvénytelen szerződés miatt visszatérítendő főszolgáltatásokon, azok rendezésén [6: ] felül jelentkeznek, ahhoz kapcsolódnak Járulékos igények fajtái: a jogalap nélkül birtokolt és használt főszolgáltatásként visszatérítendő dolog hasznai megtérítése iránti igény [6:115. (1) bek.] a jogalap nélkül birtokolt és használt főszolgáltatásként visszatérítendő dologra fordított költségek (értéknövelő is!) megtérítése iránti igény [6:115. (1) bek.] a visszatérítendő pénzszolgáltatás után fizetendő kamat megtérítése iránti igény [6:115. (1) bek., 6:47. ] az érvénytelen szerződés megkötésével a másik szerződő félnek okozott károk, illetve a főszolgáltatásként visszatérítendő dologban okozott károkkal kapcsolat kártérítési igény [6:115. (2) bek.] az érvénytelen szerződés fennállásában jóhiszeműen bízó harmadik személy szerződő felekkel szembeni kártérítési igénye [6:115. (3) és (4) bek.]

47 Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai Hatáskör: törvényszék: Pp. 23. (1) bek. eb), k) pontok DE! ez nem akadálya a járásbíróság előtt indult per alperese védekezésének (semmisségre hivatkozhat, megtámadási kifogást előterjeszthet) Viszontkereset előterjesztése azonban nem lehetséges: elutasítás Eshetőleges kereset: elutasítás Illetékesség: Pp. 30/A. : tisztességtelen ászf/egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tárgyában indított per: felperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye) /székhelye előző hiányában: alperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye)/székhelye

48 Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai Pertárgyérték: marasztalás: ált. szabályok szerint [Pp. 24. (1) és (2) bek.] csak megállapítás: főszabály: a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke alapján kell meghatározni [BH , 5/2013. PJE 2a.) pontja] kivétel: bírósági érvényessé nyilvánítás iránti kérelem meghatározott összegre marasztalással egyidejűleg: utóbbi értéke alapján ha a kereset a szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítására irányul, a per tárgyának értékét meg nem határozhatónak kell tekinteni, kivéve ha a támadott szerződési kikötéshez kapcsolódó érték a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értékétől elkülönülten meghatározható [5/2013. PJE hat. 2b.) pont]

49 Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai Perindításra jogosult [érdemi vizsgálat és nem Pp EBH ] semmisség: 6:88. (3) bek.: jogi érdek, törvényi felhatalmazás (pl. ügyész: 6:88. (4) bek.) megtámadhatóság: 6:89. (2) bek.: sérelmet szenvedett, ill. jogi érdek Egységes pertársaság: ha a mások közt létrejött szerződés érvénytelenségének magállapítása, további jogkövetkezményei levonása iránt harmadik személy indít pert [BH , BH ]

50 Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai Kérelemhez kötöttség v. hivatalbóliság: Pp. 3. (2) bek. és 215. szerepe, Ptk. 6:108. (3) bek. + 2/2010. PK vél.: további jogkövetkezmény levonása csak kérelemre pontosan megjelölni melyik jogkövetkezményt és milyen tartalommal kéri bíróság nincs kérelemhez kötve, de nem alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen mindkét fél tiltakozik vagylagosan vagy eshetőlegesenelőterjesztett kereseti (viszontkereseti) kérelem esetében a bíróság tájékoztatási kötelezettsége a konkrétan vizsgált kérelem tekintetében áll fenn [Pp. 3. (3) bek. és PK vél. 3.a) pontja] harmadik fél csak akkor és annyiban kérheti, ha jogi érdeke azt bizonyítottan megalapozza [PK vél. 10.b) pont]

51 Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai Kérelemhez kötöttség v. hivatalbóliság, határidők semmisség: Ptk. 6:88., 2/2010. PK vél. 4. és 6. a) pont megállapítása nincs határidőhöz kötve (további jogkövetkezmény már igen!) létezés/nem-létezés után vizsgálja a bíróság jogcímhez kötöttség nem érvényesül DE! csak a nyilvánvaló semmisség hivatalbóliészlelése (első és másodfokon is) a per keretei között! fél által szolgáltatott bizonyítékok alapján hivatalbóli bizonyítással megtámadás: Ptk. 6:89. 2/2010. PK vél. 5.b) és 6. b) pont határidő szerepe jogcímhez kötöttség érvényesül létezés, majd semmisség után vizsgálható, kereset szerinti sorrendben [megtámadási kifogás: PK vél. 9. pont]

