Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségfejlesztés. Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben"

Átírás

1 Minıségfejlesztés Radicsné Szerencsés Terézia Kiskırös Szülıi leggyengébb eredmények az elmúlt tanévben Megfelelınek találom a napközis szolgáltatást az iskolában. Az intézmény többféle terápiával segíti gyermekem megfelelı testi és szellemi fejlıdését (só-, sakk-, lovas-, fény-, hangterápia-, logopédia, gyógyúszás, kutyaterápia, tibeti hangtál terápia) Az iskolai környezet biztonságos A pedagógusok ismerik családunkat és életkörülményeit. Szerintem ebben az iskolában biztosított a magas szintő oktatás a Lépésrıl lépésre program, a kooperatív és a projektoktatás által. 1

2 Szülıi leggyengébb - Felsı összehasonlítás 5 4,9 4,89 4,80 4,88 4,92 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,8 4,52 4,8 4,1 4 Az iskolai környezet biztonságos. Megfelelınek találom a napközis szolgáltatást az iskolában. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek gyemekem sikeres pályaválasztására célérték Szülıi legerısebb eredmények az elmúlt tanévben Szülıi értekezleteken az iskolavezetéstıl megfelelı tájékoztatást kapok. Egyetértek az iskola környezet-, és természetvédelmi oktató-nevelımunkájával. Az iskola pedagógusai bevonnak az iskolai munkába. (projektek, projektzárók, ünnepségek) Nincs semmiféle elıítélet a gyermekem pedagógusaiban. Ha szükséges, el tudom érni a pedagógusokat. 2

3 Szülıi legerısebb összehasonlítás 5,2 5 4,99 4,99 4,99 4,99 4,8 4,6 4,4 4,2 4,95 4,97 4,88 4,87 4,87 4 Szülıi értekezleteken az Az iskola pedagógusai iskolavezetéstıl megfelelı bevonnak az iskolai tájékoztatást kapok. munkába. (projektek, projektzárók, ünnepségek) Megfelelınek tartom a gyermekem iskolai terhelését. Az iskola pedagógusai Az intézményben mőködı tartják velem a kapcsolatot. logopédiai ellátást megfelelınek tartom célérték Napközi / tanulószoba - Alsó Érdekes dolgokkal foglalkozunk a napköziben 4,50 1.o 2.o 3.o 4.o átlag ,71 4,82 4,60 4,78 célérték 4,8 4,8 4,8 4,8 3

4 Napköziben,tanulószobában lehetıségem van a szabadidı hasznos eltöltésére. (pl: könyvtár, sport, batik, kézmőveskedés, stb. 4,80 4,60 4,40 5. oszt 6. oszt 7. oszt 8.a oszt 8.b oszt 9. oszt 10. oszt Átla g ,71 4,87 4,75 4,82 4,88 4,93 4,89 4,73 4,94 célérték 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Nincs napközi Napköziben, tanulószobában megfelelı segítséget kapok a projektekben vállalt feladataim teljesítéséhez. 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70 4,65 5.o 6.o 7.o 8.a 8.b 9.o 10.o Elızı tanévben nem volt 4

5 Dolgozói minıségi mutató és elégedettség 4,95 4,90 4,81 4,85 4,84 4,80 4,75 4,8 4,70 Elégedettség S1 Célérték Minıségi mutató Dolgozói összehasonlítás , ,50 Bizalomteli légkört alakítottunk ki a pedagógusok és gyermekek/diákok között. Tudom, hogy milyen szempontok szerint és milyen módon értékeli a vezetés a munkámat. Az intézmény céljai miatt fontosnak érzem a munkámat. Minden gyermek/diák elé személyre szabottan magas követelményt állítunk. Értékelési gyakorlatunkat megfelelınek tartom arra, hogy segítse a gyermekeket/tanulókat a... A gyermeki/tanulói eredményekben a fejlıdést is értékeljük nemcsak a puszta teljesítményt. Nálunk a gyerekek sajátosságaihoz alkalmazkodó módszerekkel folyik az intézményi munka. Tudom mit várnak el tılem az intézményben. A vezetés keresi és felhasználja a dolgozók ötleteit. A vezetés tudatja állásfoglalását a kulcskérdésekkel kapcsolatban. Rendelkezem a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges eszközökkel. Úgy érzem, hogy dinamikus az intézményünk fejlıdése. A teamben dolgozó pedagógusok szakmai kommunikációját jónak tartom. Van lehetıségem az intézményben tanulásra, önfejlesztésre. Munkatársaim elkötelezettek a minıségi munka iránt. A vezetés jól szervezi az iskolai munkát. Minıségi mutató Elégedettség Büszkén mondom az embereknek, hogy hol dolgozom. Az utóbbi fél évben kaptam visszajelzést a vezetéstıl a munkavégzésem színvonalát illetıen. Az intézményben minden nap van lehetıségem azt tenni, amihez a legjobban értek. Szabadon hozhatok fontos döntéseket a munkámban. Az intézményben elismerik a munkámat. A munkahelyemen számít a véleményem. A munkatásaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges. Elegendı információt kapok a vezetéstıl ahhoz, hogy jól végezzem a munkámat. 5

6 / összehassonlítása 4, ,50 Értékelési gyakorlatunkat megfelelınek tartom... A teamben dolgozó pedagógusok szakmai k... A vezetés keresi és felhasználja a dolgozók ötle... Nálunk a gyerekek sajátosságaihoz alkalmazko.. Bizalomteli légkört alakítottunk ki a pedagógus.. Az intézmény céljai miatt fontosnak érzem a... Elégedettség Az utóbbi fél évben kaptam visszajelzést a vez... A munkatásaimmal segítünk egymásnak, ha s... Van lehetıségem az intézményben tanulásra,... Az intézményben elismerik a munkámat. Rendelkezem a jó színvonalú munkavégzéshez... A vezetés jól szervezi az iskolai munkát. Dolgozói legerısebb leggyengébb 4,97 4,97 4,94 S1 Az intézmény céljai reálisak. Nálunk a gyerekek sajátosságaihoz... A gyermeki/tanulói eredményekben a... Bizalomteli légkört alakítottunk ki a... 4,80 4,75 4,70 Tudom, hogy milyen szempontok szeri.. Adatsor1 4,654,73 4,72 4,71 4,71 4,70 4,60 V a n le h e tı s é g e m a z in té z m é n y b e n ta n u lá s r a, ö n fe jle s z té s r e. S z a b a d o n h o z h a to k fo n to s d ö n té s e k e t a m u n k á m b a n. A z in té z m é n y b e n e lis m e r ik a m u n k á m a t. A m u n k a h e ly e m e n s z á m ít a v é l e m é n y e m. A m u n k a h e ly e m e n tö r ı d n e k v e le m. 6

7 Intézményi leggyengébb eredmények bontásban 4,80 4,94 4,92 4,80 4,81 4,86 4,84 4,60 4,73 4,72 4,71 4,71 4,70 4,40 4,20 4,25 4,25 4,50 4,38 4,38 Van lehetıségem az intézményben tanulásra, önfejlesztésre. Szabadon hozhatok fontos döntéseket a munkámban. Az intézményben A munkahelyemen elismerik a munkámat. számít a véleményem. A munkahelyemen törıdnek velem. Pedagógusok, vezetık Intézményi leggyengébb értékek Technikai dolgozók Célérték Alkalmazotti eredmények 7

8 Összesített Alkalmazotti eredmények - Gallup Elégedettség 4,97 4,44 Vezetık Pedagógusok Technikai dolgozók Összesített Alkalmazotti eredmények - Gallup Minıségi mutató 4,88 4,94 4,55 Vezetık Pedagógusok Technikai dolgozók 8

9 9 Alkalmazotti eredmények összehasonlítása Elégedettség 4,53 4,55 4,72 4,74 4,78 4,80 4,71 4, Alkalmazotti eredmények összehasonlítása Minıségi mutató 4,51 4,57 4,68 4,74 4,78 4,84 4,78 4,

10 Tanulói eredmények Tanulói eredmények - ALSÓ MINİSÉGI MUTATÓ 4,92 1. osztály 2. osztály 3. osztály 10

11 Programokon való résztvétel - Tanulói eredmények ALSÓ, osztályok szerint fı 12 fı 59 fı 1. osztály 2. osztály 3. osztály Tanulói eredmények - ALSÓ, terápiák szerint fı fı 14 fı 12 fı 12 fı 12 fı 0 batikolás 0 fı logopédia fény- és hangterápia sóterápia 0 fı 0 fı 0 fı 0 fı tibeti hangterápia gyógyúszás sakkterápia táncoktatás habilitáció lovasterápia sportkör 11

12 Tanulói eredmények - FELSİ ELÉGEDETTSÉG 4,89 4,94 4,64 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.a osztály 8.b osztály 9. osztály 10. osztály Tanulói eredmények - FELSİ MINİSÉGI MUTATÓ 4,96 4,97 4,90 4,91 4,71 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.a osztály 8.b osztály 9. osztály 10. osztály 12

13 Foglalkozásokon való részvétel - FELSİ, osztályok szerint fı fı 28 fı 24 fı fı 16 fı fı 12 fı osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.a osztály 8.b osztály 9. osztály 10. osztály Foglalkozásokon való részvétel - FELSİ, terápiák szerint fı fı 35 fı batikolás 13 fı logopédia 14 fı fény- és hangterápia 5 fı sóterápia 9 fı gyógyúszás sakkterápia 6 fı táncoktatás 16 fı habilitáció lovasterápia 13 fı sportkör 13

14 Tanulói eredmények - NEVTAN, Kiskırös - MINİSÉGI MUTATÓ 4,96 4,97 4,97 4,98 Bánsági Elza Nagy Éva Pécsi Nóra Csıvári Judit Török Zsuzsa Tanulói eredmények - NEVTAN, Kalocsa - MINİSÉGI MUTATÓ 4,90 4,94 4,88 4,95 Korsós Anikó Peákné Laki Éva Dr. Zahoreczné Pálfi Andrea Farkasné Bagó Emília 14

15 Tanulói eredmények - LOGOPÉDIA, Kiskırös - MINİSÉGI MUTATÓ 4,81 4,98 4,94 4,77 Domonyiné Borbényi Katalin Szálas Márta Nagyné László Márta Földiné Ferencz Veronika Szülıi eredmények 15

16 Összesített Szülıi eredmények Óvoda, 4,99 Elégedettség Minıségi mutató Szülıi eredmények - ALSÓ TAGOZAT - ELÉGEDETTSÉG 4,87 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 16

17 Szülıi eredmények - ALSÓ TAGOZAT - MINİSÉGI MUTATÓ 4,85 4,89 4,90 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Összesített Szülıi eredmények Autista, Elégedettség Minıségi mutató 17

18 Szülıi eredmények - LOGOPÉDIA, Kiskırös - ELÉGEDETTSÉG 4,90 4,90 Domonyiné Borbényi Katalin Szálas Márta Nagyné László Márta Földiné Ferencz Veronika Szülıi eredmények - LOGOPÉDIA, Kiskırös - MINİSÉGI MUTATÓ 4,89 4,98 4,998 4,93 Domonyiné Borbényi Katalin Szálas Márta Nagyné László Márta Földiné Ferencz Veronika 18

19 Szülıi eredmények - NEVTAN, Kiskırös - ELÉGEDETTSÉG 4,90 4,93 Bánsági Elza Nagy Éva Pécsi Nóra Torgyik Lászlóné Judit Török Zsuzsa Szülıi eredmények - NEVTAN, Kiskırös - MINİSÉGI MUTATÓ 4,93 4,91 4,93 4,98 4,99 Bánsági Elza Nagy Éva Pécsi Nóra Torgyik Lászlóné Judit Török Zsuzsa 19

20 Szülıi eredmények - NEVTAN, Kalocsa - ELÉGEDETTSÉG 4,90 4,90 Korsós Anikó Peákné Laki Éva Farkasné Bagó Emília Dr. Zahoreczné Pálfi Andrea Szülıi eredmények - NEVTAN, Kalocsa - MINİSÉGI MUTATÓ 4,79 4,91 4,82 4,91 Korsós Anikó Peákné Laki Éva Farkasné Bagó Emília Dr. Zahoreczné Pálfi Andrea 20

21 Szülıi eredmények - KORAI, Kiskırös - ELÉGEDETTSÉG 4,94 Közvetett partnerek eredményei 21

22 Közvetett partnerek - ELÉGEDETTSÉG Kiskırös Fenntartó Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiskırös Kistérség Kalocsa Kistérség ITEM összesített Közvetett partnerek elégedettsége - MINİSÉGI MUTATÓ 4,86 Kiskırös Fenntartó Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiskırös Kistérség Kalocsa Kistérség ITEM összesített 22

23 Célok feladatok Az eddig elért eredmények célértékeinek fenntartása Köszönöm az eddigi minıségi munkát az intézmény valamennyi dolgozójának! CSR díj átvétele március 8. 23

Irányított önértékelés

Irányított önértékelés Irányított önértékelés 1. Irányított önértékelés Az EFQM Kiválóság Modell filozófiájára épített, a Struktúra Minségfejlesztési Kft által kidolgozott azonban speciálisan közoktatási intézményekre kialakított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972 Emberi Er források Minisztere PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 028972 Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására Miskolc, 2014. április 16. Készítette: Dr. Pásztorné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

KÖZVETETT PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011/2012.

KÖZVETETT PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011/2012. KÖZVETETT PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011/2012. Közvetett partneri lista a Beszédes József Általános Iskolában Intézmények megnevezése: A mérés A mérés

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e M e d g y e s b o d z á s k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5663 M e d g y e s b o d z á s Széchenyi u. 38. 68/ 425-000 68/526-331 G y e r m e k j ó

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben