Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052"

Átírás

1 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni. Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: Különös Közzétételi Lista 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 2. A nevelı és oktató munkát segítık száma, iskola végzettsége. 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. 5. Az általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik kilencedik évfolyamon elért erdményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók. 6. Szakkörök igénybevételének lehetıségei, mindennapos testedzés lehetısége. 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. 8. Iskolai tanév helyi rendje. 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1

2 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: s.sz. tanító fıiskola tanár fıiskola egyetem szak szak szak 1. x x x közokt.vez. szoc.ped. okl.ped.tan ár 2. x x 3. x x 4. x x 5. x x 6. x x x német 7. x x 8. x x 9. x x 10. x x 11. x x néptánc 12. x x drámaped. közokt.vez. 13. x x 14. x x 15. x x drámaped. 16. x x 17. x x 18. x x fejl. ped. 19. x x 20. x x 21. x x matematika technika közokt.vez. 22. x x angol 23. x x földrajz biológia 24. x x rajz közokt.vez. 25. x x magyar könyvtár 26. x x testnevelés gyógytestn. 27. x x angol történelem 28. x x történelem népmővelés 29. x x matematika fizika 30. x x matematika kémia informatika 31. x x fizika informatika technika 32. x x magyar fejl.ped, orosz közokt.vez. 33. x x magyar htg. orosz közokt.vez. 34. x x rajz 35. x x magyar drámaped. 36. x x német 2

3 másoddiplomások aránya a tantestületben egy diploma; 39% két diploma; 61% 2. A nevelı és oktató munkát segítık száma, iskola végzettsége. s.sz. feladatkör iskolai végzettség szakképzettség 1. gazdaságvezetı fıiskola közgazdász 2. iskolatitkár gimnázium gyors- és gépíró, számítógép-kezelı 3. könyvelı mérlegképes könyvelı mérlegképes könyvelı 4. élelmezésvezetı szakközépiskola gyümölcstermesztı és faiskola-kezelı 3. Az országos mérés-értékelés eredményei,. évenként feltüntetve Az elmúlt tanévek országos kompetenciaméréseinek eredményei 2006/ /2008 matematika szövegértés matematika szövegértés iskolai országos iskolai országos iskolai országos iskolai országos 6.o

4 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. Lemorzsolódási 2006/ / /2009 mutató Tanév eleji létszám Változás Tanév végi létszám Évismétlésre bukottak száma 2006/ / / Az általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik kilencedik évfolyamon elért erdményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók évfolyamon elért tanulmányi eredmények tanév 2007/2008 4, /2009 3, /2010 3,75 8. osztályos tanulmányi átlag 8. osztályos vizsgaeredmények vizsgaeredmények 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,06 3,86 3,72 3,48 3,22 3, / / /2009 magyar irodalom matematika írásbeli 4

5 A 9. osztályos tanulók tanulmányi eredményeirıl csak kevés és hiányos információink vannak. A középiskolai adatokat nem kapjuk meg A középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók beiskolázási mutatók 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 94% 88% 12% 6% 6% 2006/ / /2009 érettségit adó képzés szakiskolai képzés 6. Szakkörök igénybevételének lehetıségei, mindennapos testedzés lehetısége szakköri foglalkozás / / /2009 óra/hét résztvevık száma 5

6 sportfoglalkozások / / /2009 óra/hét résztvevık száma gyógytestnevelésben résztvevık / / /2009 óra/hét résztvevık száma 6

7 6.1. Az intézményben mőködı szakkörök, diákkörök Szakkörök, sportkörök neve csoportszám Igénybevétel Ingyenes Térítéses Tömegsport Egyéb igénybevételi feltétel leírása Futball 2 X Alsó- felsı tagozat Gyógytestnevelés 2 X Alsó- felsı tagozat Sportkör 2 X Alsó- felsı tagozat Sakk 2 X Alsó- felsı tagozat Idegen nyelv -angol 3 -német 2 X Alsó- felsı tagozat közlekedésismeret 1 X Alsó- felsı tagozat Matematika 2 X Alsó- felsı tagozat Kézmőves (nemez) X Alsó- felsı tagozat Animációs szakkör 1 X Alsó- felsı tagozat Mővészeti alapiskola Festı szakkör 1 X Felsı tagozat Történelem 3 X Felsı tagozat Honismeret 1 X Felsı tagozat Környezetvédelem 1 X Felsı tagozat Kémia 1 X Felsı tagozat Iskolarádió 1 X Felsı tagozat Énekkar 1 X Alsó tagozat Kiskórus 1 X Alsó tagozat fejlesztı foglalkozások 9 X Alsó- felsı tagozat 7

8 6.2. A mindennapi testedzés A testedzés biztosításának módja Testnevelési óra Sportköri foglalkozások Szabad testmozgás lehetısége Egyéb körülmény, feltétel Órarend szerint Sportköri órarend szerint Iskola sportlétesítményeinek használata A mindennapos testedzés programja Iskolánkban a következıképpen valósul meg a mindennapos testedzés: Alsó tagozat 1-3. évfolyamon iskolaotthonos formában, 4. évfolyamon napközi otthonos keretben oktatunk: órarendbe építve heti három testnevelés óra 1 óra a testnevelést tanító pedagógus által tartott sportfoglalkozás (4. o. tömegsport) 1 óra a tánctanár által tartott néptánc-foglalkozás a.) Iskolaotthon a testnevelés órák keretében 2. osztályban a városi uszodában úszásoktatásban, a 3. osztályban a városi mőjégpályán korcsolyaoktatásban részesülnek a gyerekek 1 óra órarendbe beépített néptánc-foglalkozás a szabadidıs órakeretbıl azon a napon, melyen nincs testnevelés óra vagy néptánc-foglalkozás az önálló órák (max.30 perces idıtartam) fennmaradt idejében játékos sportfoglalkozást biztosítunk a gyermekek számára b.) Napközi 1 óra a délelıtt órarendjükbe (órarendtıl függıen ötödik vagy hatodik órába) beépített néptánc-foglalkozás azon a napon, melyen nincs testnevelés óra vagy néptánc-foglalkozás, hatodik órában tömegsportot biztosítunk a gyermekek számára A tömegsport-foglalkozások valamint a játékos sportfoglalkozások helyszínei: tornaterem sportpályák udvar A felsı tagozaton mőködı napközis és tanulószobai csoportok számára a délutáni foglalkozásokon minden nap 30 perc sportfoglalkozás biztosított. Naponként a következı párosításban: tollaslabda labdarúgás, asztalitenisz lábtengó, röplabda testnevelési játékok (udvari) rögbi floorball, zenés gimnasztika labdarúgás. A felsıs tanulócsoportok évi 6-8 sportköri foglalkozása mellett a városi sportegyesületekkel kapcsolatot keresve további 4 6 sportórai foglalkozást biztosítunk. 8

9 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 7.1 A házi feladat célja, ellenırzése, értékelése A házi feladat az elsajátítandó tananyag gyakorlását, elmélyítését szolgálja olyan módon, hogy közben segít a tanuló feladattudatának kialakításában. A házi feladatot úgy kell kijelölni, hogy azt a tanuló önállóan el tudja végezni. A szóbeli házi feladat a törzsanyagra épüljön! Alsó tagozaton 1-tıl 3. osztályig az iskolaotthonos oktatás miatt házi feladat nem adható. 4. osztálytól az írásbeli és szóbeli házi feladat mennyiségénél, nehézségi fokánál figyelembe kell venni az adott osztály képességét, haladási tempóját, s a házi feladatot ennek ismeretében lehetıséget adva a differenciálásra úgy kell kijelölni, hogy egy átlagos képességő tanuló esetében elkészítése, megtanulása ne haladja meg tantárgyanként a napi 30 percet! A házi feladatot a következı tanórán ellenırizni kell. szóbeli házi feladat: feleltetés, közös megbeszélés írásbeli házi feladat: közös ellenırzés javítás, tanári ellenırzés Fontosnak tartjuk, hogy a családok a hét végén több idıt töltsenek együtt, közös programokat szervezzenek, kikapcsolódjanak. Ezért a hétvégi házi feladatok kijelölését a következı szempontok szerint végezzük: ha szükséges, legyen differenciált, mennyisége és minısége igazodjon a gyermek szükségleteihez ne legyen megterhelı, de hatékonyan segítse a gyermeket tanulmányi elımenetelének javításában gyakorlást, felzárkóztatást szolgáló, készségfejlesztı hatású legyen, segítse az ismeretek elmélyítését (pl. hangos olvasás gyakorlása, idegen nyelvek tanulása, matematikai készségek fejlesztése, környezetismereti tudásanyag elmélyítése) nem lehet több, mint a hét többi napján adott házi feladat A szünet a tanuló pihenését, kikapcsolódását szolgálja. Amennyiben a tanár szükségesnek tartja a házi feladatot, annak mennyisége annyi legyen, amennyit egy tanítási napra a tanuló egyébként is kapna. 7.2 Az iskolai dolgozatok szabályai (Házirend alapján) Témazáró dolgozat: átfogó tudásról számot adó, fejezetet lezáró számonkérés, minden tanuló részére kötelezı a megírása. Értékelésekor a kapott érdemjegy súlya duplán számít. A témazárók írását a szaktanár köteles minimum egy héttel korábban bejelenteni. Egy napon kettınél több ilyen számonkérés egy osztályban nem alkalmazható. (Részletesen a PP-ban kidolgozva.) Az írásbeli számonkéréseket a szaktanár két héten belül köteles értékelni (kivéve hosszan tartó tanári betegség, szünet esetén), az érdemjegyeket ismertetni. A javított 9

10 munkát a tanuló megtekintheti. A késıbbi idıpontban történı tájékoztatás következménye, hogy az érdemjegyek érvényüket vesztik vagy választhatóvá válnak. A témazáró dolgozatokat, nagydolgozatokat a szülı fogadóórán, ill. külön kérésre megtekintheti. 10