Békéscsaba Megyei Jogú Város József Altila Lak őte lepi Településrészi Önkormányzatának. Vezetőj étő l. ENiterjesztés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város József Altila Lak őte lepi Településrészi Önkormányzatának. Vezetőj étő l. ENiterjesztés."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város József Altila Lak őte lepi Településrészi Önkormányzatának Vezetőj étő l T árgy. Tájékoztat ó a településré szi önkormányzat megalakulása óta végzett munkáj áról Melléklet: 2 db ENiterjesztés Békéscsaba Megyei Jog ú Város Önkormányzat Kozgy űl ésének 20 0S. j anuár 24-; ülésére Békéscsaba Mcgyci Jog ú Váro s Önkormányzatának K ö z g yűl é s e 628/200S.(X l.17.) határozata ala pj án pályázata t nyújtott be.. A helyi önkormányzás társadalmi bázisának szélesí tésére cím ű pályázatra. A pályázat célja a lakótele pen él ő k igényének teljesebb kielégítése. a gazdasági viszonyok és közöss égi egy ü ttmű kö dés c k fejlesztése volt. 1\ k özgy ű lés vá llalta. hogy a József Attila lakótelepen részönkormányzatot alakít december 3 1-ig. A megvalósításhoz saját forrást nem biztosított. A pályázat nyertes lett. az elnyert támogatás a Lencsési Közösségj Ház bőv ítés é re fordí tódott. kia lakítva a részönkormányzat műk ö d é s éh e z használható tanácskozó termet. A k ö z g y űl é s 6 13/2006.( XI.I 6.)határozatáva l megválasztotta az önkormá nyzat v e z e t őj é t és tagjait. A dec em berében mega lakult a József Att ila Lakótclcpi Te lepülésré szi Önkormányza t m ű k ö d és ét a K ö z g y űl é s Sze rvezeti és M űk öd é s i Szabál yzatáról szóló 4/2007.( ) ai szabályozzák. Megalakulása ó ta a részönkormányzat 12 ülést tartott. 25 határozatot hozott. Az önkormányzat évi kö lt sé gv e té s é ből számára biztosított telepü lésrészi önko rmányzati keret Ft - felhasználását a melléklet részletezi. A részönkorm ányzat ülésein megismerte a lakótelepen m ű k ö d ő intézm ények. így a Lencs ési Közösségi Ház, a Szabó Pál Téri és a József Attila Altalános Iskola. az óvo dák. a bö lc s őde. az i d ő sek klubja munkáj át. Kihelyezett ül ésen tájék ozódott a Kistérségi Csa l ádse g ítő Szol gálat Területi Irodáj a m űk öd é s é ről. Részletesen átte kintette a lak ótelepi önko rmányzati intézmények felúj ítási terveit. Meghallgatta és vélemé nyezte a lakótelepen műk ö d ő intézmények v eze tő i pál y ázatait. A közösségi e g y üttm ű ködé s, partncrségi viszonyok fej lesztése érde kében állást foglalt lakossági infor mációs po ntok. hálózat kialak ításának tám ogatásáról a lakátelepen és Fényes településrészen.

2 2 Véle mé nyezte a te rü let kom m unáli s fej lesztési elképzel éseit. Döntött a kö rgát rnclletti zöldterület sza b ad i d ős célú hasz nosításának te rve zé s é rő l, a lakótclc pi tájékoztató táb lák rends zerének ki alakításáról és a tervek éve ken áthúzódó megvalósításáról. A körn yezeti kultúra j aví tását célzó program keret ébe n vi rá gos itas i versenyt t.le nes ést legvirágosabb kertj e. bal konja" eimmel) hirdetett. Egyeztetést kezdeményezett Támogatta Nagy ajtai Kovács munkájának kiadá sát. a fiókkönyvtár mű k ö d é si Zsolt. lak óte lep en élő író felt ételeine k j avítás a ügyébe n. és Feigl Miklósné, k ö n yv k öt ő Hozzáj árult a Zöld Sz ige t Alapítvány óvodai tornaszoba kialakításának tcrv cihez. támogatta a József Atti la Lakótclcpi Tömegsport Egyesület és a Kosárlabda Klub jubileumi rendezvényeit. Anyagi támogat ást nyúj tott a Fényes települé srészen lebonyolít ott szüreti naphoz. A lak őtelep i rendez vények programj ait jóváhagyta és a részönkormányzat tagjainak részvételével is erő síte tte a lakossági kapcsolatokat. A rendezvénye k mc gszcrvczé sét és lebonyolítását a Közösségi Ház látta el az alábbi programok esetében: - március 15-i ünnepség. Gyermeknapi El ő zetes, - Szent István Napi El őz e t e s. - hagyományte rem tő disznótoros a Lencs ésin. - Adve nti rendezvény. A j öv őben is fe ladat a tartalmas e gy üttmű ködé s a lakótelep területén m ű k ö d ő civil és eg yéb szervezetekkel. a lakosság tájékoztatása az i d ő s zerű önkormányzati feladatokró l. A évre tcrvezett tennivalók ról a r észtinkerm ányzat január 17- i ülésén az alábbiak szer -i n ti d öntést hozta: l./ A kö zgy ű l é s I. féléves munkatcrv ébcn s z e rc plő el ő t e rj e s zt é s e k közül az alábbi napirendeket tárgyalja meg el őzete sen: A évi költségvetési rendelct -tervezet A részönkormányzatnak a városi k ö l t sé gvet é sb ől átadott pénzössze g felhasználásának tervezése A lak ótelepet é r i n tő kérdésekben vélemé nyezi a: - a k özm űvcl öd é si koncepció fi nanszírozási rendszer felülvizsgálatát; - a 2007/20 08-as tanév általános iskolai bei skol ázási : - a 2008/2009-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 2.1 A részönkormányzat folytatj a a év i gyakorlatának m e g fe l elő e n a lakótelepen működ ő intézmé nyek. civil szervezetek munkájának megismerését. A z intézm ényi fej lesztési pénze s zköz ök b ől j avasolja a Napsugár Integrált Ó voda felújítási tervében s ze re p lő átjáró kialakítását. Javasolja a évi városi jótékonysági bál bevételét felajá nlani a Zöld Sziget Ala pítvány tornaszoba kialakí tásához.