52 Az érvénytelenség eljárásjogi vonatkozásai Megállapítás iránti perek, marasztalási perek és végrehajtás korlátozása, megszüntetése iránti perek eljárásjogi különbségei a kérelemhez kötöttség szempontjából Részleges és teljes érvénytelenség és kereseti kérelemhez kötöttség: Ha a kereset teljes érvénytelenség megállapítására irányult, de a bíróság csak részlegeset lát megállapíthatónak: a bíróság a részleges érvénytelenséget megállapítja és ezt meghaladóan a keresetet elutasítja Ha a kereset kizárólag részleges érvénytelenség megállapítására irányult, de a bíróság teljes érvénytelenséget észlel: tájékoztatási kötelezettség az 1/2005. PK vél. analóg alkalmazásával, ehhez képest a felek jognyilatkozata: ha a teljes érvénytelenség megállapítását és jogkövetkezményei levonását nem kérik: elutasítás

53 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban I. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Adás-vétel AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ELADÓ JOGA 2015.11.16. A SZERZŐDÉS ALAKJA. Tulajdonjog-fenntartás

Adás-vétel AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE ELADÓ JOGA 2015.11.16. A SZERZŐDÉS ALAKJA. Tulajdonjog-fenntartás Adás-vétel ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettségkeletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultsága szolgáltatás követelésére. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Részletesebben

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához

az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés: Az európai polgári eljárás........................................................................................4

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS

CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS CIVILISZTIKA IV. FOGYASZTÓVÉDELEM 3. ELŐADÁS A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI (SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁSZF ) A FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL RELEVÁNS POLGÁRI JOGI

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27.

Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. Szerződésszeg sszegés, s, előrel reláthatóság, kártérítési felelőss sség g az új Ptk.-ban II.. részr Magyar Jogász Egylet, Eger, 2014. november 27. dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti

Részletesebben

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén MIE 2008. november 25., Siófok HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 Az új Pp. és fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén Dr. Bacher Gusztáv gusztav.bacher@szecskay.com www.szecskay.com

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom 2013/04/23. kapcsolat:

Hírlevél. Tartalom 2013/04/23. kapcsolat: Hírlevél Tartalom 2013/04/23 Az Országgyűlés a 2013. február 11-ei ülésnapján fogadta el az új Ptk-t, amely 2014. március 15-én fog hatályba lépni. Az új Ptk. számos újítása közül jelen Hírlevél az alábbi

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Dr. Pusztahelyi Réka Miskolc, 2015. május 8. Bevezetés Átruházás feltételei ingatlan esetében Az elkötelező és a rendelkező ügylet A jogosult

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

polgári jog-kereskedelmi jog

polgári jog-kereskedelmi jog Záróvizsga tételsor 2015. polgári jog-kereskedelmi jog 1/A A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jognyilatkozatok

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Herke Csongor. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közbeszerzési si képzk pzés Dr. Herke Csongor egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 1 POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 2 A tulajdonjog tárgyait Minden birtokba vehető dolog Ha törvény

Részletesebben

KIZÁRÓLAG VÁZLATKÉNT KEZELHETŐ, NEM MENTESÍT A HIVATKOZOTT FORRÁSOK ISMERETE ALÓL!

KIZÁRÓLAG VÁZLATKÉNT KEZELHETŐ, NEM MENTESÍT A HIVATKOZOTT FORRÁSOK ISMERETE ALÓL! Ujváriné dr. Antal Edit előadásvázlata - 2015 A hibás teljesítés reperatív szankciói FORRÁS: Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakaszai + hivatkozott jogszabályok KIZÁRÓLAG VÁZLATKÉNT KEZELHETŐ, NEM MENTESÍT

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1 A törvény hatálya Törvénykönyvét (a továbbiakban: Mt.) érintő módosításokat tartalmaz. A törvény előkészítésére az Országos

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja Az MeDáLia Design Kft. internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata (az Általános Szerződési Feltételek ) 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja 1.1

Részletesebben

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA WOLF THEISS HÍRLEVÉL 2016. május A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 1. ELŐTERJESZTÉS 2016. április 4.-én az Igazságügyi Miniszter egy előterjesztést nyújtott be a Kormány részére

Részletesebben

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi I.u.40-44. 7.G.41.775/2004/11.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd

Részletesebben

ÚJ PTK.- VÁLLALKOZÓI SZEMMEL

ÚJ PTK.- VÁLLALKOZÓI SZEMMEL ÚJ PTK.- VÁLLALKOZÓI SZEMMEL VÁLTOZÁSOK A RÉGI PTK. SZABÁLYAIHOZ KÉPEST 1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL 689 Szerkezet: 1. bevezető rendelkezések; 2. személyek joga;

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1.

dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1. dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1. Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az új Ptk. és a kapcsolódó jogintézmények 4 2. Az értékpapírokra

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VEKTOR RT-VEL 1995-ÓTA HÚZÓDÓ ÉS 1997. ÓTA BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALATT LÉVŐ PER ÖSSZEGZÉSÉRŐL ÉS LEGÚJABB FEJLEMÉNYÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A Vektor

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ. Tartalomjegyzék V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok Az engedményezésre vonatkozó szabályok újragondolása a nemzetközi gyakorlat tükrében Gárdos Péter / 3 Az állam kártérítési felelõssége a közösségi jog megsértése

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban

Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 3, 2 (2014) 117 138 Az értékpapír fogalma a régi és az új magyar Ptk.-ban Havasi Bálint Attila közjegyzőhelyettes, Bicske E-mail: havasibalint@mokk.hu Összefoglalás.

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 1. A TÖRVÉNY CÉLJA, A POLGÁRI JOG ALAPELVEI A Ptk. célja, szabályozási köre Ptk. 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az elővásárlási jog egyes kérdései

Az elővásárlási jog egyes kérdései Az elővásárlási jog egyes kérdései a bírói gyakorlatban Pusztahelyi Réka z elővásárlási jog tartalmával, gyakorlásával összefüggő, a bírói gyakorlatban felmerült problémák jelentős részére maga a gyakorlat,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv A kötelmek közös szabályai Dr. Pecsenye Csaba A kötelem keletkezése és megszűnése Kötelem fogalma Kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket

Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket Ennyi idő alatt érvényesíthetjük a munkajogi igényeket A munka világában is előfordul, hogy akár munkaadói, akár munkavállalói oldalon felmerült igényt kell érvényesítenünk. Mivel az erre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE

A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE Dr. Gárdos István ügyvéd (Budapest) 1. ELŐZMÉNYEK A METRÓ-PER ÉS AZ ÁLLAM JOGI SZEMÉLYISÉGE Egy időben jelent meg Kovács László Milyen jogi személy is az állam? című cikke és a Legfelsőbb Bíróságnak az

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Téglási András * Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témájú írással tiszteleghetek Lenkovics Barnabás professzor úr,

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

T/3117. számú. törvényjavaslat

T/3117. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3117. számú törvényjavaslat a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

Szerviz szolgáltatások Columbusnál jótállási kötelezettség alapján és azon kívül (tájékoztatás szerződött Partnereink részére)

Szerviz szolgáltatások Columbusnál jótállási kötelezettség alapján és azon kívül (tájékoztatás szerződött Partnereink részére) Szerviz szolgáltatások Columbusnál jótállási kötelezettség alapján és azon kívül (tájékoztatás szerződött Partnereink részére) A gyakran változó jogszabályok és az új garanciális intézmények mint például

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN

TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN TÉTELVÁZLATOK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK SZÓBELI VIZSGÁIHOZ JOGI ISMERETEK DR. JUHÁSZ JÓZSEF DR. NÉMETH ISTVÁN DR. TÉTÉNYI ZOLTÁN 6. a. A polgári jogi jogviszony alanyai. A jogképesség és a cselekvõképesség

Részletesebben

Részletek a 2013. évi CCLII. törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról.

Részletek a 2013. évi CCLII. törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról. Részletek a 2013. évi CCLII. törvénynek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról. IX. Fejezet egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú, valamint közszolgálattal

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján)

Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) Juhász László Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. szabályai alapján) 1. Bevezetés A Szegedi Ítélőtábla 2014 november 20-i ülésén foglalkozott a vezetői felelősség

Részletesebben

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről*

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* M a g á n j o g é s m u n k a j o g 2014/2 JeMa Czugler Péter Áron A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* A devizaalapú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

Weboldal készítője, karbantartója, tárhelyszolgáltató: DBI Szoftver Kft. 4026 Debrecen, Csap utca 13.

Weboldal készítője, karbantartója, tárhelyszolgáltató: DBI Szoftver Kft. 4026 Debrecen, Csap utca 13. Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetője: Berczédi Gergő egyéni vállalkozó 4531 Nyírpazony Blaha Lujza utca 16. Adószám: 66686437-1-35 etok.hu@gmail.com Weboldal készítője,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK III. /POLGÁRI JOG/

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK III. /POLGÁRI JOG/ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK III. /POLGÁRI JOG/ 2015. MÁRCIUS 19. HIDVÉGINÉ DR. ADORJÁN LÍVIA TÖRVÉNYSZÉKI

Részletesebben

"'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! I,""',.C' " ~,,' ' "'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c,,':;,} e,-"",,". ~J:.;~i~:;.{~~.,~ '{it 11""" -:~;.,;:~~~y ~!"'.'.~f':l~..., -. ~...',.!,o.,,,\ "~C A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog)

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) 1. A jogrendszer felépítése, jogágak Bevezetés jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád: hasonló jogrendszerek egy jogcsaládba tartoznak

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma:2014.12.01. Utolsó módosítás:2015.07.28. Hatályos:2015.07.28. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Easy-Shop Kereskedelmi és

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben