HR HÍRLEVÉL Február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL. 2012. Február"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL Február

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások Speciális szakmai tesztelés Kompetencia alapú tesztelés Munkaerı-közvetítés, direkt keresés Munkaerı-kölcsönzés Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció Hivatalos ügyintézés Otthon keresés Költöztetés Beilleszkedési szolgáltatás 1 Februári köszöntı Hosszú idı óta az egyik legtöbb fejtörést a bérkompenzációs kötelezettségek munkaadói értelmezése jelenti a szakma számára. Pontosan erre való tekintettel győjtöttük össze az öt leggyakoribb bérkompenzációhoz kapcsolódó tévhitet. Februári cafeteria cikkünkben az adómentes kockázati élet- és betegségbiztosításról írunk, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításának megfelelıen egy a munkáltató által biztosítható újabb adómentes juttatás. A sikerorientált szervezetek többsége tudatosan fektet jelentıs hangsúlyt vezetıinek kinevelésére. A jövı vezetıjének fejlesztésrıl szóló cikkünk próbál segítséget nyújtani a tájékozódásban feltérképezve a kinevelésnél szem elıtt tartandó szempontokat február 20-án megjelent a TÁMOP pályázat munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára, melyek keretében szakmai, a vállalkozás mőködésével kapcsolatos, nyelvi és informatikai képzések vehetık igénybe akár 100%-os támogatási intenzitással. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY Öt bérkompenzációhoz kapcsolódó tévhit Tévhit #1 Amelyik munkáltató nem hajtja végre az elvárt béremelést, az automatikusan kizárja magát a közbeszerzésekbıl A munkaügyi ellenırzésrıl szóló 1996.évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) hatásköri szabályai értelmében az idei évben indult eljárások mindegyikében köteles lesz a munkaügyi felügyelı vizsgálni az alacsony keresető munkavállalók elvárt béremelését. Ha az adott telephelyen foglalkoztatott munkavállalók 2/3-ánál a foglalkoztató nem teljesítette a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben rögzített elvárt béremelést, a munkaügyi ellenırzés során határozatot hoznak a szabálytalanságról, melynek alapján az ellenırzéssel érintett foglalkoztató a jogsértést megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 2 évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevıként nem indulhat és a központi költségvetésbıl, valamint az elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásokból nem részesülhet. Nem hozható határozat olyan ügyekben, melyek megindítását megelızıen a foglalkoztató eleget tett kompenzációs kötelezettségének. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 2

3 Az ellenırzési törvény 6. (2) bekezdése kimondja: ha munkaügyi ellenırzés során jogerısen megállapításra került, hogy a munkáltató nem tett eleget az elvárt béremelésnek, akkor a megállapító határozattal érintett munkáltató a közbeszerzési eljárás során vagy a támogatást nyújtó szerv részére utólagosan igazolhatja, hogy az érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. Ha ezen utólagos igazolási kötelezettségének a munkáltató eleget tesz, vele szemben közbeszerzési eljáráson ajánlattevıként és a központi költségvetésbıl, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatás kapcsán kizárás nem alkalmazható. Mindez tehát azt jelenti, hogy aki nem hajtja végre az elvárt béremelést, az automatikusan nem zárja ki magát a közbeszerzésekbıl, hiszen ennek elıfeltétele egy olyan munkaügyi ellenırzés, melynek eredménye a kizárást megalapozó jogerıs I. vagy II. fokú munkaügyi határozat. Tévhit #2 Az elvárt béremelés teljesíthetı a személyi alapbérek módosítása nélkül is Az elvárt béremelés, azaz a bérkompenzáció mindenképpen az érintett munkavállalók személyi alapbérének módosításával kell, hogy járjon, vagyis az olyan egyoldalúan megvonható bérelemek, mint amilyenek a prémium, a jutalom, a jelenléti bónusz, esetleg a mozgóbér emelése nem egyenértékő a személyi alapbér emelésével. Ezzel összefüggésben a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése is kimondja, hogy a munkáltató a 2012.évi elvárt munkabéremelésnek akkor tesz eleget, ha a munkavállaló [ ] személyi alapbérét [ ] megemeli. Tévhit #3 Részmunkaidıs munkavállalóknál arányosítani kell az elvárt béremelést A részmunkaidıs munkavállalók bérkompenzációja kapcsán külön kell választani a havibérben foglalkoztatott munkavállalókat az órabérben foglalkoztatott munkavállalóktól. Havibérben foglalkoztatott részmunkaidıs munkavállalók esetében amennyiben a munkavállaló 2011.évi munkabére nem haladja meg az Ft/hó összeget, az elvárt emelés mértéke 26% függetlenül attól, hogy a munkavállaló foglalkoztatása heti 10, 20 vagy éppen 25 óra alapulvételével került meghatározásra. Amennyiben a 2011.évi havi munkabér meghaladja az Ft-ot, a részmunkaidıs munkavállaló esetében is ugyanúgy, mint a teljes munkaidıs munkavállalóknál az elvárt béremelést a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének második oszlopában szereplı összeggel kell megemelni függetlenül attól, hogy a munkavállaló foglalkoztatása heti 10, 20 vagy éppen 25 óra alapulvételével került meghatározásra. Abban az esetben, ha a részmunkaidıs munkavállaló személyi alapbére havibér helyett órabérben került meghatározásra, akkor figyelemmel a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992.évi XXII. törvény 144/A. -ában foglaltakra a havi személyi alapbért a nyolc órára megállapított 174-es szorzószám arányosításával kell meghatározni. Például egy napi 6 órát, azaz heti 30 órát dolgozó részmunkaidıs munkavállaló havi személyi alapbérét a bérkompenzációhoz a következık szerint kell meghatározni: Elsı lépés Szorzószám meghatározása (174/8) x 6=130,5 Második lépés Havi személyi alapbér meghatározása 130,5 x órabér = havi személyi alapbér Az órabérben foglalkoztatott részmunkaidıs munkavállaló így meghatározott havi személyi alapbéréhez tartozó a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének második oszlopában szereplı elvárt emelés összegét kell a korábban meghatározott szorzószámmal osztani ahhoz, hogy az egy órára jutó emelés összegét megkapjuk. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 3

4 Tévhit #4 Kötelezı a bérkompenzáció azoknál a munkavállalóknál, akik az elızı évben akár csak egy napot is munkaviszonyban töltött a foglalkoztatónál, vagy kapcsolt vállalkozásainál A 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése kimondja, hogy az elvárt béremelés teljesítése a munkáltatóra és a vele a november 1. és december 31. közötti idıszak bármely napján munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. Vagyis azon munkavállalók kapcsán, akik a tavalyi évben ugyan rendelkeztek munkaviszonnyal az érintett foglalkoztatónál vagy kapcsolt vállalkozásainál, ugyanakkor jogviszonyuk még november 1. elıtt véget ért, a foglalkoztató nem köteles a 2012-es foglalkoztatásuk kapcsán a bérkompenzációval növelt személyi alapbért alkalmazni. A szociális hozzájárulási adó kedvezményét a foglalkoztató hónapról hónapra tudja érvényesíteni és az igénybe vehetı kedvezmény munkavállalónkénti összege hónapról hónapra változó összegő lehet figyelemmel az adott havi bruttó bér egyéb elemeire. Munkaidıkeret alkalmazása esetén az órabérben foglalkoztatott munkavállalók hónapról hónapra más összegő bruttó bérben részesülnek, mely az adott havi beosztott és teljesített órák számától függ. Ugyanakkor ezen tény nincs befolyással az elvárt béremelés teljesítésére, melynek a foglalkoztató általi teljesítése esetén az adókedvezmény igénybe vehetı. Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó BDO Magyarország Tévhit #5 Munkaidıkeret alkalmazása esetén eleve kizárt a szociális hozzájárulási adó kedvezményének igénybevétele Az órabérben több havi munkaidıkeret alkalmazásával foglalkoztatott munkavállalók esetében a téves vélekedés alapján nem fog minden egyes hónapban teljesülni az elvárt béremelés az egyenlıtlen beosztásból eredı egyenlıtlen összegő havi bérfizetés miatt. Ezen tévhit figyelmen kívül hagyja, hogy az elvárt béremelés és a szociális hozzájárulási adó kedvezményének igénybevétele mind a teljesítés, mind az érvényesítés tekintetében elválik egymástól. Az alacsony keresető munkavállalók elvárt béremelését munkavállalónként egy alkalommal tudja a foglalkoztató teljesíteni. Ez történhet a januári bérek számfejtését megelızıen év elején, vagy visszamenılegesen egy késıbbi idıpontban. Mindenesetre tény, hogy ezt a foglalkoztató egy alkalommal tudja teljesíteni és a teljesítés tényét megfelelı okirattal (pl. munkaszerzıdés módosításával) kell tudni igazolni. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 4

5 2 CAFETERIA Az adómentes kockázati élet- és betegségbiztosításról 2012-tıl a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításának következtében egy újabb adómentes juttatással bıvült a munkáltató által biztosítható juttatások köre. Ezen elem nem más, mint a betegségbiztosítás. A korábbi években is adómentes juttatásként volt biztosítható az 1995.évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 6.3-as pontja alapján a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a balesetbiztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás díja. Jelen passzus január 1-jétıl a következık szerint módosult: a kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a visszavásárlási értékkel nem rendelkezı baleset- és betegségbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizetı kártérítési felelısségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díja. Az elmúlt években csupán néhány helyzetre (például rettegett betegségek, kórházi napi térítés az emelt szintő kórházi ellátás után, mőtéti térítés) lehetett összegbiztosítást kötni (amely részben vagy egészben fedezte a biztosítási esemény kapcsán felmerült költségeket). A 2012-es módosításoknak megfelelıen a betegségbiztosítási szolgáltatás keretében már igénybe vehetık a járóbeteg-ellátás körébe tartozó szolgáltatások mellett a preventív jellegő egészségmegırzı szőrıvizsgálatok, laborvizsgálatok, az éves influenzaoltás, a fogászati szőrés, valamint hölgyeknél akár a terhesség megállapításához szükséges vizsgálatok is. A szolgáltatások általában egy fix biztosítási díj ellenében vehetık igénybe, mely a szolgáltatás formájától, mennyiségétıl függıen változhat. Csoportos biztosítás esetén kedvezıbb áron vehetık igénybe a szolgáltatások, ám ehhez biztosítótól függıen minimum 2-10 munkavállalóra kell biztosítást kötni. Amennyiben egy-egy munkavállalóra kötünk biztosítást, úgy elıfordulhat, hogy a szolgáltató által megállapított díj a munkavállaló életkorától függıen változik. A biztosítótársaságok körében az elmúlt hónapokban megfigyelhetı volt egy olyan termékés szolgáltatásfejlesztési folyamat, mely folyamatoson bıvülı palettát, valamint a piaci helyzetnek megfelelı kedvezı szolgáltatási kört biztosít az igénybevevık számára. A munkáltató számára több szempontból is elınyös lehet a betegbiztosítás munkavállalói számára: egyrészt mert adómentes juttatásként adhatja, másrészt a preventív vizsgálatoknak köszönhetıen csökkenthetı a betegszabadsággal töltött napok száma a munkavállalók körében, illetve ezen juttatás esetében nem kell figyelembe venni a SZJA törvény által 2012-ben bevezetett Ft-os éves limitet se, melyet más béren kívüli juttatásoknál alkalmazni kell! A betegségbiztosítás egyelıre nem tartozik a munkáltatók által alkalmazott népszerő juttatási elemek közé, hiszen számos cégnek nehézséget okoz a nettó bérek szinten tartása, a bérkompenzáció is, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum az eddigieknél nagyobb mértékő emelése. Bár manapság a betegségbiztosítás nem, vagy legalábbis nehezen veheti fel a versenyt a készpénz helyettesítı cafeteria elemekkel (Erzsébet utalvány, helyi utazásra szolgáló bérlet, Széchenyi Pihenı Kártya), a munkáltatónak mégis érdemes mérlegelnie a financiális helyzetének megfelelı lehetıségeit. Nagy Zsolt Cafeteria tanácsadó BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 5

6 3 KÉPZÉS A jövı vezetıjének fejlesztése When you give power to an executive you do not know, you will be filling that position when the time of crisis comes. Ernest Hemingway ( ) A sikerorientált szervezetek többsége tudatosan fektet jelentıs hangsúlyt vezetıinek kinevelésére. Jelen cikkünk próbál segítséget nyújtani a tájékozódásban feltérképezve a kinevelésnél szem elıtt tartandó szempontokat. Ezek figyelembevételével biztosítható, hogy a szervezet számára a legkedvezıbb eredmény születhessen, és nem utolsósorban a vezetı fejlesztésére szánt befektetés is megtérüljön. Nehéz pontosan beazonosítani, kiben milyen szinten lakozik az a megfoghatatlannak tőnı képesség, amelyet magas vezetıi potenciálnak nevezünk. Számos elmélet és módszer áll rendelkezésünkre a vezetıi képességek meghatározásához, ugyanakkor ez az idealizált, minden vezetıi kompetenciával felvértezett személy csak a legritkább esetben kopogtat be a HR-es ajtaján. A jövı vezetıjének kiválasztása tudatos tervezést igényel függetlenül attól, hogy a kiválasztás belsı erıforrásból valósul meg, vagy külsı pályázó bevonásával történik. Mindkét esetben a legjobb eredmény érdekében támogatást kell nyújtani választottunk számára vezetıi kompetenciáinak fejlıdéséhez. Kibontakozó vezetık A vezetıvé válás egy komplex folyamat, ezért a jövı vezetıjének kinevelését is érdemes egy hosszabb útvonalként elképzelni. Átgondolt stratégiát kell felépíteni a tehetség kibontakoztatására és kiaknázására, hogy a szervezetek felismerhessék és beteljesíthessék a munkavállalókban rejlı potenciált. Elsı lépésként vizsgáljuk meg, hogy milyen meglévı eszközök állnak rendelkezésre szervezetünknél a jövı vezetıinek kiteljesítése céljából, továbbá milyen vezetıi és tehetség programokkal biztosítják a legsikeresebb vállalatok a belsı célok elérését e téren. Számos világcégnél hozta meg gyümölcsét a tehetségek gondozása derül ki a Hay Group ben közzétett Best Companies for Leadership címő felmérésébıl. Az összeállítás szerint a vezetıi programokban legeredményesebbek vállalatok a GE, a P&G és a McDonald's voltak, míg a BASF, a Siemens és a Banco Santander szintén jelentısen javítottak ez irányú eredményeiken az elmúlt idıszakban ezzel indikálva azt a globális versenyt, ami a legsikeresebb vállalatok között zajlik a legígéretesebb jelöltek kiteljesítéséért vagy a bizonyítottan legsikeresebb vezetıkért, mely kulcsfontosságú sikerük fenntartásához. Új utakon a vezetéssel A vizsgálatba bevont szempontok többsége olyan kvalitások irányába mutat, amelyek sokkal inkább a csoport motorjaként ábrázolják a jövı vezetıjét, aki a legkevésbé sem magányos harcosként éri el eredményeit. A vezetınek céljai eléréséhez kapcsolatokkal kell rendelkeznie a szervezet különbözı részein és kreatívan felhasználva a rendelkezésre álló erıforrásokat képes létrehozni a munkacsoportok teljesítményének minıségileg új, magasabb szintő megvalósulását. A felgyorsult, állandóan változó gazdasági környezetben egyre inkább a holisztikusabb vezetıi szemléletmód tör utat. A jövı vezetıje több személy bevonásával számos lehetıséget megvizsgál és a tünetek mögé nézve képes különbözı szempontokat integrálva új megoldásokat találni, illetve azokat csapatával megvalósítani. Az alábbi ábrában a BDO szakértıi a jövıbeni vezetık kulcsfontosságú vonásait mutatják be: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 6

7 Együttmőködésre inspiráló Szakmailag kompetens Van motiváló ereje Célorientált A JÖVİ VEZETİJE Kezdeményezı Kulturálisan sokrétő Csapatorientált Térképezzük fel meglévı emberi erıforrásainkat és átgondolt stratégiát építsünk fel a tehetség kibontakoztatására és kiaknázására Az általános vezetıi trendek mellett alapvetıen fontos feladat a saját szervezeti igények elemzése és a vállalati vezetıi program hozzáigazítása a vállalathoz. A belsı erıforrások és szükségletek feltérképezése megfelelı irányba tereli a vállalati tehetség management-, és a hatékonyságfejlesztési programokat. Szem elıtt tartva a cég rövid és hosszú távú törekvéseit határozzuk meg, hogy: melyek azok a feladatok, melyek megoldását a pozíciót betöltı személytıl várjuk? kik azok a jelöltek, akiket a jövıben vezetıi szerepre jelölhetünk, és rájuk illik-e a magas potenciállal rendelkezı munkatárs fogalma? melyek azok a vonások és körülmények, melyek elengedhetetlenek a szervezeti és pozíciófüggı feladatok megoldásához? melyek azok a képességek, melyeket rövid idın belül kell a vezetınek megszereznie a szervezeti célok elérése érdekében? A navigáció bekapcsolása A vezetıi program végrehajtásával nem csak az erıforrások célszerő összehangolása teljesülhet. A program rávilágíthat és letisztázhat olyan kérdéseket is, melyek segíthetnek a vállalat vezetıinek és HR munkatársainak a megfelelı értékek felé navigálni a céget és a tehetséges, eredményeket produkáló munkatársakat újabb kihívások elé állítva a vállalati sikereket újra és újra beteljesíteni. Változás esetén azonban a jövıbeni vezetı kiválasztása, a jelöltek megfelelı értékelése nem lehet csupán az éppen aktív döntéshozók választása. A felelıs vezetık pozíciójuk betöltése alatt gondoskodhatnak leginkább arról, hogy távozásuk után a vállalat a lehetı legjobb megoldást találja meg egy olyan személyben, aki elıreláthatóan képes a feladatokat átvenni, rendelkezik a szükséges kompetenciákkal és motivációval és képes lesz a csapatot a megfelelı szellemben, eredményesen továbbvezetni a vezetıi program segítségével. Karfner Judit Képzési vezetı BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 7

8 4 PÁLYÁZAT Újabb lehetıség elıtt a vállalati képzés és fejlesztés: indul a TÁMOP február 20-án megjelent a TÁMOP pályázat munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára, melyek keretében szakmai, a vállalkozás mőködésével kapcsolatos, nyelvi és informatikai képzések vehetık igénybe akár 100%-os támogatási intenzitással. Észlelhetıen megélénkültek a képzéseket szervezı cégek a TÁMOP kiírása után. A szakképzési hozzájárulási forrás elvesztése után ebben az új pályázati kiírásban látnak lehetıséget, mely a vonzó feltételeknek köszönhetıen fellendülést hozhat a képzési területen, és megoldás lehet számos cég fejlesztési terveinek megvalósítására is. A pályázat népszerőségét elıreláthatóan pozitívan befolyásolja, hogy nem szükséges egy gazdaságfejlesztési-beruházási pályázat támogatói döntése és akár 100%-os támogatási intenzitás is elérhetı ennél a pályázati kiírásnál. A pályázat vonzó mivolta még a részletek megismerése után is fennáll, és a cégek zavarba ejtıen széles képzési választékból válogathatnak, ráadásul a jelenlegi pályázati kiírás a képzésben résztvevık képzési idıre esı munkabérét is támogatja az egy fıre esı maximum Ft-os képzési támogatási összegen felül további Ft összegig. A BDO munkatársai több olyan cégvezetı tanácsát is kikérték az elmúlt napokban, akik már valósítottak meg TÁMOP programot és az alábbi pontokban összesítették tanácsaikat, melyek segítségével biztosítható, hogy a jelenlegi kiírásban rejlı potenciált maximálisan ki lehessen használni: konzultáljon pályázatíróval és ismerje meg lehetıségeit, azonosítsa be a cég igényeit vagy tanulmányozza a fejlesztési tervet és ezekre támaszkodjon, alakítson ki célszerő képzési tervet, keressen referenciával rendelkezı képzı partnereket (az intézményi akkreditáció minden képzı cég számára kötelezı), konzultáljon a képzésbe bevont részlegek vezetıivel, hogy a képzések ütemtervét összehangolják a munkamenettel, a meglévı határidıkkel és a szabadságolásokkal, válasszon olyan projektmenedzsert, akivel jó munkakapcsolatot tud kialakítani! A projektötleteket az akár 50 millió forintnyi támogatáshoz március 1-tıl fogadják be. Amennyiben élni kíván a lehetıséggel, a pályázat várható népszerősége miatt gyorsan kell cselekednie. A pályázat legfontosabb elemei: Pályázható összeg - mikro- és kisvállalatok számára: 1-10 M Ft - középvállalatok számára 1-50 M Ft - nagyvállalatoknak M Ft Mire igényelhetı támogatás? - bérre és járulékra ( Ft/képzésben résztvevınként) - szakmai, nyelvi, informatikai képzésekre, vállalati tréningekre ( Ft/fı) Tehát képzésben résztvevı személyenként Ft támogatás igényelhetı! - Intenzitás: 100% - Idıtartam: 5-20 hónap - Elıleg: 25% - Beadás: március 1-tıl (a várható nagy érdeklıdésre tekintettel a lehetı leghamarabb kell postázni a pályázatot) BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 8

9 Az Ön partnere a BDO A BDO teljes körő megoldást kíván nyújtani partnerei számára, melynek során ügyfeleink az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: Pályázatírás és projektmenedzsment Képzési-fejlesztési terv elkészítése Képzések teljes körő lebonyolítása és a dokumentumok elkészítése Igénybe vehetı képzéseink: Kihelyezett szakmai képzéseink: Pénzügyi képzések Számviteli képzések Adózási képzések Munkaügyi képzések Gazdasági/jogi alapismeretek Gyakorlati pályázatírás és projektmenedzsment Követeléskezelési alapismeretek Kommunikáció a toborzás és kiválasztás során Angol és német nyelvő állásinterjúk Kihelyezett vállalati nyelvtanfolyamaink: Angol, Német, Olasz, Francia, Orosz, Spanyol Intenzív angol és német szaknyelvi tanfolyamok (üzleti, gazdasági, pénzügyi, marketing, mőszaki, orvosi) Kihelyezett informatikai képzéseink: ECDL modulok Excel tanfolyam Photoshop / Corel Weboldal készítése Kihelyezett vállalati egészségfejlesztı tréningjeink: Egészségvédelem egészséges táplálkozás Egészségvédelem stressz kezelés Munkahelyi pszichológia Az egészséges táplálkozás és energiaegyensúly Önmenedzselés és konfliktuskezelés Kihelyezett vállalati tréningjeink: Szolgáltatásmenedzsment Ügyfélkezelés Üzleti kommunikáció Professzionális értékesítés Tárgyalástechnika Csapatépítı tréning Csoporthatékonyság fejlesztése Konfliktuskezelés Hatékony projektmunka Vezetıképzés Coaching Döntéshozatal és kreatív problémamegoldás Hatásos prezentációk Supervisor képzés Szervezeti kommunikáció Recepciós képzés Pénzügy nem pénzügyeseknek Személyi asszisztens képzés Ügyfélkapcsolati munkatárs képzés Ni Hao Kína kulturális tréning Kultúrák az üzletben képzés Vállalati kommunikáció (PR) képzés Tréningjeink angol és német nyelven is elérhetıek! Ajánlatunkért lépjen kapcsolatba Jamniczky Andrea HR igazgatóval vagy Karfner Judit képzési vezetıvel! BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Február 9

10 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegő és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft Budapest, Kıér utca 2/A Laurus irodaházak C épület Telefon: Fax: Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelısséget vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül munkatársainkat. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nagy Zsolt cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó Karfner Judit képzési vezetı

HR HÍRLEVÉL. 2012. Július

HR HÍRLEVÉL. 2012. Július HR HÍRLEVÉL 2012. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május HR HÍRLEVÉL 2010. Május MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február HR HÍRLEVÉL 2011. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Június

HR HÍRLEVÉL. 2012. Június HR HÍRLEVÉL 2012. Június MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Március

HR HÍRLEVÉL. 2012. Március HR HÍRLEVÉL 2012. Március MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE Pályázat kiírója, a program megálmodója A Civil Impact Nonprofit Kft-nél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket a fenntarthatóság

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. November

HR HÍRLEVÉL. 2010. November HR HÍRLEVÉL 2010. November MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Adójogi összefoglaló 2012. február-március

Adójogi összefoglaló 2012. február-március Adójogi összefoglaló 2012. február-március Összefoglaló Részletek I. 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosítása A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Hírlevél 2009. 2. évfolyam 2. szám. Somogy megyei. Somogy megyei Foglalkoztatási

Hírlevél 2009. 2. évfolyam 2. szám. Somogy megyei. Somogy megyei Foglalkoztatási Tisztelt Olvasó! Tanácsadó Iroda (Paktum ) Iroda 7400, (Paktum Kaposvár Iroda) Fı 7400, u. 37-39. Kaposvár Tel.:82/ 505-519 Tel.:82/ 505 505 514-519 Fax:82/505 505 557-514 Az Együtt a fejlıdésért Paktum

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Tanulmányok 1 Erd s Ferenc Nyéki Lajos Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Bevezetés Egyre több középfokú oktatási intézmény ismeri fel a nyelvi képzés jelent

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret Minden ötödik európai nehézségekkel küzd a szövegértés területén AZ EU SZÖVEGÉRTÉSI KÉSZSÉGGEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI CSOPORTJA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Elit Nyugdíjprogram 20% adójóváírással!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Elit Nyugdíjprogram 20% adójóváírással! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Elit Nyugdíjprogram 20% adójóváírással! Biztosítsa nyugdíjas évei életszínvonalát, amelyhez 20% adójóváírást vehet igénybe! Jó hír a nyugdíjcélra megtakarítóknak,

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja A) AZ EGYÉNI MUNKAVISZONYT ÉRINT SZABÁLYOK Általános észrevétel A tervezet új

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2016. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Az Újpetrei Óvoda Házirendje

Az Újpetrei Óvoda Házirendje Az Újpetrei Óvoda Házirendje A házirend érvényessége: 2013. szeptember. 30-tól módosításig A házirend jóváhagyásának fenntartói határozat száma: A házirendet készítette: Erdeiné Csütörtök Teodóra mb.óvodavezető

Részletesebben

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÓ KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, 2008. március Engedély száma: Engedélyezem: dr. Lamperth Mónika Tartalom Bevezető 3 1. A KÉPZÉS CÉLJA 2.

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július HR HÍRLEVÉL 2010. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem (TÁMOP- 3.1.4.C-14) A konstrukció céljai: a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Adótörvények 2016 évi változásaiból

Adótörvények 2016 évi változásaiból Adótörvények 2016 évi változásaiból SZJA 2016.01.01-től az SZJA általános mértéke:16%-ról 15%-ra csökken 2016 évtől kapott jövedelmekre kell alkalmazni először. Egyes külön adózó jövedelmeknél alkalmazott

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a

T/3288/29. Az Országgy űlés. ajánlás a LA ORSZÁGGYULES HIVATA Érkezett: 2011 JuN 14 T/3288/29. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Fenntartható fejlődés bizottságána k Honvédelmi és rendészeti bizottságának ajánlás a Az

Részletesebben