3 3 3.1 A részönkormányzat fontosnak tartja a lakóte lepet éri n t ő városfejleszt ési programok folyt atás át. igy: - a járda -út felújltásokat, a 2 J6/2007.(X. 17.) JALTÖ határozat alapj án a lakótelepi irányitó tábl ák elhelyezését. ~ évbe n folytatja a hagyományos lakótelepi rendezvények és akciók sz crvczés ét és tám ogatá sát (március 15-i ünnepség...lenesesi legvirágosabb kertje és balkonja" pályázat...ha gyom ányőrző disznótor il Lcncsésin". adve nti ünn epség). 11 :1 ni rozati javaslat: Békéscsaba Me gvei Jogú Város Önkor mán yzat Közg yű l é s e Településrészi Önkormá nyzat a évi munkáról szó ló meghatározást é s pénzügyi beszám olót elfogadja. a József Attila Lak ótclepi tartalmi összegzést. felada t Fclelós: 1I:1 I:ír idö: Dr. Fercnczi Attila. részönkormányzat i ve zet ő január 3 1. Békéscsab a, ja nuár 17. a réször V

4 4 l.sz. mell éklet It észiinkl)rm án~'lati ül ések id űpentjai, napirendjei december 6. Alakuló illés decem be r 13. ~00 7. január január 31. I. A József Atti la Lak őtelep i Részönkorm ányzat Szervezcti és M űk öd é s i Szabá lyzatá nak elfogadása 2. Tájékoztat ó..a lak ótelepen m űk őd ő rész önkormányzatok me ge rő s ítése. és támogatása" c. pályázatr ól 3. Beszám ol ó a Lenes ést Köz össégi I láz évi t e vé k en y s é gé ről 4. A József Attila L a k ő t el ep i R észönkormányzat munkatcrvc február 28. l. Tájékoztató a József Attila Altalános Iskola és Alapfokú M ű vé szc to k t at á si Intézmén y m űk öd é s ér ől ") Tájék o ztató a Sza bó Pál téri Általános Iskola m űk öd é s ér ől 3. Egyebe k március Táj ékoztató a L e n e s ő s i L a k ő t el e p i Óvoda m ű k ö d é s ér ől Tájéko ztató a Napsugár Integrált Óvoda m ű k ö d é s é r ől Tájékoztató a Lenesesi L ak őtel epi B ö lc sőd e m ü k ö d é s é r ől 2. A V áro s üzemelt et ési O sztá ly ve ze t őj é nek tájékoztatása 3. Bejelenr ések. aktualitások május 9. l. Tájéko ztató a Békéscsabai Kist érs égi Gyermekjó léti és C s a l ád se g ít ő Közpo nt m ű k öd é s ér ő l 2. Tájékoztató a Bék éscsabai Kistérségi Egyesitett Szoc iális Intézm ény Fövenyes Utcai I d ő s e k Klubja m ű k öd é s é r ő l 3. Tájéko ztató a Le nesesi Laketclepi Óvoda. a Naps ugár Integrá lt Óvoda. valamint.1 8.sz. B ölc s őde benyújtott fejl esztési i gén ye iről 4. Bejclenr ések. ak tua litá sok június 13 l. Táj ékoztató a f iókk önyvtár m űk öd é s ér ől.., Áll ásfoglalás a lak ótelepen m űk öd ő intézm ények int ézm ényvezet ői pályázata iról

5 5 ( József Attila A ltalá nos Iskola es Alapfokú M ű vészetok tat á s i Intézm ény, Napsugár Integrált Óvoda ) 3. A lakótelepei é r i n t ő évi és középtávú kommunális fejlesztési elképzelések vélem ényezése 4. Javaslattétel a városi k ölt s ég vet é s b ől a rész önkorm ányzat részére évre juttatott keretösszeg felosztására 5. Javaslat a részönk ormányzat Il. félévi munkatcrvérc 6. Bcjclcntések augusztus 6. I. INFOPONT kijelölése a Len cs ési lak ótelepen augusztus 29. I. A szeprember 29-rc terve zett Lenesesi lakótelepi sportnap szervcz ési teend ő inek áttekintése (szóbeli e l ő terjes zt é s) 2. Bcjclcnt ések október 17. l. Tájékoztató a Kistérségi Csa lá ds egí tő Szolgálat Területi Irodája rn ü k öd é s érő l {szóbeli el őterje s zté s ) ') Táj ékoz ta t ó a 6/2007.(VI. 13.) JALTÖ határozat végrehajt ásáról - a lak ótelepen el h e lyezendő tájékoztató táblák mc gval ósit ási tanulm ányról 3. Egyeztet és a december 8.-ra tcrvezett hagyományteremtő disznótoros. valamint a december 19-i hagyományos adventi rend e zv é n yekrő l (szóbel i el őterj e s zt é s ) 4. Fiókkönyvtár rn űk öd é sc 5. A Józse f Att ila l.akótc1 epi Tömegsport Egyesület kérelme 6. Békéscsabai Kosárlabda Klub kéreime 7. Bejclenr ések - a 14/2007.(VIII. 29.) JALTÖ határozat pontosítása - ( Ft összeg elkülönítése a Zöld Sziget Alapítvány és a Lcncs ési Lak ótcle pi Óvoda telephely óvodaj ában kialakita nd ó tomaszoba tervezési költségeire) november Javaslat a..ha gyom ányt e remt ő disznótor a Lcncs ésin" eimú rendezvény megval ósit ására 2. A r ész önkormányzati adventi rendezvény megbeszélése 3. Hejeleüt ések. A 16/2007.(X. 17.) JALTÖ határozat alapjú n a lak ótel epeu elhelyezendő tájékoztató táblák tcrvezet ének bemutatása. költségigénye

6 6 2.sz. mel léklet,\.jó:l!'ief Att ila Lak őtelepi R észdnknrm ányzat kiadásai és t ámegat ása i évh en március 15-i lak ót erületi ünnep ség lebonyol ításá ra ( fcll é p ő m ű vé s ze k tiszte letdíj a) Lencsési Gyenneknapi Maj álls rende zvény tám ogatása Nagyajtai Kovács Zsolt. Lencsési lak ótelepen é l ő alkotó könyve nyomdai költs ég ének részbeni fedezésére Szabó Pá l téri Altalános Iskola részére támogatás játszóter k ialakít ására Városi Po l gá rőrsé g Egye sületnek a Lencsési lak óterü leten. a Keleti kertek ben és a Fé nyesen végzctt j ár ő rszolgála tai benzink öltségének a fedezé sére Fénye s és Térsége Egyesület >szüreti rendezvén y Iebonyolit ásának tám ogatása Szent István Napi E l őzetes címü hagyom ányos sza badtéri program támogatása A Lenesesi legvirágosabb kertje és balkonja pályázat sacrvezesé rc. költségeire és díj azására Zöld S z igct Alapítvány - a Lencsési Iak ótelep i Óvoda telephe ly én tomaszob a tervez ésének költségeire ( k özgy űlés i jóváha gyással ) József A ttila Lak ótel ep i Tömegsport Egyesület megalukulása 25 éves évfordu lójával kapcsolatos program o kra Békéscsabai Kosárlabda Klub fennáll ása 25 éves évford ulój ával kapc solat os rendez vényre H a gyom ú n y t eremt ő disznótor a Lencsésin és az Adventi Ünnepség a Lenesesi cí mű rendezvény kiadásai (sátor. g á z ég ők. üstházak. sörpadok és asztalok bérleti díja. fe ll é pő k tisztelctdfj a. ki e g é s zí tő programo k anyag költsége és a fogla lkozásvezetök megbizasi díja) A k ürg át mclletti ifj úsági park tervez ési költségeirc (határozat alapjá n e lkülönítve) Feigl Mlklósné kön y v k ötő mester kiadványának támogatására Tájékozta tó és információs táblák elhelyezése a Lenesesi lakóterületen - tervezési költség Összesen: Békéscsaba Mcgyei Jogú Város által biztosított támogatása a évi költs égvet ésben külön soron 2.5 milli ó Ft. Pénzmaradvány Ft

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL

E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E LŐ T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETÉRŐL Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi

Részletesebben